advertisement

ECG KT 12 Instruction manual | Manualzz
KT 12
KERAMICKÉ TOPENÍ
KERAMICK Ý OHRIEVAČ
FR
IT
ES
KERAMISCHE HEIZUNG
ET
KASUTUSJUHEND
LT
LV
CZ
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
DE
GB
INSTRUCTION MANUAL
SI
NAVODILA
KERAMIČK A GREJALICA
CHAUFFAGE CERAMIQUE
STUFA A INFRAROSSI
CALEFACTOR CERÁMICO
 Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.  Pred uvedením
výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.  Przed pierwszym użyciem
urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona.  A termék használatba vétele előtt
figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében.  Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme
des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein.  Always read the safety&use
instructions carefully before using your appliance for the first time. The user´s manual must be always included.  Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije prvog korištenja vašeg
uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene.  Pred vklopom izdelka temeljito preberite ta navodila in varnostne napotke, ki so navedeni v teh navodilih. Navodila morajo biti vedno priložena
k napravi.  Uvek pažljivo pročitajte uputstva za sigurnost i upotrebu pre upotrebe uređaja po prvi put. Korisničko uputstvo mora uvek biti priloženo.  Avant de mettre le produit en service,
lisez attentivement le présent mode d'emploi et les consignes de sécurité contenues dans le présent mode d'emploi. Le mode d'emploi doit toujours être fourni avec le produit.  Leggere sempre
con attenzione le istruzioni di sicurezza ed uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Il manuale dell'utente deve essere sempre incluso.  Siempre lea cuidadosamente las instrucciones
de seguridad y de uso antes de utilizar su artefacto por primera vez. Siempre debe estar incluido el manual del usuario.  Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati
hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas olema.  Prieš naudodamiesi prietaisu pirmąjį kartą, visuomet atidžiai perskaitykite saugos ir naudojimo instrukcijas. Kartu su gaminiu visada privalo būti
jo naudotojo vadovas.  Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes vienmēr rūpīgi izlasiet drošības un lietošanas norādījumus. Rokasgrāmata vienmēr jāpievieno ierīcei.
POPIS / POPIS / OPIS / A KÉSZÜLÉK RÉSZEI / BESCHREIBUNG / DESCRIPTION /
OPIS / OPIS / OPIS / DESCRIPTION / DESCRIZIONE / DESCRIPCIÓN /
KIRJELDUS / APRAŠYMAS / APRAKSTS
NEZAKRÝVAT! / NEZAKRÝVAŤ! / NIE
ZAKRYWAĆ! / NE TAKARJA LE! / NIEMALS
ABDECKEN! / DO NOT COVER! / NEMOJTE
POKRIVATI! / NE PREKRIVATI! / NEMOJTE
POKRIVATI! / NE PAS COUVRIR ! / NON
COPRIRE! / ¡NO CUBRIR! / ÄRGE KATKE! /
NEATIDARYTI! / NEAIZKLĀT!
1
2
3
CZ
1.
2.
3.
GB
Ovladač termostatu
Přepínač funkcí
Kontrolka
SK
1.
2.
3.
Ovládač termostatu
Prepínač funkcií
Kontrolka
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
2.
3.
DE
1.
SI
HU
1.
2.
3.
PL
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
ES
1.
2.
3.
ET
1.
2.
3.
LT
1.
2.
3.
LV
1.
2.
3.
KERAMICKÉ TOPENÍ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CZ
Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!
Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu
nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může dojít.
Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného
z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být
zajištěny uživatelem/uživateli používajícími a obsluhujícími toto zařízení.
Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy, nesprávným
používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části
zařízení.
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla
by být při používání elektrických zařízení vždy dodržována základní
opatření, včetně těch následujících:
1. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému
na štítku zařízení a že je zásuvka řádně uzemněná. Zásuvka musí být
instalována podle platné elektrotechnické normy ČSN.
2. Nedemontujte ochranné kryty přístroje, hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
3. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany.
Nikdy přístroj nepoužívejte, je-li poškozen přívodní kabel. Veškeré
opravy včetně výměny napájecího přívodu svěřte odbornému
servisu!
4. Přístroj nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu!
5. Přístroj chraňte před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami,
aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým proudem.
6. Přístroj je určen pouze k domácímu použití! Keramické topení
nepoužívejte venku nebo ve vlhkém prostředí ani se nedotýkejte
přívodního kabelu nebo přístroje mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem…
7. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte topení v blízkosti dětí!
8. Topení vždy instalujte na plochý a tvrdý vodorovný povrch.
9. Topení nikdy nestavte přímo před nebo pod elektrickou zásuvku.
3
10. Přední mřížka topení je během provozu VELMI HORKÁ! Topení nikdy
nezakrývejte a zajistěte alespoň 30 cm volného prostoru za spotřebičem,
CZ
aby nebyl omezen přístup vzduchu do topení.
11. Topení nikdy nepokládejte na měkké plochy, jako je postel, pohovka
apod.
12. Zajistěte, aby se ve vzdálenosti dvou metrů před zapnutým topením
nenacházely žádné předměty.
13. Topení nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Přístroj nesmí být
v blízkosti nebo v přímém kontaktu s jakýmikoli hořlavými kapalinami,
plyny nebo výbušnými látkami.
14. NIKDY nepřemisťujte ani nepřenášejte zapnuté topení.
15. Topení nesmí být zapojeno do sítě prostřednictvím časového spínače
nebo zapojeno do vzdáleně spínaného napájecího okruhu, protože
v případě vzdáleného zapnutí přikrytého nebo nevhodně umístěného
topení hrozí riziko požáru.
16. Pokud se z přístroje line neobvyklý zápach nebo kouř, okamžitě jej
odpojte a navštivte s přístrojem servisní středisko.
17. Přístroj nezapínejte a nevypínejte zasunutím nebo vytažením vidlice
napájecího přívodu. Topení vždy nejprve vypněte hlavním vypínačem,
poté můžete přívodní kabel vytáhnout ze síťové zásuvky!
18. Doporučujeme nenechávat topení se zasunutým přívodním kabelem
v zásuvce bez dozoru. Před údržbou vytáhněte přívodní kabel ze síťové
zásuvky. Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte
ze zásuvky uchopením za vidlici.
19. Do otvorů přístroje nestrkejte prsty nebo jiné předměty.
20. Topení používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto
zařízení.
21. Dětem mladším 3 let by měl být zamezen přístup ke spotřebiči, pokud
nejsou trvale pod dozorem. Děti ve věku od 3 do 8 let musí tento spotřebič
zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován
ve své zamýšlené normální provozní poloze, a pokud jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí
4
zasouvat vidlici do zásuvky, regulovat a čistit spotřebič nebo vykonávat
údržbu prováděnou uživatelem. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
CZ
UPOZORNĚNÍ – Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými
a způsobit popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí
a hendikepovaných lidí.
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ
Při prvním zapnutí může z keramického topení po několik minut vycházet lehký zápach. Nejedná se o závadu.
Tento jev, běžný u většiny topných těles, je neškodný a po chvilce odezní, jakmile se z topného tělesa odpaří
prach nebo zbytky mastnoty usazené po delší době nečinnosti nebo během výrobního procesu.
Ovládání přístroje
S ohledem na výše uvedené bezpečnostní instrukce zapojte spotřebič do vhodné elektrické zásuvky
a zapněte jej.
Funkce přepínače
Poloha
O
Vypnuto
I
Nízký výkon topení
II
Vysoký výkon topení
Nízký výkon topení s otáčením
Vysoký výkon topení s otáčením
Funkce termostatu
Otáčením po směru hodinových ručiček nastavíte vyšší teplotu.
Používání přístroje k vytápění
1.
2.
3.
4.
5.
Přepínač funkcí otočte do polohy „I“ pro nižší stupeň výkonu nebo do polohy „II“ pro plný výkon topení.
Ovladačem termostatu nastavte požadovanou teplotu. Otáčením proti směru hodinových ručiček
teplotu snižujete, otáčením po směru hodinových ručiček teplotu zvyšujete.
Po dosažení nastavené teploty termostat přístroj automaticky vypne a když teplota poklesne pod
nastavenou úroveň, opět jej zapne.
Chcete-li docílit maximálního tepelného výkonu, otočte přepínač do polohy „II“ a ovladačem termostatu
otočte zcela doprava.
Chcete-li teplo rovnoměrně šířit po místnosti, nastavte přepínač funkcí do polohy
pro nízký výkon
topení nebo do polohy
pro vysoký výkon topení.
Přehřátí
•
•
•
Při přehřátí bude přístroj vypnut interní tepelnou pojistkou.
Přehřátí může být způsobeno zakrytím vstupních ventilačních otvorů na zadní straně spotřebiče nebo
zakrytím mřížky vpředu. Pokud se tak stane, odpojte spotřebič od napájení a nechejte jej 30 minut
vychladnout. Odstraňte veškeré překážky a spotřebič znovu zapněte.
Pokud přístroj přestane fungovat, je nejpravděpodobnější příčinou přepálená pojistka. Obraťte se
prosím na autorizovaný servis.
Bezpečnostní spínač při převržení
•
Keramické topení je vybaveno bezpečnostním spínačem, který v případě převržení spotřebiče topení
automaticky vypne.
5
•
•
•
•
•
•
•
•
Uvnitř spotřebiče se nenacházejí žádné součásti, které by vyžadovaly vaši péči nebo údržbu.
Nepokoušejte se otevírat vnější kryty spotřebiče. Mohlo by dojít k poškození motoru a topného tělesa
a zneplatnění záruky. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisu.
Před čištěním odpojte spotřebič od napájení a nechejte jej důkladně zchladnout.
Přístroj NIKDY nečistěte vodou a za všech okolností jej chraňte před zvlhnutím.
Vnější kryt přístroje lze čistit pomocí lehce navlhčeného hadříku (v případě potřeby lze použít slabý
roztok jemného saponátu).
K odstranění prachu za přední mřížkou nebo zadními ventilačními otvory lze použít běžný vysavač.
Před použitím se vždy ujistěte, že je přístroj dokonale suchý.
Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, bude nejlepší, když jej očistíte a dokonale suchý uložíte do
plastového sáčku na chladné a suché místo.
Při dobrém zacházení vám toto keramické topení přinese dlouhé roky spolehlivého a hospodárného
vytápění.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovité napětí: 220–240 V~ 50 Hz
Jmenovitý příkon: 2000 W
Hlučnost: < 65 dB
2 stupně nastavení výkonu: 1200/2000 W
Možnost nastavení oscilace 80°
ZÁRUKA:
Následující situace způsobí zrušení záruky: Nesprávná nebo nevhodná manipulace s přístrojem,
nedodržení bezpečnostních opatření, která se na přístroj vztahují, použití síly, úpravy nebo opravy provedené
jinou stranou než schváleným servisem.
Součásti, které podléhají normálnímu opotřebení nejsou kryty zárukou.
VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných
kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších
evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako
s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí.
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám
poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt
zakoupili.
Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické
bezpečnosti.
Návod k obsluze je k dispozici na webových stránkách www.ecg.cz.
Změna textu a technických parametrů vyhrazena.
6
08/05
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Funkcia
O
Vypnuté
I
II
9
•
SK
•
10
08/05
O
Wył.
I
II
13
14
PL
08/05
15
KERÁMIA HŐSUGÁRZÓ
16
O
I
II
18
HU
•
19
HU
20
08/05
KERAMISCHE HEIZUNG
O
Aus
I
II
23
DE
4.
5.
•
•
•
•
•
•
•
•
24
DE
08/05
25
SAFETY INSTRUCTIONS
O
Off
I
II
28
GB
08/05
29
O
I
II
32
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
•
•
•
•
•
•
•
•
TEHNIČKI PODACI
08/05
33
VARNOSTNA NAVODILA
Funkcija pretikala
SI
Lega
O
I
II
Pregretje
•
•
•
36
08/05
37
SI
O
I
Manja snaga grejanja
II
40
•
•
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
•
•
•
•
•
•
•
•
TEHNIČKI PODACI
UPOTREBA I ODLAGANJE OTPADA
Papir i karton dostaviti deponiji. Foliju ambalaže, PE kese, plastične elemente odložiti u plastične kontejnere za recikliranje.
08/05
41
CHAUFFAGE CERAMIQUE
FR
O
Arrêt
I
II
44
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
•
•
•
•
•
•
•
•
45
FR
FR
46
08/05
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
48
O
I
II
49
IT
3.
4.
5.
Surriscaldamento
•
•
•
PULIZIA E MANUTENZIONE
•
•
•
•
•
•
•
IT
•
50
08/05
IT
51
ES
O
Apagado
I
II
54
5.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
ES
55
ES
56
08/05
KERAAMILINE KÜTTESEADE
OHUTUSJUHISED
57
O
I
II
59
ET
PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE
•
•
•
•
•
•
•
•
TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE TÖÖEA LÕPUS
ET
60
08/05
O
I
II
63
LT
LT
64
08/05
66
O
I
II
LV
67
•
•
•
•
LV
68
08/05
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tel.: +420 272 122 111
e-pošta: [email protected]
SK
FR
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tél: +44 776 128 6651 (English)
e-mail: [email protected]
PL
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
IT
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
HU
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
ES
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
DE
ET
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
LT
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
SI
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
LV
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tel.: +420 272 122 111
e-pasts: [email protected]

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement