Hama 00046221 Návod k obsluze

Hama 00046221 Návod k obsluze
46621
Polarität / Polarity:
l
L
¬
Technical data:
- Input: 100-240 V; 50/60 Hz; 300mA
- Output current: max. 1000 mA
- Output voltages: 3.0 - 4.5 - 5.0 - 6.0 - 9.0 - 12.0 V
fl
k
j
Vlastnosti »Electronic 1000«:
• nejmodernûj‰í technologie, kompaktní a ultra lehk˘
• v˘kon: max 1000 mA na v‰ech rozmezích napûtí!
• tento síÈov˘ zdroj je vybaven pfiepínací jednotkou a proto
je lehãí a úãinnûj‰í neÏ bûÏné síÈové zdroje. Nastavené
napûtí zÛstává i pfii zatíÏení stabilní
• rÛzné moÏnosti vyuÏití, ideální pro cestování!
• Vãetnû 8 konektorÛ:
2 x jack: 2,5 a 3,5 mm
6x DC konektor : 0,75x2,35 / 1,0x3,0 / 1,3x3,5 / 1,6x4,0 /
2,1x5,0 / 2,5x5,5 mm
• kontrolka funkãnosti pfiístroje - zelená LED dioda
• pfiepínatelná polarita
• barva:ãerná
Univerzální pfiepínateln˘ síÈov˘
zdroj »Electronic 1000«
Technická data:
- vstup: 100-240 V, 50 Hz/60Hz, 300mA
- v˘stupní proud: max 1000mA
- v˘stupní napûtí: 3,0 – 4,5 – 5,0 – 6,0 – 9,0 – 12,0 V
DÛleÏitá upozornûní:
• Pfied uvedením síÈového zdroje do provozu zkontrolujte
napûtí, pfiíkon proudu a polaritu napájeného pfiístroje,
která musí souhlasit se síÈov˘m zdrojem Electronic
1000. Proto vÏdy dbejte návodu v˘robce napájeného
pfiístroje. Za po‰kození pfiístroje zpÛsobené nesprávnou
volbou napûtí nebo polarity, pfiípadnû pfietíÏením,
nebereme odpovûdnost!
• Nejdfiíve nastavte napûtí a polaritu a nyní pfiipojte
poÏadovan˘ pfiístroj. Teprve nyní jej zapojte do
zásuvky (100-240 V).
• Pokud nebudete pfiístroj pouÏívat, vyjmûte jej ze
zásuvky.
• Pfied ãi‰tûním pfiístroje jej opût vyjmûte ze zásuvky a
pak oãistûte mûkk˘m, such˘m hadfiíkem.
• Po‰kozené pfiístroje nepouÏívejte a neotevírejte. Opravu
pfienechejte autorizovanému servisu.
• Pouze pro pouÏívání v such˘ch uzavfien˘ch prostorech!
Pfiístroj musí b˘t chránûn pfied vlhkostí, jinak hrozí nebezpeãí poÏáru a úrazu elektrick˘m proudem.
• Nepatfií dûtem do ruky.
HAMA spol. s r.o, K‰írova 150, 619 00 Brno
www.hama.cz
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Czech were displayed