advertisement

Duracraft DF130E Series Brugermanual | Manualzz
GB
CZ
DE
DK
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IT
NL
NO
PL
PT
SE
SI
FAN HEATER
User instructions
OTOPNý VENTILÁTOR
Návod k použití
HEIZLÜFTER
Gebrauchsanweisung
Varmeblæser
Betjeningsvejledning
Termoventilador
Instrucciones de uso
LÄMPÖPUHALLIN
Käyttöohje
Radiateur soufflant
Mode d’emploi
VENTILATORSKA GRIJALICA
Upute za uporabu
HŐSUGÁRZÓ
Használati utasítás
Termoventilatore
Istruzioni per l’uso
VENTILATORKACHEL
Gebruiksaanwijzing
VARMEVIFTE
Bruksanvisning
TERMOWENTYLATOR
Instrukcja obsługi
AQUECEDOR ELÉCTRICO
Manual do utilizador
Värmefläkt
Bruksanvisning
KALORIFER Navodilo za uporabo
DF130E
DF130E
Contents
4
English
Obsah
6
Česky
8
Indholdsfortegnelse
10
DANSK
ÍNDICE
12
14
SUOMI
16
18
20
HRVATSKI 22
24
26
InnholDsfortegnelse
28
NORSK
30
POLSKI
32
34
36
3
4
5
2
1
6
7
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
ČESKY
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Likvidace
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
TEILE 1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
DANSK
DANSK
DELE
1. L æs alle instruktionerne før du benytter dette anlæg og benyt
den kun i overensstemmelse hermed.
2. Dette anlæg er ikke beregnet til anvendelse af personer
(herunder børn) med reducerede fysiske, sanselige eller
mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre
de er under opsyn eller har fået vejledning vedrørende
anvendelse af anlægget af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed. Børn bør være under opsyn for at sikre at de ikke
leger med anlægget.
3. Dette anlæg et kun beregnet til indendørs brug og ikke til
udendørs eller industriel anvendelse.
4. Benyt ikke anlægget på steder nær let antændelige gasser eller
substanser såsom opløsningsmidler, lakker eller lim osv. Visse
indvendige dele kan være varme og kan forårsage gnister.
5. Placer ikke anlægget lige under en stikkontakt.
6. Hold brændbare materialer mindst 100 cm væk fra varmeren.
Undgå forbrændinger og lad ikke bar hud komme i kontakt
med varme overflader.
7. Tildæk ikke anlægget, hvilket er angivet af symbolet.
Dette kan medføre overophedning, brand eller elektriske stød.
Kontroller at luftkanalerne til indsugning og udblæsning ikke
er tildækkede.
8. Benyt ikke dette anlæg eller netledningen, hvis det er
beskadiget eller der er tegn på beskadigelser, hvis det er
væltet eller ikke virker korrekt. Reparationer skal udføres af et
servicecenter, der er godkendt af fabrikanten.
9. Udblæsningsgitteret kan blive meget varmt under drift og må
ikke berøres med bare hænder.
10. Berør aldrig enheden med våde hænder.
11. Kontroller at enheden ikke er tilgængelig fra brusebad eller
badekar.
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Luftudgangsåbning
Termostatens kontakt
Indstillingskontakt
A ( ) slukket
B ( ) kold luft
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Driftslys
Bærehåndtag
Luftindgangsåbning
Netledning
BETJENINGSVEJLEDNING
1. D rej driftskontakten (3) på ( ).
2. Drej termostatens kontakt (2) med uret på den højeste position
( ).
3. Er den ønskede rumtemperatur opnået, drej termostatens
kontakt (2) mod uret, til du hører et „klik“. Nu standser
­varmeapparatet driften.
4. Drej derefter termostatens kontakt (2) et stykke med uret igen.
Varmeapparatet vil starte og standse opvarmningsdriften
automatisk og opretholde den ønskede rumtemperatur.
10
Bortskaffelse
Dette symbol på produktet eller dets emballage
henviser til, at dette produkt ikke skal behandles som
almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på
en genbrugsplads for genanvendelse af elektriske og
elektroniske apparater.
Med en korrekt bortskaffelse af dette produkt bidrager du til
beskyttelsen af miljøet og dine medmenneskers sundhed. Miljø og
sundhed bringes i fare ved forkert bortskaffelse.
Du kan få flere oplysninger om genanvendelse af dette produkt hos
kommunens tekniske forvaltning, hos renovationsselskabet eller i
den forretning, hvor du har købt produktet.
Denne forskrift er kun gyldig for medlemsstater i EU.
Rengøring
1. F ør du begynder med rengøringen, drej termostatens
kontakt (2) på den laveste position ( ) og fjern ­netstikket
fra stikkontakten. Varmeapparatet skal køle af i mindst 20
minutter.
2. Rens luftindgangs- (1) og luftudgangsåbningen (6)
med en støvsuger for at fjerne støvet fra motoren og
opvarmningselementet.
3. Rens varmeapparatet med en blød, fugtig klud udefra.
KØBSBETINGELSE
Køber overtager som betingelse ved købet ansvaret for korrekt
anvendelse og pleje af dette KAZ-produkt i over­ens­stemmelse med
denne betjeningsvejledning. Det er op til køberen eller brugeren,
hvornår og hvor længe han vil bruge dette KAZ-produkt.
BEMÆRK! HVIS DER OPSTÅR PROBLEMER MED DETTE
KAZ-PRODUKT, SKAL DU FØLGE ANVISNINGERNE I
GA­RANTIBETINGELSERNE. FORSØG IKKE SELV AT ÅBNE ELLER
REPARERE DETTE KAZ-PRODUKT, DA DETTE MEDFØRER,
AT GARANTIEN BORTFALDER OG DET DERUDOVER KAN
FORÅRSAGE person- eller MATE-RIALESKADE.
Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
11
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Orificio de salida de aire
Interruptor de termostato Conmutador de Ajustes
A ( ) apagado
B ( ) aire frío
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Indicador de luz
Asidero de transporte
Orificio de entrada de aire
Cable de alimentación
12
Limpieza
CONDICIÓN DE COMPRA
13
SUOMI
SUOMI
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
14
15
CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE
Elimination
1.
2.
3.
4.
5. 6.
7.
16
17
ΜΕΡΗ
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
A
B
C
D
1.
2.
3.
3.
1.
4.
2.
3.
19
HRVATSKI
HRVATSKI
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Otvor za ispuh zraka
Podešavač termostata
Prekidač Postavki
A ( ) isklj
B ( ) hladan zrak
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Pilotska lampica
Ručka za nošenje
Otvor za ispuh zraka
Strujni kabel
20
21
MAGYAR
MAGYAR
ALKOTÓELEMEK
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
22
23
ITALIANO
ITALIANO
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
24
25
NEDERLANDS
NEDERLANDS
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Oververhittingsbeveiliging voor het verwarmingstoestel
26
KOOPVOORWAARDE
27
NORSK
NORSK
KOMPONENTER
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
28
29
POLSKI
POLSKI
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
30
31
PORTUGUÊS
PORTUGUÊS
IMPORTANTES INSTRUÇÕES de SEGURANÇA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
32
Limpeza
CONDIÇÃO DE COMPRA
33
KOMPONENTER
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
34
35
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
36
37
38
39

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement