Print Specs - Webstaurant Store

Print Specs - Webstaurant Store
Staafmixer
Staafmixer
Bedieningshandleiding (14)
(14)
Bedieningshandleiding
Stavmikser
Stavmikser
Betjeningsvejledning (16)
(16)
Betjeningsvejledning
Stavmikser
Stavmikser
Brukerhåndbok (20)
(20)
Brukerhåndbok
ª›ÍÂÚ
ÃÂÈÚfi˜
ª
›Í ÂÚ Ã
ÂÈ Úfi˜
∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÃÂÈÚÈÛÌÔ‡
ÃÂÈÚÈÛÌÔ‡ (22)
(22)
∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ
êÛ˜ÌÓÈ Ï ËÍÒÂ
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
(24) (24)
(26)
(26)
(28)
(28)
(30)
(30)
840152500
840152502
(35)
(35)
Immersion Mixer Safety
WARNING:
–
wWARNING
2
wWARNING
2
3
3
AVERTISSEMENT :
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
–
wAVERTISSEMENT
4
–
wAVERTISSEMENT
2
3
Nettoyage
5
ADVERTENCIA:
–
wADVERTENCIA
6
wADVERTENCIA
1
2
3
Limpieza
7
ADVERTÊNCIA:
–
8
1
2
3
Limpeza
9
AVVERTENZA:
–
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
10
–
wAVVERTENZA
Rischio di shock elettrico
2
3
Pulizia
11
WARNUNG:
WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
–
wWARNUNG
12
wWARNUNG
1
2
3
13
WAARSCHUWING:
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
–
wWAARSCHUWING
14
Bedieningshandleiding
1
2
3
15
Sikkerhedsforanstaltninger for Stavmikser
VIGTIGT: Denne betjeningsvejledning bør gennemgås af alle brugere af udstyret, som led i træning
i dets brug.
ADVARSEL:
Når man anvender elektriske apparater, skal de grundlæggende
sikkerhedsforanstaltninger, herunder nedenstående, følges:
• Læs betjeningsvejledningen før brug af mikseren. Hav
altid vejledningen ved hånden.
• Anvend ikke forlængerledning.
• For at sikre sig mod elektriske stød må man ikke lade
motordelen, ledning eller stik komme i berøring med
vand eller andre væsker.
• For at minimere risikoen for personskader skal
netstikket altid fjernes fra stikkontakten når apparatet
ikke bruges, og når man monterer eller fjerner dele
fra apparatet.
• For at forhindre alvorlige personskader skal hænder,
hår, beklædningsdele og køkkengrej holdes væk fra
klingen og piskeriset, når mikseren er i brug. Man kan
anvende en spatel, når apparatet IKKE er i brug.
Undgå berøring af dele i bevægelse.
• Undersøg tilbehøret dagligt. Tjek tilbehøret for slid,
skår samt andre beskadigelser. Udskift tilbehør, som er
slidt eller beskadiget.
• Brug aldrig apparatet udendørs.
• Brug kun Hamilton Beachʼs tilbehør, som er leveret
sammen med apparatet.
• Lad ikke ledningen hænge over kanten på et bord eller
et køkkenbord. Sørg for at ledningen ikke berører
varme overflader, herunder et komfurs kogeplader.
• Placer det ikke nær gasblus, elektriske kogeplader
eller i en varm ovn.
–
wADVARSEL
Risiko for klemskader, snitsår og
trykskader
Vær sikker på, at apparatet ikke er tilsluttet
før montering og fjernelse af tilbehør.
Klingerne er skarpe! Udvis stor
forsigtighed ved håndtering af disse.
KOM IKKE ikke hænderne eller køkkengrej
ned i røreskålen, når apparatet er i brug.
Hvis ikke disse instrukser følges, kan det
resulterer i knoglebrud, snitsår eller andre
alvorlige skader.
16
• Klingerne er SKARPE. Omgås dem med forsigtighed.
• Når der mikses væsker, specielt når disse er varme,
bør der bruges en høj røreskål, eller der bør kun
tilberedes mindre portioner af gangen for at spilde
mindre eller undgå eventuelle skader.
• Brug aldrig højtryksspuler sammen med dette produkt.
• Bær ikke apparatet i ledningen.
• Fjern ledningen fra stikkontakten når apparatet ikke
bruges, og når det rengøres.
• DOBBELTISOLERET - INGEN SERVICERBARE
DELE.
• Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket
er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt,
eller hvis det har været tabt eller er beskadiget på
anden måde.
• Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer
(inkl. børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller med manglende erfaring og viden,
medmindre de har modtaget instrukser om apparatets
brug fra, eller er overvåget af, en person ansvarlig for
deres sikkerhed.
• Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.
Brug ikke forlængerledning.
Lad ikke motorhuset, ledningen eller
stikket komme i berøring med vand eller
andre væsker.
Hvis ikke disse instrukser følges, kan det
resulterer i død, brand eller elektriske stød.
Brugsanvisning
1
2
3
Rengøring
17
–
SPARA DESSA INSTRUKTIONER –
wVARNING
18
wVARNING
Bruksanvisning
1
2
3
19
ADVARSEL:
–
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE –
wADVARSEL
20
1
2
3
21
22
√‰ËÁfi˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ‚˘ıÈ˙fiÌÂÓÔ˘ Ì›ÍÂÚ
1
2
3
√‰ËÁ›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ‚˘ıÈ˙fiÌÂÓÔ˘ Ì›ÍÂÚ
23
ÇçàåÄçàÖ! ÇÒ ÓÔ ‡ÚÓ ˚ Ó·Ó Û‰Ó‚‡ÌËfl ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÁ̇ÍÓÏ ËÚ¸Òfl Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ‚ ‡Ï ͇ı
Ô Ó„ ‡Ï Ï ˚ Ó·Û˜ÂÌËfl ÓÔ ‡ÚÓ Ó‚.
ÇÄÜçõÖ èêÄÇàãÄ íÖïçàäà ÅÖáéèÄëçéëíà
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ:
:
•
•
ÔÓ·ÎËÁÓÒÚË.
• ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ۉÎËÌËÚÂÎË.
•
•
•
ËÒÔÓθÁÛÈÚ ‚˚ÒÓÍËÈ ÒÓÒÛ‰ ËÎË Ì·Óθ¯Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
•
•
•
•
•
•
• ÑÇéâçÄü àáéãüñàü – éÅëãìÜàÇÄÖåõÖ óÄëíà
éíëìíëíÇìûí.
•
Ó‰ÂÊ‰Û Ë ÔÓÒÛ‰Û (ÎÓÊÍË, ÌÓÊË Ë Ú.‰.) ÔÓ‰‡Î¸¯Â ÓÚ
‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ò ‰‚ËÊÛ˘ËÏËÒfl ˜‡ÒÚflÏË.
•
•
•
•
– ëéïêÄçàíÖ ùíà àçëíêìäñàà –
w
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ
éÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Á‡˘ÂÏ ÎÂÌËÈ, ÔÓ ÂÁÓ‚
Ë Ò‰‡‚ÎË‚‡ÌËfl
fl..
è Âʉ ˜ÂÏ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ ËÎË ÒÌËÏ ‡Ú¸
̇҇ ‰ÍË ËÎË ˜‡ÒÚË, Ô Ó‚Â ¸ÚÂ, ‚˚Íβ˜ÂÌ ÎË
Ï ËÍÒÂ .
ã Á‚Ëfl ÓÒÚ ˚ ! Å Û‰¸Ú ӘÂ̸ ÓÒÚÓ ÓÊÌ ˚
Ô Ë ‡·ÓÚÂ Ò ÌËÏË.
ÇÓ ‚ ÂÏ fl ‡·ÓÚ˚ Ï ËÍÒ ‡ áÄèêÖôÄÖíëü
‚ÒÚ‡‚Îfl
flÚÚ¸ ÔÓÒÛ‰Û (ÎÓÊÍË, ÌÓÊË Ë Ú.‰.) ‚
ÂÏÍÓÒÚ¸ ‰ Îfl ÒÏ Â¯Ë‚‡ÌËfl
fl..
ç‚˚ÔÓÎÌÂÌË ‰‡ÌÌ˚ı ËÌÒÚ Û͈ËÈ Ï ÓÊÂÚ
Ô Ë‚ÂÒÚË Í Ô ÂÎÓÏ Û ÍÓÒÚÂÈ, ÔÓ ÂÁ‡Ï ËÎË
‰ Û„ËÏ Ò ¸ÂÁÌ˚Ï Ú ‡‚Ï ‡Ï .
24
w
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ
éÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔÓ ‡ÊÂÌËfl
˝ ÎÂÍÚ Ë˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ
ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ۉ ÎËÌËÚÂθ.
ç ÔÓÏ¢‡ÈÚ ÍÓ ÔÛÒ ˝ ÎÂÍÚ ÓÏ ÓÚÓ ‡,
˝ ÎÂÍÚ Ë˜ÂÒÍËÈ ¯ ÌÛ ËÎË ÓÁÂÚ ÍÛ ‚ ‚Ó‰ Û ËÎ Ë
͇ÍÛ˛- Î Ë·Ó ‰ Û„ Û˛ Êˉ ÍÓÒÚ¸.
ç‚˚ÔÓÎÌÂÌË ‰‡ÌÌ˚ı ËÌÒÚ Û͈ËÈ Ï ÓÊÂÚ
Ô Ë‚ÂÒÚË Í ÒÏ Â ÚË, ÔÓʇ Û ËÎË
˝ ÎÂÍÚ Ë˜ÂÒÍÓÏ Û ¯ ÓÍÛ.
1
2
3
25
26
1
2
3
27
28
1
2
3
29
30
1
2
3
31
2
32
1
33
2
3
Notes
34
Notes
35
840152502
12/12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising

Languages

Only pages of the document in Danish were displayed