Werbung

Concept VT 8010, VT 8020 Bedienungsanleitung | Manualzz
Hot-air Fan
Heizlüfter
Radiateur soufflant
Ventilatore aria calda
Ventilador de aire caliente
VT 8020
CZ
SK
PL
HU
LV
EN
DE
FR
IT
ES
220 - 240 V ~ 50 Hz
7_)[
2200 W
8
E# "
49 dB(A)
VT
8020
VT6930
1
2
VT 8020
CZ
A
F
G
E
C
D
B
A
B
D
E
C
J
H
VT 8020
I
3
CZ
NÁVOD K OBSLUZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4
VT 8020
CZ
VT 8020
5
CZ
6
VT 8020
E# "
W[IŰBEPNOBSFGFSFOŘOâBLVTUJDLâWâLPOQ8
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:
t /FQPVäÓWBKUFTQPUSFCJŘJOBL BLPKFPQÓTBOÏWUPNUPOÈWPEF
t 1SFEQSWâNQPVäJUÓNPETUSÈŵUF[PTQPUSFCJŘBWÝFULZPCBMZBNBSLFUJOHPWÏNBUFSJÈMZ
t 0WFSUF ŘJQSJQÈKBOÏOBQÊUJF[PEQPWFEÈIPEOPUÈNOBUZQPWPNÝUÓULVWâSPCLV/F[BQÈKBKUFTQPUSFCJŘEPSP[CPŘPWBDÓDI
zásuviek a predlžovacích prívodov.
t /FQPVäÓWBKUFUFOUPTQPUSFCJŘTQSPHSBNPN ŘBTPWâNTQÓOBŘPNBMFCPBLPVLPűWFLJOPVTÞŘBTƃPV LUPSÈTQÓOBTQPUSFCJŘ
BVUPNBUJDLZ QSFUPäFQPLJBűKFTQPUSFCJŘ[BLSZUâBMFCPOFTQSÈWOFVNJFTUOFOâ NÙäFEÙKTƃLW[OJLVQPäJBSV
t 4QPUSFCJŘVNJFTUOJUFJCBOBTUBCJMOâBUFQFMOFPEPMOâQPWSDI CPLPNPEJOâDI[ESPKPWUFQMB
t /FOFDIÈWBKUFTQPUSFCJŘCF[EP[PSV QPLJBűKF[BQOVUâ QSÓQBEOF[BQPKFOâEP[ÈTVWLZFMFLUSJDLÏIPOBQÊUJB
t 1SJ PEQÈKBOÓ TQPUSFCJŘB [P [ÈTVWLZ EBKUF WPMJŘ GVOLDJÓ EP QP[ÓDJFvi 0'' QPUPN WZUJBIOJUF [ÈTUSŘLV [P [ÈTVWLZ
FMFLUSJDLÏIPOBQÊUJB
t 1SJ WZQÈKBOÓ [P [ÈTVWLZ FMFLUSJDLÏIP OBQÊUJB TQPUSFCJŘ OJLEZ OFƃBIBKUF [B QSÓWPEOâ LÈCFM BMF VDIPQUF [ÈTUSŘLV
BƃBIPNKVWZQPKUF
t 4QPUSFCJŘOFTNJFCZƃVNJFTUOFOâQSJBNPQPEFMFLUSJDLPV[ÈTVWLPV
t %PESäJBWBKUFCF[QFŘOÞW[EJBMFOPTƃTQPUSFCJŘBNJOJNÈMOFDNPEIPSűBWâDINBUFSJÈMPW BLPKFOÈCZUPL [ÈDMPOZ závesy, prikrývky, papier, oblečenie, a pod.
t .SJFäLZ WTUVQV B WâTUVQV W[EVDIV QPOFDIÈWBKUF WPűOÏ NJOJNÈMOF DN QSFE B DN [B QSÓTUSPKPN 1P[PS
7âTUVQOÈ NSJFäLB EPTBIVKF QSJ QSFWÈE[LF UFQMPUV WZÝÝJV OFä ¡$ /FEPUâLBKUF TB KFK ISP[Ó OFCF[QFŘFOTUWP
popálenia.
t /FEPWPűUFEFƃPNBOFTQSÈWOZNPTPCÈNTPTQPUSFCJŘPNNBOJQVMPWBƃ QPVäÓWBKUFIPNJNPJDIEPTBIV
t 0TPCZ TP [OÓäFOPV QPIZCPWPV TDIPQOPTƃPV TP [OÓäFOâN [NZTMPWâN WOÓNBOÓN T OFEPTUBUPŘOPV EVÝFWOPV
TQÙTPCJMPTƃPV BMFCP PTPCZ OFPCP[OÈNFOÏ T PCTMVIPV NÙäV QPVäÓWBƃ TQPUSFCJŘ JCB QPE EP[PSPN [PEQPWFEOFK s obsluhou oboznámenej osoby.
t %CBKUFOB[WâÝFOÞPQBUSOPTƃ QPLJBűTBTQPUSFCJŘQPVäÓWBWCMÓ[LPTUJEFUÓ
t /F[BLSâWBKUFTQPUSFCJŘ ISP[ÓOFCF[QFŘFOTUWPQSFISJBUJB/FQPVäÓWBKUFIPOBTVÝFOJFCJFMJ[OF
t /BTQPUSFCJŘOJŘOFWFÝBKUF BOJQSFEOFIPOJŘOFTUBWBKUF
t /FQPVäÓWBKUFTQPUSFCJŘJOBL BLPKFPQÓTBOÏWUPNUPOÈWPEF
t 4QPUSFCJŘNVTÓCZƃVNJFTUOFOâUBL BCZCPMBKFIP[ÈTUSŘLBWäEZQSÓTUVQOÈ
t 4QPUSFCJŘTBTNJFQPVäÓWBƃJCBWPW[QSJBNFOFKQPMPIF
t /FQPVäÓWBKUFTQPUSFCJŘWCMÓ[LPTUJTQSDIZ WBOF VNâWBEMBBMFCPCB[ÏOB
VT
8020
VT6930
5
7
8
VT 8020
SK
A
F
G
E
C
D
B
A
B
D
E
C
J
H
VT 8020
I
9
7.
8.
10
VT 8020
VT 8020
11
SERVIS
ÁESäCVSP[TJBIMFKÝJFIPDIBSBLUFSVBMFCPPQSBWV LUPSÈWZäBEVKF[ÈTBIEPWOÞUPSOâDIŘBTUÓWâSPCLV NVTÓWZLPOBƃ
odborný servis.
12
VT 8020
E# "
9
13
14
VT 8020
A
F
C
D
G
E
B
A
B
D
E
C
J
H
VT 8020
I
15
7.
8.
16
VT 8020
VT 8020
17
PL
18
VT 8020
E# "
VT
8020
VT6930
1
19
20
VT 8020
HU
C
D
F
G
E
B
A
B
D
E
C
J
H
VT 8020
I
21
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
22
VT 8020
VT 8020
23
24
VT 8020
E# "
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:
t -JFUPKJFUÝPJFSūDJUJLBJUŔ LŔJ[LMŔTUūUTÝBKŔFLTQMVBUŔDJKBTSPLBTHSŔNBUŔ
t 1JSNTQJSNŔTJFSūDFTJ[NBOUPÝBOBTSFJ[FTOPŶFNJFUWJTVJFQBLPKVNVVOSFLMŔNBTNBUFSJŔMVT
t 1ŔSMJFDJOJFUJFT LBFMFLUSPUūLMBTQSJFHVNTBUCJMTUTQSJFHVNBN LBTJSOPSŔEūUTV[JFSūDFTUFIOJTLPQBNBUEBUVQMŔLTOūUFT
/FQJFWJFOPKJFUJFSūDJBEBQUFSBTQSBVELPOUBLUJFNWBJQBHBSJOŔUŔKJFN
t /FJ[NBOUPKJFUÝPJFSūDJBSQSPHSBNNŠKBNVJFSūDJ UBJNFSJWBJDJUVEFUBŲV LBTÝPJFSūDJJFTMŠE[BVUPNŔUJTLJ KPHBEūKVNŔ KBJFSūDFJSOPTFHUBWBJOFQBSFJ[JV[TUŔEūUB UŔWBSBJ[EFHUJFT
t /PWJFUPKJFUJFSūDJUJLBJV[TUBCJMBTVOTJMUVNJ[UVSūHBTWJSTNBTESPÝŔBUUŔMVNŔOPDJUJFNTJMUVNBBWPUJFN
t /FBUTUŔKJFUJFSūDJCF[V[SBVE[ūCBT LBEUŔJSJFTMŠHUBWBJQBUUJLBJQJFWJFOPUBFMFLUSPUūLMBSP[FUFJ
t "UWJFOPKPUJFSūDJOPTJFOBTLPOUBLUMJH[EBT JFTUBUJFUGVOLDJKVSFäūNBQŔSTMŠHVV[viVOQŠDUBNBUWJFOPKJFUTQSBVEOJOP
sienas kontaktligzdas.
t "UWJFOPKPUJFSūDJOPTJFOBTLPOUBLUMJH[EBT OFLBEOFSBVKJFUFMFLUSūCBTWBEV4BUWFSJFUTQSBVELPOUBLUVVOBUWJFOPKJFUUP viegli pavelkot.
t /FV[TUŔEJFUJFLŔSUVUJFÝJ[FNTJFOBTLPOUBLUMJH[EBT
t /PWJFUPKJFUJFSūDJESPÝŔBUUŔMVNŔ WJTNB[DN OPUŔEJFNWJFHMJV[MJFTNPKPÝJFNNBUFSJŔMJFNLŔNŠCFMFT BJ[LBSJ NFäťūOFT TFHBT QBQūST BQťŠSCTVOUBNMūE[ūHJ
t /FOPCMPůŠKJFU HBJTB JFQMƇEFT VO J[QMƇEFT SFäťJ WJTNB[ DN QJSNT VO DN BJ[ JFSūDFT #SūEJOŔKVNT *FSūDFT
EBSCūCBTMBJLŔHBJTBJ[QMƇEFTSFäťJTV[LBSTUMūE[WBJSŔLOFLŔ¡$/FQJFTLBSJFUJFTUBNQBTUŔWBQEFHVNBSJTLT
t /FŲBVKJFUBSJFSūDJEBSCPUJFTCŠSOJFNWBJQFSTPOŔNCF[BUUJFDūHŔNJFNBŶŔN
t *[NBOUPKJFUJFSūDJWJFUŔT LBTJFQSJFLÝNJOŠUBKŔNQFSTPOŔNOBWQJFFKBNBT1FSTPOŔNBSJFSPCFäPUŔNLVTUūCVTQŠKŔN JFSPCFäPUVNBŶVV[UWFSJ OFQJFUJFLBNŔNHBSBTQŠKŔNWBJDJMWŠLJFN LBTOFQŔS[JOBQBSFJ[VJFSūDFTJ[NBOUPÝBOV UŔJS
KŔJ[NBOUPUJLBJBUCJMEūHBT [JOPÝBTQFSTPOBTV[SBVE[ūCŔ
t +BJFSūDFTJ[NBOUPÝBOBTMBJLŔUVWVNŔJSCŠSOJ JFWŠSPKJFUQBQJMEVQJFTBSE[ūCV
t /FQŔSTFE[JFUJFSūDJ KPQBTUŔWQŔSLBSÝBOBTSJTLT/FJ[NBOUPKJFUJFSūDJBQťŠSCBäŔWŠÝBOBJ
t /FLBSJFUOFLPWJSTJFSūDFTWBJOFOPWJFUPKJFUOFLPUŔTQSJFLÝŔ
t -JFUPKJFUÝPJFSūDJUJLBJUŔ LŔJ[LMŔTUūUTÝBKŔFLTQMVBUŔDJKBTSPLBTHSŔNBUŔ
t *FSūDFJSKŔV[TUŔEBUŔ MBJTQSBVELPOUBLUTCƇUVOFQŔSUSBVLUJQJFFKBNT
t *FSūDFWBSEBSCPUJFTUJLBJTUBUFOJTLŔTUŔWPLMū
t /FJ[NBOUPKJFUJFSūDJEVÝBT WBOOBT NB[HŔKBNŔTCŲPEBTWBJQFMECBTFJOBUVWVNŔ
t /FJ[NBOUPKJFUJFSūDJWJFUŔ LVSBUSPEBTTQSŔE[JFOCūTUBNBTHŔ[FTWBJV[MJFTNPKPÝBTWJFMBT ÝůūEVNJ UWBJLJ MūNFTVUU VT 8020
VT6930
13
25
26
VT 8020
A
F
C
D
G
E
B
A
B
D
E
C
J
H
VT 8020
I
27
LV
EKSPLUATĀCIJAS NORĀDĪJUMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
28
VT 8020
VT 8020
29
TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA
*FSūDFJSBQSūLPUBBSESPÝJOŔUŔKV LBTUŔTQŔSLBSÝBOBTHBEūKVNŔQŔSUSBVLTBQTJMEFTFMFNFOUBCBSPÝBOV CFUQŠDJFSūDFT
BUE[JÝBOBTBULBMJFTMŠHTUP+BUŔOPUJFLOPSNŔMBTMJFUPÝBOBTMBJLŔ QŔSCBVEJFUHBJTBJFQMƇEFTVOJ[QMƇEFTSFäťBUūSūCV
WBJNBJOJFUJFSūDFTOPWJFUPKVNV MBJV[MBCPUVHBJTBDJSLVMŔDJKVJFSūDŠVOBQUP
APKALPE
/PQJFUOJSFNPOUEBSCJWBJSFNPOUEBSCJ LVSJFNJSOFQJFDJFÝBNBJFKBVLÝBOŔTJFSūDFTEFUBŲŔT KŔWFJDTQFDJBMJ[ŠUŔBQLBMQFT
servisā.
30
VT 8020
EN
ACKNOWLEDGMENT
5IBOLZPVGPSQVSDIBTJOHB$PODFQUQSPEVDU8FIPQFZPVXJMMCFTBUJTmFEXJUIPVSQSPEVDUUISPVHIPVUJUTTFSWJDFMJGF
1MFBTFTUVEZUIFFOUJSF0QFSBUJOH.BOVBMDBSFGVMMZCFGPSFZPVTUBSUVTJOHUIFQSPEVDU,FFQUIFNBOVBMJOBTBGFQMBDF
GPSGVUVSFSFGFSFODF.BLFTVSFPUIFSQFPQMFVTJOHUIFQSPEVDUBSFGBNJMJBSXJUIUIFTFJOTUSVDUJPOT
Technical parameters
5&$)/*$"-1"3".&5&34
Voltage
Voltage
Input
*OQVU
Noise level
/PJTFMFWFM
220 - 240 V ~ 50 Hz
7_)[
2200 W
8
E# "
49 dB(A)
17
31
32
VT 8020
EN
PRODUCT DESCRIPTION
A
F
C
D
G
E
B
A
B
D
E
C
J
H
VT 8020
I
33
34
VT 8020
VT 8020
35
36
VT 8020
DE
DANKE für IHR Vertrauen
7JFMFO%BOL EBTT4JFTJDIGàSFJO1SPEVLUEFS.BSLF$PODFQUFOUTDIJFEFOIBCFO8JSXàOTDIFO*IOFO EBTT4JFNJU
EJFTFN1SPEVLUàCFSTFJOFHFTBNUF(FCSBVDITEBVFS[VGSJFEFOTFJOXFSEFO
-FTFO 4JF TJDI WPS EFN FSTUFO (FCSBVDI EJF #FEJFOVOHTBOMFJUVOH TPSHGÊMUJH EVSDI VOE CFXBISFO 4JF EJFTF HVU BVG
4UFMMFO4JFTJDIFS EBTTBVDIBOEFSF1FSTPOFO EJFEJFTFT1SPEVLUOVU[FO TJDINJUEFS(FCSBVDITBOXFJTVOHWFSUSBVU
machen.
Technische
Parameter
Technische
Parameter
Spannung
220 - 240 V ~ 50 Hz
Spannung
7_)[
Leistung
2200
W
-FJTUVOH
8
Geräuschentwicklung
49 dB(A)
(FSÊVTDIFOUXJDLMVOH
E# "
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:
t %BT(FSÊUOJDIUBOEFSTCFOVU[FOBMTJOEJFTFS"OMFJUVOHCFTDISJFCFOJTU
t 7PSEFNFSTUFO&JOTBU[BMMF7FSQBDLVOHFOVOE"VGLMFCFSWPN(FSÊUFOUGFSOFO
t ÃCFSQSàGFO4JF PCEJF/FU[TQBOOVOHEFO8FSUFOBVGEFN5ZQFOTDIJMEEFT1SPEVLUFTFOUTQSJDIU%BT(FSÊUOJDIUBO
.FISGBDITUFDLEPTFOVOE7FSMÊOHFSVOHTLBCFMBOTDIMJF•FO
t 7FSXFOEFO 4JF EJFTFT (FSÊU OJDIU NJU FJOFN 1SPHSBNN ;FJUTDIBMUFS PEFS JSHFOEFJOFN BOEFSFO #BVUFJM XFMDIFT
EBT(FSÊUBVUPNBUJTDICFEJFOU EBFT XFOOEBT(FSÊUBCHFEFDLUPEFSOJDIUSJDIUJHBOHFCSBDIUJTU [VFJOFN#SBOE
kommen könnte.
t %BT(FSÊUOVSBVGFJOFSTUBCJMFOVOEIJU[FCFTUÊOEJHFO0CFSnÊDIFVOEOJDIUJOEFS/ÊIFWPOBOEFSFO8ÊSNFRVFMMFO
platzieren.
t -BTTFO4JFEBT(FSÊU XFOOFTFJOHFTDIBMUFUJTUC[XXFOOEFS4UFDLFSJOEFS4UFDLEPTFTUFDLU OJDIUVOCFBVGTJDIUJHU
t #FJN"CTDIBMUFOEFT(FSÊUTBVTEFS4UFDLEPTFTUFMMFO4JFEFO'VOLUJPOTXÊIMFSBVGEJF1PTJUJPO FSTUEBOO[JFIFO4JF
den Stecker aus der Steckdose der elektrischen Spannung heraus.
t ;VN5SFOOFOEFT(FSÊUFTWPOEFS4UFDLEPTFOJFBN"OTDIMVTTLBCFM[JFIFO TPOEFSOEFO4UFDLFSHSFJGFOVOEEVSDI
das Herausziehen von der Steckdose trennen.
t %BT(FSÊUEBSGOJDIUEJSFLUVOUFSEFSFMFLUSJTDIFO4UFDLEPTFBOHFCSBDIUTFJO
t &JOFO TJDIFSFO "CTUBOE EFT (FSÊUT WPO NJOEFTUFOT DN [V CSFOOCBSFO 4UPõFO XJF [# .ÚCFMO (BSEJOFO 7PSIÊOHF #FUUEFDLFO 1BQJFS ,MFJEVOHFUDFJOIBMUFO
t %JF(JUUFSBN-VGUFJOHBOHVOEBVTHBOHGSFJMBTTFO NJOEFTUFOTDNWPSVOEDNIJOUFSEFN(FSÊU "DIUVOH
%BT"VTHBOHTHJUUFSFSSFJDIUCFJN#FUSJFCFJOF5FNQFSBUVS EJFIÚIFSBMT¡$JTU%BT"VTHBOHTHJUUFSOJDIUCFSàISFO es droht Verbrennungsgefahr.
t )BMUFO4JFEBT(FSÊUBV•FS3FJDIXFJUFWPO,JOEFSOVOE6ONàOEJHFOVOEWFSNFJEFO4JF EBTTEJFTFNJUEFN(FSÊUJO
Berührung kommen.
t 1FSTPOFO NJU FJOHFTDISÊOLUFS #FXFHVOHTGÊIJHLFJU NJU WFSNJOEFSUFS 4JOOFTXBISOFINVOH NJU VO[VSFJDIFOEFO
HFJTUJHFO'ÊIJHLFJUFOPEFS1FSTPOFO EJFNJUEFS#FEJFOVOHOJDIUWFSUSBVUHFNBDIUXVSEFO EàSGFOEBT(FSÊUOVS
VOUFS"VGTJDIUFJOFSNJUEFN(FSÊUWFSUSBVUHFNBDIUFO1FSTPOCFOVU[FO
t 4FJFO4JFTFISWPSTJDIUJH XFOO4JFEBT(FSÊUJOEFS/ÊIFWPO,JOEFSOCFUSFJCFO
t %BT(FSÊUOJDIUBCEFDLFO FTESPIUÃCFSIJU[VOHTHFGBIS%BT(FSÊUOJDIU[VN5SPDLOFOWPO8ÊTDIFWFSXFOEFO
t /JDIUTBOEBT(FSÊUBOIÊOHFOVOEBVDIOJDIUTEBWPSTUFMMFO
t %BT(FSÊUOJDIUBOEFSTCFOVU[FOBMTJOEJFTFS"OMFJUVOHCFTDISJFCFOJTU
t %BT(FSÊUNVTTTPBOHFCSBDIUTFJO EBTTTFJO4UFDLFSTUFUT[VHÊOHMJDIJTU
t %BT(FSÊUEBSGOVSJOBVGSFDIUFS1PTJUJPOWFSXFOEFUXFSEFO
t %BT(FSÊUOJDIUJOEFS/ÊIFWPO%VTDIFO 8BOOFO 8BTDICFDLFOPEFS4DIXJNNCFDLFOWFSXFOEFO
VT 8020
VT6930
21
37
DE
t 7FSXFOEFO4JFEBT(FSÊUOJFJOFJOFN6NGFME JOEFNTJDIFYQMPTJWF(BTFVOEFOU[àOEMJDIF4UPõF -ÚTVOHTNJUUFM -BDLF ,MFCFS FUD CJMEFOLÚOOUFO
t 7PSEFN3FJOJHFOVOEOBDIEFN&JOTBU[EBT(FSÊUBVTTDIBMUFO WPOEFS4UFDLEPTFUSFOOFOVOEBCLàIMFOMBTTFO
t %BT(FSÊUTBVCFSIBMUFOVOEEBSBVGBDIUFO EBTTLFJOF'SFNELÚSQFSJOEJF½õOVOHFOEFS(JUUFSFJOESJOHFO%JFTF
LÚOOUFOFJOFO,VS[TDIMVTTWFSVSTBDIFO EBT(FSÊUCFTDIÊEJHFOPEFSFJOFO#SBOEWFSVSTBDIFO
t ;VN3FJOJHFOEFT(FSÊUTLFJOFHSPCFOVOEDIFNJTDIBHHSFTTJWFO4UPõFWFSXFOEFO
t 7FSXFOEFO4JFEBT(FSÊUOJDIU XFOOEBT"OTDIMVTTLBCFMPEFSEFS4UFDLFSCFTDIÊEJHUTJOE-BTTFO4JFEFO'FIMFSWPO
einem autorisierten Servicecenter umgehend beheben.
t 7FSXFOEFO4JFEBT(FSÊUOJDIU XFOOFTOJDIUSJDIUJHBSCFJUFU IFSVOUFSHFGBMMFO CFTDIÊEJHUPEFSOBTTHFXPSEFOJTU
-BTTFO4JFFTWPOFJOFNBVUPSJTJFSUFO4FSWJDFDFOUFSàCFSQSàGFOVOESFQBSJFSFO
t 7FSXFOEFO4JFEBT(FSÊUOJDIUESBV•FO
t %BT(FSÊUJTUOVSGàSEFO(FCSBVDIJN)BVTIBMUHFFJHOFU FTJTUOJDIUGàSLPNNFS[JFMMF;XFDLFCFTUJNNU
t #FSàISFO4JFEBT(FSÊUOJDIUNJUGFVDIUFOPEFSOBTTFO)ÊOEFO
t 5BVDIFO4JFEBT"OTDIMVTTLBCFM EFO4UFDLFSPEFSEBT(FSÊUOJDIUJO8BTTFSPEFSJOBOEFSF'MàTTJHLFJUFOFJO
t %BT(FSÊUJTUBMT;VTBU[OJDIUBMT)BVQUIFJ[VOHTHFSÊUCFTUJNNU
t %BT(FSÊUEBSGOJDIUBOEFS8BOECFGFTUJHUXFSEFO
t %BT(FSÊUEBSGOJDIUJO7FSLFISTNJUUFMOFJOHFTFU[UXFSEFO
t 3FQBSJFSFO4JFEBT(FSÊUOJDIUTFMCTU8FOEFO4JFTJDIBOFJOFOBVUPSJTJFSUFO3FQBSBUVSTFSWJDF
• Falls Sie einen möglichen Brandfall verhindern wollen, decken Sie weder die Luftzufuhr, noch die Luftausblasöffnung ab.
• Legen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen, wie z. B. auf ein Bett, wo die Öffnungen des Geräts blockiert werden
könnten.
• Verwenden Sie das Heizgerät nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens.
Anmerkung: Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumlichkeiten, die kleiner als 4 m2 sind.
• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden sowie von Personen mit reduzierten
physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und oder Wissen benutzt werden, wenn
sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstanden haben. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn
Sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als
8 Jahren fernzuhalten. Es ist erhöhte Vorsicht geboten, wenn Sie das Gerät in der Nähe von Kindern betreiben. Das Gerät
nicht als Spielzeug verwenden.
Bei Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers kann eine eventuelle Reparatur nicht als
Gewährleistungsreparatur anerkannt werden.
38
VT 8020
DE
PRODUKTBESCHREIBUNG
A) Taste zum Ein- / Ausschalten
B) Tasten +/- zur Temperaturund Schwingungseinstellung
C) Taste zum Ein- / Ausschalten
der Schwingungen
D) Taste der Einstellung der
Zeitschaltuhr
E) Taste der Einstellung der
Betriebsart
F) LED Display
G) Anzeige der Stromversorgung
H) Filter
I) Hintere Abdeckung
J) Kippsicherung
A
F
C
D
G
E
B
A
B
D
E
C
J
H
VT 8020
I
39
DE
BEDIENUNGSANLEITUNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Das Gerät auf einer stabilen Unterlage oder am Fußboden anbringen, sodass es nicht umgestoßen werden kann.
Stecken Sie den Stecker des Gerätes in die Steckdose
Das Gerät gibt ein akustisches Signal, und die Anzeige der Stromversorgung (G) leuchtet auf.
Beginnt die Anzeige der Stromversorgung (G) zu blinken, bedeutet es, dass die Kippsicherung aktiviert wurde.
Das Gerät wird in die Betriebsart OFF (aus) umgeschaltet.
Die Taste ON/OFF (A) zum Einschalten des Gerätes drücken. Das Gerät beginnt sich in der voreingestellten Betriebsart zu erwärmen.
Die Taste MODE (E) drücken und eine der folgenden Funktionen wählen: Beheizung 1 ( ),
Beheizung 2 (
), Beheizung 3 (
), ECO, Lüftung ( ), oder Anti-Freeze / Frostschutz ( ).
6.1 Lüftung ( ) In dieser Betriebsart arbeitet nur der Lüfter, das Gerät erwärmt nicht den Raum.
6.2 Anti-Freeze / Frostschutz ( ) In dieser Betriebsart hält das Gerät die Raumtemperatur auf 7 °C (45 °F), um
einen Temperaturabfall unter den Gefrierpunkt zu verhindern.
6.3 Beheizung 1, Beheizung 2 und Beheizung 3
Beheizung 1 (minimale Leistung)
Das Gerät arbeitet mit minimaler Leistung. Das Gerät senkt Lärmbildung und Energieverbrauch auf ein Minimum.
Beheizung 2
(mittlere Leistung)
Das Gerät arbeitet mit mittlerer Leistung zur mittelschnellen Erwärmung des Raumes.
Beheizung 3
(maximale Leistung)
Das Gerät arbeitet mit maximaler Leistung zur schnellen Erwärmung des Raumes.
6.4 Die Funktion ECO steht zur Beheizung in den Betriebsarten 1, 2 und 3 zur Verfügung.
Ist diese Funktion aktiv, stellt das Gerät automatisch den geeignetsten Leistungspegel zur Sicherstellung der
optimalen Umgebungstemperatur ein. Gleichzeitig senkt das Gerät den Stromverbrauch.
Ist die Funktion “ECO” aktiv, kann das Gerät automatisch auf eine niedrigere Heizleistung umschalten, als angezeigt wird.
Wollen Sie das Gerät zur Lufterwärmung in einem größeren Raum verwenden, betätigen Sie die Taste der
Schwingungen (C)
. Dann schwingt das Gerät nach rechts und links. Wollen Sie die Schwingung in
der erwünschten Lage beibehalten, betätigen Sie nochmals die Taste der Schwingungen (C).
Wollen Sie das Gerät abschalten, betätigen Sie die Taste ON/OFF (A). Auf der Anzeige werden etwa 6 Sekunden
abgezählt, danach wird das Gerät abgeschaltet.
Einstellung des Temperaturreglers
1. Betätigen Sie die Taste MODE (E), die Anzeige der Betriebsart ECO leuchtet auf.
2. Wollen Sie die Temperatureinstellung anpassen, wird die erwünschte Temperatur durch Betätigung der Taste “+”
erhöht und durch Betätigung der Taste “-” wird die erwünschte Temperatur gesenkt.
3. Erreicht die Temperatur den eingestellten Wert, wird die Beheizung gestoppt und nach 25 Sekunden hört der
Lüfter auf, zu blasen.
4. Fällt die Lufttemperatur unter den eingestellten Wert ab, wird das Heizgerät erneut eingeschaltet.
ANMERKUNG:
Auf der Anzeige kann die Temperatur sowohl in °C als auch in °F dargestellt werden. Wollen Sie die Temperatureinheit ändern, halten Sie die Taste “+” für einige Sekunden gedrückt und danach lassen Sie sie los.
Denken Sie bitte daran, dass die Temperaturanzeige nur zu Informationszwecken dient. Die Temperatur kann geringfügig vom tatsächlichen Wert abweichen.
Dies ist normal, wenn das Heizgerät ein- und abgeschaltet wird. Es handelt sich um die Erhaltung der voreingestellten Temperatur durch den Temperaturregler.
40
VT 8020
DE
Bei der Temperatureinstellung blinkt die erwünschte Temperatur auf der Anzeige 5 Sekunden lang. Werden innerhalb von 5 Sekunden keine Änderungen durchgeführt, hört die LED-Temperaturanzeige auf, zu blinken, und die
aktuelle Raumtemperatur wird angezeigt.
Digitale 24-Stunden-Zeitschaltuhr
Diese Funktion kann in beliebiger Betriebsart aktiviert werden.
Verzögerte Einschaltung beim Gerät in der Betriebsart OFF betätigen Sie die Taste der Zeitschaltuhr (D) .
Auf der Anzeige werden das Symbol und die verbleibende Zeit bis zum Einschalten dargestellt.
Mit den Tasten (B) + und - stellen Sie die Zeitschaltuhr ein. Warten Sie einige Sekunden ab, bis das Programm gespeichert wird.
Auf der Anzeige wird das Symbol dargestellt, welches bedeutet, dass die Zeitschaltuhr eingeschaltet ist. Nach
Erreichen der eingestellten Zeit wird das Gerät mit der gleichen Funktion eingeschaltet, die im vorhergehenden
Betrieb aktiv war.
Verzögertes Abschalten beim Gerät in der Betriebsart ON betätigen Sie die Taste der Zeitschaltuhr (D) .
Auf der Anzeige werden das Symbol und die verbleibende Zeit bis zum Einschalten dargestellt.
Mit den Tasten (B) + und - stellen Sie die Zeitschaltuhr ein. Warten Sie einige Sekunden ab, bis das Programm
gespeichert wird.
Auf der Anzeige wird das Symbol dargestellt, welches bedeutet, dass die Zeitschaltuhr eingeschaltet ist. Nach
Erreichen der eingestellten Zeit wird das Gerät automatisch abgeschaltet.
Wollen Sie in die Betriebsart ohne Zeitschaltuhr umschalten, betätigen Sie zweimal die Taste der Zeitschaltuhr (D)
. Das Symbol der Zeitschaltuhr auf der Anzeige wird ausgeblendet.
Verwenden der Fernbedienung
Die Funktionen auf der Fernbedienung sind mit den Funktionen auf der Bedientafel identisch.
Siehe “Bedienungsanleitung” auf der vorstehenden Seite in der Beschreibung der Funktionen.
Einlegen oder Austausch der Batterie
1. Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Legen Sie die Kopfzelle Typ (CR/2032/3V) in die Fernbedienung mit dem nach oben zeigenden Pluspol
(glatte Seite) ein.
3. Setzen Sie die Abdeckung auf.
4. Die alte Batterie muss herausgenommen und in Übereinstimmung mit den gültigen Rechtsvorschriften entsorgt
werden. Die Batterien sind schädlich für die Umwelt.
Sicherheitselemente
1. Dieses Heizgerät enthält einen akustischen Alarm, der darauf hinweist, dass einige Heizgerätteile zu heiß sind.
Ertönt der Alarm, schalten Sie das Gerät sofort ab und überprüfen Sie, ob die Eingangs- oder Ausgangsöffnung
nicht durch einen Fremdkörper verstopft wird, was die hohen Temperaturen verursachen könnte. Verwenden Sie
das Heizgerät nicht, wenn der Alarm aktiv ist.
2. Das Gerät ist mit Wärmeschutz gegen Überlastung ausgestattet, um die Überhitzung des Geräts zu verhindern.
3. Kommt es zur Überhitzung, wird der Heizkörper automatisch abgeschaltet. Das Gerät kann den Betrieb
fortsetzen, falls Sie es erneut starten. (siehe nachstehende Hinweise für einen Neustart)
Gerät neu starten
1. Schalten Sie das Heizgerät ab und warten Sie 20 Minuten bis zur Abkühlung des Geräts.
2. Nach 20 Minuten schalten Sie das Gerät erneut ein.
VT 8020
41
DE
WARTUNG UND REINIGUNG
Achtung!
7PSKFEFS3FJOJHVOHEFT(FSÊUTEBT"OTDIMVTTLBCFMWPOEFS4UFDLEPTFUSFOOFO
7FSHFXJTTFSO4JFTJDIWPSEFS3FJOJHVOH EBTTEBT(FSÊUCFSFJUTBCHFLàIMUJTU
7FSXFOEFO4JF[VS3FJOJHVOHEFS(FSÊUFPCFSnÊDIFOVSFJOFOGFVDIUFO-BQQFO LFJOF3FJOJHVOHTNJUUFMPEFSIBSUFO
(FHFOTUÊOEF EBEJFTFEJF(FSÊUFPCFSnÊDIFCFTDIÊEJHFOLÚOOUFO
3FJOJHFO4JFVOEQSàGFO4JFEJF&JOVOE"VTHBOHTHJUUFSEFT(FSÊUTSFHFMNʕJH VNFJOFHVUF'VOLUJPOEFT(FSÊUT[V
HFXÊISMFJTUFOVOEEFTTFOÃCFSIJU[VOH[VWFSNFJEFO
%FOBOHFTFU[UFO4UBVCJN(FSÊULBOONBOIFSBVTQVTUFOPEFSNJUEFN4UBVCTBVHFSBCTBVHFO
Das Gerät nie unter fließendem Wasser reinigen, nicht abspülen und nicht in Wasser tauchen!
HINWEIS zur Reinigung: Verwenden Sie kein Benzin, Verdünnungsmittel, aggressive Reinigungsmittel u. ä., da das
Heizgerät beschädigt werden könnte. Verwenden Sie niemals Alkohol oder Lösungsmittel.
PROBLEMLÖSUNGEN
%BT (FSÊU JTU NJU FJOFS 4JDIFSVOH EJF JO EFN 'BMM FJOFT ÃCFSIJU[FOT EJF &JOTQFJTVOH EFT )FJ[FMFNFOUFT USFOOU BVTHFTUBUUFU/BDIEFN"CLàIMFOTDIBMUFEBT(FSÊUEJFTF'VOLUJPOXJFEFSFJO8FOOFTEB[VCFJNàCMJDIFO#FUSJFC
LPNNU QSàGFO4JFEJF4BVCFSLFJUEFS&JOHBOHTVOE"VTHBOHTHJUUFST C[XXFDITFMO4JFEJF1MBU[JFSVOHEFT(FSÊUFT EBNJUTJDIEJF-VGUTUSÚNVOHJN*OOFSFOEFT(FSÊUFTVOEVNEBT(FSÊUIFSVNWFSCFTTFSU
SERVICE
&JOFVNGBOHSFJDIF8BSUVOHPEFS3FQBSBUVS EJFFJOFO&JOHSJõJOEJFJOOFSFO5FJMFEFT(FSÊUFTFSGPSEFSU JTUEVSDIFJOF
BVUPSJTJFSUF8FSLTUBUUEVSDI[VGàISFO
UMWELTSCHUTZ
• Recyclen Sie die Verpackungsmaterialien und alte Geräte.
• Die Verpackung des Gerätes im sortierten Abfall entsorgt werden.
• Plastikbeutel aus Polyethylen (PE) entsorgen Sie beim Werkstoff-Recycling.
Recyclen des Gerätes am Ende der Lebensdauer:
Das Symbol am Produkt oder dessen Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht in den Haushalt-sabfall
gehört. Es ist erforderlich, dieses in eine Sammelstelle für Recycling elektrischer und elektro-nischer Anlagen
abzuliefern. Durch Sicherstellung einer richtigen Entsorgung dieses Produktes helfen Sie, negative Auswirkungen
auf die Umwelt und menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch eine ungeeignete Entsorgung dieses
Produktes verursacht würden. Detailliertere Informationen zumRecycling dieses Produktes können Sie bei der
entsprechenden örtlichen Behörde in Erfahrung bringen, beim Dienst für Entsorgung von Haushaltsabfall oder in
dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.
Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien, die für sie gelten.
Änderungen am Text, Design und technische Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern, und wir
behalten uns das Recht, sie zu ändern.
42
VT 8020
220 - 240 V ~ 50 Hz
7_)[
2200 W
8
E# "
49 dB(A)
1
43
44
VT 8020
FR
DESCRIPTION DU PRODUIT
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
F
C
D
G
E
B
A
B
D
E
C
J
H
VT 8020
I
45
FR
MODE D’EMPLOI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
46
VT 8020
VT 8020
47
48
VT 8020
E# "
1
49
50
VT 8020
IT
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
C
D
F
G
E
B
C
J
H
VT 8020
I
51
7.
8.
VT 8020
VT 8020
53
54
VT 8020
E# "
VT
8020
VT6930
1
55
56
VT 8020
ES
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
C
F
D
G
E
B
A
B
D
E
C
J
H
VT 8020
I
57
ES
MANUAL DE USO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
58
VT 8020
VT 8020
59
60
VT 8020
CZ
SK
PL
HU
LV
Garantijas talons
EN
DE
Garantiebedingungen
FR
IT
ES
CZ
2
62
VT 8020
VT 8020
3
63
SK
4
64
VT 8020
VT 8020
5
65
PL
KARTA GWARANCYJNA
VT 8020
VT 8020
7
67
HU
JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
2
68
VT 8020
VT 8020
3
69
LV
GARANTIJAS TALONS
VT 8020
VT 8020
9
71
EN
WARRANTY CERTIFICATE
10
72
VT 8020
-
VT 8020
11
73
DE
GARANTIEBEDINGUNGEN
PRODUKTDETAILS:
Modell:
Herstellernummer:
Verkaufsdatum:
Stempel und Unterschrift des Verkäufers:
Der Hersteller (bzw. Importeur) haftet während der Garantiefrist für die Eigenschaften des Produkts, die durch die
entsprechenden technischen Normen und durch die Bedingungen festgelegt sind. Die Garantielaufzeit beträgt
24 Monate nach dem Verkaufsdatum des Produkts durch den Verbraucher.
Der Verbraucher hat im Rahmen der Garantie das Recht auf die kostenlose, rechtzeitige und ordentliche
Mangelbeseitigung (siehe unten), beziehungsweise, falls es mit Bezug auf den Charakter des Mangels nicht
unverhältnismäßig ist, das Recht auf den Ersatz des mangelhaften Produktteils. Das Recht auf den Produktersatz
oder auf den Rücktritt vom Kaufvertrag kann nur bei der Erfüllung aller gesetzlichen Voraussetzungen geltend
gemacht werden, und zwar nur dann, wenn das Produkt nicht übermäßig abgenutzt oder beschädigt wurde.
Die Gültigkeit der Garantie ist bedingt:
- durch die Einhaltung der in der Bedienungsanleitung des Produkts angegebenen Anweisungen
- durch die Vorlage des Belegs über den Einkauf des Produkts.
Das Recht auf die Produkthaftung macht der Verbraucher beim Händler geltend, bei dem er das Produkt gekauft
hat.
Das Recht auf die Reparatur kann in dem Ort, wo Sie das Produkt gekauft haben, oder bei einem der autorisierten
Servicezentren, deren Verzeichnis einen Bestandteil der Produktpackung bildet oder das Sie im Internet auf
Adresse www.my-concept.com finden können, geltend gemacht werden. Wenn der Verbraucher einen anderen
als den nächsten autorisierten Service auswählt, trägt er im Zusammenhang damit erhöhte Kosten.
Hinweis für Verbraucher
Der Verbraucher ist verpflichtet, den Beleg über die Bezahlung des Produkts aufzubewahren.
Das reklamierte Produkt ist gereinigt und ordnungsgemäß verpackt an die autorisierte Servicestelle zu versenden,
um eventuelle Transportschäden zu vermeiden. Der Händler kann die Übernahme des verschmutzten Produkts
ablehnen, beziehungsweise können dem Verbraucher die Kosten für dessen Reinigung berechnet werden.
Der Hersteller (bzw. Importeur) behält sich das Recht vor, die Kosten im Zusammenhang mit der unberechtigten
Reklamation nicht zu vergüten und von dem Reklamierenden die Erstattung der notwendigen Kosten im
Zusammenhang mit der Feststellung der Berechtigung und mit der Lösung der Reklamation zu erfordern.
2
74
VT 8020
Das Recht auf die kostenlose Durchführung der Produktreparatur, resp. auf die Produktrückgabe kann in diesen
Fällen nicht geltend gemacht werden:
- Nichteinhaltung von Bedingungen für Installation, Betrieb und Bedienung gemäß Bedienungsanleitung,
- Mängel durch mechanische, thermische oder chemische Schäden, Kurzschluss, Netzüberspannung oder falsche
Installation,
- Mängel durch einen unsachgemäßen Eingriff eines Dritten,
- Mängel bei einer Naturkatastrophe,
- Mängel durch ungenügende oder unsachgemäße Wartung im Widerspruch mit der Bedienungsanleitung,
einschließlich Schäden durch Wasserablagerungen und andere Ablagerungen,
- Abnutzung des Produkts oder dessen Teile durch seine übliche Nutzung,
- Farbveränderung von Heizflächen oder Verkratzen durch üblichen Gebrauch,
- optische und funktionale Veränderungen, verursacht durch Sonnen- und Wärmeeinstrahlung oder
Wasserablagerungen und andere Ablagerungen,
- Ablauf der Lebensdauer einiger Produktteile, z.B. Akkus, Glühbirnen usw.
Zur Beurteilung der Tatsache, welchen Charakter der entstandene Mangel hat, sind nur der Hersteller, der Importeur,
der autorisierte Service, bzw. ein Gerichtssachverständiger berechtigt, nicht der Händler oder der Verbraucher. Dem
Verbraucher entsteht kein Recht auf mangelhafte Ersatzteile, die im Rahmen der Garantiefrist ersetzt wurden. Wenn
es zum Rücktritt vom Kaufvertrag kommt, ist der Verbraucher verpflichtet, das komplette Produkt einschließlich des
Zubehörs und der mit dem Produkt gelieferten Dokumenten zurückzugeben.
Auf Geschenke, die dem Produkt beim Verkauf beigelegt wurden und deren Preis dem Verbraucher nicht berechnet
wurde, wird keine Garantie gewährt.
Anm.: Für Reklamationen von Produkten, die während des Transports beschädigt werden, gilt die
Reklamationsordnung des Transportunternehmens.
Hersteller:
Jindřich Valenta - Concept, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Tschechische Republik,
Tel: +420 465 471 400, Fax: +420 465 473 304, ID 13216660
E-Mail: [email protected], www.my-concept.com
VT 8020
3
75
FR
CONDITIONS DE GARANTIE
2
76
VT 8020
VT 8020
3
77
IT
CONDIZIONI DI GARANZIA
2
78
VT 8020
VT 8020
3
79
ES
CONDICIONES DE GARANTÍA
2
80
VT 8020
Fabricante
Jindřich Valenta - Concept, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, República Checa,
tel: +420 465 471 400, fax: +420 465 473 304, IČO 13216660
e-mail: [email protected], www.my-concept.com
VT 8020
3
81
CZ
SK
PL
HU
Ulice
PSČ
Město
Telefon
Fax
565 01
465 471 400
465 471 400
E-mail
[email protected]
Slovenská republika
Ulica
PSČ
Mesto
Fax
ABC-SERVIS Jozef Abel
Názov
949 03
Nitra
037/6526063
037/7413098
D-J SERVIS
Šebastovska 17
080 06
051/7767666
051/7767666
ELEKTRA - D.Valach
911 05
032/6523806
HOSPOL elektro spol.s r.o
Rustaveliho 7
831 06
Bratislava
02/44889832
02/44873078
[email protected]
M-SERVIS Mareš Jaroslav
010 01
Žilina
041/5640627
041/5640627
[email protected]
040 01
Košice
055/6338501
055/6233537
[email protected]
052 01
053/4421857
053/4426030
[email protected]
036 01
043/4288211
043/4308993
[email protected]
VILLA MARKET s.r.o.
X-TECH ,s.r.o.
ZMJ elektroservis
ELSPO
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Hatalova 341
029 01
0905/247408
043/5522056
[email protected]
974 01
048/4135535
048/4135521
[email protected]
Ulica
Miasto
Telefon
Elko Valenta Polska sp. z o.o.
53-238
WROCŁAW
071/339-04-44 w. 27
Fax
E-mail
[email protected]
Utca
ZIP
Város
Telefon
2851
34/473-550
Fax
E-mail
[email protected]

Werbung

Verwandte Handbücher

Herunterladen PDF

Werbung

In anderen Sprachen

Es wurden nur Seiten des dokuments in Deutscher angezeigt