SO 375
SO 375
SUŠIČKA OVOCE
NÁVOD K OBSLUZE
CZ
SUŠIČKA OVOCIA
NÁVOD NA OBSLUHU
SK
SUSZARKA DO OWOCÓW
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
GYÜMÖLCSSZÁRÍTÓ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HU
DE
EN
SUŠIČKA OVOCE
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CZ
Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!
Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky
a situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného
z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/ uživateli
používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy,
nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických
zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení a že je zásuvka řádně
uzemněná. Zásuvka musí být instalována podle platných bezpečnostních předpisů.
Nepoužívejte sušičku potravin, pokud je spotřebič nebo přívodní kabel poškozen. Veškeré opravy
včetně výměny napájecího přívodu svěřte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty
zařízení, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Spotřebič a přívodní kabel před použitím
pravidelně kontrolujte.
Chraňte spotřebič před přímým slunečním zářením, kontaktem s vodou a jinými tekutinami, aby nedošlo
k případnému úrazu elektrickým proudem. Nikdy nedávejte do myčky na nádobí!
Nepoužívejte sušičku potravin venku nebo ve vlhkém prostředí. Nedotýkejte se přívodního kabelu
mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte sušičku potravin v blízkosti vznětlivých předmětů nebo pod nimi, např. v blízkosti záclon.
Teplota povrchů v blízkosti sušičky potravin může být během chodu vyšší než obvykle. Sušičku potravin
umístěte mimo dosah ostatních předmětů tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu potřebná k její
správné činnosti. Nezakrývejte otvory spotřebiče, hrozí nebezpečí přehřátí.
Na vrchní část sušičky nikdy nic nepokládejte ani ji nepřenášejte, dokud není zcela vychladlá.
Sušička je určená pouze pro sušení potravin, do vnitřního prostoru sušičky nevkládejte žádné jiné
materiály (např. papír, plast) a ani v něm nic neskladujte!
Doporučujeme nenechávat sušičku potravin se zasunutým přívodním kabelem v zásuvce bez dozoru.
Před údržbou vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za
kabel. Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici.
Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany.
Sušička potravin by neměla být ponechána během chodu bez dozoru.
Sušičku neuvádějte do chodu bez vrchního dílu. Pouze s tímto dílem je zajištěn správný rozvod vzduchu
do jednotlivých pater. Sušičku používejte vždy s 5 dodanými platy, i pokud by některá zůstala nezaplněna
potravinami k sušení.
Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte sušičku potravin v blízkosti dětí. Nikdy nenechávejte
manipulovat se spotřebičem samotné děti, abyste je ochránili před nebezpečím úrazu elektrickým
proudem, spotřebič není hračka. Dbejte opatrnosti, aby přívod nevisel dolů.
Sušičku potravin nepokládejte na horký povrch ani ji nepoužívejte v blízkosti zdroje tepla (např. plotýnky
sporáku, radiátor, trouba).
Je nezbytné toto zařízení udržovat za všech okolností čisté, protože přichází do přímého kontaktu
s potravinami!
Doporučená doba provozu spotřebiče je maximálně 40 hodin.
Zařízení není určeno pro používání s časovými spínači ani jinými systémy dálkového ovládání.
Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem, jinak se vystavujete riziku ztráty záruky.
Používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Tato sušička potravin je určena pouze
pro domácí použití. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto zařízení.
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny
o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem
3
nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let
a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
CZ
POPIS
1.
2.
3.
4.
5.
Víko sušičky
Tlačítko zapnutí/vypnutí
Regulátor nastavení teploty
5 plat k sušení
Základna
1
4
K sušičce je možné dokoupit další plata k sušení
(maximálně může být na sušičce 9 plat).
SUŠENÍ
5
Sušení je jeden z nejstarších způsobů konzervace
3
potravin. Potraviny obsahují více nebo méně vody,
2
kterou v průběhu sušení odstraníme. Zároveň tím
odstraníte živnou půdu pro vznik plísní a zahnívání.
Po správném usušení a při dobrých skladovacích podmínkách lze usušené potraviny přechovávat a používat
i několik let. Odstraněním vody z potravin dojde ke koncentraci aromatických látek, proto jsou chutnější.
Ke konzervaci dochází přirozenou cestou bez použití konzervačních látek. Nedochází ke zničení minerálů
a vitaminů. I když jste zvyklí potraviny zavařovat nebo zmrazit, sušení Vám rozšíří možnosti uskladnění
ovoce, zeleniny, hub, léčivých rostlin a čajů a obohatí Vaše kuchyňské znalosti. Sušení na slunci je v našich
zeměpisných podmínkách spíše věcí náhody. Při sušení v elektrické nebo plynové troubě, která není pro
sušení konstruovaná, dochází vzhledem k malé cirkulaci vzduchu k tzv. „pocení“ potravin, odkapávání šťávy
a následnému přilepení k podložce. Navíc se trouba od připálené šťávy velice těžko čistí.
Vaše nová sušička potravin je rychlejší a efektivnější na základě důsledně fyzikálního systému. Nasávaný
proud vzduchu je rovnoměrně ohříván a rozváděn tak, aby v každém patře odebíral vlhkost připraveným
potravinám. Vlhký vzduch je odváděn ven výtokovými otvory ve víku sušičky. Tento systém umožňuje sušení
ve všech patrech, ale pro rovnoměrné usušení celé náplně sušičky je nutné v průběhu sušení střídat pořadí
jednotlivých pater, neboť vždy ve spodním patře probíhá sušení intenzivněji. Těsně před uplynutím sušícího
procesu je vhodné kvalitu usušení prověřit opticky a na omak. Dle úsudku lze potraviny roztřídit a provozní
čas k usušení prodloužit.
POKYNY K POUŽITÍ
Ovoce a zelenina k sušení musí být čerstvá a zcela zralá. Ze zvadlých, potlučených, nekvalitních plodů, není
možné získat kvalitní sušené. Nezralé plody postrádají barvu a chuť, což se sušením nedá zlepšit. Přezrálé
plody bývají tuhé a dřevnaté nebo měkké až kašovité. Potraviny sušte čerstvé, včas a najednou. Plody před
sušením očistěte a omyjte, aby byly čisté a bez chemikálií. Plody prohlédněte a vyřaďte všechny zkažené,
plesnivé nebo poškozené, mohou zkazit celou dávku k sušení. Nezapomeňte, že v průběhu sušení bude
v místnosti cítit aroma sušených potravin, které není vždy pro každého příjemné.
Před prvním použitím:
1.
2.
3.
4
Odstraňte ze sušičky veškeré obalové materiály.
Sušičku umístěte na stabilní a teplu odolný povrch, stranou od jiných zdrojů tepla. Povrch vybírejte
s ohledem na to, že během sušení není vhodné sušičky přendávat na jiné místo. Nosnost povrchu musí
být adekvátní k váze sušičky i s připravovaným obsahem. Okolo spotřebiče musí být volný prostor
alespoň 15 cm k zajištění správného chodu sušičky.
Nově zakoupenou sušičku sestavte a samotnou bez potravin nechte přibližně 30 minut zapnutou. Poté
vyčkejte, až sušička zcela vychladne. Plata a víko sušičky umyjte teplou vodou a základnu sušičky otřete
zvenčí navlhčeným hadříkem.
POSTUP
1. Před úpravou k sušení všechny potraviny dobře omyjte a osušte. Pro úpravu vybírejte pouze nezávadné
potraviny, poškozená místa vyřízněte. U ovoce odstraňte pecky a jádřinec. Upravené ovoce má být zralé,
ale ne přezrálé.
2. Proces sušení bude stejnoměrný, když potraviny nakrájíte na stejně silné plátky (cca 0,6 cm). Tenké plátky
schnou rychleji, ale nezapomeňte, že se sušením podstatně zmenšují. Neloupané ovoce pokládejte
slupkou dolů a řeznou plochou nahoru. Nerovné tvary pokládejte vždy na hranu se slupkou, ne na
rovnou plochu. Zeleninu rozložte pravidelně pouze v jedné vrstvě. Byliny sušte velmi šetrně. Odstraňte
pouze stonek, byliny dále neporcujte. Listové byliny je třeba během sušícího procesu obracet, aby se
zabránilo slepování.
3. Kousky rovnoměrně rozložte na plata sušičky, nepřekládejte přes sebe, a nechte mezi jednotlivými
kousky mezery. Využijte asi 85 % plochy každého plata sušičky, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace
vzduchu.
Poznámka:
Aby se u některých druhů ovoce zabránilo zhnědnutí, doporučujeme upravit ovoce před sušením v roztoku
z jedné lžíce citrónové šťávy a šálku vody a následně osušte kuchyňským papírem. Citrónovou šťávu můžete
nahradit ananasovým džusem nebo běžně prodávaným vitamínem C. Některé druhy ovoce mají přírodní
voskovaný ochranný potah, např. fíky, švestky, hrozny, borůvky atd.
Ponořte je do vroucí vody na 1–2 minuty, po scezení ihned do studené a osušte. Nakrájejte a dejte sušit.
Slupka zpórovatí a tím se sušení urychlí.
Blanšírování
Většinu druhů zeleniny je vhodné před sušením blanšírovat. Blanšírování omezí porušení vzhledu a chuti
upravených produktů. Je založené na tom, že se ovoce a zelenina krátký čas (1–5 minut) předvaří ve vodě
nebo páře. Připravenou zeleninu (např. mrkev, celer) uložte do drátěného koše nebo síta a ponořte do hrnce
s vařící vodou. Před uložením do sušičky potraviny dokonale osušte.
Blanšírování ve vhodném nálevu může pomoci zachovat barvu jablek, meruněk, fíků, nektarinek, broskví,
hrušek a švestek. Vznikne tak přislazené kandované ovoce. Účinnost těchto způsobů je však nutné vyzkoušet.
Ovoce a zeleninu můžete namáčet v těchto nálevech:
•
•
•
•
•
Citrónová a ananasová šťáva představují přírodní způsob (oproti ostatním metodám) potlačení změny
barvy.
Siřičitan sodný: V lékárně si kupte přípravek pro potravinářské účely.
Kyseliny citrónová a askorbová dodávají produktu „nakyslou chuť vitamínu C“.
Blanšírování ve vodě nebo páře
Blanšírování ve šťávě může pomoci zachovat barvu jablek, meruněk, fíků, nektarinek, broskví, hrušek
a švestek. Vznikne tak přislazené kandované ovoce.
4. Regulátorem teploty zvolte požadovanou teplotu sušení. Minimální počet plat pro zajištění
správného sušení je 5!
Druh potravin
Květiny
Byliny
Pečivo
Zelenina
Ovoce (jablka)
Ovoce (hrušky)
Ovoce (meruňky, broskve, švestky)
Maso, ryby
5
CZ
CZ
Teplota sušení je pouze orientační, závisí na tloušťce plátků, obsahu vody v potravinách a dalších
faktorech. Je potřeba vyzkoušet jaké nastavení Vám bude vyhovovat tak, abyste byli se sušením
spokojeni.
5. Stiskněte tlačítko zapnutí do pozice I.
6. Plata ve spodní části sušičky jsou vystaveny suššímu a teplejšímu vzduchu a produkt se na nich suší
rychleji. Proto je nutné měnit polohu plat během sušení (rozdělte dle doby sušení na 2 přendání). Během
sušení, které může trvat až 24 hodin (celé ovoce se slupkou – třešně, švestky), měňte mezi sebou pořadí
podnosů každé 3–4 hodiny, aby se zajistilo rovnoměrné prosušení v celé sušičce). Plata měňte přibližně
dle obrázku a přitom je pootočte do strany o čtvrt otáčky, zajistíte tak rovnoměrnější sušení.
7.
Víko sušičky
Víko sušičky
Víko sušičky
OTOČIT
OTOČIT
Před zkouškou stavu produktu vyjměte ze sušičky hrst potravin a nechte několik minut vychladnout.
Horký materiál se zdá být měkčí, vlhčí a ohebnější, než ve vychladlém stavu. Produkt musí být dostatečně
suchý, aby nedošlo k množení mikroorganizmů a znehodnocení. Sušená zelenina musí být tvrdá a křehká.
Sušené ovoce by mělo být kožnaté a ohebné. Pro dlouhodobé uskladnění by mělo domácí ovoce být
sušší než komerčně sušené ovoce, které se prodává.
Ovoce – ohebné
Zelenina – suchá, lámavá
Houby – kožnaté až lámavé
Byliny – drolivé
8. Po dokončení sušení sušičku potravin vypněte, vypojte ze síťové zásuvky a nechte vychladnout.
Tabulka sušení některých potravin
Ovoce
Spec. úprava
Test usušení, povrch
Čas sušeni
v hod.
nařezat řezy nebo kolečka,
odstranit jádřinec
ano
4–15
Druh
Forma přípravy
Jablka
Meruňky
nakrájet na půlky nebo čtvrtky
ano
8–36
Ananas čerstvý
oloupat a nakrájet na kolečka
–
6–36
Ananas z konzervy
–
kožený
6–36
Banány dobře zralé
nakrájet na kolečka nebo
proužky 4 mm silné
–
křehký, chřupavý
5–24
Hrušky
odstranit jádřinec, rozpůlit
nebo řezy
ano
5–24
Jahody
rozpůlit, malé v celku
ano
neorosený
5–24
půlky nebo celé, s peckou či
bez
–
5–24
Hrozny
naříznout, pokud možno druh
bez pecek
–
6–36
Třešně
s peckami, nedělené
–
kožený
6–36
6
Druh
Forma přípravy
Broskve
dobře zralé
nakrájet řezy nebo oddělit,
kůra v proužcích pro aróma
Rebarbora
použijte jen křehké lodyhy, po
umytí nakrájejte na špalíčky
3 cm
Test usušení, povrch
ano
5–24
–
6–36
ano
neorosený
4–16
Test usušení, povrch
Čas sušení
v hod.
CZ
Zelenina
Druh
Forma přípravy
Artyčoky
očistit, rozřezat na půlky
2–4
křehký
4–12
Chřest
oloupat, celé nebo nařezat na
kousky 2 cm
2–3
křehký
8–36
konce uříznout, příčně nakrájet
3–4
křehký
4–14
Brokolice
rozdělit na kousky, ponechat
½ hodiny ve slané vodě
3–4 s lžící octa
křehký
5–15
Květák
rozdělit na kousky, ponechat
½ hodiny ve slané vodě
3–4 s lžící octa
kožený
5–15
Kapusta, zelí
očistit a nařezat proužky
2–3 v páře
kožený
4–12
4–12
Mrkev
nařezat šikmo nebo příčně
2–3
kožený
Celer
nařezat na kolečka
2–3
křehký
4–12
Okurky
kolečka 1 cm silná
–
kožený
4–14
nakrájet na kolečka
–
kožený
4–10
Byliny
odstranit stonek, nerozmělnit
–
křehké
2–5
Houby
nakrájet na půlky nebo na
kolečka
–
křehké
4–6
Časy uvedené v tabulce jsou pouze doporučené a mohou dle vlastností sušícího produktu být velmi rozdílné.
RADY A TIPY
Ovoce lze spotřebovat v usušeném stavu. Hodí se však i jako příloha do mnoha receptur. Pokud chcete
usušené ovoce použít stejným způsobem jako čerstvé, musíte ho změkčit, tzn. vrátit mu vlhkost, která byla
odstraněna sušením. Požadované množství usušeného ovoce namočíme do přibližně stejného množství
vody (např. šálek usušeného ovoce do šálku vody – lépe méně vody) a necháme asi 4 hodiny namočené (také
zde platí, že kratší doba je vhodnější). Dále můžete ovoce použít dle receptur jako čerstvé. Rané švestky jsou
chudé na cukr, a proto nejsou vhodné k sušení.
Zeleninu doporučujeme před další úpravou vždy namočit. Např. 1 šálek suché zeleniny a 1 šálek vlažné vody.
Nedávejte však více vody než bude potřeba k přípravě pokrmu. Změklou zeleninu nenechávejte před dalším
použitím zbytečně dlouho odstát. Doba tepelné úpravy zeleniny je přibližně stejná jako u zeleniny mražené.
Na přípravu polévek není nutné sušenou zeleninu změkčovat. Sušenou zeleninu do polévek, omáček a salátů
je možno kuchyňskými přístroji zmenšit na požadovanou velikost. K přípravě krémových polévek, omáček
a dětských pokrmů je nejlépe použít sušenou zeleninu rozemletou. Nedělejte si zásoby umleté zeleniny více,
než můžete spotřebovat do 1 měsíce, neboť delším skladováním ztrácí zelenina trvanlivost.
Samozřejmě je možno změkčenou zeleninu smíchat a použít se zeleninou čerstvou. Papriky mohou být
rozmělněny nebo rozemlety a k dalšímu použití uskladněny ve vzduchotěsných sklenicích.
Houby namočíme (jako zeleninu) a použijeme jako čerstvé. K použití do polévek a omáček je možno houby
rozemlít.
Byliny nepotřebují další úpravu kromě rozmělnění nebo umletí a případného odstranění tvrdých částí.
7
RECEPTY
CZ Míchané ovoce
2 oloupané banány
10 dkg jahod
10 dkg ananasu
Ovoce nakrájejte na stejně velké kousky asi 0,6 cm. Po usušení a vychladnutí promíchejte se směsí drcených
ořechů.
Kroužky jablek se skořicí
2 kg jablek
5 čajových lžiček skořice
Oloupaná jablka nakrájejte na asi 0,6 cm silné kroužky, vykrojte jádro a poprašte skořicí. Dejte sušit.
Citrusový mix
1,5 kg pomerančů
5 citronů
4 grapefruity
Ovoce důkladně omyjte. Nakrájejte asi na 0,6 cm silné plátky i s kůrou a usušte.
Celerová a česneková sůl
Usušený materiál smíchejte se solí v poměru 1:1.
Směs květin a koření
Můžete si uchovat vůni jara a léta, těšit se z vůně rostlin a květin, které vám rostou na zahrádce nebo volně
v přírodě pomocí sušičky potravin. Květy dejte volně na plato a sušte se všemi větráčky v otevřené poloze.
Dobře usušené květy (asi za 5 hodin), uložte do ozdobné nádoby nebo do sáčku a ozdobte stuhou. Pro
výraznější aroma můžete doplnit skořicí, hřebíčkem, rozmarýnou nebo mátou peprnou.
USKLADNĚNÍ SUŠENÝCH POTRAVIN
Před uskladněním musí být potraviny zcela vychladlé (jinak by se mohly zapařit a zkazit). Před dlouhodobým
uskladněním vyčkejte přibližně 1 týden. Sušené kousky balte po menším počtu, abyste po otevření
spotřebovali celé balení. Potraviny skladujte v uzavíratelných sklenicích (nepoužívejte plastikové nádoby),
případně v látkových nebo papírových sáčcích. K uskladnění sušené zeleniny se velmi dobře hodí zavařovací
folie případně sáčky s vývěvou pro vakuové balení. Usušené potraviny můžeme uchovávat při běžných
pokojových teplotách. Nejlépe však na suchých, chladnějších a tmavých místech.
Při teplotách nižších než 10 °C se doba uskladnění prodlužuje 2–3x.
Doporučuje se příležitostná kontrola uskladněných potravin. Samolepící štítky s udáním druhu a data usušení
Vám zajistí dokonalý přehled.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před čištěním a při jakékoliv manipulaci s přístrojem vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky. Očistěte
spotřebič mírně navlhčenou utěrkou. Jednotlivá plata a víko sušičky omyjte běžným přípravkem na mytí
nádobí. Nasávací otvor (mřížka) na motorové části musí být bezpodmínečně čistá, volná k přístupu vzduchu.
Při eventuálním znečištění nebo zanesení prachem mřížku očistěte štětcem nebo nečistotu odsajte
vysavačem. Základnu nikdy neoplachujte či neponořujte pod tekoucí vodou.
Nepoužívejte hrubé houbičky ani čistící prášek. Spotřebič ani přívodní šňůra nesmějí být ponořeny do vody.
8
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Problém
Motor nepracuje.
Motor fouká, ale sušička
nehřeje.
Příčina
CZ
Řešení
Špatně nebo málo zasunutá
zástrčka do zásuvky.
Zkontrolujte připojení zástrčky.
Zásuvka není napájena.
Zkontrolujte přítomnost napětí, např.
jiným spotřebičem.
Poškozený přívodní kabel.
Dejte jej přezkoušet a opravit
autorizovaným servisním střediskem.
Aktivace tepelné pojistky proti
přehřátí.
Vypojte přívodní kabel ze zásuvky.
Nechte spotřebič vychladnout. Pokud
ani po vychladnutí těleso nezačne hřát,
obraťte se na autorizovaný servis.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Suší ovoce, zeleninu, bylinky, maso a jiné druhy potravin
5 sušících plat o průměru 32 cm
Plynulá regulace teploty (35 °C – 70 °C)
Ventilátor pro rovnoměrné sušení
Ochrana proti přehřátí
Tichý provoz
Možnost dokoupení dalších plat
Protiskluzové nožky
Návod k obsluze s recepty a tipy
Jmenovité napětí: 230 V~ 50 Hz
Jmenovitý příkon: 250 W
Hlučnost: < 20 dB
VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných
kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších
evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako
s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí.
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám
poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt
zakoupili.
08/05
Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické
bezpečnosti.
Změna textu a technických parametrů vyhrazena.
9
SUŠIČKA OVOCIA
SK
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10
POPIS
1.
2.
3.
4.
5.
1
4
SK
Pred prvým použitím:
1.
2.
11
3.
POSTUP
SK
12
7.
Veko sušičky
Veko sušičky
Veko sušičky
OTOČIŤ
OTOČIŤ
Test usušenia,
povrch
áno
4 – 15
Druh
Jablká
Marhule
áno
8 – 36
Ananás čerstvý
–
6 – 36
Ananás z konzervy
–
kožený
6 – 36
–
5 – 24
Hrušky
áno
5 – 24
Jahody
rozpoliť, malé v celku
áno
neorosený
5 – 24
–
5 – 24
13
SK
Druh
Hrozno
Čerešne
Broskyne
Citrusy
Rebarbora
SK
–
6 – 36
6 – 36
–
kožený
áno
5 – 24
–
6 – 36
použite len krehké stonky, po
umytí nakrájajte na hranolčeky
3 cm
áno
neorosený
4 – 16
Zelenina
Druh
Artičoky
2–4
4 – 12
Špargľa
2–3
8 – 36
Fazuľa (zelená)
3–4
4 – 14
3 – 4 s lyžicou octu
5 – 15
Karfiol
3 – 4 s lyžicou octu
kožený
5 – 15
Kel, kapusta
2 – 3 v pare
kožený
4 – 12
Mrkva
2–3
kožený
4 – 12
Zeler
2–3
4 – 12
–
kožený
4 – 14
–
kožený
4 – 10
Byliny
–
2–5
Huby
–
4–6
14
15
SK
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém
Motor nepracuje.
SK
16
08/05
SUSZARKA DO OWOCÓW
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
17
PL
OPIS
1.
2.
3.
4.
5.
1
4
PL
18
3.
Zalecana temperatura
35 – 40 °C
40 °C
40 – 50 °C
50 – 55 °C
55 – 60 °C
55 – 60 °C
19
PL
Zalecana temperatura
55 – 60 °C
65 – 70 °C
PL
7.
POCZĄTEK
OBRÓT
OBRÓT
tak
4–15
Morele
tak
8–36
–
6–36
–
6–36
–
5–24
Jabłka
tak
5–24
tak
5–24
20
–
5–24
–
6–36
–
6–36
tak
5–24
Cytrusy
–
6–36
tak
4–16
Rabarbar
2–4
4–12
Szparagi
2–3
8–36
Fasolka szparagowa
3–4
krucha
4–14
5–15
Kalafior
5–15
Kapusta
4–12
2–3
4–12
Seler
2–3
kruchy
4–12
–
4–14
Cebula, por
–
4–10
Zioła
–
2–5
–
4–6
PL
21
PL
22
PL
23
PL
24
08/05
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
25
HU
1
4
HU
5
26
3.
HU
27
•
HU
7.
Fedél
Fedél
Fedél
KEZDET
TÁLCACSERE
TÁLCACSERE
28
igen
rugalmas
4–15
igen
rugalmas
8–36
Friss ananász
–
rugalmas
6–36
–
bőrös
6–36
–
5–24
Körte
igen
5–24
Eper
igen
5–24
–
rugalmas
5–24
Szőlő
–
6–36
érett
Fajta
Alma
Rebarbara
–
bőrös
6–36
igen
5–24
–
rugalmas
6–36
igen
4–16
HU
2–4
4–12
2–3
8–36
3–4
4–14
Brokkoli
5–15
Karfiol
bőrös
5–15
bőrös
4–12
2–3
bőrös
4–12
2–3
4–12
Uborka
szeletelje 1 cm vastag
darabokra
–
bőrös
4–14
–
bőrös
4–10
29
–
2–5
–
4–6
Fajta
HU
Vegyes citrustál
1,5 kg narancs
5 darab citrom
4 darab grépfrút
30
31
HU
Ok
MŰSZAKI ADATOK
HU
32
08/05
OBSTTROCKNER
33
DE
DE
1
4
5
3
34
3.
35
DE
DE
36
7.
Basis
Basis
Basis
ANFANG
ja
biegsam
4 – 15
Aprikosen
ja
biegsam
8 – 36
–
biegsam
6 – 36
Art
Äpfel
–
ledrig
6 – 36
–
5 – 24
ja
biegsam, ledrig
5 – 24
Erdbeeren
ja
5 – 24
–
biegsam
5 – 24
–
biegsam, ledrig
6 – 36
–
ledrig
6 – 36
gut reif
ja
biegsam, ledrig
5 – 24
–
biegsam
6 – 36
DE
37
Art
Rhabarber
ja
4 – 16
2–4
4 – 12
2–3
8 – 36
3–4
4 – 14
Brokkoli
5 – 15
Blumenkohl
ledrig
5 – 15
ledrig
4 – 12
2–3
ledrig
4 – 12
Sellerie
2–3
4 – 12
Gurken
–
ledrig
4 – 14
–
ledrig
4 – 10
–
2–5
Pilze
–
4–6
Art
38
DE
39
40
08/05
DE
41
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
EN
14.
15.
16.
17.
18.
19.
42
1
4
5
EN
43
3.
EN
44
Recommended temperature
35 – 40 °C
40°C
40 – 50 °C
50 – 55 °C
55 – 60 °C
55 – 60 °C
55 – 60 °C
65 – 70 °C
7.
Base
Base
Base
START
TURN
TURN
yes
flexible
4–15
yes
flexible
8–36
peel and slice circles
–
flexible
6–36
Sort
Apples
–
6–36
Ripe bananas
–
brittle, crisp
5–24
Pears
yes
5–24
yes
not dewy
5–24
Plums
–
flexible
5–24
Grapes
–
6–36
Cherries
–
6–36
EN
45
Sort
well ripened
Citrus fruit
Rhubarb
Spec.
pretreatment
Dryness test, surface
yes
5–24
–
flexible
6–36
yes
not dewy
4–16
Dryness test, surface
Vegetables
Sort
Artichokes
2–4
brittle
4–12
Asparagus
2–3
brittle
8–36
Beans (green)
3–4
brittle
4–14
Broccoli
divide into pieces, soak ½ hour
in salt water
brittle
5–15
5–15
Savoy cabbage,
cabbage
2–3 in steam
4–12
Carrots
slice diagonally or across
2–3
4–12
2–3
brittle
4–12
Cucumbers
–
4–14
Onion, leeks
–
4–10
Herbs
remove stem, do not squash
–
brittle
2–5
Fungi
–
brittle
4–6
EN
46
47
EN
TROUBLESHOOTING
Problem
Motor does not work.
EN
48
08/05
www.ecg.cz
Výhradní zastoupení pro ČR:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany
tel.: +420 272 122 111
e-mail: [email protected]
zelená linka: 800 121 120
CZ
tel.: +421 232 113 410
e-mail: [email protected]
SK
PL
HU
DE
 Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.  Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie
výrobku.  Importer nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie w instrukcji obsługi do produktu.  Az importőr nem felel a termék használati
útmutatójában fellelhető nyomdahibákért.  Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts.  The importer
takes no responsibility for printing errors contained in the product’s user’s manual.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Czech were displayed