advertisement

Fagor CA3262E, FIM-6825, FIM-6725 Návod k obsluze | Manualzz
769
082367
9
08236776
e s p a ñ o l
0
1
2
Uso
1
e s p a ñ o l
3
4
Diagnósticos
5
6
e s p a ñ o l
4
0
1
Installation
2
Utilisation
3
Entretien et
nettoyage
6
4
5
6
8
0
1
2
3
4
Diagnósticos
5
6
11
12
e n g l i s h
0
1
2
Use
e n g l i s h
3
14
e n g l i s h
4
5
4.2 Freezer not cold enough
6
The environment
15
e n g l i s h
16
0
1
2
17
18
3
4
Diagnose
5
6
20
0
Typenummer
1
2
Gebruik
3
Onderhoud en
reiniging
4
Problemen oplossen
5
23
6
24
č
e
s
k
y
Instrukční příručka
Velmi důležité: Než začnete ledničku používat, přečtěte si celou tuto příručku.
Tato příručka byla sepsaná tak, any byly texty vždy spojené s příslušnými obrázky.
0
Identifikace
,
2.3 Zvolení teploty. Stiskněte klávesy
nejdříve u mrazícího
a potom u
obvodu (2.3.1).
chladícího
Identifikujte model vaší ledničky (“a”, “b”)
srovnáním ovládacího panelu s ilustracemi.
Po navolení teploty můžete zjistit skutečnou
teplotu obvodu stisknutím po dobu 5 vteřin
nebo
klávesy
požadovaného obvodu.
Teplota obvodu bude blikat.
1
Doporučení: Doporučená teplota
pro chladící obvod je a pro mrazící
obvod
stupňů, u již zmrazených
potravin. Pokud chcete potraviny zmrazit,
doporučená teplota je
stupňů.
1.1 Rozbalení. Odstraňte všechny ochranné
prvky.
1.2 Umístění. Umístěte ledničku co nejdále
od zdrojů tepla a chraňte ji před přímými
slunečními paprsky, aby se snížila její
spotřeba.
Neinstalujte ledničku venku, ani na místě,
kde by na ni mohlo pršet.
Skontrolujte, zda jsou police správně
umístěné a vložte nádoby odděleně, aby
jste zabránili vibracím.
1.3 Napojení na elektrickou síť. Než
ledničku zapojíte, nechejte ji v klidu
ve vertikální poloze alespoň po dobu
2 hodin. Zkontrolujte údaje na štítku s
charakteristikami (220-240V s uzemněním)
(1.3.1, 1.3.2).
Nepoužívejte adaptéry ani prodlužovačky.
Zabraňte tomu, aby byl kábel v kontaktu s
motorem nebo aby se pod ním zachytil.
2
Použití
2.1 Zapnutí ledničky. Stiskněte klávesy
nebo
, až dokud se na displeji neobjeví
jedna číslice (2.1.1).
2.2 Zvolení obvodu. U kombinovaných
ledniček chladící
a mrazící
obvod
fungují nezávisle.
Nezapomínejte na to, že teplota uvnitř
závisí na teplotě prostředí, umístění a
frekvenci otevírání dveří.
2.4 Funkce ledničky.
Funkce rychlého ochlazení: Tato funkce
aktivuje v ledničce pokles teploty na dobu
6 hodin. Doporučujeme ji aktivovat, pokud
do ledničky vložíte velké množství potravin.
Pro aktivování a deaktivování: Stiskněte
(2.4.1).
Funkce dovolená: Funkce dovolená je
velmi užitečná, pokud nebudete používat
ledničku po delší dobu, ale chcete uchovat
potraviny v mrazáku. Pomocí této funkce
bude vaše lednička mít velmi nízkou
spotřebu a nebudou se v ní tvořit pachy.
Varování: Za tímto účelem musí zůstat
dveře ledničky zavřené.
Pro aktivování a deaktivování: Stiskněte
,
klávesy
až dokud se na displeji
neobjeví
(2.4.2). Pro deaktivování
opakujte operaci.
Některé modely umožňují vypnutí
,
chladícího obvodu. Stiskněte klávesy
(2.4.3), až dokud se na displeji neobjeví
nějaká číslice.
2.5 Funkce mrazáku.
Funkce rychlého ochlazení: Tato funkce
aktivuje v ledničce pokles teploty na dobu
52 hodin. Doporučujeme ji aktivovat 24
25
č
hodin před tím, než do ledničky vložíte
velké množství potravin.
Pro aktivování a deaktivování: Stiskněte
(2.5.1).
Zapnutí/vypnutí mrazáku: Stiskněte
klávesy
,
(2.5.2), až dokud nezmizí
zobrazení teploty na displeji. Po vypnutí
mrazáku se také vypne chladící obvod.
2.6 Doporučení pro používání.
• Neotvírejte dveře na delší dobu, než
je nezbytne nutné ani nevkládejte do
ledničky horká jídla. Tak dosáhnete
účinnějšího používání vaší ledničky a
zabráníte zvýšení spotřeby energie.
• Pokud je vaše lednička NO FROST,
neucpávejte ventilační mřížky a nechejte
volný prostor mezi potravinami, aby mezi
nimi mohl obíhat vzduch.
• Nedávejte do mrazáku láhve s perlivými
nápoji ani skleněné láhve s tekutinami,
protože mohou prasknout.
• Ukládejte potraviny do hermeticky
uzavřených nádob, aby jste zabránili
jejich oschnutí.
• Nepožívejte zmrzliny nebo jiné potraviny,
které jsou příliš studené, mohou vám
způsobit popáleniny v ústech.
3
s
k
y
myčky. Vyčistěte je rukou s pomocí
houbičky nebo hadry.
3.4 Výměna žárovky. V případě, že se spálí
žárovka: vypněte ledničku. Odeberte kryt
stlačením západky (3.4.1, 3.4.3) a vyjměte
zničenou žárovku (3.4.2, 3.4.4). Nahraďte
ji jinou, se stejným typem závitu, E14, 220240V, 15/25W nebo podle označení na
světle.
3.5 Výměna uhlíkového filtru. Do ledničky
může být začleněný uhlíkový filtr, který
absorbuje nepříjemné pachy jistých
potravin a zachytává mikroorganismy
(plísně a bakterie) ze vzduchu, který v ní
obíhá.
Filtr si uchová své vlastnosti po omezenou
dobu 6 měsíců. Po uplynutí této doby
se doporučuje vyměnit jej za nový. Jeho
umístění se liší v závislosti na modelu.
Pro aktivování filtru: Stiskněte západku a
odstraňte kryt, abyjste měli přístup k filtru
(3.5.1, 3.5.3). Oddělte filtr od víka (3.5.2,
3.5.4) a odstraňte pečetě (3.5.5.).
Stiskněte obrazovku BIOFILTER, dokud
neuslyšíte jemné zaklapnutí (3.5.6) a za
několik vteřin se začne zabarvovat škála
trvání. Umístěte filtr na jeho původní místo.
Udržujte vypotřebené filtry a náplně
mimo dosah dětí; jejich požití ve velkém
množství může být nebezpečné.
Nenamáčejte filtr, ztratil by veškeré své
vlastnosti.
Údržba a čištění
3.1 Čištění vnitřku. Na čištění vnitřku použijte
houbičku nebo hadr, nasáklé vodou se
sodou, aby jste zabránili tvoření pachů.
V žádném případě nepoužívejte stroje na
čištění pomocí páry, ředidla nebo abrazívní
čistící prostředky.
3.2 Čištění vnější plochy. Nepoužívejte
stroje na čištění pomocí páry pro čištění
obrazovek.
Doporučujeme vyčistit jednou ročně
pomocí vysavače přední mřížku na
podstavci ledničky.
3.3 Čištění doplňků. Nejsou vhodné pro
26
e
3.6 S.P.A. salus per aquam (volitelné)
Do vaší ledničky je možné začlenit
příslušenství S.P.A., které slouží k udržení
stálé hladiny teploty v zóně pro uskladnění
zeleniny a tak zabraňuje vysoušení
potravin.
Je umístěné v oddělujícím těsnění
zásuvky na zeleninu (3.6.1). Skládá se z
nádrže s nalévací sklenicí a indikátorem
stavu hladiny naplnění. Když bude S.P.A.
potřebovat doplnit vodu, hladina klesne
tak, že ji nebude vidět. Vyjměte sklenici
(3.6.2) a použijte ji na doplnění nádrže
(3.6.3).
Doporučujeme vyměnit filtr každé 2 roky
(3.6.4).
č
4
4.1 Otevřené dveře. Pokud necháte dveře
otevřené déle, než 2 minuty, spustí se
alarm a vypne se světlo v ledničce. Alarm
se vypne po zavření dveří.
5
e
s
k
y
Bezpečnost
• Udržujte volný prostor kolem ventilačních
mřížek.
• Dávejte pozor, aby jste nepoškodili chladící
obvod.
4.2 Nedostatečné chladno v ledničce
• Pokud je teplota v mrazáku abnormálně
vysoká, objeví se světelný alarm (4.2.1)
zároveň se aktivuje přerušovaný
, ho
akustický sygnál. Stiskněte
pro manuální deaktivování akustického
sygnálu (4.2.2).
• Při prvním zapojení přístroje bude
aktivovaný světelný alarm, ale nebude
znít.
4.3 Přerušení dodávky elektřiny.
Otvírejte dveře ledničky co nejméně. Když
se elektřina opět zapne, zkontrolujte, zda se
uskladněné potraviny nerozmrazily.
4.4 Normální zvuky v ledničce
Vaše lednička může vydávat sérii zvuků,
které jsou při jejím fungování normální a
které vás nemusí znepokojovat.
• Chladící plyn může způsobovat klokotání,
když obíhá obvody.
• Kompresor může vytvářet bzučení a/nebo
mírný tlukot, především, když se uvede
do provozu.
• Roztahování a stahování použitých
materiálů může způsobit praskání a
skřípání.
• Vzduch, uváděný do pohybu ventilátory
mrazáku a podstavce ledničky, může
vytvářet neurčitý šum.
Nemanipulujte ledničkou ve snaze
ji opravit. Kontaktujte službu technické
podpory.
• Nepoužívejte elektrické přístroje uvnitř
ledničky, s výjimkou, pokud by se jednalo o
typ doporučený výrobcem.
• Nepoužívejte mechanická zařízení, ani jiné
prostředky pro urychlení procesu rozmrazení,
které nebyly doporučené výrobcem.
• Tento přístroj není určený pro používání
osobami (včetně dětí), které mají snížené
fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti
nebo které postrádají potřebné vědomosti
a zkušenosti, s výjimkou, pokud by na
ně dohlížela nebo je o správném použití
předem poučila osoba zodpovědná za jejich
bezpečnost. Je třeba dohlížet na děti, aby si s
přístrojem nehrály.
• Pokud by byl poškozený napájecí kábel, musí
být nahrazený výrobcem, jeho zákaznickým
centrem nebo odpovídajícím kvalifikovaným
personálem, aby se zabránilo výskytu
nebezpečných situací.
6
Životní prostředí
Tato lednička byla vyvinutá s ohledem na
ochranu životního prostředí.
Tento přístroj funguje s chladící směsí R600A,
která nepoškozuje životní prostředí.
Chraňte životní prostředí. Používejte teploty
doporučované pro každý z obvodů, v závislosti
na funkci, kterou potřebujete pro účinné
používání vaší ledničky.
Odpojte ledničku nebo aktivujte funkci dovolená,
pokud nebudete přístroj delší dobu používat.
Omezíte spotřebu a ušetříte energii.
Neotvírejte dveře na delší dobu, než je třeba,
protože to způsobuje zvýšení energetické
spotřeby.
27
č
Správa odpadu elektrických a elektronických
přístrojů.
Nevyhazujte přístroje mezi běžný domácí
odpad.
Odevzdejte vaši ledničku ve speciálním
zběrném centru.
Recyklace elektrospotřebičů zabraňuje
negativním dopadům na zdraví, životní prostředí
a umožňuje šetřit energii a zdroje.
Pro získání více informací kontaktujte vaše
místní úřady nebo podnik, kde jste ledničku
zakoupili.
28
e
s
k
y
m a g y a r
0
1
2
m a g y a r
3
m a g y a r
4
5
6
32
0
1
2
,
3
Údržba a čistenie
4
5
6
35
36
p o l s k a
0
1
Instalacja
2
p o l s k a
3
38
p o l s k a
4
5
p o l s k a
6
40
0
1
2
Uso
3
42
4
Diagnosi
5
Sicurezza
6
Ambiente
43
44
0
Идентифициране
1
2
Употреба
45
3
4
5
Безопасност
6
48
danmark
0
Identifikation
1
2
Betjening
eller
2.1 Apparatet tændes. Tryk på tast
Du vil på det digitale display kunne se et tal
(2.1.1).
2.2 Rumvalg. På apparater som kombinerer
køleskab
og dypfryser
fungerer disse
separat.
49
danmark
3
danmark
4
5
6
Miljø
danmark
52
0
1
2
×ñÞóç
2.3 ÅðéëïãÞ èåñìïêñáóßáò. ÐéÝóôå ôá
,
ðëÞêôñá
ðñþôá ôïõ èáëÜìïõ
êáé Ýðåéôá ôïõ èáëÜìïõ
êáôÜøõîçò
øýîçò
(2.3.1).
Áöïý åðéëÝîåôå ôç èåñìïêñáóßá, ìðïñåßôå
íá ìáèáßíåôå ôç èåñìïêñáóßá ôïõ
èáëÜìïõ áíÜ ðÜóá óôéãìÞ ðéÝæïíôáò ãéá
Þ
5 äåõôåñüëåðôá ôá ðëÞêôñá
ôïõ
èáëÜìïõ ðïõ èÝëåôå. Ç èåñìïêñáóßá ôïõ
èáëÜìïõ èá áíáâïóâÞíåé.
Óýóôáóç: Ðñïôåéíüìåíç èåñìïêñáóßá
ôïõ èáëÜìïõ øýîçò êáé ôïõ èáëÜìïõ
êáôÜøõîçò
ãéá Þäç êáôåøõãìÝíá
ôñüöéìá. Óå ðåñßðôùóç ðïõ èÝëåôå íá
êáôáøýîåôå, ç ðñïôåéíüìåíç èåñìïêñáóßá
.
åßíáé
Ìçí îå÷íÜôå üôé ç èåñìïêñáóßá ôïõ
åóùôåñéêïý åîáñôÜôáé áðü ôç èåñìïêñáóßá
ðåñéâÜëëïíôïò, ôç èÝóç êáé ôç óõ÷íüôçôá
áíïßãìáôïò.
2.4 Ëåéôïõñãßåò øõãåßïõ.
Ëåéôïõñãßá ãñÞãïñçò øýîçò: ÁõôÞ ç
ëåéôïõñãßá åíåñãïðïéåß ôï øõãåßï, ìå ôçí ðéï
êñýá èåñìïêñáóßá, ãéá 6 þñåò. ÓõíéóôÜôáé
ç åíåñãïðïßçóÞ ôçò ìüëéò åéóÜãåôå óôï
øõãåßï ìåãÜëç ðïóüôçôá ôñïößìùí. Ãéá
åíåñãïðïßçóç êáé áðåíåñãïðïßçóç: ÐéÝóôå
(2.4.1).
Ëåéôïõñãßá äéáêïðþí: Ç ëåéôïõñãßá
äéáêïðþí åßíáé ðïëý ÷ñÞóéìç üôáí äåí
ðñüêåéôáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï øõãåßï
ãéá ìåãÜëï äéÜóôçìá, áëëÜ èÝëåôå íá
äéáôçñÞóåôå ôñüöéìá óôçí êáôÜøõîç.
Ìå áõôÞ ôç ëåéôïõñãßá, ôï øõãåßï óáò èá
äéáôçñÞóåé ðïëý ÷áìçëÞ êáôáíÜëùóç
÷ùñßò äçìéïõñãßá ïóìþí óôï åóùôåñéêü.
Ðñïåéäïðïßçóç: Ãéá íá ãßíåé áõôü, ç ðüñôá
ôïõ øõãåßïõ ðñÝðåé íá åßíáé êëåéóôÞ.
Ãéá åíåñãïðïßçóç êáé áðåíåñãïðïßçóç:
,
ÐéÝóôå ôá ðëÞêôñá
ìÝ÷ñé íá
åìöáíéóôåß óôçí ïèüíç (2.4.2). Ãéá
áðåíåñãïðïßçóç, åðáíáëÜâåôå ôç
äéáäéêáóßá.
53
Óå êÜðïéá ìïíôÝëá ìðïñåßôå íá óâÞóåôå
,
ôïí èÜëáìï øýîçò. ÐéÝóôå ôá ðëÞêôñá
(2.4.3), ìÝ÷ñé íá ìçí åìöáíßæåôáé êáíÝíá
øçößï.
2.5 Ëåéôïõñãßåò êáôÜøõîçò.
Ëåéôïõñãßá ãñÞãïñçò øýîçò: ÁõôÞ ç
ëåéôïõñãßá åíåñãïðïéåß ôçí êáôÜøõîç, ìå
ôçí ðéï êñýá èåñìïêñáóßá, ãéá 52 þñåò.
ÓõíéóôÜôáé ç åíåñãïðïßçóÞ ôçò 24 þñåò
ðñéí åéóÜãåôå óôçí êáôÜøõîç ìåãÜëç
ðïóüôçôá ôñïöþí.
Ãéá åíåñãïðïßçóç êáé áðåíåñãïðïßçóç:
(2.5.1).
ÐéÝóôå
Óýíäåóç/áðïóýíäåóç ôçò êáôÜøõîçò:
,
ÐéÝóôå ôá ðëÞêôñá
(2.5.2), ìÝ÷ñé íá
ìçí åìöáíßæåôáé ç èåñìïêñáóßá óôçí ïèüíç.
Ìüëéò óâÞóåôå ôçí êáôÜøõîç, èá óâÞóåé êáé
ï èÜëáìïò øýîçò.
2.6 Ïäçãßåò ÷ñÞóçò:
Ôï ößëôñï äéáôçñåß ôéò éäéüôçôÝò ôïõ ãéá
ðåñéïñéóìÝíï äéÜóôçìá 6 ìçíþí. Áöïý
ðåñÜóåé áõôü ôï äéÜóôçìá óõíéóôÜôáé ç
áíôéêáôÜóôáóÞ ôïõ ìå Ýíá êáéíïýñéï. Ç
èÝóç ôïõ ðïéêßëëåé áíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï.
3
3.6 S.P.A. salus per aquam (ðñïáéñåôéêü)
Ôï øõãåßï óáò ìðïñåß íá åíóùìáôþóåé
ôï åîÜñôçìá S.P.A. ðïõ ÷ñçóéìåýåé ãéá
íá äéáôçñåßôáé Ýíá óôáèåñü åðßðåäï
õãñáóßáò óôï èÜëáìï ëá÷áíéêþí êáé Ýôóé íá
áðïöåýãåôáé ç îÞñáíóç ôùí ôñïößìùí.
Âñßóêåôáé óôï ìïíùôéêü áñìü ôïõ
óõñôáñéïý ëá÷áíéêþí (3.6.1). Áðïôåëåßôáé
áðü Ýíá íôåðüæéôï ìå Ýíá êýðåëëï Ýê÷õóçò
êáé óôÜèìç Ýíäåéîçò ðëÞñùóçò. ¼ôáí ôï
S.P.A. ÷ñåéÜæåôáé íåñü ç óôÜèìç èá êáôÝâåé
ìÝ÷ñé íá åîáöáíéóôåß. ÂãÜëôå ôï êýðåëëï
(3.6.2) êáé ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï ãéá íá
ãåìßóåôå ôï íôåðüæéôï (3.6.3).
ÓõíéóôÜôáé ç áíôéêáôÜóôáóç ôïõ ößëôñïõ
êÜèå 2 ÷ñüíéá (3.6.4).
4
5
55
6
ÐåñéâÜëëïí
56
0
1
2
57
3
58
4
5
59
6
60
Manual d’instruccions
Molt important: llegeix íntegrament aquest manual abans d’utilitzar el teu frigorífic.
Aquest manual està dissenyat de manera que els textos estiguin relacionats amb els dibuixos
corresponents.
0
1
2
Ús
(2.5.1).
• No consumeixis gelats o aliments molt
freds, ja que poden produir cremades a la
boca.
3
Manteniment i
neteja
3.1 Neteja interior. Quan netegis l’interior, utilitza
una esponja o una baieta amarada d’aigua
amb bicarbonat per evitar que es generin
olors. No utilitzis en cap cas màquines de
neteja de vapor, dissolvents o detergents
abrasius.
3.2 Neteja exterior. No utilitzis màquines de
neteja de vapor per netejar les pantalles.
És recomanable netejar la reixeta de la part
del davant de la base de l’aparell un cop a
l’any amb una aspiradora.
62
3.5 Canvi de filtre de carboni. El frigorífic pot
incorporar un filtre de carboni que absorbeix
les olors estranyes de certs aliments i reté els
microorganismes (fongs i bacteris) de l’aire
en circulació.
No mullis el filtre, ja que en perdrà totes les
propietats.
3.6 S.P.A. salus per aquam (opcional)
El teu frigorífic pot incorporar l’accessori
S.P.A., que serveix per mantenir un nivell
constant d’humitat al recinte portaverdures i,
així, evitar que es ressequin els aliments.
Està situat a la junta de separació del calaix
portaverdures (3.6.1). Està format per un
dipòsit amb un recipient abocador i un
nivell indicatiu d’emplenatge. Quan l’S.P.A.
necessiti aigua, el nivell baixarà fins que
quedi ocult. Treu el recipient (3.6.2) i utilitza’l
per omplir el dipòsit (3.6.3).
Es recomana canviar el filtre cada 2 anys
(3.6.4).
4
5
• No utilitzis aparells elèctrics a l’interior del
frigorífic, tret que siguin del tipus recomanat pel
fabricant.
• No usis dispositius mecànics o altres mitjans
diferents dels recomanats pel fabricant per
accelerar el procés de descongelació.
• Aquest aparell no està destinat perquè l’utilitzin
persones (incloent-hi nens) amb les capacitats
físiques, sensorials o mentals reduïdes o sense
experiència o coneixement, excepte amb
supervisió o després de rebre instruccions
relatives a l’ús de l’aparell d’una persona
responsable de la seva seguretat. Caldrà que
se supervisi l’ús de l’aparell per part dels nens
per evitar que hi juguin.
• Si el cable d’alimentació està danyat, ha de ser
substituït pel fabricant, pel seu servei postvenda
o per personal similar qualificat amb la finalitat
d’evitar situacions perilloses.
6
64
g a l e g o
0
Identifica o modelo do teu frigorífico (“a”,
“b”) comparando o panel de mandos coas
ilustracións.
1
Recomendación: Temperatura aconsellada
do recinto refrixerador
e do recinto
para alimentos xa
conxelador
conxelados. No caso de que queiras
conxelar, a temperatura recomendada é
.
2
Uso
2.1 Acendido do frigorífico. Pulsa as teclas
ou
ata que visualices un díxito no display
(2.1.1).
3
3.1 Limpeza interior. Ó limpa-lo interior, utiliza
unha esponxa ou baeta empapada en auga
con bicarbonato ó limpa-lo interior para
evita-la formación de olores. En ningún
caso, utilices máquinas de limpeza a vapor,
disolventes ou deterxentes abrasivos.
3.2 Limpeza exterior. Non uses máquinas
de limpeza a vapor para a limpeza das
pantallas.
É recomendable limpa-la reixa dianteira
da base do aparato unha vez ó ano cunha
aspiradora.
66
4
Diagnósticos
5
4.1 Porta aberta. Se mante-la porta aberta
máis de 2 minutos, soará unha alarma e
apagarase a luz do refrixerador. A alarma
desconéctase ó pecha-la porta.
• Non utilices aparatos eléctricos no interior
do frigorífico, a non ser que sexan do tipo
recomendado polo fabricante.
• Se a temperatura do conxelador é
anormalmente alta, aparecerá unha alarma
luminosa (4.2.1) e activarase, á súa vez, un
sinal acústico intermitente. Pulsa
para desactiva-lo sinal acústico de forma
manual (4.2.2).
• Cando conécte-lo aparato por primeira
vez, a alarma luminosa estará activada,
pero non soará a alarma.
4.3 Corte de subministración eléctrica
Abre as portas do frigorífico o menos posible.
Cando volva a corrente, comproba se os
alimentos almacenados se desconxelaron.
4.4 Ruídos normais no frigorífico
O teu frigorífico pode emitir unha serie
de ruídos que son normais durante o seu
funcionamento e polos que non te debes
preocupar.
• O gas refrixerante pode producir un
burbullo ó circular polos circuítos.
• O compresor pode producir zunidos e/ou
un lixeiro batedoiro, sobre todo cando se
pon en marcha.
• As dilatacións ou contraccións dos
materiais utilizados poden producir estalos
ou ruxidos.
• O aire que moven os ventiladores do
conxelador e da base do frigorífico pode
xerar un pequeno ruído de fondo.
Non manipúle-lo frigorífico para
intentar reparalo. Contacta co servizo de
asistencia técnica.
6
68
e u s k a r a
Erabilera-eskuliburua
Oso garrantzitsua: Gailua erabili aurretik irakurri arretaz eskuliburu hau.
Eskuliburuko testu bakoitza dagokion irudiarekin lotuta dago.
0
Identifikazioa
1
Azkar hozteko funtzioa: Funtzio honi esker,
hozkailuaren tenperaturarik hotzena 6 orduz
mantendu daiteke. Hozkailuan elikagai asko
sartzen denean aktibatzea gomendatzen da.
Aktibatu eta desaktibatzeko: Sakatu
(2.4.1).
“Oporrak” funtzioa: “Oporrak” funtzioa oso
egokia da hozkailua denbora luzez erabili ez
baina izozkailuko elikagaiak mantendu nahi
badituzu. Funtzio honi esker, zure gailuak
oso gutxi kontsumituko du eta ez da usainik
egongo.
Oharra: Gailuaren atea itxita egon behar da.
2
Erabilera
e u s k a r a
3
3.1 Barnealdearen garbiketa. Barnealdea
garbitzeko erabili urez eta bikarbonatoz
bustitako belaki edota zapia. Horrela, usain
txarrak saihestuko dituzu. Ez erabili inoiz
lurrunezko garbiketarako makinarik ezta
disolbagarri edota garbigarri urratzailerik ere.
3.2 Kanpoaldearen garbiketa. Ez erabili
lurrunezko garbiketarako makinarik pantailak
garbitzeko.
Urtean behin, atzealdeko sareta xurgatzaile
batekin garbitzea gomendatzen da.
3.3 Osagarrien garbiketa. Osagarriak ezin dira
ontzi-garbigailuan sartu. Eskuz garbitu belaki
edota zapi batekin.
70
e u s k a r a
4
Diagnostikoak
5
4.4 Gailuaren hots normalak
Gailuak normalak diren hots batzuk egin
ditzake, ez kezkatu.
• Gas-hoztaileak borbor egin dezake
zirkuituetan zehar dabilenean.
• Konpresoreak burrunba eta/edo kolpe
hotsa egin dezake, batez ere martxan
hasten denean.
• Erabilitako materialen dilatazioa edota
kontrakzioa dela eta karraskak edo kirrikak
entzun daitezke.
• Izozkailuko haizagailuek mugitzen duten
aireak hondo-zarata txikia sortu dezake.
Ez saiatu gailua konpontzen. Deitu
laguntza teknikoko zerbitzura.
6
Gailu hau diseinatzerakoan ingurumenaren
zaintza kontuan hartu da.
Gailu honek ingurumena kaltetzen ez duen R600A
hoztailea erabiltzen du.
Zaindu ingurumena. Behar duzun funtzioa
aktibatzerakoan edukiontzi bakoitzean
gomendatutako tenperatura erabili gailua
eraginkortasunez erabiltzeko.
Itzali hozkailua edo “oporrak” funtzioa aktibatu
gailua epe luze batean erabili behar ez baduzu.
Horrela, kontsumoa murrizteaz gain energia ere
aurreztuko duzu.
Ez eduki ateak irekita behar baino denbora
gehiago, horrek energia asko gastatzen du.
Gailu elektriko eta elektronikoetatik
eratorritako hondakinen kudeaketa.
71
e u s k a r a
72

advertisement

Related manuals

advertisement