Hama 00052377 Návod k obsluze

Hama 00052377 Návod k obsluze
T H E
00052375 00052376 • 00052377
1.
2.
5 sec.
3.
d Installationsanleitung
o Gebruiksaanwijzing
f Mode d´emploi
2
s Bruksanvisning
m Pistokelaturi
c Návod k použití
1a) Sejměte kryt přihrádky na baterie a vložte přiložené baterie do
přihrádky - dbejte na správné pólování. Kryt přihrádky na baterie
opět uzavřete.
1b) Nastavte zapínač/vypínač na „ON”. Optické čidlo a kontrolní
indikace baterie se rozsvítí.
2) V systémovém ovládání Windows klikněte na „Hardware a zvuk“,
poté na „Přidat přístroj“ (Windows8). V systému Windows 7
klikněte na „Přidat přístroj Bluetooth“.V systému Windows XP/
Vista klikněte na „Bluetooth-přístroje“, poté na „Přidat bezdrátový přístroj“. Nyní stiskněte tlačítko „Connect“ na spodní straně
myši po dobu cca 5 sekund. Zvolte „Hama M2140“ a klikněte na
„Další“. Zobrazí-li se dotaz na hlavní klíč, zvolte „Nepoužít žádný
hlavní klíč“. Myš je nyní připravena k provozu.
3) Při příliš nízkém napětí baterie se kontrolka modře rozbliká.
Vyměňte brzy baterie.
3
4
g English
u Россия
[Russian]
h Magyar
[Hungarian]
c Česky
[Czech]
Hama GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že tento 00052374_77 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
směrnice 1999/5/ES. Prohlášení, o shodě podle směrnice R&TTE 99/5/EG, naleznete na www.hama.com
5
f
e
o
i
k
s
6
q
h
c
Ochrana životního prostředí:
Evropská směrnice 2002/96/EG a 2006/66/EU ustanovujete následující:
Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí
jejich životnosti do příslušných sběren. Podrobnosti stanoví zákon příšlušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje.
Recyklací a jinými způsoby zužitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.
v
p
u
t
r
j
Anvisninger til beskyttelse af miljøet:
Fra og med indførelsen af EU-direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF i national ret gælder følgende:
Elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Forbrugeren er lovmæssigt forpligtet
til at aflevere udtjent elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier til dertil indrettede, offentlige indsamlingssteder eller til forhandleren. De nærmere
bestemmelser vedr. dette fastlægges af lovgivningen i det pågældende land. Symbolet på produktet, brugsvejledningen eller emballagen henviser til disse
bestemmelser. Ved genbrug, genvinding eller andre former for nyttiggørelse af udtjent udstyr/batterier giver du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.
n
Informasjon om beskyttelse av miljøet:
Fra tidspunktet for omsetning av de europeiske direktivene 2002/96/EF og 2006/66/EF i nasjonal rett gjelder følgende:
Elektriske og elektroniske apparater og batterier må ikke deponeres sammen med husholdningssøppelet. Forbrukeren er lovmessig forpliktet til å levere
elektriske og elektroniske apparater og batterier til de offentlige samlestedene eller tilbake til stedet hvor produktene ble kjøpt. Detaljer angående dette
reguleres av hvert land. Symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen henviser om disse bestemmelsene. Med resirkulering, gjenbruk av stoffer
eller andre former av gjenbruk av gamle apparater/batterier bidrar du betydelig til å beskytte miljøet vårt.
7
00052374_77/02.16
Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement