4478 9 0
4
9
14
NL Gebruiksaanwijzing
19
Cafetera
24
IT
29
DK Brugsanvisning
Kaffemaskine
34
SE Bruksanvisning
38
FI
42
46
51
Manuale d’uso
56
2
6
1
5
2
4
3
3
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
5
8
∙
∙
∙
∙
∙
10
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
13
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
20
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
23
ES
24
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
30
∙
∙
∙
∙
∙
∙
DK
Kaffemaskine
Kære kunde,
Inden apparatet tages i brug bør denne
brugsanvisning læses omhyggeligt, og
derefter gemmes til senere reference.
Apparatet bør kun benyttes af personer der
er bekendt med denne brugsanvisning.
El-tilslutning
Apparatet bør kun tilsluttes en stikdåse,
der er beskyttet mod jordfejl og installeret i
overensstemmelse med el-regulativet.
Vær opmærksom på, om lysnettets
spænding svarer til spændingen angivet
på typeskiltet. Dette produkt overholder
direktiverne som gælder for CE-mærkning.
Apparatets dele
1. Svingbar tragt
2. Glaskande med låg
3. El-ledning med stik
4. Tænd/sluk-knap
5. Vandbeholder med vandstandsindikator
6. Låg til vandbeholderen
∙
∙
∙
∙
Vigtige sikkerhedsregler
∙ For at undgå farer, og overholde
sikkerhedsbestemmelserne, skal
reparation af dette elektriske apparat
eller dets ledning, altid udføres af
vores kundeservice. Hvis reparation
er nødvendig, skal apparatet sendes
til vores afdeling for kundeservice (se
tillæg).
∙ Sørg for at stikket er taget ud af
34
∙
stikkontakten og at kaffemaskinen er
kølet fuldstændigt af inden rengøring.
Detaljeret information om rengøring
af apparatet findes i afsnittet om
Rengøring og vedligehold.
For at undgå risiko for elektrisk
stød må apparatet ikke rengøres
med nogen former for væske eller
nedsænkes i væske.
Advarsel: Misbrug kan forårsage
alvorlig personskade.
Advarsel: Varmepladen bliver meget
varm under brug og vil forblive varm i
et godt stykke tid bagefter.
Dette apparat er beregnet til privat
brug eller i tilsvarende omgivelser,
såsom
- i tekøkkener, kontorer eller andre
mindre virksomheder,
- landbrugsvirksomheder,
- af kunder på hoteller, moteller m.m.
og tilsvarende foretagender,
- B&B pensionater.
Dette apparat kan benyttes af børn
(som er mindst 8 år) og af personer
med reducerede fysiske, sensoriske
eller mentale evner, eller mangel
på erfaring eller viden, såfremt de
har fået vejledning og instruktion i
brugen af dette apparat og fuldt ud
forstår alle farer og forholdsregler
vedrørende sikkerheden som brug af
apparatet medfører.
∙ Børn må aldrig få lov til at lege med
apparatet.
∙ Børn må aldrig få lov til
at udføre rengørings- eller
vedligeholdelsesarbejde på dette
apparat, medmindre de er under
opsyn og mindst 8 år gamle.
∙ Apparatet og dets ledning må altid
holdes væk fra børn som er yngre en
8 år.
∙ Advarsel: Hold børn væk fra
emballeringen, da denne udgør en
mulig risiko for tilskadekomst, ved f.eks.
kvælning.
∙ Inden apparatet benyttes må både
apparatet og dets tilbehør ses grundigt
efter for fejl. Hvis apparatet for eksempel
har været tabt på en hård overflade eller
der er blevet trukket i ledningen med
stor kraft, må det ikke længere benyttes:
Selv skader der ikke er synlige kan have
ugunstig indvirkning på sikkerheden ved
brug af apparatet.
∙ Før brug må man altid sørge for at
glaskandens håndtag er korrekt og
forsvarligt monteret. Om nødvendigt
kan metalbåndet strammes ved hjælp af
skruen i håndtaget.
∙ Under brug skal kaffemaskinen placeres
på en plan, skridfast overflade der kan
tåle vandstænk og pletter.
∙ Efterlad ikke tilsluttede apparater uden
opsyn.
∙ Lad aldrig apparatet eller dets ledning
berøre eller komme i kontakt med varme
overflader eller andre varmekilder.
∙ Advarsel: Varmepladen bliver meget
varm under brug.
∙ For at undgå risikoen for at varmt vand
eller damp skal slippe ud, skal man altid
slukke for kaffemaskinen og lade den
få tilstrækkelig tid til at køle af inden
tragten åbnes eller nogen af delene eller
tilbehøret tages af.
∙ Tag stikket ud af stikkontakten
- i tilfælde af fejlfunktion
- under rengøring
- hvis kaffemaskinen ikke skal benyttes i
en længere periode.
∙ Træk aldrig i selve ledningen, når
ledningen tages ud af stikkontakten; tag
altid fat i selve stikket.
∙ Lad aldrig ledningen hænge frit; ledningen
skal altid holdes langt væk fra apparatets
varme dele.
∙ Vi påtager os intet ansvar for skader,
der skyldes misbrug eller manglende
overholdelse af denne brugsanvisning.
Automatisk slukke-funktion
For at spare energi, vil apparatet automatisk
slukke ca. 35 minutter, efter kaffen er
færdigbrygget.
Før brug
Inden der første gang brygges kaffe på
maskinen, bør den skylles igennem med
to til tre hold vand fyldt op til det anviste
maksimum, men uden brug af kaffe. Dette
bør ligeledes gentages hvis maskinen ikke
har været brugt igennem længere tid, og
efter afkalkning.
35
Generel information
∙ Måleangivelserne både på
vandbeholderen og glaskanden gør
det lettere at fylde kaffemaskinen med
den korrekte mængde rent vand. På
den dobbelte måleinddeling benyttes
inddelingen til venstre til almindelige
kopper der rummer ca. 125 ml, mens
inddelingen til højre benyttes ved
mindre kopper. Sørg for at den anviste
maksimum markering aldrig bliver
overskredet.
∙ Hvis der er brug for at brygge flere kander
kaffe efter hinanden, bør apparatet
slukkes mellem hver omgang og få lov til
at køle af i ca. 5 minutter.
∙ Vigtigt: Når kaffemaskinen fyldes med
rent vand umiddelbart efter at en kande
kaffe netop er færdigbrygget, er der risiko
for skoldning fra varmt vand og damp der
sprøjter ud af vandafløbet.
Kaffebrygning
∙ Påfyldning af vand:
Åbn låget på vandbeholderen, fyld
beholderen med den ønskede mængde vand
og sæt låget på igen.
∙ Indsætning af kaffefilteret:
Sving tragten ud og sæt et kaffefilter i
størrelse 4 ind i filterholderen, idet filterets
perforerede sider først foldes ned.
∙ Påfyldning af kaffe:
For hver kop (125 ml), beregnes et mål på
ca. 6 g (= 1½ - 2 teskeer) af fintmalet kaffe.
Luk tragten bagefter.
∙ Klargøring af glaskanden:
Sæt låget på glaskanden, og placer
derefter kanden i kaffemaskinen. Hvis
låget er placeret korrekt, vil det forhindre
at dråbestopperen i filterholderen fungerer
under kaffebrygningen.
36
∙ Starte kaffebrygning:
Sæt stikket i en passende stikkontakt og
brug tænd/sluk-knappen til at tænde for
kaffemaskinen. Bryggeperioden starter og
vandet løber gennem filteret.
∙ Udtagning af glaskanden:
Vent med at tage kanden ud af
kaffemaskinen indtil alt vandet er passeret
gennem filteret.
∙ Kaffen holdes varm:
Kaffen kan holdes varm i kanden ved lade
den blive stående på den varme plade.
Pladen forbliver varm i ca. 35 minutter efter
kaffen er færdigbrygget.
∙ Afbrydelse af brygning/varmtholdningscyklussen:
For at afbryde brygningscyklussen, eller
hvis varmt-holdnings-funktionen ikke er
nødvendig, tryk tænd/sluk-knappen igen for
at slukke apparatet.
∙ Slukke kaffemaskinen:
Tag stikket ud af stikkontakten når brygning/
varmt-holdning er færdig.
Afkalkning
∙ Alle husholdningsartikler med
varmelegemer der opvarmer vand
har, afhængigt af vandkvaliteten
(kalkindholdet) i området samt hvor
hyppigt kaffemaskinen benyttes, brug
for at blive afkalkede (dvs. få fjernet
kalkaflejringerne) regelmæssigt for at
fungere optimalt.
∙ Garantien dækker ikke hvis
apparatet ikke fungerer som følge af
utilstrækkelig afkalkning.
∙ En forlængelse af bryggetiden og øget
lyd under brygningen er tegn på at det er
nødvendigt at afkalke kaffemaskinen.
∙ Større aflejringer af kalk er meget
vanskelige at fjerne, selv med stærke
afkalkningsmidler. De kan også forårsage
lækage i bryggesystemet. Vi anbefaler
derfor kraftigt at maskinen kalkes af efter
tredive til fyrre ganges kaffebrygning.
Følgende eddikeopløsning kan benyttes
til afkalkningen:
∙ Bland 80 ml eddikesyre med den
markerede maksimale mængde koldt
rent vand.
∙ Hæld afkalkningsopløsningen op i
vandbeholderen, sæt et kaffefilter i
filterholderen dog uden kaffe som
beskrevet under afsnittet Kaffebrygning,
og lad kaffemaskinen gå gennem en
bryggeperiode. Gentag om nødvendigt
proceduren. Sørg for tilstrækkelig
ventilation under afkalkningen og undgå
at indånde eddikedampene.
∙ For at skylle kaffemaskinen igennem
efter afkalkningen, må den køre 2-3
gange udelukkende med rent vand.
∙ Hæld ikke afkalkningsopløsningen ud i
emaljerede vaske.
Rengøring og vedligehold
∙ Sørg for at stikket er taget ud af
stikkontakten og at kaffemaskinen er kølet
fuldstændigt af inden rengøring.
∙ For at undgå risiko for elektrisk stød
må apparatet ikke rengøres med nogen
former for væske eller nedsænkes i
væske. Apparatet kan rengøres med en
letfugtig klud tilsat et mildt opvaskemiddel.
Tør den grundigt af bagefter.
∙ Benyt ikke skuremidler eller skrappe
rengøringsmidler.
∙ Når kaffegrumset skal tages ud, åbnes
den svingbare tragt og filterholderen
løftes ud. Smid kaffefilteret og
kaffegrumset i skraldespanden (men da
det er en naturlig substans kan det også
komposteres). Skyl filterholderen inden
den sættes i igen. Luk den svingbare
tragt.
∙ Den svingbare tragt kan også tages af
og rengøres. Fjern vandbeholderens låg
først.
∙ Glaskanden kan rengøres med varmt
vand efter brug. Tør den af bagefter.
∙ Både glaskanden og låget kan tåle
maskinopvask.
Bortskaffelse
Apparater mærket med
dette symbol må ikke
smides ud sammen med
husholdningsaffaldet, da de
indeholder værdifulde materialer som kan
genbruges. Korrekt bortskaffelse beskytter
både miljøet og menneskers helbred. Din
kommune eller forhandleren kan give dig
yderligere information om dette.
Garantierklæring
På dette husholdningsprodukt overtager vi
garantien i to år fra salgsdatoen. Garantien
gælder for materiale- og fabrikationsfejl.
Skader, der er opstået som følge af
forkert behandling, normalt slid samt på
skørbare dele som f.eks. glas, dækkes
ikke af garantien. Denne garanti har ingen
indvirkning på dine lovmæssige rettigheder,
heller ikke de nationale forbrugerrettigheder
om anskaffelse af varer. Hvis produktet ikke
fungerer og må returneres, skal det pakkes
forsvarligt ind, og navn, adresse samt
årsagen til returneringen skal vedlægges.
Hvis dette sker mens garantien stadig
dækker, må garantibeviset og kvitteringen
også lægges ved. Garantien bortfalder
ligeledes ved indgreb på produktet af folk,
der ikke er autoriseret af os.
37
∙
∙
∙
∙
∙
41
∙
∙
∙
∙
42
∙
45
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
57
∙
∙
∙
∙
∙
∙
59
Kundendienstzentralen
Service Centres
Centrales service-après-vente
Oficinas centrales del servicio
Centros de serviço
Centrale del servizio clienti
Service-centrales
Centrale serviceafdelinger
Centrala kundtjänstplatser
Keskushuollot
Servisné stredisko
Centrala obsługi klientów
Szerviz
Κεντρικό σέρβις
SEVERIN Service
Am Brühl 27
59846 Sundern
Telefon (02933) 982-460
Telefax (02933) 982-480
[email protected]
Kundendienst Ausland
Austria
Degupa
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Gewerbeparkstr. 7
5081 Anif / Salzburg
Tel.: +43 (0) 62 46 73 58 10
Fax:. +43 (0) 62 46 / 72 70 2
eMail: [email protected]
Belgique
BVBA Dancal Elektro
Kalkhoevestraat 1
B-8790 Waregem
Tel.: +32 56 71 54 51
Fax: +32 56 70 04 49
Bosnia i Herzegovina
Malisic export-import d.o.o
Biletic polje
88260 Citluk
Tel: +387 36 650 601
Fax: +387 36 651 062
Bulgaria
Noviz AG
Khan Kubrat 1 Str.
BG-4000 Plovdiv
Tel.: + 359 32 275 617, 275 614
eMail: [email protected]
Finland
AV-Komponentti Oy
Koronakatu 1 A
02210 Espoo
Tel.: +358 9 867 8020
Fax: +358 9 867 80250
Web: www.avkomponentti.fi
61
Macedonia
Agrotehna
St.Prvomajska bb
1000-Skopje
MACEDONIA
e-mail: [email protected]
Tel : +389 2 / 24 45 009 or - 019
Fax : +389 2 24 63 270
Magyarország
TFK Elektronik Kft.
Gyar u.2
H-2040 Budaörs
Tel.: (+36) 23 444 266
Fax: (+36) 23 444 267
eMail: [email protected]
Polska
SERV- SERWIS SP. Z O.O.
UL. WSCHODNIA 4
46-070 CHMIELOWICE K/OPOLA
Tel: +48 77 453 86 42
Fax: +48 77 453 86 42
eMail: [email protected]
Portugal
Auferma Comercio Internacional SA
Aguda Parque
Lago de Arcozelo No. 76
Armazem H3
P-4410 455 Arcozelo
Tel: +351 22 616 7300
Fax: +351 22 616 7325
62
Thailand
Verasu Ltd. part.
83/7 Wireless Rd., Lumpini,
Patumwan, Bangkok 10330
Tel.: +662 254 81 008
eMail: [email protected]
Slovenia
SEVTIS d.o.o.
Smartinska 130
1000 Ljubljana
Tel: 00386 1 542 1927
Fax: 00386 1 542 1926
United Arab Emirates
Juma al Majid Est
P.O. Box 156
Dubai U.A.E.
Tel.: 04 266 5210
Fax: 04 262 3431
eMail: [email protected]
Web: www.al-majid.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Danish were displayed