335 230 600 001 335 264 600 001/DENGS-00084-17

335 230 600 001 335 264 600 001/DENGS-00084-17
D
CZ
DK
E
F
FIN
GB
GR
∆ιάταξη ζεύξης Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας
I
N
NL
Trekhaak Montage- en gebruikshandleiding
PL
S
e13 00 00-0246
VERT. LD:
335 229
12 kN
80 kg
COUPLING CLASS: A50-X
CHARGE:
335 230 691 101 - 003
2
335 230 691 101 - 003
5
1x
1x
2x
4x M12 (10)
2x M6 (8)
14x 30x12,5x3
2x 12,5x6,4x1,6
6x M12x1,25x35 (10.9)
4x M12x40 (10.9 )
2x M6x16 (8.8)
4
2
1
5
3
9 3 5 2 30 65 0 00 1
D
CZ
DK
E
F
FIN
GB
GR
Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Αν παρόλα αυτά έχετε λόγο για παράπονα μπορείτε να απευθυνθείτε
κατευθείαν στην αντιπροσωπεία. Σε μια τέτοια περίπτωση δώστε οπωσδήποτε τον αριθμό της παρτίδας. Τον αριθμό παρτίδας
θα τον βρείτε πάνω στην πινακίδα τύπου. Χωρίς αυτά τα στοιχεία το αίτημά σας δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί.
I
N
NL
PL
S
e13 00 00-XXXX
XXX XXX
XX kN
XX kg
COUPLING CLASS: A50-X
CHARGE:
335 230 691 101 - 003
3
4
D
CZ
DK
E
F
335 230 691 101 - 003
FIN
GB
GR
Πρέπει να τηρούνται οι κρατικοί κανονισμοί σχετικά με τον έλεγχο προσθηκών στα αμαξώματα.
Απαγορεύονται οι αλλαγές και οι μετατροπές στην διάταξη ρυμούλκησης. Συναπάγονται την ακύρωση της άδειας λειτουργίας.
Αφαιρέστε το μονωτικό στρώμα ή αντίστοιχα το προστατευτικό στρώμα από το όχημα - αν υπάρχει - στην περιοχή επαφής
της διάταξης ρυμούλκησης .
Η διάταξη ρυμούλκησης χρησιμεύει για τη ρυμούλκηση τρέιλερ και για τη στερέωση σχάρας για φορτία. Άλλου είδους χρήση
απαγορεύεται.
Σε οχήματα με υποβοήθηση παρκαρίσματος μπορεί μετά από την τοποθέτηση της διάταξης ρυμούλκησης να παρουσιαστούν
δυσλειτουργίες, επειδή τα εξαρτήματα (ράβδος, κοτσαδόρος) μπορεί να βρίσκονται μέσα στην περιοχή ανίχνευσης των
αισθητήρων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ρυθμίσετε την περιοχή ανίχνευσης ή να απενεργοποιήσετε την υποβοήθηση
παρκαρίσματος. Αν χρησιμοποιείτε διατάξεις ρυμούλκησης με αποσπούμενες ή αντίστοιχα στρεπτές ράβδους, δεν αναμένετε
κάποια δυσλειτουργίας της υποβοήθησης παρκαρίσματος, όταν αφαιρείτε τη ράβδο κοτσαδόρου από τη θέση λειτουργίας.
Ο κοτσαδόρος είναι ένα εξάρτημα ασφαλείας και η τοποθέτηση του επιτρέπεται να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο συνεργείο. Σε
περίπτωση λάθους τοποθέτησης υπάρχει κίνδυνος σοβαρών ατυχημάτων! Το γερμανικό κείμενο αυτών των οδηγιών είναι
δεσμευτικό.
∆ιατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.
I
N
335 230 691 101 - 003
5
NL
PL
S
Toyota
x
6
335 230 691 101 - 003
18kg
x+183kg
1
RH + LH
335 230 691 101 - 003
7
4
D Ausschnitt im Stoßfänger, falls nötig
CZ Výřez v nárazní ku, pokud je tř eba
DK Udsnit i kofanger, hvis det er nødvendigt
E Recorte en el paragolpes, en caso necesario
F Découpe dans le pare-chocs si nécessaire
FIN Leikkaa irti puskurin alue, jos se on tarpeellista
GB Cut out of bumper, if necessary
GR Εγκοπή στον προφυλακτήρα, εάν χρειαστεί
Tagliare la sezione nel paraurti, se necessario
I
N Utsnitt i støtfanger, hvis nødvendig
NL Indien vereist, bumper uitsnijden
PL Jeśli trzeba, należ y wykonać wyci ęcie w zderzaku
S Urskärning i stötfångaren, vid behov
5
8
335 230 691 101 - 003
6
D
Ausrichten der Anhängerkupplung: Abstand von Stoßfänger zu
Kugelkopf > 65mm. Falls benötigt, Querträger ganz nach hinten ziehen.
CZ Vyrovnání závě su pro př ívě s: odstup mezi nárazníkem a hlavou
koule > 65mm. Pokud je tř eba, př íč ný nosník zatáhnout úplně dozadu.
DK Centrering af anhængerkobling: Afstanden fra kofangeren til kuglehovedet
> 65 mm. Hvis det er nødvendigt, skal tværdrageren trækkes helt tilbage.
E Ajuste del enganche para remolque: distancia del paragolpes al cuello de
rótula > 65 mm.
En caso necesario, desplazar totalmente hacia atrás el travesaño.
F Allignez le crochet de remorquage: distance entre le pare-chocs et la
boule > 65mm. Si nécessaire, tirer la traverse à fond vers l’arriere.
FIN Suorista vetokoukkulaitteisto: puskurin ja vetokoukun kuulan etäisyyden
tulee olla vähintään 65 mm.
Vedä tarvittaessa poikittaissuuntainen putki ääriasentoonsa taaksepäin.
GB Align the towing hitch: distance from bumper to tow ball > 65mm.
If necessary, pull the crossbar fully backwards.
GR Ευθυγράμμιση του μηχανισμού ζεύξης: Απόσταση μεταξύ προφυλακτήρα
και σφαιρικής κεφαλής > 65 mm. Αν χρειαστεί, τραβήξτε την εγκάρσια
μπάρα τελείως προς τα πίσω.
I Allineamento del dispositivo di traino: distanza tra il paraurti e la testa
sferica > 65 mm.
Se necessario, tirare completamente all'indietro il supporto trasversale.
N Juster tilhengerkoblingen. Avstand fra støtfanger til kulehode >65 mm.
Trekk om nødvendig tverrøret helt bakover.
NL Positioneer de trekhaak: afstand tussen bumper en kogel > 65mm.
Indien vereist, dwarsbalk geheel naar achter trekken.
PL Wyrównanie haka holowniczego do cią gnienia przyczepy:Odległość
zderzaka od kuli haka > 65 mm.
Jeśli trzeba, belkę poprzeczną należ y przesunąć cał kiem do tył u.
S Rikta släpvagnskopplingen: Avstånd från stötfångaren till kulhuvudet
> 65 mm. Om så behövs, kan man dra tvärbalken helt och hållet bakåt.
335 230 691 101 - 003
9
7
M12 £ 95Nm
8
1
4
M6 £ 8Nm
10
335 230 691 101 - 003
9
D Für Holland: Befestigung des Anhängerfangseiles.
CZ Pro Nizozemí: Upevnění záchytného lana př ívě su.
DK Til Holland: Fastgørelse af anhængerreb.
E Para Holanda: Fijación del cable de retenida del remolque.
F Pour les Pays-Bas: Fixation du cordon de retenue de remorque.
FIN Hollantia varten: perävaunun turvaköyden kiinnitys.
GB For Netherlands: Fixation of the trailer relief coupling.
GR Για Ολλανδία: Στήριγμα του σκοινιού για το πιάσιμο της ρυμούλκας.
Per l'Olanda: fissare la fune di recupero del rimorchio.
I
N For Holland: Slik festes låsetauet for tilhengeren.
NL Voor Nederland: Bevestiging veiligheidskabel aanhangwagen.
PL Wykonanie dla Holandii: Mocowanie linki noś nej przyczepy.
S För Holland: Sätt fast släpvagnens fånglina.
335 230 691 101 - 003
11
D
CZ
DK
E
F
FIN
GB
GR
Πρέπει να εξασφαλίζεται ο ελεύθερος χώρος σύμφωνα με το Παράρτημα VII, εικόνα 30 της Οδηγίας
94/20/ΕΚ.
I
N
NL
PL
S
5°
CZ
DK
F
45°
m ax
.R1
350 - 420 *
min. 65
min
. 45
°
°
. 30
max
min. 75 min. 75
E
x.
ma
max.
30°
D
max. 100
min. 55
min. 32
min. 140
ma
FIN
GB
GR
* για το επιτρεπτό μικτό βάρος του οχήματος
I
N
NL
PL
S
4 ,5
30°
max.
max
.R4
0
max. 30°
12
335 230 691 101 - 003
335 230 691 101 - 003
13
e
………………………………………………………..
timbro e firma
………………………..……………..lì…………..………………
sul veicolo…………………………………………………………………..
dove:
D = (T x C) / (T + C) x 0,00981 = …kN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Greek were displayed