MD 1700 - Billiger.de

MD 1700 - Billiger.de
MD 1700
# 58090
chaser Maçonnerie
Čeština CZ - 19-23
Překlad originálního návodu k provozu
Masoneria chaser
Româneşte RO Traducerea manualului de exploatare original.
Masoneria Chaser
Български BG Превод на оригиналната инструкция
Зидария преследвач
3
1
4
2
5
6
7
10
8
2
9
12
13
11
15
14
17
16
3
Tel.:
+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail:
[email protected]
Warnung:
Gebote:
Gerät
4-D
•
•
•
•
DE
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5-D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.
•
•
•
3.
•
4.
•
5.
•
6.
•
7.
•
6-D
8.
•
•
9.
•
•
•
•
•
•
•
•
7-D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8-D
Tel.:
+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail:
[email protected]
Bans:
Technical Data:
Motor power
Speed rpm
saw blade diameter
max. deep cut
Beware of hazardous voltage
Commands:
Use protective gloves
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Environment Protection:
9-GB
GB
•
•
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
•
Appropriate EU Directives:
2006/42 EG
2004/108/EG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10-GB
•
•
•
•
7.
•
8.
•
9.
•
•
2.
•
•
•
3.
•
4.
•
5.
•
6.
•
11-GB
230 V
50 Hz
ll
1700 W
4000 min-1
1,8 m/H05 VV-F
150 mm, Bore 22 mm
40 mm
2,5 / 6 / 14 / 19 / 29
95 dB (A)
4,1 kg
58090
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12-GB
•
•
•
•
•
•
•
•
13-GB
Tél.:
Numéro de commande :
+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail:
[email protected]
Emballage:
Sens de pose
Avertissement/attention
Fiche de contact
Poids
vu diamètre de la lame
Portez un masque
14-F
•
•
•
•
•
•
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
15-F
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.
•
2.
•
•
•
3.
•
4.
•
5.
•
6.
•
7.
•
8.
•
16-F
•
9.
•
•
Likvidace
•
Pokyny pro likvidaci vyplývají z piktogramů umístěných na
přístroji resp. obalu. Popis jednotlivých významů najdete
v kapitole „Označení na přístroji“.
•
•
Obsluha si musí před použitím přístroje pozorně přečíst
návod k obsluze.
Kvalifikace
Kromě podrobného poučení odborníkem není pro používání
přístroje nutná žádná speciální kvalifikace.
Minimální věk
Na přístroji smí pracovat jen osoby, jež dosáhly 16 let.
Výjimku představuje využití mladistvých, pokud se toto děje
během profesního vzdělávání za účelem dosažení dovednosti
pod dohledem školitele.
Školení
Používání přístroje vyžaduje pouze odpovídající poučení
odborníkem resp. návodem k obsluze. Speciální školení není
nutné.
4,1 kg
58090
Transport et stockage
•
•
Fig. 12
17-F
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18-F
Děkujeme Vám za koupi Drážkovací frézka na zdivo MD 1700 a za důvěru Vámi projevenou v
náš sortiment.
!!! Dříve než uvedete přístroj do provozu,
pročtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze !!!
Máte technické otázky? Reklamaci? Potřebujete náhradní díly nebo návod k obsluze?
Na naší domovské stránce www.guede.com Vám v oddílu Servis pomůžeme rychle a nebyrokraticky. Prosím pomožte nám pomoci Vám.
Aby bylo možné Váš přístroj v případě reklamace identifikovat, potřebujeme sériové číslo, objednací číslo a rok výroby. Všechny tyto údaje
najdete na typovém štítku. Abyste měli tyto údaje vždy po ruce, zapište si je prosím dole.
Sériové číslo:
Tel.:
Objednací číslo:
+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail:
[email protected]
A.V. 6 Dotisky, a to i částečné, vyžadují schválení. Technické změny vyhrazeny. Překlad originálního návodu k provozu
Označení na přístroji
Vysvětlení symbolů
V tomto návodu a/nebo na přístroji jsou použity následující
symboly:
Vadné a/nebo likvidované
elektrické či elektronické přístroje
musí být odevzdány do příslušných
sběren.
Bezpečnost produktu:
Obal:
Produkt odpovídá příslušným
normám EU
Zákazy:
Chraňte před vlhkem
Zákaz, všeobecný
(ve spojení s jiným piktogramem)
Obal musí směřovat nahoru
Je zakázáno tahat za kabel
Pozor - křehké
Technické údaje:
Nesahejte do rotujících dílů
Přístroj nepoužívejte za deště
Výstraha:
Výstraha před poletujícími objekty
Hmotnost
kotouč
max. řezný výkon
Přístroj
Profi drážkovací fréza do zdiva (s ochrannou izolací) s
ukazatelem laserové řezné linie. Jednoduchá manipulace
díky táhlému řezu při konstantní šířce a hloubce frézování.
Objem dodávky (Obr. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ochrana životního prostředí
Odpad zlikvidujte odborně tak,
abyste neškodili životnímu
prostředí.
Výstraha před laserovým
paprskem
Příkazy:
Noste respirátor
Přípojka
Výstraha před nebezpečným
elektrickým napětím
Používejte pouze s odsáváním
Před použitím si přečtěte návod k
obsluze
Obalový materiál z lepenky lze
odevzdat za účelem recyklace do
sběrny.
19-CZ
Kufr
Fréza
Nátrubek pro odsávání prachu
Klíč s vnitřním šestihranem
Distanční podložka 2 mm
Distanční podložka 10 mm
Distanční podložka 15,5 mm
Upínací matice
Úchytná příruba
Objímka vřetena
Dláto na štěrbiny ve zdi
Diamantové řezné kotouče, 2x
Klíč se dvěma otvory pro upínací matici
CZ
Prohlášení o shodě EU
Tímto prohlašujeme my, Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6,
74549 Wolpertshausen, Germany
že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních,
která uvádíme do oběhu, odpovídá příslušným základním požadavkům
směrnic EU na bezpečnost a hygienu.
V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována,
ztrácí toho prohlášení svou platnost.
Označení přístrojů: Drážkovací frézka na zdivo MD 1700
obj. č.: 58090
•
•
•
Datum/podpis výrobce: 24.02.2012
Údaje o podepsaném: pan Arnold, jednatel
Technická dokumentace:
•
J. Bürkle; FBL, QS
Příslušné směrnice EU:
2006/42/EG
2004/108/EG
•
Použité harmonizované normy:
EN 55014-1:2006
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-11:2000
EN 55014-2:1997+A1
•
•
•
Záruka se vztahuje výhradně na nedostatky způsobené
vadou materiálu nebo výrobní vadou.
Při reklamaci v záruční době je třeba přiložit originální doklad
o koupi s datem prodeje.
•
Güde GmbH & Co. KG neručí za škody způsobené:
Do záruky nespadá neodborné použití jako např. přetížení
přístroje, použití násilí, poškození cizím zásahem nebo cizími
předměty. Nedodržení návodu k použití a montáži a normální
opotřebení rovněž nespadá do záruky.
•
Všeobecné bezpečnostní předpisy
•
•
•
Než začnete pracovat s přístrojem, přečtěte si pozorně
následující bezpečnostní pokyny a tento návod k obsluze.
Pokud máte přístroj předat jiným osobám, předejte jim
prosím i návod k obsluze. Návod k obsluze vždy dobře
uschovejte!
•
•
•
Přečtěte si prosím pečlivě návod k použití a dodržujte v něm
obsažené pokyny. Pomocí tohoto návodu k použití se
seznamte s přístrojem, jeho správným použitím a
bezpečnostními pokyny. Tyto pokyny si prosím bezpečně
uschovejte pro pozdější použití.
•
•
•
•
•
•
poškozením přístroje v důsledku mechanických vliv a
přetížení.
změnami přístroje
použitím k jiným účelům, než jaké jsou popsány v
návodu.
Dodržujte bezpodmínečně všechny bezpečnostní
pokyny, abyste zabránili úrazům a škodám.
Zařízení-specifické informace o bezpečnosti
Obal: Váš přístroj se kvůli ochraně před poškozením při
přepravě nachází v obalu. Obaly jsou suroviny a proto
mohou být znovu použity nebo je lze recyklovat.
•
kabely, které jsou pro venkovní použití vhodné a jsou
příslušným způsobem označeny.
Vždy si udržte soustředěnost. Dávejte pozor na to, co
děláte. Používejte zdravý rozum. Elektrické nářadí
nepoužívejte, jste-li unaveni.
Dávejte pozor na poškozené díly. Před použitím přístroj
prohlédněte. Jsou některé díly poškozené? V případě
lehkých poškození se vážně zamyslete nad tím, zda
přístroj přesto bude fungovat bezvadně a bezpečně.
Předcházejte úderům elektrickým proudem. Vyhněte se
každému kontaktu svého těla s uzemněnými předměty,
např. s vodovodním potrubím, topnými tělesy, sporáky a
chladnicemi.
Používejte pouze schválené díly. Při údržbě a opravách
používejte pouze identické náhradní díly. Náhradní díly
dostanete v autorizovaném servisním středisku.
Výstraha! Používání příslušenství a přídavných dílů,
které nebyly výslovně doporučeny v tomto návodu
k obsluze, může znamenat ohrožení osob a předmětů.
Osoby, které díky svým fyzickým, smyslovým či
duševním schopnostem nebo své nezkušenosti či
neznalosti nejsou schopny přístroj obsluhovat, nesmí
přístroj používat.
Pokud přístroj přístroj nesmí být uveden do provozu.
Opravy na tomto přístroji smí provádět jen elektrikář. V
důsledku neodborných oprav mohou vznikat značná
rizika.
Pro příslušenství platí tytéž předpisy.
•
•
•
Pracoviště udržujte v čistotě a uklizené. Nepořádek na
pracovišti a pracovním stole zvyšuje nebezpečí úrazu a
poranění.
Dávejte pozor na podmínky prostředí, ve kterých
pracujete. Elektrické nářadí nepoužívejte ve vlhkém
nebo mokrém prostředí. Zajistěte dostatečné osvětlení.
Elektrické nářadí nevystavujte dešti ani vysoké vzdušné
vlhkosti. Nezapínejte je v prostředí s hořlavými
kapalinami nebo plyny.
Nepouštějte ke stroji nikoho cizího. Návštěvníci a diváci,
především děti a nemocné a neduživé osoby udržujte
v dostatečné vzdálenosti od svého pracoviště.
Zajistěte bezpečné uložení nástrojů. Nástroje, které
nepotřebujete, ukládejte na suchém nepřístupném nebo
vysoko položeném místě.
Dávejte pozor na kabel. Za kabel netahejte. Při
vytahování ze zásuvky jej vždy uchopte za zástrčku.
Kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla,
oleje a ostrých hran.
Zabraňte neúmyslnému zapnutí. Než zapojíte zástrčku
do zásuvky, vždy dbejte na to, aby byl spínač přístroje
v poloze „vypnuto“.
Při práci venku používejte speciální prodlužovací kabely.
Pro práci venku potřebujete speciální prodlužovací
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20-CZ
Při práci držte přístroj vždy pevně oběma rukama a
zajistěte bezpečný postoj.
Kabel veďte od přístroje vždy dozadu.
Přístroje používané venku je třeba zapojit přes ochranný
vypínač proti chybovému proudu (FI) s max. 30 mA
vypínacího proudu. Používejte jen prodlužovací kabely
schválené pro venkovní prostředí.
Zástrčku zastrčte do zásuvky jen při vypnutém přístroji.
Přístroj neupínejte do svěráku.
Přístroj před odložením vždy vypněte a vyčkejte, až se
kotouče zcela zastaví.
Neopracovávejte azbestový materiál.
Používejte jen diamantové řezné kotouče, jejichž
přípustné otáčky jsou minimálně tak vysoké jako
volnoběžné otáčky přístroje.
Diamantové řezné kotouče před použitím zkontrolujte.
Diamantové řezné kotouče musí být bezvadně
namontované a musí se volně točit. Proveďte zkušební
chod min. 30 sekund bez zatížení. Nepoužívejte
poškozené, zdeformované či vibrující diamantové řezné
kotouče.
Dbejte na rozměr diamantových řezných kotoučů.
Průměr otvoru musí odpovídat objímce vřetena (obr. 110). Nepoužívejte přechodky ani adaptéry.
Diamantové řezné kotouče chraňte před úderem,
nárazem a tukem.
Přístroj veďte proti obrobku jen tehdy, je-li zapnutý.
Nikdy se nedotýkejte rotujících diamantových řezných
kotoučů.
Přístroj lze provozovat jen v dobře odvětrávaných
místnostech.
Pracujte vždy s respirátorem, ochrannými brýlemi a
chrániči uší.
Neřezejte ve skrytých oblastech, v nichž mohou ležet
plynová či vodovodní potrubí. K vyhledání těchto vedení
•
•
•
•
použijte vhodné detektory či se obraťte na místní
plynárnu či vodárnu.
Kontakt s elektrickými vedeními může vést k požáru a
úderu elektrickým proudem. Poškození plynového
potrubí může vést k explozi. Průnik do vodovodního
potrubí způsobuje věcné škody nebo může způsobit
úder elektrickým proudem.
Pozor! Jiskry se mohou dostat i k zakrytému hořlavému
materiálu.
Blokování řezného kotouče vede k trvané reakční síle
přístroje. V tomto případě přístroj ihned vypněte.
Pozor! Řezné kotouče po vypnutí přístroje ještě dobíhají.
Nevystavujte řezné kotouče bočnímu tlaku.
Přístroj se smí provozovat jen s odsáváním prachu.
Navíc noste vždy respirátor. Použitý odsavač prachu
musí být schválen pro odsávání kamenného prachu.
5.
•
Ohrožení vibrací:
Použití ručně vedeného nářadí:
Delší práce s přístrojem vede k únavě svalů. Tak
dochází ke vzniku rizika úrazu.
Zařazujte v určitých odstupech přestávky. Intervaly
mezi přestávkami se liší podle uživatele.
6.
•
Ohrožení zářením:
Laserové záření:
Přístroj je vybaven laserem ke zobrazení řezné
linie. Laser může poškodit sítnici.
Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku.
7.
•
Ohrožení materiály a jinými látkami:
Kontakt, vdechnutí:
Při velké tvorbě prachu mohou být poškozeny
plíce.
Při práci s přístrojem noste vždy respirátor.
8.
•
Zanedbání ergonomických zásad:
Nedbalé používání osobních ochranných
pomůcek:
Obsluha přístroje bez odpovídajících ochranných
pomůcek může vést k vážným vnějším i vnitřním
zraněním.
Noste vždy předepsaný ochranný oděv a pracujte
obezřetně.
Přístroj lze provozovat jen na síti s FI (ochranným
vypínačem proti chybovému proudu.
Chování v případě nouze
Zaveďte úrazu odpovídající potřebnou první pomoc a vyzvěte
co možná nejrychleji kvalifikovanou lékařskou pomoc.
Chraňte zraněného před dalšími úrazy a uklidněte jej.
Použití v souladu s určením
•
Přístroj je při pevné opěře pomocí vodicí lišty v převážně
minerálních materiálech – např. zdivo - určen k řezání
dělicích resp. dilatačních spár bez použití vody.
Při nedodržení ustanovení, z všeobecně platných předpisů,
jakož i z tohoto návodu, nelze činit výrobce odpovědným za
škody.
9.
•
Ostatní ohrožení:
Zlomení při provozu:
Vadné řezné kotouče se mohou během provozu
zlomit a těžce zranit uživatele.
Kontrolujte v pravidelných odstupech řezné kotouče
z hlediska poškození. Nesmí se používat žádné
poškozené řezné kotouče. Noste vždy odpovídající
ochranný oděv.
•
Odhozené předměty či stříkající kapaliny:
Při frézování mohou Vaše oči poranit částečky
kotouče či média.
Při práci s přístrojem noste vždy ochranné brýle.
Zbytková nebezpečí a ochranná opatření
1.
•
2.
•
•
•
3.
•
4.
•
Zbytkové elektrické nebezpečí:
Přímý elektrický kontakt:
Vadný kabel či zástrčka mohou způsobit úder
elektrickým proudem.
Vadný kabel či zástrčku nechte vyměnit odborníkem.
Použijte přístroj jen na přípojce s ochranným
vypínačem proti chybovému proudu (FI).
Mechanická zbytková nebezpečí:
Říznutí, uříznutí:
Hrany diamantového řezného kotouče mohou
způsobit řezná poranění.
Při práci s přístrojem noste vždy ochranné rukavice.
Zachycení, navinutí:
Široký oděv či šperky mohou být zachyceny
pohyblivými částmi.
Noste vždy přiléhavý oděv a žádné šperky, jež mohou
být zachyceny.
Tření, oděr:
Dotknutí se rotujícího řezného kotouče může
způsobit vážná poranění.
Je-li řezný kotouč v pohybu, nikdy se jej nedotýkejte.
Nepřiměřené lokální osvětlení:
Nedostatečné osvětlení představuje vysoké
bezpečnostní riziko.
Při práci s přístrojem zajistěte vždy dostatečné
osvětlení.
Likvidace
Pokyny pro likvidaci vyplývají z piktogramů umístěných na
přístroji resp. obalu. Popis jednotlivých významů najdete
v kapitole „Označení na přístroji“.
Požadavky na obsluhu
Obsluha si musí před použitím přístroje pozorně přečíst
návod k obsluze.
Kvalifikace
Kromě podrobného poučení odborníkem není pro používání
přístroje nutná žádná speciální kvalifikace.
Tepelná zbytková nebezpečí:
Popáleniny, omrzliny:
Při práci s přístrojem vznikají vysoké teploty na
řezném kotouči.
Dříve než se řezného kotouče dotknete, nechte jej
vždy nejprve zchladnou. Noste vždy ochranné
rukavice.
Minimální věk
Na přístroji smí pracovat jen osoby, jež dosáhly 16 let.
Výjimku představuje využití mladistvých, pokud se toto děje
během profesního vzdělávání za účelem dosažení dovednosti
pod dohledem školitele.
Ohrožení hlukem:
Poškození sluchu:
Delší práce s přístrojem může poškodit sluch.
Noste vždy chrániče uší.
Školení
Používání přístroje vyžaduje pouze odpovídající poučení
odborníkem resp. návodem k obsluze. Speciální školení není
nutné.
21-CZ
Technické údaje
Přípojka:
Frekvence:
Třída ochrany:
Max. výkon:
Otáčky motoru:
Připojovací kabel:
Průměr kotouče:
Hloubky řezu:
Šířky řezu v mm:
Hladina akustického výkonu:
Hmotnost cca:
Obj. č.:
Obr. 6
(Dodané díly a příslušenství: Obr. 1 poz. 6 + 7 resp. poz. 5)
Pomocí distančních podložek zvolte požadovanou šířku
drážky. V uvedeném případě je toto se dvěma silnými
podložkami maximální vzdálenost.
230 V
50 Hz
ll
1700 W
4000 min-1
1,8 m/H05 VV-F
150 mm, Vrtání 22 mm
40 mm
2,5 / 6 / 14 / 19 / 29
95 dB (A)
4,1 kg
58090
Obr. 7
(Dodané díly a příslušenství: Obr. 1 poz. 12/1x)
Obr. 8
(Dodané díly a příslušenství: Obr. 1 poz. 8)
Obr. 9
(Dodané díly a příslušenství: Obr. 1 poz. 13)
Obr. 10
(Dodané díly a příslušenství: Obr. 1 poz. 3)
Přeprava a skladování
•
•
Obr. 11
(Dodané díly a příslušenství: Obr. 1 poz. 4)
Přístroj nesmí být nikdy přepravován za kabel.
Nepoužívaný přístroj musí být uložen v suché a
uzamčené místnosti.
Bezpečnostní pokyny pro první uvedení do provozu
•
•
Obr. 13
Přístroj má bezpečnostní spínač (13/1).
Tento musí být stisknutý dříve, než stisknete spínač ON (13/2).
Jinak se přístroj nerozběhne. K vypnutí přístroje oba spínače
uvolněte.
Zástrčku zastrčte do zásuvky jen při vypnutém přístroji.
Diamantové řezné kotouče před použitím zkontrolujte.
Diamantové řezné kotouče musí být bezvadně
namontované a musí se volně točit. Proveďte zkušební
chod min. 30 sekund bez zatížení. Nepoužívejte
poškozené, zdeformované či vibrující diamantové řezné
kotouče.
Obr. 14 + 6
Nastavte požadovanou hloubku řezu - viz obr.6.
Upozornění: K vyrovnání nepřesností, k nimž dochází při
vylomení můstku, musí být hloubka řezu zvolena cca 3mm
hlouběji než požadovaná hloubka drážky.
Nyní přístroj zapněte a zanořte opatrně do materiálu (14/1). Nyní
veďte stroj ve směru (14/2) s přizpůsobeným posuvem. Přístroj
musí pracovat vždy protiběžně; proto nejeďte s přístrojem v jiném
směru! Přístroj může v opačném případě nekontrolovaně vyskočit
z drážky a způsobit tak úraz.
Štěrbiny v nosných zdech podléhají normě DIN 1053
část 1 nebo ustanovením specifickým pro daný stát.
Tyto předpisy je třeba bezpodmínečně dodržovat.
Před začátkem práce se vždy poraďte s odpovědným
statikem, architektem či kompetentním vedením
stavby. Přípustná hloubka a šířka štěrbiny je závislá
na délce štěrbiny, tloušťce zdi a použitém stavebním
materiálu.
•
•
•
•
Obr. 15 + 16
Přístroj disponuje ukazatelem laserové řezné linie. Pomocí tohoto
spínače lze v poloze (ON) zapnout laser resp. v poloze (OFF)
vypnout.
Nastavte laser, pomocí baterií a odstraňte dva šrouby uvolnit (obr.
16). Vložte baterie znovu, a nyní také obrátit na laser. Nyní
můžete zarovnat laser. Nyní vyjměte baterii a dotáhněte montážní
šrouby.
Přístroj splňuje požadavky EN 61000-3-11 a podléhá
zvláštním podmínkám pro zapojení. To znamená, že
použití na libovolných volně zvolených bodech připojení
je nepřípustné.
Přístroj může při nevýhodných podmínkách sítě vést k
dočasným výkyvům napětí.
Přístroj je určen výhradně k použití na bodech připojení,
jež nepřekračují maximálně přípustnou impedanci Zmax =
0,233 Ω.
Jako uživatel musíte zajistit, v případě potřeby po
dohodě s Vaším dodavatelem elektřiny, aby Váš bod
připojení, na kterém chcete přístroj používat, splňoval
výše uvedený požadavek.
Obr. 1 + 17
Odstraňte zbylý můstek v materiálu pomocí dláta na štěrbiny
ve zdi (obr. 1/11). Za tímto účelem tlačte dláto do drážky a
poté do středu. Tím se můstek vylomí.
Přístroj lze provozovat jen s odsáváním prachu.
Odsavač prachu musí být schválen pro
odsávání kamenného prachu. Při poruše
systému odsávání prachu je třeba práci ihned
přerušit a frézu vypnout. Až poté, co je porucha
v systému odsávání prachu odstraněna, lze
pokračovat v práci.
Montáž a první uvedení do provozu
Přístroj je při vydodání již předběžně smontován.
Zde bude znázorněna montáž diamantových řezných
kotoučů resp. nastavení šířky drážky, přičemž se vychází
z demontovaného stroje.
Proveďte montáž jednotlivých dílů ve znázorněném pořadí.
Přitom dbejte na uspořádání konstrukčních dílů podle obrázků.
•
Obr. 2
(Dodané díly a příslušenství: Obr. 1 poz. 2 + 4)
•
•
Obr. 3
(Dodané díly a příslušenství: Obr. 1 poz. 9)
Obr. 4
(Dodané díly a příslušenství: Obr. 1 poz. 10)
•
Obr. 5
(Dodané díly a příslušenství: Obr. 1 poz. 12/1x)
Dbejte na směr chodu diamantových řezných kotoučů.
22-CZ
Křivé řezy nelze pomocí tohoto přístroje dělat,
protože by se diamantové řezné kotouče
v materiálu pootočily.
Při přeřezávání deskových materiálů musí tyto ležet
na pevném podkladu nebo musí být podepřeny.
Při vytváření průrazů ve zdi – např. vrtacím
kladivem – lze prasknutí materiálu na povrchu
zabránit tím, že přístrojem nejprve vytvoříte drážku
s maximální hloubkou řezu.
Při řezání zvlášť tvrdých materiálů, např. beton
s vysokým obsahem křemíku, se mohou
diamantové řezné kotouče přehřát a v důsledku
toho poškodit. Je-li diamantový řezný kotouč
obklopen rojem jisker, jde bezpochyby o tento
•
případ. V takovémto případě řezání přerušte a
diamantový řezný kotouč nechte nezatížený
krátkou dobu zchladnout při volnoběžných
otáčkách.
Viditelně slábnoucí pracovní výkon a roj jisker je
typickým příznakem tupého diamantového řezného
kotouče. Krátkými řezy v abrazivním materiálu
(např. vápenopísková cihla) lze kotouč opět
naostřit.
Bezpečnostní pokyny pro obsluhu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Použijte přístroj až poté, co jste si pozorně přečetli
návod k obsluze.
Dodržujte všechny v návodu uvedené bezpečnostní
pokyny.
Chovejte se zodpovědně vůči ostatním osobám.
Během práce se v žádném případě nedotýkejte řezného
kotouče.
Přístroj veďte vždy za obě rukojeti.
Noste ochranné brýle, chrániče uší a respirátor.
Přístroj použijte v suchém řezu jen při zpracování
kamene.
Řezné kotouče se při práci zahřejí na vysokou teplotu;
proto se jich nedotýkejte dřív než zchladnou.
Pracujte jen s odsávacím zařízením.
Viz také Všeobecné bezpečnostní pokyny a Bezpečnostní
pokyny pro první uvedení do provozu.
Návod krok za krokem
•
•
•
•
•
Označte požadovaný průběh spáry pomocí zkroucené
šňůry.
Připojte frézu k odsavači prachu.
Noste potřebné bezpečnostní pomůcky – respirátor,
ochranné brýle a chrániče uší.
Nyní zanořte pomalu na nejvyšším místě řezu
diamantový kotouč do zdiva a proveďte pomalý a táhlý
řez.
Po použití je třeba přístroj důkladně vyčistit.
Poruchy - Příčiny - Odstranění
Neřeže:
1. Kotouč je tupý
Kotouč naostřete či vyměňte.
Neběží:
2. Vadný kabel
Kabel vyměňte či opravte
Tvoří se velké množství prachu:
1. Sáček odsavače prachu je plný.
Sáček odsavače prachu vyměňte.
Prohlídky a údržba
Zastav všechny práce na zařízení, napájecí kabel.
•
•
Jen pravidelně udržovaný a ošetřovaný přístroj může být
uspokojivou pomůckou. Nedostatečná údržba a péče
může vést k nepředvídaným nehodám a úrazům.
Přístroj důkladně vyčistěte a zkontrolujte nedotčenost
diamantových kotoučů.
23-CZ
Tel.:
+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-mail:
[email protected]
Zákazy:
Obal:
Výstraha:
Technické údaje:
kotúč
Používajte len s odsávaním
Noste respirátor
Používajte ochranné rukavice
24-SK
•
•
•
•
•
•
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
•
•
Použité harmonizované normy:
EN 55014-1:2006
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-11:2000
EN 55014-2:1997+A1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25-SK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.
•
4.
•
5.
•
6.
•
7.
•
8.
•
9.
•
2.
•
•
•
26-SK
Technické údaje
•
•
•
Obsluha (Obr. 1, 6, 13, 14, 15 + 16 )
27-SK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
28-SK
Tel.:
Artikelnummer:
+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-mail:
[email protected]
Afval niet in het milieu maar
vakkundig verwijderen
Productveiligheid:
Verpakkingsoriëntering boven
Netaansluiting
Toerental per minuut
max. snijvermogen
Oogbescherming gebruiken.
Gehoorbescherming gebruiken
Beschermingsmasker tegen stof
gebruiken
29-NL
•
Levering (Afb. 1)
Koffer
Frees
Stofzuigeradapter
Inbussleutel
Afstandsring 2 mm
Afstandsring 10 mm
Afstandsring 15,5 mm
Spanmoer
Opnameflens
Spilhuis
Sleufbeitel
Diamantslijpschijven, 2x
Tweegaatssleutel voor spanmoer
NL
•
•
•
EG-Conformiteitverklaring
•
Datum/Handtekening fabrikant: 24.02.2012
Gegevens betr. ondertekende: Dhr. Arnold, bedrijfsleider
•
•
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
Desbetreffende EG-Richtlijnen:
2006/42 EG
2004/108/EG
Gebruikte harmoniserende normen:
EN 55014-1:2006
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-11:2000
EN 55014-2:1997+A1
•
•
•
•
•
•
Algemene veiligheidsinstructies
•
•
•
30-NL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.
•
•
Grijpen, opwikkelen:
Loshangende kleding of sieraden kunnen door
draaiende delen gegrepen worden.
Draag steeds strak aanliggende kleding en geen
sieraden die gegrepen kunnen worden.
•
3.
•
4.
•
5.
•
6.
•
7.
•
8.
•
•
31-NL
9.
•
•
•
•
•
•
•
Afb. 2
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 2 + 4)
Afb. 3
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 9)
Afb. 4
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 10)
230 V
50 Hz
ll
1700 W
4000 min-1
1,8 m/H05 VV-F
150 mm, Boring 22 mm
40 mm
2,5 / 6 / 14 / 19 / 29
95 dB (A)
4,1 kg
58090
Afb. 6
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 6 + 7 resp. pos. 5)
Kies d.m.v. een afstandsring de gewenste sleufbreedte. In het
getoonde voorbeeld is dit met beide dikke schijven de
maximale afstand.
Afb. 7
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 12/1x)
Afb. 8
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 8)
Afb. 9
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 13)
Transport en opslag
•
•
Het apparaat mag nooit aan de kabel getransporteerd
worden.
Een niet gebruikt werktuig moet in een droge, afgesloten
ruimte bewaard worden.
Afb. 10
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 3)
Afb. 11
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 4)
Veiligheidsinstructies voor de éérste ingebruikneming
•
Afb. 12
32-NL
Bediening (Afb. 1, 6, 13, 14, 15 + 16 )
Veiligheidsinstructies voor de bediening
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparaat loopt niet:
2. Kabel defect.
Kabel vervangen of repareren.
Grote stofontwikkeling:
1. Stofzuigerzak is vol.
Stofzuigerzak vervangen.
•
33-NL
Tel.:
+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail:
[email protected]
Divieti:
Imballo:
Avviso:
Giri in minuto
Peso
lama sega
34-I
•
•
•
•
•
•
•
•
J. Bürkle FBL; QS
•
•
Applicate norme armonizzate:
EN 55014-1:2006
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-11:2000
EN 55014-2:1997+A1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
35-I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.
•
4.
•
5.
•
6.
•
7.
•
8.
•
•
2.
•
•
9.
•
•
36-I
•
230 V
50 Hz
ll
1700 W
4000 min-1
1,8 m/H05 VV-F
150 mm, Bore 22 mm
40 mm
2,5 / 6 / 14 / 19 / 29
95 dB (A)
4,1 kg
58090
Fig. 7
(Parti ed accessori in fornitura: Fig. 1 pos. 12/1x)
Fig. 8
(Parti ed accessori in fornitura: Fig. 1 pos. 8)
37-I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
38-I
Tel.:
+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail:
[email protected]
Tilalmak:
Súly
39-H
•
•
•
•
HU
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
40-H
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.
•
4.
•
5.
•
6.
•
7.
•
8.
•
•
•
2.
•
•
•
230 V
50 Hz
ll
1700 W
4000 min-1
1,8 m/H05 VV-F
150 mm, Viselte 22 mm
40 mm
2,5 / 6 / 14 / 19 / 29
95 dB (A)
4,1 kg
58090
Ábra 12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
43-H
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
e-Mail:
[email protected]
Ovitek:
Naprava odgovarja standardom EU
Zavarujte pred vlago
Ovitek mora stati navpično.
Teža
maks. zmogljivost rezanja
Opozorilo:
Ukazi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
44-SLO
SI
•
•
•
•
•
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
45-SLO
•
•
•
•
4.
•
5.
•
6.
•
7.
•
8.
•
•
9.
•
2.
•
•
•
3.
•
•
46-SLO
230 V
50 Hz
ll
1700 W
4000 min-1
1,8 m/H05 VV-F
150 mm, Bore 22 mm
40 mm
2,5 / 6 / 14 / 19 / 29
95 dB (A)
4,1 kg
58090
•
•
•
47-SLO
•
•
•
•
48-SLO
Telefon: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-mail:
[email protected]
Snaga motora
Težina
Naredbe:
Opseg isporuke (Silka br. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
49-HR
HR
•
•
•
•
•
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ureñaj specifične sigurnosne informacije
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
50-HR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.
•
4.
•
5.
•
6.
•
7.
•
8.
•
•
9.
•
•
2.
•
•
51-HR
Preporuke prije upotrebe
Kvalifikacija
Obuka
230 V
50 Hz
ll
1700 W
4000 min-1
1,8 m/H05 VV-F
150 mm, Provrt 22 mm
40 mm
2,5 / 6 / 14 / 19 / 29
95 dB (A)
4,1 kg
58090
•
52-HR
•
•
•
•
•
53-HR
54
55
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Czech were displayed