advertisement

Groupe Brandt DKF1324X Brugervejledning | Manualzz
11-12
RR4200039
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
NO
PL
FI
SE
1.4.10
1.4.7
1.4.4
1.4.11
1.4.1
1.4.8
1.4.5
1.4.12
1.4.2
1.3.1
769
082367
1.4.13
1.4.9
082367769
354L
316L
M 079
13KG24
1.4.6
1.4.3
1.3.2
2.2.1
1.4.14
2.1.4
1.4.15
2.2.2
ALARM
SUPER
2.1.1
1.4.16
SUPER
ALARM
ºC
2.2.3
ºC
2.1.5
2.1.3
2.1.2
1.5.1
2.3.6
2.3.1
2.2.7
2.2.4
2.3.7
SUPER
5”
2.3.8
SUPE
ºC
2.3.5
ALARM
2.3.4
SUPER
ºC
2.3.3
OFF
2.2.8
ºC
2.2.6
2.3.2
ALARM
2.2.5
2.3.9
2.5.1
2.3.11
2.3.10
2.5.2
2.4.1
SUPER
ALARM
2.5.3
2.4.2
2.3.12
ºC
2.6.1
3”
4.1.1
3”
2.5.4
2.6.2
2.6.4
4.1.2
PER
4.1.3
ALARM
2.5.5
SUPER
4.1.4
ALARM
2.6.5
2.6.3
ºC
2.5.6
e s p a ñ o l
1
e s p a ñ o l
0
1
2
e s p a ñ o l
2
Uso
3
4
Diagnósticos
5
6
5
6
0
1
7
2
•
•
•
•
•
3
4
5
6
10
Estimado/a cliente/a:
11
0
1
12
2
• Guarde os alimentos em recipientes herméticos
para evitar que os alimentos sequem.
3
4
Diagnósticos
5
6
15
e n g l i s h
16
e n g l i s h
0
1
2
Use
17
3
4
19
e n g l i s h
5
Safety
6
20
21
0
1
2
Uso
4
Diagnosi
3
5
Sicurezza
6
26
0
1
2
3
4
Diagnosen
5
6
nederlands
Gewaardeerde klant,
31
nederlands
0
maak hem helemaal leeg.
1
nederlands
2
Gebruik
33
nederlands
•
•
•
•
•
3
Onderhoud en
reiniging
4
Meldsysteem
5
6
35
36
0
Идентификация
1
2
3
4
39
5
6
Ā e s k y
41
Ā e s k y
0
1
42
2
3
Údržba a Āištėní
4
Ā e s k y
5
BezpeĀnost
6
m a g y a r
De Dietrich
A márkával kapcsolatban minden információt megtalál weboldalunkon:
www.de-dietrich.com
46
m a g y a r
0
1
m a g y a r
2
3
4
49
5
6
51
0
1
Odpojte stisnutím západky konektoru
(1.4.4). Odstráļte dvere mrazniĀka (1.4.5).
Odoberte držiak ovládaĀa páĀením
pomocou skrutovaĀa v na to urĀených
drážkach (1.4.6)
52
2
•
•
•
•
•
3
Údržba a Āistenie
4
5
6
56
0
“a”, “b”, “c”, “d”, “e”
1
57
2
58
4
3
59
6
5
60
d a n s k
Kære kunde:
Opdagelsen af De Dietrich produkter vækker enestående følelser, som kun opleves
med genstande af stor værdi.
Den visuelle tiltrækning er stærk lige fra første øjeblik. Designets kvalitet fremtræder
ved sin tidløse æstetik og smukke finish, der får det enkelte elegante og raffinerede
objekt til at harmonere perfekt sammen med de øvrige.
Derefter føler du en uimodståelig trang til at røre ved det. De Dietrich anvender
udelukkende modstandsdygtige og anerkendte materialer, hvor det autentiske har
højeste prioritet.
Ved at kombinere avanceret teknologi og smukke materialer er det lykkedes De
Dietrich at fremstille produkter i topkvalitet, der fungerer som et værktøj til at lave
gastronomisk kunst, en passion der deles af alle gourmeter
Det er vores ønske, at du får den fulde fornøjelse af dette nye apparat, og vi tager
gerne imod dine forslag eller svarer på dine spørgsmål gennem vores kundeservice
eller vores hjemmeside.
Mange tak for din tillid.
De Dietrich
Find alle oplysninger om brandet på www.de-dietrich.com
61
d a n s k
Brugervejledning
Meget vigtigt: Læs hele vejledningen igennem, før du tager fryser i brug.
Denne vejledning er udformet således, at teksterne svarer til de pågældende tegninger.
0
Løsn skruerne (1.4.2) og træk det øverste
hængsel og drejebøsningen ud ved hjælp af
en skruetrækker (1.4.3).
Find din fryser (“a”, “b”, “c”, “d”, “e”) ved at
sammenligne kontrolpanelet med illustrationerne.
Din fryser er af typen NO FROST, hvis
kontrolpanelet viser NO FROST.
1
Sluk for strømmen ved at trykke på tappen
på konnektoren (1.4.4). Tag køleskabsdøren
af (1.4.5). Tag kontrolpanelet ud ved at
anvende løftestangsprincippet på de dertil
beregnede kærve med en skruetrækker
(1.4.6).
Lav en kærv til ledningen i den modsatte
side, i det område, der er angivet på selve
skabet (1.4.7). Monter kontrolpanelet igen
ved at føre ledningen gennem kærven (1.4.8).
Montering
1.1 Udpakning. Fjern samtlige beskyttende dele.
Løsn skruerne i det nederste hængsel,
og tag det af. Vend placeringen af aksen i
hængslet, som sættes på den modsatte side
(1.4.9).
1.2 Placering. Placer fryser væk fra varmekilder
og beskyttet mod direkte sol for at nedsætte
elforbruget.
Sæt døren på (1.4.11).
Opstil ikke fryser uden døre eller udsat for
vejrliget.
Luften skal kunne cirkulere på bagsiden af
fryser. Der skal være et mellemrum på 25
mm mellem bagsiden af fryser og væggen.
Anbring ikke genstande, der blokerer det frie
rum mellem fryser og gulvet eller loftet.
Niveller fryser for at undgå vibrationer og
støj. Vær opmærksom på, at hvis fryser er
placeret op ad en væg eller et skab, kan der
opstå mindre støj.
Løsn det lodrette håndtag, drej det 180º, og
placer det på den modsatte side af døren
(1.4.10).
Placer lukkekapslen på det sted, hvor det
øverste hængsel sidder på den modsatte
side (1.4.12). Tryk på konnektoren for at
sætte den i døren (1.4.13).
Monter det øverste hængsel og
drejebøsningen ved at indsætte den
overskydende ledning i kontrolpanelet
(1.4.14), og sæt skruerne i (1.4.15).
Rejs forsigtigt fryser op (1.4.16).
Kontroller også, at hylderne er placeret
korrekt, og undgå at sætte beholdere op ad
hinanden for at undgå vibrationer.
1.3 Tilslutning til elnettet. Lad fryser hvile i
mindst 2 timer i opretstående stilling, før det
tilsluttes. Tjek oplysningerne på typeskiltet
(220-240 V med jordforbindelse) (1.3.1,
1.3.2).
Anvend ikke adaptere eller
forlængerledninger.
Undgå, at ledningen kommer i kontakt med
eller sidder fast under motoren.
1.4 Ændring af dørens åbningsretning. Afbryd
fryser fra elnettet, og tøm det fuldstændigt for
indhold.
Læn forsigtigt apparatet mod bagsiden
(1.4.1).
62
1.5 Nivellering af apparatet. Indstil benene,
således at fryser skråner let bagud, og døren
kan lukkes korrekt (1.5.1).
1.6 Klimaklasse. Denne fryser er udviklet til at
fungere optimalt ved en rumtemperatur på
mellem +10 ºC og +43 ºC, klimaklasse SN-T
(1.3.2). Uden for dette temperaturinterval kan
apparatets ydelse være nedsat.
2
Anvendelse
2.1 Igangsætning af fryseren. Tryk på knappen
,
(2.1.1) eller (2.1.2). Tryk på
indtil
der kommer et tal frem på displayet (2.1.3),
eller drej vælgerknappen (2.1.4, 2.1.5).
lyser displayet, og på
På modellerne
d a n s k
modellerne
lyser kontrollampen “on” for
at angive, at apparatet fungerer.
Model a blokeres automatisk; blokeringen
ophæves ved at trykke på knappen i 3
sekunder (2.3.11). (2.3.11). Model
er ikke udstyret med den automatiske
blokeringsfunktion.
2.2 Valg af temperatur. Tryk på knapperne
,
,
(2.2.1, 2.2.2). Tryk på
(2.2.3),
eller drej vælgerknappen (2.2.4, 2.2.5). Når
den ønskede temperatur er indstillet, kan
man se den faktiske temperatur på displayet
,
,
(2.2.6, 2.2.7) eller
(2.2.8)
ved at trykke i 5 sekunder på tasterne.
er
Temperaturangivelsen blinker. Model
ikke udstyret med denne funktion.
Anbefaling: Den anbefalede
. Til
køleskabstemperatur er
nedfrysning af madvarer, anbefales en
. Se punkt 2.3 (Hurtig
temperatur på
nedkølingsfunktion).
Glem ikke, at temperaturen inde i køleskabet
afhænger af rumtemperaturen, køleskabets
placering, og hvor ofte det åbnes.
2.3 Kølefunktioner.
Hurtig nedkølingsfunktion: Denne funktion
indstiller fryseren til den koldeste temperatur
i maks. 52 timer. Det anbefales at anvende
denne funktion, når der skal sættes større
mængder af madvarer i fryseren. Funktionen
skal aktiveres 24 timer før brug. Aktivering
(2.3.1, 2.3.)
og deaktivering: Tryk på
(2.3.3, 2.3.4, 2.3.5). På model
eller
viser displayet
, når funktionen er
aktiveret.
ECO-funktion: ECO-funktionen gør det muligt
at opnå en væsentlig energibesparelse, idet
den sørger for, at fryseren holder en stabil
temperatur. Funktionen bliver ved med at være
aktiveret, selv efter en strømafbrydelse. Når
denne funktion er aktiveret, anbefales det at
placere alle madvarerne på de midterste hylder.
For at aktivere og afbryde funktionen trykkes på
(2.3.6, 2.3.7, 2.3.8). På model
viser
medens funktionen er aktiveret.
displayet
Model
er ikke udstyret med denne
funktion.
Quick cooling: Sæt flasken eller flaskerne
eller
i fryseren, og hold
trykket ned i nogle sekunder, indtil ikonet
vises (2.3.9, 2.3.10). Fryseren afkøler i 15
minutter, og når dette tidsrum er forløbet,
stopper funktionen, og ikonet blinker og
aktiverer en lydalarm i 20 minutter, der advarer
om, at flasken skal tages ud, for at den ikke
skal sprænges. Alarmen kan slukkes ved at
eller på
på
i nogle
aktivere
sekunder. Denne funktion afbrydes ved en
strømafbrydelse. Når strømmen kommer
tilbage, anses funktionen for at være afsluttet,
og lydalarmen går i gang.
Sikkerhedslås: Sikkerhedslåsen anvendes til
at undgå uønskede ændringer i indstillingen af
apparatet eller for at hindre børn i at ændre den.
Displayet viser ikonet , når fryseren er låst.
Tryk på (2.3.11) eller (2.3.12). Displayet
, der skifter med den normale
viser
visning, medens funktionen er aktiveret. Model
er ikke udstyret med denne funktion.
2.4 Fordeling af fødevarer. Temperaturen er ikke
ens inde i køleskabet. Nogle zoner er koldere
end andre. Fødevarer skal opbevares i den
zone, der er bedst egnet til at garantere en
korrekt opbevaring (2.4.1):
1. Mellemstore beholdere
2. Område til is
3. Twist Ice (ekstra funktion)
4. Mellemstore beholdere
5. Mellemstore beholdere
6. Store beholdere
7. Mellemstore beholdere
Eutektiske containere (Afhængig af model):
Hvis dette apparat er udstyret med eutektiske
beholdere (2.4.2), der er designet til at øge
selvstændig drift ved strømsvigt samt mindske
elforbruget, skal de fortrinsvis placeres øverst i
apparatet.
2.5 TWIST ICE. Dette frysertilbehør kan lave op til
24 isterninger. Hvis din fryser er udstyret med
Twist Ice, tages isterningkassen ud (2.5.1). Fyld
rummene op i isterningbakkerne, uden at de
flyder over (2.5.2). Sæt isterningkassen tilbage,
og undgå at spilde vand (2.5.3).
2 timer senere er isterningerne parat til brug.
Drej begge ender gentagne gange, indtil alle
isterningerne løsnes (2.5.4, 2.5.5). Åbn den
nederste kasse for at tage dem ud (2.5.6)
2.6 Slukning af fryseren. Tryk på i 3 sekunder,
, indtil der ikke vises en
eller tryk på
temperatur på displayet (2.6.1, 2.6.2, 2.6.3).
Eller drej vælgeren, til den står på ”off” (2.6.4,
slukkes displayet,
2.6.5). På modellerne
og på modellerne
slukkes kontrollampen
“on”.
2.7 Anbefalet anvendelse.
• Åbn ikke dørene i længere tid end
nødvendigt, og sæt ikke varme madvarer ind
i fryseren. På den måde opnår du den mest
effektive brug af fryseren, og du undgår et
øget energiforbrug.
• Hvis du har en NO FROST-fryser, må
ventilationsristene ikke blokeres, og der skal
være plads mellem madvarerne, for at luften
kan cirkulere mellem dem.
• Kom ikke flasker med kulsyreholdige drikke
eller glasflasker med indhold ind i fryseren,
da de kan sprænges.
63
d a n s k
• Opbevar fødevarer i lufttætte beholdere for
at undgå, at de tørrer ud.
• Spis ikke is eller meget kolde madvarer, da
de kan give forbrændinger i munden.
• For at udnytte fryserkapaciteten maksimalt
(2.4.1) kan man fjerne de store skuffer (5),
de små skuffer (4) og Twist Ice-skuffen (3).
Det er vigtigt, at de nederste skuffer (6 og 7)
og de øverste låg (1 og 2) ikke fjernes, for at
apparatets energiforbrug forbliver uændret.
3
Vedligeholdelse
og rengøring
3.1 Indvendig rengøring. Anvend en svamp
eller en karklud, der er gennemvædet med
vand tilsat bikarbonat for at gøre fryser rent
indvendigt og undgå lugtdannelse.
Anvend aldrig højtryksrensere,
opløsningsmidler eller skuremidler.
3.2 Udvendig rengøring. Anvend ikke
højtryksrensere til rengøring af displayene.
Det anbefales at rengøre risten bag på fryser
en gang om året med en støvsuger.
3.3 Rengøring af tilbehør. Tilbehøret må ikke
rengøres i opvaskemaskinen. Gør der rent i
hånden med en svamp eller en karklud.
Opbevar de opbrugte filtre og de nye dele
utilgængeligt for børn, da det kan være
farligt at indtage stoffet i større mængder.
4
4.1 Åben dør. På alle modeller, undtagen
, når døren står åben i
, tændes lampen
over 1 minut, og der høres en alarm (4.1.1,
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4). Alarmen slukkes, når
døren lukkes.
4.2 Strømafbrydelse
Åbn fryserdøren mindst muligt. Hvis
temperaturen inde i apparatet overstiger
> -11 ºC sker følgende:
og
saktiveres
• På modellerne
lydalarmen for kuldebrud i 30 minutter.
Alarmen slukkes ved at trykke på en
hvilken som helst af knapperne.
-funktionen
• Desuden aktiveres
automatisk. Funktionen afbrydes ved at
eller ved at
trykke på knappen
vente til det sker automatisk.
64
• Den røde kontrollampe tændes (4.1.1,
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4).
Kontrol af fødevarernes tilstand.
På modellerne
kan følgende
indikatorer blive vist på displayene:
Fødevarerne er ikke tøet op; de er derfor
sikre og kan fortsat opbevares i fryseren.
Fødevarerne er delvist tøet op og skal
nødvendigvis tilberedes.
Fødevarerne er tøet op. De kan ikke
spises, men skal smides ud.
På modellerne
skal brugeren vurdere
fødevarernes tilstand og handle derefter.
4.3 Følgende alarmer kan også blive vist:
eller
Fryseren er gået i gang
automatisk for at beskytte fødevarerne,
men det er nødvendigt at ringe til
kundeservice.
En af fryserens dele fungerer ikke
korrekt; fødevarerne er ikke i fare for at
blive fordærvet, men det er nødvendigt
at ringe til kundeservice.
Dette symbol vises hvert halve år på
alle modeller (undtagen NO FROST) med
indvendig rimdannelse. Følgende trin bør
udføres:
- Sluk for apparatet.
- Fjern rimen ved at følge den anbefalede
fremgangsmåde i punkt 3.
- Hvis denne advarsel ignoreres, vil den
forsvinde efter 48 timer.
- Tænd apparatet ved at følge
anvisningerne i afsnit 2.1.
4.4 Normal støj fra fryser.
Fryser kan udsende nogle lyde, som er
normale, når det er i drift, og som ikke skal
give anledning til bekymring.
• Kølegassen kan frembringe en boblende
lyd, når den kører rundt i kredsløbet.
• Kompressoren kan frembringe en
brummen eller en let banken, især når den
går i gang.
• Udvidelse eller sammentrækning af de
anvendte materialer kan frembringe
knirkelyde.
• Luften, som bevæger blæseren for fryseren
kan frembringe mindre baggrundslyde.
Undlad at håndtere fryser for at forsøge
at reparere det. Ring til teknisk service.
d a n s k
5
Sikkerhed
• Hold ventilationsristene fri.
6
Miljø
Deres nyerhvervet køle-/fryseskab, er et
milføvenligt produkt.
• Pas på ikke at beskadige kølekredsløbet.
• Anvend ikke elektriske apparater inde i fryser,
medmindre der er tale om et apparat anbefalet
af fabrikanten.
• Anvend ikke mekaniske eller andre anordninger
for at få afrimningsprocessen til at gå hurtigere,
medmindre de er anbefalet af fabrikanten.
• Dette apparat er ikke beregnet til at blive
anvendt af børn eller personer med nedsatte
fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller
med manglende erfaring og kendskab hertil,
medmindre de er blevet instrueret i anvendelsen
af apparatet af en person, der er ansvarlig for
deres sikkerhed. Børn skal overvåges for at
sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Hvis elkablet er beskadiget skal det udskiftes af
fabrikanten eller af dennes kundeservice, eller
tilsvarende kvalificeret personale for at undgå
fare.
Selv når skærmen er slukket, er fryseren
strømførende.
• Dette apparat er beregnet til anvendelse i
hjemmet og lignende steder, såsom:
– frokoststuer i forretninger, på kontorer og
andre arbejdspladser;
– ferieboliger og til at blive anvendt af gæster
på hoteller, moteller samt andre typer
beboelse;
– bed and breakfast;
– cateringydelser og lignende ikke-detailanvendelser.
Opbevar ikke eksplosive stoffer såsom
aerosoldåser med brændbar drivgas i dette
apparat.
Køle-/fryseskabet indeholder det kølende
isobutan R600A,, en naturlig gas, der er højt
forenelig med miljøet.
Respekter miljøet. Anvend de temperaturer,
som anbefales for den ønskede funktion, for at
fryseren kan fungere optimalt.
Sluk for fryseren, hvis den ikke skal bruges
i længere perioder.På den måde sparer De
elforbrug og energi.
Køle-/fryseskabets dør, må ikke stå åbent mere
end højest nødvendigt for at undgå et højt
energiforbrug.
Bortskaffelse af elektriske og elektroniske
apparater.
betyder at køle-/fryseskabet ikke
Symbolet
må smides i en almindelig container.
Aflever køle-/fryseskabet på nærmeste
genbrugsstation eller anvend en
genbrugscontainer.
Genudnyttelsen af elektriske og elektroniske
apparater beskytter miljøet og er også energi og
ressource besparende.
Kontakt den lokale genbrugsstation eller
forhandleren hvis De ønsker mere information
angående nærmeste genbrugscontainer fra Deres
hjem.
Standardmeddelelse fra kundeservice:
Kontakt forhandleren eller installatøren, hvis apparatet svigter. Vedligeholdelsen af dit De Dietrich-apparat
skal udføres af en autoriseret elektriker, der er godkendt af dette brand.
Når du bestiller service, bedes du angive den fuldstændige modelbetegnelse for apparatet, som du finder
på fabrikantens typeskilt.
Bed om, at der kun anvendes originale, certificerede reservedele, når der udføres vedligeholdelsesarbejde.
(Logo for de originale certificerede dele)
65
De Dietrich
Du kan hitta all information om märket på www.de-dietrich.com
66
0
1
2
3
4
69
5
6
Miljö
70
70
71
71
0
1
2
,
72
3
74
4
5
6
75
n o r s k
De Dietrich
Les all informasjon om merket hos oss på www.de-dietrich.com
76
n o r s k
0
1
2
Bruk
3
4
n o r s k
5
Sikkerhet
6
80
80
p o l s k a
81
p o l s k a
0
1
82
p o l s k a
2
3
4
5
6

advertisement

Related manuals

advertisement