Libretto di Istruzioni Manuel d'Instructions

Libretto di Istruzioni Manuel d'Instructions
Libretto di Istruzioni
Manuel d’Instructions
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de Instruções
Brugsvejledning
Bruksanvisning
IT
2
2
Manuel d’Instructions
SOMMAIRE
CONSEILS ET SUGGESTIONS ..........................................................................................................................................17
CARACTERISTIQUES.........................................................................................................................................................18
INSTALLATION ....................................................................................................................................................................19
UTILISATION........................................................................................................................................................................22
ENTRETIEN .........................................................................................................................................................................23
FR
3
3
DE
4
4
Gebruiksaanwijzing
INHOUDSOPGAVE
ADVIEZEN EN SUGGESTIES.............................................................................................................................................31
EIGENSCHAPPEN...............................................................................................................................................................32
INSTALLATIE .......................................................................................................................................................................33
GEBRUIK..............................................................................................................................................................................36
ONDERHOUD ......................................................................................................................................................................37
NL
5
5
ES
6
6
PT
7
7
Brugsvejledning
INDHOLD
RÅD OG ANVISNINGER .....................................................................................................................................................52
APPARATBESKRIVELSE....................................................................................................................................................53
INSTALLATION ....................................................................................................................................................................54
BRUG ...................................................................................................................................................................................57
VEDLIGEHOLDELSE...........................................................................................................................................................58
DK
8
8
Bruksanvisning
INNHOLD
ANBEFALINGER OG FORSLAG.........................................................................................................................................59
EGENSKAPER.....................................................................................................................................................................60
INSTALLASJON ...................................................................................................................................................................61
BRUK....................................................................................................................................................................................64
VEDLIKEHOLD ....................................................................................................................................................................65
NO
9
9
650 mm min.
IT
1
10
CARATTERISTICHE
Ingombro
90
427
min. 740
740
650 min.
70
259
max. 940
132
500
260
300
15
14.1
Rif.
1
IT
12a 7.2.1
11
14
9
2.1
12c
2
8b
2.2
8a
11
12a
1
1
11
INSTALLAZIONE
1÷2
116 116
650 min.
328
11
12a
X
7.2.1
IT
1
12
Vr
12a
•
•
•
•
•
•
•
IT
ø 150
ø 120
9
15
8b
14.1
8a
14
1
13
7.2.1
IT
12c
2.1
2
8b
2.2
8a
12c
1
14
USO
L
S
V1
L
Luci
S
Led
V1
V2
V3
IT
V2
V3
1
15
IT
1
16
650 mm min.
FR
1
17
CARACTERISTIQUES
Encombrement
90
427
min. 740
740
650 min.
70
259
max. 940
132
500
260
300
15
14.1
Réf.
1
FR
12a 7.2.1
11
14
9
2.1
12c
2
8b
2.2
8a
11
12a
1
1
18
INSTALLATION
1÷2
116 116
650 min.
328
11
12a
X
7.2.1
FR
1
19
Montage Corps Hotte
Vr
12a
•
•
•
•
•
•
•
•
FR
ø 150
ø 120
9
15
8b
14.1
8a
14
2
20
7.2.1
FR
12c
2.1
2
8b
2.2
8a
12c
2
21
UTILISATION
L
S
V1
V2
V3
L
S
Del
V1
V2
Vitesse
V3
Vitesse
FR
2
22
Filtre anti-odeur (Version filtrante)
REMPLACEMENT FILTRE AU CHARBON ACTIF
FR
2
23
650 mm min.
DE
2
24
90
427
min. 740
740
650 min.
70
259
max. 940
132
500
260
300
St.
1
2
2.1
2.2
8a
8b
9
14
1
1
1
1
1
1
1
DE
2
1
St.
2
6
6
6
St.
1
15
14.1
12a 7.2.1
11
14
9
2.1
12c
2
8b
2.2
8a
11
12a
1
2
25
MONTAGE
1÷2
116 116
650 min.
328
11
12a
X
7.2.1
DE
2
26
Vr
12a
•
•
•
•
•
•
•
•
DE
ø 150
ø 120
9
15
8b
14.1
8a
14
2
27
DE
12c
2.1
2
8b
2.2
8a
12c
2
28
S
V1
V2
V3
L
S
Led
V1
Motor
V2
V3
DE
2
29
DE
3
30
650 mm min.
NL
3
31
90
427
min. 740
740
650 min.
70
259
max. 940
132
500
260
300
1
2
2.1
2.2
8a
8b
9
14
1
1
1
1
1
1
1
14.1
15
Ref.
7.2.1
11
12a
12c
2
1
2
6
6
6
1
NL
15
14.1
12a 7.2.1
11
14
9
2.1
12c
2
8b
2.2
8a
11
12a
1
3
32
INSTALLATIE
1÷2
116 116
650 min.
328
11
12a
X
7.2.1
NL
3
33
Montage van de Wasemkap
Vr
12a
NL
ø 150
ø 120
9
15
8b
14.1
8a
14
3
34
NL
12c
2.1
2
8b
2.2
8a
12c
3
35
S
V1
V2
V3
L
S
Led
V1
Motor
V2
V3
NL
3
36
NL
3
37
650 mm min.
ES
3
38
CARACTERÍSTICAS
Dimensiones
90
427
min. 740
740
650 min.
70
259
max. 940
132
500
260
300
15
14.1
12a 7.2.1
11
14
9
2.1
12c
2
8b
2.2
8a
11
12a
1
ES
3
39
INSTALACIÓN
1÷2
116 116
650 min.
328
11
12a
X
7.2.1
ES
4
40
Vr
12a
ES
ø 150
ø 120
9
15
8b
14.1
8a
14
4
41
ES
12c
2.1
2
8b
2.2
8a
12c
4
42
USO
L
V2
V3
ES
4
43
ES
4
44
650 mm min.
PT
4
45
90
427
min. 740
740
650 min.
70
259
max. 940
132
500
260
300
15
14.1
Ref.
1
PT
12a 7.2.1
11
14
9
2.1
12c
2
8b
2.2
8a
11
12a
1
4
46
INSTALAÇÃO
1÷2
650 min.
12a
116 116
328
11
X
7.2.1
PT
4
47
Vr
12a
•
•
•
•
•
•
•
PT
ø 150
ø 120
9
15
8b
14.1
8a
14
4
48
PT
12c
2.1
2
8b
2.2
8a
12c
4
49
S
V1
V2
V3
L
Luzes
S
Led
Led de motor em funcionamento.
V1
Motor
V2
V3
PT
5
50
PT
5
51
RÅD OG ANVISNINGER
INSTALLATION
• Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der skyldes
ukorrekt eller forkert installation.
• Den mindst tilladelige sikkerhedsafstand mellem komfurets top og emhættens underside er 650 mm.
• Kontrollér, at lysnetspændingen er den samme som den spænding, der er
angivet mærkepladen, der sidder på inde i emhætten.
• For Klasse I apparater skal det også kontrolleres, at elforsyningen er forsynet med jord.
• Emhætten kobles til aftrækskanalen ved hjælp af et rør med en min.diameter på 120 mm. Afstanden fra emhætten til kanalen skal være så
kort som mulig.
• Emhætten må ikke tilsluttes en kanal, der fører forbrændingsgasser ud i
det fri (oliefyr, brændeovne etc.).
• Hvis emhætten skal anvendes i forbindelse med ikke-elektriske apparater
(f.eks. gaskomfur, gaskogeblus), skal det sikres, at lufttilgangen til rummet
er tilstrækkelig, så aftræksgasserne ikke slår tilbage. Køkkenet skal have
en åbning, der har direkte forbindelse til det fri, så der er sikret en tilstrækkelig mængde ren luft.
ANVENDELSE
• Emhætten er udelukkende beregnet til at fjerne em og lugte i køkkener i
private husholdninger.
• Emhætten må kun anvendes til det formål, hvortil den er konstrueret.
• Der må ikke forekomme høj åben ild under emhætten, mens den anvendes.
• Justér brænderen, så flammerne er rettet direkte mod bunden af panden/gryden – de må ikke nå ud over kanten af bunden.
• Frituregryder skal under brug holdes under konstant opsyn: kogende varm
olie kan sprøjte ind i flammerne.
• Emhætten må ikke anvendes af børn og personer, som ikke ved, hvordan
den betjenes.
• Apparatet er ikke beregnet til at skulle anvendes af mindre børn eller
svækkede personer uden opsyn.
• Mindre børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
650 mm min.
VEDLIGEHOLDELSE
• Inden apparatet skal vedligeholdes eller rengøres, skal der slukkes for det
eller stikket skal tages ud af stikkontakten.
• Rengør og/eller udskift filtrene iht. det angivne tidinterval.
• Rengør emhætten ved hjælp af en fugtig klud og et neutralt flydende rengøringsmiddel.
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation
for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle
negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
DK
5
52
90
427
min. 740
740
650 min.
70
259
max. 940
132
500
260
300
15
Osat
Lkm Tuotteen osat
1 Runko, johon kuuluvat: Kytkimet, valo, tuuletinryhmä,
suodattimet
2
1 Teleskooppihormi, johon kuuluvat:
2.1
1 Ylempi hormi
2.2
1 Alempi hormi
8a
1 Ilmanpoistoritilä suunta oikea
8b
1 Ilmanpoistoritilä suunta vasen
9
1 Kavennuslaippa ø 150-120 mm
14
1 Rungon ilman ulostulon kaksiosainen jatke
14.1
2 Ilman ulostuloliitoksen jatke
15
1 Ilman ulostuloliitos
Nro Lkm Asennusosat
7.2.1 2 Ylemmän hormin osan kiinnitystuki
11
6 Tulppa
12a
6 Ruuvi 4,2 x 44,4
12c
6 Ruuvi 2,9 x 9,5
Lkm Asiakirjat
1 Käyttöopas
14.1
Nro
1
DK
12a 7.2.1
11
14
9
2.1
12c
2
8b
2.2
8a
11
12a
1
5
53
INSTALLATION
1÷2
Gennemboring af væg og fastspænding af beslag
116 116
650 min.
12a
328
11
X
7.2.1
Optegn på væggen:
• en lodret linie helt op til loftet eller op til øverste kant fra midten af zonen, hvor emhætten
skal monteres, samt
• en vandret linie i mindst 650 mm’s højde over komfuret.
• Anbring, som vist på tegningen, beslaget 7.2.1 i en afstand af 1-2 mm fra loftet eller den
øverste kant, idet dets midte (hak) anbringes på den lodrette referencelinie.
• Afmærk midten af beslagets huller.
• Anbring, som vist, beslaget 7.2.1 i en afstand af X mm under det første beslag (X = højden
af den medleverede øvre skorsten), idet dets midte (hak) anbringes på den lodrette referencelinie.
• Afmærk midten af beslagets huller.
• Lav, som vist på tegningen, et referencepunkt 116 mm fra den lodrette referencelinie og 328
mm over den vandrette referencelinie.
• Gentag denne operation på den modsatte side.
• Bor 8 mm huller i de angivne punkter.
• Anbring rawlplugs 11 i hullerne.
• Spænd beslagene fast med de medleverede skruer 12a (4,2 x 44,4).
• Skru de to medleverede skruer 12a (4,2 x 44,4) i ophængningshullerne til emhætten, idet
man lader en afstand på 5-6 mm være mellem væggen og skruehovederne.
DK
5
54
Montering af emhætte
Vr
• Inden man hænger emhætten op, skal man stramme de to
skruer Vr, som sidder i hættens ophængningspunkter.
• Hæng emhætten op på de forberedte skruer 12a.
• Stram ophængningsskruerne 12a helt til.
• Ved at dreje på skruerne Vr nivelleres emhætten.
12a
Tilslutninger
AFSKÆRMET UDGAVE LUFTAFTRÆKSYSTEM
Når den afskærmede version installeres, skal emhætten tilsluttes
skorstenen ved hjælp af enten et flex- eller et stift rør ø 150 eller
120 mm. Det beslutter installatøren
• For at installere en ø 120 mm tilslutning til luftaftræk skal reduktionsflangen 9 sættes på emhættens udtræk.
• Fastgør røret på plads ved hjælp af tilstrækkeligt med rørholdere (ikke medleveret).
• Fjern alle aktive kulfiltre.
•
•
•
•
•
•
•
SYSTEM MED RECIRKULATION GENNEM FILTER
Saml halvskærmene til emhættens forlængerstykke 14.
Indsæt derefter med et tryk det opnåede forlængerstykke 14 på
udsugningshullet.
Tryk luftdeflektoren 15 fast på emhættens forlængerstykke 14.
Montér forlængerstykkerne 14.1 på siden af luftdeflektoren 15.
Man skal kontrollere, at udsugningshullet på forlængserstykkerne 14.1 befinder sig ud for hullerne på skorstenen, både
vandret og lodret. Hvis dette ikke er tilfældet, kan man rette på
positionen ved at bytte om på forlængerstykkerne 14.1 eller
ved at skære emhættens forlængerstykke 14 af ved en af de
forberedte længdeangivelser med mindre tykkelse, og derefter
montere delene, som beskrevet tidligere.
Luftudsugningsristene med retningsindstilling 8a – 8b skal
først monteres, efter at den nedre skorsten 2.2 er installeret.
Man skal sikre sig, at det lugtabsorberende kulfilter forefindes.
DK
ø 150
ø 120
9
15
8b
14.1
8a
14
5
55
TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING
• Tilslut emhætten til elnettet, idet der indsættes en topolet afbryder med en kontaktafstand på mindst 3 mm.
• Fjern fedtfiltrene (se afsnittet ”Vedligeholdelse”) og kontroller,
at eltilslutningens kabelklemme er korrekt indsat i udsugningsgruppens stik.
7.2.1
Montering af skorsten
Øvre skorsten
• Udvid forsigtigt de to sideplader, så de kan sættes på beslagene 7.2.1, og tryk dem til igen til de sidder fast.
• Spænd dem fast på siden af beslagene med de 4 medleverede
skruer 12c (2,9 x 9,5).
Nedre skorsten
• Udvid forsigtigt de to sideplader på skorstenen, sæt dem ind
mellem den øvre skorsten og væggen og tryk dem til igen til de
sidder fast.
• Spænd dens nederste del fast til emhættens sider ved hjælp af
de 2 medleverede skruer 12c (2,9 x 9,5).
• Ved installation med recirkulation gennem filter monteres ristene med retningsindstilling 8a – 8b i den korrekte position,
således at retningssymbolerne er orienterede opad og mod forsiden på emhætten. Man skal desuden sikre sig, at de er korrekt
indsat i forlængerstykkerne 14.1.
DK
12c
2.1
2
8b
2.2
8a
12c
5
56
S
V1
L
Lys
Tænder og slukker for lyssystemet.
S
Lysdiode
Motorfungerende lysdiode.
VI
Motor
Tænder og slukker udsugningsmotoren på lav hastighed. Bruges til at give
en constant og lydløs luftudskiftning, hvis der er lette madlavningsdampe.
V2
Hastighed Middelhastighed, passende til de fleste driftbetingelser forudsat optimalt
forhold mellem behandlet luft/støjniveau.
Intensiv
Højeste hastighed, bruges til at fjerne de madlavningsdampe, der udsendes
på højeste varme, inklusive lange perioder.
V3
DK
V2
V3
5
57
VEDLIGEHOLDELSE
Fedtfiltre
RENGØRING AF SELVBÆRENDE FEDTFILTRE AF METAL
• Filtrene skal rengøres efter 2 måneders drift, eller oftere ved
kraftig anvendelse, og de kan vaskes i opvaskemaskine.
• Fjern filtrene på én gang ved at skubbe dem mod det bageste af
gruppen og træk dem ned på samme tid.
• Vask filtrene og pas samtidig på ikke at bøje dem. Lad dem
tørre, inden de fastgøres igen.
• Når filtrene fastgøres igen, skal du sørge for, at håndtaget er
synligt udefra.
Aktivt kulfilter (recirkulationsudgave)
UDSKIFTNING AF DET AKTIVE KULFILTER
• Filteret kan ikke vaskes og kan ikke regenereres, og skal udskiftes omkring hver fjerde måned, eller oftere ved kraftig
brug.
• Tag fedtfiltrene af metal ud
• Tag det gennemvædede aktive kulfilter ud ved at løsne befæstelseskrogene.
• Fastgør det nye filter ved at hægte ind på plads
• Sæt metalfedtfiltrene på plads igen.
Belysning
UDSKIFTNING AF PÆRER
20W halogenpærer.
• Fjern de 2 skruer, som fastholder fatningen og tag den ud af
emhætten.
• Tag pæren ud af fatningen.
• Skift den ud med en ny af samme slags, idet man sørger for at
indsætte de to spidser korrekt i fatningen.
• Montér fatningen igen ved hjælp af de to skruer.
DK
5
58
650 mm min.
NO
5
59
90
427
min. 740
740
650 min.
70
259
max. 940
132
500
260
300
15
Componentes
Ref.
1
2
2.1
2.2
8a
8b
9
14
14.1
15
Ant.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
14.1
12a 7.2.1
11
14
9
2.1
12c
2
8b
2.2
8a
11
12a
1
NO
6
60
INSTALLASJON
1÷2
116 116
650 min.
328
11
12a
X
7.2.1
NO
6
61
Vr
12a
•
•
•
•
•
•
NO
ø 150
ø 120
9
15
8b
14.1
8a
14
6
62
7.2.1
NO
12c
2.1
2
8b
2.2
8a
12c
6
63
S
V1
V2
V3
L
Lys
S
Led
V1 Motor
V2 Hastighet Middels hastighet som er egnet til de fleste bruksforholdene. Forholdet luftstrømning og lydnivå er ideelt.
V3 Hastighet Maks. hastighet som er egnet til forhold hvor det er mye matos også over lengre tid.
NO
6
64
NO
6
65
436002089_ver2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Danish were displayed