Panasonic ES7038, ES7036 Betjeningsvejledning

Panasonic ES7038, ES7036 Betjeningsvejledning
2 Dansk
33 Česky
63
68
13 Norsk
73
Italiano
48 Română
79
23 Suomi
53 Türkçe
84
58
1
2009/09/10
19:29:46
2
2009/09/10
19:29:46
English


Ch
ar
ge

















3
2009/09/10
19:29:46
3
shave.
8
4
2009/09/10
19:29:47
system outer foil
1
(A)
(B)
2 3
ES7036_EU.indb
5
2009/09/10
19:29:47





6
2009/09/10
19:29:47
7
2009/09/10
19:29:47


g
Ladevorgang
















8
2009/09/10
19:29:47
Ra
su
r
9
2009/09/10
19:29:47
igu
ng
Rei
n
3
1
2 3
8
10
10
2009/09/10
19:29:47
1
(A)
(B)








11
11
2009/09/10
19:29:47
12
ES7036_EU.indb
12
2009/09/10
19:29:48
13
13
2009/09/10
19:29:48
Ch


arg
em
ent
















S’allume en rouge.
14
ES7036_EU.indb
14
2009/09/10
19:29:48
3
rasez-vous.
ra
8
15
15
2009/09/10
19:29:48
2 3
(A)
(B)
16
16
2009/09/10
19:29:48





17
17
2009/09/10
19:29:48
Italiano
18
18
2009/09/10
19:29:48
ca
ric
a


Ri

















19
19
2009/09/10
19:29:48
Pu
liz
ia
Ra
sa
tu
ra
3
Italiano
8
20
20
2009/09/10
19:29:49
lama interna
1
2 3
(A)
(B)
Italiano
21
21
2009/09/10
19:29:49






Italiano
22
22
2009/09/10
19:29:49
23
23
2009/09/10
19:29:49


en

















Knippert iedere seconde.
24
ES7036_EU.indb
24
2009/09/10
19:29:49
3
ige
n
Re
in
8
25
25
2009/09/10
19:29:49
1
2 3
(A)
(B)
26
26
2009/09/10
19:29:49




27
27
2009/09/10
19:29:49
28
28
2009/09/10
19:29:50


Ca
rg
a
Carga

















29
29
2009/09/10
19:29:50
Li
mp
iez
a
o
Af
eit
ad
3
8
30
30
2009/09/10
19:29:50
Limpieza con la escobilla
1
1
2 3
(A)
(B)
31
31
2009/09/10
19:29:50





32
32
2009/09/10
19:29:50
 Inden brug
Denne Våd/Tør-barbermaskine kan bruges til våd barbering med
barberskum eller til tør barbering. Du kan benytte denne vandtætte
barbermaskine under bruseren og rengøre den i vand. Det følgende
symbol betyder, at håndholdte dele kan bruges i brusebad eller karbad.
Forkæl dig selv med våde skumbarberinger mindst tre gange om ugen
og mærk forskellen. Det kræver lidt tid at vænne sig til din Panasonic
Våd/Tør-barbermaskine, da din hud og dit skæg behøver ca. en måned
til at vænne sig til en ny barberingsmetode.
 Anvendelse af barbermaskinen
Forsigtig - den ydre kappe er meget tynd og kan blive beskadiget, hvis
ikke den anvendes korrekt. Tjek, at kappen ikke er beskadiget inden
brug af barbermaskinen. Benyt ikke barbermaskinen, hvis kappe m.v.
er beskadiget, da du kan skære din hud.
 Opladning af barbermaskinen
Benyt ikke anden elledning eller AC-adapter end den, der er specifikt
designet til denne model (RE7‑58). Sæt adapteren i en stikkontakt,
hvor der ikke er fugtighed og håndtér den med tørre hænder.
Barbermaskinen kan blive varm under brug og opladning. Dette er
ingen fejl. Oplad ikke barbermaskinen på et sted, hvor den vil blive
udsat for direkte sollys eller andre varmekilder. Hold i adapteren, når
du tager den ud af stikkontakten. Hvis du hiver i elledningen, kan du
beskadige den. Ledningen kan ikke udskiftes. Hvis ledningen
beskadiges, skal apparatet kasseres.
Passende omgivelsestemperatur for opladning er 0-35 °C.
 Rengøring af barbermaskinen
Advarsel - kobl elledningen fra barbermaskinen inden rengøring for at
forhindre elektrisk stød.
Hold de indre blade isatte. Hvis kun et af de indre blade er isat, kan
barbermaskinen blive beskadiget. Ved rengøring af barbermaskinen
med vand må der ikke bruges saltvand eller varmt vand. Læg ikke
barbermaskinen i blød i vand i længere tid. Tør den af med en klud
fugtet med sæbevand. Anvend ikke fortynder, rensebenzin eller sprit.
 Opbevaring af barbermaskinen
Frakobl elledningen ved opbevaring af barbermaskinen. Bøj eller sno
ikke elledningen omkring barbermaskinen. Dette apparat er ikke
beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske,
sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring eller
viden, medmindre de er blevet overvåget eller har modtaget instruktion
vedrørende brugen af apparatet af en person, som er ansvarlig for
deres sikkerhed. Børn bør overvåges, så man sørger for, at de ikke
leger med apparatet. Opbevar disse instruktioner sikkert.
SPECIFIKATIONER
Strømkilde: Se mærkepladen på produktet.
(Automatisk spændingskonvertering)
Motorspænding: 2,4 V DC
Opladningstid: 1 time
Dette produkt er kun beregnet til privat brug.
Luftbåren akustisk støj; 67 (dB (A) re 1 pW)
Dansk
Vigtigt
33
33
2009/09/10
19:29:50
Op


lad
n in
g
Identifikation af dele
Opladning







Udfør følgende trin for at oplade barbermaskinen, hvis
genopladningslampen blinker.
Du kan lade barbermaskinen helt op på 1 time.










Om LED-displayet
Dansk
6OFF/ON-kontakt
7Genopladningslampe
8Opladestatuslampe
9Trimmer
:Trimmerhåndtag
EAdapter (RE7‑58)
;Elledning
Barbermaskinestik
FRejsepose
GRengøringsbørste
Under opladning
Efter gennemført opladning
Lyser rødt.
Når batterikapaciteten er lav,
• Du kan barbere 1 til 2 gange, efter at
genopladningslampen blinker.
(Dette vil variere afhængig af brug.)
Genopladningslampen blinker.
• En fuld opladning vil levere nok strøm til ca. 14 barberinger på 3
minutter hver.
34
34
2009/09/10
19:29:50
r
Re
ng
ø
ng
eri
Ba
rb
Anvendelse af barbermaskinen
3
begynd barberingen.
• Start barberingen ved at lægge et blidt tryk mod ansigtet. Stræk din
hud ud med den frie hånd og bevæg barbermaskinen frem og tilbage i
skæggets retning. Du kan øge trykket, efterhånden som din hud
vænner sig til denne barbermaskine. Barberingen bliver ikke tættere
ved at lægge ekstra tryk på.
Rengøring
1. Kobl elledningen fra
barbermaskinen.
2. Kom håndsæbe og vand på den
ydre kappe.
3. Tænd for barbermaskinen.
4. Sluk for barbermaskinen efter 1020 sekunder.
5. Fjern den ydre kappe-sektion og
tænd for barbermaskinen.
6. Rengør barbermaskinen og den
ydre kappe-sektion under
rindende vand.
7. Tør eventuelle vanddråber af med
en tør klud.
8. Tør den ydre kappe-sektion og
barbermaskinen til de er helt
tørre.
9. Monter den ydre kappe-sektion
på barbermaskinen.
Dansk
 Brug af trimmeren
Skub trimmerhåndtaget op. Placer
den i en ret vinkel mod huden og
bevæg den nedad for at trimme
dine bakkenbarter.
8
35
35
2009/09/10
19:29:50
Udskiftning af dens ydre kappe og de indre blade
systemets ydre kappe
indre blade
en gang hvert andet år
Rengøring med børsten
1
Udskiftning af systemets ydre folie
1. Tryk på knapperne og løft opad
som illustreret.
2. Isæt der lyder et klik ydre kappe
ved at skubbe det nedad, indtil
det klikker.
1
Udskiftning af de indre blade
1
2 3
Dansk
1. Tryk på frigørelsesknapperne for
kapperammen og løft den ydre
kappe-sektion opad som
illustreret.
2. Fjern de indre blade et ad gangen
som illustreret.
• Rør ikke ved kanterne
(metaldelene) på de indre blade,
da du kan komme til skade med
hånden.
3. Isæt de indre blade et ad gangen,
indtil de klikker som illustreret.
(A)
(B)
1. Rengør de indre blade med den
korte børste ved at bevæge den i
retning (A).
Rengør den ydre kappe,
barbermaskinens krop og
trimmeren med den lange børste.
• Bevæg ikke den korte børste i
retning (B), da dette vil skade
de indre blade og påvirke deres
skarphed.
• Brug ikke den korte børste til at
rengøre den ydre kappe.
Udtagelse af de indbyggede genopladelige batterier
Tag de indbyggede genopladelige batterier ud, inden barbermaskinen
kasseres. Sørg for, at batterierne bortskaffes på en officiel
genbrugsstation, hvis en sådan forefindes. Adskil eller udskift ikke
batterierne, så du kan bruge barbermaskinen igen. Dette kan forårsage
brand eller elektrisk stød. Udskift dem på et autoriseret servicecenter.
• Kobl elledningen fra barbermaskinen ved udtagelse af batterierne.
36
36
2009/09/10
19:29:51








For miljømæssig beskyttelse og genbrug af materialer
Denne barbermaskine indeholder Nikkel-Metalhydrid batterier.
Sørg for, at batterierne bortskaffes på en officiel genbrugsstation, hvis
der findes en sådan i dit land.
Brugerinformation om indsamling og bortskaffelsse af
elektronikskrot og brugte batterier
Disse symboler på produkter, emballage og/eller
ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og
elektroniske produkter og batterier ikke må smides ud
som almindeligt husholdningsaffald.
Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til
behandling, genvinding resp. recycling i henhold til
gældende nationale bestemmelser samt direktiverne
2002/96/EF og 2006/66/EF.
Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på
korrekt vis hjælper du med til at beskytte værdifulde
ressourcer og imødegå de negative påvirkninger af det
menneskelige helbred og miljøet, som vil kunne være
følgen af usagkyndig affaldsbehandling.
Ønsker du mere udførlig information om indsamling og
recycling af gamle produkter og batterier, kan du
henvende dig til din kommune, deponeringsselskabet
eller stedet, hvor du har købt produkterne.
Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier
kan eventuelt udløse bødeforlæg.
For kommercielle brugere i Den Europæiske Union
Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske
apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller
leverandør for nærmere information.
[Information om bortskaffelse i lande uden for Den
Europæiske Union]
Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske
Union. Ønsker du at kassere sådanne produkter, bedes
du forhøre dig hos din forhandler eller kommune med
henblik på en hensigtsmæssig bortskaffelse.
Information om batterisymbol (to eksempler
nedenfor):
Dette symbol kan optræde sammen med et kemisk
symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv,
som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.
Dansk
• Udfør trin 1 til 7, løft batterierne og fjern dem derefter.
37
37
2009/09/10
19:29:51
38
38
2009/09/10
19:29:51
Car


rega

















39
ES7036_EU.indb
39
2009/09/10
19:29:51
pa
r
m
Li
rb
ea
r
Ba
3
8
40
ES7036_EU.indb
40
2009/09/10
19:29:51
Limpeza com o pincel
1
1
(B)
2 3
(A)
41
41
2009/09/10
19:29:51





42
42
2009/09/10
19:29:51
Norsk
43
43
2009/09/10
19:29:51


La
di
ng
Lading

















Under lading
Etter at ladingen er ferdig
Gløder rødt.
Norsk
44
44
2009/09/10
19:29:52
Re
ng
jø
r
ng
eri
Ba
rb
3
deg.
8
Norsk
45
45
2009/09/10
19:29:52
Bytte systemets ytterfolie og de indre bladene
systemets ytre folie
1
Bytte de indre bladene
1
2 3
(A)
(B)
Norsk
46
46
2009/09/10
19:29:52





Norsk
47
47
2009/09/10
19:29:52
48
48
2009/09/10
19:29:52


La
dd
nin
g
















Under pågående laddning
49
49
2009/09/10
19:29:52
r
Re
ng
ö
3
8
50
50
2009/09/10
19:29:52
ytterbladsenhet
1
2 3
(A)
(B)
51
ES7036_EU.indb
51
2009/09/10
19:29:52





52
52
2009/09/10
19:29:53
Suomi
53
53
2009/09/10
19:29:53


La
ta
us
















54
ES7036_EU.indb
54
2009/09/10
19:29:53
3
Suomi
Pu
hd
as
Pa
rra
na
jo
8
55
55
2009/09/10
19:29:53
Suomi
1
2 3
(B)
(A)
56
56
2009/09/10
19:29:53





Suomi
57
57
2009/09/10
19:29:53
58
58
2009/09/10
19:29:53
Ła


do
w
an
ie

















59
59
2009/09/10
19:29:53
len
ie
Go
3
8
60
60
2009/09/10
19:29:54
1
2 3
(A)
(B)
61
61
2009/09/10
19:29:54





62
62
2009/09/10
19:29:54
Česky
63
63
2009/09/10
19:29:54


Na
í














Česky



64
64
2009/09/10
19:29:54
3
Česky
len
í
Ho
8
65
65
2009/09/10
19:29:54
jednou za rok
1
Česky
2 3
(A)
(B)
66
66
2009/09/10
19:29:54





Česky
• Proveďte kroky 1 až 7, nadzdvihněte baterie a potom je vyjměte.
67
67
2009/09/10
19:29:55
68
68
2009/09/10
19:29:55


Na
bíj
an
ie

















Počas nabíjania
Po dokončení nabíjania
Svieti načerveno.
69
69
2009/09/10
19:29:55
ni
e
ste
Či
len
ie
Ho
3
8
70
70
2009/09/10
19:29:55
Čistenie kefkou
1
1
2 3
(A)
(B)
71
71
2009/09/10
19:29:55





72
ES7036_EU.indb
72
2009/09/10
19:29:55
73
73
2009/09/10
19:29:55


Tö

















74
74
2009/09/10
19:29:55
Bor
otvá
lkoz
ás
3
8
75
75
2009/09/10
19:29:56
1
(A)
(B)
2 3
76
76
2009/09/10
19:29:56






77
77
2009/09/10
19:29:56
78
78
2009/09/10
19:29:56
F EN, GE, FR, IT, DU, SP, DA, PT, NW, SW, FI, PL, CZ, SK, HU, RO, TK
92
2009/09/10
19:29:58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement