advertisement

Fagor CA3262E, FIM-6825, FIM-6725 Brugervejledning | Manualzz
769
082367
9
08236776
e s p a ñ o l
0
1
2
Uso
1
e s p a ñ o l
3
4
Diagnósticos
5
6
e s p a ñ o l
4
0
1
Installation
2
Utilisation
3
Entretien et
nettoyage
6
4
5
6
8
0
1
2
3
4
Diagnósticos
5
6
11
12
e n g l i s h
0
1
2
Use
e n g l i s h
3
14
e n g l i s h
4
5
Safety
4.2 Freezer not cold enough
6
The environment
15
e n g l i s h
16
0
1
2
17
18
3
4
Diagnose
5
6
20
nederlands
0
Typenummer
1
2
Gebruik
nederlands
3
Onderhoud en
reiniging
nederlands
4
Problemen oplossen
5
23
nederlands
6
24
č
e
s
k
y
0
Identifikace
1
2
25
č
3
s
k
y
e
č
4
5
e
s
k
y
6
č
28
e
s
k
y
m a g y a r
0
1
2
m a g y a r
3
m a g y a r
4
5
6
32
0
1
2
,
3
Údržba a čistenie
4
5
6
35
36
p o l s k a
0
1
Instalacja
2
p o l s k a
3
38
p o l s k a
4
5
p o l s k a
6
40
0
1
2
Uso
3
42
4
Diagnosi
5
Sicurezza
6
Ambiente
43
44
0
Идентифициране
1
2
Употреба
45
3
4
5
Безопасност
6
48
danmark
Brugsanvisning
Vigtigt: Læs denne brugsanvisning grundigt igennem inden køleskabet opstilles og anvendes.
Hver tekst i brugsanvisningen er forbundet med et billede.
0
Identifikation
Identificer din køleskabsmodel (“a”, “b”) ved
at sammenligne apparatets kontrolpanel med
brugsanvisningens billeder.
1
Opstillings- og
tilslutningsanvisning
1.1 Udpakning. Fjern emballagen, som
beskytter apparatet under transporten.
1.2 Opstilling. Undgå at placere apparatet i
direkte sollys eller i nærheden af varmekilder.
Apparatet må ikke bruges udendørs eller
udsættes for regn.
2.3 Indstilling af temperatur. Tryk først på
,
dypfryserens tast
og derefter på
(2.3.1).
køleskabets taster
Når apparatets temperatur er indstillet, kan
du aflæse rummets faktiske temperatur ved
eller
at trykke på tasterne
i 5 sekunder.
Temperaturtallet blinker på digitaldisplayet
under indstillingen.
Anbefaling: Det anbefales at indstille
køleskabets temperatur på og dypfryseren
på
til dypfrostvarer. Skal man
dypfryse madvarer, anbefales det at indstille
termostaten på
.
Husk at apparatets indvendige temperatur
afhænger af den omgivende temperatur,
apparatets placering og hvor ofte man åbner
køleskabsdøren.
2.4 Køleskabets funktioner.
Sørg for at apparatets hylder er korrekt
anbragt og at køleskabets indvendige
elementer står adskilt så man undgår
vibrationer.
1.3 Eltilslutning. Før du tilslutter apparatet, skal
det hvile oprejst i 2 timer. Apparatets data
og klassificering kan aflæses på maskinens
typeskilt (220-240V med jordforbindelse)
(1.3.1, 1.3.2).
Brug aldrig forlængerledning eller stikdåse
når apparatet skal tilsluttes.
Undgå at ledningen kommer i kontakt
med apparatet eller bliver klemt fast under
maskinen.
2
Betjening
eller
2.1 Apparatet tændes. Tryk på tast
Du vil på det digitale display kunne se et tal
(2.1.1).
2.2 Rumvalg. På apparater som kombinerer
køleskab
og dypfryser
fungerer disse
separat.
SuperCool: Denne funktion igangsætter
køleskabets laveste temperatur i 6 timer.
SuperCool-funktionen vælges, når der er
store mængder friske madvarer i køleskabet.
Funtionen tændes eller slukkes ved at trykke
på
(2.4.1).
Feriefunktion: Denne funktion er nyttig når
når du ikke skal anvende apparatet i længere
tid men ønsker at opbevare madvarer i
køleskabet. Denne funktion aktiverer en
energibesparende drift og forhindrer at der
opstår lugte inde i køleskabsrummet.
OBS: Når denne funktion anvendes, skal
køleskabets dør være lukket.
Funktionen tændes og slukkes: Funktionen
,
igangsættes ved at trykke på tasterne
indtil du på displayet kan se bogstavet
(2.4.2). Gør det samme for at afbryde denne
funktionen.
På nogle modeller kan man afbryde
,
køleskabet ved at trykke på tasterne
(2.4.3), indtil man ikke kan se noget tal på
displayet.
49
danmark
2.5 Dypfryserens funktioner.
SuperFrost: Denne funktion igangsætter
dypfryserens laveste temperatur i 52 timer.
Det anbefales at ingangsætte denne funktion
24 timer inden store mængder frike madvarer
placeres i dypfrysren.
Funktionen tændes eller slukkes ved at
(2.5.1).
trykke på
Dypfryserens tilslutning/afbrydelse: Tryk
,
(2.5.2) indtil man ikke kan
på tasterne
se nogen temperaturangivelse på displayet.
Når dypfryseren afbrydes, slukkes også dens
rum.
2.6 Anvendelsesråd.
• Køsleskabets og dypfryserens døre må
ikke åbnes mere en højst nødvendigt
og man bør undgå at indsætte varme
madvarer i køleskabet. På den måde
opnår man en mere efektiv anvendelse af
maskinen og du sparer på energien.
• Dit køleskab er forsynet med NO FROST.
Ventilationsgitrene må ikke tildækkes
og man bør sørge for at der er afstand
nok mellem madvarerne så luften kan
cirkulerer mellem dem.
• Undgå at lægge sodavand eller flasker
til nedkøling i dypfyseren, da disse
kan springe hvis de står for længe i
frostboksen.
• Opbevar madvarer i hermetisk lukkede
beholdere så man undgår at maden tørrer
ind.
• Dypfrosne madvarer eller is, bør ikke
indtages straks efter at man har taget
dem ud af dypfrysren da dette kan
forårsage forbrændinger i munden.
3
Vedligeholdelse
og rengøring
3.1 Maskinens indvendige rengøring. Til
maskinens indvendige rengøring anbefales
det at anvende en svamp eller klud med
lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel så
man undgår at der opstår lugte. Brug
aldrig damprengøringsapparater, kemiske
opløsningsmidler eller rengøringsmidler med
slibeefekt.
50
3.2 Maskinens udvendige rengøring.
Damprengøringsapparater må ikke anvendes
til rengøring af køleskabets display.
Det anbefales at rengøre køleskabets
kondensator en gang om året med en
støvsuger.
3.3 Rengørimg af maskinens tilbehør.
Køleskabets tilbehør må ikke puttes i
vaskemaskinen. Rengør disse med en svamp
eller klud.
3.4 Udskiftning af pære. Hvis en pære er defekt
bør den skiftes på følgende måde: Sluk for
køleskabet. Fjern pærens afdækning ved
at trykke den let sammen (3.4.1, 3.4.3),
og tag den defekte pære ud (3.4.2, 3.4.4).
Skift pæren ud med en af samme model,
fatning E14, 220-240V, 15/25W eller med
en spænding som svarer til angivelsen på
typeskiltet.
3.5 Udskiftning af kulstoffilter. Køleskabet er
forsynet med et kulstoffilter som opsuger
lugte fra visse madvarer og som tilbageholder
mikroorganismer (svampe, bakterier) i
luftcirkulationen.
Filtrets brugstid er på 6 måneder. Derefter
bør det skiftes ud med en ny. Filtrets
placering varierer alt efter køleskabsmodellen.
Filtret udskiftes på følgende måde: Filtrets
afdækning trykkes let ned og fjernes (3.5.1,
3.5.3). Tag filtret ud af låget (3.5.2, 3.5.4) og
fjern forseglingerne (3.5.5).
Tryk på BIOFILTER indtil man kan høre et
let smæld (3.5.6) og nogle sekunder efter
begynder målerens skala at farves. Sæt filtret
tilbage på plads.
Opbrugte filtre og reservefiltre bør
holdes uden for børns rækkevidde.
Sluges de i større mængder kan dette være
sundhedsfarligt og medføre personskader.
Filtret bør ikke fugtes da det derved mister
sine egenskaber.
3.6 S.P.A. salus per aquam (ekstraudstyr)
Dit køleskab kan udstyres med et S.P.A.
element som kan fastholde et kosntant
fugtniveau inde i grøntsagsskufferne så man
ungår at råvarerne udtørrer.
Elementet er placeret på samlingen som
danmark
adskiller grøntsagsskufferne (3.6.1).
Anordningen består af en beholder ,en kop
og en vandstandsmåler. Når S.P.A. elementet
mangler vand er vandstandsmålerens pil
sunket helt ned og ude af syne. Når det sker
tager du koppen (3.6.2) og bruger den til at
hælde vand ned i beholderen med (3.6.3).
Det anbefales at skifte filtret ud når der er
gået 2 år (3.6.4).
4
Fejlsøgningsoversigt
4.1 Døren er åben. Hvis køleskabets dør står
åben i mere end 2 minutter,igangsættes et
alarmsignal og køleskabets belysning slukker.
Signalet afbrydes når døren lukkes.
4.2 Dybfryserens temperatur er ikke lav nok
• Hvis dybfryserens temperatur er for høj
tændes en kontrollampe (4.2.1) begynder
at blinke samtidigt med at et intermittrende
alarmsignal igangsættes. Alamen afbrydes
ved at trykke på tast
(4.2.2).
• Når apparatet tilsluttes første gang
aktiveres alarmsignallampen men signalet
vil ikke kunne høres.
4.3 Strømafbrydelse
Ved en strømafbrydelse må køleskabets døre
ikke åbnes. Når køleskabet er forsynet med
strøm igen bør du sikre dig at madvarerne
ikke er blevet optøede.
4.4 Køleskabet støjer for meget
Dit køleskab kan udsende nogle lyde som
er normale når det er tændt og som du ikke
skal bekymre dig for.
• Strømningslyde så som boblen og rislen.
Disse lyde kommer fra kølemidlet, der
flyder i kølesystemet.
• Kompressoren kan udsende en let
brummen og/eller bankelyd især når den
igangsættes.
• Køleskabets matrialer udvider og trækker
sig sammen under drift og man vil da
kunne høre et let smæld eller knagen.
• Når luftstrømmen som får dybfryserens og
køleskabets ventilatorer til at bevæge sig
cirkulerer inde i maskinen vil man kunne
høre en let baggrundsstøj.
Prøv aldrig selv at reparere køleskabet.
Kontakt teknisk service.
5
Sikkerhed ved brug
• Ventilationsgitrene må ikke tildækkes.
• Undgå at beskadige kølesystemet.
• Elektrike apparater må aldrig anvendes inde
i køleskabet undtagen hvis det drejer sig om
tilbehør som anbefales af fabrikanten.
• Mekaniske elementer eller andre anordninger
son er forskellige fra dem som fabrikanten
anbefaler til afrimning må ikke bruges.
• Vaskemaskinen må ikke anvendes af fysisk
eller psykisk handicappede eller personer uden
erfaring eller kendskab til apparatet (inklusive
børn) med mindre at disse er under opsyn eller
bliver vejledt i brugen af maskinen af en person
som er ansvarlig for deres sikkerhed.
• Børn skal holdes under opsyn og man bør
undgå at de leger med køleskabet.
• Hvis ledningen er beskadiget, bør den
udskiftes af fabrikanten, Teknisk Service eller
en kvalificeret fagmand så man undgår farlige
situationer.
6
Miljø
Dette køleskab er et miljø venligt produkt.
Maskinen fungerer med kølemidlet R600A som
ikke er til skade for miljøet.
Skån miljøet. Brug de anbefalede temperaturer til
hvert rum alt efter den ønskede funktion. På den
måde opnår du en mere efektiv anvendelse af dit
køleskab.
Afbryd maskinen eller igangsæt ferie funktionen
hvis du i længere perioder ikke skal anvende
51
danmark
køleskabet. På den måde reduceres forbruget og
du sparer energi.
Spar på energien. Køleskabets døre må ikke stå
åbne for længe.
Håndtering og bortskaffelse af elektriske og
elektroniske apparater.
Køleskabet må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Aflever dit gamle køleskab i en genbrugsstation.
Ved genavendel af elektroniske
husholdningsapparater beskytter man
folkesundheden og miljøet. Du sparer også energi
og ressourcer.
Kontakt den lokale genbrugsstation eller
forhandleren hvis du ønsker mere information
angående nærmeste genbrugscontainer fra dits
hjem.
52
ÅËËÇÍÉÊÁ
0
1
2
×ñÞóç
2.3 ÅðéëïãÞ èåñìïêñáóßáò. ÐéÝóôå ôá
,
ðëÞêôñá
ðñþôá ôïõ èáëÜìïõ
êáé Ýðåéôá ôïõ èáëÜìïõ
êáôÜøõîçò
øýîçò
(2.3.1).
Áöïý åðéëÝîåôå ôç èåñìïêñáóßá, ìðïñåßôå
íá ìáèáßíåôå ôç èåñìïêñáóßá ôïõ
èáëÜìïõ áíÜ ðÜóá óôéãìÞ ðéÝæïíôáò ãéá
Þ
5 äåõôåñüëåðôá ôá ðëÞêôñá
ôïõ
èáëÜìïõ ðïõ èÝëåôå. Ç èåñìïêñáóßá ôïõ
èáëÜìïõ èá áíáâïóâÞíåé.
Óýóôáóç: Ðñïôåéíüìåíç èåñìïêñáóßá
ôïõ èáëÜìïõ øýîçò êáé ôïõ èáëÜìïõ
êáôÜøõîçò
ãéá Þäç êáôåøõãìÝíá
ôñüöéìá. Óå ðåñßðôùóç ðïõ èÝëåôå íá
êáôáøýîåôå, ç ðñïôåéíüìåíç èåñìïêñáóßá
.
åßíáé
Ìçí îå÷íÜôå üôé ç èåñìïêñáóßá ôïõ
åóùôåñéêïý åîáñôÜôáé áðü ôç èåñìïêñáóßá
ðåñéâÜëëïíôïò, ôç èÝóç êáé ôç óõ÷íüôçôá
áíïßãìáôïò.
2.4 Ëåéôïõñãßåò øõãåßïõ.
Ëåéôïõñãßá ãñÞãïñçò øýîçò: ÁõôÞ ç
ëåéôïõñãßá åíåñãïðïéåß ôï øõãåßï, ìå ôçí ðéï
êñýá èåñìïêñáóßá, ãéá 6 þñåò. ÓõíéóôÜôáé
ç åíåñãïðïßçóÞ ôçò ìüëéò åéóÜãåôå óôï
øõãåßï ìåãÜëç ðïóüôçôá ôñïößìùí. Ãéá
åíåñãïðïßçóç êáé áðåíåñãïðïßçóç: ÐéÝóôå
(2.4.1).
Ëåéôïõñãßá äéáêïðþí: Ç ëåéôïõñãßá
äéáêïðþí åßíáé ðïëý ÷ñÞóéìç üôáí äåí
ðñüêåéôáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï øõãåßï
ãéá ìåãÜëï äéÜóôçìá, áëëÜ èÝëåôå íá
äéáôçñÞóåôå ôñüöéìá óôçí êáôÜøõîç.
Ìå áõôÞ ôç ëåéôïõñãßá, ôï øõãåßï óáò èá
äéáôçñÞóåé ðïëý ÷áìçëÞ êáôáíÜëùóç
÷ùñßò äçìéïõñãßá ïóìþí óôï åóùôåñéêü.
Ðñïåéäïðïßçóç: Ãéá íá ãßíåé áõôü, ç ðüñôá
ôïõ øõãåßïõ ðñÝðåé íá åßíáé êëåéóôÞ.
Ãéá åíåñãïðïßçóç êáé áðåíåñãïðïßçóç:
,
ÐéÝóôå ôá ðëÞêôñá
ìÝ÷ñé íá
åìöáíéóôåß óôçí ïèüíç (2.4.2). Ãéá
áðåíåñãïðïßçóç, åðáíáëÜâåôå ôç
äéáäéêáóßá.
53
ÅËËÇÍÉÊÁ
Óå êÜðïéá ìïíôÝëá ìðïñåßôå íá óâÞóåôå
,
ôïí èÜëáìï øýîçò. ÐéÝóôå ôá ðëÞêôñá
(2.4.3), ìÝ÷ñé íá ìçí åìöáíßæåôáé êáíÝíá
øçößï.
2.5 Ëåéôïõñãßåò êáôÜøõîçò.
Ëåéôïõñãßá ãñÞãïñçò øýîçò: ÁõôÞ ç
ëåéôïõñãßá åíåñãïðïéåß ôçí êáôÜøõîç, ìå
ôçí ðéï êñýá èåñìïêñáóßá, ãéá 52 þñåò.
ÓõíéóôÜôáé ç åíåñãïðïßçóÞ ôçò 24 þñåò
ðñéí åéóÜãåôå óôçí êáôÜøõîç ìåãÜëç
ðïóüôçôá ôñïöþí.
Ãéá åíåñãïðïßçóç êáé áðåíåñãïðïßçóç:
(2.5.1).
ÐéÝóôå
Óýíäåóç/áðïóýíäåóç ôçò êáôÜøõîçò:
,
ÐéÝóôå ôá ðëÞêôñá
(2.5.2), ìÝ÷ñé íá
ìçí åìöáíßæåôáé ç èåñìïêñáóßá óôçí ïèüíç.
Ìüëéò óâÞóåôå ôçí êáôÜøõîç, èá óâÞóåé êáé
ï èÜëáìïò øýîçò.
2.6 Ïäçãßåò ÷ñÞóçò:
Ôï ößëôñï äéáôçñåß ôéò éäéüôçôÝò ôïõ ãéá
ðåñéïñéóìÝíï äéÜóôçìá 6 ìçíþí. Áöïý
ðåñÜóåé áõôü ôï äéÜóôçìá óõíéóôÜôáé ç
áíôéêáôÜóôáóÞ ôïõ ìå Ýíá êáéíïýñéï. Ç
èÝóç ôïõ ðïéêßëëåé áíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï.
3
ÅËËÇÍÉÊÁ
3.6 S.P.A. salus per aquam (ðñïáéñåôéêü)
Ôï øõãåßï óáò ìðïñåß íá åíóùìáôþóåé
ôï åîÜñôçìá S.P.A. ðïõ ÷ñçóéìåýåé ãéá
íá äéáôçñåßôáé Ýíá óôáèåñü åðßðåäï
õãñáóßáò óôï èÜëáìï ëá÷áíéêþí êáé Ýôóé íá
áðïöåýãåôáé ç îÞñáíóç ôùí ôñïößìùí.
Âñßóêåôáé óôï ìïíùôéêü áñìü ôïõ
óõñôáñéïý ëá÷áíéêþí (3.6.1). Áðïôåëåßôáé
áðü Ýíá íôåðüæéôï ìå Ýíá êýðåëëï Ýê÷õóçò
êáé óôÜèìç Ýíäåéîçò ðëÞñùóçò. ¼ôáí ôï
S.P.A. ÷ñåéÜæåôáé íåñü ç óôÜèìç èá êáôÝâåé
ìÝ÷ñé íá åîáöáíéóôåß. ÂãÜëôå ôï êýðåëëï
(3.6.2) êáé ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï ãéá íá
ãåìßóåôå ôï íôåðüæéôï (3.6.3).
ÓõíéóôÜôáé ç áíôéêáôÜóôáóç ôïõ ößëôñïõ
êÜèå 2 ÷ñüíéá (3.6.4).
4
5
55
ÅËËÇÍÉÊÁ
6
ÐåñéâÜëëïí
56
0
1
2
57
3
58
4
5
59
6
60
Manual d’instruccions
Molt important: llegeix íntegrament aquest manual abans d’utilitzar el teu frigorífic.
Aquest manual està dissenyat de manera que els textos estiguin relacionats amb els dibuixos
corresponents.
0
1
2
Ús
(2.5.1).
• No consumeixis gelats o aliments molt
freds, ja que poden produir cremades a la
boca.
3
Manteniment i
neteja
3.1 Neteja interior. Quan netegis l’interior, utilitza
una esponja o una baieta amarada d’aigua
amb bicarbonat per evitar que es generin
olors. No utilitzis en cap cas màquines de
neteja de vapor, dissolvents o detergents
abrasius.
3.2 Neteja exterior. No utilitzis màquines de
neteja de vapor per netejar les pantalles.
És recomanable netejar la reixeta de la part
del davant de la base de l’aparell un cop a
l’any amb una aspiradora.
62
3.5 Canvi de filtre de carboni. El frigorífic pot
incorporar un filtre de carboni que absorbeix
les olors estranyes de certs aliments i reté els
microorganismes (fongs i bacteris) de l’aire
en circulació.
No mullis el filtre, ja que en perdrà totes les
propietats.
3.6 S.P.A. salus per aquam (opcional)
El teu frigorífic pot incorporar l’accessori
S.P.A., que serveix per mantenir un nivell
constant d’humitat al recinte portaverdures i,
així, evitar que es ressequin els aliments.
Està situat a la junta de separació del calaix
portaverdures (3.6.1). Està format per un
dipòsit amb un recipient abocador i un
nivell indicatiu d’emplenatge. Quan l’S.P.A.
necessiti aigua, el nivell baixarà fins que
quedi ocult. Treu el recipient (3.6.2) i utilitza’l
per omplir el dipòsit (3.6.3).
Es recomana canviar el filtre cada 2 anys
(3.6.4).
4
5
• No utilitzis aparells elèctrics a l’interior del
frigorífic, tret que siguin del tipus recomanat pel
fabricant.
• No usis dispositius mecànics o altres mitjans
diferents dels recomanats pel fabricant per
accelerar el procés de descongelació.
• Aquest aparell no està destinat perquè l’utilitzin
persones (incloent-hi nens) amb les capacitats
físiques, sensorials o mentals reduïdes o sense
experiència o coneixement, excepte amb
supervisió o després de rebre instruccions
relatives a l’ús de l’aparell d’una persona
responsable de la seva seguretat. Caldrà que
se supervisi l’ús de l’aparell per part dels nens
per evitar que hi juguin.
• Si el cable d’alimentació està danyat, ha de ser
substituït pel fabricant, pel seu servei postvenda
o per personal similar qualificat amb la finalitat
d’evitar situacions perilloses.
6
64
g a l e g o
0
Identifica o modelo do teu frigorífico (“a”,
“b”) comparando o panel de mandos coas
ilustracións.
1
Recomendación: Temperatura aconsellada
do recinto refrixerador
e do recinto
para alimentos xa
conxelador
conxelados. No caso de que queiras
conxelar, a temperatura recomendada é
.
2
Uso
2.1 Acendido do frigorífico. Pulsa as teclas
ou
ata que visualices un díxito no display
(2.1.1).
3
3.1 Limpeza interior. Ó limpa-lo interior, utiliza
unha esponxa ou baeta empapada en auga
con bicarbonato ó limpa-lo interior para
evita-la formación de olores. En ningún
caso, utilices máquinas de limpeza a vapor,
disolventes ou deterxentes abrasivos.
3.2 Limpeza exterior. Non uses máquinas
de limpeza a vapor para a limpeza das
pantallas.
É recomendable limpa-la reixa dianteira
da base do aparato unha vez ó ano cunha
aspiradora.
66
4
Diagnósticos
5
4.1 Porta aberta. Se mante-la porta aberta
máis de 2 minutos, soará unha alarma e
apagarase a luz do refrixerador. A alarma
desconéctase ó pecha-la porta.
• Non utilices aparatos eléctricos no interior
do frigorífico, a non ser que sexan do tipo
recomendado polo fabricante.
• Se a temperatura do conxelador é
anormalmente alta, aparecerá unha alarma
luminosa (4.2.1) e activarase, á súa vez, un
sinal acústico intermitente. Pulsa
para desactiva-lo sinal acústico de forma
manual (4.2.2).
• Cando conécte-lo aparato por primeira
vez, a alarma luminosa estará activada,
pero non soará a alarma.
4.3 Corte de subministración eléctrica
Abre as portas do frigorífico o menos posible.
Cando volva a corrente, comproba se os
alimentos almacenados se desconxelaron.
4.4 Ruídos normais no frigorífico
O teu frigorífico pode emitir unha serie
de ruídos que son normais durante o seu
funcionamento e polos que non te debes
preocupar.
• O gas refrixerante pode producir un
burbullo ó circular polos circuítos.
• O compresor pode producir zunidos e/ou
un lixeiro batedoiro, sobre todo cando se
pon en marcha.
• As dilatacións ou contraccións dos
materiais utilizados poden producir estalos
ou ruxidos.
• O aire que moven os ventiladores do
conxelador e da base do frigorífico pode
xerar un pequeno ruído de fondo.
Non manipúle-lo frigorífico para
intentar reparalo. Contacta co servizo de
asistencia técnica.
6
68
e u s k a r a
Erabilera-eskuliburua
Oso garrantzitsua: Gailua erabili aurretik irakurri arretaz eskuliburu hau.
Eskuliburuko testu bakoitza dagokion irudiarekin lotuta dago.
0
Identifikazioa
1
Azkar hozteko funtzioa: Funtzio honi esker,
hozkailuaren tenperaturarik hotzena 6 orduz
mantendu daiteke. Hozkailuan elikagai asko
sartzen denean aktibatzea gomendatzen da.
Aktibatu eta desaktibatzeko: Sakatu
(2.4.1).
“Oporrak” funtzioa: “Oporrak” funtzioa oso
egokia da hozkailua denbora luzez erabili ez
baina izozkailuko elikagaiak mantendu nahi
badituzu. Funtzio honi esker, zure gailuak
oso gutxi kontsumituko du eta ez da usainik
egongo.
Oharra: Gailuaren atea itxita egon behar da.
2
Erabilera
e u s k a r a
3
3.1 Barnealdearen garbiketa. Barnealdea
garbitzeko erabili urez eta bikarbonatoz
bustitako belaki edota zapia. Horrela, usain
txarrak saihestuko dituzu. Ez erabili inoiz
lurrunezko garbiketarako makinarik ezta
disolbagarri edota garbigarri urratzailerik ere.
3.2 Kanpoaldearen garbiketa. Ez erabili
lurrunezko garbiketarako makinarik pantailak
garbitzeko.
Urtean behin, atzealdeko sareta xurgatzaile
batekin garbitzea gomendatzen da.
3.3 Osagarrien garbiketa. Osagarriak ezin dira
ontzi-garbigailuan sartu. Eskuz garbitu belaki
edota zapi batekin.
70
e u s k a r a
4
Diagnostikoak
5
4.4 Gailuaren hots normalak
Gailuak normalak diren hots batzuk egin
ditzake, ez kezkatu.
• Gas-hoztaileak borbor egin dezake
zirkuituetan zehar dabilenean.
• Konpresoreak burrunba eta/edo kolpe
hotsa egin dezake, batez ere martxan
hasten denean.
• Erabilitako materialen dilatazioa edota
kontrakzioa dela eta karraskak edo kirrikak
entzun daitezke.
• Izozkailuko haizagailuek mugitzen duten
aireak hondo-zarata txikia sortu dezake.
Ez saiatu gailua konpontzen. Deitu
laguntza teknikoko zerbitzura.
6
Gailu hau diseinatzerakoan ingurumenaren
zaintza kontuan hartu da.
Gailu honek ingurumena kaltetzen ez duen R600A
hoztailea erabiltzen du.
Zaindu ingurumena. Behar duzun funtzioa
aktibatzerakoan edukiontzi bakoitzean
gomendatutako tenperatura erabili gailua
eraginkortasunez erabiltzeko.
Itzali hozkailua edo “oporrak” funtzioa aktibatu
gailua epe luze batean erabili behar ez baduzu.
Horrela, kontsumoa murrizteaz gain energia ere
aurreztuko duzu.
Ez eduki ateak irekita behar baino denbora
gehiago, horrek energia asko gastatzen du.
Gailu elektriko eta elektronikoetatik
eratorritako hondakinen kudeaketa.
71
e u s k a r a
72

advertisement

Related manuals

advertisement