advertisement

Groupe Brandt DKF1324X Návod k obsluze | Manualzz
11-12
RR4200039
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
NO
PL
FI
SE
1.4.10
1.4.7
1.4.4
1.4.11
1.4.1
1.4.8
1.4.5
1.4.12
1.4.2
1.3.1
769
082367
1.4.13
1.4.9
082367769
354L
316L
M 079
13KG24
1.4.6
1.4.3
1.3.2
2.2.1
1.4.14
2.1.4
1.4.15
2.2.2
ALARM
SUPER
2.1.1
1.4.16
SUPER
ALARM
ºC
2.2.3
ºC
2.1.5
2.1.3
2.1.2
1.5.1
2.3.6
2.3.1
2.2.7
2.2.4
2.3.7
SUPER
5”
2.3.8
SUPE
ºC
2.3.5
ALARM
2.3.4
SUPER
ºC
2.3.3
OFF
2.2.8
ºC
2.2.6
2.3.2
ALARM
2.2.5
2.3.9
2.5.1
2.3.11
2.3.10
2.5.2
2.4.1
SUPER
ALARM
2.5.3
2.4.2
2.3.12
ºC
2.6.1
3”
4.1.1
3”
2.5.4
2.6.2
2.6.4
4.1.2
PER
4.1.3
ALARM
2.5.5
SUPER
4.1.4
ALARM
2.6.5
2.6.3
ºC
2.5.6
e s p a ñ o l
1
e s p a ñ o l
0
1
2
e s p a ñ o l
2
Uso
3
4
Diagnósticos
5
6
5
6
0
1
7
2
•
•
•
•
•
3
4
5
6
10
Estimado/a cliente/a:
11
0
1
12
2
• Guarde os alimentos em recipientes herméticos
para evitar que os alimentos sequem.
3
4
Diagnósticos
5
6
15
e n g l i s h
16
e n g l i s h
0
1
2
Use
17
3
4
19
e n g l i s h
5
6
20
21
0
1
2
Uso
4
Diagnosi
3
5
Sicurezza
6
26
0
1
2
3
4
Diagnosen
5
6
Gewaardeerde klant,
31
0
maak hem helemaal leeg.
1
2
Gebruik
33
•
•
•
•
•
3
Onderhoud en
reiniging
4
Meldsysteem
5
6
35
36
0
Идентификация
1
2
3
4
39
5
6
Ā e s k y
Vážení zákazníci:
Objeviovat výrobky De Dietrich znamená zažívat jedineĀné emoce, které dokáží
vyvolat pouze cenné pʼnedmėty.
Vizuální pʼnitažlivost je okamžitá, od první chvíle. Kvalita dizajnu vyniká pro svoji
nadĀasovou estetiĀnost a bezchybné zpracování, Āímž se docílí, že je každý z
elegantních a rafinovaných pʼnedmėtś v naprosté harmonii s ostatními.
Nakonec budete mít neodolatelnou chuő se pʼnedmėtu dotknout. De Dietrich
používá pouze odolné a prestižní materiály, které upʼnednostļují autenticitu.
Kombinováním pokroĀilé technologie a ušlechtilých materiálś De Dietrich
dokáže vyrábėt vysoce kvalitní produkty, které slouží kulináʼnskému umėní, vášni,
kterou sdílí všichni gurmáni.
Pʼnejeme si, abyste si plnė vychutnali Váš nový pʼnístroj a rádi pʼnijmeme jakýkoliv
Váš návrh a zodpovíme jakékoliv otázky pʼnes naši zákaznickou linku nebo na
naší webové stránce.
Mnohokrát dėkujeme za Vaši dśvėru.
De Dietrich
Všechny informace o naší znaĀce najdete na www.de-dietrich.com
41
Ā e s k y
InstrukĀní pʼníruĀka
Velmi dśležité: Než zaĀnete používat mrazák, proĀtėte si celou tuto pʼníruĀku.
Tato pʼníruĀka je zpracovaná tak, aby byl text spojený s pʼníslušnými obrázky.
0
Uvolnėte šrouby (1.4.2), odstraļte horní pant a
otoĀný kryt pomocí šroubováku (1.4.3)
UrĀete model své mrazák (“a”, “b”, “c”, “d”,
“e”) porovnáním panelu ovládání s ilustracemi.
Váš mrazák je NO FROST, pokud je na
ovládacím panelu napsané NO FROST.
1
1.1 Vybalení. Odstraļte všechny ochranné
prvky.
1.2 Umístėní. Umístėte mrazák v dostateĀné
vzdálenosti od zdrojś tepla a chraļte pʼned
pʼnímými sluneĀními paprsky, aby jste snížili
spotʼnebu.
Neinstalujte mrazák venku a nevystavujte ji
dešti.
Vzduch musí proudit za zadní stranou
mrazák. Nechejte prostor 25 mm mezi zadní
stranou mrazák a stėnou. Nezacpávejte
žádným pʼnedmėtem existující prostor mezi
ledniĀkou a podlahou nebo stropem.
Utvoʼnte drážku pro kabel na protėjší stranė,
v oblasti vyznaĀené na plášti (1.4.7).
Namontujte znovu držák na ovládaĀe a
protáhnėte kabel vyhloubeným záʼnezem
(1.4.8)
Uvolnėte šrouby na spodním pantu a
odstraļte jej. Zmėļte polohu hʼnídele v pantu
a umístėte ji na protėjší stranu (1.4.9).
Nasačte dveʼne (1.4.11)
Uvolnėte vertikální táhlo a umístėte jej na
protėjší stranu dveʼní tak, že jím otoĀíte o 180º
(1.4.10)
Umístėte zavírazí pouzdro do prostoru
horního pantu na protėjší stranė (1.4.12).
Stisnėte konektor a zapojte ho do dveʼní
(1.4.13)
Nasačte horní pant a otáĀecí pouzdro a
vložte vyĀnívající kabel do držáku na ovládání
(1.4.14) a umístėte šrouby (1.4.15)
Opatrnė zvednėte mrazák. (1.4.16)
Vyrovnejte mrazák, abyjste zabránili
vibracím a hluku. Berte v úvahu že pokud je
ledniĀka umístėná u zdi nebo nėjaké skʼnínė,
mśže vydávat slabý hluk.
1.5 Vyrovnání pʼnístroje. Vyrovnejte nožiĀky
takovým zpśsobem, aby ledniĀka zśstala
naklonėná dozadu a tím usnadníte správné
zavírání dveʼní. (1.5.1)
Zkontrolujte také, zda jsou správnė vložené
police a umísőujte nádoby tak, aby mezi nimi
byl prostor a aby se zabránilo vibracím.
1.6 Klimatická tʼnída. Tento mrazák je urĀený
pro optimální fungování pʼni pokojové teplotė
+10ºC až +43º, klimatická tʼnída SN-T, (1.3.2).
Pʼni teplotách mimo toto rozmezí mśže být
negativnė ovlivnėný výkon pʼnístroje.
1.3 Zapojení do elektʼniny. Pʼned zapojením
nechejte mrazák v klidu ve vertikální poloze
alespoļ po dobu 2 hodin. Srovnejte údaje
se štítkem s charateristikami (220-240V s
uzemnėním) (1.3.1, 1.3.2).
Nepoužívejte adaptátory ani prodlužovaĀky.
Zabraļte tomu, aby byl kabel v kontaktu
nebo skʼnípnutý pod motorem.
1.4 Zmėna smėru otvírání dveʼní. Odpojte
mrazák z elektʼniny a úplnė ji vyprázdnėte.
Opʼnete opatrnė pʼnístroj o zadní Āást (1.4.1)
42
Odpojte stisknutím západky konektoru
(1.4.4). Vyjmėte dveʼne mrazák (1.4.5).
Vyjmėte držák na ovládaĀe páĀením pomocí
šroubováku v tomu urĀených drážkách (1.4.6)
2
Použití
2.1 Zapnutí mrazák. Stisknėte klávesu
,
(2.1.1) nebo (2.1.2). Stisknėte
dokud nezobrazíte Āíslici na displeji (2.1.3)
nebo otoĀte ovládáním (2.1.4, 2.1.5). U
displej a u
led “on” se
modelś
rozsvítí, aby sygnalizovali, že je pʼnístroj v
provozu.
Ā e s k y
Model a , se automaticky zablokuje, pro
odblokování stisnėte klávesu po dobu 3
nedisponují
vteʼnin (2.3.11).Modely
touto funkcí automatického zablokování.
2.2 Zvolení teploty. Stisknėte klávesy
,
(2.2.1, 2.2.2). Stisknėte
,
(2.2.3),
nebo otoĀte ovládáním (2.2.4, 2.2.5). Po
zvolení požadované teploty mśžete zjistit
reálnou teplotu prostʼnednictvím svėtelných
indikátorś nebo stisknutím po dobu 5 sekund
,
(2.2.6, 2.2.7), nebo
,
kláves
(2.2.8). Teplota bude blikat. Modely
nedisponují touto funkcí.
DoporuĀení: DoporuĀovaná teplota pro
. Pokud chcete nėco
Vaší mrazák je
zmrazit, doporuĀovaná teplota je
. Viz.
bod 2.3 (Funkce rychlého vychladnutí).
Nezapomínejte, že vnitʼnní teplota závisí
na teplotė prostʼnedí, umístėní a frekvenci
otvírání.
2.3 Funkce mrazák.
Funkce rychlého ochlazování: Tato
funkce aktivuje Váš mrazák na nižší teplotu
maximálnė na dobu 52 hodin. DoporuĀujeme
použít tuto funkci, pokud vložíte velké
množství potravin a aktivovat ji 24 hodin
pʼnedem. Pro aktivování a deaktivování:
(2.3.1, 2.3.2) nebo
Stisknėte
(2.3.3, 2.3.4, 2.3.5). U modelś
monitor
, dokud bude funkce aktivovaná.
zobrazí
Funkce ECO: Funkce ECO umožļuje
významnou úsporu energie tim, že udržuje v
mrazáku stabilní teplotu. Tato funkce zśstává
aktivovaná dokonce i po odpojení elektʼniny.
Po aktivování této funkce doporuĀujeme
uložit všechny potraviny do prostʼnedních
pʼnihrádek. Aktivujte a deaktivujte stisknutím
(2.3.6, 2.3.7, 2.3.8). U modelś
, dokud
se na obrazovce objeví
bude funkce aktivovaná. Modely
nedisponují touto funkcí.
Funkce quick cooling: Vložte láhev nebo
láhve do mrazáku a držte stisknuté
po dobu nėkolika sekund,
nebo
dokud se nezobrazí ikona (2.3.9, 2.3.10).
Mrazák bude chladiő po dobu 15 minut, po
uplynutí této doby funkce skonĀí, bude
blikat a aktivuje na 20 minut zvukový alarm,
který upozorļuje, že je tʼneba vytáhnout láhev,
aby se zabránilo jejímu prasknutí. Alarm lze
deaktivovat, pokud na nėkolik vteʼnin stisknete
nebo
. Pokud se tato funkce
pʼneruší díky pʼnerušení dodávky elektrického
proudu, po jejím obnovení se bude funkce
považovat za ukonĀenou a aktivuje se
zvukový sygnál.
Zablokování: UrĀené na zamezení
náhodného pozmėnėní nastavení pʼnístroje
nebo ovládání dėtmi. Na obrazovce
se zobrazí ikona , dokud tento bude
zablokovaný. stisknėte (2.3.11) nebo
(2.3.12). Na obrazovce se zobrazí
stʼnídavė s normálním zobrazením, dokud
bude funkce aktivovaná. Modely
nedisponují touto funkcí.
2.4 Rozložení potravin. Potraviny je tʼneba
ukládat na vhodné místo, aby se zajistilo
jejich správné uchování (2.4.1):
1. Obaly stʼnední velikosti
2. Prostor pro zmrzlinu
3. Twist Ice (volitelná funkce)
4. Obaly stʼnední velikosti
5. Obaly stʼnední velikosti
6. Velké obaly
7. Obaly stʼnední velikosti
Nádrže eutectic (Záleží na modelu):
Pokud tento pʼnístroj disponuje nádržemi
eutectic (2.4.2) (které jsou urĀené k zvýšení
autonomního fungování pʼni pʼnerušení
dodávky elektʼniny a ke snížení spotʼneby
energie), je vhodnėjší je umístit do horní
Āásti pʼnístroje.
2.5 TWIST ICE. Jedná se o pʼníslušenství Vašeho
mrazáku, které produkuje až 24 kostek
ledu. Pokud Váš pʼnístroj disponuje Twist Ice,
vytáhnėte zásuvku s kostkami ledu (2.5.1).
Naplļte vodou otvory ve formė na kostky,
aniž byste pʼnekroĀili maximální hladinu
(2.5.2). Znovu zasuļte zásuvku na kostky a
dávejte pozor, aby se nevylila voda (2.5.3).
Po 2 hodinách budou kostky ledu pʼnipravené
k použití. OtoĀte nėkolikrát obėma konci,
dokud nevypadnou všechny kostky ledu
(2.5.4, 2.5.5). Otevʼnete spodní zásuvku a
pozbírejte kostky (2.5.6).
2.6 Vypnutí mrazák. Stisknėte po dobu 3
dokud z displeje
vteʼnin nebo stisknėte
nezmizí teplota (2.6.1, 2.6.2, 2.6.3). Nebo
otoĀte ovládaĀem až do polohy off (2.6.4,
displej a u
led
2.6.5). U modelś
“on” se vypnou.
2.7 DoporuĀené použití.
• Neotvírejte dveʼne na delší dobu, než je
nutné a nedávejte do mrazáku horké
potraviny. Tak dosáhnete efektivnėjšího
použití Vašeho mrazáku a zabráníte
zvýšení spotʼneby energie.
• Pokud je Váš mrazák NO FROST,
nezacpávejte ventilaĀní mʼnížky a nechejte
mezi potravinami prostor, aby mezi nimi
mohl proudit vzduch.
• Nevkládejte do mrazáku láhve se
sycenými nápoji nebo jiné sklenėné
nádoby s tekutinami, protože by mohly
parasknout.
• Ukládejte potraviny do hermeticky
uzavʼnených nádob, aby jste zabránili jejich
vysušení.
43
Ā e s k y
• Nejezte zmrzliny ani jiné potraviny, když
jsou velmi studené, protože mśžou
zpśsobit popáleniny v ústech.
• Pro maximální využití celého prostoru
mrazáku (2.4.1) z nėj mśžete odstranit
košíky (5), malé zásuvky (4) a Twist
Ice (3). Je dśležité nechat uvnitʼn spodní
košíky (6 a 7) a horní víka (1 a 2), aby
se nezmėnily charakteristiky spotʼneby
pʼnístroje.
3
Údržba a Āištėní
V žádném pʼnípadė nepoužívejte napaʼnovací
Āistící stroje, ʼnedidla ani abrazivní Āistící
prostʼnedky.
3.2 ÿištėní vnėjšku. Nepoužívejte napaʼnovací
Āistící stroje na Āištėní obrazovek.
DoporuĀujeme Āistit zadní mʼnížku jednou
roĀnė pomocí vysavaĀe.
3.3 ÿištėní doplļkś. Nejsou vhodné pro
myĀky. VyĀistėte je ruĀnė houbiĀkou nebo
hadrem.
Udržujte spotʼnebované filtry a náplnė
mimo dosah dėtí; jejich požití ve velkém
množství mśže být nebezpeĀné.
NenamáĀejte filtr, protože tím ztrácí svoje
charateristiky.
4.1 Otevʼnené dveʼne. U všech modelś, kromė
, pokud otevʼnete dveʼne na dobu delší
a ozve
než 1 minutu, rozsvítí se sygnál
se alarm (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4). Alarm
se odpojí, jakmile dveʼne zavʼnete.
4.2 Odpojení dodávky elektʼniny.
Otvírejte dveʼne mrazák co nejménė. Pokud
teplota uvnitʼn pʼnístroje pʼnekroĀí > -11º C:
a
se aktivuje
• U modelś
zvukový alarm, zpśsobený pʼnerušením
chlazení po dobu 30 minut. Mśžete jej
vypnout stlaĀením jakékoliv klávesy.
aktivuje
• Kromė toho se funkce
automaticky. Deaktivujte stisknutím
44
• Rozsvítí se Āervená kontrolka (4.1.1,
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4).
Ovėʼnení stavu uchování potravin.
U modelś
se mohou na displejích
objevit následující oznámení:
Potraviny se nerozmrazily, proto jsou
bezpeĀné a lze je nadále uskladļovat.
3.1 ÿištėní vnitʼnku. Použijte pro Āištėní vnitʼnku
houbiĀku nebo hadʼník a namoĀte je do
vody se sodou, aby jste zabránili vzniku
nežádoucích pachś.
4
Potraviny se ĀásteĀnė rozmrazily a je
naprosto nezbytné je uvaʼnit.
Potraviny se rozmrazily a nelze je
konzumovat. Je tʼneba je vyhodit.
U modelś
musí uživatel zhodnotit
stav uchovaných potravin a zachovat se
podle toho.
4.3 Další alarmy, které se mohou spustit:
nebo
Automaticky se spustil jistý
zpśsob ochrany pro zaruĀení uchování
potravin, ale je nezbytné spojit se s
technickou asistenĀní službou.
Jedna Āást mrazáku nefunguje
správnė, uchování potravin není
ohrožené, ale je nezbytné spojit se s
technickou asistenĀní službou.
Toto upozornėní se u všech modelś
(s výjimkou NO FROST), u kterých se
uvnitʼn tvoʼní námraza, objeví každých 6
mėsícś. Je tʼneba:
- Vypnout pʼnístroj
- Odstranit námrazu podle doporuĀení v
bodė 3.
Pokud si tohoto upozornėní nebudete
všímat, zmizí za 48 hodin.
- Zapnėte pʼnístroj podle pokynś v
odstavci 2.1.
4.4 Obvyklé zvuky v ledniĀce.
Vaše ledniĀka mśže vydávat sérii zvukś,
které jsou pʼni fungování normální a kvśli
kterým se nemusíte znepokojovat.
• Chladící plyn mśže pʼni proudėní obvody
zpśsobovat bublání.
• Kompresor mśže zpśsobovat bzuĀení a/
nebo slabé klepání, pʼnedevším když se
spustí.
• Roztahování nebo smršőování použitých
materiálś mśže zpśsobovat praskání
nebo kʼnupání.
• Vzduch, který proudí díky ventilátoru v
mrazáku, mśže vydávat slabý stálý zvuk.
Nemanipulujte ledniĀkou za úĀelem
její opravy. Pʼnivolejte technickou
asistenĀní službu.
Ā e s k y
5
BezpeĀnost
• Udržujte volné ventilaĀní mʼnížky.
• Dávejte pozor, aby jste nepoškodili chladící
obvod.
• Nepoužívejte elektrické pʼnístroje uvnitʼn
mrazák, vyjma pokud jsou doporuĀené
výrobcem.
• Nepoužívejte mechanické nástroje ani jiné
prostʼnedky k urychlení procesu rozmrazení,
pokud nebyly doporuĀené výrobcem.
• Tento pʼnístroj není urĀený k tomu, aby byl
používaný osobami (vĀetnė dėtí), jejichž
fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti
jsou omezené nebo které nemají potʼnebné
zkušenosti a znalosti, vyjma pokud byly
pod dozorem nebo byly náležitė pouĀené
o používání pʼnístroje osobou, která je
zodpovėdná za jejich bezpeĀnost. Na dėti je
tʼneba dohlížet, aby jste se ujistili, že si nehrají
s pʼnístrojem.
• Pokud je napájecí kábel poškozený, musí jej
vymėnit výrobce, jeho záruĀní servis nebo
podobná kvalifiovaná osoba, aby se zabránilo
všem rizikśm.
Dokonce i když je obrazovka vypnutá,
mrazák se nachází pod proudem.
6
Životní prostʼnedí
Tato chladniĀka byla navržena s ohledem na
ochranu životního prostʼnedí.
Tento spotʼnebiĀ pracuje s chladivem R600A,
které nepoškozuje životní prostʼnedí.
Respektujte životní prostʼnedí. Chraļte životní
prostʼnedí. Používejte doporuĀené teploty v
závislosti na funkci, kterou potʼnebujete, abyste
dosáhli efektivního používání Vašeho mrazáku.
Odpojte mrazák o na delší Āasová období, kdy
nebudete pʼnístroj používat. Snížíte tak spotʼnebu
a ušetʼníte energii.
Nenechávejte dveʼne zbyteĀnė otevʼnené, protože
se tak zvyšuje spotʼneba energie.
Zpracování odpadu z elektrických a
elektronických pʼnístrojś.
znaĀí, že se pʼnístroj nesmí
Symbol
vyhazovat do bėžných kontejnerś na domácí
odpad.
Odevzdejte chladniĀku ve speciální sbėrnė.
• Pʼnístroj je urĀený pro používání v domácnosti
a pro podobná použití, jako jsou:
– kuchyļka pro personál v obchodech,
kanceláʼních a jiných pracovních prostʼnedích;
– ubytování na venkovė a pro klienty hotelś,
motelś a jiných ubytovacích zaʼnízení;
– prostʼnedí typu ubytování se snídaní;
– restauraĀní služby a podobná
nemaloobchodní využití.
Neskladujte v tomto pʼnístroji výbušné
látky, jako jsou aerosolové nádoby s
hoʼnlavým palivem.
Recyklace elektrospotʼnebiĀś brání negativním
dopadśm na zdraví a životní prostʼnedí a šetʼní
energii a prostʼnedky.
Požadujete-li další informace, obraőte se
na místní úʼnady nebo na prodejnu, kde jste
chladniĀku zakoupili.
Standartní zpráva záruèního servisu:
V pøípadì, že se objeví porucha, spojte se s Vaším obchodníkem nebo instalaèním technikem. Údržba
Vašeho vybavení De Dietrich by mìla být provádìna kvalifikovaným elektrikáøem, který je autorizovaný
výrobcem.
Pøi objednávání opravy uveïte kompletní referenci modelu Vašeho pøístroje, kterou najdete na pøístroji,
na štítku s chrakteristikami uvedenými výrobcem.
Pøi provádìní údržbáøských prací si vyžádejte pouze originální certifikované náhradní díly. (S logem
originálních certifikovaných náhradních dílù)
45
m a g y a r
De Dietrich
A márkával kapcsolatban minden információt megtalál weboldalunkon:
www.de-dietrich.com
46
m a g y a r
0
1
m a g y a r
2
3
4
49
5
6
Vážení zákazníci:
51
0
1
Odpojte stisnutím západky konektoru
(1.4.4). Odstráļte dvere mrazniĀka (1.4.5).
Odoberte držiak ovládaĀa páĀením
pomocou skrutovaĀa v na to urĀených
drážkach (1.4.6)
52
2
•
•
•
•
•
3
Údržba a Āistenie
4
5
6
56
0
“a”, “b”, “c”, “d”, “e”
1
57
2
58
4
3
59
6
5
60
d a n s k
61
d a n s k
0
1
Montering
2
3
4
d a n s k
5
6
Miljø
65
De Dietrich
Du kan hitta all information om märket på www.de-dietrich.com
66
0
1
2
3
4
69
5
6
Miljö
70
70
71
71
0
1
2
,
72
3
74
4
5
6
75
n o r s k
De Dietrich
Les all informasjon om merket hos oss på www.de-dietrich.com
76
n o r s k
0
1
2
Bruk
3
4
n o r s k
5
Sikkerhet
6
80
80
p o l s k a
81
p o l s k a
0
1
82
p o l s k a
2
3
4
5
6

advertisement

Related manuals

advertisement