Panasonic ES8243 Betjeningsvejledning

Panasonic ES8243 Betjeningsvejledning
English
86
8 Norsk
92
98
Italiano
20 Suomi
104
110
32 Česky
74
Dansk
80
1
2009/02/16
11:18:08
2
2009/02/16
11:18:09















English

Ch
ar
ge
3
2009/02/16
11:18:09
English
During use
m n used
90˚
SOFT
LOCK
4
2009/02/16
11:18:10
5
2009/02/16
11:18:10
English
(A)
(B)
2 3
6
2009/02/16
11:18:11
English
7
2009/02/16
11:18:11
8
2009/02/16
11:18:11
Au
fla
du
ng












Ladevorgang




ES8243_EU.indb
9
2009/02/16
11:18:12
R
as
ur
90˚
SOFT
LOCK
10
2009/02/16
11:18:12
Re
ini
gun
g
11
2009/02/16
11:18:13
2 3
(A)
(B)
12
2009/02/16
11:18:13
13
2009/02/16
11:18:14
14
2009/02/16
11:18:14















men
t
15
2009/02/16
11:18:14
MARCHE/ARRET.
SOFT
LOCK
16
2009/02/16
11:18:15
Nettoyage
17
2009/02/16
11:18:16
2 3
(A)
(B)
18
2009/02/16
11:18:16
19
2009/02/16
11:18:16
20
ES8243_EU.indb
20
2009/02/16
11:18:17
















Ricarica
Italiano
21
2009/02/16
11:18:17
Ra
sa
tu
ra
90˚
eseguire la rasatura.
SOFT
LOCK
22
2009/02/16
11:18:18
ia
Pu
l iz
Pulizia
23
2009/02/16
11:18:18
Italiano
2 3
(A)
(B)
24
2009/02/16
11:18:19
25
2009/02/16
11:18:19
26
2009/02/16
11:18:19
















9Apparaataansluiting
Tondeuse
Tondeusegreep
Adapter (RE7-40)
Netsnoer
Apparaatstekker
Zachte hoes
Reinigingsborsteltje
Olie
27
2009/02/16
11:18:20
n
90˚
Tijdens het gebruik
m n used
Na gebruik
min used
SOFT
LOCK
28
2009/02/16
11:18:21
ge n
Re
ini
29
2009/02/16
11:18:21
2 3
(A)
(B)
30
2009/02/16
11:18:22
31
2009/02/16
11:18:22
32
2009/02/16
11:18:22



Ca
rg
a













Carga
33
2009/02/16
11:18:23
Af
eit
a
do
90˚
aféitese.
SOFT
LOCK
34
2009/02/16
11:18:24
Li
mp
iez
a
Limpieza
35
ES8243_EU.indb
35
2009/02/16
11:18:24
2 3
Limpieza con la escobilla
(A)
(B)
36
2009/02/16
11:18:25
37
ES8243_EU.indb
37
2009/02/16
11:18:25
Vigtigt
 Inden brug
Denne Våd/Tør-barbermaskine kan bruges til våd barbering med
barberskum eller til tør barbering. Du kan benytte denne
vandtætte barbermaskine under bruseren og rengøre den i
vand. Det følgende symbol betyder, at håndholdte dele kan
bruges i brusebad eller karbad.
Dansk
Forkæl dig selv med våde skumbarberinger mindst tre gange
om ugen og mærk forskellen. Det kræver lidt tid at vænne sig til
din Panasonic Våd/Tør-barbermaskine, da din hud og dit skæg
behøver ca. en måned til at vænne sig til en ny
barberingsmetode.
 Anvendelse af barbermaskinen
Forsigtig - den ydre kappe er meget tynd og kan blive
beskadiget, hvis ikke den anvendes korrekt. Tjek, at kappen ikke
er beskadiget inden brug af barbermaskinen. Benyt ikke
barbermaskinen, hvis kappe m.v. er beskadiget, da du kan
skære din hud.
 Opladning af barbermaskinen
Benyt ikke anden elledning eller AC-adaptor end den, der er
specifikt designet til denne model. Sæt adapteren i en
stikkontakt, hvor der ikke er fugtighed og håndtér den med tørre
hænder. Barbermaskinen kan blive varm under brug og
opladning. Dette er ingen fejl. Oplad ikke barbermaskinen på et
sted, hvor den vil blive udsat for direkte sollys eller andre
varmekilder. Hold i adapteren, når du tager den ud af
stikkontakten. Hvis du hiver i elledningen, kan du beskadige
den. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis elledningen bliver
beskadiget.
Passende omgivelsestemperatur for opladning er 15-35 °C.
Hvis indikatorerne på LCD-panelet ikke lyser, skal du vente lidt,
indtil de lyser.
 Rengøring af barbermaskinen
Advarsel - kobl elledningen fra barbermaskinen inden rengøring
for at forhindre elektrisk stød.
Hold de indre blade isatte. Hvis kun et af de indre blade er isat,
kan barbermaskinen blive beskadiget. Ved rengøring af
barbermaskinen med vand må der ikke bruges saltvand eller
varmt vand. Læg ikke barbermaskinen i blød i vand i længere
tid. Tør den af med en klud fugtet med sæbevand. Anvend ikke
fortynder, rensebenzin eller sprit.
 Opbevaring af barbermaskinen
Frakobl elledningen ved opbevaring af barbermaskinen. Bøj
eller sno ikke elledningen omkring barbermaskinen. Dette
apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn)
med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner
eller manglende erfaring eller viden, medmindre de er blevet
overvåget eller har modtaget instruktion vedrørende brugen af
apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn bør overvåges, så man sørger for, at de ikke leger med
apparatet. Opbevar disse instruktioner sikkert.
SPECIFIKATIONER
Strømkilde:
100-240 V AC, 50-60 Hz
(Automatisk spændingskonvertering)
Motorspænding: 3,6 V DC
Opladningstid: 1 time
Dette produkt er kun beregnet til privat brug.
Luftbåren akustisk støj;
under barbering: 64 (dB (A) re 1 pW)
under trimning: 66 (dB (A) re 1 pW)
38
ES8243_EU.indb
38
2009/02/16
11:18:25
Op
lad
nin
g
Identifikation af dele
















Opladning
• Indikatorerne på LCD-panelet lyser,
og opladningen starter.
• Opladningen er gennemført, når
indikatorerne på LCD-panelet blinker.
(Maks. 1 time senere)

9Udstyrsstikkontakt
Trimmer
Trimmerhåndtag
Adapter (RE7‑40)
Elledning
Barbermaskinestik
Taske
Rengøringsbørste
Olie
Dansk
Beskyttelsesdæksel
Systemets ydre kappe
3Indre blade
4Frigørelsesknapper for
systemets ydre kappe
5Fingerstøtte
6Drejefunktionsvælger
7OFF/ON-kontakt
8LCD-panel
39
2009/02/16
11:18:26
Under opladning
Indikatorerne
blinker en gang i
sekundet.
Indikatorerne
lyser.
Under brug
m n used
Den brugte tid vises.
• Den brugte tid vender tilbage til
[0’00”] efter 10 minutter.
Ba
rb
eri
ng
Anvendelse af barbermaskinen
10 minutter efter
gennemført
opladning
Indikatorerne blinker
en gang hvert andet
sekund.
Efter brug
min used
Den brugte tid og den
resterende batterikapacitet
vises skiftevis, efter
barbermaskinen er slukket.
Dansk
Når batterikapaciteten er lav,
• Du kan barbere 1 til 2 gange, efter at “10%”
vises.
(Dette vil variere afhængig af brug.)
vises “10%”, og
blinker.
• En fuld opladning vil levere nok strøm til ca. 14 barberinger på
3 minutter hver.
90˚
på OFF/ONbarbermaskinen
1 Tryk
2 Hold
kontakten.
som illustreret ovenfor
og begynd barberingen.
• Start barberingen ved at lægge et blidt tryk mod ansigtet.
Stræk din hud ud med den frie hånd og bevæg
barbermaskinen frem og tilbage i skæggets retning. Du kan
øge trykket, efterhånden som din hud vænner sig til denne
barbermaskine. Barberingen bliver ikke tættere ved at lægge
ekstra tryk på.
 Drejefunktionsvælger
Bruges til at vælge “SOFT” (blød) eller “LOCK”
(lås).
Du kan ændre drejefunktionen, når
barbermaskinen er tændt eller slukket.
SOFT
LOCK
 Brug af trimmeren
Skub trimmerhåndtaget op. Placer
den i en ret vinkel mod huden og
bevæg den nedad for at trimme
dine bakkenbarter.
40
2009/02/16
11:18:26
Vi anbefaler, at du rengør din
barbermaskine med den
“soniske” vibrationsrengøring,
når
vises på LCD-panelet.
1.Frakobl elledningen fra
barbermaskinen.
2.Kom håndsæbe og vand på
det ydre kappe.
3.Tryk på OFF/ON-kontakten i
mere end 2 sekunder for at
aktivere turbofunktionen for
“sonisk” vibrationsrengøring.
•
vises på LCD-panel.
• Efter ca. 20 sekunder
slukkes den automatisk, eller
du kan slukke den ved at
trykke på OFF/ON-kontakten.
4.Fjern det ydre folie, og tryk på
OFF/ON-kontakten i mere end
2 sekunder for at aktivere
turbofunktionen for “sonisk”
vibrationsrengøring, og rengør
den med rindende vand.
5.Tør eventuelle vanddråber af
med en tør klud.
6.Tag systemets ydre kappe af
for at lade det tørre helt.
Advarsel for turbofunktion
• Barbering i turbofunktion kan skade din hud. Sluk for
barbermaskinen, og tænd for den igen for at annullere
turbofunktionen.
• Placer ikke dine fingre på OFF/ON-kontakten under brug af
barbermaskinen. Dette kan få barbermaskinen til at slukke eller
starte turbofunktionen. Placer fingrene på fingerstøtten under
brug af barbermaskinen.
Smøring
For at sikre at barbermaskinen er behagelig at bruge i lang tid
anbefales det, at den medfølgende olie anvendes.
1.Sluk for barbermaskinen.
2.Kom en dråbe olie på hver af de ydre kapper.
3.Hæv trimmeren, og kom en dråbe olie på.
4.Tænd for barbermaskinen, og lad den køre i ca. fem sekunder.
5.Sluk for barbermaskinen, og tør evt. overskydende olie på de
ydre kapper af med en blød klud.
Dansk
ng
ør
Re
Rengøring
41
2009/02/16
11:18:27
Udskiftning af dens ydre kappe og de indre
blade
vises på LCD-panelet en gang om året. (Dette vil variere
afhængig af brug.) Vi anbefaler, at du kontrollerer den ydre kappe
og de indre blade, når dette vises.
• Tryk på OFF/ON-kontakten i mere end 30 sekunder for at slette.
.
systemets ydre kappe
en gang om året
indre blade
Rengøring med børsten
(A)
(B)
1.Rengør de indre blade med
den korte børste ved at
bevæge den i retning (A).
Rengør den ydre kappe,
barbermaskinens krop og
trimmeren med den lange
børste.
• Bevæg ikke den korte børste
i retning (B), da dette vil
skade de indre blade og
påvirke deres skarphed.
• Brug ikke den korte børste til
at rengøre den ydre kappe.
Udtagelse af det indbyggede genopladelige batteri
2 3
Dansk
2.Fjern de indre blade et ad
gangen som illustreret.
• Rør ikke ved kanterne
(metaldelene) på de indre
blade, da du kan komme til
skade med hånden.
3.Isæt de indre blade et ad
gangen, indtil de klikker som
illustreret.
4.Isæt der lyder et klik ydre
kappe ved at skubbe det
nedad, indtil det klikker.
Tag det indbyggede genopladelige batteri ud, inden
barbermaskinen kasseres. Sørg for, at batteriet bortskaffes på en
officiel genbrugsstation, hvis en sådan forefindes. Adskil eller
udskift ikke batteriet, så du kan bruge barbermaskinen igen. Dette
kan forårsage brand eller elektrisk stød. Udskift det på et
autoriseret servicecenter.
• Kobl elledningen fra

barbermaskinen ved udtagelse af

batteriet.

• Udfør trin 1 til 7, løft batteriet og
fjern det derefter.




42
2009/02/16
11:18:28
Oplysninger til brugerne om afhændelse af elektriske
apparater og elektronisk udstyr (private husholdninger)
Når produkter og/eller medfølgende dokumenter
indeholder dette symbol, betyder det, at elektriske
apparater og elektronisk udstyr ikke må smides ud
sammen med det almindelige husholdningsaffald.
For at sikre en korrekt behandling, indsamling og
genbrug, skal du aflevere disse produkter på dertil
indrettede indsamlingssteder, hvor de vil blive
modtaget uden ekstra omkostninger. I nogle lande er
der også mulighed for, at du kan indlevere dine produkter hos den
lokale forhandler, hvis du køber et nyt og tilsvarende produkt.
Hvis du afhænder dette produkt på korrekt vis, vil det være med at
spare på de værdifulde naturlige råstoffer og forhindre eventuelle
negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet, hvilket ellers
kunne blive følgerne af en forkert håndtering af affaldet. Kontakt de
lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvor du
kan finde det nærmeste indsamlings­sted.
I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre en
bødestraf i henhold til de gældende bestemmelser på området.
Professionelle brugere i EU
Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk
udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller leverandør for at få
yderligere oplysninger.
Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU
Dette symbol er kun gyldigt i EU.
Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette
henvendelse til de lokale myndigheder eller din forhandler. Her kan
du få oplysninger om, hvordan du bedst kommer af med produktet.
Dansk
For miljømæssig beskyttelse og genbrug af materialer
Denne shaver indeholder et Lithium-ion batteri.
Sørg for, at batteriet bortskaffes på en officiel genbrugsstation,
hvis findes en sådan i dit.
43
2009/02/16
11:18:28
44
2009/02/16
11:18:28
Car
rega















Carregamento
45
2009/02/16
11:18:29
Após completar o
carregamento
90˚
SOFT
LOCK
46
ES8243_EU.indb
46
2009/02/16
11:18:29
r
Li
m
pa
Limpar
47
2009/02/16
11:18:30
(A)
(B)
2 3
48
2009/02/16
11:18:31
49
2009/02/16
11:18:31
Norsk
50
2009/02/16
11:18:31
















Lading

9Apparathylse
Trimmer
Trimmerhåndtak
Adapter (RE7-40)
Strømkabel
Apparatplugg
Mykt deksel
Rensebørste
O je
Norsk
51
2009/02/16
11:18:31
Under lading
Ba
rb
eri
ng
10 minutter etter at
ladingen er ferdig
90˚
Ind katorene
gløder.
Under bruk
m n used
SOFT
LOCK
52
2009/02/16
11:18:32
Norsk
r
Re
ng
jø
53
ES8243_EU.indb
53
2009/02/16
11:18:33
Bytte systemets ytterfolie og de indre bladene
(A)
(B)
Norsk

54
ES8243_EU.indb
54
2009/02/16
11:18:33
55
2009/02/16
11:18:34
56
2009/02/16
11:18:34


La
dd
nin
g














57
ES8243_EU.indb
57
2009/02/16
11:18:34
Ra
kn
in
g
90˚
Indikatorerna
lyser.
Brukstiden visas.
• Tiden som visas återgår till
[0’00”] efter 10 minuter.
SOFT
LOCK
58
2009/02/16
11:18:35
59
2009/02/16
11:18:35
2 3
(A)
(B)
60
ES8243_EU.indb
60
2009/02/16
11:18:36
61
2009/02/16
11:18:36
62
ES8243_EU.indb
62
2009/02/16
11:18:36
















Suomi
La
tau
s
63
2009/02/16
11:18:37
Pa
rr
Suomi
an
aj o
90˚
SOFT
LOCK
64
2009/02/16
11:18:38
Suomi
Pu
hd
as
65
2009/02/16
11:18:38
(A)
(B)
66
2009/02/16
11:18:39
Suomi
67
2009/02/16
11:18:39
Ważne
68
2009/02/16
11:18:39
Ła
do
w
an
ie
















69
ES8243_EU.indb
69
2009/02/16
11:18:40
Informacje o panelu LCD
90˚
SOFT
LOCK
70
2009/02/16
11:18:40
71
2009/02/16
11:18:41
2 3
(A)
(B)
72
2009/02/16
11:18:41
73
2009/02/16
11:18:42
74
2009/02/16
11:18:42
Na
bíj
en
í
















Česky
75
2009/02/16
11:18:43
H
ol
en
í
Zobrazí se čas provozu.
• Po 10 minutách se zobrazený
čas vrátí na [0’00”].
SOFT
LOCK
76
2009/02/16
11:18:43
Česky
77
2009/02/16
11:18:44
(A)
(B)
78
2009/02/16
11:18:45
Česky
79
2009/02/16
11:18:45
80
2009/02/16
11:18:45
Na
b
íja
n ie
















81
2009/02/16
11:18:45
Po dokončení
nabíjania
Počas nabíjania
ol
H
en
ie
90˚
Indikátory blikajú raz
za sekundu.
SOFT
LOCK
82
2009/02/16
11:18:46
ste
ni
e
Či
83
2009/02/16
11:18:47
Čistenie s kefkou
(A)
(B)
84
2009/02/16
11:18:47
85
2009/02/16
11:18:48
86
2009/02/16
11:18:48



Tö
lté
s













87
2009/02/16
11:18:48
Bor
otvá
lkoz
ás
90˚
SOFT
LOCK
88
2009/02/16
11:18:49
89
2009/02/16
11:18:49
(A)
(B)
90
2009/02/16
11:18:50
91
ES8243_EU.indb
91
2009/02/16
11:18:50
92
ES8243_EU.indb
92
2009/02/16
11:18:51














ras.


93
2009/02/16
11:18:51
ara
Ap
t de
ras
Despre panoul LCD
90˚
SOFT
LOCK
94
2009/02/16
11:18:52
95
2009/02/16
11:18:52
2 3
(A)
(B)
96
2009/02/16
11:18:53
97
2009/02/16
11:18:53
98
2009/02/16
11:18:54
За
ря
д
ка















99
ES8243_EU.indb
99
2009/02/16
11:18:54
Бр
ит
ва
90˚
SOFT
LOCK
100
2009/02/16
11:18:55
ст
ка
Чи
Чистка
101
2009/02/16
11:18:55
2 3
(A)
(B)
102
2009/02/16
11:18:56




103
2009/02/16
11:18:56
104
2009/02/16
11:18:57
Şa
rj e
tm
e















Şarj etme
105
2009/02/16
11:18:57
m n used
Tır
a
şo
lm
a
90˚
SOFT
LOCK
106
2009/02/16
11:18:58
e
izl
Te
m
107
2009/02/16
11:18:58
2 3
(A)
(B)
108
2009/02/16
11:18:59
109
2009/02/16
11:18:59
110
110
2009/02/16
11:19:00
Зар
я
я
Будова електробритви
















111
2009/02/16
11:19:00
Індикатори
блимають один раз
щосекунди.
Використання електробритви
90˚
SOFT
LOCK
112
112
2009/02/16
11:19:01
113
ES8243_EU.indb
113
2009/02/16
нн
я
ще
Чи
11:19:01
(A)
(B)
2 3


114
ES8243_EU.indb
114
2009/02/16
11:19:02
115
2009/02/16
11:19:03
F. No.2 EN, GE, FR, IT, DU, SP, DA, PT, NW, SW, FI, PL, CZ, SK, HU, RO, RU, TK, UA (欧州)
116
2009/02/16
11:19:03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement