5714V101

5714V101
5714
Programmable
LED Indicator
No. 5714V101-IN (1003)
F r o m s e r. n o . 0 6 0 1 3 7 0 0 1
Programmerbart LED-instrument
PReview 5714
Indholdsfortegnelse
Advarsler.............................................................................
Sikkerhedsregler..................................................................
Overensstemmelseserklæring.............................................
Front - og bagsidelayout.....................................................
Anvendelse..........................................................................
Teknisk karakteristik............................................................
Montage / installation..........................................................
Applikationer.......................................................................
Bestillingsskema..................................................................
Elektriske specifikationer....................................................
Følerfejlsdetektering i og uden for område.........................
Tilslutninger.........................................................................
Blokdiagram........................................................................
Rutediagram........................................................................
Rullende hjælpetekster........................................................
Programmering / betjening af trykknapper.........................
Grafisk afbildning af relæfunktionen setpunkt....................
2
3
5
6
7
7
7
8
9 9
13
14
15
16
18
20
21
1
ADVARSEL
Dette modul er beregnet for tilslutning til livsfarlige elektriske
spændinger. Hvis denne advarsel ignoreres, kan det føre til
alvorlig legemsbeskadigelse eller mekanisk ødelæggelse..
For at undgå faren for elektriske stød og brand skal manualens
sikkerhedsregler overholdes, og vejledningerne skal følges..
Specifikationerne må ikke overskrides, og modulet må kun
benyttes som beskrevet i det følgende..
Manualen skal studeres omhyggeligt, før modulet tages i brug.
Kun kvalificeret personale (teknikere) må installere dette modul.
Hvis modulet ikke benyttes som beskrevet i denne manual, så
forringes modulets beskyttelsesforanstaltninger.
ADVARSEL
Der må ikke tilsluttes farlig spænding til modulet, før dette
er fastmonteret, og følgende operationer bør kun udføres på
modulet i spændingsløs tilstand og under ESD-sikre forhold:.
Fejlfinding på modulet..
Reparation af modulet må kun foretages af PR electronics A/S.
Signaturforklaring
Trekant med udråbstegn: Advarsel / krav. Hændelser der kan føre til
livs­truende situationer..
.
CE-mærket er det synlige tegn på modulets overensstemmelse med
EU­­-direktivernes krav..
2
SIKKERHEDSREGLER
Definitioner:
Farlige spændinger er defineret som områderne: 75...1500 Volt DC og
50...1000 Volt AC..
Teknikere er kvalificerede personer, som er uddannet eller oplært til at kunne
udføre installation, betjening eller evt. fejlfinding både teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt..
Operatører er personer, som under normal drift med produktet skal indstille og
betjene produktets trykknapper eller potentiometre, og som er gjort bekendt
med indholdet af denne manual..
Modtagelse og udpakning:
Udpak modulet uden at beskadige det. Kontrollér ved modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte. Indpakningen bør følge modulet, indtil dette er
monteret på blivende plads.
Miljøforhold:
Undgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske rystelser og stød, og
udsæt ikke modulet for regn eller kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning,
udover de opgivne grænser for omgivelsestemperatur, forhindres ved hjælp af
ventilation..
Alle moduler hører til Installationskategori II, Forureningsgrad 1 og Isolationsklasse II.
Installation:
Modulet må kun tilsluttes af teknikere, som er bekendte med de tekniske
udtryk, advarsler og instruktioner i manualen, og som vil følge disse..
Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal der rettes henvendelse til
den lokale forhandler eller alternativt direkte til:
PR electronics A/S, Lerbakken 10, 8410 Rønde, Danmark tlf: +45 86 37 26 77.
Installation og tilslutning af modulet skal følge landets gældende regler for
installation af elektrisk materiel bl.a. med hensyn til ledningstværsnit, for-sikring
og placering..
Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes på blokdiagrammet og sideskiltet..
For moduler, som er permanent tilsluttet farlig spænding, gælder:
For-sikringens maximale størrelse er 10 A og skal sammen med en afbryder
placeres let tilgængeligt og tæt ved modulet. Afbryderen skal mærkes .
således, at der ikke er tvivl om, at den afbryder spændingen til modulet.
3
UL-installationskrav:
Til brug på en plan overflade i en type 1-kapsling.
Brug kun 60/75°C kobberledninger.
Max. omgivelsestemperatur......................... 60°C
Max. ledningskvadrat, pin 41...46................ AWG 30-16
Max. ledningskvadrat, øvrige....................... AWG 30-12
UL fil-nummer.............................................. E248256
Kalibrering og justering:
Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning af eksterne spændinger
udføres i henhold til denne manual, og teknikeren skal benytte sikkerhedsmæssigt korrekte værktøjer og instrumenter.
Betjening under normal drift:
Operatører må kun indstille eller betjene modulerne, når disse er fast installeret
på forsvarlig måde i tavler el. lignende, så betjeningen ikke medfører fare for liv
eller materiel. Dvs., at der ikke er berøringsfare, og at modulet er placeret, så
det er let at betjene.
Rengøring:
Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med en klud let fugtet med .
destilleret vand.
overensstemmelseserklæring
Som producent erklærer
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hermed at følgende produkt:
Type: 5714
Navn: Programmerbart LED instrument
er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:
EMC-direktivet 2004/108/EF og senere tilføjelser
EN 61326-1
For specifikation af det acceptable EMC-niveau henvises til modulets.
elektriske specifikationer.
Lavspændingsdirektivet 2006/95/EFog senere tilføjelser
EN 61010-1
Ansvar:
I det omfang instruktionerne i denne manual ikke er nøje overholdt, vil kunden
ikke kunne rette noget krav, som ellers måtte eksistere i henhold til den indgåede salgsaftale, mod PR electronics A/S.
Rønde, 22. december 2009
4
Kim Rasmussen.
Producentens underskrift
5
.
Front- og bagsidelayout
4-cifret 14-segment LED-display
Indgang for mA, V, potentiometer, RTD og TC
2 relæer og analog udgang
Universel forsyningsspænding
Programmerbar via fronttaster
Anvendelse:
• Instrument til digital visning af strøm- / spændings- / temperatur- eller 3-leder
potentiometersignaler.
Billede 1: 5714 set fra fronten
• Styring af procesforløb med 2 sæt potentialefri skiftekontakter og analog
udgang.
• Til lokal visning i ekstreme vådrumsmiljøer med påmonteret specialdesingnet
frontafdækning.
Teknisk karakteristik:
• 4-cifret LED-display med 13,8 mm 14-segment cifre. Max. displayvisning .
-1999...9999 med fri kommaplacering og relæ ON- / OFF-indikering.
• Med funktionstasterne på instrumentets front kan alle driftsparametre tilpasses enhver applikation.
• PReview 5714 kan leveres færdigkonfigureret efter specifikation, klar til styring /.
visualisering af et procesforløb.
• Via menupunkt kan hjælpetekster vælges på 8 sprog.
Billede 2: 5714 set fra bagsiden.
• For relæudgangene er tiden til test af installationen minimeret via et menupunkt, hvor hvert enkelt relæ kan aktiveres / deaktiveres uafhængigt af indgangssignalet.
Montage / installation:
• Designet for panelmontage i tavlefront. En inkluderet gummipakning skal
monteres mellem udskæringshul og displayfront for opnåelse af tæthedsgrad
IP65 (NEMA 4). En specialdesignet stænktæt afdækning til ekstra beskyttelse
leveres som ekstraudstyr.
6
7
Applikationer
Bestillingsskema: 5714
Indgangssignaler:
Strøm
46.
+
2-Trådstransmitter
RTD Potentio­ Forbindelse, ledere
4
3
2
meter
+
Spænding
-
+
Type
45.
5714
44.
TC
43.
1
42.
41
Udgangssignaler:
26.
Type
Egetforbrug
Maxforbrug
24.
5714A
2,2 W
2,5 W
5714B
2,7 W
3,0 W
5714C
2,7 W
3,0 W
5714D
3,2 W
3,5 W
+
22.
.
21
11
Analog, 0/4...20 mA
2 skifterelæer
Forsyning:
Specifikationsområde:
-20°C til +60°C
Fælles specifikationer:
Forsyningsspænding, universel.................... 21,6...253 VAC, 50...60 Hz eller
19,2...300 VDC
Forbrug:.
25.
23.
12.
2
Isolationsspænding, test / drift.................... 2,3 kVAC / 250 VAC
Signal- / støjforhold...................................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Reaktionstid (0...90%, 100...10%), programmerbar:.
Temperaturindgang................................ 1...60 s
Strøm- / spændingsindgang.................. 0,4...60 s
Kalibreringstemperatur................................. 20...28°C
Nøjagtighed, størst af generelle og basisværdier:.
32.
21,6...253 VAC.
eller.
19,2...300 VDC
8
Generelle værdier
.
1
31
A
B
C
D
NB.: Den stænktætte afdækning skal bestilles separat. Bestillingsnr. 8335
Elektriske specifikationer:
-
1
2
Version
Standard . . . . . . . . . . . . . . . :
2 relæer . . . . . . . . . . . . . . . . :
Analog udgang . . . . . . . . . . :
Analog udgang og 2 relæer :
2
.
Indgangstype
Absolut.
nøjagtighed
Alle
≤ ±0,1% af visning
≤ ±0,01% af visning / °C
9
Basisværdier
.
Indgangstype
Basis-.
nøjagtighed
mA
≤ ±4 µA
≤ ±0,4 µA / °C
Volt
≤ ±2 µV / °C
Potentiometer
≤ ±0,1 Ω
Pt100
Ni100
TC-type: R, S,.
W3, W5, LR
EMC-immunitetspåvirkning.................................. < ±0,5% af visning
Hjælpespænding:.
2-trådsforsyning (klemme 46...45)..........
Ledningskvadrat, klemme 41...46 (max.).....
Ledningskvadrat, øvrige (max.)....................
Relativ luftfugtighed.....................................
Mål (HxBxD).................................................
Udskæringsmål ...........................................
Kapslingsklasse (monteret i tavlefront)........
Vægt.............................................................
25...15 VDC / 0...20 mA
1 x 1,5 mm2 flerkoret ledning
1 x 2,5 mm2 flerkoret ledning
< 95% RH (ikke kond.)
48 x 96 x 120 mm
44,5 x 91,5 mm
IP65
230 g
RTD- og potentiometerindgang:
Indgangs-.
type
Min..
værdi
Max..
værdi
.
Standard
Pt100.
Ni100.
Potentiometer
+850°C.
+250°C.
100 kΩ
IEC60751.
DIN 43760.
-
Indgang for RTD-typer:.
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000.
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
10
Kabelmodstand pr. leder, RTD (max.)..........
Følerstrøm, RTD...........................................
Virkning af følerkabelmodstand .
(3- / 4-leder), RTD........................................
Følerfejlsdetektering, RTD............................
Kortslutningsdetektering, RTD.....................
TC indgang:
50 Ω
Nom. 0,2 mA
< 0,002 Ω / Ω
Ja
< 15 Ω
.
Type
Min..
værdi
Max..
værdi
.
Standard
Koldt loddestedskomp. (CJC).
via intern føler.......................................... ±(2,0°C + 0,4°C * Δt)
Δt = intern temperatur - omgivelsestemperatur
Følerfejlsdetektering, alle TC-typer.............. Ja
Følerfejlsstrøm:.
under detektering..................................... Nom. 2 μA
ellers......................................................... 0 μA
Strømindgang:
Måleområde................................................. 0...20 mA
Programmerbare måleområder.................... 0...20 og 4...20 mA
Indgangsmodstand...................................... Nom. 20 Ω + PTC 25 Ω
Følerfejlsdetektering:.
strømsløjfebrud 4...20 mA...................... Ja
Spændingsindgang:
Måleområde................................................. 0...12 VDC
Programmerbare måleområder.................... 0...1, 0,2...1,
0...10 og 2...10 VDC
Indgangsmodstand...................................... Nom. 10 MΩ
11
Udgange:
Display:
Displayvisning..............................................
Kommaplacering..........................................
Cifferhøjde....................................................
Display opdatering.......................................
Indgang uden for indgangsområde .
indikeres med...............................................
Strømudgang:
Signalområde (span)....................................
Programmerbare signalområder..................
Belastning (max.)..........................................
Belastningsstabilitet.....................................
Følerfejlsdetektering.....................................
NAMUR NE 43 Up- / Downscale.................
Begrænsning af udgang:.
på 4...20 og 20...4 mA signaler..............
på 0...20 og 20...0 mA signaler..............
Strømbegrænsning.......................................
Relæudgange:
Relæfunktion................................................
Hysterese, i % / display counts...................
On- og Off-forsinkelse..................................
Følerfejlsdetektering.....................................
Max. spænding............................................
Max. strøm...................................................
Max. AC effekt..............................................
Max. strøm ved 24 VDC...............................
Marinegodkendelse:
Det Norske Veritas, Ships & Offshore..........
GOST R godkendelse:
VNIIM, Cert. no.............................................
Overholdte myndighedskrav:
EMC 2004/108/EF........................................
LVD 2006/95/EF...........................................
UL, Standard for Safety...............................
12
Følerfejlsdetektering i og uden for område:
-1999...9999 (4 cifre)
Programmerbar
13,8 mm
2,2 gange / s
Beskrivende tekster
0...20 mA
0...20, 4...20,
20...0 og 20...4 mA
20 mA / 800 Ω / 16 VDC
≤ 0,01% af span / 100 Ω
23 / 0 / 3,5 mA, Ingen
23 mA / 3,5 mA
3,8...20,5 mA
0...20,5 mA
≤ 28 mA
Setpunkt
0,1...25% / 1...2999
0...3600 s
Bryde / Slutte / Hold
250 VRMS
2 A / AC
500 VA
1A
Følerfejlcheck i modelvarianter:
Model:
5714A
5714B
5714C
5714D
Indgang
VOLT
Følerfejlsdetektering:
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
Uden for område visning (IN.LO, IN.HI):.
Ved overskridelse af A/D-konverterens eller polynomiets gyldige område.
Område
Visning
Grænse
IN.LO
< -25 mV
0...1 V / 0,2...1 V
IN.HI
> 1,2 V
IN.LO
< -25 mV
0...10 V / 2...10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1,05 mA
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
< -0,5%
IN.HI
> 100,5%
IN.LO
< temperaturområde -2°C
TC / RTD
IN.HI
> temperaturområde +2°C
Følerfejlsdetektering (SE.BR, SE.SH):
Indgang
CURR
Område
Strømsløjfebrud (4..20mA)
TC
RTD, 2-leder.
Ingen SE.SH for Pt10, Pt20 og Pt50
TEMP
RTD, 3-leder.
Ingen SE.SH for Pt10, Pt20 og Pt50
RTD, 4-leder.
Ingen SE.SH for Pt10, Pt20 og Pt50
Grænse
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 750 kohm / (1,25 V)
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
Display under min. / over max. visning (-1.9.9.9, 9.9.9.9):
Indgang
Område
CURR
Alle
VOLT
Alle
POTM
-
Visning
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
Grænse
Displayværdi <-1999
Displayværdi >9999
Displayværdi <-1999
Displayværdi >9999
Displayværdi <-1999
Displayværdi >9999
13
Relæ 2 N.C.
26
Relæ 1 N.C.
Fælles
Relæ 2 N.O.
24
25
23
21
22
mA
Gnd.
I.
Udgang
11
I+
12
Forsyning
21,6...253 VAC
eller
19,2...300 VDC
31
! Alle fejlvisninger i display blinker 1 gang pr. sekund, samt suppleres med tilhørende hjælpetekst.
Forsyning
Årsag
Permanent fejl i ADC
CJC-føler defekt
Fejl i RAM
Fejl i EEPROM
32
Fælles
Relæ 1 N.O.
Blokdiagram
Visning ved hardwarefejl
Fejlsøgning
Test af intern kommunikation uC / ADC
Test af intern CJC-føler
Checksum test af den aktuelle konfiguration i RAM
Checksum test af den aktuelle konfiguration i Eeprom
Udgange:
Strøm
Relæer
31 32
11 12
21 22 23 24 25 26
5714
EEPROM
AD
CPU
14
41
42
44
TC
2
R2
1
R1
3
- mA +
Potm.
4
Forsyning:
Indgang gnd.
+
+
-
45
Potentiometer
41 42 43 44 45 46
+
Indgang +,.
mA
Spænding
41 42 43 44 45 46
-
Tx
+
0,2 mA
Tx
+
-
46
+
2-trådsforsyning
> 15 VDC
-
+
Strøm
41 42 43 44 45 46
20 W
2-trådstransmitter
41 42 43 44 45 46
PTC
TC
41 42 43 44 45 46
43
41 42 43 44 45 46
+V
RTD, 4-leder
41 42 43 44 45 46
RTD,.
ledere
3
2
RTD, 3-leder
41 42 43 44 45 46
RTD, 2-leder
1
2
3
4
Indgange:
R2
R1
Tilslutninger
15
Power up
1.2
F.SET
1 2
1 2
REL1
REL2
50.0
1.3
3
3
1.0
3
1
2
3
1
Hurtig setpunktsindstilling.
og test af relæer.
Forøgelse af setpunkt
Formindskelse af setpunkt
Gem og forlad menuen
og 2 samtidig = relæ skifter tilstand
1.1
1.4
PASS
IN
1 2
0000
9999
1 2
3 Holde
3
DEC.P
1 2
1111
1.1.1.1
DI.LO
3
1 2
a999
9999
REL.U
DI.HI
3
1 2
a999
9999
3
REL.1
3
3
1 2
4-20
0-20
SETP
3
REL.2
3
3
LANG
1 2
a999
9999
ACT1
3
HYS1
3
1 2
1
2999
Til 1.0
Hvis ingen taster har været aktiveret i 2 minutter, returnerer displayet til
normaltilstanden 1.0 uden at gemme eventuelle konfigurationsændringer.
1 Forøgelse af værdi / vælg næste parameter
2 Formindskelse af værdi / vælg forrige parameter
3 Accepter valget og gå til næste menu
Holde 3 går til forrige menu / returnerer til 1.0 uden at gemme
1 2
0-10
2-10
0.2-1
0.0-1
3
1.6
1.4
CA.HI
3
1 2
YES
NO
TEMP 3 TYPE
3
1 2
a999
9999
ACT2
3
HYS2
3
1 2
1
2999
3
1.5
3
A.OUT
ON.DE
3
1.6
1 2
4-20
0-20
20-4
20-0
3
SETP
1.5
1 2
0000
3600
OF.DE
ON.DE
3
1 2
0000
3600
1 2
0000
3600
3
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
3
1.6
1.7
3
O.LO
1 2
a999
9999
1.7
3
O.HI
1 2
a999
9999
1.5
3
O.ERR
1 2
3.5mA
0mA
23mA
NONE
RESP
3
1 2
0.0
60.0
E.PAS
3
N.PAS
1 2
0000
9999
3
3
NO
1 2
1.0 = Normaltilstand.
1.1 = Kun hvis beskyttet.
med password..
1.2 = Kun hvis FastSet.
er aktiveret..
1.3 = FastSet og relætest .
blokeret ved password.
5000 ...9999..
1.4 = ingen relæudgange.
1.5 = Ikke for indgangssignaler:.
Potentiometer, 0...20 mA.
og spænding.
1.6 = Ingen analog udgang.
1.7 = Kun for temperaturindgang.
16
PT
NI
TC
3
3
PT.TY
CON.W
1 2
10
1000
1 2
4W
3W
2W
3
Til normaltilstand 1.0
3
NI.TY
CON.W
DEC.P
UNIT
1 2
50
1000
1 2
4W
3W
2W
1 2
1111
111.1
1 2
'C
'F
3
----
3
3
3
3
17
Rullende hjælpetekster
Display i Normal tilstand xxxx, Hardwarefejl:
SE.BR --> KABELBRUD
SE.SH --> KORTSLUTTET FØLER
IN.HI --> INDGANG OVER MAX. VAERDI
IN.LO --> INDGANG UNDER MIN.-VAERDI
9.9.9.9 --> DISPLAY OVER MAX.-VISNING
-1.9.9.9--> DISPLAY UNDER MIN.-VISNING
HW.ER--> HARDWARE-FEJL
EE.ER --> FEJL I EEPROM KONTROLLER OPSAETNING.
RA.ER --> FEJL I RAM
CJ.ER -->FEJL PAA CJC-FØLER
.
Hurtig setpunktsindstilling (Enabled):
F.SET
REL1 --> HURTIG SETPUNKTSINDSTIL. VAELG RELAE.
REL2 -->
.
SETP
xxxx --> RELAE-SETPUNKT - TRYK OK .
FOR AT GEMME.
.
Hurtig setpunktsindstilling (Disabled):
SETP
xxxx --> RELAE-SETPUNKT - READ ONLY.
.
Konfigurationsmenuer:
LANG
DE
--> DE - WAEHLE DEUTSCHEN HILFETEXT.
DK
--> DK - VAELG DANSK HJAELPETEKST.
ES
--> ES - SELECCIONAR TEXTO DE .
AYUDA EN ESPANOL.
FR
--> FR - SELECTION TEXTE D’AIDE .
EN FRANCAIS.
IT
--> IT - SELEZIONARE TESTI DI .
AIUTO ITALIANI.
SE
--> SE - VALJ SVENSK HJALPTEXT.
UK
--> UK - SELECT ENGLISH HELPTEXT.
CZ
--> CZ - VYBER CESKOU NAPOVEDU.
.
PASS
xxxx --> ANGIV KORREKT PASSWORD.
.
IN
C.LIN* --> TEKST INDTASTET AF BRUGER I PRESET.
CURR --> STRØM INDGANG .
VOLT --> SPAENDINGS-INDGANG .
POTM --> POTENTIOMETER INDGANG .
TEMP --> TEMPERATURFØLER INDGANG .
.
RANGNår strøm er valgt:
0-20 --> INDGANGSOMRAADE I mA.
4-20 --> INDGANGSOMRAADE I mA.
.
RANGNår spænding er valgt:
0-10 --> INDGANGSOMRAADE I VOLT.
2-10 --> INDGANGSOMRAADE I VOLT.
0.0-1 --> INDGANGSOMRAADE I VOLT.
0.2-1 --> INDGANGSOMRAADE I VOLT.
.
CA.LO
YES --> KALIBRER POTENTIOMETER LAV.
NO
--> KALIBRER POTENTIOMETER LAV.
.
CA.HI
YES --> KALIBRER POTENTIOMETER HØJ.
NO
--> KALIBRER POTENTIOMETER HØJ
18
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
REL1
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT1
INCR -->
DECR -->
HYS1
xxxx -->
ERR1
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL2
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT2
INCR -->
DECR -->
HYS2
xxxx -->
ERR2
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
A.OUT
0-20 -->
4-20 -->
20-0 -->
20-4 -->
O.LO
xxxx -->
O.HI
xxxx -->
I
I
I
I
mA.
mA.
mA.
mA.
19
PROGRAMMERING / BETJENING
AF TRYKKNAPPER
Dokumentation til rutediagram
Generelt:
Når man påbegynder en opsætning, bliver brugeren ledt gennem alle opsætningsparametre og må vælge netop den konfiguration, der passer til applikationen. Til hver valgmenu findes en rullende hjælpetekst som vil blive vist i
displayet, hvis ingen taster har været aktiveret i ca. 5 sekunder.
Programmeringen udføres ved hjælp af de 3 taster 1 2 og 3. 1 tasten forøger talværdien / vælger næste parameter. 2 tasten formindsker talværdien /
vælger forrige parameter. 3 tasten accepterer valget og går til næste menu.
Hvis en funktion ikke findes i hardwaren springes alle parametre tilhørende
funktionen over, så programmeringen er så simpel som mulig. Opsætningen
gemmes først til allersidst i menustrukturen, når displayet viser - - - -.
Grafisk afbildning af relæfunktionen setpunkt:
Relæenheder
Relæenheder
100
100
90
90
80
80
70
70
60
Hysterese = 10
60
Setpunkt = 50
50
Hysterese = 10
40
Setpunkt = 50
50
40
30
30
20
20
10
On.N.C.
10
On.N.C.
0 10 20 30 40
Relæaktion: Stigende
50
60
70
80
90 100
t
0 10 20 30 40 50
Relæaktion: Faldende
60
70
80
t
90 100
Ved at holde 3 tasten nedtrykket gås til forrige menu / bakkes der til normaltilstand (1.0) uden at gemme de ændrede tal / parametre.
Hvis ingen taster har været aktiveret i 2 minutter, vil displayet returnere til normaltilstand (1.0) uden at gemme de ændrede tal / parametre.
Uddybende forklaringer:
Hurtig setpunktsindstilling og test af relæer: Menuerne er interaktive, så man
kan indstille setpunkterne, medens displayet foretager måling af indgangssignalet, og se på lysdioderne, hvornår relæerne skifter tilstand . Dette vil i mange situationer lette setpunktsindstillingen. Ved at aktivere 1 og 2 samtidigt
inden for ca. 0,5 sekund aktiveres en relætest, og relæet vil skifte tilstand.
Setpunktsændringen gemmes ved kortvarigt at aktivere 3 tasten. Holdes 3
tasten nedtrykket i mere end ca. 0,5 sekund, returneres til normaltilstand (1.0)
uden at gemme setpunktsændringen.
Passwordbeskyttelse: Det er muligt at vælge passwordbeskyttelse i to niveauer. Ved password mellem 0000 og 4999 er hurtig setpunktsindstilling og relætest aktiveret. Vælges password mellem 5000 og 9999 er hurtig setpunktsind­
stilling og relætest blokeret, men menuerne vil vise det aktuelle setpunkt. Der
findes et default password 2008, som kan åbne for programmeringsmenuerne.
20
21
Programmable LED indicator
PReview 5714
22
24
25
27
28
29
29
29
30
31 29
35
36
37
38
40
42
43
23
WARNING!
24
25
Rønde, 22 December 2009
26
Kim Rasmussen
Manufacturer’s signature
27
28
29
Order: 5714
Input signals:
Type
Current
46.
+
2-wire transmitter
.
Voltage
-
+
5714
45.
44.
TC
43.
1
2
42.
41
12.
26.
Type
25.
5714A
2.2 W
2.5 W
24.
5714B
2.7 W
3.0 W
23.
5714C
2.7 W
3.0 W
5714D
3.2 W
3.5W
+
22.
.
21
11
Analogue, 0/4...20 mA
Supply:
32.
21.6...253 VAC.
or.
19.2...300 VDC
A
B
C
D
2
-
1
.
1
2
Absolute.
accuracy
Temperature.
coefficient
All
31
30
31
Basic values
.
Input type
Basic.
accuracy
Temperature.
coefficient
≤ ±0.4 µA / °C
mA
≤ ±4 µA
Volt
≤ ±2 µV / °C
Potentiometer
≤ ±0.1 Ω
Pt100
Ni100
TC type: R, S,.
W3, W5, LR
Min..
value
Max..
value
.
Standard
Pt100.
Ni100.
Potentiometer
+850°C.
+250°C.
100 kΩ
32
Nom. 0.2 mA
< 0.002 Ω / Ω
Yes
< 15 Ω
.
Type
Min..
value
Max..
value
.
Standard
33
34
Sensor error check in 5714 variants
Variant:
5714A
5714B
5714C
5714D
Input
VOLT
TEMP
Sensor error detection:
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
Input
CURR
TEMP
Limit
<= 3.6 mA; > = 21 mA
> ca. 750 kohm / (1,25V)
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
Range
CURR
All
VOLT
All
POTM
-
Readout
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
35
26
Relay 2 N.C.
Relay 1 N.C.
23
24
25
21
22
I.
Output
mA
11
I+
12
Supply
21.6...253 VAC
or
19.2...300 VDC
31
Supply
Error cause
Permanent error in ADC
CJC sensor defect
Error in RAM
Error in EEPROM
32
Gnd.
Block diagram
Current
41 42 43 44 45 46
41 42 43 44 45 46
11 12
21 22 23 24 25 26
5714
EEPROM
41
Input gnd.
42
43
44
TC
+
+V
2
Relays
31 32
PTC
36
R2
2
1
R1
3
- mA +
Potm.
4
Current
3
Output:
Supply:
RTD,.
wires
+
+
-
+
Potentiometer
41 42 43 44 45 46
+
Voltage
41 42 43 44 45 46
-
45
+
0.2 mA
Tx
Input +,.
mA
-
Tx
+
46
-
20 W
AD
TC
41 42 43 44 45 46
2
41 42 43 44 45 46
1
41 42 43 44 45 46
CPU
RTD, 3-wire
41 42 43 44 45 46
3
4
R1
Inputs:
R2
37
Routing diagram
Power up
1.2
F.SET
1 2
1 2
REL1
REL2
50.0
1.3
3
3
1.0
3
1.1
1.4
PASS
IN
1 2
0000
9999
1 2
3 Hold
3
DEC.P
1 2
1111
1.1.1.1
DI.LO
3
1 2
a999
9999
REL.U
DI.HI
3
1 2
a999
9999
3
REL.1
3
3
SETP
3
1 2
a999
9999
ACT1
3
HYS1
3
1 2
1
2999
To 1.0
REL.2
3
3
LANG
1 2
0-10
2-10
0.2-1
0.0-1
3
1.6
1.4
CA.HI
3
TEMP 3 TYPE
3
1 2
a999
9999
ACT2
3
HYS2
3
1 2
1
2999
3
1.5
3
A.OUT
ON.DE
3
1.6
1 2
4-20
0-20
20-4
20-0
3
SETP
1.5
1 2
0000
3600
OF.DE
ON.DE
3
1 2
0000
3600
1 2
0000
3600
3
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
3
1.6
1.7
3
O.LO
1 2
a999
9999
1.7
3
O.HI
1 2
a999
9999
1.5
3
O.ERR
1 2
3.5mA
0mA
23mA
NONE
RESP
3
1 2
0.0
60.0
E.PAS
3
N.PAS
1 2
0000
9999
3
3
NO
1 2
38
PT
NI
TC
3
3
PT.TY
CON.W
1 2
10
1000
1 2
4W
3W
2W
3
To default state 1.0
3
NI.TY
CON.W
DEC.P
UNIT
1 2
50
1000
1 2
4W
3W
2W
1 2
1111
111.1
1 2
'C
'F
3
----
3
3
3
3
39
40
DECIMAL
DECIMAL
DECIMAL
DECIMAL
.
POINT
POINT
POINT
POINT
POSITION.
POSITION.
POSITION.
POSITION.
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
REL1
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT1
INCR -->
DECR -->
HYS1
xxxx -->
ERR1
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL2
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT2
INCR -->
DECR -->
HYS2
xxxx -->
ERR2
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
A.OUT
0-20 -->
4-20 -->
20-0 -->
20-4 -->
O.LO
xxxx -->
O.HI
xxxx -->
O.ERR
23 mA -->
3,5 mA -->
0mA -->
NONE -->
RESP
xxx,x -->
E.PAS
NO
-->
YES -->
N.PAS
xxxx -->
RANGE
RANGE
RANGE
RANGE
IN
IN
IN
IN
mA.
mA.
mA.
mA.
41
100
100
90
90
80
80
70
70
30


3
20
20
10
On.N.C.
On.N.C.
10
On.N.C.
60
Hysteresis = 10
60
Setpoint = 50
50
Hysteresis = 10
40
Setpoint = 50
50
40
30
60
70
80
90 100
t
60
On.N.C.
70
80
t
90 100
42
43
44
46
47
49
50
51
51
51
52
53 53
57
58
59
60
62
64
65
45
AVERTISSEMENT !
46
47
48
49
Indicateur programmable á LED
PReview 5714
•
•
•
•
•
50
51
46.
+
.
Tension
-
+
Type
45.
5714
44.
TC
43.
1
42.
41
12.
2
Type
Consommation max.
24.
5714A
2,2 W
2,5 W
23.
5714B
2,7 W
3,0 W
5714C
2,7 W
3,0 W
5714D
3,2 W
3,5W
22.
.
21
2 relais
Alimentation :
32.
.
1
31
52
25.
+
21,6...253 Vca.
ou.
19,2...300 Vcc
A
B
C
D
-
1
2
2
Tous
53
mA
≤ ±4 µA
Volt
≤ ±2 µV / °C
≤ ±0,1 Ω
Pt100
Ni100
Temp..
min
Temp.
max.
.
Standard
+850°C.
+250°C.
100 kΩ
54
Temp..
min.
Nom. 0,2 mA
< 0,002 Ω / Ω
Oui
< 15 Ω
Temp..
max.
.
Standard
55
56
TEMP
Limite
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 750 kohm / (1,25V)
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
CURR
Tous
VOLT
Tous
POTM
-
Indication
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
57
26
Relais 2 N.F.
Relais 1 N.F.
23
24
25
21
22
I.
Sortie
mA
Masse
11
I+
12
21,6...253 Vca
ou
19,2...300 Vcc
31
Alimentation
32
Alimentation
Schéma de principe
Relais
11 12
21 22 23 24 25 26
5714
EEPROM
AD
CPU
58
42
43
44
TC
+
2
R2
1
R1
3
- mA +
Potm.
4
31 32
+V
2
+
3
-
41 42 43 44 45 46
+
Tx
41 42 43 44 45 46
-
45
+
0,2 mA
Tx
+
-
46
+
Alimentation 2-fils
> 15 Vcc
-
+
41 42 43 44 45 46
20 W
41 42 43 44 45 46
PTC
TC
41 42 43 44 45 46
RTD,.
fils
RTD, 4-fils
41 42 43 44 45 46
1
RTD, 3-fils
41 42 43 44 45 46
RTD, 2-fils
41 42 43 44 45 46
2
3
4
R2
R1
59
diagramme de programmation
Power up
1.2
F.SET
1 2
1 2
REL1
REL2
50.0
1.3
3
3
1.0
3
1
2
3
1
1.1
1.4
PASS
IN
1 2
0000
9999
1 2
3
3 Maintien
DEC.P
1 2
1111
1.1.1.1
DI.LO
3
1 2
a999
9999
REL.U
DI.HI
3
1 2
a999
9999
3
REL.1
3
3
SETP
3
1 2
a999
9999
ACT1
3
HYS1
3
1 2
1
2999
Au menu.
1.0
REL.2
3
3
LANG
1 2
0-10
2-10
0.2-1
0.0-1
3
1.6
1.4
CA.HI
3
1 2
YES
NO
TEMP 3 TYPE
3
1 2
a999
9999
ACT2
3
HYS2
3
1 2
1
2999
3
1.5
3
A.OUT
ON.DE
3
1.6
1 2
4-20
0-20
20-4
20-0
3
SETP
1.5
1 2
0000
3600
OF.DE
ON.DE
3
1 2
0000
3600
1 2
0000
3600
3
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
3
1.6
1.7
3
O.LO
1 2
a999
9999
1.7
3
O.HI
1 2
a999
9999
1.5
3
O.ERR
1 2
3.5mA
0mA
23mA
NONE
RESP
3
1 2
0.0
60.0
E.PAS
3
1 2
YES
NO
N.PAS
1 2
0000
9999
3
3
NO
1 2
60
PT
NI
TC
3
3
PT.TY
CON.W
1 2
10
1000
1 2
4W
3W
2W
3
3
NI.TY
CON.W
DEC.P
UNIT
1 2
50
1000
1 2
4W
3W
2W
1 2
1111
111.1
1 2
'C
'F
3
----
3
3
3
3
61
62
DEC.P
1111 -->
111.1 -->
.
UNIT
°C
-->
°F
-->
REL1
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT1
INCR -->
DECR -->
HYS1
xxxx -->
ERR1
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL2
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT2
INCR -->
DECR -->
HYS2
xxxx -->
ERR2
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
A.OUT
0-20 -->
4-20 -->
20-0 -->
20-4 -->
AFFICHAGE ET CONFIG. RELAIS.
EN CELSIUS.
O.LO
AFFICHAGE ET CONFIG. RELAIS.
xxxx -->
EN FAHRENHEIT.
O.HI
.
xxxx -->
ENTRER CONSIGNE RELAIS 1.
O.ERR
PASSER CONFIGURATION RELAIS 1.
23 mA -->
RELAIS 1 INACTIF.
3,5 mA -->
.
0mA -->
NONE -->
CONSIGNE RELAIS.
.
RESP
xxx,x -->
ACTION CROISSANTE.
ACTION DECROISSANTE.
.
E.PAS
NO
-->
HYSTERESIS RELAIS.
.
YES -->
MAINTIEN POS. REL. EN CAS D’ERREUR. ACTIVER LE RELAIS EN CAS D’ERREUR. DESACTIVER RELAIS EN CAS D’ERREUR. N.PAS
ACTION NONDEFINIE EN CAS D’ERREUR. xxxx -->
.
PLAGE
PLAGE
PLAGE
PLAGE
.
DE
DE
DE
DE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
EN
EN
EN
EN
mA.
mA.
mA.
mA.
63
1
2
3
100
90
90
80
80
70
70
60
50
40
50
40
30
30
20
20
10
On.N.C.
10
On.N.C.
60
70
80
90 100
t
Off.N.O.
On.N.C.
70
80
t
90 100
64
65
66
68
69
71
72
73
73
73
74
75 75
79
80
81
82
84
86
87
67
WARNUNG
ALLGEMEINES
68
69
70
71
72
73
Eingangssignale:
Strom
46.
+
Spannung
-
+
Typ
45.
5714
44.
TE
43.
1
42.
41
Ausgangssignale:
26.
Typ
24.
5714A
2,2 W
2,5 W
5714B
2,7 W
3,0 W
5714C
2,7 W
3,0 W
5714D
3,2 W
3,5W
+
22.
.
21
11
Analog, 0/4...20 mA
2 Relais
74
.
1
31
25.
23.
12.
2
A
B
C
D
-
1
2
Version
Standard . . . . . . . . . . . . . . . :
2 Relais . . . . . . . . . . . . . . . . :
Analogausgang . . . . . . . . . . :
Analogausgang und 2 Relais :
2
.
Eingangsart
Temperatur-.
koeffizient
Alle
≤ ±0,1% v. Messw.
≤ ±0,01% v. Messw. / °C
75
Temperatur-.
koeffizient
≤ ±0,4 µA / °C
mA
≤ ±4 µA
Volt
≤ ±2 µV / °C
Potentiometer
≤ ±0,1 Ω
Pt100
Ni100
TE-Typ:.
E, J, K, L, N, T, U
TE-Typ: R, S,.
W3, W5, LR
TE-Typ: B.
160...400°C
TE-Typ: B.
400...1820°C
Eingangs-.
art
Max..
Wert
.
Norm
Pt100.
Ni100.
Potentiometer
+850°C.
+200°C.
100 kΩ
76
Nom. 0,2 mA
< 0,002 Ω / Ω
Ja
< 15 Ω
.
Typ
Max..
Wert
.
Norm
77
0...20 mA
0...20 / 4...20 /
20...0 / 20...4 mA
20 mA / 800 Ω / 16 VDC
≤ 0,01% d. Messsp. / 100 Ω
0 / 3,5 / 23 mA / keine
23 mA / 3,5 mA
≤ 28 mA
Sollwert
0,1...25% / 1...2999
0...3600 s
Schließen / Öffnen / Halten
250 VRMS
2 A / AC
500 VA
1A
Standard for Certification No. 2.4
Siehe www.prelectronics.de
Norm:
EN 61326-1
EN 61010-1
UL 508
5714D
Eingang
VOLT
Konfiguration
Immer:
ERR1=NONE, ERR2=NONE:
Sonst:
O.ERR=NONE:
Sonst:
ERR1=NONE, ERR2=NONE, O.ERR=NONE:
Sonst:
Eingang
CURR
TEMP
Grenze
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 750 kohm / (1,25 V)
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
78
Eingang
CURR
Alle
VOLT
Alle
POTM
-
79
26
Relais 1 N.C.
23
21
22
24
25
I.
Ausgang
11 Erde
I+
12
31
32
mA
blockdiagramm
Strom
41 42 43 44 45 46
41 42 43 44 45 46
Relais
11 12
21 22 23 24 25 26
5714
EEPROM
+
+V
41
Eingang, Erde
42
43
TC
44
PTC
80
2
R2
1
R1
3
- mA +
Potm.
4
31 32
+
+
-
45
Potentiometer
41 42 43 44 45 46
+
Eingang +,.
mA
Spænding
41 42 43 44 45 46
-
Tx
+
0,2 mA
Tx
+
-
46
+
-
20 W
AD
TE
41 42 43 44 45 46
2
41 42 43 44 45 46
1
41 42 43 44 45 46
CPU
41 42 43 44 45 46
3
4
R1
R2
81
Power up
1.2
F.SET
1 2
1 2
REL1
REL2
50.0
1.3
3
3
1.0
3
1.1
PASS
IN
1 2
0000
9999
1 2
3
1 2
1111
1.1.1.1
3
3
1 2
a999
9999
3
REL.1
3
3
1 2
4-20
0-20
SETP
3
REL.2
3
3
LANG
1 2
a999
9999
ACT1
3
HYS1
3
1 2
1
2999
Zum
1.0
DEC.P
1 2
0-10
2-10
0.2-1
0.0-1
3
1.6
1.4
CA.HI
3
TEMP 3 TYPE
3
1 2
a999
9999
ACT2
3
HYS2
3
1 2
1
2999
3
1.5
3
A.OUT
ON.DE
3
1.6
1 2
4-20
0-20
20-4
20-0
3
SETP
1.5
1 2
0000
3600
OF.DE
ON.DE
3
1 2
0000
3600
1 2
0000
3600
3
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
3
1.6
1.7
3
O.LO
1 2
a999
9999
1.7
3
O.HI
1 2
a999
9999
1.5
3
O.ERR
1 2
3.5mA
0mA
23mA
NONE
RESP
3
1 2
0.0
60.0
E.PAS
3
N.PAS
1 2
0000
9999
3
3
NO
1 2
82
PT
NI
TC
3
3
PT.TY
CON.W
1 2
10
1000
1 2
4W
3W
2W
3
3
NI.TY
CON.W
DEC.P
UNIT
1 2
50
1000
1 2
4W
3W
2W
1 2
1111
111.1
1 2
'C
'F
3
----
3
3
3
3
83
84
POSITION.
POSITION.
POSITION.
POSITION.
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
UNIT °C
-->
°F
-->
.
REL1
OFF -->
SET
-->
SKIP -->
SETP xxxx -->
ACT1 INCR -->
DECR -->
HYS1
xxxx -->
ERR1
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL2
OFF -->
SET
-->
SKIP -->
SETP
xxxx -->
ACT2
INCR -->
DECR -->
HYS2
xxxx -->
ERR2
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
A.OUT
0-20 -->
4-20 -->
20-0 -->
20-4 -->
O.LO
ANZEIGE UND RELAIS SETUP IN CELSIUS. xxxx -->
ANZEIGE UND RELAIS SETUP IN.
FAHRENHEIT.
O.HI
xxxx -->
RELAIS 1 GESPERRT.
O.ERR
EINGABE SETUP RELAIS 1.
23 mA -->
UEBERSPRINGE SETUP RELAIS 1 .
.
3,5 mA -->
0 mA -->
RELAIS SCHALTPUNKT .
NONE -->
.
RESP
ANSTEUERN BEI STEIGENDEM SIGNAL. xxx,x -->
ANSTEUERN BEI FALLENDEM SIGNAL.
.
E.PAS
RELAIS HYSTERESE.
NO
-->
.
YES -->
RELAIS HALTEN BEI FEHLER.
N.PAS
RELAIS ANSTEUERN BEI FEHLER.
xxxx -->
RELAIS ABFALLEN BEI FEHLER.
UNDEFINIERTER ZUSTAND BEI FEHLER.
.
IN
IN
IN
IN
mA.
mA.
mA.
mA
85
100
100
90
90
80
80
70
70
60
Hysterese = 10
60
Sollwert = 50
50
Hysterese = 10
40
Sollwert = 50
50
40
30
30
20
Off.N.O.
20
10
10
On.N.C.
50
60
70
80
90 100
t
0 10 20 30 40
Relaisaktion: Fallend
50
60
70
80
t
90 100
86
87
DK
UK
FR
DE
PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale
signalbehandlingsmoduler til industriel automation. Programmet
består af Isolatorer, Displays, Ex-barrierer, Temperaturtransmittere,
Universaltransmittere mfl. Vi har modulerne, du kan stole på i selv
barske miljøer med elektrisk støj, vibrationer og temperaturudsving,
og alle produkter opfylder de strengeste internationale standarder.
Vores motto »Signals the Best« er indbegrebet af denne filosofi –
og din garanti for kvalitet.
PR electronics A/S offers a wide range of analogue and digital
signal conditioning modules for industrial automation. The product
range includes Isolators, Displays, Ex Interfaces, Temperature
Transmitters, and Universal Modules. You can trust our products
in the most extreme environments with electrical noise, vibrations
and temperature fluctuations, and all products comply with the
most exacting international standards. »Signals the Best« is the
epitome of our philosophy – and your guarantee for quality.
PR electronics A/S offre une large gamme de produits pour le
traite­ment des signaux analogiques et numériques dans tous
les domaines industriels. La gamme de produits s’étend des
transmetteurs de température aux afficheurs, des isolateurs aux
interfaces SI, jusqu’aux modules universels. Vous pouvez compter
sur nos produits même dans les conditions d’utilisation sévères,
p.ex. bruit électrique, vibrations et fluctuations de température.
Tous nos produits sont conformes aux normes internationales les
plus strictes. Notre devise »SIGNALS the BEST« c’est notre ligne
de conduite - et pour vous l’assurance de la meilleure qualité.
PR electronics A/S verfügt über ein breites Produktprogramm
an analogen und digitalen Signalverarbeitungsmodule für die in­
dustrielle Automatisierung. Dieses Programm umfasst Displays,
Temperaturtransmitter, Ex- und galvanische Signaltrenner, und
Universalgeräte. Sie können unsere Geräte auch unter extremen
Einsatzbedingungen wie elektrisches Rauschen, Erschütterungen
und Temperaturschwingungen vertrauen, und alle Produkte von
PR electronics werden in Überein­stimmung mit den strengsten
internationalen Normen produziert. »Signals the Best« ist Ihre
Garantie für Qualität!
[email protected]
tel. +33 (0) 4 72 14 06 07
fax +33 (0) 4 72 37 88 20
[email protected]
tel. +49 (0) 208 62 53 09-0
fax +49 (0) 208 62 53 09 99
Italy
PR electronics S.r.l.
Via Giulietti 8
IT-20132 Milano
Spain
PR electronics S.L.
Avda. Meridiana 354, 9° B
E-08027 Barcelona
[email protected]
tel. +34 93 311 01 67
fax +34 93 311 08 17
Sweden
PR electronics AB
August Barks gata 6A
S-421 32 Västra Frölunda
[email protected]
tel. +46 (0) 3149 9990
fax +46 (0) 3149 1590
[email protected]
tel. +44 (0) 1243 776 450
fax +44 (0) 1243 774 065
Head office
Denmark
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Danish were displayed