Avent SCF255/12, SCF255/57, SCF255/56, Electric Bottle and Baby Food Warmer, SCF255/22, SCF255/58, SCF255/32, SCF255/54 Betjeningsvejledning

Avent SCF255/12, SCF255/57, SCF255/56, Electric Bottle and Baby Food Warmer, SCF255/22, SCF255/58, SCF255/32, SCF255/54 Betjeningsvejledning
GB
FR
DE
NL
NO
SE
PT
RU
PL
TR
AR
GR
SC
3
1
2
3
Contents
a)
b)
c)
d)
5
1
2
3
Contenu
a)
b)
c)
d)
6
FR
SOIT
7
1
2
3
a)
b)
c)
d)
8
DE
Entkalken
9
Water temperatuur in de verwarmer
1
2
3
Gebruiksaanwijzing
Onderhoud van uw fles- en
babyvoedingverwarmer
Ontkalken
Waarschuwing
Voedingslepeltje
11
1
2
3
12
ES
13
IT
1
2
3
IT
Garanzia
Philips AVENT è qui per aiutarti
IT: Chiama il numero verde 800 790502
CH: 056 266 5656
Scrivi a: AVENT Ltd, Suffolk, CO10 7QS, England
www.philips.com/AVENT
15
1
2
3
16
17
1
2
3
NO
Avkalkning
Skje
Garanti
19
1
2
3
20
SE
Avkalkning
Sked
Garanti
Philips AVENT hjälper dig
Skriv till: AVENT Ltd, Suffolk, CO10 7QS, England
SE: 08-725 14 05.
www.philips.com/AVENT
21
DK Philips AVENT Express flaske- og madvarmer
Brug venligst 5 minutter på at læse hele
denne folder igennem, inden du tager din
Express flaske- og madvarmer i brug første
gang og behold folderen til evt. senere brug.
Express flaske- og madvarmer giver dig mulighed for
at opvarme alle AVENT Airflex sutteflasker samt glas
og bægre med babymad sikkert og hurtigt. Express
flaske- og madvarmer er ikke beregnet til at holde
mad og drikke varme, da vitaminer derved kan
nedbrydes.
Opvarmningstiden på mælk eller mad afhænger
af størrelsen på flaske/beholder og på
starttemperaturen (f.eks. rumtemperatur 20°C eller
5°C fra køleskabet). Diagram 2 viser omtrentlige
tider for opvarmning. Kontroller altid temperaturen
inden barnet mades.
Nedenfor vises den omtrentlige temperatur, som
vandet* rundt om beholderen kan nå. Dette er
ikke en opvarmningsguide til mad og drikke!
Indstilling
Omtrentlig vand*temperatur
rundt om beholderen.
1
2
3
Airflex sutteflasker
1) Sørg for at kurven er korrekt placeret i flaskeog madvarmeren.
2) Anbring den samlede, fyldte flaske i flaske- og
madvarmeren.
3) Ved 125ml Airflex sutteflasker skal flaske- og
madvarmeren fyldes med vand til lige over
mælkens niveau i sutteflasken.
4) Ved større Airflex sutteflasker (260ml og
330ml) skal flaske- og madvarmeren fyldes til
15mm under kanten af flaske- og
madvarmeren.
5) Lad aldrig vandet nå op over flaskehalsen eller
dryppe ud over flaske- og madvarmeren.
6) Sæt stikket i og tænd for strømmen. Indstil
knappen på 3.
7) Lampen lyser og indikerer dermed, at flaske22
DK
og madvarmeren arbejder.
8) Under opvarmningsprocessen vil lampen
tænde og slukke for at vise, at vandet rundt
om sutteflasken opvarmes til den maksimale
indstillingstemperatur.
9) Kontroller altid maden, og når den ønskede
temperatur er nået, fjernes maden straks.
10) Ryst flasken let og kontroller mælkens
temperatur ved at dryppe et par dråber på
håndleddet, inden du giver din baby mad.
11) Pas på at mælken ikke overophedes.
NB: Se venligst tidsindstillingerne i diagram 2.
NB: Kurven kan fjernes, når AVENT Magic
træningskoppen eller andre sutteflasker end
AVENT skal opvarmes.
Enten:
Glas og bægre med babymad
Express flaske- og madvarmer skal tilsluttes et stik
med jordforbindelse. Apparatets
strømforsyningsledning KAN IKKE udskiftes. Hvis
ledningen beskadiges, skal apparatet kasseres.
1) Sørg for at kurven er korrekt placeret i flaskeog madvarmeren.
2) Fjern låget og placer glasset eller bægeret
i flaske- og madvarmeren.
3) Fyld flaske- og madvarmeren med vand til 15
mm under toppen af glasset/bægeret.
4) Sæt stikket i og tænd for strømmen. Indstil
knappen på 3.
5) Fortsæt som 7-9 ovenfor.
6) Flaske- og madvarmeren arbejder på samme
måde som ved sutteflasker. Pas på når
bægeret eller glasset skal fjernes, da både
de og vandet omkring dem, er varme.
7) Ved små glas/bægre kan du med fordel placere
et skruelåg fra en AVENT Airflex sutteflaske
under glasset/bægeret, inden du tilfører vand,
så beholderen let kan fjernes.
8) Rør i maden og smag selv på den med en ske, så
du sikrer dig, at den ikke er for varm for dit barn.
9) Pas på at maden ikke overophedes.
NB: Se venligst tidsindstillingerne i diagram 2.
Vedligeholdelse af flaske- og
madvarmeren
Tag stikket ud, lad apparatet køle af og aftør indog udvendigt med en fugtig klud. BRUG ALDRIG
SKURESVAMP ELLER SKUREPULVER/-CREME. Du
kan med fordel bruge forkogt eller filtreret vand
i flaske- og madvarmeren for at mindske
kalkaflejringer.
Afkalkning
Du bør afkalke din Express flaske- og madvarmer
hver fjerde uge for at sikre, at den fortsat fungerer
100% effektivt.
Sæt kurven på plads i apparatet. Bland en af de
vedlagte små poser med citronsyre (10 g) med
200 ml vand og hæld det i. Opvarm i 10 minutter
på indstilling 3. Tag derefter stikket ud – lad
apparatet stå i 30 minutter. Hæld opløsningen
ud og skyl med vand. Citronsyre fås hos de fleste
materialister og igennem Philips AVENT
kundeservice.
Eller:
Hæld 50 ml eddike (hvid) blandet med
100 ml koldt vand i apparatet (med kurven sat i).
Lad det stå indtil kalken har løsnet sig. Tøm
beholderen og skyl den grundigt.
Den medfølgende ledning må ikke benyttes
til andre apparater, og andre ledninger må ikke
benyttes til Express flaske- og madvarmeren.
Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse
med kravene til radiointerferens samt EU direktiv
89/336/EØF.
• Flaske- og madvarmeren indeholder varmt vand
under brug.
• Anbring altid beholderen i flaske- og
madvarmeren, inden der tilføres vand.
• Sørg for at vandet er tilført, inden enheden
tændes.
• Hvis maden bliver stående i flaske- og
madvarmeren, vil temperaturen fortsat stige,
da termostaten tænder og slukker, når den er
forbundet til lysnettet.
• Kontroller altid maden, og når den ønskede
temperatur er nået, fjernes maden straks.
• Tag altid stikket ud af kontakten efter endt
brug, så flaske- og madvarmeren slukkes.
• NEDSÆNK ALDRIG I VAND.
• Dette apparat må kun benyttes af ansvarlige
voksne, og skal holdes uden for børn og svagelige
personers rækkevidde.
• Dette apparat må ikke benyttes af personer
(herunder børn) med nedsatte fysiske eller psykiske
evner, nedsat følesans, motoriske forstyrrelser, eller
mangel på erfaring eller viden, med mindre de er
under opsyn eller instrueres i brug af apparatet af
en person, der har ansvar for deres sikkerhed.
• Lad ikke børn være alene med apparatet, da det ikke
må anvendes til leg.
Ske
• Til 6+ måneder.
• Skeer med lille hoved, der er specielt udviklet til små
munde og bløde gummer.
• Langt håndtag – let at holde om, anvende og rengøre.
• Udformet så maden ikke så let spildes.
ADVARSEL – for dit barns sikkerhed!
Rengør produktet, inden brug første gang. Tåler
maskinopvask. Steriliser i Philips AVENT dampsterilisator
eller kog i vand i 5 minutter. Kontroller produktet, inden
hver brug. Kassér straks, hvis produktet viser tegn på
skade eller svaghed. Placer ikke i sollys, når apparatet ikke
er i brug, og anbring det ikke i varme eller
steriliseringsopløsning længere end anbefalet, da det kan
svække produktet. Brug altid dette produkt under opsyn
af en voksen. Kontroller altid madens temperatur, inden
barnet får mad.
Garanti
Philips AVENT garanterer, at hvis Express flaskeog madvarmer bliver defekt inden for de første
tolv måneder efter købsdatoen, vil den blive
udskiftet uden beregning i denne periode. Aflever
venligst produktet hos forhandleren, hvor det blev
købt. Behold venligst kvitteringen som bevis på
købet, og noter, hvor og hvornår det er købt. For at
garantien er gældende, bemærk venligst:
• Express flaske- og madvarmer skal anvendes
i overensstemmelse med anvisningerne i denne
folder og tilsluttes en egnet strømforsyning.
• Kravet må ikke fremsættes som følge af uheld,
forkert brug, snavs, forsømmelse eller
almindelig slitage.
Dette påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder.
Philips AVENT er til for at hjælpe
Skriv til: Jens Thorn A/S, Skellet 1, 4174 Jystrup
DK: 57 52 81 03
www.philips.com/AVENT
23
1
2
3
24
RU
Очистка от накипи
Внимание!
a)
b)
c)
d)
1
2
3
8)
K afl› k
•
•
•
•
•
•
29
AR
30
30
AR
31
31
GR £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ Express ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ Ù˘ Philips AVENT
¶·Ú·Î·Ïԇ̠·ÊÈÂÚÒÛÙ 5 ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÔÏfiÎÏËÚÔ ·˘Ùfi ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÚÈÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Express ªÈÌÂÚfiÓ
Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
ÙÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.
√ £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ Express ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜
Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ıÂÚÌ·›ÓÂÙ fiÏ· Ù· ªÈÌÂÚfi Airflex Ù˘
AVENT ·ÏÏ¿ Î·È ‚·˙¿ÎÈ· ‹ ÌÂÙ·ÏÏÈο ‰Ô¯Â›· Ì ‚ÚÂÊÈ΋
ÙÚÔÊ‹, Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ·. √ £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ Express
ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ·
‰È·Ù‹ÚËÛË ˘ÁÚÒÓ ‹ ÙÚÔÊ‹˜ ˙ÂÛÙÒÓ ÂÂȉ‹ ÔÈ ‚Èٷ̛Ә
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¯·ıÔ‡Ó.
∏ Ù·¯‡ÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ ıÂÚÌ·›ÓÂÈ
ÙÔ Á¿Ï· ‹ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘
ÌÈÌÂÚfi ‹ ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›Ô˘ ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ‹ ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ (.¯. ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ 20° C ‹ ·fi ÙÔ „˘ÁÂ›Ô ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 5° C). √ ›Ó·Î·˜ 2 Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË
ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ¶¿ÓÙ· Ó·
ÂϤÁ¯ÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ ÚÈÓ Ù·˝ÛÂÙ ÙÔ
̈Úfi Û·˜.
√È ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘
ÓÂÚÔ‡* ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ
ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·
Ô‰ËÁfi ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÁÈ· ˘ÁÚ¿ ‹ ÙÚÔÊ‹!
ƒ‡ıÌÈÛË
1
2
3
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡* ηٿ
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ›
Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ
ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô
35 – 45 °C
45 – 75 °C
75 – 85 °C
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
·)
‚)
Á)
‰)
√‰ËÁ›Â˜ ÃÚ‹Û˘
°È· ªÈÌÂÚfi Airflex
1) µÂ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ
ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
2) ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ
ÌÈÌÂÚfi ÛÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
3) °È· ÌÈÌÂÚfi Airflex ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 125ml/4oz,
ÁÂÌ›ÛÙ ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Ì ÓÂÚfi ̤¯ÚÈ Ï›ÁÔ ¿Óˆ
·fi ÙË ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÌÂÚfi.
4) °È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÌÈÌÂÚfi Airflex (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜
260ml/9oz), ÁÂÌ›ÛÙ ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· ̤¯ÚÈ 15mm
οو ·fi ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘.
5) ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ ÓÂÚfi Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ‡„Ô˜
ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ ÙÔ˘ ÌÈÌÂÚfi Ô‡Ù ӷ ¯˘ı› ¤Íˆ ·fi
ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
32
6) µ¿ÏÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙËÓ Ú›˙· Î·È ·ÓÔ›ÍÙ ÙËÓ
·ÚÔ¯‹. °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙÔ 3.
7) £· ·Ó¿„ÂÈ ¤Ó· ʈٿÎÈ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô
ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
8) ŸÛË ÒÚ· ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È, ÙÔ ÊˆÙ¿ÎÈ ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ
ÁÈ· Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÌÈÌÂÚfi
˙ÂÛÙ·›ÓÂÙ·È ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘.
9) ¶¿ÓÙ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ Î·È fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ
ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ
ÌÈÌÂÚfi ·Ì¤Ûˆ˜.
10) ∫Ô˘Ó‹ÛÙ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÙÔ ÌÈÌÂÚfi Î·È ÂϤÁÍÙ ÙË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ „Âο˙ÔÓÙ·˜ Ï›ÁÔ ÛÙÔÓ
ηÚfi Û·˜ ÚÈÓ Ù·˝ÛÂÙ ÙÔ ÌˆÚfi Û·˜.
11) ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÌËÓ ˘ÂÚıÂÚÌ¿ÓÂÙ ÙÔ Á¿Ï·.
¶ƒ√™√Ã∏: AÓ·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2.
¶ƒ√™√Ã∏: ªÔÚ›Ù ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ fiÙ·Ó
ıÂÚÌ·›ÓÂÙ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Magic Ù˘ AVENT ‹ ¿ÏϘ
Ì¿ÚΘ ÌÈÌÂÚfi.
°È· ‚·˙¿ÎÈ· ‹ ÌÂÙ·ÏÏÈο ‰Ô¯Â›· ‚ÚÂÊÈ΋˜ ÙÚÔÊ‹˜
1) µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ
ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
2) ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‚·˙¿ÎÈ ‹
ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ‰Ô¯Â›Ô ÛÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
3) °ÂÌ›ÛÙ ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Ì ÓÂÚfi ̤¯ÚÈ Ù· 15 mm
οو ·fi ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚¿˙Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡
‰Ô¯Â›Ô˘.
4) µ¿ÏÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙËÓ Ú›˙· Î·È ·ÓÔ›ÍÙ ÙËÓ
·ÚÔ¯‹. °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙÔ 3.
5) ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ٷ ‚‹Ì·Ù· 7 ¤ˆ˜ 9 Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
·Ú·¿Óˆ.
6) √ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ
fiˆ˜ Ì ٷ ÌÈÌÂÚfi. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ fiÙ·Ó ‚Á¿˙ÂÙ ÙÔ
‚·˙¿ÎÈ ‹ ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ‰Ô¯Â›Ô, ÂÂȉ‹ ÌÔÚ› ›ÙÂ
·˘Ù¿ ›Ù ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ Ù· ÂÚÈÎÏ›ÂÈ, Ó·
Â›Ó·È Î·˘Ù¿.
7) °È· ÌÈÎÚ¿ ‚·˙¿ÎÈ·/ÌÂÙ·ÏÏÈο ‰Ô¯Â›· ηÏfi ı· ‹Ù·Ó
Ó· ‚¿˙·Ù ¤Ó· ‚ȉˆÙfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·fi ¤Ó· ªÈÌÂÚfi
Airflex Ù˘ AVENT οو ·fi ·˘Ù¿, ÚÈÓ
ÚÔÛı¤ÛÂÙ ÓÂÚfi ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ›ÙÂ
Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÙ ÈÔ Â‡ÎÔÏ·.
8) ∞ӷη٤„Ù ÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙÔ ÂÛ›˜ ÔÈ
›‰ÈÔÈ Ì ¤Ó· ÎÔ˘Ù¿ÏÈ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ
Â›Ó·È Ôχ ˙ÂÛÙfi ÁÈ· ÙÔ ÌˆÚfi Û·˜.
9) ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÌËÓ ˘ÂÚıÂÚÌ¿ÓÂÙ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹.
¶ƒ√™√Ã∏: AÓ·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2.
GR
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·fi ¿Ï·Ù·
£· Ú¤ÂÈ Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ ÙÔ £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Express
ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ οı ٤ÛÛÂÚȘ
‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ
Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο.
∂π∆∂:
∞Ó·Ì›ÍÙ ¤Ó· Û·ÎÔ˘Ï¿ÎÈ ÎÈÙÚÈÎfi Ô͇ (10g) Ì 200ml
ÓÂÚfi. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘ Î·È ¯‡ÛÙ ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÛÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
£ÂÚÌ¿ÓÂÙ¤ ÙÔÓ ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿ ÛÙÔ 3. ∞ÊÔ‡ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó 10
ÏÂÙ¿, Û‚‹ÛÙ ÙÔÓ ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ú›˙· ÙÔ˘ ηÈ
·Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ÁÈ· 30 ÏÂÙ¿. ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ηÈ
Í‚Á¿ÏÙ ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Ì ÓÂÚfi ‚Ú‡Û˘. ∆Ô ÎÈÙÚÈÎfi
Ô͇ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ·fi ÙËÓ
∂͢ËÚ¤ÙËÛË ¶ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ Philips AVENT Î·È ·fi
οÔÈ· Ê·Ú̷Λ·.
∂π∆∂
∞Ó·Ì›ÍÙ 50ml Ï¢Îfi ͇‰È Ì 100ml ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi ηÈ
¯‡ÛÙ ÙÔ ÛÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· (Ì ÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
̤۷). ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ¿Ï·Ù·.
∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Î·È Í‚Á¿ÏÙ ηϿ.
‹ Ì ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÌÂÈÚ›·˜ ‹ ÁÓÒÛ˘, ÂÎÙfi˜ ηÈ
Â¿Ó ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ηıÔ‰‹ÁËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯Ú‹ÛË
Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË
οÔÈÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜.
• • £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂȂϤÂÙ ٷ ·È‰È¿ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ
·›˙Ô˘Ó Ì ·˘Ù‹Ó ÙË Û˘Û΢‹.
∂ÁÁ‡ËÛË
∏ Philips AVENT Û·˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È fiÙÈ Â¿Ó Ô £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜
Express ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ ηٷÛÙ›
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi˜ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰Ò‰Âη ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ
ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜, ı· ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜
¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ·˘Ù‹Ó ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ™·˜
·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·fi
fiÔ˘ ÙÔÓ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ. ¡· Ê˘Ï¿Ù ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜, fiÔ˘ ı· Ê·›ÓÂÙ·È ·fi Ô‡ ÙÔÓ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ηÈ
fiÙÂ. °È· Ó· Â›Ó·È ¤Á΢ÚË Ë ÂÁÁ‡ËÛË:
• O £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ Express ªÈÌÂÚfiÓ Î·È ∆ÚÔÊ‹˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Î·È Ó· ›ӷÈ
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜.
• ∏ ·Í›ˆÛË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, η΋˜ ¯Ú‹Û˘, ¤ÏÏÂȄ˘
ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ·Ì¤ÏÂÈ·˜ ‹ ÊıÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.
∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Û·˜
33
SC
34
SC
35
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Danish were displayed