Hama 00050048 Návod k obsluze

Hama 00050048 Návod k obsluze
00
050048
Laminating Machine
BASIC L39
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Mode d‘emploi
Руководство по эксплуатации
Istruzioni per l‘uso
Gebruiksaanwijzing
Használati útmutató
Návod k použití
Návod na použitie
7
2
1
3
6
5
4
g
4
5
6
7
8
9
Solution
10
220-240 V~
50 Hz
250 W
Dimensions (W x H x D)
11,8 x 8,8 x 42,4 cm
1,40 kg
Weight (gross)
1,65 kg
Maximum laminating width
330 mm
0,6 mm
125µ
6 minutes
250 mm/minute
2
11
d
12
13
14
15
16
17
Behebung
18
220-240 V~
Netzfrequenz
50 Hz
250 W
11,8 x 8,8 x 42,4 cm
1,40 kg
1,65 kg
330 mm
maximale Laminierdicke
0,6 mm
125µ
2
19
f
20
21
22
23
24
25
Elimination
26
220-240 V~
50 Hz
250 W
11,8 x 8,8 x 42,4 cm
Poids (net)
1,40 kg
Poids (brut)
1,65 kg
330 mm
0,6 mm
125µ
6 minutes
250 mm/minute
2
27
u
Åã6.f.b(åf. ,. ³6(,4ãjåjÞ99
28
1.4 Ëd*j09Ü`09` .åf`å(åf`00.(å9
(+c +1ec-amÛ<c+± i ´è15 -æ91i1e+èic /1 ´9+/7æmèmá<<
ècã3<ßc+9<c +icec3<±, em33×c < æ9m_m3<± /1 1k+7æa<im3<³
+11èicè+èiæ³è /1+7ce3c5æ +1+è1±3<³ 3m ec3¶ +emß< i
/cßmè¶ < /-<icec3× /1 7æßÝc5æ -m_æ5c3<³ + æßcè15 3mÝcg1
/-ce×eæÛcg1 1/×èm < _3m3<:.
Î-1<_i1e<èc7¶ 3c 3c+cè 1èicè+èic331+è< _m ecåc9è×,
i1_3<9Ý<c i -c_æ7¶èmèc 3c+1k7³ec3<± -æ91i1e+èim,
/-<5c3c3<± 3c /1 3m_3mßc3<³, 3c9im7<å<á<-1im331g1 -c513èm,
3c+m39á<13<-1im33×ã <_5c3c3<: <7< /-<5c3c3<± 3ce1/æ+è<5×ã
_m/m+3×ã ecèm7c:.
29
Ë,j(0.(åµ ãbj*j ³4`6å*9Ü`(692 å.6.2
ËÈ$ÂÎË!
Ë,j(0. b4° ^9\09! Ë,j(0.(åµ ,.*j^`09° ³4`6å*9Ü`(692 å.6.2!
È*9 6.0åj6å` ( ,*.f.b6.7 949 b`åj4°29µ 0jà.b°Ù929(° ,.b
0j,*°^`09`2µ (ãÙ`(åfã`å .,j(0.(åµ b4° ^9\09!
"7± /-ce1èi-mÛc3<± 1/m+31+è< /1-mac3<± ´7c9è-<ßc+9<5 è1915
+1k7³em:èc +7ceæ³Û<c æ9m_m3<± /1 kc_1/m+31+è<:
j Ôc <+/17¶_æ:èc /-<k1- i +7æßmc /1i-caec3<± +1ce<3<èc7¶31g1
/-1i1em <7< +cèci1g1 Ýèc9c-m.
j Ô< i 91c5 +7æßmc 3c 1è9-×im:èc 91-/æ+ /-<k1-m. Î-< 913èm9èc
+ 3mã1e±Û<5<+± /1e 3m/-±ac3<c5 /1e97³ßc3<±5< < /-<
<_5c3c3<< ´7c9è-<ßc+91: < 5cãm3<ßc+91: 913+è-æ9á<< /-<k1-m
+æÛc+èiæcè 1/m+31+è¶ /1-mac3<± è1915.
j Ô<91gem 3c /1g-æam:èc /-<k1- <7< Ýèc9c- i i1eæ <7< e-æg<c
a<e91+è<.
Ë,j(0.(åµ ,.4ãÜ`09° å*jf2
ÈÅøû¼ÈÅøõûøÎðø
Ë,j(0.(åµ .^.dj
"7± /-ce1èi-mÛc3<± è-mi5 +1k7³em:èc +7ceæ³Û<c æ9m_m3<±
/1 kc_1/m+31+è<:
j Ôc /-<9m+m:èc+¶ 9 91-/æ+æ.
30
4. ’6(,4ãjåjÞ9°. ¼,*jf4`09`
4.1 È*92`Üj09`
q Îc-ce 3mßm715 31i1: 1/c-má<< ækce<èc+¶, ßè1 /-ce×eæÛm±
1/c-má<± _mic-Ýc3m.
q Ôc ´9+/7æmè<-æ:èc m//m-mè k17cc eiæã ßm+1i kc_ /c-c-×im.
Î-15caæè19 5caeæ 1/c-má<±5< e17ac3 +1+èmi7±è¶ 19 15 +c9æ3e.
31
32
ÈÅøû¼ÈÅøõûøÎðø!
Ë,j(0.(åµ .^.dj
"7± /-ce1èi-mÛc3<± è-mi5 +1k7³em:èc +7ceæ³Û<c æ9m_m3<±
/1 kc_1/m+31+è<:
j Ôc /-<9m+m:èc+¶ 9 91-/æ+æ.
"ÎðÑ$Îðø!
#`*`d9å` ã(å*.7(åf. .å f4jd9!
j Ôc /1eic-gm:èc æ+è-1:+èi1 i1_ec:+èi<³ i7mg< < a<e91+èc:.
33
u
6. È.9(6 0`9(,*jf0.(å`7
Î`9(,*jf0.(åµ È*9Ü90j
¼(å*j0`09`
Øm5<3<-1im3<c
1+æÛc+èi7±cè+±
3c/-mi<7¶31.
Î-1ic-¶èc
/-ce1ã-m3<èc7<.
Ôc _mic-Ýc3
/-1ác++ /1e1g-cim.
Îc-ce 3mßm715
1/c-má<< _c7c3m±
7m5/m 4 g1è1i31+è< 9
-mk1èc e17a3m g1-cè¶
/1+è1±331.
ÈÅðÑøŸ$Îðø!
j ý+7< + /151Û¶³ i×Ýcæ9m_m33×ã -c915c3emá<:
3c<+/-mi31+è¶ æ+è-m3<è¶ 3c æemcè+±, 1k-mè<èc+¶ i 1èec7
ècã1k+7æa<im3<±.
34
u
7. ¿`à09Ü`(69` bj00Ö`
(ã1e31c 3m/-±ac3<c
220-240 (~
50 %á
250 (è
Ëm_5c-× (" ã ( ã Å)
11,8 x 8,8 x 42,4 +5
(c+ (3cèè1)
1,40 9g
(c+ (k-æèè1)
1,65 9g
×m9+. Ý<-<3m 7m5<3<-1im3<±
330 55
0,6 55
×m9+. è17Û<3m /7c31ß31g1
9m-5m3m
125 595
×m9+. i-c5± -m_1g-cim
6 5<3æè
250 55/5<3.
2
8. Ëåb`4 å`à.h(4ã^9fj09°
Î1 i1/-1+m5 -c513èm <7< _m5c3× 3c<+/-mi3×ã <_ec7<:
1k-mÛm:èc+¶ 9 /-1emiáæ <7< i +c-i<+3æ³ +7æakæ 915/m3<<
Hama.
%1-±ßm± 7<3<± 1èec7m ècã1k+7æa<im3<±:
+49 9091 502-115 (3c5cá9<:, m3g7<:+9<:)
Î1e-1k3cc +51è-<èc _ec+¶: www.hama.com
35
i
36
37
38
39
40
41
42
220-240 V~
50 Hz
250 W
11,8 x 8,8 x 42,4 cm
1,40 kg
Peso (lordo)
1,65 kg
330 mm
0,6 mm
125µ
6 minuti
250 mm/minuto
2
43
o
Bedieningsinstructies
44
1
Aansluitkabel
2
3
Power-lampje
4
Ready-lampje
5
6
7
45
46
47
48
49
o
6. Verhelpen van storingen
Storing
Apparaat defect
De vereiste temperatuur is nog niet
bereikt.
50
o
7. Technical data
Ingangsspanning
220-240 V~
Netfrequentie
50 Hz
250 W
Afmetingen (B x H x D)
11,8 x 8,8 x 42,4 cm
1,40 kg
1,65 kg
Max. lamineerbreedte
330 mm
Max. lamineerdikte
0,6 mm
Max. tasdikte
Max. opwarmtijd
Max. snelheid
Aantal verwarmingsrollen
125µ
6 Minuten
250 mm/minuut
2
51
h
52
53
54
55
56
57
58
220-240 V~
50 Hz
250 W
11,8 x 8,8 x 42,4 cm
1,40 kg
1,65 kg
330 mm
0,6 mm
Maximális tasakvastagság
125µ
6 perc
250 mm/perc
2
59
c
Návod k pouáití
Konstrukce stroje
1 Vyjímatelný koš
2 Kontrolka Power
3 Odblokování válc
4 Kontrolka Ready (p¤ipraven)
5 VypínaF zapnutí/vypnutí
6 Laminovací zavádõF papíru
7 Laminovací výstup (zadní strana)
60
c
1. Úvod
1.1 P¹edmluva
zakoupením tohoto laminovacího stroje jste se rozhodli ve prospõch
kvalitního výrobku Qrmy Hama, který po technické stránce a svou
funkFností odpovídá nejmodernõjšímu standardu rozvoje.
P¤eFtõte si informace obsaÍené v tomto návodu, abyste se rychle
seznámili se svým za¤ízením a mohli vyuÍívat jeho funkce v plném
rozsahu.
1.2 Informace k tomuto návodu k pouáití
Tento návod k pouÍívání je souFástí laminovacího p¤ístroje Basic
L39 (dále jen „za¤ízení“) a poskytuje Vám d leÍité pokyny týkající se
pouÍívání dle stanoveného úFelu, bezpeFnosti, p¤ipojení a obsluhy
za¤ízení.
Návod k pouÍití musí být neustále k dispozici v blízkosti za¤ízení. Tento
návod si musí p¤eFíst a respektovat kaÍdý, kdo toto za¤ízení pouÍívá
nebo kdo provádí odstraËování závad za¤ízení.
Návod k pouÍití si uschovejte a p¤edejte ho spoleFnõ se za¤ízením
p¤ípadnému dalšímu majiteli.
1.3 Autorské právo
Tato dokumentace je chránõna autorským zákonem.
Jakékoliv rozmnoÍování resp. jakýkoliv p¤etisk (kompletní nebo zFásti)
a také reprodukce obrázk i v pozmõnõném stavu jsou povoleny jen s
písemným souhlasem výrobce.
1.4 Omezení platnosti ruZení
Všechny technické informace, údaje a pokyny pro obsluhu obsaÍené
v tomto návodu k pouÍití odpovídají poslednímu stavu v dobõ tisku
a podle našeho nejlepšího võdomí odpovídají našim dosavadním
znalostem a zkušenostem.
Výrobce nep¤ebírá Íádné ruFení za škody vzniklé z d vodu
nerespektování návodu, pouÍití v rozporu s úFelem, neodborných
oprav, provedení nedovolených zmõn nebo pouÍití neschválených
náhradních díl .
61
c
2. Základní bezpeZnostní pokyny
q Za¤ízení p¤ed pouÍitím zkontrolujte, zda nejeví vnõjší známky
viditelného poškození. Poškozené za¤ízení nespouštõjte.
q Osoby, které z d vodu svých tõlesných, duševních nebo
motorických moÍností nejsou schopny za¤ízení bezpeFnõ
obsluhovat, smõjí za¤ízení pouÍívat jedinõ pod dohledem nebo s
instrukcemi od odpovõdné osoby.
q Opravy za¤ízení vÍdy p¤enechejte odborníkovi. Neodbornými
opravami zanikají záruFní nároky.
q Vadné díly smí být vymõnõny vÍdy jen za originální náhradní
díly. Jedinõ u tõchto díl je zaruFeno, Íe splËují poÍadavky na
bezpeFnost.
q Za¤ízení chraËte p¤ed vlhkostí a pronikáním kapalin resp. p¤edmõt .
P¤i kontaktu s kapalinami za¤ízení ihned odpojte od elektrického
napájení.
NebezpeZí úrazu elektrick¶m proudem
NEBEZPE\F
NebezpeZí ohroáení áivota elektrick¶m proudem!
P¹i dotyku s vedenímiµ kabely nebo souZástkami pod nap,tím
hrozí smrtelné nebezpeZí!
Abyste p¤edešli ohroÍení elektrickým proudem, respektujte
následující bezpeFnostní pokyny a informace:
j Za¤ízení nepouÍívejte, je-li poškozený p¤ívodní kabel nebo
sí‡ová zástrFka.
j Kryt p¤ístroje nikdy neotevírejte. P¤i dotyku p¤ívod pod napõtím
a p¤i zmõnõ elektrické a mechanické konstrukce hrozí nebezpeFí
úrazu elektrickým proudem.
j P¤ístroj ani jeho sí‡ovou zástrFku nikdy nepono¤ujte do vody ani
jiných kapalin.
NebezpeZí úrazu
VAROVINF
NebezpeZí popálení!
Abyste se vyvarovali poranõní, dbejte tõchto bezpeFnostních
upozornõní:
j Nedotýkejte se krytu p¤ístroje.
62
c
3. Instalace/montáá
q OdstraËte všechny obaly obklopující p¤ístroj.
q P¤ístroj neinstalujte v horkém, mokrém nebo velmi vlhkém
prost¤edí.
q Umístõte p¤ístroj stabilnõ na rovném a vodorovném podkladu.
q Zásuvka musí být snadno p¤ístupná tak, aby bylo v p¤ípadõ pot¤eby
moÍné rychle p¤erušit p¤ipojení k síti.
q P¤ed p¤ipojením p¤ístroje zkontrolujte údaje p¤ipojení p¤ístroje
(napõtí a frekvenci) uvedené na typovém štítku s údaji vaší
elektrické sítõ. Tyto údaje se musí shodovat, jinak m Íe dojít k
poškození p¤ístroje.
q P¤ipojovací vedení chraËte p¤ed horkými povrchy a ostrými hranami.
q Všechny kabely pokládejte tak, aby nehrozilo nebezpeFí zakopnutí.
q Kabel nelámejte a nestlaFujte.
4. Obsluha a provoz
4.1 AplikaZní pokyny
q P¤ed zapoFetím dalšího laminování vÍdy vyFkejte, aÍ je p¤edchozí
laminování ukonFeno.
q Nenechávejte p¤ístroj pracovat déle neÍ dvõ hodiny bez p¤erušení
a mezi dvõma procesy laminování dodrÍujte p¤estávky cca 15 sekund.
4.2 Zapnutí p¹ístroje
‹ P¤ístroj zapnõte stisknutím tlaFítka zapnutí/vypnutí 5. Po zah¤átí
se rozsvítí kontrolka Power 3 trvale Fervenõ.
‹ P¤ístroj se automaticky zah¤eje na teplotu pot¤ebnou pro laminování fólií o tlouš‡ce. Po zah¤átí svítí kontrolka Ready 4 trvale
zelenõ.
63
c
4.3 Laminování
‹ VloÍte laminovanou p¤edlohu do odpovídající kapsy (viz obrázek).
‹ VloÍte fóliovou kapsu do p¤edního otvoru p¤ístroje 6. Dbejte
p¤itom na to, aby byl nejd¤íve vloÍen zapeFetõný konec.
UPOZORN.NF!
j Fóliové kapsy jakékoliv velikosti by mõly být vkládány
uprost¤ed p¤edního otvoru, aby byly zaznamenány Fidlem.
‹ Dokument p¤ístroj opustí na zadní stranõ 7.
‹ Pokud nebyl objekt dostateFnõ laminován, pak opakujte první
kroky.
‹ Pokud chcete laminování objektu opakovat (nap¤. z d vodu
šikmého vtaÍení), pak stisknõte tlaFítko odblokování válc 2 na
zadní stranõ p¤ístroje.
POZOR!
j Laminované objekty opouštõjící p¤ístroj mohou být p¤íliš
horké na dotyk.
UPOZORN.NF!
j Laminovaný produkt je horký a lehce ohybatelný. PoloÍte
produkt na rovný povrch a nechte ho zchladit, aby nedošlo k
jeho srolování.
4.4 Vypnutí p¹ístroje
‹ P¤ístroj vypnõte stisknutím tlaFítka zapnutí/vypnutí 5. Kontrolka
Power 3 a kontrolka Ready 4 zhasnou.
64
c
5. \iât,ní a péZe
NEBEZPE\F!
Ohroáení áivota elektrick¶m proudem!
j P¤ed zapoFetím Fištõní p¤ístroje vytáhnõte sí‡ovou zástrFku ze
zásuvky.
VÝSTRAHA!
NebezpeZí popálení!
Abyste se vyvarovali poranõní, dbejte tõchto bezpeFnostních
upozornõní:
j Nedotýkejte se krytu p¤ístroje.
POZOR!
Vlhkost poâkozuje p¹ístroj!
j Zajistõte, aby p¤i Fištõní do p¤ístroje nepronikla vlhkost, zabráníte tak nevratnému poškození p¤ístroje.
VáleFky laminovacího p¤ístroje se musí pravidelnõ zbavovat prachu a
p¤ípadných zbytk lepidla. Postupujte následujícím zp sobem:
q Zapnõte p¤ístroj jak je popsáno výše.
q Pokud kontrolka Ready 4 trvale svítí, pak do p¤ístroje vloÍte list
papíru.
q Pokud se na listu zachytí velké mnoÍství špíny, pak ho otoFte a
postup opakujte.
Zvnõjšku p¤ístroj oFistõte suchým had¤íkem. P¤i silném znõFištõní
m Íete had¤ík mírnõ navlhFit.
65
c
6. Odstran,ní chyb
Porucha
Moáná p¹íZina
Odstran,ní
Nebylo ¤ádnõ
stisknuto tlaFítko
zapnutí/vypnutí 5.
Stisknõte tlaFítko zapnutí/
vypnutí 5 pro zapnutí.
Kontrolka
Sí‡ové vedení není
Ready 4 se
nerozsvítí trvale správnõ p¤ipojeno 1.
zelenõ.
Zásuvka není pod
napõtím.
Vadný p¤ístroj
Kapsy nejsou
P¤ístroj ještõ nesprávnõ lamino- dosáhl pot¤ebné
vány
teploty.
Ujistõte se, Íe se sí‡ová
zástrFka nachází v zásuvce.
Zkontrolujte domácí
pojistky.
Informujte zákaznický
servis.
VyFkejte, aÍ se zelenõ
rozsvítí kontrolka Ready
4.
UPOZORN.NF!
j Pokud není problém odstranõn pomocí výše uvedených
opat¤ení, obra‡te se na zákaznický servis.
66
c
7. Technické údaje
Vstupní napõtí
220-240 V~
Sí‡ová frekvence
50 Hz
Max. P¤íkon
250 W
11,8 x 8,8 x 42,4 cm
1,40 kg
Hmotnost (brutto)
1,65 kg
Maximální ší¤e laminování
330 mm
Maximální tlouš‡ka laminování
0,6 mm
Maximální tlouš‡ka kapsy
Maximální doba naÍhavení
Maximální rychlost
125µ
6 minuty
250 mm/minuta
PoFet Íhavicích váleFk
2
8. Podpora zákazníkšm a kontaktní informace
Máte otázky k produktu ?
Obra‡te na na poradenské oddõlení Hama.
Horká linka: +49 9091 502-115 (nõmecky/anglicky)
Další podp rné informace naleznete na adrese: www.hama.com
67
v
68
69
70
71
72
73
Skontrolujte domové
poistky.
Informujte zákaznícky
servis.
74
220-240 V~
50 Hz
250 W
11,8 x 8,8 x 42,4 cm
1,40 kg
Hmotnos‡ (brutto)
1,65 kg
330 mm
0,6 mm
125µ
6 minút
250 mm/minúta
PoFet vyhrievacích valcov
2
75
f
e
Nota sobre la protección medioambiental:
Despuþs de la puesta en marcha de la directiva Europea 2002/96/EU ô 2006/66/EU en el sistema legislativo nacionalß se aplicara
lo siguiente: Gos aparatos elþctricos ô electrËnicosß asû como las baterûasß no se deben evacuar en la basura domþstica. El usuario
estS legalmente obligado a llevar los aparatos elþctricos ô electrËnicosß asû como pilas ô pilas recargablesß al Qnal de su vida Ètil
a los puntos de recogida comunales o a devolverlos al lugar donde los adGuiriË. Gos detalles Guedaran deQnidos por la leô de
cada paûs. El sûmbolo en el productoß en las instrucciones de uso o en el embalae hace referencia a ello. Gracias al reciclaeß al
reciclae del material o a otras formas de reciclae de aparatos/pilas usadosß contribuôe Usted de forma importante a la protecciËn
de nuestro medio ambiente.
o
i
k
?u{ëêÚ¨ß éŸêèÚØ8 «ê èߪ u¤¦éèìéêì uê¤Úæ8­­¦ªè¦¢:
‰uˆ 6Ý 76×ã²í u­§ Ý §«‹u:ŠÕí \9Ýãê: 2002/96/EU Õ:× 2006/66/EE 8±7‹²:6„±86:× 76­ 8Ú±×Ո 9êÕ:×­ ×7¥†­§± 6: 8¯í©:
\× Ý´8Õ6«×Õ/© Õ:× ­× Ý´8Õ6«­±×Õ/© 7§7Õ8§/© Õ:ڄ© Õ:× ­× ²u:6:«ê8© 98± 8u×6«/u86:× ±: u86×­†±6:× 76: ­×Õ×:Õ0 :u­««ê²²:6:. \×
Õ:6:±:´‹6/© §u­¥«8­†±6:× :uˆ 6­± ±ˆ²­ ±: 8u×76«/5­§± 6ש Ý´8Õ6«×Õ/© Õ:× Ý´8Õ6«­±×Õ/© 7§7Õ8§/© Õ:ڄ© Õ:× 6ש ²u:6:«ê8©
76­ 6/´­© 6Ý© à‹í© 6­§© 76: 9ݲˆ7×: 7ݲ8ê: u8«×7§´´­ãí© u­§ /¥­§± 9ݲ׭§«ãÝÚ8ê ã×’ :§6ˆ 6­ 7Õ­uˆ í 76: 7ݲ8ê: u„´Ý7Ý©.
\× ´8u6­²/«8×8© «§Ú²êà­±6:× 76Ý 7¥86×Õí ±­²­Ú87ê:. 8­ 7†²æ­´­ u0±‹ 76­ u«­Šˆ±ß 76­ 8ã¥8׫ê9×­ ¥«í7Ý© í 76Ý 7§7Õ8§:7ê:
u:«:u/²u8× 78 :§6/© 6ש 9×:60¯8ש. `8 6ݱ :±:Նմ‹7Ýß 8u:±:¥«Ý7ײ­u­êÝ7Ý 6‹± §´×Մ± í ²8 0´´8© ²­«5/© ¥«Ý7ײ­u­êÝ7Ý©
u:´×„± 7§7Õ8§„± / `u:6:«×„± 7§±8×75/«868 7ݲ:±6×Õ0 76ݱ u«­76:7ê: 6­§ u8«×æ0´´­±6­©. ;6Ý ¥8«²:±ê: ×7¥†­§± :±6ê76­×¥: ­×
u:«:u0±‹ Õ:±ˆ±8© :uˆ««×£Ý© 7†²5‹±: ²8 6­± Õ:±­±×7²ˆ ã×: ²u:6:«ê8© Õ:× 7§77‹«8§6/©.
s
Not om miljöskydd:
Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU och 2006/66/EU i den nationella lagstiftningenß gäller fÊlande:
Elektriska och elektroniska apparater samt batterier får inte kastas i hushållssoporna. Ionsumenter är skôldiga att återlämna
elektriska och elektroniska apparater samt batterier vid slutet av dess livslängd tillß fÊr detta ändamålß offentliga uppsamlingsplatser.
Detaler fÊr detta deQnieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna sômbol på produktenß instruktionsmanualen
eller på fÊrpackningen indikerar att produkten innefattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av
material/batterier bidrar du till att skôdda milÊn och din omgivning.
m Ympäristönsuojelua koskeva ohje:
ôiitä lähtienß kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU a 2006/66/EU otetaan käôttÊÊn kansallisessa lainsäädännÊssäß pätevät
seuraavat määräôkset: ôähkÊÝ a elektroniikkalaitteita a paristoa ei saa hävittää talousätteen mukana. Iuluttaalla on lain mukaan
velvollisuus toimittaa sähkÊÝ a elektroniikkalaitteet niiden käôttÊiän päätôttôä niille varattuihin ulkisiin keräôspisteisiin tai palauttaa
ne môôntipaikkaan. òähän liittôvistä ôksitôiskohdista säädetään kulloisenkin osavaltion laissa. Cäistä määräôksistä mainitaan
môÊs tuotteen sômbolissaß käôttÊoheessa tai pakkauksessa. UudelleenkäôtÊlläß materiaalien/paristoa uudelleenkäôtÊllä tai muilla
vanhoen laitteiden uudelleenkäôttÊtavoilla on tärkeä vaikutus ôhteisen ômpäristÊmme suoelussa.
q
×skazówki dotycz_ce ochrony çrodowiska:
ùd czasu wprowadzenia europeskie dôrektôwô 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiQzuQ nastLpuQce
ustalenia: UrzQdze! elektrôcznôchß elektronicznôch oraz baterii ednorazowôch nie nale¨ô wôrzuca~ razem z codziennômi
odpadami domowômie U¨ôtkownik zobowiQzanô prawnie do odniesienia zepsutôchß zniszczonôch lub niepotrzebnôch urzQdze!
elektrôcznôch i elektronicznôch do punktu zbiËrki lub do sprzedawcô. ôzczegË(owe kwestie reguluQ przepisô prawne danego krau.
Lnformue o tôm sômbol przekreÔlonego kosza umieszczonô na opakowaniu. ôegreguQc odpadô pomagasz chroni~ Ôrodowiskoe
h
c
Þchrana -ivotnàho prostêedà:
EvropskS smIrnice 2002/96/EU a 2006/66/EU ustanovuete nSsleduûcû:
ElektrickS a elektronickS za×ûzenû stenI ako baterie nepat×û do domovnûho odpadu. ôpot×ebitel se zavazue odevzdat v'echna
za×ûzenû a baterie po uplônutû eich &ivotnosti do p×ûslu'nÙch sbIren. øodrobnosti stanovû zSkon p×û'lu'nþ zemI. ôômbol na
produktuß nSvod k obsluze nebo balenû na toto poukazue. Recôklacû a inÙmi zp¶sobô zu&itkovSnû p×ispûvSte k ochranI &ivotnûho
prost×edû.
v
p
Nota em Protecção Ambiental:
ApËs a implementa!Po da directiva comunitSria 2002/96/EU e 2006/66/EU no sistema legal nacionalß o seguinte aplicaÝse:
ùs aparelhos elþctricos e electrËnicosß bem como bateriasß nPo podem ser eliminados untamente com o liõo domþstico.
wonsumidores estPo obrigados por lei a colocar os aparelhos elþctricos e electrËnicosß bem como bateriasß sem uso em
locais pÈblicos especûQcos para este efeito ou no ponto de venda. ùs detalhes para este processo sPo deQnidos por lei pelos
respectivos paûses. Este sûmbolo no produtoß o manual de instru!Ées ou a embalagem indicam Gue o produto estS sueito a estes
regulamentos. Reciclandoß reutilizando os materiais dos seus velhos aparelhos/bateriasß esta a fazer uma enorme contribui!Po
para a protec!Po do ambiente.
u
ÓÜ$[)[ '-$ÞR[²×T. "$TVÔ:
ð 515c3èm /c-cã1em 3má<13m7·31g1 _m9131emèc7·+èim 3m ci-1/c:+9<c 31-5mè<iØ 2002/96/EU < 2006/66/EU
ec:+èi<èc7·31 +7ceæ´Ûcc: Ã7c9è-<ßc+9<c < µ7c9è-133Øc /-<k1-Øß m èm9ac kmèm-c< _m/-cÛmcè+² æè<7<_<-1imè· +
1kØß3Ø5 5æ+1-15. õ1è-ck<èc7·ß +1g7m+31 _m913æß 1k²_m3 æè<7<_<-1imè· µ7c9è-<ßc+9<c < µ7c9è-133Øc /-<k1-Øß m èm9ac
kmèm-c< < m99æ5æ7²è1-Ø /1+7c <ã <+/17·_1im3<² i +/cá<m7·31 /-ce3m_3mßc33Øã e7² µè1g1 /æ39èmã +k1-mß 7<k1 i /æ39èmã
/-1ema<. Ccèm7·3m² -cg7m5c3èmá<² µè<ã è-ck1im3<: 1+æÛc+èi7²cè+² +11èicè+èiæ´Û<5 5c+è3Ø5 _m9131emèc7·+èi15.
úc1kã1e<51+è· +1k7´ec3<² em33Øã /-ce/<+m3<: 1k1_3mßmcè+² 1+1kØ5 _3mß915 3m <_ec7<<ß <3+è-æ9á<< /1 µ9+/7æmèmá<<
<7< æ/m91i9c. õ-< /c-c-mk1è9cß /1iè1-315 <+/17·_1im3<< 5mèc-<m71i <7< /-< e-æg1: å1-5c æè<7<_má<< kØiÝ<ã i
æ/1è-ck7c3<< /-<k1-1i IØ /151gmcèc 1ã-m3c 19-æam´Ûc: +-ceØ. I +11èicè+èi<< + /-ce/<+m3<²5< /1 1k-mÛc3<´ +
kmèm-c²5<ß i Fc-5m3<< iØÝc3m_im33Øc 31-5mè<iØ ec:+èiæ´è e7² æè<7<_má<< kmèm-c: < m99æ5æ7²è1-1i.
t
-evre koruma uyarPsP:
Avrupa Birli£i DirektiQ 2002/96/EU ve 2006/66/EU ulusal ôasal uôgulamalar i!in de ge!erli oldu£u tarihten itibaren:
Elektrikli ve elektronik cihazlarla piller normal evsel !Êpe atOlmamalOdOr. òüketiciler i!inß artOk !alOmaôan elektrikli ve elektronik
cihazlarO pillerß kamuôa ait toplama ôerlerine gÊtürme veôa satOn alOndOklarO ôerlere geri verme ôasal bir zorunluluktur. Bu konu
ile ilgili aôrOntOlar ulusal ôasalarla düzenlenmektedir. Trün üzerindeß kullanma kOlavuzunda veôa ambalada bulunan bu sembol
tüketiciôi bu konuda uôarOr. Eski cihazlarOn geri kazanOmOß ôapOldOklarO malzemelerin de£erlendirilmesi veôa di£er de£erlendirme
ekilleri ileß !evre korumasOna Ênemli bir katkOda bulunursunuz. ÇukarOda adO ge!en atOk toplama kurallarO Almanôa’da piller ve
aküler i!in de ge!erlidir.
r
Instrucäiuni pentru protecäia mediului ßnconjurtor:
Din momentul aplicurii directivelor europene 2002/96/EU i 2006/66/EU ún dreptul na[ional sunt valabile urmutoarele: Aparatele
electrice i electronice nu pot Q salubrizate cu gunoiul menaer. wonsumatorul este obligat conform legii su predea aparatele
electrice _i electronice la sfQr_itul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau únapoi de unde au fost cumpurate.
Detaliile sunt reglementate de cutre legislaÑia [urii respective. ôimbolul de pe produsß ún instrucÑiunile de utilizare sau pe ambala
indicu aceste reglementuri. ørin reciclareaß revaloriQcarea materialelor sau alte forme de valoriQcare a aparatelor scoase din uz
aduce[i o contribu[ie importantu la protec[ia mediului nostru únconurutor.
j
Anvisninger til beskyttelse af miljøet:
Ora og med indfÊrelsen af EUÝdirektiverne 2002/96/EU og 2006/66/EO i national ret gËlder fÊlgende: Elektrisk og elektronisk
udstôr samt batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Oorbrugeren er lovmËssigt forpligtet
til at aOevere udtent elektrisk og elektronisk udstôr samt batterier til dertil indrettedeß offentlige indsamlingssteder eller til
forhandleren. De nËrmere bestemmelser vedr. dette fastlËgges af lovgivningen i det pågËldende land. ôômbolet på produktetß
brugsveledningen eller emballagen henviser til disse bestemmelser. Ved genbrugß genvinding eller andre former for nôttiggÊrelse
af udtent udstôr/batterier giver du et vigtigt bidrag til beskôttelse af milÊet.
n
Informasjon om beskyttelse av miljøet:
Ora tidspunktet for omsetning av de europeiske direktivene 2002/96/EU og 2006/66/EO i nasonal rett gelder fÊlgende:
Elektriske og elektroniske apparater og batterier må ikke deponeres sammen med husholdningssÊppelet. Oorbrukeren er
lovmessig forpliktet til å levere elektriske og elektroniske apparater og batterier til de offentlige samlestedene eller tilbake til
stedet hvor produktene ble kÊpt. Detaler angående dette reguleres av hvert land. ôômbolet på produktetß bruksanvisningen eller
emballasen henviser om disse bestemmelsene. Eed resirkuleringß genbruk av stoffer eller andre former av genbruk av gamle
apparater/batterier bidrar du betôdelig til å beskôtte milÊet vårt.
00050048/04.18
Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Czech were displayed