4116V101_UK

4116V101_UK
4116
Universal
Tr a n s m i t t e r
No. 4116V101-IN (0535)
F r o m s e r. n o . 0 5 0 4 3 0 0 0 1
pe
n
n
di
g
INDHOLDSFORTEGNELSE
Advarsler ............................................................................
Sikkerhedsregler.................................................................
Overensstemmelseserklæring ............................................
Afmontering af SYSTEM 4000 ...........................................
Avancerede features ..........................................................
Anvendelse .........................................................................
Teknisk karakteristik ...........................................................
PR 4501 Display- / programmeringsfront ..........................
Applikationer ......................................................................
Bestillingsnumre .................................................................
Elektriske specifikationer ...................................................
Displayvisning på 4501 af følerfejlsdetektering og
indgangssignal uden for område ...................................
Tilslutninger ........................................................................
Blokdiagram .......................................................................
Programmering / betjening af trykknapper ........................
Rutediagram .......................................................................
Rutediagram, avancerede indstillinger (ADV.SET)..............
Rullende hjælpetekster i displaylinie 3 ...............................
Grafisk afbildning af relæfunktionen setpunkt ...................
Grafisk afbildning af relæfunktionen vindue ......................
2
3
5
6
7
7
7
8
9
10
10
13
15
16
17
20
24
25
26
26
1
ADVARSEL
Dette modul er beregnet for tilslutning til livsfarlige elektriske
spændinger. Hvis denne advarsel ignoreres, kan det føre til
alvorlig legemsbeskadigelse eller mekanisk ødelæggelse.
For at undgå faren for elektriske stød og brand skal manualens
sikkerhedsregler overholdes, og vejledningerne skal følges.
Specifikationerne må ikke overskrides, og modulet må kun
benyttes som beskrevet i det følgende.
Manualen skal studeres omhyggeligt, før modulet tages i brug.
Kun kvalificeret personale (teknikere) må installere dette modul.
Hvis modulet ikke benyttes som beskrevet i denne manual, så
forringes modulets beskyttelsesforanstaltninger.
SIGNATURFORKLARING
Trekant med udråbstegn: Advarsel / krav. Hændelser der kan føre til livstruende situationer.
CE-mærket er det synlige tegn på modulets overensstemmelse med
EU-direktivernes krav.
Dobbelt isolation er symbolet for, at modulet overholder ekstra krav til
isolation.
SIKKERHEDSREGLER
ADVARSEL
Der må ikke tilsluttes farlig spænding til modulet, før dette
er fastmonteret, og følgende operationer bør kun udføres på
FARLIG
modulet i spændingsløs tilstand og under ESD-sikre forhold:
SPÆNDING
Installation, ledningsmontage og -demontage.
Fejlfinding på modulet.
Reparation af modulet og udskiftning af sikringer må kun
foretages af PR electronics A/S.
ADVARSEL
For at overholde sikkerhedsafstande må der ikke tilsluttes både
farlig og ikke-farlig spænding på modulets relækontakter.
INSTALLATION
2
SYSTEM 4000 skal monteres på DIN-skinne efter DIN 46277.
DEFINITIONER:
Farlige spændinger er defineret som områderne: 75...1500 Volt DC og
50...1000 Volt AC.
Teknikere er kvalificerede personer, som er uddannet eller oplært til at kunne
udføre installation, betjening eller evt. fejlfinding både teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Operatører er personer, som under normal drift med produktet skal indstille og
betjene produktets trykknapper eller potentiometre, og som er gjort bekendt
med indholdet af denne manual.
MODTAGELSE OG UDPAKNING:
Udpak modulet uden at beskadige dette, og sørg for, at manualen altid følger
modulet og er tilgængelig. Indpakningen bør følge modulet, indtil dette er monteret på blivende plads.
Kontrollér ved modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte.
MILJØFORHOLD:
Undgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske rystelser og stød, og
udsæt ikke modulet for regn eller kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning,
ud over de opgivne grænser for omgivelsestemperatur, forhindres ved hjælp af
ventilation.
Alle moduler hører til Installationskategori II, Forureningsgrad 1 og Isolationsklasse II.
3
INSTALLATION:
Modulet må kun tilsluttes af teknikere, som er bekendte med de tekniske
udtryk, advarsler og instruktioner i manualen, og som vil følge disse.
Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal der rettes henvendelse til
den lokale forhandler eller alternativt direkte til:
PR electronics A/S, Lerbakken 10, 8410 Rønde,
Danmark, tlf: +45 86 37 26 77.
Installation og tilslutning af modulet skal følge landets gældende regler for
installation af elektrisk materiel bl.a. med hensyn til ledningstværsnit, for-sikring
og placering.
Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes på blokdiagrammet og sideskiltet.
For moduler, som er permanent tilsluttet farlig spænding, gælder:
For-sikringens maksimale størrelse er 10 A, og den skal sammen med
en afbryder placeres let tilgængeligt og tæt ved modulet. Afbryderen
skal mærkes således, at der ikke er tvivl om, at den afbryder spændingen til modulet.
KALIBRERING OG JUSTERING:
Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning af eksterne spændinger
udføres i henhold til denne manual, og teknikeren skal benytte sikkerhedsmæssigt korrekte værktøjer og instrumenter.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Som producent erklærer
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hermed at følgende produkt:
Type: 4116
Navn: Universal transmitter
er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:
EMC-direktivet 2004/108/EF og senere tilføjelser
EN 61326
Denne erklæring er udgivet i overensstemmelse med EMC-direktivets paragraf
10, stk. 1. For specifikation af det acceptable EMC-niveau henvises til modulets elektriske specifikationer.
Lavspændingsdirektivet 73/23/EØF og senere tilføjelser
EN 61010-1
BETJENING UNDER NORMAL DRIFT:
Operatører må kun indstille eller betjene modulerne, når disse er fast installeret
på forsvarlig måde i tavler el. lignende, så betjeningen ikke medfører fare for liv
eller materiel. Dvs., at der ikke er berøringsfare, og at modulet er placeret, så
det er let at betjene.
RENGØRING:
Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med en klud let fugtet med
destilleret vand eller sprit.
ANSVAR:
I det omfang instruktionerne i denne manual ikke er nøje overholdt, vil kunden
ikke kunne rette noget krav, som ellers måtte eksistere i henhold til den indgåede salgsaftale, mod PR electronics A/S.
4
Rønde, 29. juni 2005
Peter Rasmussen
Producentens underskrift
5
AFMONTERING AF SYSTEM 4000
Husk først at demontere tilslutningsklemmerne med farlig spænding.
Billede 1:
Modulet frigøres fra DIN-skinnen ved
at løfte i den nederste lås.
•
•
•
•
•
Indgang for RTD, TC, Ohm, potentiometer, mA og V
2-trådsforsyning > 16 V
Montage på DIN-skinne eller væg
Strøm-, spænding- og 2 relæudgange
Universel forsyning med AC eller DC
Avancerede features:
• Programmerbar via aftagelig displayfront (4501), proceskalibrering, signal- og
relæsimulering, passwordsbeskyttelse, fejldiagnosticering og valg af hjælpetekster på flere sprog.
Anvendelse:
• Lineariseret elektronisk temperaturmåling med modstandsføler eller termoelementføler.
• Omsætning af lineær modstandsændring til standard analogt strøm- / spændingssignal, f.eks. fra ventiler, spjæld eller lineære bevægelser med påmonteret potentiometer.
• Spændingsforsyning og signalisolator for 2-trådstransmittere.
• Styring af procesforløb med 2 sæt potentialefri relækontakter og analog udgang.
• Galvanisk adskillelse af analoge signaler og måling af ikke-stelbundne signaler.
• 4116 er konstrueret med et højt sikkerhedsniveau, så den er anvendelig i
SIL 2 installationer.
Teknisk karakteristik:
• Med påmonteret display- / programmeringsfront kan alle driftsparametre tilpasses enhver applikation. Elektroniske hardwareswitche betyder, at modulet
ikke skal åbnes for indstilling af dipswitche.
• Grøn / rød LED i front, der indikerer normal drift og funktionsfejl. 2 gule LEDs
indikerer, hvilket relæ der er trukket.
• Der er løbende sikkerhedscheck af gemte data.
• 4-port 2,3 kVAC galvanisk isolation.
6
7
Applikationer
Indgangssignaler:
Strøm
Spæn- Potentiding ometer
Funktionalitet:
Den enkle PReasy menustruktur og de forklarende hjælpetekster leder dig automatisk gennem opsætningen, og
gør produktet meget enkelt at anvende. Se beskrivelse
af funktioner og opsætningsmuligheder under afsnittet
”Progammering / betjening af trykknapper”.
RTD og lin.R
TC
Forbindelse, ledere
44
+
43
+
42
41
Udgangssignaler:
Relæer
Anvendelse:
12
+
24
• Kommunikationsinterface til ændring af driftsparametre i 4116.
14
• Kan flyttes fra en 4116 til en anden 4116 og downloade den første transmitters opsætning til efterfølgende transmittere.
13
+
10 V
10 V
-
1V
1V
23
22
• Som fastmonteret display til visualisering af procesdata og status.
Teknisk karakteristik:
• Fire liniers LCD-display, linie 1 (5,57 mm høj) viser indgangssignal, linie 2 (3,33
mm høj) viser enheder - UNIT, linie 3 (3,33 mm høj) viser analog udgang eller
TAG-nr. og linie 4 viser status for relæer og kommunikation.
Forsyning:
• Programmeringsadgang kan forhindres ved indkodning af et password.
Passwordet gemmes i transmitteren, så sikkerheden mod uønskede ændringer er så høj som muligt.
Montage / installation:
• Klikkes på fronten af 4116.
21
11
Analog, 0/4...20 mA og spænding
33
21,6...253 VAC
eller
19,2...300 VDC
32
31
8
9
BESTILLINGSNUMRE:
4116 = Universal transmitter
4501 = Display- / programmeringsfront
Elektriske specifikationer:
Specifikationsområde:
-20 til +60°C
Fælles specifikationer:
Forsyningsspænding, universel................... 21,6...253 VAC, 50...60 Hz eller
19,2...300 VDC
Max. forbrug ................................................ ≤ 2,5 W
Sikring ......................................................... 400 mA T / 250 VAC
Isolationsspænding, test / drift ................... 2,3 kVAC / 250 VAC
Kommunikationsinterface............................ Programmeringsfront 4501
Signal- / støjforhold ..................................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Reaktionstid (0...90%, 100...10%):
Temperaturindgang ................................. ≤ 1 s
mA- / V-indgang...................................... ≤ 400 ms
Kalibreringstemperatur ................................ 20...28°C
Nøjagtighed, størst af generelle og basisværdier:
Generelle værdier
Indgangstype
Absolut
nøjagtighed
Temperaturkoefficient
Alle
≤ ±0,1% af span
≤ ±0,01% af span / °C
Basisværdier
Indgangstype
Basisnøjagtighed
Temperaturkoefficient
mA
≤ ±4 µA
≤ ±0,4 µA / °C
Volt
≤ ±2 µV / °C
Pt100
Lin. R
≤ ±0,1 Ω
Potentiometer
≤ ±0,1 Ω
TC-type: B, R, S,
W3, W5, LR
EMC-immunitetspåvirkning ................................. < ±0,5% af span
Udvidet EMC-immunitet:
NAMUR NE 21, A-kriterium, gniststøj ................. < ±1% af span
Hjælpespændinger:
2-trådsforsyning (klemme 44...43) .............. 25...16 VDC / 0...20 mA
Ledningskvadrat (max.) ............................... 1 x 2,5 mm2 flerkoret ledning
Klemskruetilspændingsmoment .................. 0,5 Nm
Relativ luftfugtighed .................................... < 95% RH (ikke kond.)
Mål, uden displayfront (HxBxD) .................. 109 x 23,5 x 104 mm
Mål, med displayfront (HxBxD) ................... 109 x 23,5 x 116 mm
Tæthedsgrad (kabinet / klemmer) ............... IP50 / IP20
Vægt ............................................................ 170 g / 185 g med 4501
RTD-, lineær modstands- og potentiometerindgang:
Indgangstype
Min.
værdi
Max.
værdi
Norm
+850°C
+250°C
10000 Ω
100 kΩ
Indgang for RTD-typer:
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Kabelmodstand pr. leder, (max.), RTD ........ 50 Ω
Følerstrøm, RTD .......................................... Nom. 0,2 mA
10
11
Virkning af følerkabelmodstand
(3- / 4-leder), RTD ....................................... < 0,002 Ω / Ω
Følerfejlsdetektering, RTD ........................... Ja
Kortslutningsdetektering, RTD .................... < 15 Ω
TC-indgang:
Type
Min.
værdi
Max.
værdi
Norm
Koldt loddestedskomp. (CJC)
via internt monteret føler.........................
Følerfejlsdetektering, alle TC-typer .............
Følerfejlsstrøm:
under detektering ....................................
ellers ........................................................
Strømindgang:
Måleområde ................................................
Programmerbare måleområder ...................
Indgangsmodstand .....................................
Følerfejlsdetektering:
strømsløjfebrud 4...20 mA .......................
Spændingsindgang:
Måleområde ................................................
Programmerbare måleområder ...................
< ±1,0 °C
Ja
Nom. 2 µA
0 µA
-1...25 mA
0...20 og 4...20 mA
Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
20 mA / 800 Ω / 16 VDC
≤ 0,01% af span / 100 Ω
0 / 3,5 / 23 mA / ingen
23 mA / 3,5 mA
3,8...20,5 mA
0...20,5 mA
≤ 28 mA
0...10 VDC
0...1 / 0,2...1 / 0...5 / 1...5 /
0...10 / 2...10 / 1...0 / 1...0,2 / 5...0 /
5...1 / 10...0 og 10...2 V
Belastning (min.) .......................................... 500 kΩ
Relæudgange:
Relæfunktioner ............................................ Setpunkt, Vindue, Følerfejl,
Power og Off
Hysterese, i % / display counts .................. 0,1...25% / 1...2999
On- og Off-forsinkelse................................. 0...3600 s
Følerfejlsdetektering .................................... Bryde / Slutte / Hold
Max. spænding ........................................... 250 VRMS
Max. strøm .................................................. 2 A / AC eller 1 A / DC
Max. AC-effekt ............................................ 500 VA
Overholdte myndighedskrav:
Standard:
EMC 2004/108/EF:
Emission og immunitet .......... EN 61326
LVD 73/23/EØF............................................ EN 61010-1
*UL, Standard for Safety ............................. UL 508
* Godkendelse ansøgt, forventes efterår 2005
Af span = af det aktuelt valgte område
Ja
-20 mV...12 VDC
0...1 / 0,2...1 / 0...5 / 1...5 /
0...10 og 2...10 VDC
Indgangsmodstand ..................................... Nom. 10 MΩ
Strømudgang:
Signalområde (span) ................................... 0...20 mA
Programmerbare signalområder ................. 0...20 / 4...20 /
20...0 og 20...4 mA
12
Belastning (max.) .........................................
Belastningsstabilitet ....................................
Følerfejlsdetektering ....................................
NAMUR NE 43 Up- / Downscale ................
Begrænsning af udgang:
på 4...20 og 20...4 mA signaler ...............
på 0...20 og 20...0 mA signaler ...............
Strømbegrænsning......................................
Spændingsudgang:
Signalområde ..............................................
Programmerbare signalområder .................
Displayvisning på 4501 af følerfejlsdetektering og
indgangssignal uden for område:
Følerfejlscheck:
Modul:
4116
Konfiguration
R1, ERR.ACT=NONE - R2, ERR.ACT=NONE,
OUT.ERR=NONE.
Ellers:
Følerfejlsdetektering:
OFF
ON
13
Indgang
VOLT
CURR
LIN.R
POTM
TEMP
Uden for område visning (IN.LO, IN.HI):
Ved overskridelse af A/D-konverterens eller polynomiets gyldige område.
Område
Visning
Grænse
IN.LO
< -25 mV
0...1 V / 0,2...1 V
IN.HI
> 1,2 V
IN.LO
< -25 mV
0...10 V / 2...10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1,05 mA
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
<0Ω
0...800 Ω
IN.HI
> 1075 Ω
IN.LO
<0Ω
0...10 kΩ
IN.HI
< 110 kΩ
IN.LO
< -0,5 %
IN.HI
> 100,5 %
IN.LO
< temperaturområde -2°C
TC / RTD
IN.HI
> temperaturområde +2°C
TILSLUTNINGER:
Forsyning:
31
32
33
Indgange:
RTD, 2-leder
RTD, 3- / 4-leder
TC
Modstand, 2-leder
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
+
Følerfejlsdetektering (SE.BR, SE.SH):
Indgang
CURR
POTM
LIN.R
Område
Strømsløjfebrud (4...20 mA)
Alle, SE.BR på alle 3-ledere
0...800 Ω
0...10 kΩ
TC
RTD, 2-leder
Ingen SE.SH for Pt10, Pt20 og Pt50
TEMP
RTD, 3-leder
Ingen SE.SH for Pt10, Pt20 og Pt50
RTD, 4-leder
Ingen SE.SH for Pt10, Pt20 og Pt50
Visning
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
Grænse
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 126 kΩ
> ca. 875 Ω
> ca. 11 kΩ
> ca. 750 kΩ / (1,25 V)
> ca. 15 kΩ
< ca. 15 Ω
> ca. 15 kΩ
< ca. 15 Ω
> ca. 15 kΩ
< ca. 15 Ω
-
Modstand,
3- / 4-leder
Potentiometer
2-Trådstransmitter
Strøm
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
- Tx +
+
-
Spænding
41 42 43 44
Display under min.- / over max.-visning (-1999, 9999):
Indgang
Område
Alle
Alle
Visning
-1999
9999
Grænse
Displayværdi <-1999
Displayværdi >9999
Årsag
Permanent fejl i ADC
CJC-sensor defekt
Fejl i RAM
Fejl i FLASH
Fejl i analog udgang
Konfiguration er ikke 4116
Fejl i stikforbindelse
+
-
Visning ved hardwarefejl
Fejlsøgning
Test af intern kommunikation uC / ADC
Test af intern CJC-sensor
Checksum test af den aktuelle konfiguration i RAM
Checksum test af den aktuelle konfiguration i FLASH
Checkmåling af analog udgang
Check om gemt konfiguration i 4501 passer med modul
Test af 4501 / 4116 kommunikation
! Alle fejlvisninger i display blinker 1 gang pr. sekund samt suppleres med tilhørende hjælpetekst.
14
Udgange:
Strøm
Spænding, 1 V
Spænding, 10 V
Relæer
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
21 22 23 24
- mA +
-
V
+
-
V
+
R1
R2
15
+
2-trådstransmitter
-
+
Strøm
Potentiometer
Når du skal konfigurere 4116, bliver du guidet igennem samtlige parametre og
kan vælge netop de indstillinger, der passer til applikationen. Til hver menu
findes en rullende hjælpetekst, som vises i displaylinie 3.
2
Konfigurationen udføres ved hjælp af de 3 taster:
44
43
42
CJC
41
forøger talværdien eller vælger næste parameter
formindsker talværdien eller vælger forrige parameter
accepterer valget og går til næste menu
TC
-
RTD og lin.R,
leders
forbindelse
3
+
Dokumentation til rutediagram
Spænding
4
2
IJFK
5!+5$
1
PTC
Når konfigurationen er gennemført returneres til normaltilstand 1.0.
MUX
0.2 mA
10 Ω
Tryk og hold tasten nede for at gå til forrige menu eller normaltilstand (1.0)
uden at gemme de ændrede tal eller parametre.
Hvis ingen taster har været aktiveret i 1 minut, returnerer displayet til normaltilstand (1.0) uden at gemme de ændrede tal eller parametre.
A/D
Grøn
Uddybende forklaringer:
CPU
EEPROM
4116
Hurtig setpunktsindstilling og test af relæer: Med disse menuer kan du foretage hurtig setpunktsændring og relætest, når menuen FastSet er aktiveret.
Funktionen gælder kun, når relæerne fungerer som setpunktsfunktion og
styres af et setpunkt.
Rød
Gul
Gul
Ved at trykke på
stand.
Ved kort tryk på
500Ω
og samtidigt aktiveres en relætest, og relæet skifter til gemmes setpunktsændringen.
Holdes tasten nede i mere end 1 sekund, returneres til normaltilstand (1.0)
uden at gemme setpunktsændringen.
50Ω
33
31
12
14
13
11
24
23
22
21
Forsyning
Forsyning
mA
V
21,6...253 VAC eller
19,2...300 VDC
I+
mA
10 V
1V
V
Gnd.
I+V
I
V
Udg. Udg. Udg.
Relæ 2
Relæ 2
Relæ 1
Relæ 1
16
Passwordbeskyttelse: Programmeringsadgang kan forhindres ved indkodning
af et password. Passwordet gemmes i transmitteren, så sikkerheden mod
uønskede ændringer er så høj som muligt. Default password 2008 giver
adgang til alle programmeringsmenuer.
17
Signal- og følerfejlsinformation via displayfront 4501
Følerfejl (se grænser i skema) vises i display med SE.BR (sensor break) eller
SE.SH (sensor short). Signaler uden for det valgte område (ikke følerfejl, se
skema for grænser) vises i display som IN.LO (lavt indgangssignal) eller IN.HI
(højt indgangssignal). Fejlindikeringen vises i 3. linie i tekst, samtidig med at
baggrundsbelysningen blinker. 4. linie i displayet er en statuslinie, der viser
status for relæ 1 og relæ 2, COM (blinkende bullet) som indikerer, om 4501
fungerer korrekt, og pil op/ned der er tendensvisning på indgangssignalet.
Hvis 1-tallet eller 2-tallet blinker, indikerer dette, at enheden har registreret,
at setpunktet er overskredet, og at relæet befinder sig i ”delay”-tiden. Når
”delay”-tiden er gået, og relæet trækker/slipper, vises relætegnet eller forsvinder helt.
Signal- og følerfejlsindikering uden displayfront:
Status på enheden kan også aflæses på den røde/grønne LED i fronten af modulet.
Grøn blinkende LED 13 Hz indikerer normal drift.
Grøn blinkende LED 1 Hz indikerer følerfejl.
Konstant grøn LED indikerer intern fejl.
Konstant rød LED indikerer fatal fejl.
Relæfunktioner
Der kan vælges mellem 5 forskellige relæfunktions-opsætninger.
Setpunkt:
Enheden fungerer som enkel grænsekontakt.
Window:
Relæet har et vindue, der defineres med et lavt og et højt
setpunkt. På begge sider af vinduet har relæet samme status.
Fejlfunktion: Relæet aktiveres ved følerfejl.
Power:
Relæet er trukket, så længe der er forsyning på enheden.
Off:
Relæet er deaktiveret.
tionsvisning i linie 3 på displayet, der vælges mellem visning af analog
udgang og visning af TAG-nummer.
2-punkts proceskalibrering: Enheden kan proceskalibreres til et aktuelt indgangssignal i 2 punkter. Der påtrykkes et lavt indgangssignal (ikke nødvendigvis 0%), og den aktuelle værdi angives. Herefter påtrykkes et højt signal (ikke
nødvendigvis 100%), og den aktuelle værdi angives. Såfremt man siger ja til
at bruge kalibreringen, vil enheden herefter arbejde i henhold til denne nye
justering. Siger man senere nej i dette punkt eller vælger en anden indgangssignaltype, går enheden tilbage til fabrikskalibreringen.
Processimulerings-funktion: Vælger man ja til punktet ”EN.SIM”, er det
muligt med piltasterne at simulere et indgangssignal og dermed styre
udgangssignalet op og ned. Når man afslutter punktet med ok, går enheden
tilbage til normal mode igen. Efterfølgende punkt giver mulighed for med piletasterne op og ned at aktivere relæ 1 og relæ 2. Menuen skal forlades ved at
trykke ok (ingen time-out).
Password: Her kan vælges et password mellem 0000 og 9999 til beskyttelse mod uautoriserede ændringer. Endvidere kan man vælge, om menuen
”hurtig setpunktsindstilling” af relæerne skal være tilgængelig uanset password. Enheden leveres default uden password. Såfremt man er kommet til at
låse enheden med et password, man derefter har glemt, kan man altid åbne
menuen med password 2008.
Sprog: Der kan i menuen ”lang.setup” vælges mellem 7 forskellige sprogvarianter af hjælpetekster, der fremkommer i menuen. Der kan vælges mellem
UK, DE, FR, IT, ES, SE og DK.
Autodiagnosticering
Hysterese: Der kan sættes en hysterese på 0,1...25% af span eller mellem 1 og
2999 counts.
Enheden foretager en avanceret autodiagnosticering af det interne kredsløb.
Følgende fejlmuligheder kan vises via displayfronten 4501.
HW.ER – Permanent fejl i AD-konverter
CJ.ER – CJC-føler defekt
RA.ER – Fejl i Ram
FL.ER – Fejl i Flash
AO.ER – Fejl i analog udgang
TY.ER – Konfigurationen i 4501 stemmer ikke overens med denne produkttype
NO.CO – Fejl i stikforbindelserne
Avancerede funktioner
Valg af units
Enheden giver adgang til en række avancerede funktioner, der nås ved at svare
”yes” til punktet ”adv.set”.
Display setup: Her kan man justere kontrast og baggrundsbelysning.
Opsætning af TAG-nummer med 6 alfanumeriske karakterer. Valg af funk-
Efter valg af indgangssignaltype kan man vælge, hvilke procesenheder der skal
vises i displayet (se skema). Ved valg af temperaturindgang vises procesværdien altid i Celsius eller Fahrenheit. Vælges i menupunktet efter valg af
temperaturindgang.
Stigende/faldende: Relæerne kan sættes til at blive aktive for et stigende eller
faldende indgangssignal.
Forsinkelse: Der kan sættes både en on- og en off-forsinkelse på begge relæer
i området 0...3600 sekunder.
18
19
Power up
1.2
1$+!8
3UQ
1$+!8
3UQ
-.
8$2
5.+3
#411
+(-1
/.3,
3$,/
1.0
/!226
3UQ
Hurtig setpunktsindstilling
og test af relæer
Forøgelse af setpunkt
Formindskelse af setpunkt
Gem og forlad menuen
og samtidig = relæ skifter tilstand
-.
!"52$3
3UQ
(-38/$
3UQ
20
RKFQP
51!-&$
3UQ
3UQ
"$#/
3UQ
"(2/+.
3UQ
"(2/
/$1#
2$3/
6(-"
$11
/.6
.%%
"(2/'(
3UQ
#411 (-38/$
3UQ
(1!-&$
3UQ
1$+43UQ
1%4-#
3UQ
+(-1 (-38/$
3UQ
6
#.--$#
3UQ
3$,/ (-38/$
3UQ
^#
^%
^#
4-(3
3UQ
(-#1
"$#1
1#.-3
3UQ
12$3/
3UQ
!#3"(1
3UQ
1'823
3UQ
.(6
#(6
1
3UQ
/Q
2$-2.1
3UQ
-F
2$-2.1
3UQ
1%4-#
3UQ
6
#.--$#
3UQ
6
6
6
-F38/$
3UQ
6
#.--$#
3UQ
3#\3#$3#)3#*
3#+3#-3#13#2
3#33#43#63#6
3#+O
Fortsættes på siden
Rutediagram ADV.SET
3#
2$-2.1
3UQ
3#* 3#38/$
3UQ
2$3/'(
3UQ
1'823
3UQ
$11!#3
3UQ
/.6 6
6
6
/Q38/$
3UQ
2$3/+.
3UQ
$11 ./$- 1
3UQ
/Q
-(
3#
1#.-3
3UQ
#+.2
./$
1.3
/.3, (-38/$
3UQ
6(-" .(6 1%4-#
3UQ
6
6
6
-.
-#
"(2/ 2$3/ -. (-#1 8$2 !"52$3
3UQ
^#
J!
OMJ
5.+3 4-(3 1.1
1.0 = Normaltilstand.
Linie 1 viser indgangssignal.
Linie 2 viser enheder - 4-(3
Ved at holde og
samtidig skifter
visning i linie 3
mellem !.RQ og
3!&
Linie 4 viser status
for relæer og kommunikation.
1.1 = Kun hvis beskyttet
med password
1.2 = Kun hvis FastSet
er aktiveret, og
relæfunktionen er
setpunkt.
1.3 = Gælder ikke for
indgangssignaler:
0...20 mA og
spænding.
1.4 = Kun hvis indgangssignaler er temperatur.
Hvis ingen taster har været aktiveret i 1 minut, returnerer displayet til normaltilstanden 1.0 uden at gemme eventuelle konfigurationsændringer.
Forøgelse af værdi / vælg næste parameter
Formindskelse af værdi / vælg forrige parameter
Accepter valget og gå til næste menu
Holde går til forrige menu / returnerer til 1.0 uden at gemme
1%4-#
3UQ
.%% 1%4-#
3UQ
Fortsættes næste side
Valgbare4-(3
D
/>
,/>
H/>
E/>
?>O
J?>O
H)
6E
,6E
H6E
6
21
'.+"
#+.2
./$-.-$
-.-$ $11!#3
3UQ
.-"$+
3UQ
.%%"$+
3UQ
2$3/
6(-"
$11
/.6
.%%
-.
-#
(-#1
"$#1
2$3/ -. (-#1 1%4-#
3UQ
1#.-3
3UQ
12$3/
3UQ
!#3"(1
3UQ
1'823
3UQ
1.3
'.+"
#+.2
./$-.-$
-.-$ $11!#3
3UQ
'.+"
#+.2
./$-.-$
-.-$ $11!#3
3UQ
.-"$+
3UQ
.%%"$+
3UQ
5.+3
#411
.-"$+
3UQ
.%%"$+
3UQ
.(6
#(6
6(-" .(6 1%4-#
3UQ
1.3
1.3
1#.-3
3UQ
#+.2
./$
$11 ./$- 1%4-#
3UQ
$11!#3
3UQ
2$3/+.
3UQ
2$3/'(
3UQ
1'823
3UQ
-.-$ $11!#3
3UQ
.-"$+
3UQ
!-!.43
3UQ
.%%"$+
3UQ
.1!-&$
3UQ
J!
J!
-.-$
#411 J! 1.3
'.+"
#+.2
./$-.-$
1.3
.43$11
3UQ
1.3
.43+.
3UQ
1.4
.43'(
3UQ
1.4
Til normaltilstand 1.0
5LIQ !-!.43
3UQ
.1!-&$
3UQ
/.6 1%4-#
3UQ
.%% 1%4-#
3UQ
22
23
Rullende hjælpetekster i displaylinie 3
Rutediagram
Avancerede indstillinger (ADV.SET)
,$,
"(2/
#!+
2(,
/!22
+!-&
2.0 I undermenuen simulering (SIM) skal trykkes for at returnere til normaltilstand 1.0
2!5$
+.!"
,$, 2!5$ 2$34/
3UQ
,$,.18
3UQ
"(2/ 2$34/
3UQ
#.-31!
3UQ
+(&'3
3UQ
8$2
-.
#!+ 8$2 2$34/
3UQ
!
5!+5$
3UQ
+(-$
3UQ
3UQ
8$2
-.
#!+'(
3UQ
3UQ
2(, 8$2 3UQ
Til normaltilstand 1.0
1$+2(,
3UQ
-.
8$2
-.
8$2
-.
/!22 8$2 8$2 2$34/
3UQ
$-/!22
3UQ
-$6/!2
3UQ
-.
"$"*
$2%1
(32$
4*
+!-& 2$34/
3UQ
24
4*
+!-&4!
3UQ
42$#!+
3UQ
-.
$-2(,
3UQ
8$2
-.
8$2 8$2 #!++.
3UQ
2.0
!.43 8$2
-.
-.
2$34/
3UQ
3!&
!.43
$-%!23
3UQ
[01] Angiv korrekt password
[02] Gå til avanceret opsætningsmenu?
[03] Vælg temperaturindgang
Vælg potentiometerindgang
Vælg lineær modstandsindgang
Vælg strømindgang
Vælg spændingsindgang
[04] Vælg 0.0-1 V indgangsområde
Vælg 0.2-1 V indgangsområde
Vælg 0-5 V indgangsområde
Vælg 1-5 V indgangsområde
Vælg 0-10 V indgangsområde
Vælg 2-10 V indgangsområde
[05] Vælg 0-20 mA indgangsområde
Vælg 4-20 mA indgangsområde
[06] Vælg 2-leder følertilslutning
Vælg 3-leder følertilslutning
Vælg 4-leder følertilslutning
[07] Indstil modstandsværdi lav
[08] Indstil modstandsværdi høj
[09] Vælg Celsius som temperaturenhed
Vælg Fahrenheit som temperaturenhed
[10] Vælg TC-følertype
Vælg Ni-følertype
Vælg Pt-følertype
[11] Vælg displayenheder
[12] Vælg kommaplacering
[13] Indstil displayområde lav
[14] Indstil displayområde høj
[15] Indstil relæer i % af indgangsområde
Indstil relæer i displayenheder
[16] Vælg Pt10 som følertype
Vælg Pt20 som følertype
Vælg Pt50 som følertype
Vælg Pt100 som følertype
Vælg Pt200 som følertype
Vælg Pt400 som følertype
Vælg Pt500 som følertype
Vælg Pt1000 som følertype
[17] Vælg Ni50 som følertype
Vælg Ni100 som følertype
Vælg Ni120 som følertype
Vælg Ni1000 som følertype
[18] Vælg TC-B som følertype
Vælg TC-E som følertype
Vælg TC-J som følertype
Vælg TC-K som følertype
Vælg TC-L som følertype
Vælg TC-N som følertype
Vælg TC-R som følertype
Vælg TC-S som følertype
Vælg TC-T som følertype
Vælg TC-U som følertype
Vælg TC-W3 som følertype
Vælg TC-W5 som følertype
Vælg TC-LR som følertype
[19] Vælg OFF-funktion - relæ er permanent OFF
Vælg POWER-funktion - relæ viser power-status OK
Vælg FEJL-funktion - relæ viser kun følerfejl
Vælg VINDUE-funktion - relæet styres af 2 setpunkter
Vælg SETPUNKT-funktion - relæet styres af 1 setpunkt
[20] Vælg kontakt normalt åben
Vælg kontakt normalt lukket
[21] Indstil relæ-setpunkt
[22] Aktiver relæ ved faldende signal
Aktiver relæ ved stigende signal
[23] Indstil relæ-hysterese
[24] Ingen følerfejlsaktion - udefineret status ved fejl
Relækontakt bryder ved fejl
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[36]
[37]
[38]
[39]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
Relækontakt slutter ved fejl
Hold relæstatus ved fejl
Sæt relæ ON-forsinkelse i sekunder
Sæt relæ OFF-forsinkelse i sekunder
Relækontakt er lukket inden for vinduet
Relækontakt er åben inden for vinduet
Indstil setpunkt høj for relævindue
Indstil setpunkt lav for relævindue
Indstil hysterese for relævindue
Ingen følerfejlsaktion - udefineret status ved fejl
Relækontakt bryder ved fejl
Relækontakt slutter ved fejl
Hold relæstatus ved fejl
Sæt relæ ON-forsinkelse i sekunder
Sæt relæ OFF-forsinkelse i sekunder
Relækontakt bryder ved fejl
Relækontakt slutter ved fejl
Vælg strøm som analog udgangstype
Vælg spænding som analog udgangstype
Vælg 0-20 mA udgangsområde
Vælg 4-20 mA udgangsområde
Vælg 20-0 mA udgangsområde
Vælg 20-4 mA udgangsområde
Vælg ingen fejlaktion - udgang udefineret ved fejl
Vælg downscale ved fejl
Vælg NAMUR NE43 downscale ved fejl
Vælg NAMUR NE43 upscale ved fejl
Vælg 0.0-1 V udgangsområde
Vælg 0.2-1 V udgangsområde
Vælg 0-5 V udgangsområde
Vælg 1-5 V udgangsområde
Vælg 0-10 V udgangsområde
Vælg 2-10 V udgangsområde
Vælg 1-0.0 V udgangsområde
Vælg 1-0.2 V udgangsområde
Vælg 5-0 V udgangsområde
Vælg 5-1 V udgangsområde
Vælg 10-0 V udgangsområde
Vælg 10-2 V udgangsområde
Indstil temperatur for analog udgang lav
Indstil temperatur for analog udgang høj
Gå til password-indstilling
Gå til simuleringstilstand
Udfør proceskalibrering
Gå til displayopsætning
Udfør memory-operationer
Overfør gemt opsætning til 4116
Gem 4116-opsætning i 4501
Juster LCD-kontrast
Juster LCD-baggrundsbelysning
Angiv TAG-nr. - udfyld alle pladser
Analog udgangsværdi vises i displaylinie 3
TAG-nr. vises i displaylinie 3
Kalibrer indgang lav til procesværdi?
Kalibrer indgang høj til procesværdi?
Tillad simuleringstilstand?
Indstil simuleringsværdi for indgang
Relæsimulering - brug og til at skifte mellem
relæ 1 og 2
Tillad passwordbeskyttelse?
Angiv nyt password
Tillad Fastset-funktionalitet?
Relæ-setpunkt - tryk for at gemme
Relæ-setpunkt - Read only
Vælg sprog
Brug proceskalibreringsværdier?
Indstil værdi for lavt kalibreringspunkt
Indstil værdi for højt kalibreringspunkt
25
Grafisk afbildning af relæfunktionen setpunkt:
Relæenheder
Relæenheder
100
100
90
90
80
80
70
70
60
PReasy 4116
Hysterese = 10
60
Setpunkt = 50
50
Setpunkt = 50
50
Hysterese = 10
40
40
30
30
20
Off N.O.
10
20
10
On N.C.
On N.C.
t
t
0 10 20 30 40
Relæaktion: Stigende
50
60
80
70
90 100
0 10 20 30 40 50
Relæaktion: Faldende
60
80
70
90 100
Grafisk afbildning af relæfunktionen vindue:
Relæenheder
Relæenheder
100
100
90
90
80
80
70
70
Hysterese = 5
Øvre setpunkt = 60
60
Hysterese = 5
Øvre setpunkt = 60
60
50
50
Nedre setpunkt = 40
Hysterese = 5
40
Nedre setpunkt = 40
Hysterese = 5
40
30
30
20
Off
1
Off
1
Off
20
Off
1
Off
1
Off
10
On
2
On
2
On
10
On
2
On
2
On
t
t
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Relæfunktion: Vindue (vist for stigende signal)
Kontakt: Lukket inden for vindue = 1
Kontakt: Åben inden for vindue = 2
26
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Relæfunktion: Vindue (vist for faldende signal)
Kontakt: Lukket inden for vindue = 1
Kontakt: Åben inden for vindue = 2
28
29
31
32
33
33
33
34
35
36
36
39
41
42
43
46
50
51
52
52
27
WARNING!
WARNING
INSTALLATION
28
29
EN 61010-1
Rønde, 29 June 2005
30
31
•
•
•
•
•
32
33
Volt- Potentiage ometer RTD and lin.R
TC
4
3
2
44
+
43
+
42
41
14
13
+
+
10 V
10 V
-
1V
1V
24
23
22
21
11
Analogue, 0/4...20 mA and voltage
Supply:
21.6...253 VAC
or
19.2...300 VDC
32
31
34
35
Absolute
accuracy
Temperature
coefficient
All
Temperature
coefficient
mA
≤ ±4 µA
≤ ±0.4 µA / °C
Volt
≤ ±2 µV / °C
Pt100
Lin. R
≤ ±0.1 Ω
Potentiometer
≤ ±0.1 Ω
TC type: B, R, S,
W3, W5, LR
Min.
value
Max.
value
Norm
+850°C
+250°C
10000 Ω
100 kΩ
IEC60751
DIN 43760
-
36
37
Nom. 0.2 mA
< 0.002 Ω / Ω
Yes
< 15 Ω
Type
Min.
value
Max.
value
Norm
38
Sensor error detection:
OFF
ON
39
Input
VOLT
CURR
LIN.R
POTM
TEMP
32
33
Inputs:
RTD, 2-wire
TC
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
+
TEMP
Limit
<= 3.6 mA; > = 21 mA
> ca. 126 kΩ
> ca. 875 Ω
> ca. 11 kΩ
> ca. 750 kΩ / (1.25 V)
> ca. 15 kΩ
< ca. 15 Ω
> ca. 15 kΩ
< ca. 15 Ω
> ca. 15 kΩ
< ca. 15 Ω
-
Potentiometer
Current
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
- Tx +
+
-
Voltage
41 42 43 44
Range
All
All
Readout
-1999
9999
-
+
Outputs:
Current
Relays
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
21 22 23 24
- mA +
-
V
+
-
V
+
R1
R2
40
41
+
-
+
Current
In general:
Potentiometer
2
44
43
42
CJC
41
TC
-
3
+
Voltage
4
2
IJFK
5!+5$
1
PTC
MUX
0.2 mA
10 Ω
A/D
Green
CPU
EEPROM
4116
Red
Yellow
500Ω
50Ω
31
12
14
13
11
24
23
22
21
Supply
mA
V
21.6...253 VAC or
19.2...300 VDC
Supply
I+
mA
10 V
1V
V
Gnd.
Relay 2
Relay 2
Relay 1
Relay 1
42
CONFIGURATION /
OPERATING THE FUNCTION KEYS
43
44
45
Routing diagram
Power up
1.2
1$+!8
3UQ
1$+!8
3UQ
-.
8$2
5.+3
#411
+(-1
/.3,
3$,/
1.0
/!226
3UQ
-.
!"52$3
3UQ
^#
J!
OMJ
RKFQP
5.+3 4-(3 (-38/$
3UQ
1.1
51!-&$
3UQ
3UQ
"$#/
3UQ
"(2/+.
3UQ
"(2/
/$1#
2$3/
6(-"
$11
/.6
.%%
"(2/'(
3UQ
#411 (-38/$
3UQ
(1!-&$
3UQ
1$+43UQ
1%4-#
3UQ
+(-1 (-38/$
3UQ
6
#.--$#
3UQ
3$,/ (-38/$
3UQ
^#
^%
^#
4-(3
3UQ
1
3UQ
/Q
2$-2.1
3UQ
-F
1%4-#
3UQ
1#.-3
3UQ
12$3/
3UQ
!#3"(1
3UQ
1'823
3UQ
.(6
#(6
6
/Q38/$
3UQ
#.--$#
3UQ
6
6
6
-F38/$
3UQ
3#
2$-2.1
3UQ
3#* 3#38/$
3UQ
1#.-3
3UQ
2$3/+.
3UQ
2$3/'(
3UQ
1'823
3UQ
6
#.--$#
3UQ
$11!#3
3UQ
/.6 6
6
6
3#\3#$3#)3#*
3#+3#-3#13#2
3#33#43#63#6
3#+O
8$2 $11 ./$- 1
3UQ
/Q
-(
3#
2$-2.1
3UQ
!"52$3
3UQ
(-#1
"$#1
#+.2
./$
1.3
/.3, (-38/$
3UQ
6(-" .(6 1%4-#
3UQ
6
6
6
-.
-#
"(2/ 2$3/ -. (-#1 46
1%4-#
3UQ
.%% 1%4-#
3UQ
Selectable4-(32
D
/>
,/>
H/>
E/>
?>O
J?>O
H)
6E
,6E
H6E
6
47
'.+"
#+.2
./$-.-$
-.-$ $11!#3
3UQ
.-"$+
3UQ
.%%"$+
3UQ
2$3/
6(-"
$11
/.6
.%%
-.
-#
(-#1
"$#1
2$3/ -. (-#1 1%4-#
3UQ
1#.-3
3UQ
12$3/
3UQ
!#3"(1
3UQ
1'823
3UQ
1.3
'.+"
#+.2
./$-.-$
-.-$ $11!#3
3UQ
'.+"
#+.2
./$-.-$
-.-$ $11!#3
3UQ
.-"$+
3UQ
.%%"$+
3UQ
5.+3
#411
.-"$+
3UQ
.%%"$+
3UQ
.(6
#(6
6(-" .(6 1%4-#
3UQ
1.3
1.3
1#.-3
3UQ
#+.2
./$
$11 ./$- 1%4-#
3UQ
$11!#3
3UQ
2$3/+.
3UQ
2$3/'(
3UQ
1'823
3UQ
-.-$ $11!#3
3UQ
.-"$+
3UQ
!-!.43
3UQ
.%%"$+
3UQ
.1!-&$
3UQ
J!
J!
-.-$
#411 J! 1.3
'.+"
#+.2
./$-.-$
1.3
.43$11
3UQ
1.3
.43+.
3UQ
1.4
.43'(
3UQ
1.4
To default
state 1.0
5LIQ !-!.43
3UQ
.1!-&$
3UQ
/.6 1%4-#
3UQ
.%% 1%4-#
3UQ
48
49
,$, 2!5$ 2$34/
3UQ
,$,.18
3UQ
"(2/ 2$34/
3UQ
#.-31!
3UQ
+(&'3
3UQ
8$2
-.
#!+ 8$2 2$34/
3UQ
!
5!+5$
3UQ
+(-$
3UQ
3UQ
8$2
-.
#!+'(
3UQ
3UQ
2(, 8$2 3UQ
To default state 1.0
1$+2(,
3UQ
-.
8$2
-.
8$2
-.
/!22 8$2 8$2 2$34/
3UQ
$-/!22
3UQ
-$6/!2
3UQ
-.
"$"*
$2%1
(32$
4*
+!-& 2$34/
3UQ
50
4*
+!-&4!
3UQ
42$#!+
3UQ
-.
$-2(,
3UQ
8$2
-.
8$2 8$2 #!++.
3UQ
2.0
!.43 8$2
-.
-.
2$34/
3UQ
3!&
!.43
$-%!23
3UQ
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[36]
[37]
[38]
[39]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
51
Relay units
100
100
90
90
80
80
70
70
60
PReasy 4116
Hysteresis = 10
60
Setpoint = 50
50
Hysteresis = 10
40
Setpoint = 50
50
40
30
30
20
10
On N.C.
On N.C.
20
10
On N.C.
t
60
80
70
90 100
60
80
70
90 100
Relay units
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
40
40
30
30
20
Off
1
Off
1
Off
20
Off
1
Off
1
Off
10
On
2
On
2
On
10
On
2
On
2
On
t
52
54
55
57
58
59
59
59
60
61
62
62
65
67
68
69
72
76
77
78
78
53
54
55
56
Rønde, 29 juin 2005
57
58
59
PR 4501 INDICATEUR /
FAÇADE DE PROGRAMMATION
RTD et R lin.
TC
44
+
43
+
42
41
12
14
13
60
+
10 V
10 V
-
1V
1V
24
23
22
21
11
+
Alimentation :
33
21,6...253 Vca
ou
19,2...300 Vcc
32
31
61
≤ ±0,1% de l’EC
mA
≤ ±4 µA
≤ ±0,4 µA / °C
Volt
≤ ±2 µV / °C
Pt100
R lin.
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,1 Ω
Norme
+850°C
+250°C
10000 Ω
100 kΩ
62
63
Nom. 0,2 mA
< 0,002 Ω / Ω
Oui
< 15 Ω
Type
Norme
< ±1,0 °C
Oui
Nom. 2 µA
0 µA
-1...25 mA
0...20 et 4...20 mA
Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
Oui
64
65
CONNEXIONS :
Alimentation :
31
32
33
RTD, 3- / 4-fils
TC
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
+
TEMP
Limite
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> env. 126 kΩ
> env. 875 Ω
> env. 11 kΩ
> env. 750 kΩ / (1,25 V)
> env. 15 kΩ
< env. 15 Ω
> env. 15 kΩ
< env. 15 Ω
> env. 15 kΩ
< env. 15 Ω
-
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
- Tx +
+
-
Tension
41 42 43 44
Plage
Tous
Tous
-
+
Sorties :
Affichage
HW.ER
CJ.ER
RA.ER
FL.ER
AO.ER
TY.ER
Tension, 1 V
Tension, 10 V
Relais
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
21 22 23 24
NO.CO
- mA +
-
V
+
-
V
+
R1
R2
66
67
+
+
-
4
2
IJFK
5!+5$
1
TC
-
+
2
3
44
43
42
CJC
41
PTC
0.2 mA
10 Ω
A/D
Verte
CPU
EEPROM
4116
Rouge
Jaune
Jaune
500Ω
50Ω
31
12
14
13
11
24
23
22
21
Alimentation
V
19,6...253 Vca ou
19,2...300 Vcc
mA
Alimentation
I+
mA
10 V
1V
V
Masse
I+V
I
V
Sort. Sort. Sort.
Relais 2
Relais 2
Relais 1
Relais 1
68
69
70
71
Diagramme de programmation
Power up
1.2
1$+!8
3UQ
1$+!8
3UQ
-.
8$2
5.+3
#411
+(-1
/.3,
3$,/
1.0
/!226
3UQ
-.
!"52$3
3UQ
(-38/$
3UQ
72
^#
J!
OMJ
RKFQP
51!-&$
3UQ
3UQ
"$#/
3UQ
"(2/+.
3UQ
"(2/
/$1#
2$3/
6(-"
$11
/.6
.%%
"(2/'(
3UQ
#411 (-38/$
3UQ
(1!-&$
3UQ
1$+43UQ
1%4-#
3UQ
+(-1 (-38/$
3UQ
6
#.--$#
3UQ
3$,/ (-38/$
3UQ
^#
^%
^#
4-(3
3UQ
1#.-3
3UQ
12$3/
3UQ
!#3"(1
3UQ
1'823
3UQ
.(6
#(6
1
3UQ
/Q
2$-2.1
3UQ
-F
2$-2.1
3UQ
1%4-#
3UQ
6
#.--$#
3UQ
6
6
6
-F38/$
3UQ
6
#.--$#
3UQ
3#\3#$3#)3#*
3#+3#-3#13#2
3#33#43#63#6
3#+O
3#
2$-2.1
3UQ
3#* 3#38/$
3UQ
2$3/'(
3UQ
1'823
3UQ
$11!#3
3UQ
/.6 6
6
6
/Q38/$
3UQ
2$3/+.
3UQ
$11 ./$- 1
3UQ
/Q
-(
3#
1#.-3
3UQ
#+.2
./$
1.3
/.3, (-38/$
3UQ
(-#1
"$#1
6(-" .(6 1%4-#
3UQ
6
6
6
-.
-#
"(2/ 2$3/ -. (-#1 8$2 !"52$3
3UQ
5.+3 4-(3 1%4-#
3UQ
.%% 1%4-#
3UQ
D
/>
,/>
H/>
E/>
?>O
J?>O
H)
6E
,6E
H6E
6
73
'.+"
#+.2
./$-.-$
-.-$ $11!#3
3UQ
.-"$+
3UQ
.%%"$+
3UQ
2$3/
6(-"
$11
/.6
.%%
-.
-#
(-#1
"$#1
2$3/ -. (-#1 1%4-#
3UQ
1#.-3
3UQ
12$3/
3UQ
!#3"(1
3UQ
1'823
3UQ
1.3
'.+"
#+.2
./$-.-$
-.-$ $11!#3
3UQ
'.+"
#+.2
./$-.-$
-.-$ $11!#3
3UQ
.-"$+
3UQ
.%%"$+
3UQ
5.+3
#411
.-"$+
3UQ
.%%"$+
3UQ
.(6
#(6
6(-" .(6 1%4-#
3UQ
1.3
1.3
1#.-3
3UQ
#+.2
./$
$11 ./$- 1%4-#
3UQ
$11!#3
3UQ
2$3/+.
3UQ
2$3/'(
3UQ
1'823
3UQ
-.-$ $11!#3
3UQ
.-"$+
3UQ
!-!.43
3UQ
.%%"$+
3UQ
.1!-&$
3UQ
J!
J!
-.-$
#411 J! 1.3
'.+"
#+.2
./$-.-$
1.3
.43$11
3UQ
1.3
.43+.
3UQ
1.4
.43'(
3UQ
1.4
5LIQ !-!.43
3UQ
.1!-&$
3UQ
/.6 1%4-#
3UQ
.%% 1%4-#
3UQ
74
75
,$, 2!5$ 2$34/
3UQ
,$,.18
3UQ
"(2/ 2$34/
3UQ
#.-31!
3UQ
+(&'3
3UQ
8$2
-.
#!+ 8$2 2$34/
3UQ
!
5!+5$
3UQ
+(-$
3UQ
3UQ
8$2
-.
#!+'(
3UQ
3UQ
2(, 8$2 3UQ
1$+2(,
3UQ
-.
8$2
-.
8$2
-.
/!22 8$2 8$2 2$34/
3UQ
$-/!22
3UQ
-$6/!2
3UQ
-.
"$"*
$2%1
(32$
4*
+!-& 2$34/
3UQ
76
4*
+!-&4!
3UQ
42$#!+
3UQ
-.
$-2(,
3UQ
8$2
-.
8$2 8$2 #!++.
3UQ
2.0
!.43 8$2
-.
-.
2$34/
3UQ
3!&
!.43
$-%!23
3UQ
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[36]
[37]
[38]
[39]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
77
100
100
90
90
80
80
70
70
60
50
INHALTSVERZEICHNIS
50
40
UNIVERSAL-MESSUMFORMER
40
30
30
20
Off N.O.
10
20
10
On N.C.
t
80
70
90 100
80
70
90 100
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
40
40
30
30
20
Off
1
Off
1
Off
20
Off
1
Off
1
Off
10
On
2
On
2
On
10
On
2
On
2
On
t
78
80
81
83
84
85
85
85
86
87
88
88
91
93
94
95
98
102
103
104
104
79
WARNUNG!
ALLGEMEINES
80
81
EN 61010-1
82
Rønde, 29. Juni 2005
83
•
•
•
•
•
84
85
Strom
TE
4
3
2
44
+
43
+
42
41
Ausgangssignale:
Relais
12
14
+
10 V
10 V
-
1V
1V
24
23
22
21
11
Analog, 0/4...20 mA und Spannung
Montage / Installation:
+
32
31
86
87
Temperaturkoeffizient
Alle
Temperaturkoeffizient
mA
≤ ±4 µA
≤ ±0,4 µA / °C
Volt
≤ ±2 µV / °C
Pt100
Lin. R
≤ ±0,1 Ω
Potentiometer
≤ ±0,1 Ω
TE-Typ: B, R, S,
W3, W5, LR
Eingangsart
Max.
Wert
Norm
+850°C
+250°C
10000 Ω
100 kΩ
88
89
Typ
Max.
Wert
Norm
< ±1°C
Ja
Nom. 2 µA
0 µA
-1...25 mA
0...20 und 4...20 mA
Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
20 mA / 800 Ω / 16 VDC
≤ 0,01% d. Messspanne / 100 Ω
0 / 3,5 / 23 mA / keine
23 mA / 3,5 mA
3,8...20,5 mA
0...20,5 mA
≤ 28 mA
Ja
90
91
Eingang
VOLT
CURR
LIN.R
POTM
TEMP
32
33
TE
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
+
TEMP
Grenze
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 126 kΩ
> ca. 875 Ω
> ca. 11 kΩ
> ca. 750 kΩ / (1,25V)
> ca. 15 kΩ
< ca. 15 Ω
> ca. 15 kΩ
< ca. 15 Ω
> ca. 15 kΩ
< ca. 15 Ω
-
Potentiometer
Strom
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
- Tx +
+
-
Spannung
41 42 43 44
Alle
Alle
+
-
Spannung, 1 V
Spannung, 10 V
Relais
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
21 22 23 24
- mA +
-
V
+
-
V
+
R1
R2
92
93
+
+
-
3
2
Spannung
Potentiometer
44
43
42
CJC
41
TE
-
+
Strom
4
2
IJFK
5!+5$
1
PTC
MUX
0.2 mA
10 Ω
A/D
Grün
CPU
EEPROM
4116
Rot
Gelb
Gelb
500Ω
50Ω
33
31
12
14
13
11
24
23
22
21
mA
V
I+
V
mA
10 V
1V
Erde
Relais 2
Relais 2
Relais 1
Relais 1
94
95
96
97
Power up
1.2
1$+!8
3UQ
1$+!8
3UQ
5.+3
#411
+(-1
/.3,
3$,/
1.0
-.
8$2
/!226
3UQ
-.
!"52$3
3UQ
(-38/$
3UQ
98
^#
J!
OMJ
RKFQP
51!-&$
3UQ
3UQ
"$#/
3UQ
"(2/+.
3UQ
"(2/
/$1#
2$3/
6(-"
$11
/.6
.%%
"(2/'(
3UQ
#411 (-38/$
3UQ
(1!-&$
3UQ
1$+43UQ
1%4-#
3UQ
+(-1 (-38/$
3UQ
6
#.--$#
3UQ
3$,/ (-38/$
3UQ
^#
^%
^#
4-(3
3UQ
(-#1
"$#1
1#.-3
3UQ
12$3/
3UQ
!#3"(1
3UQ
1'823
3UQ
.(6
#(6
1
3UQ
/Q
2$-2.1
3UQ
-F
2$-2.1
3UQ
1%4-#
3UQ
6
#.--$#
3UQ
6
6
6
-F38/$
3UQ
6
#.--$#
3UQ
3#\3#$3#)3#*
3#+3#-3#13#2
3#33#43#63#6
3#+O
3#
2$-2.1
3UQ
3#* 3#38/$
3UQ
2$3/'(
3UQ
1'823
3UQ
$11!#3
3UQ
/.6 6
6
6
/Q38/$
3UQ
2$3/+.
3UQ
$11 ./$- 1
3UQ
/Q
-(
3#
1#.-3
3UQ
#+.2
./$
1.3
/.3, (-38/$
3UQ
6(-" .(6 1%4-#
3UQ
6
6
6
-.
-#
"(2/ 2$3/ -. (-#1 8$2 !"52$3
3UQ
5.+3 4-(3 1%4-#
3UQ
.%% 1%4-#
3UQ
D
/>
,/>
H/>
E/>
?>O
J?>O
H)
6E
,6E
H6E
6
99
'.+"
#+.2
./$-.-$
-.-$ $11!#3
3UQ
.-"$+
3UQ
.%%"$+
3UQ
2$3/
6(-"
$11
/.6
.%%
-.
-#
(-#1
"$#1
2$3/ -. (-#1 1%4-#
3UQ
1#.-3
3UQ
12$3/
3UQ
!#3"(1
3UQ
1'823
3UQ
1.3
'.+"
#+.2
./$-.-$
-.-$ $11!#3
3UQ
'.+"
#+.2
./$-.-$
-.-$ $11!#3
3UQ
.-"$+
3UQ
.%%"$+
3UQ
5.+3
#411
.-"$+
3UQ
.%%"$+
3UQ
.(6
#(6
6(-" .(6 1%4-#
3UQ
1.3
1.3
1#.-3
3UQ
#+.2
./$
$11 ./$- 1%4-#
3UQ
$11!#3
3UQ
2$3/+.
3UQ
2$3/'(
3UQ
1'823
3UQ
-.-$ $11!#3
3UQ
.-"$+
3UQ
!-!.43
3UQ
.%%"$+
3UQ
.1!-&$
3UQ
J!
J!
-.-$
#411 J! 1.3
'.+"
#+.2
./$-.-$
1.3
.43$11
3UQ
1.3
.43+.
3UQ
1.4
.43'(
3UQ
1.4
5LIQ !-!.43
3UQ
.1!-&$
3UQ
/.6 1%4-#
3UQ
.%% 1%4-#
3UQ
100
101
2!5$
+.!"
,$, 2!5$ 2$34/
3UQ
,$,.18
3UQ
"(2/ 2$34/
3UQ
#.-31!
3UQ
+(&'3
3UQ
8$2
-.
#!+ 8$2 2$34/
3UQ
!
5!+5$
3UQ
+(-$
3UQ
3UQ
8$2
-.
#!+'(
3UQ
3UQ
2(, 8$2 3UQ
1$+2(,
3UQ
-.
8$2
-.
8$2
-.
/!22 8$2 8$2 2$34/
3UQ
$-/!22
3UQ
-$6/!2
3UQ
-.
"$"*
$2%1
(32$
4*
+!-& 2$34/
3UQ
102
4*
+!-&4!
3UQ
42$#!+
3UQ
-.
$-2(,
3UQ
8$2
-.
8$2 8$2 #!++.
3UQ
2.0
!.43 8$2
-.
-.
2$34/
3UQ
3!&
!.43
$-%!23
3UQ
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[36]
[37]
[38]
[39]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
103
Relaiseinheiten
100
100
90
90
80
80
70
70
60
Hysterese = 10
60
Sollwert = 50
50
Hysterese = 10
40
Sollwert = 50
50
40
30
30
20
10
On N.C.
On N.C.
20
Off N.O.
Off N.O.
10
On N.C.
t
60
80
70
90 100
0 10 20 30 40
Relaisaktion: Fallend
50
60
80
70
90 100
Relaiseinheiten
100
100
90
90
80
80
70
70
Hysterese = 5
Obere Sollwert = 60
60
Hysterese = 5
Obere Sollwert = 60
60
50
50
Untere Sollwert = 40
Hysterese = 5
40
40
30
30
20
Off
1
Off
1
Off
20
Off
1
Off
1
Off
10
On
2
On
2
On
10
On
2
On
2
On
t
104
Subsidiaries
DK
UK
FR
DE
[email protected]
tel. +33 (0) 4 72 14 06 07
fax +33 (0) 4 72 37 88 20
Germany
PR electronics GmbH
Bamlerstraße 92
D-45141 Essen
[email protected]
tel. +49 (0) 201 860 6660
fax +49 (0) 201 860 6666
Italy
PR electronics S.r.l.
Via Giulietti, 8
IT-20132 Milano
[email protected]
tel. +34 93 311 01 67
fax +34 93 311 08 17
Sweden
PR electronics AB
August Barks gata 6
S-421 32 Västra Frölunda
[email protected]
tel. +46 (0) 3149 9990
fax +46 (0) 3149 1590
Head office
Denmark
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Danish were displayed