Hama 00050307 Návod k obsluze

Hama 00050307 Návod k obsluze
O
F
F
I
C
E
Laminator
Plastifieuse
Laminatore
Laminatorn
Lamináló készülék
Laminovacího stroje
Laminátora
Lamineringsapparatet
00050307
d
Geräteelemente . . . . . . . . . . . . . 11
Bedienelemente. . . . . . . . . . . . . . 12
2
KHL 48
d
KHL 48
3
d
4
KHL 48
d
KHL 48
5
d
6
KHL 48
d
KHL 48
7
d
8
KHL 48
d
KHL 48
9
d
10
KHL 48
d
Geräteelemente
Geräteelemente
3
2
4
5
KHL 48
11
d
Geräteelemente
Bedienelemente
6
7
8
12
KHL 48
d
KHL 48
13
d
14
KHL 48
d
Wartung
Kaltlaminierung
KHL 48
15
d
16
KHL 48
d
KHL 48
17
d
Behebung
18
KHL 48
d
50 Hz
350 W
37,0x 16,7 x 12,0 cm
2,9 kg
3,4 kg
230 mm
0,7 mm
175 μ
KHL 48
230 V AC
19
g
20
KHL 48
g
KHL 48
21
g
22
KHL 48
g
KHL 48
23
g
24
KHL 48
g
KHL 48
25
g
26
KHL 48
g
KHL 48
27
g
28
KHL 48
g
2
4
5
KHL 48
29
g
6
7
8
30
KHL 48
Handling and operation
g
KHL 48
31
g
32
KHL 48
g
KHL 48
33
g
34
KHL 48
g
KHL 48
35
g
36
KHL 48
g
Annex
Technical data
Input voltage
Mains frequency
50 Hz
350 W
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
2,9 kg
3,4 kg
Maximum laminating width
230 mm
0.7 mm
175 μm
5 minutes
300 mm/minute
2
Heating system
KHL 48
230 VAC
Yes
37
f
Nettoyage et entretien. . . . . . . . . 52
38
KHL 48
f
KHL 48
39
f
40
KHL 48
f
KHL 48
41
f
42
KHL 48
f
KHL 48
43
f
44
KHL 48
f
KHL 48
45
f
46
KHL 48
f
2
4
5
KHL 48
47
f
6
7
8
48
KHL 48
f
KHL 48
49
f
50
KHL 48
f
KHL 48
51
f
Nettoyage et entretien
52
KHL 48
f
KHL 48
53
f
Annexe
Erreur
54
KHL 48
f
230 V CA
50 Hz
350 W
Dimensions (L x H x P)
Poids (netto)
2,9 kg
3,4 kg
230 mm
0,7mm
175 μ
KHL 48
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
55
i
56
KHL 48
i
KHL 48
57
i
58
KHL 48
i
KHL 48
59
i
Sicurezza
60
KHL 48
i
KHL 48
61
i
Sicurezza
62
KHL 48
i
KHL 48
63
i
64
KHL 48
i
2
4
5
KHL 48
65
i
6
7
8
66
KHL 48
i
KHL 48
67
i
68
KHL 48
i
KHL 48
69
i
Pulizia e cura
70
KHL 48
i
KHL 48
71
i
72
KHL 48
i
50 Hz
350 W
Dimensioni (L x H x P)
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
2,9 kg
Peso (lordo)
3,4 kg
230 mm
0,7 mm
KHL 48
230 V AC
73
s
Bruksanvisning
Lagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Apparatens komponenter . . . . . 83
Manöverelemen . . . . . . . . . . . . . . 84
74
KHL 48
s
KHl 48
75
s
Inledning
76
KHL 48
s
KHl 48
77
s
Säkerhet
78
KHL 48
s
KHl 48
79
s
80
KHL 48
s
KHl 48
81
s
82
KHL 48
s
2
4
5
KHl 48
83
s
Apparatens komponenter
6
7
8
84
KHL 48
s
KHl 48
85
s
86
KHL 48
s
‹ Om du av någon anledning vill bearbeta objektet igen trycker du
spaken 4 neråt.
KHl 48
87
s
88
KHL 48
s
Apparaten defekt
KHl 48
89
s
90
KHL 48
s
50 Hz
350 W
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
Vikt (netto)
2,9 kg
Vikt (brutto)
3,4 kg
230 mm
Maximal lamineringstjocklek
0,7 mm
175 μ.
5 minuter
Maximal hastighet
300 mm/minut
2
KHl 48
230 V AC
91
h
92
KHL 48
h
KHL 48
93
h
94
KHL 48
h
KHL 48
95
h
96
KHL 48
h
KHL 48
97
h
98
KHL 48
h
KHL 48
99
h
100
KHL 48
h
2
4
5
KHL 48
101
h
6
7
8
102
KHL 48
h
KHL 48
103
h
104
KHL 48
Karbantartás
h
KHL 48
105
h
106
KHL 48
h
KHL 48
107
h
108
KHL 48
h
50 Hz
350 W
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
2,9 kg
3,4 kg
230 mm
0,7 mm
maximális tasakvastagság
175 μ
5 perc
300 mm/perc
2
KHL 48
230 V AC
109
c
Návod k použití
Obsluha a provoz. . . . . . . . . . . 121
Předmluva . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Informace k
tomuto návodu k použití. . . . . . . 111
Autorské právo. . . . . . . . . . . . . . 111
Výstražná upozornění . . . . . . . . 112
Použití odpovídající určení . . . . 113
Omezení platnosti ručení. . . . . . 113
Pokyny k použití. . . . . . . . . . . . . 121
Přístroj zapněte . . . . . . . . . . . . . 121
Laminování za tepla. . . . . . . . . . 121
Laminování za studena . . . . . . . 122
Vypnutí přístroje. . . . . . . . . . . . . 123
Bezpečnost. . . . . . . . . . . . . . . . 114
Základní bezpečnostní pokyny . 114
Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem . . . . . . . . . 115
Nebezpečí úrazu . . . . . . . . . . . . 115
Výstražné symboly na zařízení . 116
Umístění a zapojení . . . . . . . . . 117
Vybalení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Rozsah dodávky a
kontrola po přepravě . . . . . . . . . 117
Likvidace obalů . . . . . . . . . . . . . 118
Požadavky na místo instalace . . 118
Elektrické připojení . . . . . . . . . . 118
Přístrojové prvky . . . . . . . . . . . 119
Obslužné prvky . . . . . . . . . . . . . 120
110
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Čištění a péče. . . . . . . . . . . . . . 124
Bezpečnostní
pokyny a informace . . . . . . . . . . 124
Čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Skladování . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Odstranění závady. . . . . . . . . . 125
Bezpečnostní
pokyny a informace . . . . . . . . . . 125
Příčiny závad a
jejich odstraňování. . . . . . . . . . . 125
Dodatek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Informace k
Prohlášení o shodě ES . . . . . . . 126
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . 127
KHL 48
c
Úvod
Úvod
Předmluva
Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
zakoupením tohoto laminovacího stroje jste se rozhodli ve prospěch
kvalitního výrobku firmy Hama, který po technické stránce a svou
funkčností odpovídá nejmodernějšímu standardu rozvoje.
Přečtěte si informace obsažené v tomto návodu, abyste se rychle
seznámili se svým zařízením a mohli využívat jeho funkce v plném
rozsahu.
Přejeme Vám hodně spokojenosti s jeho používáním.
Informace k tomuto návodu k použití
Tento návod k použití je součástí laminovacího stroje KHL 48 (dále
zvaný jen „přístroj“) a poskytuje Vám důležité pokyny týkající se
používání dle stanoveného účelu, bezpečnosti, připojení a obsluhy
přístroje.
Návod k použití musí být neustále k dispozici v blízkosti zařízení. Tento
návod si musí přečíst a respektovat každý, kdo toto zařízení používá
nebo kdo provádí odstraňování závad zařízení.
Návod k použití si uschovejte a předejte ho společně se zařízením
případnému dalšímu majiteli.
Autorské právo
Tato dokumentace je chráněna autorským zákonem.
Jakékoliv rozmnožování resp. jakýkoliv přetisk (kompletní nebo
zčásti) a také reprodukce obrázků i v pozměněném stavu jsou
povoleny jen s písemným souhlasem výrobce.
KHL 48
111
c
Úvod
Výstražná upozornění
V tomto návodu k použití se používají následující výstražná
upozornění:
POZOR!
Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje
hrozící nebezpečnou situaci.
Pokud by nebylo nebezpečné situaci zabráněno, mohla by mít za
následek smrt nebo těžký úraz.
► Pokyny v tomto výstražném upozornění respektujte, abyste
předešli nebezpečí smrti nebo těžkého úrazu osob.
VAROVÁNÍ
Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje
možnou nebezpečnou situaci.
Pokud by nebylo nebezpečné situaci zabráněno, mohla by mít za
následek úraz.
► Pokyny v tomto výstražném upozornění respektujte, abyste
předešli nebezpečí úrazu osob.
POZOR
Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje
možné nebezpečí vzniku věcných škod.
Pokud by nebylo nebezpečné situaci zabráněno, mohla by mít za
následek věcné škody.
► Pokyny v tomto výstražném upozornění respektujte, abyste
předešli nebezpečí věcných škod.
UPOZORNĚNÍ
► Upozornění označuje doplňkové informace, které usnadňují
zacházení se zařízením.
112
KHL 48
c
Úvod
Použití odpovídající určení
Tento přístroj je určen pouze k laminování dokumentů v uzavřených
prostorách.
Jiné použití nebo použití přesahující tento účel se považuje za použití
v rozporu s účelem zařízení.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí v důsledku použití v rozporu se stanoveným
účelem!
Při použití zařízení v rozporu se stanoveným účelem nebo při jiném
druhu použití mohou ze zařízení vycházet rizika.
► Zařízení používejte výhradně v souladu s jeho účelem.
► Dodržujte postupy popsané v tomto návodu k použití.
Nároky jakéhokoliv druhu z důvodu škod vzniklých v důsledku použití
v rozporu se stanoveným účelem jsou vyloučeny.
Riziko nese samotný provozovatel.
Omezení platnosti ručení
Všechny technické informace, údaje a pokyny pro obsluhu obsažené
v tomto návodu k použití odpovídají poslednímu stavu v době tisku
a podle našeho nejlepšího vědomí odpovídají našim dosavadním
znalostem a zkušenostem.
Výrobce nepřebírá žádné ručení za škody vzniklé z důvodu
nerespektování návodu, použití v rozporu s účelem, neodborných
oprav, provedení nedovolených změn nebo použití neschválených
náhradních dílů.
KHL 48
113
c
Bezpečnost
Bezpečnost
V této kapitole budete seznámeni s důležitými bezpečnostními
informacemi a pokyny k zacházení s zařízením.
Toto zařízení odpovídá předepsaným bezpečnostním pravidlům a
ustanovením. Nevhodné používání však může mít za následek škody
na zdraví osob a věcné škody.
Základní bezpečnostní pokyny
Při bezpečném zacházení s tímto zařízením respektujte následující
bezpečnostní pokyny a informace:
■ Zařízení před použitím zkontrolujte, zda nejeví vnější známky
viditelného poškození. Poškozené zařízení nespouštějte.
■ Osoby, které z důvodu svých tělesných, duševních nebo motorických
možností nejsou schopny zařízení bezpečně obsluhovat, smějí
zařízení používat jedině pod dohledem nebo s instrukcemi od
odpovědné osoby.
■ Opravy zařízení vždy přenechejte odborníkovi. Neodbornými
opravami zanikají záruční nároky.
■ Vadné díly smí být vyměněny vždy jen za originální náhradní
díly. Jedině u těchto dílů je zaručeno, že splňují požadavky na
bezpečnost.
■ Zařízení chraňte před vlhkostí a pronikáním kapalin resp. předmětů.
Při kontaktu s kapalinami zařízení ihned odpojte od elektrického
napájení.
■ Na zařízení nestavte žádné předměty.
114
KHL 48
Bezpečnost
c
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!
Při dotyku s vedeními, kabely nebo součástkami pod napětím
hrozí smrtelné nebezpečí!
Abyste předešli ohrožení elektrickým proudem, respektujte
následující bezpečnostní pokyny a informace:
► Zařízení nepoužívejte, je-li poškozený přívodní kabel nebo
síťová zástrčka.
► Kryt přístroje nikdy neotevírejte. Při dotyku přívodů pod napětím
a při změně elektrické a mechanické konstrukce hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
► Přístroj ani jeho síťovou zástrčku nikdy neponořujte do vody ani
jiných kapalin.
Nebezpečí úrazu
VAROVÁNÍ
Nebezpeční popálení na krytu!
Abyste předešli úrazům, respektujte následující bezpečnostní
pokyny a informace:
► Nedotýkejte se krytu.
Bezpečnostní zařízení
Zařízení je vybaveno bezpečnostním obvodem a lze ho provozovat
jedině v případě, že ochranné dveře jsou zavřené.
Otevření ochranných dveří za provozu zařízení má za následek jeho
okamžité vypnutí (NOUZE - VYPNOUT).
KHL 48
115
c
Bezpečnost
Výstražné symboly na zařízení
Na zařízení jsou umístěny následující výstražné symboly
obrázek v kapitole Prvky zařízení)
(viz
Laminát vsunujte do přístroje vždy nejdříve uzavřenou
stranou fólie.
Vždy dbejte na správnou velikost laminovací fólie.
Nedotýkejte se krytu, může být velmi horký.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí úrazu!
► Aby nedošlo k úrazu ani poškození zařízení, respektujte
výstražné symboly.
116
KHL 48
Umístění a zapojení
c
Umístění a zapojení
Vybalení
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí udušení obalovým materiálem.
► Obalové materiály nejsou hračka a nesmí se používat ke hraní.
Vzniká nebezpečí udušení.
‹ Všechny díly přístroje a návod k použití vyjměte z krabice.
‹ Před prvním použitím sejměte ze zařízení všechny obalové materiály
a ochranné fólie.
UPOZORNĚNÍ
► Typový štítek a výstražná upozornění nikdy nesnímejte.
Rozsah dodávky a kontrola po přepravě
Přístroj se dodává standardně s následujícími komponentami:
● Laminovací stroj
● Čisticí list pro čištění válců
● Návod k použití
UPOZORNĚNÍ
► Zkontrolujte dodávku, zda je úplná a zda nejeví známky
viditelného poškození. Neúplnou nebo poškozenou dodávku
ihned ohlaste svému dodavateli/obchodníkovi.
KHL 48
117
c
Umístění a zapojení
Likvidace obalů
Obal chrání přístroj před poškozením způsobeným transportem.
Materiály obalů byly vybrány z hlediska ochrany životního prostředí a
technických možností likvidace. Jsou proto recyklovatelné.
Vrácení obalu do oběhu materiálu šetří suroviny a snižuje celkový
objem odpadů. Nepotřebné obalové materiály zlikvidujte podle
místních platných předpisů.
UPOZORNĚNÍ
► Je-li to možné, originální obal uschovejte po dobu záruky,
abyste zařízení mohli v případě uplatnění záruky řádně zabalit.
Požadavky na místo instalace
K zajištění bezpečného a bezporuchového provozu zařízení musí jeho
místo instalace splňovat následující předpoklady:
■ Zařízení postavte na rovnou, vodorovnou plochu.
■ Zařízení nikdy nestavte do horkého, mokrého ani příliš vlhkého
prostředí.
■ Zařízení postavte tak, aby nebylo vystaveno přímému slunečnímu
záření.
■ Zásuvka musí být lehce přístupná tak, aby bylo možné kdykoliv
snadno odpojit připojení k síti.
Elektrické připojení
K zajištění bezpečného a bezporuchového provozu zařízení musí být
při jeho připojení k síti dodrženy následující pokyny:
■ Před jeho připojením k síti porovnejte informace o připojení na
typovém štítku zařízení (napětí a frekvence) s údaji o vaší elektrické
síti. Uvedené údaje musí souhlasit, aby se předešlo riziku vzniku
škod na zařízení.
■ Přívodní vedení chraňte před horkými povrchy a ostrými hranami.
■ Dbejte, aby přívodní vedení nebylo příliš pevně napnuté ani
přehnuté.
■ Přívodní vedení nenechávejte viset přes rohy a hrany (nebezpečí
rušení).
118
KHL 48
c
Přístrojové prvky
Přístrojové prvky
3
2
Výstražné symboly
2 Obslužné prvky
3 Připojovací vedení
4
5
4 manuální zpětný chod
5 místo pro odložení fólie
KHL 48
119
c
Přístrojové prvky
6
7
8
6 indikace nastavené síly fólie
7 tlačítko pro nastavení síly fólie
8 tlačítko zapnutí/vypnutí
120
KHL 48
Obsluha a provoz
c
Obsluha a provoz
Pokyny k použití
■ Vždy nastavte správnou teplotu v závislosti na použité síle
laminovací fólie.
■ Při laminování silnějšího papíru nebo několika stran doporučujeme
použití tenčí fólie.
■ Před započetím dalšího laminování vždy vyčkejte, až je předchozí
laminování ukončeno.
Přístroj zapněte
‹ Přístroj zapněte stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí 8 .
‹ Vysuňte kolejnice k místu pro odložení fólie
Laminování za tepla
‹ Po zapnutí je přístroj vždy nastaven na 75μ, což se zobrazí
rozsvícenou odpovídající diodou LED na obslužném prvku 2 .
‹ Chcete-li toto nastavení změnit, stiskněte tlačítko 7 tolikrát, až
se u požadované síly fólie rozsvítí dioda LED.
‹ Vložte laminovanou předlohu do odpovídající kapsy.
‹ Při dosažení potřebné provozní teploty svítí nepřerušovaně
odpovídající LED.
‹ Vložte fóliovou kapsu do předního otvoru přístroje. Dbejte přitom
na to, aby byl nejdříve vložen zapečetěný konec.
‹ Dokument přístroj opustí na zadní straně.
‹ Pokud nebyl objekt dostatečně laminován, pak opakujte první
kroky.
KHL 48
121
c
Obsluha a provoz
‹ Pokud chcete laminování objektu z jakéhokoliv důvodu opakovat,
pak stiskněte páčku 4 směrem dolů.
POZOR
► Laminované objekty opouštějící přístroj mohou být příliš horké
na dotyk.
UPOZORNĚNÍ
► Laminovaný produkt je horký a lehce ohybatelný. Položte produkt na rovný povrch a nechte ho zchladit, aby nedošlo k jeho
srolování.
Laminování za studena
‹ Po zapnutí je přístroj vždy nastaven na 75μ, což se zobrazí rozsvícenou odpovídající diodou LED na obslužném prvku 2 .
‹ Pro laminování za studena stiskněte tlačítko 7 tolikrát, až zabliká dioda LED u “Cold”
‹ Vložte laminovanou předlohu do odpovídající kapsy.
‹ Pokud bylo dříve laminováno za tepla, pak může cca 25 minut
trvat ochlazení přístroje. Dioda LED u nápisu “Cold” pak svítí
nepřerušovaně.
‹ Vložte fóliovou kapsu do předního otvoru přístroje. Dbejte přitom
na to, aby byl nejdříve vložen zapečetěný konec
‹ Dokument přístroj opustí na zadní straně.
‹ Pokud nebyl objekt dostatečně laminován, pak opakujte první
kroky.
122
KHL 48
c
Údržba
Laminování za studena
‹ Pokud chcete laminování objektu z jakéhokoliv důvodu opakovat,
pak stiskněte páčku 4 směrem dolů.
Vypnutí přístroje
‹ Stiskněte tlačítko 8 . Doposud svítící dioda LED zhasne.
Údržba
Válečky laminovacího stroje se musí pravidelně zbavovat prachu a
případných zbytků lepidla. Postupujte následujícím způsobem:
‹ Zapněte přístroj jak je popsáno výše.
‹ Pokud dioda LED při 75mic stále svítí, pak do přístroje vložte
čisticí list.
‹ Pokud se na listu zachytí velké množství špíny, pak ho otočte a
postup opakujte.
KHL 48
123
c
Čištění a péče
Čištění a péče
V této kapitole se dozvíte důležité informace o čištění zařízení a péči
o něj.
Bezpečnostní pokyny a informace
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!
► Než začnete s čištěním přístroje, vytáhněte síťovou zástrčku ze
zásuvky.
VAROVÁNÍ
Nebezpeční popálení na krytu!
Abyste předešli úrazům, respektujte následující bezpečnostní
pokyny a informace:
► Vyčkejte úplného ochlazení přístroje.
POZOR
Poškození zařízení působením vlhkosti!
► Zajistěte, aby při čištění nepronikala do zařízení vlhkost;
předejdete tím riziku neopravitelného poškození zařízení.
Čištění
■ Zařízení čistěte suchou utěrkou. Při silném znečištění můžete
utěrku trochu navlhčit.
Skladování
Pokud byste zařízení delší dobu nepoužívali, vypněte ho, odpojte ho
od napájecí sítě a uložte ho na čistém, suchém místě bez přímého
slunečního záření.
124
KHL 48
c
Odstranění závady
Odstranění závady
V této kapitole se dozvíte důležité informace o vyhledání a odstraňování
závad. Aby byla vyloučena všechna rizika a poškození, respektujte
uvedené pokyny.
Bezpečnostní pokyny a informace
VAROVÁNÍ
Abyste předešli rizikům a věcným škodám, respektujte následující
bezpečnostní pokyny a informace:
► Opravy elektrických zařízení smějí provádět výhradně
kvalifikovaní opraváři vyškolení výrobcem. Neodborná oprava
může mít za následek vznik podstatných nebezpečí pro
uživatele i poškození zařízení.
Příčiny závad a jejich odstraňování
Následující tabulka pomáhá při lokalizaci a odstraňování menších
závad:
Chyba
U obslužného
prvku nebliká
žádná dioda
LED 2 po
stisknutí tlačítka
8.
Kapsy nejsou
správně
laminovány
Možná příčina
Odstranění
Nebylo stisknuto
tlačítko zapnutí/
vypnutí
Zapněte přístroj tlačítkem
zapnutí/vypnutí
Síťový přívod není
správně připojen
Zajistěte, aby síťová
zástrčka byla zapojena
do zásuvky.
Zásuvka není pod
napětím.
Zkontrolujte domovní
pojistky.
Defektní přístroj
Informujte zákaznický
servis.
Teplota není
nastavena podle
použité síly fólie.
Stisknutím tlačítka 7
nastavte na přístroji
použitou sílu.
Laminovaný produkt
Vložená kapsa se možná zasekl
není vysouvána nebo je příliš velký
vzadu
na to, aby projel
válečky.
KHL 48
Pro vysunutí objektu
dopředu stiskněte
páčku 4 směrem dolů.
Zkontrolujte, zda tloušťka
objektu nepřesáhla
maximálně povolenou
tloušťku!
125
c
Dodatek
UPOZORNĚNÍ
► Jestliže problém nelze vyřešit výše uvedenými kroky, obraťte se
na zákaznické služby.
Dodatek
Informace k Prohlášení o shodě ES
Společnost Hama GmbH & Co KG tímto prohlašuje,
že uvedené zařízení je vyrobeno v souladu se
základními požadavky a dalšími podstatnými
ustanoveními a předpisy směrnice o nízkém napětí
2006/95/ES a směrnice o elektromagnetické
slučitelnosti EMS 2004/108/ES.
Kompletní originál prohlášení o shodě najdete v
internetu na stránkách http://www.hama.com
126
KHL 48
c
Dodatek
Technické údaje
Vstupní napětí
Síťová frekvence
50 Hz
maximální příkon
350 W
Rozměry (Š x V x H)
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
Hmotnost (netto)
2,9 kg
Hrubá hmotnost
3,4 kg
maximální šíře laminování
230 mm
maximální tloušťka laminování
0,7 mm
maximální tloušťka kapsy
maximální doba nažhavení
maximální rychlost
počet žhavicích válečků
žhavicí systém
typ motoru
laminování za studena
KHL 48
230 V AC
175 μ
5 minuty
300 mm/minuta
2
žhavicí patka
motor na střídavý proud
ano
127
v
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
128
KHL 48
v
Úvod
Úvod
Predhovor
Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
KHL 48
129
v
Úvod
130
KHL 48
v
KHL 48
131
v
132
KHL 48
v
KHL 48
133
v
134
KHL 48
v
KHL 48
135
v
136
KHL 48
v
2
4
5
KHL 48
137
v
6
7
8
138
KHL 48
v
KHL 48
139
v
140
KHL 48
v
KHL 48
141
v
142
KHL 48
v
Na zapnutie stlačte
tlačidlo I/O
Skontrolujte domové
poistky.
Informujte zákaznícky
servis.
Na ovládacom
prvku nebliká
žiadna LED
2 postlačení
tlačidla 8 sa
nič nezobrazí.
KHL 48
143
v
144
KHL 48
v
50 Hz
350 W
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
2,9 kg
3,4 kg
230 mm
0,7 mm
175 μ
300 mm/minuta
2
Vyhrievací systém
KHL 48
230 V AC
Áno
145
j
Betjening og brug . . . . . . . . . . 157
Makulatorens dele . . . . . . . . . . 155
Betjeningselementer . . . . . . . . . 156
146
KHL 48
j
KHL 48
147
j
148
KHL 48
j
KHL 48
149
j
150
KHL 48
j
Sikkerhed
Fare pga. elektrisk strøm.
FARE
Livsfare pga. elektrisk strøm!
KHL 48
151
j
152
KHL 48
j
KHL 48
153
j
154
KHL 48
j
Makulatorens dele
Makulatorens dele
3
2
Advarselssymboler
2 Betjeningselementer
3 Tilslutningsledning
4
5
KHL 48
155
j
Makulatorens dele
Betjeningselementer
6
7
8
156
KHL 48
Betjening og brug
j
KHL 48
157
j
158
KHL 48
j
Apparat slukkes
‹ Tryk på tasten 8 . Den netop lysende lysdiode slukker.
KHL 48
159
j
160
KHL 48
j
KHL 48
Start-stop-tasten
blev ikke trykket ned
Kontrollér om stikket sidder ordentligt i kontakten.
Der er ikke spænKontrollér husets el-tavle.
ding på stikkontakten
Makulatoren defekt
Indstil den ønskede tykkelse på apparatet ved at
trykke på tasten 7 .
Det produkt, der skal
lamineres, sidder
evt. fast eller er for
stort til at kunne passere rullerne
161
j
162
KHL 48
j
50 Hz
350 W
Mål (B x H x D)
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
2,9 kg
3,4 kg
230 mm
Maks. lamineringstykkelse
0,7 mm
Maks. lommetykkelse
175 μ
Maks. opvarmningstid
5 minutter
Maksimal hastighed
Antal varmeruller
Varmesystem
Motortype
Koldlaminering
KHL 48
230 V AC
300 mm/minut
2
Varmesko
Vekselstrømmotor
Ja
163
d Hinweis zum Umweltschutz:
Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes:
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet,
elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an
die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder
der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung
von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
g Note on environmental protection:
After the implementation of the European Directive 2002/96/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies:
Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical
and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale.
Details to this are defined by the national law of the respective country.
This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations.
By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our
environment.
f Remarques concernant la protection de l’environnement:
Conformément à la directive européenne 2002/96/CE et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de
l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées:
Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme “picto”
présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit
retourner le produit/la batterie usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le
recyclage des produits ainsi que les batteries, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.
e Nota sobre la protección medioambiental:
Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2002/96/EU y 2006/66/EU en el sistema legislativo nacional, se aplicara lo siguiente:
Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado
a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunales o a
devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de
uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos/pilas usados,
contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.
o Notitie aangaande de bescherming van het milieu:
Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2002/96/EU en 2006/66/EU in het nationaal juridisch system, is het volgende van toepassing:
Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag niet met het huisvuil weggegooid worden. Consumenten zijn wettelijk verplicht om
electrische en elctronische apparaten zoals batterijen op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal opgezet voor
dit doeleinde of bij een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende
land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te
recycleren, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u een grote bijdrage aan de
bescherming van het mileu.
i Informazioni per protezione ambientale:
Dopo l’implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU e 2006/66/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni:
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla
legge a restituire I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici preposti per questo scopo
o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d’istruzioni
o sull’imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, ri-utilizzando i materiali o utilizzando sotto altra forma i vecchi
prodotti/le batterie, darete un importante contributo alla protezione dell’ambiente.
k Υπόδειξη σχετικά με την προστασία περιβάλλοντος:
Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EΕ και 2006/66/EE ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο ισχύουν τα εξής:
Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα οικιακά απορρίμματα. Οι καταναλωτές υποχρεούνται
από τον νόμο να επιστρέφουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και τις μπαταρίες στο τέλος της ζωής τους στα δημόσια σημεία
περισυλλογής που έχουν δημιουργηθεί γι’ αυτό το σκοπό ή στα σημεία πώλησης. Οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται στη σχετική νομοθεσία. Το σύμβολο πάνω
στο προϊόν, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στη συσκευασία παραπέμπει σε αυτές τις διατάξεις. Με την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση των υλικών ή με άλλες
μορφές χρησιμοποίησης παλιών συσκευών / Μπαταριών συνεισφέρετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη Γερμανία ισχύουν αντίστοιχα οι
παραπάνω κανόνες απόρριψης σύμφωνα με τον κανονισμό για μπαταρίες και συσσωρευτές.
s Not om miljöskydd:
Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU och 2006/66/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande:
Elektriska och elektroniska apparater samt batterier får inte kastas i hushållssoporna. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och
elektroniska apparater samt batterier vid slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras
via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten
innefattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material/batterier bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.
m Ympäristönsuojelua koskeva ohje:
Siitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU ja 2006/66/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, pätevät seuraavat
määräykset: Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa
sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän päätyttyä niille varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan. Tähän
liittyvistä yksityiskohdista säädetään kulloisenkin osavaltion laissa. Näistä määräyksistä mainitaan myös tuotteen symbolissa, käyttöohjeessa tai
pakkauksessa. Uudelleenkäytöllä, materiaalien/paristoja uudelleenkäytöllä tai muilla vanhojen laitteiden uudelleenkäyttötavoilla on tärkeä vaikutus
yhteisen ympäristömme suojelussa.
164
KHL 48
q
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:
Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi!
Użytkownik zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do
punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza
umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
h
c
Ochrana životního prostředí:
Evropská směrnice 2002/96/EG a 2006/66/EU ustanovujete následující:
Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu.
Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběren.
Podrobnosti stanoví zákon příšlušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje.
Recyklací a jinými způsoby zužitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.
v
p
Nota em Protecção Ambiental:
Após a implementação da directiva comunitária 2002/96/EU e 2006/66/EU no sistema legal nacional, o seguinte aplica-se:
Os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Consumidores estão
obrigados por lei a colocar os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, sem uso em locais públicos específicos para este efeito
ou no ponto de venda. Os detalhes para este processo são definidos por lei pelos respectivos países. Este símbolo no produto, o manual de
instruções ou a embalagem indicam que o produto está sujeito a estes regulamentos. Reciclando, reutilizando os materiais dos seus velhos
aparelhos/baterias, esta a fazer uma enorme contribuição para a protecção do ambiente.
u
Охрана окружающей среды:
С момента перехода национального законодательства на европейские нормативы 2002/96/EU и 2006/66/EU действительно следующее:
Электрические и электронные приборы, а также батареи запрещается утилизировать с обычным мусором. Потребитель, согласно закону,
обязан утилизировать электрические и электронные приборы, а также батареи и аккумуляторы после их использования в специально
предназначенных для этого пунктах сбора, либо в пунктах продажи. Детальная регламентация этих требований осуществляется
соответствующим местным законодательством. Необходимость соблюдения данных предписаний обозначается особым значком на изделии,
инструкции по эксплуатации или упаковке. При переработке, повторном использовании материалов или при другой форме утилизации
бывших в употреблении приборов Вы помогаете охране окружающей среды. В соответствии с предписаниями по обращению с батареями, в
Германии вышеназванные нормативы действуют для утилизации батарей и аккумуляторов.
t
Çevre koruma uyarısı:
Avrupa Birliği Direktifi 2002/96/EU ve 2006/66/EU ulusal yasal uygulamalar için de geçerli olduğu tarihten itibaren:
Elektrikli ve elektronik cihazlarla piller normal evsel çöpe atılmamalıdır. Tüketiciler için, artık çalışmayan elektrikli ve elektronik cihazları piller, kamuya ait
toplama yerlerine götürme veya satın alındıkları yerlere geri verme yasal bir zorunluluktur. Bu konu ile ilgili ayrıntılar ulusal yasalarla düzenlenmektedir.
Ürün üzerinde, kullanma kılavuzunda veya ambalajda bulunan bu sembol tüketiciyi bu konuda uyarır. Eski cihazların geri kazanımı, yapıldıkları
malzemelerin değerlendirilmesi veya diğer değerlendirme şekilleri ile, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz. Yukarıda adı geçen atık
toplama kuralları Almanya’da piller ve aküler için de geçerlidir.
r
Instrucţiuni pentru protecţia mediului înconjurător:
Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul naţional sunt valabile următoarele:
Aparatele electrice şi electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obigat conform legii să predea
aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate.
Detaliile sunt reglementate de către legislaţia ţării respective. Simbolul de pe produs, în instrucţiunile de utilizare sau pe ambalaj
indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz
aduceţi o contribuţie importată la protecţia mediului nostru înconjurător.
j
n
Informasjon om beskyttelse av miljøet:
Fra tidspunktet for omsetning av de europeiske direktivene 2002/96/EF og 2006/66/EF i nasjonal rett gjelder følgende:
Elektriske og elektroniske apparater og batterier må ikke deponeres sammen med husholdningssøppelet. Forbrukeren er lovmessig forpliktet til
å levere elektriske og elektroniske apparater og batterier til de offentlige samlestedene eller tilbake til stedet hvor produktene ble kjøpt. Detaljer
angående dette reguleres av hvert land. Symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen henviser om disse bestemmelsene. Med
resirkulering, gjenbruk av stoffer eller andre former av gjenbruk av gamle apparater/batterier bidrar du betydelig til å beskytte miljøet vårt.
KHL 48
165
g
f
i
s
Support- und Kontaktinformationen
h
c
Podpora zákazníkům a kontaktní informace
v
j
Bei defekten Produkten:
Bitte wenden Sie sich bei Produktreklamationen an Ihren
Händler oder an die Hama Produktberatung.
Internet/World Wide Web:
Produktunterstützung, neue Treiber oder Produktinformationen bekommen Sie unter www.hama.com
Support Hotline – Hama Produktberatung:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0) 9091 / 502-272
e-mail: [email protected]
If products are defective:
Please contact your dealer or Hama Product Consulting if you
have any product claims.
Internet / World Wide Web:
Product support, new drivers or product information can be
found at www.hama.com
Support Hotline – Hama Product Consulting:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0) 9091 / 502-272
E-mail: [email protected]
En cas d’appareil défectueux :
En cas de réclamation concernant le produit, veuillez vous
adresser à votre revendeur ou au département conseil
produits de Hama.
Internet / World Wide Web :
Notre support technique, les nouveaux pilotes et les informations produits sont disponibles sous : www.hama.com
Ligne téléphonique directe d’assistance – Conseil
produits Hama :
Tél. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0) 9091 / 502-272
E-mail : [email protected]
In caso di prodotti guasti:
Per reclami in merito ai prodotti, rivolgersi al proprio rivenditore o alla Consulenza prodotto Hama.
Internet/World Wide Web:
Assistenza sui prodotti, nuovi driver o informazioni sui prodotti
all’indirizzo www.hama.com
Support Hotline – Consulenza prodotto Hama:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0)9091/502-272
e-mail: [email protected]
Při závadách produktu se prosím obraťte se na reklamační
oddělení Vašeho prodejce nebo na informační oddělení fi
rmy Hama.
Internet/World Wide Web:
Podporu produktů, nové provozní nebo produktové informace
se dozvíte na www.hama.com
Support Hotline informační linka:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0) 9091 / 502-272
e-mail: [email protected]
Pri chybách produktu sa prosím obráťte na reklamačné
oddelenie Vášho predajcu, alebo na informačné oddelenie
fi rmy Hama.
Internet/World Wide Web:
Podporu produktov, nové prevádzkové alebo produktové
informácie nájdete na www.hama.com
Support Hotline informačná linka:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0) 9091 / 502-272
e-mail: [email protected]
Support- og kontaktinformationer
000 50308/05.10
d
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Czech were displayed