Zanussi ZBB29455SA Benutzerhandbuch


Add to my manuals
80 Seiten

Werbung

Zanussi ZBB29455SA Benutzerhandbuch | Manualzz

NL

EN

FR

DE

PT

Gebruiksaanwijzing

User manual

Notice d'utilisation

Benutzerinformation

Manual de instruções

Koel-vriescombinatie

Fridge-Freezer

Réfrigérateur/congélateur

Kühl-Gefrierschrank

Combinado

2

18

32

48

64

ZBB29455SA

Inhoud

Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2

Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4

Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7

Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7

Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8

Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9

Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11

Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13

Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13

Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16

Wijzigingen voorbehouden.

Veiligheidsinformatie

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.

2

• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.

• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot

(slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.

Algemene veiligheid

Waarschuwing!

Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.

• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.

• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.

• Gebruik geen andere elektrische apparaten

(bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.

• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.

www.zanussi.com

Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.

Indien het koelcircuit beschadigd is:

– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden

– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren

• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.

Waarschuwing!

Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

1.

Het netsnoer mag niet verlengd worden.

2.

Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.

3.

Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.

4.

Trek niet aan het snoer.

5.

Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.

6.

U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.

• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.

• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.

• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.

• De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.

Dagelijks gebruik

• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.

• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.

• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. (Als het apparaat rijpvrij is)

• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.

• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel.

Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.

• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.

• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.

Onderhoud en reiniging

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.

• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.

• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.

Installatie

Belangrijk!

Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.

www.zanussi.com

3

• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.

• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.

• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.

• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.

• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.

• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.

• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).

Onderhoud

• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van on-

Bedieningspaneel

derhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.

• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.

Bescherming van het milieu

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen.

Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.

1 2 3 4 5 6

4 www.zanussi.com

1 AAN/UIT-schakelaar

2 Thermostaatknop van de vriezer

3 Temperatuurknop van de koel-vriescombinatie

4 Display-

5 Functietoets

Resetschakelaar van het alarm

6 Thermostaatknop van de koelkast

Display

1 2 3 4 5 6

1 Weergave koelvak

2 Weergave vriesvak

3 Lampje voor positieve of negatieve temperatuur

4 Temperatuurlampje

5

Fast Freeze-functie

6 Shopping-functie

Inschakelen

Nadat u de stekker in het stopcontact heeft gestoken drukt u, als het display niet verlicht is, op de AAN/UIT-schakelaar.

Zodra het apparaat ingeschakeld is, verschijnen de volgende signalen op het bedieningspaneel.

• De indicatie positieve of negatieve temperatuur blijft positief, wat aangeeft dat de temperatuur positief is.

• de temperatuur knippert, de displayachtergrond wordt rood en u hoort een zoemer.

Druk op de Function-knop en de zoemer zal weerklinken (zie ook "Alarm overmatige temperatuur").

Stel de gewenste temperatuur weer in (zie

"Temperatuurregeling").

Uitschakelen

Het apparaat wordt uitgeschakeld door de aan/ uit-toets langer dan 1 seconde ingedrukt te houden.

Hierna wordt het aftellen van de temperatuur van -3 -2 -1 weergegeven.

Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, gaat ook het display uit.

Het koelgedeelte uitschakelen

Draai om het koelgedeelte uit te schakelen de instelling van de koeltemperatuur linksom naar stand "O".

Het koelgedeelte blijft werken. Zodra het koelgedeelte is uitgeschakeld, wordt alleen de temperatuur aangegeven van het vriesgedeelte.

In deze stand is het lampje van het koelgedeelte uitgeschakeld.

Temperatuurdisplay

Iedere keer dat de indicatietoets temperatuur van de koel-vriescombinatie wordt ingedrukt, geeft het display het volgende aan:

1.

– De indicatie koelvak is aan.

– Het display geeft de koelkasttemperatuur aan.

2.

– De indicatie vriesvak is aan. 1)

– Het display geeft de vriezertemperatuur aan.

Na tien seconden wordt het normale display weer weergegeven.

Functiemenu

Elke keer als de functietoets wordt ingedrukt, worden de volgende functies met de klok mee geactiveerd:

• Fast Freeze function

• Shopping function

• geen symbool: normale werking.

1) Onder normale omstandigheden.

www.zanussi.com

5

Belangrijk!

U kunt maar één functie per keer

AAN zetten.

Om de functies UIT te zetten, drukt u enkele keren op de functietoets totdat er geen symbool meer verschijnt.

Temperatuurregeling

De temperatuur in het apparaat wordt geregeld door de temperatuurregeling.

De temperatuur van het koelvak kan worden geregeld door aan de knop voor de koelkastemperatuur te draaien, en kan variëren tussen ongeveer +2°C en +8°C.

De temperatuur van het vriesvak kan worden geregeld door aan de knop voor de vriezertemperatuur te draaien, en kan variëren tussen ongeveer -15°C en -24°C.

Voor een juiste conservering van het voedsel moeten de volgende temperaturen worden ingesteld:

+5°C in de koelkast

-18°C in de vriezer.

Gedurende normaal functioneren zal de temperatuuraanwijzer de momenteel ingestelde temperatuur tonen.

Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:

• draai de temperatuurregeling naar rechts voor maximale koudheid

• draai de knop naar links om de minimale koudheid te bereiken.

De gemiddelde positie is meestal het meest geschikt.

De exacte instelling moet echter worden gekozen rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:

• de kamertemperatuur

• hoe vaak de deur wordt geopend

• de hoeveelheid voedsel die wordt bewaard

• de plaats van het apparaat

Shopping -functie

Als u een grote hoeveelheid warm voedsel, bijvoorbeeld na het doen van de boodschappen, in de koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de

Shopping-functie in te schakelen om deze producten sneller te koelen en om te voorkomen

6 dat voedsel dat al in de koelkast ligt warm wordt.

De Shopping-functie wordt ingeschakeld door op de functietoets te drukken (indien nodig meerdere keren) tot het bijbehorende pictogram verschijnt .

De Shopping-functie wordt automatisch na ongeveer 6 uur uitgeschakeld.

Het is mogelijk om de functie op elk moment uit te schakelen door op de functietoets te drukken

(zie "Functieactivering").

Fast Freeze -functie

Om verse levensmiddelen in te vriezen, moet u de Fast Freeze-functie inschakelen.

Druk op de functietoets (indien nodig meerdere malen) tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

Deze functie stopt automatisch na 52 uur.

Het is mogelijk om de functie op elk moment uit te schakelen door op de functietoets te drukken

(zie "Functiemenu").

Alarm hoge temperatuur

Een toename van de temperatuur in de vriesruimte (bijvoorbeeld door een stroomuitval) wordt aangegeven door:

• het knipperen van de temperatuur

• het knipperen van het vriesvak (weergave vriesvak)

• rood lampje op het display

• het geluid van de zoemer

• alarmsymbool

Wanneer de normale omstandigheden worden hersteld:

• gaat het geluidssignaal uit

• blijft de temperatuurwaarde knipperen

• display blijft rood branden.

Wanneer u op de functietoets/alarmterugzettoets drukt om het alarm uit te schakelen, verschijnt de hoogst bereikte temperatuur in het vak op het display gedurende enkele seconden.

Hier stopt het knipperen en schakelt de verlichting over van rood op wit.

Tijdens de alarmfase kan de zoemer worden uitgeschakeld door op de functietoets/Alarmterugzettoets te drukken.

www.zanussi.com

Het display blijft rood opgelicht, totdat de normale omstandigheden zijn hersteld.

Het eerste gebruik

De binnenkant schoonmaken

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een

Dagelijks gebruik

nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.

Belangrijk!

Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.

Vers voedsel invriezen

Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.

Activeer om vers voedsel in te vriezen de Fast

Freeze-functie ten minste 24 uur voordat u het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt.

Plaats het verse voedsel dat moet worden ingevroren in het onderste compartiment.

De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden is vermeld op het typeplaatje , een etiket dat aan de binnenkant van het apparaat zit.

Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe.

Het bewaren van ingevroren voedsel

Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, moet u het apparaat minstens 12 uur op de Fast Freeze-instelling laten werken voordat u er producten in plaatst.

Als er grote hoeveelheden voedsel bewaard moeten worden, alle laden en korven uit het apparaat verwijderen en het voedsel op de koelschappen zetten, hiermee verkrijgt u het beste resultaat.

Waarschuwing!

Zorg ervoor dat het voedsel de beladingslimiet, die op de zijkant van het bovenste gedeelte is vermeld, niet overschrijdt (indien van toepassing)

Belangrijk!

In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is www.zanussi.com

uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).

Ontdooien

Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.

Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.

Het maken van ijsblokjes

Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul deze bladen met water en zet ze dan in het vriesvak.

Belangrijk!

Gebruik geen metalen instrumenten om de laden uit de vriezer te halen.

Koude accumulators

De vriezer is uitgerust met minstens een koude accumulator die de bewaartijd verlengt in geval van een stroomonderbreking of stroomuitval.

7

Verplaatsbare schappen

De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden.

Luchtkoeling

Met de Dynamic Air Cooling- of DAC-ventilator wordt voedsel snel gekoeld en wordt de temperatuur in het koelvak gelijkmatiger.

1.

Druk op de schakelaar (1) om de ventilator aan te zetten. Het groene lampje (2) gaat aan.

2 1

Het plaatsen van de deurschappen

Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.

Trek het schap geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en installeer het schap op een andere gewenste hoogte.

Deze voorziening maakt snelle koeling van levensmiddelen mogelijk en zorgt voor een gelijkmatiger temperatuur in het vak.

Belangrijk!

Schakel de ventilator in als de kamertemperatuur hoger dan 25° C is.

Nuttige aanwijzingen en tips

Tips voor energiebesparing

• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.

• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.

Tips voor het koelen van vers voedsel

Om de beste prestatie te verkrijgen:

• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast

• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft

• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren

Nuttige tips voor het koelen

Nuttige tips:

Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade.

Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.

8 www.zanussi.com

Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.

Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.

Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.

Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.

Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.

Tips voor het invriezen

Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:

• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje;

• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe;

• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;

• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;

• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;

Onderhoud en reiniging

• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;

• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar;

• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen;

• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard is;

Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel

Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:

• verzeker u ervan dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;

• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden;

• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk

• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren;

• bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.

Let op!

Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.

Periodieke reiniging

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:

• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.

• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.

• spoel ze af en maak ze grondig droog.

www.zanussi.com

9

Belangrijk!

Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.

Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.

Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.

Belangrijk!

Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.

Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.

Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.

Het ontdooien van de koelkast

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.

Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.

10

Vriezer ontdooien

Er zal altijd een bepaalde hoeveelheid vorstafzetting aanwezig zijn op de schapjes en rondom de bovenste vakken.

Ontdooi de vriezer wanneer de vorstlaag een dikte van ca. 3-5 mm heeft bereikt.

Belangrijk!

Ongeveer 12 uur vóór het ontdooien zet u de thermostaatknop omhoog, zodat er een hogere koelreserve ontstaat voor werkingsonderbreking.

Om vorst te verwijderen, volgt u de onderstaande instructies:

1.

Schakel het apparaat uit.

2.

Verwijder bewaard voedsel, wikkel het in kranten en berg het op een koele plaats op.

Let op!

Raak bevroren voedsel niet aan met natte handen. Uw handen kunnen vastvriezen aan de levensmiddelen.

3.

Laat de deur open en steek de kunststof schraper in de juiste uitsparing in de onderzijde, en plaats een opvangbak om dooiwater op te vangen.

Om het ontdooiproces te versnellen, plaatst u een pan warm water in het diepvriesvak. Verwijder verder ijsresten die losbreken voordat het ontdooien is voltooid.

4.

Nadat het ontdooien is voltooid, droogt u de binnenkast van de vriezer grondig en bewaart u de schraper voor later gebruik.

www.zanussi.com

5.

Schakel het apparaat in.

6.

Plaats na twee of drie uur het eerder verwijderde voedsel terug in het diepvriesvak.

Waarschuwing!

Gebruik nooit scherpe metalen gereedschappen om vorst weg te schrapen van de verdamper, omdat u deze kunt beschadigen.

Gebruik geen mechanisch apparaat of ander hulpmiddel dan aanbevolen door de fabrikant om het dooiproces te versnellen.

Een temperatuurtoename van de diepvrieslevensmiddelen kan tijdens het ontdooien de gegarandeerde bewaartemperatuur verkorten.

Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt

Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:

Problemen oplossen

• trek de stekker uit het stopcontact

• verwijder al het voedsel,

• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en toebehoren en maak alles schoon

• laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.

Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.

Waarschuwing!

Voordat u storingen opspoort, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden verricht door een gekwalificeerd technicus of competent persoon.

Belangrijk!

Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).

Probleem

Het apparaat werkt niet.

Het lampje brandt niet.

Mogelijke oorzaak

Het apparaat is uitgeschakeld.

Oplossing

Schakel het apparaat in.

Het lampje werkt niet.

De compressor werkt continu.

De stekker zit niet goed in het stopcontact.

Het apparaat krijgt geen stroom. Er staat geen spanning op het stopcontact.

Het lampje staat in stand-by.

Het lampje is stuk.

De temperatuur is niet goed ingesteld.

De deur is niet goed gesloten.

De deur is te vaak open gedaan.

Steek de stekker goed in het stopcontact.

Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact.

Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.

Sluit en open de deur.

Zie 'Het lampje vervangen'.

Stel een hogere temperatuur in.

Zie 'De deur sluiten'.

Laat de deur niet langer open staan dan noodzakelijk.

www.zanussi.com

11

Probleem

Er loopt water over de achterkant van de koelkast.

Mogelijke oorzaak

De temperatuur van het product is te hoog.

De kamertemperatuur is te hoog.

Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.

De waterafvoer is verstopt.

Er loopt water in de koelkast.

Er loopt water over de vloer.

De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.

De temperatuur in de koelkast is te hoog.

De temperatuur in de vriezer is te hoog.

Producten verhinderen het water om in de wateropvangbak te lopen.

De dooiwaterafvoer loopt niet in de verdamperbak boven de compressor.

De thermostaatknop is niet goed ingesteld.

Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig.

Producten zijn te dicht op elkaar geplaatst.

Er is te veel rijpvorming.

Het product is niet goed verpakt.

De deur is niet goed gesloten.

De temperatuurregelaar is niet goed ingesteld.

Oplossing

Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.

Verlaag de kamertemperatuur.

Dit is normaal.

Maak de waterafvoer schoon.

Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.

Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.

Stel een hogere/lagere temperatuur in.

Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.

Bewaar de producten op een manier die een koude luchtcirculatie mogelijk maakt.

Verpak het op de juiste manier.

Zie 'De deur sluiten'.

Stel een hogere temperatuur in.

Het lampje vervangen

1

Trek de stekker uit het stopcontact.

2 Druk op de achterste haak en trek tegelijkertijd het lampenkapje in de richting van de pijl.

3

Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje met hetzelfde vermogen dat specifiek bedoeld is voor huishoudelijke apparaten. (de maximale voltage wordt weergegeven op de kap van de lamp)

4

Installeer het lampenkapje door het terug te schuiven in zijn oorspronkelijke positie.

5

Steek de stekker in het stopcontact.

6

Open de deur. Controleer of het lampje gaat branden.

1

2

De deur sluiten

1.

Maak de afdichtingen van de deur schoon.

12

2.

Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg

"Montage".

www.zanussi.com

3.

Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenservice.

Technische gegevens

Afmetingen van de uitsparing

Tijdsduur

Spanning

Frequentie

Hoogte

Breedte

Diepte

1780 mm

560 mm

550 mm

24 h

230-240 V

50 Hz

De technische gegevens staan op het typeplatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.

Montage

Let op!

Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.

Opstelling

Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

SN

N

ST

T

Klimaatklasse

Omgevingstemperatuur

+10°C tot + 32°C

+16°C tot + 32°C

+16°C tot + 38°C

+16°C tot + 43°C

Elektrische aansluiting

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.

De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.

Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.

Omkeerbaarheid van de deur

De deur van het apparaat gaat naar rechts open. Als u wilt dat de deur naar links open gaat, ga dan als volgt te werk, voordat u het apparaat installeert: www.zanussi.com

13

• Maak de bovenste pen los en verwijder de afstandhouder.

• Verwijder de bovenste pen en de bovenste deur.

• Schroef de pennen

(B) en de afstandhouders (C) los.

C

B

C

• Verwijder de onderste deur.

• Maak de onderste pen los.

Op de tegenoverliggende zijde:

• Monteer de onderste pen.

• Monteer de onderste deur.

• Bevestig de pennen

(B) en de afstandhouders (C) weer op het middelste scharnier aan de tegenoverliggende kant.

• Monteer de bovenste deur.

• Zet de afstandhouder en de bovenste pen vast.

Ventilatievereisten

De luchtstroom achter het apparaat moet voldoende zijn.

5 cm min. 200cm 2 x

Het apparaat installeren

Let op!

Zorg ervoor dat het aansluitsnoer vrij kan bewegen.

Ga als volgt te werk: min.

200cm 2 x

A A1

1

Knip indien nodig de zelfklevende afdichtstrip op maat en bevestig het op het apparaat zoals aangegeven op de afbeelding.

2

Boor in de afdekking van het scharnier

A, zoals weergegeven op de afbeelding.

Bevestig de afdekkingen A en A1 (in het zakje met accessoires) in de middelste scharnier.

14 www.zanussi.com

2

1

4mm

44mm

I

3

Installeer het apparaat in de nis.

Duw het apparaat in de richting van de pijlen (1) totdat de metalen strip op de bovenkant van het apparaat tegen het keukenmeubel aankomt.

Duw het apparaat in de richting van de pijlen (2) tegen de kast aan de andere kant van het scharnier.

4

Stel het apparaat in de nis af.

Zorg ervoor dat de afstand tussen het apparaat en de voorste rand van de kast

44 mm is.

Het afdekplaatje voor het onderste scharnier (in de zak met accessoires) zorgt ervoor dat de afstand tussen het apparaat en het keukenmeubel correct is.

Zorg ervoor dat er een ruimte van 4 mm tussen het apparaat en de kast aanwezig is.

Open de deur. Bevestig het afdekplatje van het onderste scharnier op de juiste plek.

I

5

Bevestig het apparaat met 4 schroeven aan de nis.

6

Verwijder het juiste onderdeel van de scharnierafdekking

(E). Verwijder onderdeel DX als het scharnier rechts staat, of onderdeel

SX als het scharnier links staat.

E

D

C

E

E

B

7

Bevestig de afdekplaatjes (C, D) aan de uitsteeksels en de gaten van de scharnieren.

Installeer het ventilatierooster (B).

Bevestig de de afdekplaatjes (E) op het scharnier.

E

8

Als het apparaat aan de zijkant aan moet sluiten op de deur van het keukenmeubel:

1.

Maak de schroeven in de bevestigingshaken (E) los.

2.

Verwijder de haken (E).

3.

Draai de schroeven weer vast.

www.zanussi.com

15

Ha

Hc

Ha

Hb

Hd

~50 mm

90 o

21 mm

~50 mm

90

21 mm o

9

Maak de onderdelen (Ha), (Hb), (Hc) en (Hd) los.

10

Monteer onderdeel (Ha) aan de binnenkant van het keukenmeubel.

8 mm

8 mm

K Ha

Hb

13

Verwijder de haken en markeer een afstand van 8 mm vanaf de buitenrand van de deur waar de spijker moet worden vastgemaakt (K).

14

Plaats het kleine vierkantje op de geleider terug en bevestig het met de bijgeleverde schroeven.

Lijn de keukenkastdeur en de deur van het apparaat uit met behulp van onderdeel

Hb.

Hc

11

Duw onderdeel

(Hc) op onderdeel

(Ha).

Hb

Ha

12

Zet de deur van het apparaat en de deur van het keukenmeubel open in een hoek van 90°.

Plaats het kleine vierkantje (Hb) in de geleider (Ha).

Zet de deur van het apparaat en de keukenkastdeur tegen elkaar en markeer de gaten.

Hb

Hd

15

Duw onderdeel

(Hd) op onderdeel

(Hb).

Controleer goed en verzeker u ervan dat:

• alle schroeven zijn aangehaald,

• de magnetische afdichtstrip goed bevestigd is aan de kast.

Belangrijk!

Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter), kan de omvang van de pakking kleiner worden. De omvang van de pakking neemt toe als de omgevingstemperatuur toeneemt.

Het milieu

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt

16 waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor www.zanussi.com

mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

www.zanussi.com

17

Contents

Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18

Control panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20

First use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22

Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22

Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23

Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24

What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26

Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28

Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28

Environmental concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31

Subject to change without notice.

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Keep all packaging well away from children.

There is risk of suffocation.

• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.

• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be

18 sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

Warning!

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.

• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.

• Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.

• Do not damage the refrigerant circuit.

• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.

During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.

If the refrigerant circuit should become damaged:

– avoid open flames and sources of ignition

– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated

• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage www.zanussi.com

to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

Warning!

Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel to avoid hazard.

1.

Power cord must not be lengthened.

2.

Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.

3.

Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.

4.

Do not pull the mains cable.

5.

If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.

6.

You must not operate the appliance without the lamp cover (if foreseen) of interior lighting.

• This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.

• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/ wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.

• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

• Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not suitable for household room illumination.

Daily Use

• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.

• Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.

• Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall. (If the appliance is Frost Free)

• Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.

• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.

• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to.

Refer to relevant instructions.

• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.

• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.

Care and cleaning

• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.

• Do not clean the appliance with metal objects.

• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.

Installation

Important!

For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.

• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.

• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.

www.zanussi.com

19

• The appliance must not be located close to radiators or cookers.

• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

• Connect to potable water supply only (If a water connection is foreseen).

Service

• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.

• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.

Control panel

1 2 3 4

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials.

The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger.

The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.

5 6

1 ON/OFF switch

2

Freezer temperature regulator

3 Fridge-Freezer temperature indication button

4

Display

5 Function button

Alarm reset switch

6

Fridge temperature regulator

Display

1 2 3

1 Fridge compartment indicator

2

Freezer compartment indicator

3 Positive or negative temperature indicator

4 Temperature indicator

5 Fast Freeze function

6 Shopping function

4

20

5 6

Switching on

After plugging the plug into the power outlet, if the display is not illuminated, press ON/OFF switch.

As soon as the appliance is turned on, the following signals will appear on the control panel:

• Positive or negative temperature indicator will be positive, indicating that the temperature is positive www.zanussi.com

• the temperature flashes, the background of the display is red and you will hear a buzzer.

Press Function button and the buzzer will go off

(also refer to "Excessive temperature alarm" ).

Set the desired temperature (refer to "Temperature regulation").

Switching off

The appliance is shut off by pressing ON/OFF switch for more than 1 second.

After this, a countdown of the temperature from

-3 -2 -1 will be shown.

When the appliance is switched off, Display also goes off.

Switching off the fridge compartment

To switch off the refrigerator compartment, rotate the Fridge temperature setting regulator counter- clockwise till position "O".

The freezer compartment will keep on working.

Once the refrigerator compartment is shut off, the only temperature which is indicated is the one of the freezer compartment.

In this condition, the lighting in the refrigerator compartment will be switched off.

Temperature Indication

Each time the Fridge-Freezer temperature indication button is pressed, the display indicates in sequence:

1.

– The Fridge compartment indicator is on.

– The display indicates the fridge temperature.

2.

– The Freezer compartment indicator is on.

2)

– The display indicates the freezer temperature.

In any case, after 10 seconds normal display conditions are restored.

Functions menu

Each time Function button is pressed, the following functions are activated in a clockwise direction:

• Fast Freeze function

• Shopping function

• no symbol: normal operation.

Important!

You can set one function ON at a time.

To set the functions OFF, press the Function button several times until no icon appears.

Temperature regulation

The temperature within the appliance is controlled by the Temperature regulator.

The temperature of the fridge compartment may be regulated by rotating the Fridge temperature regulator, and may vary between more or less

+2°C and +8°C.

The temperature of the freezer compartment may be regulated by rotating the Freezer temperature regulator, and may vary between more or less -15°C and -24°C.

For a correct storage of the food the following temperatures should be set:

+5°C in the fridge

-18°C in the freezer.

During normal functioning the Temperature indicator shows the temperature currently set.

To operate the appliance, proceed as follows:

• turn the Temperature regulator clockwise to obtain the maximum coldness

• turn the Temperature regulator counterclockwise to obtain the minimum coldness.

The intermediate position is usually the most suitable.

However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:

• room temperature

• how often the door is opened

• the quantity of food stored

• the location of the appliance.

Shopping Function

If you need to insert a large amount of warm food, for example after doing the grocery shopping, we suggest to activate the Shopping function to chill the products more rapidly and to avoid warming the other food which is already in the refrigerator.

The Shopping function is activated by pressing

Function button (several times if necessary) until the corresponding icon appears .

2) In normal conditions.

www.zanussi.com

21

The Shopping function shuts off automatically after approximately 6 hours.

It is possible to deactivate the function at any time by pressing Function button (see "Activation of functions" ) .

Fast Freeze Function

To freeze fresh foods, you will need to activate the Fast Freeze function.

Press Function button (several times if necessary) until the corresponding icon appears.

This function stops automatically after 52 hours.

It is possible to deactivate the function at any time by pressing Function button (refer to

"Functions Menu").

Excessive temperature alarm

An increase in the temperature in the freezer compartment (for example due to a power failure) is indicated by:

• flashing temperature

First use

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so

Daily use

• freezer compartment flashing (Freezer compartment indicator)

• red illumination of display

• sounding of buzzer

• alarm symbol.

When normal conditions are restored:

• the acoustic signal shuts off

• the temperature value continues to flash

• the display illumination remains red.

When you press Function button / Alarm reset switch to deactivate the alarm, the highest temperature reached in the compartment appears on indicator for some seconds.

At this point the flashing stops and the display illumination changes over from red to white.

During the alarm phase, the buzzer can be switched off by pressing Function button /

Alarm reset switch.

The illumination of the display remains red until normal storage conditions are restored.

as to remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly.

Important!

Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Freezing fresh food

The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.

To freeze fresh food activate the Fast Freeze function at least 24 hours before placing the food to be frozen in the freezer compartment.

Place the fresh food to be frozen in the bottom compartment.

The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate , a label located on the inside of the appliance.

The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.

Storage of frozen food

When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 12 hours on the Fast Freeze setting.

If large quantities of food are to be stored, remove all drawers and baskets from appliance and place food on cooling shelves to obtain the best performance.

Warning!

Make sure that foods do not exceed the load limit stated on the side of the upper section (where applicable)

22 www.zanussi.com

Important!

In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power has been off for longer that the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooling).

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.

Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking will take longer.

Ice-cube production

This appliance is equipped with one or more trays for the production of ice-cubes. Fill these trays with water, then put them in the freezer compartment.

Important!

Do not use metallic instruments to remove the trays from the freezer.

Cold accumulators

The freezer contains at least one cold accumulator which increases storage time in the event of a power cut or breakdown.

Movable shelves

Positioning the door shelves

To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at different heights.

Gradually pull the shelf in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.

Air cooling

The Dynamic Air Cooling (DAC) fan let food cool quickly and a more uniform temperature in the compartment.

1.

Press the switch

(1) to switch on the fan. The green light (2) comes on.

2 1

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

This device allows for rapid cooling of foods and a more uniform temperature in the compartment.

Important!

Switch on the fan when the ambient temperature exceeds 25°C.

Helpful hints and tips

Hints for energy saving

• Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.

• If the ambient temperature is high and the

Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the www.zanussi.com

compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this happens, set the Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.

23

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator

• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour

• position food so that air can circulate freely around it

Hints for refrigeration

Useful hints:

Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable drawer.

For safety, store in this way only one or two days at the most.

Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any shelf.

Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.

Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.

Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.

Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator.

Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

• the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;

• the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;

Care and cleaning

• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;

• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;

• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;

• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;

• lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;

• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;

• it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;

• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the shortest possible time;

• not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary;

• once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen;

• do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Caution!

Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.

This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.

24

Periodic cleaning

The equipment has to be cleaned regularly:

• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.

• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from debris.

www.zanussi.com

• rinse and dry thoroughly.

Important!

Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.

Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.

Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a brush. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.

Important!

Take care of not to damage the cooling system.

Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.

After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.

Defrosting of the refrigerator

Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.

It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside.

Use the special cleaner provided, which you will find already inserted into the drain hole.

Defrosting the freezer

A certain amount of frost will always form on the freezer shelves and around the top compartment.

Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about 3-5 mm.

Important!

About 12 hours prior to defrosting, set the Temperature regulator toward higher settings , in order to build up sufficient chill reserve for the interruption in operation.

To remove the frost, follow the instructions below:

1.

Switch off the appliance.

2.

Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place.

Caution!

Do not touch frozen goods with wet hands. Hands can freeze to the goods.

3.

Leave the door open and insert the plastic scraper in the appropriate seating at the bottom centre, placing a basin underneath to collect the defrost water

In order to speed up the defrosting process, place a pot of warm water in the freezer compartment. In addition, remove pieces of ice that break away before defrosting is complete.

4.

When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and keep the scraper for future use.

5.

Switch on the appliance.

6.

After two or three hours, reload the previously removed food into the compartment.

www.zanussi.com

25

Warning!

Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it.

Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process other than those recommended by the manufacturer.

A temperature rise of the frozen food packs, during defrosting, may shorten their safe storage life.

Periods of non-operation

When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:

What to do if…

• disconnect the appliance from electricity supply

• remove all food

• defrost (if foreseen) and clean the appliance and all accessories

• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.

If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure.

Warning!

Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket.

Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Problem

The appliance does not operate. The lamp does not operate.

Important!

circulation).

Possible cause

The appliance is switched off.

There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant

Solution

Switch on the appliance.

The lamp does not work.

The compressor operates continually.

Water flows on the rear plate of the refrigerator.

The mains plug is not connected to the mains socket correctly.

The appliance has no power. There is no voltage in the mains socket.

The lamp is in stand-by.

The lamp is defective.

The temperature is not set correctly.

The door is not closed correctly.

The door has been opened too frequently.

The product temperature is too high.

The room temperature is too high.

During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.

Connect the mains plug to the mains socket correctly.

Connect a different electrical appliance to the mains socket.

Contact a qualified electrician.

Close and open the door.

Refer to "Replacing the lamp".

Set a higher temperature.

Refer to "Closing the door".

Do not keep the door open longer than necessary.

Let the product temperature decrease to room temperature before storage.

Decrease the room temperature.

This is correct.

26 www.zanussi.com

Problem

Water flows into the refrigerator.

Possible cause

The water outlet is clogged.

Products prevent that water flows into the water collector.

Water flows on the ground.

The melting water outlet does not flow in the evaporative tray above the compressor.

The temperature in the appliance is too low/high.

The temperature in the refrigerator is too high.

The temperature in the freezer is too high.

The temperature regulator is not set correctly.

There is no cold air circulation in the appliance.

Products are too near to each other.

There is too much frost.

Food is not wrapped correctly.

The door is not closed correctly.

The temperature regulator is not set correctly.

Solution

Clean the water outlet.

Make sure that products do not touch the rear plate.

Attach the melting water outlet to the evaporative tray.

Set a higher/lower temperature.

Make sure that there is cold air circulation in the appliance.

Store products so that there is cold air circulation.

Wrap the food correctly.

Refer to "Closing the door".

Set a higher temperature.

Replacing the lamp

1

Disconnect the mains plug from the mains socket.

2

Press on the rear hook and at the same time slide the lamp cover in the direction of the arrow.

3

Replace the lamp with one of the same power and specifically designed for household appliances. (the maximum power is shown on the light lamp cover)

4

Install the lamp cover by sliding it into its original position.

5

Connect the mains plug to the mains socket.

6

Open the door. Make sure that the lamp comes on.

1

2

Closing the door

1.

Clean the door gaskets.

2.

If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".

3.

If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.

www.zanussi.com

27

Technical data

Dimension of the recess

Rising Time

Voltage

Frequency

Height

Width

Depth

1780 mm

560 mm

550 mm

24 h

230-240 V

50 Hz

The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.

Installation

Caution!

Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the appliance before installing the appliance.

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

Climate class

SN

N

ST

T

Ambient temperature

+10°C to + 32°C

+16°C to + 32°C

+16°C to + 38°C

+16°C to + 43°C

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.

The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

This appliance complies with the E.E.C. Directives.

Door reversibility

The door of the appliance opens to the right. If you want to open the door to the left, do these steps before you install the appliance:

28 www.zanussi.com

• Loosen the upper pin and remove the spacer.

• Remove the upper pin and the upper door.

• Unscrew the pins

(B) and spacers

(C).

C

B

C

• Remove the lower door.

• Loosen the lower pin.

On the opposite side:

• Install the lower pin.

• Install the lower door.

• Refit the pins (B) and the spacers (C) on the middle hinge on the opposite side.

• Install the upper door.

• Tighten the spacer and tighten the upper pin.

Ventilation requirements

The airflow behind the appliance must be sufficient.

5 cm min. 200cm 2 min.

200cm 2 x

Installing the appliance

Caution!

Make sure that the mains cable can move freely.

Do the following steps: x

A A1

1

If necessary cut the adhesive sealing strip and then apply it to the appliance as shown in figure.

2

Drill the hinge cover A, as shown in figure.

Apply the covers A and A1 (in the accessories bag) in to the middle hinge.

www.zanussi.com

29

2

1

4mm

44mm

3

Install the appliance in the niche.

Push the appliance in the direction of the arrows (1) until the upper gap cover stops against the kitchen furniture.

Push the appliance in the direction of the arrows (2) against the cupboard on the opposite side of the hinge.

4

Adjust the appliance in the niche.

Make sure that the distance between the appliance and the cupboard front-edge is 44 mm.

The lower hinge cover (in the accessories bag) makes sure that the distance between the appliance and the kitchen furniture is correct.

Make sure that the clearance between the appliance and the cupboard is 4 mm.

Open the door. Put the lower hinge cover in position.

E

E

D

C

E

B

7

Attach the covers

(C, D) to the lugs and the hinge holes.

Install the vent grille

(B).

Attach the hinge covers (E) to the hinge.

E

8

If the appliance must connect laterally to the kitchen furniture door:

1.

Slacken the screws in fixing brackets (E).

2.

Move the brackets (E).

3.

Retighten the screws.

Ha Hb

~50 mm

90 o

21 mm

~50 mm

90

21 mm o

Hc Hd

9

Disconnect the parts (Ha), (Hb), (Hc) and (Hd).

10

Install the part

(Ha) on the inner side of the kitchen furniture.

I

I

5

Attach the appliance to the niche with 4 screws.

6

Remove the correct part from the hinge cover (E). Make sure to remove the part DX, in the case of right hinge, SX in opposite case.

30 www.zanussi.com

8 mm

Ha

Hb

Hc

11

Push the part (Hc) on the part (Ha).

Ha

12

Open the appliance door and the kitchen furniture door at an angle of 90°.

Insert the small square (Hb) into guide (Ha).

Put together the appliance door and the furniture door and mark the holes.

8 mm

K Ha

Hb

Hd

15

Press the part

(Hd) on the part (Hb).

Do a final check to make sure that:

• All screws are tightened.

• The magnetic sealing strip is attached tightly to the cabinet.

Important!

If the ambient temperature is low

(for example, in the Winter), the size of the gasket decreases. The size of the gasket increases when the ambient temperature increases.

Hb

13

Remove the brackets and mark a distance of 8 mm from the outer edge of the door where the nail must be fitted (K).

14

Place the small square on the guide again and fix it with the screws supplied.

Align the kitchen furniture door and the appliance door by adjusting the part Hb.

Environmental concerns

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent www.zanussi.com

potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

31

Sommaire

Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32

Bandeau de commande _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34

Première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37

Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37

Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38

Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39

En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ 41

Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ 43

Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43

En matière de sauvegarde de l'environnement

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47

Sous réserve de modifications.

Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit

être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.

Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.

Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.

• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.

• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil pour éviter les risques

32 d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.

• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.

Consignes générales de sécurité

Avertissement

Veillez à ce que les orifices de ventilation, situ-

és dans l'enceinte de l'appareil ou la structure intégrée, ne soient pas obstrués.

• Les appareils sont destinés uniquement à la conservation des aliments et/ou des boissons dans le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.

• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.

• Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques (comme des sorbetières électriques, ...)

à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.

• N'endommagez pas le circuit frigorifique.

• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.

www.zanussi.com

Pendant le transport et l'installation de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est endommagée.

Si le circuit frigorifique est endommagé :

– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage

– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil

• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il peut causer un court circuit, un incendie et/ou une électrocution.

Avertissement Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié.

1.

Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.

2.

Assurez-vous que la prise n'est pas

écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant écrasée ou endommagée peut s'échauffer et causer un incendie.

3.

Vérifiez que la prise murale de l'appareil est accessible.

4.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.

5.

Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou d'incendie.

6.

N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de l'éclairage intérieur.

• Cet appareil est lourd. Faite attention lors de son déplacement.

• Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits congelés

(risque de brûlure et d'arrachement de la peau).

• Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.

• Les ampoules (si présentes) utilisées dans cet appareil sont des ampoules spécifiques uniquement destinées à être utilisées sur des www.zanussi.com

appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une habitation.

Utilisation quotidienne

• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil.

• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).

• Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie d'air sur la paroi arrière de l'appareil.

(Si l'appareil est sans givre.)

• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.

• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.

• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.

• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.

• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.

Entretien et nettoyage

• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de la prise de courant.

• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.

• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. Utilisez une spatule en plastique.

• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l'appareil.

Installation

Important Avant de procéder au branchement

électrique, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice.

33

• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.

• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.

• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe.

Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre

Installation).

• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).

• Placez de préférence votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).

• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.

• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.)

Bandeau de commande

1 2 3 4

Maintenance

• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien qualifié ou une personne compétente.

• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.

Protection de l'environnement

Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C.

contribuant ainsi à préserver l'environnement.

L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole sont recyclables.

5 6

34 www.zanussi.com

1 Touche Marche/Arrêt

2 Thermostat du compartiment congélateur

3 Touche d'affichage de la température du réfrigérateur/congélateur

4 Affichage

5 Touche de fonctions

Touche de réinitialisation d'alarme

6 Thermostat du compartiment réfrigérateur

Afficheur

1 2 3 4 5 6

1 Voyant du compartiment réfrigérateur

2 Voyant du compartiment congélateur

3 Indicateur de température positif ou négatif

4 Indicateur de température (sur le bandeau de commandes)

5

Fonction Fast Freeze

6 Fonction Shopping

Mise en marche

Branchez l'appareil. Si l'afficheur ne s'allume pas, appuyez sur la touche Marche/Arrêt.

Dès que l'appareil est mis en fonctionnement, les signaux suivants apparaissent sur le bandeau de commande :

• L'indicateur de température est positif, indiquant que la température est positive

• La température clignote, le fond d'écran est

éclairé en rouge et l'alarme sonore retentit

Pour désactiver l'alarme, appuyez sur la touche

Fonctions (consultez aussi le paragraphe

« Alarme de température excessive »).

Pour sélectionner une température différente, reportez-vous au paragraphe « Réglage de la température ».

Mise à l'arrêt

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche

Marche/Arrêt pendant plus de 1 seconde.

Suite à cela, l'affichage effectue un décompte de 3 à 1.

Lorsque l'appareil est éteint, l'affichage s'éteint

également.

3) En conditions normales.

www.zanussi.com

Mise à l'arrêt du compartiment réfrigérateur

Pour arrêter le compartiment réfrigérateur, tournez le thermostat du réfrigérateur vers la gauche jusqu'à la position « O ».

Le compartiment congélateur continue de fonctionner.

Une fois le compartiment réfrigérateur à l'arrêt, la seule température indiquée est celle du compartiment congélateur.

Dans ce cas, l'éclairage du compartiment réfrigérateur s'éteint.

Affichage de la température

À chaque fois que vous appuyez sur la touche d'affichage de la température du réfrigérateur/ congélateur, l'écran affiche de façon séquentielle :

1.

– Le voyant du compartiment réfrigérateur s'allume.

– L'affichage indique la température du réfrigérateur.

2.

– Le voyant du compartiment congélateur s'allume.

3)

– L'affichage indique la température du congélateur.

Dans tous les cas, au bout de 10 secondes, l'affichage revient à la normale.

Menu Fonctions

Chaque fois que vous appuyez sur la touche

Fonctions, les fonctions ci-après sont activées de gauche à droite :

35

• Fonction Fast Freeze

• Fonction Shopping

• aucun symbole : fonctionnement normal.

Important Vous pouvez activer une seule fonction à la fois.

Pour désactiver les fonctions, appuyez plusieurs fois sur la touche Fonctions jusqu'à ce qu'aucun symbole n'apparaisse.

Réglage de la température

La température à l'intérieur de l'appareil est contrôlée par le thermostat.

Vous pouvez réguler la température du compartiment réfrigérateur en tournant le thermostat du réfrigérateur ; la température peut varier plus ou moins entre +2 °C et +8 °C.

Vous pouvez réguler la température du compartiment congélateur en tournant le thermostat du congélateur ; la température peut varier plus ou moins entre -15 °C et -24 °C.

Pour une conservation correcte des aliments, sélectionnez les températures suivantes :

+5 °C dans le réfrigérateur

-18 °C dans le congélateur.

En fonctionnement normal, l'indicateur de température affiche la température actuellement définie.

Pour utiliser l'appareil, procédez comme suit :

• tournez le thermostat vers la droite pour obtenir le niveau de froid maximal

• tournez le thermostat vers la gauche pour obtenir le niveau de froid minimal.

Une position intermédiaire est généralement la plus indiquée.

Toutefois, on obtiendra le réglage exact en tenant compte du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :

• la température ambiante

• la fréquence d'ouverture de la porte

• la quantité d'aliments stockés

• l'emplacement de l'appareil.

Shopping Fonction

Si vous devez ranger une grande quantité d'aliments dans votre réfrigérateur, par exemple après avoir fait vos courses, nous vous suggé-

36 rons d'activer la fonction Shopping : elle permet de refroidir rapidement les aliments tout en évitant le réchauffement des denrées déjà stockées dans le réfrigérateur.

Pour activer la fonction Shopping , appuyez sur la touche Fonctions (plusieurs fois, si nécessaire), jusqu'à ce que le symbole correspondant

apparaisse.

La fonction Shopping se désactive automatiquement au bout de 6 heures environ.

Vous pouvez à tout moment désactiver cette fonction en appuyant sur la touche Fonction

(reportez-vous au paragraphe « Activation des fonctions »).

Fast Freeze Fonction

Pour congeler des aliments frais, vous devez activer la fonction Fast Freeze.

Appuyez sur la touche Fonctions (plusieurs fois, si nécessaire) jusqu'à ce que le symbole correspondant apparaisse.

Cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 52 heures.

Il est possible de désactiver la fonction à n'importe quel moment en appuyant sur la touche

Fonctions (veuillez vous reporter au chapitre

"Fonctions du Menu").

Alarme de température

Une augmentation de la température dans le compartiment congélateur (par exemple lors d'une coupure de courant) est indiquée par :

• Clignotement de la température

• Clignotement du compartiment congélateur

(voyant du compartiment congélateur)

• Éclairage rouge de l'afficheur

• Déclenchement d'une alarme sonore

• Symbole d'alarme.

Au rétablissement des conditions normales :

• le signal sonore se coupe

• la température continue de clignoter

• l'afficheur reste allumé en rouge.

Pour désactiver l'alarme, appuyez sur la touche

Fonctions/Réinitialisation d'alarme. La température maximale régnant dans le compartiment apparaît sur l'afficheur pendant quelques secondes.

www.zanussi.com

À ce stade, l'afficheur passe d'un affichage clignotant à un affichage fixe et change de couleur : de rouge, il devient blanc.

Pendant la phase d'alarme, l'alarme sonore peut

être désactivée en appuyant sur la touche

Fonctions/Réinitialisation d'alarme.

Première utilisation

L'afficheur reste allumé en rouge jusqu'au rétablissement des conditions de stockage normales.

Nettoyage intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.

Utilisation quotidienne

Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.

Congélation d'aliments frais

Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des denrées fraîches et conserver à long terme des aliments surgelés ou congelés.

Activez la fonction Fast Freeze 24 heures avant d'introduire les denrées fraîches à congeler dans le compartiment congélateur.

Placez les denrées fraîches à congeler dans le compartiment inférieur.

Respectez le pouvoir de congélation de votre appareil (c'est à dire la quantité maximale de denrées fraîches que vous pouvez congeler par

24 heures) qui figure sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.

Le processus de congélation prend 24 heures : vous ne devez ajouter aucune autre denrée à congeler au cours de cette période.

Stockage d'aliments congelés

À la première mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position

Fast Freeze pendant 12 heures au moins, avant d'introduire les produits dans le compartiment.

Si vous devez stocker une grande quantité d'aliments, vous avez la possibilité de retirer tous les tiroirs et de placer directement les aliments sur les clayettes refroidissantes pour obtenir les meilleures performances possibles.

Avertissement Assurez-vous que la quantité d'aliments ne dépasse pas la charge limite indiquée sur le côté de la section supérieure (le cas échéant).

Important En cas de dégivrage accidentel, dû par exemple à une panne de courant, si la panne doit se prolonger plus de temps qu'il n'est prévu sous "augmentation du temps", dans les caractéristiques techniques, consommez les aliments décongelés le plus rapidement possible ou recongelez-les après les avoir cuits (une fois refroidis).

Décongélation

Avant utilisation, les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment du réfrigérateur ou à température ambiante en fonction du temps disponible pour cette opération.

Les petites portions peuvent même être cuites sans décongélation préalable (la cuisson sera cependant un peu plus longue).

Fabrication de glaçons

Cet appareil est équipé d'un ou de plusieurs bacs à glaçons. Remplissez d'eau ces bacs et mettez-les dans le compartiment congélateur.

Important N'utilisez pas d'instruments métalliques pour décoller les bacs du congélateur.

www.zanussi.com

37

Accumulateurs de froid

Le congélateur est équipé d'au moins un accumulateur de froid qui permet d'augmenter l'autonomie de votre appareil en cas de coupure de courant.

Clayettes amovibles

Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières pour que les clayettes puissent être placées en fonction des besoins.

Brassage de l'air

Ce modèle est doté d'un ventilateur Dynamic

Air Cooling (DAC) permettant le refroidissement rapide des aliments et une température plus homogène dans le compartiment.

1.

Appuyez sur la touche (1) pour faire démarrer le ventilateur. Le voyant vert (2) s'allume.

2 1

Emplacement des balconnets de la porte

En fonction de la taille des emballages des aliments conservés, les balconnets de la porte peuvent

être positionnés à différentes hauteurs.

Tirez progressivement dans le sens des flèches pour les dégager, puis repositionnez-les selon les besoins.

Cet appareil permet le refroidissement rapide des aliments et une température plus homogène dans le compartiment.

Important Ce dispositif est spécialement approprié lorsque vous avez introduit une grande quantité d'aliments dans le compartiment réfrigérateur et par temps chaud

(température ambiante supérieure à 25°C).

Conseils utiles

Conseils pour l'économie d'énergie

• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps que nécessaire.

• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de réglage de température est sur la position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu, d'où un risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du dispositif de réglage de température de

38 façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.

Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches

Pour obtenir les meilleures performances possibles :

• N'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.

www.zanussi.com

• Couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments, surtout s'ils sont aromatiques.

• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.

Conseils pour la réfrigération

Conseils utiles :

Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets en plastique et placez-la sur la tablette en verre au-dessus du bac à légumes.

La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.

Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les bien couverts sur une clayette.

Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).

Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.

Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.

Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont pas correctement emballés.

Conseils pour la congélation

Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :

• la quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.

• le temps de congélation est de 24 heures.

Aucune autre denrée à congeler ne doit être ajoutée pendant cette période.

• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois nettoyées).

• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et uniforme, adaptés

à l'importance de la consommation.

Entretien et nettoyage

• enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et assurezvous que les emballages sont étanches ;

• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour

éviter une remontée en température de ces derniers.

• les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de conservation des aliments

• la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.

• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.

Conseils pour la conservation des produits surgelés et congelés du commerce

Pour obtenir les meilleures performances possibles :

• assurez-vous que les denrées surgelées achetées dans le commerce ont été correctement entreposées par le revendeur ;

• prévoyez un temps réduit au minimum pour le transport des denrées du magasin d'alimentation à votre domicile ;

• évitez d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et ne la laissez ouverte que le temps nécessaire ;

• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés ;

• ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant.

Attention débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.

Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et www.zanussi.com

39

la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.

Nettoyage périodique

Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :

• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.

• Vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute accumulation de déchets.

• Rincez et séchez soigneusement.

Important Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.

Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.

Important Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.

De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.

Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.

Dégivrage du réfrigérateur

Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation normale. L'eau de dégivrage est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.

Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler sur les aliments qui se

40 trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà dans l'orifice.

Dégivrer le congélateur

A La formation de givre à l'intérieur de l'appareil ne peut être évitée.

Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la couche de givre est comprise entre 3 et 5 mm.

Important Mettez le thermostat sur la position maximum 12 heures avant d'effectuer le dégivrage pour assurer une réserve de froid.

Retirez le givre comme indiqué ci-dessous :

1.

Éteignez l'appareil.

2.

Sortez le bac à glaçons et éventuellement les denrées congelées. Enveloppez cellesci dans plusieurs feuilles de papier journal, ou mieux, dans des emballages isothermes.

Conservez-les dans un endroit frais.

Attention Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits congelés Risque de brûlures ou arrachement de la peau !

3.

Maintenez la porte ouverte et utilisez la spatule en plastique comme gouttière en l'insérant dans l'emplacement prévu à cet effet. Placez au-dessous un récipient dans lequel s'écoulera l'eau de dégivrage.

www.zanussi.com

Le dégivrage peut être accéléré en plaçant dans le compartiment congélateur un ou plusieurs récipients d'eau chaude non bouillante, à l'exclusion de toute autre source de chaleur. Retirez également les morceaux de glace au fur et à mesure que ceux-ci se détachent, avant que le processus de dégivrage ne soit terminé.

moyens artificiels pour dégivrer ou accélérer le dégivrage de votre appareil. Utilisez uniquement les dispositifs préconisés dans cette notice d'utilisation.

A Une augmentation de la température des aliments congelés au cours du dégivrage est susceptible d'écourter leur durée de conservation.

4.

Une fois le dégivrage terminé, épongez bien et séchez soigneusement les parois et le fond. Conservez la spatule en plastique pour une utilisation ultérieure.

5.

Mettez en fonctionnement l'appareil.

6.

Attendez deux à trois heures avant de replacer à nouveau les produits surgelés ou congelés dans le compartiment.

Avertissement N'utilisez jamais de couteau ou d'objet métallique pour gratter la couche de givre, vous risquez de détériorer irrémédiablement l'évaporateur.

N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques, de dispositifs mécaniques ou autres

En cas d'anomalie de fonctionnement

En cas d'absence prolongée ou de nonutilisation

Prenez les précautions suivantes :

• débranchez l'appareil

• retirez tous les aliments

• dégivrez si nécessaire et nettoyez l'appareil ainsi que tous les accessoires

• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.

Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments en cas de panne de courant.

Avertissement Avant de résoudre les problèmes, débranchez l'appareil.

La résolution des problèmes, non mentionnés dans le présent manuel, doit être exclusivement confiée à un électricien qualifié ou une personne compétente.

Problème

L'appareil ne fonctionne pas. L'éclairage ne fonctionne pas.

Important

Cause possible

L'appareil est éteint.

Certains bruits pendant le fonctionnement (compresseur, système réfrigérant) sont normaux.

Solution

Mettez l'appareil en marche.

La fiche du câble d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise de courant.

Le courant n'arrive pas à l'appareil.

La prise de courant n'est pas alimentée.

L'ampoule est en mode veille.

Branchez correctement la fiche du câble d'alimentation dans la prise de courant.

Branchez un autre appareil électrique

à la prise de courant.

Contactez un électricien qualifié.

Fermez puis ouvrez la porte.

L'ampoule ne fonctionne pas.

L'ampoule est défectueuse.

Reportez-vous au chapitre « Remplacement de l'ampoule ».

www.zanussi.com

41

Problème

Le compresseur fonctionne en permanence.

De l'eau s'écoule sur la plaque arrière du réfrigérateur.

De l'eau s'écoule dans le réfrigérateur.

De l'eau coule sur le sol.

L'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage est obstrué.

Des produits empêchent l'eau de s'écouler dans le réservoir d'eau.

Le tuyau d'évacuation de l'eau de dégivrage ne s'écoule pas dans le bac d'évaporation situé au-dessus du compresseur.

Le thermostat n'est pas réglé correctement.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop basse/élevée.

La température du réfrigérateur est trop élevée.

La température du congélateur est trop élevée.

Il y a trop de givre.

Cause possible

La température n'est pas réglée correctement.

Sélectionnez une température plus

élevée.

Solution

La porte n'est pas fermée correctement.

La température du produit est trop

élevée.

Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».

La porte a été ouverte trop souvent.

Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que nécessaire.

Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le placer dans l'appareil.

Diminuez la température ambiante.

La température ambiante est trop

élevée.

Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la plaque arrière.

Ce phénomène est normal.

L'air froid ne circule pas dans l'appareil.

Les produits sont trop près les uns des autres.

Les aliments ne sont pas correctement emballés.

La porte n'est pas fermée correctement.

Le thermostat n'est pas réglé correctement.

Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage.

Assurez-vous que les produits ne touchent pas la plaque arrière.

Fixez le tuyau d'évacuation de l'eau au bac d'évaporation de l'eau de dégivrage.

Augmentez/réduisez la température.

Assurez-vous que de l'air froid circule dans l'appareil.

Stockez les produits de façon à permettre la circulation de l'air froid.

Emballez les aliments correctement.

Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».

Sélectionnez une température plus

élevée.

42 www.zanussi.com

Remplacement de l'ampoule

1

Débranchez l'appareil de la prise secteur.

2

Simultanément, dégagez le crochet arrière et faites glisser le diffuseur dans le sens des flèches.

3

Remplacez l'ampoule par une ampoule de puissance identique, spécifiquement conçue pour les appareils électroménagers. (La puissance maximale est indiquée sur le diffuseur.)

4

Installez le diffuseur de l'ampoule en le faisant glisser dans sa position d'origine.

5

Branchez l'appareil sur le secteur.

6

Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume.

1

2

Fermeture de la porte

1.

Nettoyez les joints de la porte.

2.

Si nécessaire, ajustez la porte. Reportezvous au chapitre « Installation ».

Caractéristiques techniques

Dimensions de la niche d'encastrement

Temps de levée

Tension

Fréquence

Hauteur

Largeur

Profondeur

3.

Si nécessaire, remplacez les joints de porte défectueux. Contactez votre service après-vente.

1780 mm

560 mm

550 mm

24 h

230-240 V

50 Hz

Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à

Installation

l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.

Attention Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement les "Consignes de sécurité" avant d'installer l'appareil.

Emplacement

Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatiwww.zanussi.com

que indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :

43

N

ST

T

Classe climatique

SN

Température ambiante

+10 à + 32 °C

+16 à + 32 °C

+16 à + 38 °C

+16 à + 43 °C

Branchement électrique

Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.

L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement

• Dévissez le pivot supérieur et retirez l'entretoise.

• Retirez le pivot supérieur et la porte supérieure.

pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un

électricien qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.

Cet appareil est conforme aux directives communautaires.

Réversibilité de la porte

Le sens d'ouverture de la porte est orienté vers la droite. Si vous souhaitez modifier le sens d'ouverture de la porte (vers la gauche), effectuez les opérations suivantes avant d'installer définitivement l'appareil :

• Dévissez les pivots

(B) et les entretoises (C).

C

B

C

• Retirez la porte inférieure.

• Desserrez le pivot inférieur.

Du côté opposé :

• Mettez en place le pivot inférieur.

• Mettez en place la porte inférieure.

• Remettez les pivots

(B) et les entretoises (C) sur la charnière intermédiaire du côté opposé.

• Mettez en place la porte supérieure.

• Serrez l'entretoise et le pivot supérieur.

Procédez comme suit : Conditions requises en matière de circulation d'air

Veillez à garantir une circulation d’air suffisante à l’arrière de l’appareil.

5 cm min. 200cm 2 min.

200cm 2

Installation de l'appareil

Attention Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé.

44 www.zanussi.com

x x

A A1

1

Si nécessaire, coupez la bande d'étanchéité adhésive et appliquez-la sur l'appareil, comme indiqué sur la figure.

2

Percez le cachecharnière A, comme indiqué dans la figure.

Appliquez les caches

A et A1 (disponibles dans le sachet des accessoires) dans la charnière intermédiaire.

2

1

4mm

44mm

3

Insérez l'appareil dans le meuble d'encastrement.

Poussez l'appareil dans la direction indiquée par les flèches

(1) jusqu'à ce que la partie couvrant l'interstice en haut de l'appareil butte contre le meuble de cuisine.

Poussez l'appareil dans la direction indiquée par les flèches

(2) contre le meuble, du côté opposé à la charnière.

4

Ajustez la position de l'appareil dans le meuble d'encastrement.

Assurez-vous que la distance entre l'appareil et le bord avant du meuble est de

44 mm.

Le cache de la charnière inférieure (dans le sachet d'accessoires) vous permet de vérifier que la distance entre l'appareil et le meuble de cuisine est correcte.

Assurez-vous que l'écart entre l'appareil et le meuble est de

4 mm.

Ouvrez la porte. Mettez en place le cache de la charnière inférieure.

www.zanussi.com

45

I

I

5

Fixez l'appareil au meuble d'encastrement à l'aide de 4 vis.

6

Retirez la pièce correcte du cachecharnière (E). Assurez-vous que vous retirez bien la pièce DX s'il s'agit de la charnière droite, SX s'il s'agit de l'autre charnière.

E

E

D

C

E

B

7

Fixez les protections (C, D) sur les ergots et dans les trous des charnières.

Mettez en place la grille d'aération (B).

Fixez les cache-charnières (E) sur la charnière.

E

8

Si l'appareil doit

être fixé latéralement

à la porte du meuble de cuisine :

1.

Desserrez les vis dans les pattes de fixation (E).

2.

Réglez les pattes de fixation (E).

3.

Resserrez les vis.

Ha Hb

~50 mm

90 o

21 mm

~50 mm

90

21 mm o

Hc Hd

9

Détachez les pièces (Ha), (Hb), (Hc) et (Hd).

10

Installez la pièce

(Ha) sur la face intérieure du meuble de cuisine.

8 mm

Ha

Hc

11

Poussez la pièce

(Hc) sur la pièce

(Ha).

Hb

Ha

12

Ouvrez la porte de l'appareil et la porte du meuble de cuisine

à un angle de 90 °C.

Insérez le petit carré

(Hb) dans le guide

(Ha).

Joignez la porte de l'appareil et la porte du meuble et repérez les trous.

46 www.zanussi.com

8 mm

K Ha

Hb

Hb

Hd

13

Retirez les supports et repérez une distance de 8 mm à partir de l'arête extérieure de la porte où le clou doit être posé

(K).

14

Placez de nouveau le petit carré sur le guide et fixez-le à l'aide des vis fournies.

Alignez la porte du meuble de cuisine et celle de l'appareil en réglant la pièce Hb.

15

Appuyez la pièce

(Hd) sur la pièce

(Hb).

Faites une dernière vérification pour vous assurer que :

• Toutes les vis sont bien serrées.

• La bande d'étanchéité magnétique est solidement fixée au meuble.

Important Si la température ambiante est basse (par exemple, en hiver), la taille du joint diminue. La taille du joint augmente lorsque la température ambiante augmente.

En matière de sauvegarde de l'environnement

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et

électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

www.zanussi.com

47

Inhalt

Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48

Bedienfeld _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50

Erste Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53

Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53

Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _ 54

Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56

Was tun, wenn … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57

Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59

Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59

Hinweise zum Umweltschutz _ _ _ _ _ _ _ _ 63

Änderungen vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende

Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die

Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.

Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum

Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.

Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen

• Das Gerät darf von Personen (einschließlich

Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.

• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!

• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und

48 entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.

• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem

Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das

Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Warnung!

Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.

• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.

• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.

• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte

(wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.

• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.

• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.

www.zanussi.com

Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.

Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:

– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden

– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften

• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.

Warnung!

Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen zur Vermeidung von Gefahren nur vom Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt werden.

1.

Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.

2.

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite geklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter oder beschädigter Netzstecker

überhitzt und kann einen Brand verursachen.

3.

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Geräts frei zugänglich ist.

4.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

5.

Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht Brandund Stromschlaggefahr.

6.

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne

Lampenabdeckung (wenn vorgesehen) der internen Beleuchtung.

• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim

Transport.

• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu

Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.

• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

• Die Leuchtmittel (wenn vorgesehen) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für

Haushaltsgeräte geeignet sind. Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.

Täglicher Gebrauch

• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.

• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.

• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den

Luftauslass in der Rückwand. (Wenn es ein

No-Frost-Gerät ist)

• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.

• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.

• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten

Sie sich an die betreffenden Anweisungen.

• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder

Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da der Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.

• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.

Reinigung und Pflege

• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.

• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.

• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im

Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.

www.zanussi.com

49

Montage

Wichtig!

Halten Sie sich für den elektrischen

Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.

• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das

Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die

Verpackung auf.

• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschlie-

ßen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.

• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht

Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die

Belüftung an die Installationsanweisungen.

• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen

Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.

• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.

• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.

Bedienfeld

• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden Sie das Gerät nur mit dem Trinkwasseranschluss.

Kundendienst

• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische

Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten Elektriker oder einem

Elektro-Fachmann durchgeführt werden.

• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.

Umweltschutz

Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie normaler

Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem

Symbol markiert sind, können recycelt werden.

1 2 3 4 5 6

50 www.zanussi.com

1 Taste EIN/AUS

2 Temperaturregler Gefrierraum

3 Temperaturanzeigetaste Kühl-/Gefrierraum

4 Display

5 Optionentaste

Löschtaste für den Alarmton

6 Temperaturregler Kühlraum

Display

1 2 3 4 5 6

1 Anzeige Kühlraum

2 Anzeige Gefrierraum

3 Positives oder negatives Temperaturvorzeichen

4 Temperaturanzeige

5

Fast Freeze-Funktion

6 Shopping -Funktion

Einschalten des Geräts

Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose. Sollte das Display nicht aufleuchten, drücken Sie die EIN/AUS-Taste.

Nach dem Einschalten des Geräts wird auf dem Bedienfeld Folgendes angezeigt:

• Die Temperaturvorzeichenanzeige zeigt ein

Pluszeichen an

• Die Temperaturanzeige blinkt, der Hintergrund des Displays leuchtet rot und es ertönt ein Signalton.

Drücken Sie die Funktionstaste, um den Summton abzuschalten (siehe auch „Temperaturwarnung”).

Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein

(siehe "Temperaturregulierung").

Ausschalten des Geräts

Das Gerät wird ausgeschaltet, wenn Sie die

EIN/AUS-Taste länger als 1 Sekunde gedrückt halten.

Danach wird ein Temperatur-Countdown (-3 -2

-1) angezeigt.

Nach dem Abschalten des Gerätes erlischt auch das Display.

4) Unter normalen Bedingungen.

www.zanussi.com

Ausschalten des Kühlraums

Um den Kühlraum auszuschalten, drehen Sie den Temperaturregler für den Kühlraum entgegen dem Uhrzeigersinn in die Position „O“.

Der Gefrierraum bleibt dabei weiterhin eingeschaltet.

Nach dem Ausschalten des Kühlraums wird nur die Temperatur des Gefrierraums weiterhin angezeigt.

Die Kühlraumbeleuchtung wird bei ausgeschaltetem Kühlraum ebenfalls ausgeschaltet.

Temperaturanzeige

Wenn die Taste für die Temperaturanzeige des

Kühl-/Gefrierschranks gedrückt wird, zeigt das

Display nacheinander Folgendes an:

1.

– Die Anzeige des Kühlschranks leuchtet.

– Das Display zeigt die Kühlschranktemperatur an.

2.

– Die Anzeige des Gefrierschranks leuchtet.

4)

– Das Display zeigt die Temperatur im Gefrierschrank an.

Nach 10 Sekunden werden stets die normalen

Anzeigebedingungen wiederhergestellt.

Funktionsmenü

Bei jedem Betätigen der Funktionstaste werden abwechselnd die folgenden Funktionen aktiviert:

• Fast Freeze-Funktion

• Shopping-Funktion

• Kein Symbol: Normalbetrieb.

51

Wichtig!

Sie können jeweils EINE Funktion einschalten.

Um die Funktionen AUSZUSCHALTEN, drücken Sie die Funktionstaste gegebenenfalls mehrmals, bis kein Symbol mehr erscheint.

Temperaturregelung

Die Temperatur im Gerät wird vom Temperaturregler geregelt.

Die Temperatur im Kühlraum kann durch Drehen des Temperaturreglers für den Kühlraum eingestellt werden. Der Einstellbereich liegt zwischen ca. +2 °C und +8 °C.

Die Temperatur im Gefrierraum kann durch

Drehen des Temperaturreglers für den Gefrierraum eingestellt werden. Der Einstellbereich liegt zwischen ca. -15 °C und -24 °C.

Für eine ordnungsgemäße Lagerung von Lebensmitteln sollten Sie folgende Temperaturen einstellen:

+5 °C im Kühlraum

-18 °C im Gefrierraum.

Im Normalbetrieb zeigt die Temperaturanzeige die aktuell eingestellte Temperatur an.

Bedienen Sie das Gerät wie folgt:

• Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn, um die maximal mögliche Kühlung einzustellen.

• Drehen Sie den Temperaturregler entgegen dem Uhrzeigersinn, um die geringste Kühlung einzustellen.

Eine mittlere Stellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.

Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Inneren des Geräts von verschiedenen Faktoren abhängt:

• Raumtemperatur

• Häufigkeit des Öffnens der Tür

• Menge der eingelagerten Lebensmittel

• Standort des Geräts.

Shopping-Funktion

Wenn Sie eine größere Menge noch nicht gekühlter Lebensmittel lagern möchten, zum Beispiel nach einem Einkauf, empfehlen wir das

Einschalten der Funktion Shopping, um einerseits ein schnelleres Abkühlen der Produkte zu

52 gewährleisten und andererseits zu vermeiden, dass sich die Wärme auf die bereits im Kühlschrank befindlichen Lebensmittel überträgt.

Die Funktion Shopping wird aktiviert, indem Sie die Funktionstaste gegebenenfalls mehrmals drücken, bis das gewünschte Symbol erscheint.

Die Funktion Shopping wird nach 6 Stunden automatisch abgeschaltet.

Sie kann jederzeit durch Drücken der Funktionstaste (siehe „Funktionsmenü”) ausgeschaltet werden.

Fast Freeze-Funktion

Zum Einfrieren frischer Lebensmittel müssen

Sie die Funktion Fast Freeze einschalten.

Drücken Sie die Funktionstaste gegebenenfalls mehrmals, bis das gewünschte Symbol erscheint.

Diese Funktion endet automatisch nach 52

Stunden.

Sie kann jederzeit durch Drücken der Funktionstaste (siehe "Funktionsmenü") ausgeschaltet werden.

Temperaturwarnung (Temperatur zu hoch)

Ein Anstieg der Temperatur im Gefrierfach (zum

Beispiel aufgrund eines Stromausfalls) wird wie folgt angezeigt:

• Blinkende Temperaturanzeige

• Blinkende Gefrierraumanzeige (Gefrierfach-

Anzeige)

• Rot leuchtendes Display

• Ertönen eines Summers

• Alarmsymbol.

Sobald die normalen Bedingungen wieder hergestellt sind:

• wird das akustische Signal ausgeschaltet

• blinkt der Temperaturwert weiterhin

• leuchtet das Display weiterhin rot.

Wenn Sie die Funktionstaste/Alarm-Rückstellschalter zum Ausschalten des Alarms betätigen, wird in der Anzeige einige Sekunden lang die wärmste Temperatur im Fach angezeigt.

Die Temperaturanzeige hört zu diesem Zeitpunkt auf zu blinken, und das Display leuchtet nicht mehr rot, sondern weiß.

www.zanussi.com

In der Alarmphase kann das Signal durch Drücken der Funktionstaste/des Alarm-Rückstellschalters ausgeschaltet werden.

Erste Inbetriebnahme

das Display leuchtet weiterhin rot, bis die normalen Lagerbedingungen wiederhergestellt sind.

Reinigung des Innenraums

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.

Täglicher Gebrauch

Wichtig!

Verwenden Sie keine aggressiven

Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die

Oberfläche beschädigen.

Einfrieren frischer Lebensmittel

Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.

Um frische Lebensmittel einzufrieren, aktivieren

Sie bitte die Fast Freeze-Funktion mindestens

24 Stunden, bevor Sie die Lebensmittel in das

Gefrierfach legen.

Legen Sie die frischen Lebensmittel, die eingefroren werden sollen, in das obere Fach.

Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in

24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben; eine Plakette befindet sich im Innern des Geräts.

Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen

Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in den Gefrierraum.

Lagerung gefrorener Produkte

Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens 12 Stunden lang auf der Einstellung Fast Freeze laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach legen.

Sollen große Mengen an Lebensmitteln aufbewahrt werden, entfernen Sie alle Körbe und

Schubladen aus dem Gerät und setzen Sie die

Lebensmittel auf Kühlablagen, um die optimale

Leistung zu erhalten.

Warnung!

Bitte achten Sie unbedingt darauf, die Beladungsgrenze nicht zu www.zanussi.com

überschreiten, die seitlich im oberen Teil angegeben ist (wo zutreffend)

Wichtig!

Kam es zum Beispiel durch einen

Stromausfall, der länger dauerte als der in der

Tabelle mit den technischen Daten angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort gekocht und nach dem Abkühlen erneut eingefroren werden.

Auftauen

Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je nach der zur Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei

Raumtemperatur aufgetaut werden.

Kleinere Teile können sogar direkt aus dem Gefrierraum entnommen und anschließend sofort gekocht werden. In diesem Fall dauert der Garvorgang etwas länger.

Eiswürfelbereitung

Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren Schalen für die Herstellung von Eiswürfeln ausgestattet. Füllen Sie die Schalen mit Wasser und stellen Sie diese in das Gefrierfach.

Wichtig!

Bitte verwenden Sie zum

Herausholen der Schalen aus dem

Gefrierschrank keine Utensilien aus Metall.

Kälteakku(s)

Das Gefriergerät enthält mindestens einen Kälteakkumulator, der die Zeitdauer verlängert, in

53

der die Lebensmittel bei einem Stromausfall oder einem Ausfall des Gerätes gekühlt werden.

Verstellbare Ablagen

Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen bieten.

Positionierung der Türeinsätze

Die Türeinsätze können in verschiedener

Höhe positioniert werden; damit ermöglichen sie das Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen.

Ziehen Sie den Türeinsatz langsam in

Pfeilrichtung, bis er sich herausheben lässt. Dann setzen

Sie ihn in die gewünschte Position ein.

Luftkühlung

Der Ventilator mit dynamischer Luftkühlungsfunktion kühlt Lebensmittel schnell und gleichmäßig.

1.

Drücken Sie zum

Einschalten des

Ventilators die

Taste (1). Die grüne Anzeigeleuchte (2) leuchtet auf.

2 1

Der Ventilator sorgt für eine rasche Kühlung der

Lebensmittel und eine gleichmäßigere Temperatur im Innenraum.

Wichtig!

Der Ventilator sollte eingeschaltet werden, wenn die Umgebungstemperatur über

25°C steigt.

Praktische Tipps und Hinweise

Energiespartipps

• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.

• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der Temperaturregler auf eine niedrige

Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reif- oder

Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen

Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung ein, die ein automati-

54 sches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.

Hinweise für die Kühlung frischer

Lebensmittel

So erzielen Sie die besten Ergebnisse:

• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten in den Kühlschrank.

• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn sie stark riechen.

www.zanussi.com

• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft frei zirkulieren kann.

Hinweise für die Kühlung

Tipps:

Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf die Glasablage über der Gemüseschublade.

Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf diese

Weise.

Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese können abgedeckt auf eine Ablage gelegt werden.

Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst und Gemüse gründlich und legen Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).

Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in

Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.

Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der

Tür auf.

Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.

Hinweise zum Einfrieren

Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:

• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem Typschild angegeben;

• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das

Gefrierfach;

• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter

Qualität ein;

• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig gefrieren und Sie später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade benötigen;

• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der

Verpackung zu haben;

• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann;

• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;

• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können

Sie zu Frostbrand auf der Haut führen;

• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.

Hinweise zur Lagerung gefrorener

Produkte

So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:

• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen

Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.

• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest möglichen Zeit in das Gefriergerät zu bringen.

• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie die Tür nicht länger offen als notwendig.

• Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und eignen sich nicht für ein erneutes

Einfrieren.

• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung darf nicht überschritten werden.

www.zanussi.com

55

Reinigung und Pflege

Vorsicht!

Ziehen Sie bitte vor jeder

Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und

Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.

Regelmäßige Reinigung

Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:

• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas

Neutralseife.

• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren

Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.

• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.

Wichtig!

Ziehen Sie nicht an Leitungen und/ oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.

Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder

Wachspolituren, da diese die Oberfläche des

Innenraums beschädigen und einen starken

Eigengeruch hinterlassen können.

Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.

Wichtig!

Bitte achten Sie darauf, das

Kühlsystem nicht zu beschädigen.

Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten

Chemikalien, die den im Gerät verwendeten

Kunststoff angreifen können. Aus diesem

Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem

Tellerspülmittel zu reinigen.

Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.

Abtauen des Kühlschranks

Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Motorkompressors automatisch aus dem Verdampfer des Kühlschranks entfernt.

Das Tauwasser läuft durch eine Rinne in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.

Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abfluss-

öffnung des Tauwassers in der Mitte des Kühlschrankkanals, damit das Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte

Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der

Ablauföffnung befindet.

Abtauen des Gefrierschranks

Auf den Ablagen des Gefrierschranks und im

Innern des oberen Fachs bildet sich stets etwas Reif.

Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn die

Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm erreicht hat.

Wichtig!

Stellen Sie den Temperaturregler bitte 12 Stunden vor dem Abtauen auf eine kühlere Einstellung, damit eine ausreichende

Kälte als Reserve für die Unterbrechung im

Betrieb entstehen kann.

Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:

1.

Schalten Sie das Gerät aus.

2.

Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schich-

56 www.zanussi.com

ten Zeitungspapier und lagern Sie es an einem kühlen Ort.

Vorsicht!

Fassen Sie eingefrorene

Lebensmittel nicht mit nassen Händen an.

Ihre Hände könnten an den Lebensmitteln festfrieren.

3.

Lassen Sie die

Tür des Geräts offen stehen und setzen Sie den

Kunststoffschaber in die entsprechende Aussparung unten in der Mitte ein. Stellen Sie eine

Schale zum Auffangen des Tauwassers darunter.

Stellen Sie eine Schale mit warmem Wasser in das Gefrierfach, um den Abtauprozess zu beschleunigen. Entfernen Sie bereits während des Abtauprozesses vorsichtig Eisstücke, die sich lösen lassen.

4.

Ist alles vollständig abgetaut, trocknen Sie die nassen Oberflächen gründlich ab und bewahren Sie den Kunststoffschaber für eine spätere Verwendung auf.

5.

Schalten Sie das Gerät ein.

6.

Nachdem das Gerät zwei bis drei Stunden in Betrieb ist, können Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in den Gefrierschrank hineinlegen.

Was tun, wenn …

Warnung!

Verwenden Sie bitte niemals scharfe Gegenstände zum Entfernen von

Reif und Eis vom Verdampfer, da dieser dadurch beschädigt werden könnte.

Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen; halten Sie sich dazu ausschließlich an die Angaben des

Geräteherstellers.

Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts während des Abtauens des Gerätes kann die

Lagerzeit dieser Lebensmittel verkürzen.

Stillstandzeiten

Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen

Sie folgendermaßen vorgehen:

• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung

• entnehmen Sie alle Lebensmittel

• Tauen Sie das Gerät ab (sofern vorgesehen).

Reinigen Sie den Innenraum und das gesamte Zubehör.

• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um das

Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.

Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten

Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Gerätes verdirbt.

Warnung!

Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der

Steckdose.

Die Fehlersuche, die in der vorliegenden

Benutzerinformation nicht beschrieben ist, darf

Problem

Das Gerät funktioniert nicht. Die Lampe funktioniert nicht.

nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.

Wichtig!

Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).

Mögliche Ursache

Das Gerät ist ausgeschaltet.

Abhilfe

Gerät einschalten.

www.zanussi.com

57

Die Lampe funktioniert nicht.

Problem

Der Kompressor ist durchgehend in Betrieb.

Mögliche Ursache

Der Netzstecker wurde nicht richtig in die Steckdose gesteckt.

Das Gerät wird nicht mit Spannung versorgt. Es liegt keine Spannung an der Netzsteckdose an.

Abhilfe

Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.

Testen Sie, ob ein anderes Gerät an dieser Steckdose funktioniert.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

Schließen und öffnen Sie die Tür.

Die Lampe befindet sich im Standby-Modus.

Die Lampe ist defekt.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Die Tür wurde nicht richtig geschlossen.

Die Tür wurde zu häufig geöffnet.

Die Temperatur der Lebensmittel ist zu hoch.

Die Raumtemperatur ist zu hoch.

Beim automatischen Abtauen fließt das Tauwasser an der Rückwand des Geräts herunter.

Der Wasserablauf ist verstopft.

Siehe hierzu „Austauschen der Lampe“.

Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.

Siehe hierzu „Schließen der Tür“.

Lassen Sie die Tür nicht länger als erforderlich offen.

Lassen Sie die Lebensmittel auf

Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät legen.

Senken Sie die Raumtemperatur.

Das ist normal.

Reinigen Sie den Wasserablauf.

Wasser fließt an der Rückwand des Kühlschranks herunter.

Wasser fließt in den Kühlschrank.

Wasser fließt auf den Boden.

Die Temperatur im Gerät ist zu hoch/niedrig.

Die Temperatur im Kühlschrank ist zu hoch.

Die Temperatur im Gefrierraum ist zu hoch.

Es bildet sich zu viel Eis.

Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das Wasser in den

Wassersammler fließt.

Das Tauwasser läuft nicht in die

Verdampferschale über dem Kompressor.

Der Temperaturregler ist nicht richtig eingestellt.

Die Kaltluft kann im Gerät nicht zirkulieren.

Die Lebensmittel liegen zu dicht aneinander.

Die Lebensmittel sind nicht richtig verpackt.

Die Tür wurde nicht richtig geschlossen.

Der Temperaturregler ist nicht richtig eingestellt.

Stellen Sie sicher, dass das Kühlgut nicht die Rückwand berührt.

Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.

Stellen Sie eine höhere/niedrigere

Temperatur ein.

Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im Gerät zirkulieren kann.

Lagern Sie die Lebensmittel so, dass die Kaltluft im Gerät zirkulieren kann.

Verpacken Sie die Lebensmittel richtig.

Siehe hierzu „Schließen der Tür“.

Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.

58 www.zanussi.com

Austauschen der Lampe für die Innenbeleuchtung

1

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

2

Drücken Sie gegen den hinteren Haken und schieben Sie gleichzeitig die Lampenabdeckung in die angezeigte Richtung.

3

Ersetzen Sie die Lampe durch eine mit der gleichen Leistung, die für Haushaltsgeräte geeignet sein muss. (Die maximal erlaubte Leistung finden Sie auf der Lampenabdeckung.)

4

Bringen Sie die Abdeckung der Lampe wieder an, indem Sie sie an die ursprüngliche Position zurückschieben.

5

Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.

6

Öffnen Sie die Tür. Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.

1

2

Schließen der Tür

1.

Reinigen Sie die Türdichtungen.

2.

Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu „Montage“.

Technische Daten

Abmessung der Aussparung

Ausfalldauer

Spannung

Frequenz

Höhe

Breite

Tiefe

3.

Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.

1780 mm

560 mm

550 mm

24 h

230-240 V

50 Hz

Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette.

Montage

Vorsicht!

Lesen Sie bitte die

"Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der

Aufstellung des Geräts durch, um Gefahren für

Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten

Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

www.zanussi.com

Aufstellung

Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klima-

59

klasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:

SN

N

ST

T

Klimaklasse

Umgebungstemperatur

+10°C bis + 32°C

+16°C bis + 32°C

+16°C bis + 38°C

+16°C bis + 43°C

Elektrischer Anschluss

Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des

Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz

Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.

Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem

Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem

Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für

Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.

Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.

Wechsel des Türanschlags

Die Tür des Geräts öffnet sich nach rechts.

Wenn Sie möchten, dass sich die Tür nach links öffnet, gehen Sie vor dem Einbau des Geräts bitte nach den folgenden Anweisungen vor:

• Lockern Sie den oberen Stift und entfernen Sie das

Distanzstück.

• Entfernen Sie den oberen Stift und die obere Tür.

C

B

C

• Lösen Sie die Stifte

(B) und die Distanzstücke (C).

• Entfernen Sie die untere Tür.

• Lösen Sie den unteren Stift.

Auf der gegenüberliegenden Seite:

• Bringen Sie den unteren Stift an.

• Bringen Sie die untere Tür an.

• Bringen Sie die Stifte (B) und die Distanzstücke (C) am mittleren Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite an.

• Bringen Sie die obere Tür an.

• Legen Sie das Distanzstück ein und ziehen Sie den oberen Scharnierstift fest.

60 www.zanussi.com

Anforderungen an die Belüftung

Die Luftzirkulation hinter dem Gerät muss ausreichend groß sein.

5 cm min. 200cm 2 min.

200cm 2

2

1

4mm

44mm

Montage des Geräts lässt.

Vorsicht!

Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel des Geräts frei bewegen

Gehen Sie wie folgt vor: x x

A A1

1

Schneiden Sie bei

Bedarf den Dichtungsstreifen zu und bringen Sie ihn, wie in der Abbildung gezeigt, am Gerät an.

2

Bohren Sie die

Scharnierabdeckung

A, wie in der Abbildung gezeigt, auf.

Bringen Sie die Abdeckungen A und A1

(im Beipack) am mittleren Scharnier an.

3

Installieren Sie das Gerät in der Einbaunische.

Schieben Sie das

Gerät in Pfeilrichtung

(1), bis die obere Lückenblende am Küchenmöbel anliegt.

Schieben Sie das

Gerät auf der den

Scharnieren gegen-

überliegenden Seite in Pfeilrichtung (2) so weit wie möglich gegen die Seitenwand des Küchenmöbels.

4

Richten Sie das

Gerät in der Nische aus.

Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem

Gerät und der

Schrankvorderkante

44 mm beträgt.

Mit der unteren

Scharnierabdeckung

(im Beipack) können

Sie sicherstellen, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Küchenmöbel richtig ist.

Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Schrank 4 mm beträgt.

Öffnen Sie die Tür.

Stecken Sie die untere Scharnierabdeckung auf.

www.zanussi.com

61

I

5

Sichern Sie das

Gerät mit 4 Schrauben in der Nische.

6

Brechen Sie das richtige Teil aus der

Scharnierabdeckung

(E) heraus. Achten

Sie darauf, im Falle eines rechten Scharniers Teil DX bzw. bei einem gegenüberliegenden Scharnier Teil

SX zu entfernen.

E

E

D

C

E

B

I

7

Setzen Sie die beiliegenden Abdeckkappen (C, D) in die Befestigungsund Scharnierlöcher ein.

Bauen Sie das Belüftungsgitter (B) ein.

Stecken Sie die

Scharnierabdeckungen (E) auf das

Scharnier auf.

E

8

Muss das Gerät seitlich an die Küchenmöbeltür angeschlossen werden:

1.

Lockern Sie die

Schrauben in den Haltewinkeln

(E).

2.

Verschieben Sie die Haltewinkel

(E).

3.

Ziehen Sie die

Schrauben wieder an.

Ha Hb

~50 mm

90 o

21 mm

~50 mm

90

21 mm o

Hc Hd

9

Trennen Sie die

Teile (Ha), (Hb), (Hc) und (Hd) ab.

10

Montieren Sie das

Teil (Ha) an der Innenseite der Tür des

Küchenmöbels.

8 mm

Ha

Hc

11

Drücken Sie das

Teil (Hc) auf das Teil

(Ha).

Hb

Ha

12

Öffnen Sie die

Gerätetür und die Tür des Küchenmöbels in einem Winkel von

90°.

Setzen Sie das Führungsstück (Hb) in die Führungsschiene

(Ha) ein.

Halten Sie die Gerätetür an die Tür des

Küchenmöbels, und markieren Sie die

Bohrungen.

62 www.zanussi.com

8 mm

K Ha

Hb

13

Nehmen Sie die

Halterungen wieder ab. Markieren Sie 8 mm von der Außenkante die Stelle, an der der Nagel (K) eingeschlagen werden muss.

14

Setzen Sie das

Führungsstück erneut auf die Führungsschiene und schrauben Sie es mit den mitgelieferten

Schrauben fest.

Richten Sie die Möbeltüre und die Gerätetür mittels des Führungsstücks (Hb) aus.

Hb

Hd

15

Drücken Sie das

Teil (Hd) auf das Teil

(Hb).

Führen Sie eine Endkontrolle durch, um sicherzustellen, dass:

• Alle Schrauben fest angezogen sind.

• Der magnetische Dichtungsstreifen fest am

Gerät anliegt.

Wichtig!

Bei niedriger Umgebungstemperatur

(zum Beispiel im Winter) schrumpft die

Dichtung. Bei höherer Umgebungstemperatur dehnt sich die Dichtung aus.

Hinweise zum Umweltschutz

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner

Verpackung weist darauf hin, dass dieses

Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten

Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die

Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

Umwelt und Gesundheit werden durch falsches

Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen

über das Recycling dieses Produkts erhalten

Sie von Ihrer Gemeinde, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

www.zanussi.com

63

Índice

Informações de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _ 64

Painel de controlo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66

Primeira utilização _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 68

Utilização diária _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 68

Sugestões e conselhos úteis _ _ _ _ _ _ _ _ 70

Manutenção e limpeza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71

O que fazer se… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 73

Dados técnicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 75

Instalação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 75

Preocupações ambientais _ _ _ _ _ _ _ _ _ 78

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho em caso de transferência ou venda, para que todos os que venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.

Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização, uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.

Segurança para crianças e pessoas vulneráveis

• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua seguran-

ça.

As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.

• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças. Existe o risco de asfixia.

• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o cabo eléctrico (o mais perto do aparelho possível) e retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.

64

• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos for substituir um aparelho mais velho com fecho de mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.

Segurança geral

Advertência

Mantenha as aberturas de ventilação da caixa do aparelho ou da estrutura integrada sem obstruções.

• O aparelho destina-se à conservação de alimentos e/ou bebidas em ambiente doméstico normal, como explicado neste manual de instruções.

• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para acelerar o processo de descongelação.

• Não utilize outros aparelhos eléctricos (como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este fim pelo fabricante.

• Não danifique o circuito de refrigeração.

• O circuito de refrigeração do aparelho contém isobutano (R600a), um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental que é, no entanto, inflamável.

Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito de refrigeração fica danificado.

Se o circuito de refrigeração for danificado:

– evite chamas vivas e fontes de ignição www.zanussi.com

– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra

• É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma.

Quaisquer danos no cabo poderão provocar um curto-circuito, incêndio e/ou choque eléctrico.

Advertência A substituição de qualquer componente eléctrico (cabo de alimenta-

ção, ficha, compressor) tem de ser efectuada por um agente de assistência certificado ou por pessoal técnico qualificado, para evitar perigo.

1.

Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.

2.

Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou danificada pela parte posterior do aparelho. Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.

3.

Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do aparelho.

4.

Não puxe o cabo de alimentação.

5.

Se a tomada estiver solta, não introduza a ficha. Existe o risco de choque eléctrico ou incêndio.

6.

O aparelho não deve funcionar sem a tampa da lâmpada (se prevista) da iluminação interior.

• Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o deslocar.

• Não retire nem toque nos itens do compartimento do congelador se estiver com as mãos húmidas/molhadas, pois pode sofrer abrasões na pele ou queimaduras provocadas pelo gelo.

• Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar directa.

• As lâmpadas (se previstas) utilizadas neste aparelho são lâmpadas especiais, seleccionadas apenas para electrodomésticos. Não são adequadas para iluminação doméstica.

Utilização diária

• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do aparelho.

• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho, porque podem explodir.

• Não coloque alimentos directamente em frente à saída de ar na parede traseira. (Se o aparelho for do tipo Frost Free - sem gelo)

• Depois de descongelados, os alimentos não devem ser recongelados.

• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante do alimento congelado.

• As recomendações de armazenamento dos fabricantes do aparelho devem ser estritamente cumpridas. Consulte as respectivas instruções.

• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.

• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de gelos se forem consumidos imediatamente depois de retirados do aparelho.

Limpeza e manutenção

• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.

• Não limpe o aparelho com objectos de metal.

• Não utilize objectos afiados para remover o gelo do aparelho. Utilize um raspador de plástico.

• Inspeccione regularmente o orifício de descarga do frigorífico para presença de água descongelada. Se necessário, limpe o orifício de descarga. Se o orifício estiver bloqueado, a água irá acumular na parte inferior do aparelho.

Instalação

Importante Para efectuar a ligação eléctrica, siga atentamente as instruções fornecidas nos parágrafos específicos.

• Desembale o aparelho e verifique se existem danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Em caso de danos, informe imediatamente o local onde o adquiriu. Nese caso, guarde a embalagem.

www.zanussi.com

65

• É recomendável aguardar pelo menos duas horas antes de ligar o aparelho, para permitir que o óleo regresse ao compressor.

• Assegure uma circulação de ar adequada à volta do aparelho, caso contrário pode provocar sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.

• Sempre que possível, a traseira do aparelho deve ficar virada para uma parede para evitar toques nas partes quentes (compressor, condensador) e possíveis queimaduras.

• Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.

• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.

• Ligue apenas a uma fonte de água potável

(se a ligação de água estiver prevista).

Assistência

• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho devem ser

Painel de controlo

efectuados por um electricista qualificado ou pessoa competente.

• A manutenção deste produto deve ser efectuada por um Centro de Assistência autorizado, o qual deverá utilizar apenas peças sobressalentes originais.

Protecção ambiental

Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo são recicláveis.

1 2 3 4 5 6

1 Botão LIGAR/DESLIGAR

2 Regulador da temperatura do congelador

3 Botão da temperatura do combinado

4 Display

5 Botão de função

Botão de reiniciar o alarme

6 Regulador da temperatura do frigorífico

Visor

1 2 3

1 Indicador do compartimento do frigorífico

2 Indicador do compartimento do congelador

66

4 5 6 www.zanussi.com

3 Indicador de temperatura positiva ou negativa

4 Indicador de temperatura

5 Função Fast Freeze

6 Função Shopping

Ligar

Depois de ligar a ficha à tomada, se o display não estiver iluminado, prima o botão LIGAR/

DESLIGAR.

Assim que o aparelho é ligado, os sinais seguintes aparecem no painel de controlo:

• O indicador de temperatura positiva ou negativa é positivo, indicando que a temperatura é positiva.

• a temperatura pisca, o fundo do ecrã está vermelho e ouve um alarme sonoro.

Prima o botão Função para desligar o alarme sonoro (consulte a secção "Indicador de temperatura elevada").

Defina a temperatura pretendida (consulte "Regulação da temperatura").

Desligar

O aparelho é desligado premindo o botão LI-

GAR/DESLIGAR durante mais de 1 segundo.

A seguir, é apresentada uma contagem decrescente da temperatura de -3 -2 -1.

Quando o aparelho é desligado, o display também desliga.

Desligar o compartimento frigorífico

Para desligar o compartimento frigorífico, rode o regulador da temperatura do frigorífico no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até à posição “O”.

O compartimento congelador mantém-se em funcionamento.

Com o compartimento frigorífico desligado, a

única temperatura indicada é a do compartimento congelador.

Nesta condição, a iluminação do compartimento frigorífico também fica desligada.

Indicação de temperatura

Sempre que o botão de indicação da temperatura do frigorífico-congelador é premido, o ecrã indica em sequência:

5) Em condições normais.

www.zanussi.com

1.

– O indicador do compartimento do frigorífico está aceso.

– O ecrã indica a temperatura do frigorífico.

2.

– O indicador do compartimento do congelador está aceso.

5)

– O ecrã indica a temperatura do congelador.

Em qualquer caso, após 10 segundos, as condições de ecrã normais são repostas.

Menu das funções

Sempre que o botão de Função é premido, as seguintes funções são activadas no sentido dos ponteiros do relógio:

• Função Fast Freezing

• Função Compras

• nenhum símbolo: funcionamento normal.

Importante Pode activar (ON) uma função em qualquer altura.

Para desactivar (OFF) funções, prima o botão de Função várias vezes até não aparecer qualquer ícone.

Regulação da temperatura

A temperatura no interior do aparelho é controlada pelo regulador de temperatura.

A temperatura do compartimento frigorífico pode ser definida rodando o regulador de temperatura do frigorífico e pode variar entre aproximadamente +2 °C e +8 °C.

A temperatura do compartimento congelador pode ser definida rodando o regulador de temperatura do congelador e pode variar entre aproximadamente -15 °C e -24 °C.

Para um armazenamento correcto dos alimentos, deve definir as seguintes temperaturas:

+5 °C no frigorífico

-18 °C no congelador.

Em funcionamento normal, o indicador de temperatura mostra a temperatura que estiver definida.

Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:

67

• rode o regulador de temperatura no sentido dos ponteiros do relógio para obter o máximo de frio

• rode o regulador de temperatura no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para obter o mínimo de frio.

Normalmente, a posição intermédia é a mais adequada.

No entanto, a regulação exacta deve ser escolhida tendo em conta que a temperatura no interior do aparelho depende do seguinte:

• temperatura ambiente

• frequência de abertura da porta

• quantidade de alimentos armazenados

• localização do aparelho.

Função Shopping

Se necessitar de guardar uma grande quantidade de alimentos que estejam à temperatura ambiente, por exemplo, após fazer compras, sugerimos que active a função Shopping para arrefecer os produtos mais rapidamente e evitar aquecer os outros alimentos que já estejam no frigorífico.

A função Shopping é activada premindo o botão de função (várias vezes, se necessário) até aparecer o ícone correspondente .

A função Shopping desliga-se automaticamente após cerca de 6 horas.

É possível desactivar a função em qualquer momento premindo o botão Função (consulte

"Activação de funções").

Função Fast Freeze

Para congelar alimentos frescos, tem de activar a função Fast Freeze.

Primeira utilização

Prima o botão da função (várias vezes, se necessário) até aparecer o ícone correspondente.

A função pára automaticamente após 52 horas.

É possível desactivar a função a qualquer altura, premindo o botão da função (consulte "Menu das funções").

Alarme de temperatura excessiva

Um aumento na temperatura no compartimento do congelador (por exemplo, devido a uma falha de alimentação) é indicado por:

• intermitência da temperatura

• intermitência do indicador do compartimento do congelador

• iluminação a vermelho do visor

• alarme sonoro

• símbolo de alarme.

Quando são restabelecidas as condições normais:

• o sinal acústico desliga

• o valor da temperatura continua intermitente

• a iluminação do visor permanece a vermelho.

Quando prime o botão de função para desactivar o alarme, a temperatura mais elevada atingida no compartimento é apresentada no indicador durante alguns segundos.

Neste momento, indicação da temperatura pára de estar intermitente e a iluminação do visor muda de vermelho para branco.

Durante a fase de alarme, o alarme sonoro pode ser desligado premindo o botão de função/ interruptor de reiniciação do alarme.

A iluminação do ecrã permanece vermelha até as condições de armazenamento normais serem repostas.

Limpeza do interior

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios internos com água morna e sabão neutro de modo a re-

Utilização diária

mover o cheiro típico de um produto novo, de seguida seque minuciosamente.

Importante Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois estes danificam o acabamento.

Congelação de alimentos frescos

O compartimento congelador é adequado para a congelação de alimentos frescos e para a

68 conservação a longo prazo de alimentos congelados e ultracongelados.

www.zanussi.com

Para congelar alimentos frescos, active a fun-

ção Fast Freeze, pelo menos, 24 horas antes de colocar os alimentos a congelar no compartimento congelador.

Coloque os alimentos frescos a serem congelados no compartimento superior.

A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas está indicada na chapa de quantidades , uma etiqueta presente no interior do aparelho.

O processo de congelamento demora 24 horas: durante este período, não introduza novos alimentos a congelar.

Armazenamento de alimentos congelados

Quando ligar pela primeira vez ou após um período sem utilização, antes de colocar os produtos no compartimento, deixe o aparelho em funcionamento durante, no mínimo, 12 horas na definição Fast Freeze.

Se forem armazenadas grandes quantidades de alimentos, retire todas as prateleiras e cestos do aparelho e coloque os alimentos nas prateleiras de refrigeração para obter o melhor desempenho.

Advertência Certifique-se de que os alimentos não ultrapassam o limite de carga indicado na parte lateral da secção superior (onde aplicável)

Importante Em caso de descongelação acidental, por exemplo, devido a falta de electricidade, se a alimentação estiver desligada por mais tempo que aquele mostrado na tabela de características técnicas em

"tempo de reinício", os alimentos descongelados têm de ser consumidos rapidamente ou cozinhados imediatamente e depois, novamente congelados (depois de arrefecerem).

Descongelação

Os alimentos congelados, antes de serem utilizados, podem ser descongelados no compartimento do frigorífico ou à temperatura ambiente, dependendo do tempo disponível para esta operação.

Os pedaços pequenos podem mesmo ser cozinhados ainda congelados, directamente do congelador: neste caso, a confecção irá demorar mais.

Produção de cubos de gelo

Este aparelho possui um ou mais tabuleiros para a produção de cubos de gelo. Encha estes tabuleiros com água, de seguida coloque-os no compartimento do congelador.

Importante Não utilize instrumentos metálicos para remover os tabuleiros do congelador.

Acumuladores de frio

O congelador possui, pelo menos, um acumulador de frio que aumenta o tempo de armazenamento em caso de falha de energia.

Prateleiras móveis

As paredes do frigorífico estão equipadas com uma série de calhas de modo a que as prateleiras possam ser posicionadas da forma que pretender.

Posicionar as prateleiras da porta

Para permitir o armazenamento de embalagens de alimentos de várias dimensões, as prateleiras da porta podem ser colocadas a diferentes alturas.

Puxe gradualmente a prateleira na direcção das setas até se soltar e, em seguida, reposicione da forma pretendida.

www.zanussi.com

69

Refrigeração do ar

A ventoinha da Refrigeração Dinâmica do Ar

(DAC-Dynamic Air Cooling) permite refrigerar rapidamente os alimentos e obter uma temperatura mais uniforme dentro do compartimento.

1.

Prima o interruptor (1) para ligar o ventilador. A luz verde (2) acende-se.

2 1

Este dispositivo permite uma rápida refrigera-

ção dos alimentos e uma temperatura mais uniforme no compartimento.

Importante Ligue a ventoinha quando a temperatura ambiente exceder 25°C.

Sugestões e conselhos úteis

Conselhos para poupar energia

• Não abra muitas vezes a porta nem a deixe aberta mais tempo do que o necessário.

• Se a temperatura ambiente for alta e o regulador de temperatura se encontrar na defini-

ção de baixa temperatura com o aparelho completamente cheio, o compressor pode funcionar continuamente, causando gelo no evaporador. Se isto acontecer, coloque o regulador de temperatura em definições mais quentes, para permitir a descongelação automática, poupando assim no consumo de electricidade.

Conselhos para a refrigeração de alimentos frescos

Para obter o melhor desempenho:

• não guarde alimentos quentes ou líquidos que se evaporam no frigorífico

• cubra ou embrulhe os alimentos, particularmente se tiverem um cheiro forte

• posicione os alimentos de modo a que o ar possa circular livremente em redor

Conselhos para a refrigeração

Conselhos úteis:

Carne (todos os tipos) : embrulhe em sacos de politeno e coloque na prateleira de vidro acima da gaveta de vegetais.

Por motivos de segurança, guarde desta forma por um dia ou dois no máximo.

70

Alimentos cozinhados, pratos frios, etc: estes devem estar cobertos e podem ser colocados em qualquer prateleira.

Fruta e vegetais: estes devem ser minuciosamente limpos e colocados nas gavetas especiais fornecidas.

Manteiga e queijo: estes devem ser colocados em recipientes herméticos especiais ou embrulhados em folha de alumínio ou sacos de politeno para excluir o máximo de ar possível.

Garrafas de leite: estas devem ter uma tampa e devem ser armazenadas na prateleira de garrafas na porta.

Bananas, batatas, cebolas e alho, se não estiverem embalados, não devem ser guardados no frigorífico.

Conselhos para a congelação

Para o ajudar a tirar partido do processo de congelação, eis alguns conselhos importantes:

• a quantidade máxima de alimentos que pode ser congelada em 24h. está mostrada na placa de dados;

• O processo de congelamento demora 24 horas. Não devem ser adicionados mais alimentos para congelação durante este período;

• congele apenas alimentos de alta qualidade, frescos e extremamente limpos;

• Prepare os alimentos em pequenas quantidades para permitir que sejam rápida e comwww.zanussi.com

pletamente congeladas e para tornar possível subsequentemente descongelar apenas a quantidade necessária;

• embrulhe os alimentos em folha de alumínio ou politeno e certifique-se de que as embalagens são herméticas;

• Não permita que os alimentos frescos e descongelados entrem em contacto com os alimentos já congelados, evitando assim o aumento de temperatura dos alimentos congelados;

• os alimentos sem gordura são melhores para armazenar que os alimentos com gordura; o sal reduz o tempo de armazenamento dos alimentos;

• a água congela. Se for consumida imediatamente após a remoção do compartimento do congelador, poderá causar queimaduras de gelo na pele;

• é aconselhável que anote a data de congela-

ção em cada embalagem individual para permitir que saiba o tempo de armazenamento.

Manutenção e limpeza

Conselhos para o armazenamento de alimentos congelados

Para obter o melhor desempenho deste aparelho, siga estas indicações:

• certifique-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados adequadamente pelo vendedor;

• certifique-se de que os alimentos congelados são transferidos do supermercado para o congelador no tempo mais curto possível;

• não abra a porta muitas vezes, nem a deixe aberta mais tempo do que o necessário;

• uma vez descongelados, os alimentos degradam-se rapidamente e não podem voltar a ser congelados;

• não exceda o período de armazenamento indicado pelo produtor dos alimentos.

Cuidado Retire a ficha da tomada antes de efectuar qualquer operação de manutenção.

Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manuten-

ção e a recarga devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.

Limpeza periódica

O equipamento tem de ser limpo regularmente:

• limpe o interior e os acessórios com água morna e sabão neutro.

• verifique regularmente os vedantes de porta e limpe-os para se certificar de que estão limpos e sem resíduos.

• lave e seque minuciosamente.

Importante Não puxe, desloque nem danifique quaisquer tubos e/ou cabos dentro do armário.

Nunca utilize detergentes, pós abrasivos, produtos de limpeza muito perfumados ou cera de polir para limpar o interior, pois isto irá danificar a superfície e deixar um odor forte.

www.zanussi.com

Limpe o condensador (grelha preta) e o compressor que está no fundo do aparelho, com uma escova. Esta operação irá melhorar o desempenho do aparelho e poupar consumo de electricidade.

Importante Tenha cuidado para não danificar o sistema de arrefecimento.

Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas contêm químicos que podem atacar/ danificar os plásticos usados neste aparelho.

Por esta razão é aconselhável que a estrutura exterior deste aparelho seja limpa apenas com

água morna com um pouco de solução de limpeza adicionada.

Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à tomada de alimentação.

Descongelar o frigorífico

O gelo é automaticamente eliminado do evaporador do compartimento do frigorífico sempre que o compressor de motor pára, durante a utilização normal. A água resultante da descongelação é descarregada por um canal para um re-

71

cipiente especial, colocado na parte traseira por cima do aparelho, sobre o compressor de motor, onde evapora.

É importante limpar periodicamente o orifício de descarga da água resultante da descongelação no centro do canal do compartimento do frigorífico para evitar que um fluxo excessivo de

água pingue sobre os alimentos. Utilize o agente de limpeza fornecido, que irá encontrar já inserido no orifício de descarga.

Descongelar o congelador

Vai sempre formar-se uma certa quantidade de gelo nas prateleiras do congelador e em redor do compartimento superior.

Descongele o congelador quando a camada de gelo atingir uma espessura de cerca de 3-5 mm.

Importante Aprox. 12 horas antes de descongelar, ajuste o regulador da temperatura para as definições mais altas de forma a criar uma reserva de frio suficiente para a operação de interrupção.

Para remover o gelo, execute estes passos:

1.

Desligue o aparelho.

2.

Retire os alimentos armazenados, embrulhe-os em várias páginas de jornal e coloque-os num local frio.

Cuidado Não toque nos objectos congelados com as mãos molhadas.

Poderia ficar com as mãos coladas aos alimentos.

72

3.

Deixe a porta aberta e coloque o raspador de plástico no local adequado no fundo, ao centro, colocando uma bacia por baixo para recolher a água descongelada

Para acelerar o processo de descongela-

ção, coloque uma panela com água quente no compartimento do congelador. Para além disso, retire pedaços de gelo que se tenha partido antes de concluída a descongelação.

4.

Quando a descongelação estiver concluída, seque o interior minuciosamente e guarde o raspador para utilização futura.

5.

Ligue o aparelho.

6.

Após duas ou três horas, volte a colocar os alimentos anteriormente retirados no compartimento.

Advertência Nunca utilize ferramentas de metal pontiagudas para raspar o gelo do evaporador, pois pode danificá-lo.

Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para acelerar o processo de descongelação além daqueles recomendados pelo fabricante.

Um aumento de temperatura das embalagens de alimentos congelados, durante a descongelação, pode encurtar a vida útil de armazenamento.

Períodos de inactividade

Quando o aparelho não é utilizado por longos períodos, observe as seguintes precauções:

• desligue o aparelho da tomada da electricidade

• retire todos os alimentos

• descongele (se previsto) e limpe o aparelho e todos os acessórios

• deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar cheiros desagradáveis.

Se o armário for mantido ligado, peça a alguém para o verificar esporadicamente, para evitar www.zanussi.com

que os alimentos no interior se estraguem em caso de falha eléctrica.

O que fazer se…

Advertência Antes da resolução de problemas, retire a ficha da tomada.

A resolução de problemas que não se encontram no manual só deve ser efectuada por um electricista qualificado ou uma pessoa competente.

Importante Existem alguns ruídos durante a utilização normal (compressor, circulação de refrigerante).

Problema

O aparelho não funciona.

A lâmpada não funciona.

A lâmpada não funciona.

O compressor funciona continuamente.

Causa possível

O aparelho está desligado.

A ficha não está correctamente inserida na tomada.

O aparelho não tem alimentação.

Não existe voltagem na tomada eléctrica.

A lâmpada está em stand-by.

A lâmpada está fundida.

A temperatura não está definida correctamente.

A porta não está bem fechada.

A porta foi aberta demasiadas vezes.

A temperatura de algum produto está demasiado elevada.

Solução

Ligue o aparelho.

Ligue a ficha correctamente à tomada.

Ligue outro aparelho eléctrico à tomada eléctrica.

Contacte um electricista qualificado.

Feche e abra a porta.

Consulte "Substituir a lâmpada".

Defina uma temperatura mais elevada.

Consulte "Fechar a porta".

Não mantenha a porta aberta mais tempo do que o necessário.

Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura ambiente antes de o guardar.

Reduza a temperatura ambiente.

Há água a escorrer na placa traseira do frigorífico.

A temperatura ambiente está demasiado elevada.

Durante o processo de descongelação automática, o gelo descongela na placa posterior.

A saída de água está obstruída.

Há água que escorre para o frigorífico.

Há produtos a impedir que a água escorra para o colector de água.

Escorre água para o chão.

A saída de água descongelada não está ligada ao tabuleiro de evapora-

ção, por cima do compressor.

A temperatura no aparelho está demasiado baixa/alta.

O regulador de temperatura não está bem regulado.

Isto é normal.

Limpe a saída de água.

Certifique-se de que os produtos não tocam na placa posterior.

Encaixe o tubo de saída de água descongelada no tabuleiro de evaporação.

Seleccione uma temperatura mais alta/baixa.

www.zanussi.com

73

Problema

A temperatura no frigorífico está demasiado elevada.

A temperatura no congelador está demasiado elevada.

Existe demasiado gelo.

Causa possível

Não há circulação de ar frio no aparelho.

Os produtos estão demasiado perto uns dos outros.

Os alimentos não estão embalados correctamente.

A porta não está bem fechada.

O regulador de temperatura não está bem regulado.

Solução

Certifique-se de que o ar frio pode circular no aparelho.

Armazene os produtos de forma a haver circulação de ar frio.

Embale os alimentos correctamente.

Consulte "Fechar a porta".

Defina uma temperatura mais elevada.

Substituir a lâmpada

1

Desligue a ficha de alimentação eléctrica da tomada.

2

Prima o gancho traseiro e, ao mesmo tempo, deslize a tampa da lâmpada na direcção da seta.

3

Substitua a lâmpada por uma com a mesma potência e especialmente concebida para aparelhos domésticos. (a potência máxima está indicada na tampa da lâmpada)

4

Instale a tampa da lâmpada, deslizando-a para a sua posição original.

5

Ligue a ficha eléctrica à tomada.

6

Abra a porta. Certifique-se de que a lâmpada acende.

1

2

Fechar a porta

1.

Limpe as juntas da porta.

2.

Se necessário, ajuste a porta. Consulte

"Instalação".

3.

Se necessário, substitua as juntas defeituosas da porta. Contacte o Centro de Assistência Técnica.

74 www.zanussi.com

Dados técnicos

Dimensão do nicho de instalação

Altura

Largura

Profundidade

Tempo de reinício

Tensão

Frequência

1780 mm

560 mm

550 mm

24 h

230-240 V

50 Hz

As informações técnicas encontram-se na placa de características no lado esquerdo interno do aparelho e na etiqueta de energia.

Instalação

Cuidado Leia as "Informações de segurança" cuidadosamente para a sua segurança e funcionamento correcto do aparelho antes de o instalar.

Posicionamento

Instale este aparelho num local com uma temperatura ambiente que corresponde à classe climática indicada na placa de dados do aparelho:

Classe climática

SN

N

ST

T

Temperatura ambiente

+10 °C a + 32 °C

+16 °C a + 32 °C

+16 °C a + 38 °C

+16 °C a + 43 °C

Ligação eléctrica

Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência indicadas na placa de dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.

O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo de alimentação é fornecida com um contacto para este objectivo. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à terra separada, em conformidade com as normas actuais, consultando um electricista qualificado.

O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não sejam cumpridas.

Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.

Reversibilidade da porta

A porta do aparelho abre para a direita. Se pretender abrir a porta para a esquerda, efectue estes passos antes de instalar o aparelho: www.zanussi.com

75

C

B

C

• Desaperte o pino superior e retire o espaçador.

• Retire o pino superior e a porta superior.

• Desaperte os pinos

(B) e os espaçadores (C).

• Remova a porta inferior.

• Desaperte o pino inferior.

No lado oposto:

• Instale o pino inferior.

• Instale a porta inferior.

• Volte a colocar os pinos (B) e os espaçadores (C) na dobradiça do meio no lado oposto.

• Instale a porta superior.

• Aperte o espaçador e o pino superior.

Requisitos de ventilação

A circulação de ar na parte traseira do aparelho tem de ser suficiente.

5 cm min. 200cm 2 min.

200cm 2 x

Instalar o aparelho

Cuidado Certifique-se de que o cabo de alimentação se movimenta livremente.

Execute os passos seguintes: x

1

Se necessário, corte a tira adesiva vedante e aplique-a no aparelho, como ilustrado na figura.

A A1

2

Perfure a tampa da dobradiça A, tal como ilustrado na figura.

Aplique as tampas A e A1 (estão no saco de acessórios) na dobradiça do meio.

76 www.zanussi.com

2

1

4mm

44mm

3

Instale o aparelho no nicho.

Empurre o aparelho na direcção das setas (1) até que a tampa do espaço superior pare contra o móvel de cozinha.

Empurre o aparelho na direcção das setas (2) contra o armário no lado oposto da dobradiça.

4

Ajuste o aparelho no nicho.

Certifique-se de que a distância entre o aparelho e a extremidade dianteira do armário é 44 mm.

A tampa da dobradi-

ça inferior (está no saco de acessórios) garante que a distância entre o aparelho e o móvel da cozinha está correcta.

Certifique-se de que a folga entre o aparelho e o armário é 4 mm.

Abra a porta. Coloque a tampa da dobradiça inferior na posição correcta.

E

E

D

C

E

B

7

Encaixe as tampas

(C, D) nas cavilhas e nos orifícios da dobradiça.

Instale a grelha de ventilação (B).

Encaixe as tampas da dobradiça (E) na dobradiça.

E

8

Se for necessário ligar o aparelho lateralmente à porta do armário de cozinha:

1.

Desaperte os parafusos dos suportes de fixação

(E).

2.

Desloque os suportes (E).

3.

Volte a apertar os parafusos.

Ha Hb

~50 mm

90 o

21 mm

~50 mm

90

21 mm o

Hc Hd

9

Separe as peças

(Ha), (Hb), (Hc) e

(Hd).

10

Coloque a peça

(Ha) no lado interior do móvel da cozinha.

I

I

5

Fixe o aparelho no nicho, com 4 parafusos.

6

Retire a peça correcta da tampa da dobradiça (E). Certifique-se de que retira a peça DX, no caso da dobradiça direita,

SX no lado oposto.

www.zanussi.com

77

8 mm

Ha

Hb

Hc

11

Pressione a peça

(Hc) contra a peça

(Ha).

Ha

12

Abra a porta do aparelho e a porta do armário de cozinha a um ângulo de 90°.

Insira o quadrado pequeno (Hb) na calha

(Ha).

Junte a porta do aparelho e a porta de armário e marque os pontos dos orifícios.

8 mm

K Ha

Hb

Hd

15

Pressione a peça

(Hd) contra a peça

(Hb).

Faça uma verificação final para se certificar de que:

• Todos os parafusos estão apertados.

• A tira vedante magnética está bem encaixada no armário.

Importante Se a temperatura ambiente for baixa (por exemplo, no Inverno), o tamanho do vedante diminui. O tamanho do vedante aumenta quando a temperatura ambiente aumenta.

Hb

13

Retire os suportes e marque uma distância de 8 mm a partir da extremidade exterior da porta, onde o prego deve ser colocado (K).

14

Coloque novamente o quadrado pequeno na calha e fixe-o com os parafusos fornecidos.

Alinhe a porta do armário da cozinha e a porta do aparelho, ajustando a peça Hb.

Preocupações ambientais

O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar

78 eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha www.zanussi.com

selectiva da sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.

www.zanussi.com

79

www.zanussi.com/shop

Werbung

Was this manual useful for you? Ja Nein
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals