321 838 600 001 VW Touran 2003

321 838 600 001 VW Touran 2003
Anhängevorrichtung Montage- und Betriebsanleitung, Originalbetriebsanleitung
Závěsné zařízení Montážní a provozní návod
Anhængertræk Montage- og driftsvejledning
Enganche Instrucciones de montaje y de servicio
Attelage Notice de montage et d'utilisation
Perävaunun vetolaite Asennus- ja käyttöohjeet
Tow bar Installation and Operating Instructions
Διάταξη ζεύξης Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας
Vonóhorog Beszerelési utasítás
Gancio di traino Istruzioni di montaggio e per l'uso
Tilhengerfeste Monterings- og bruksanvisning
Trekhaak Montage- en gebruikshandleiding
Hak holowniczy Instrukcja montażu i eksploatacji
Сцепка Инструкция по монтажу и эксплуатации
Dragkrok Monterings- och bruksanvisning
2
321 838 691 101 - 003
Nationale Richtlinien über die Anbauabnahmen sind zu beachten.
Jegliche Änderungen bzw. Umbauten an der Anhängevorrichtung sind verboten. Sie führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.
Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kfz. - falls vorhanden - im Bereich der Anlageflächen der Anhängevorrichtung
entfernen.
Die Anhängevorrichtung dient zum Ziehen von Anhängern und zum Betrieb von Lastenträgern. Artfremde Benutzung ist verboten.
Bei Fahrzeugen mit Einparkhilfe können nach Montage der Anhängevorrichtung Fehlfunktionen auftreten, da Teile
(Kugelstange, Kupplungskugel) im Erfassungsbereich der Sensoren liegen könnten. In diesem Fall sollte der Erfassungsbereich
angepasst oder die Einparkhilfe deaktiviert werden. Bei Verwendung von Anhängevorrichtungen mit abnehmbaren bzw.
schwenkbaren Kugelstangen ist eine Fehlfunktion der Einparkhilfe nicht zu erwarten, wenn die Kugelstange aus der
Betriebsposition genommen wird.
Die Anhängevorrichtung ist ein Sicherheitsteil und darf nur von Fachunternehmen montiert werden. Bei falscher Montage besteht
schwere Unfallgefahr! Der deutsche Text dieser Anleitung ist bindend.
Änderungen vorbehalten.
Je nutné dodržovat místní směrnice o demontáži nástaveb.
Veškeré změny příp. přestavby tažného zařízení jsou zakázány. Mají za následek zánik platnosti povolení k provozu.
Izolační hmotu popř. ochranu spodku podlahy vozidla - pokud existují - je nutné v oblasti dosedacích ploch tažného zařízení
odstranit.
Tažné zařízení je určeno k tažení přívěsů a k provozu nosičů nákladu. Použití k jinému účelu je zakázáno.
U vozidel s pomocným parkovacím zařízením se mohou po montáži závěsného zařízení vyskytnout chybné funkce, protože
součásti (tyč s koulí, kulová hlavice spojky) mohou ležet v oblasti detekování snímačů. V tom případě by měl být upraven rozsah
snímání nebo by mělo být deaktivováno pomocné parkovací zařízení. Při použití tažných zařízení s odnímatelnou příp. výkyvnou
tyčí s koulí nebude docházet k chybné funkci pomocného parkovacího zařízení, pokud bude tyč s koulí demontována z provozní
polohy.
Tažné zařízení je bezpečnostní součást, kterou smí montovat pouze odborné podniky. Při chybné montáži hrozí vážné nebezpečí
nehody! Německý text tohoto návodu je závazný.
Změny vyhrazeny.
De nationale direktiver for afmontering af påmonterede dele skal overholdes.
Enhver ændring eller ombygning på anhængertrækket er forbudt. Dette medfører, at typegodkendelsen udløber.
Fjern isoleringsmassen hhv. undergulvsbeskyttelsen på personbilen. - hvis monteret - i området for anhængertrækkets
anlægsflade.
Anhængertrækket anvendes til trækning af anhængere og brug af ladvogne. Ikke-bestemmelsesmæssig anvendelse er forbudt.
Ved køretøjer med parkeringshjælp kan der opstå fejlfunktioner efter montering af anhængertrækket, da der kan ligge dele
(kuglestang, koblingskugle) i følernes dækningsområde. I dette tilfælde skal dækningsområdet tilpasses eller parkeringshjælpen
deaktiveres. Ved anvendelse af anhængertræk med aftagelige eller svingbare kuglestænger bør der ikke opstå fejlfunktioner i
parkeringshjælpen, når kuglestangen stilles ud af driftsposition.
Anhængertrækket er en sikkerhedsdel og må kun monteres af autoriserede firmaer. Ved forkert montering er der fare for alvorlige
uheld! Den tyske tekst i denne vejledning er bindende.
Ret til ændringer forbeholdes.
Deben respetarse las directivas nacionales referentes a controles de enganches.
Está prohibido modificar o remodelar el dispositivo de remolque. La consecuencia sería la invalidación del permiso de circulación.
Quitar la masa aislante o la protección de los bajos del vehículo - si existen - en el área donde se haya de acoplar del
enganche.
El dispositivo de remolque está previsto para el arrastre de remolques y para la operación de portadores de carga. Está prohibido
su uso para fines de otra índole.
En vehículos con ayuda al estacionamiento puede surgir fallos de funcionamiento tras el montaje del dispositivo de
remolque, ya que las piezas (barra de bola, acople de bola) pueden estar en la zona de alcance de los sensores. En este caso se
debe regular el área de registro o desactivar el auxiliar de estacionamiento. Si se emplean dispositivos de remolque a bola
extraíble u orientable, es improbable que ocurra un error en el auxiliar de estacionamiento cuando se ha quitado la barra de bola.
La bola de enganche es un elemento de seguridad y sólo se debe permitir su montaje a personal cualificado. ¡En caso de
montaje erróneo existe peligro de accidentes graves! Es vinculante el texto alemán de estas instrucciones.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones.
Les dispositions nationales concernant la réception à titre isolé doivent être respectées.
Toute modification ou transformation du dispositif d'attelage est interdite. Elle entraînerait l'annulation de la réception.
Le cas échéant, enlever l'insonorisant ou la protection sous caisse du véhicule dans la zone des surfaces d'appui.
Le dispositif d'attelage est destiné à tirer des remorques ou à utiliser des porte-charges. Toute utilisation à des fins autres que
celles prévues est interdite.
Lorsque les véhicules sont équipés de radars de recul, des dysfonctionnements peuvent survenir une fois le dispositif d'attelage
monté, car des pièces (attelage, rotule) peuvent se trouver dans la zone de détection des capteurs. Il est alors nécessaire
d'adapter la zone de détection en conséquence ou de désactiver le radar de recul. Avec des dispositifs d'attelage équipés de
rotules démontables ou escamotables, un dysfonctionnement du détecteur d'obstacles est improbable si vous ne mettez pas la
boule d'attelage en position de service.
Le dispositif d'attelage est un équipement de sécurité et doit être mis en place exclusivement par un atelier spécialisé. Un
montage incorrect représente un risque élevé d'accident ! Le texte allemand de cette notice fait foi.
Sous réserve de modifications.
321 838 691 101 - 003
3
Kansallisia asennusten teknistä hyväksymistä koskevia määräyksiä on noudatettava.
Kaikki vetolaitteeseen tehtävät muutokset tai jälkiasennukset ovat kiellettyjä. Nämä johtavat käyttöluvan raukeamiseen.
Mahdollinen eristysmassa tai pohjan suojaus tulee poistaa ajoneuvosta vetolaitteen kiinnityspintojen alueelta.
Vetolaite on tarkoitettu perävaunujen vetämistä ja kuormatelineiden käyttöä varten. Muut käyttötavat on kielletty.
Pysäköintitutkalla varustetuissa ajoneuvoissa voi esiintyä vetolaitteen asennuksen jälkeen toimintahäiriöitä, sillä osat
(kuulatanko, vetokuula) saattavat olla tunnistinten mittausalueella. Tällaisessa tapauksessa mittausaluetta tulee muuttaa tai
pysäköintitutka kytkeä pois päältä. Irrotettavilla tai käännettävillä kuulatangoilla varustettua vetolaitetta käytettäessä
pysäköintitutkan toimintahäiriöt eivät ole todennäköisiä, mikäli kuulatanko siirretään pois käyttöasennosta.
Vetolaite on turvallisuuteen vaikuttava osa, jonka saa asentaa vain alan erikoisliike. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vakavan
onnettomuuden! Tämän ohjeen saksankielinen teksti on sitova.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
National guidelines concerning official approval of auxiliaries must be observed.
Jegliche Änderungen bzw. Umbauten an der Anhängevorrichtung sind verboten. and voids the operating licence.
Remove the insulating compound and underbody coating - if there is any - from the area around the contact surface of the
trailer hitch.
The trailer hitch is intended for towing trailers and for attaching devices for carrying loads. Any other use is prohibited.
In the case of vehicles equipped with an acoustic parking system, malfunctions may occur after mounting the trailer hitch due
to parts (e.g. the bar or the ball) may be in the sensor range. In this case, adjust the sensing range or disable the acoustic parking
system. If using trailer hitches with removable or pivoting ball tow bars, the acoustic parking system should function normally
when the ball tow bar is not in the operating position.
A trailer hitch is a safety-critical part and may be fitted only by qualified companies. Improper assembly may result in a serious
accident hazard! The German text of this instruction is binding.
Subject to change.
Πρέπει να τηρούνται οι κρατικοί κανονισμοί σχετικά με τον έλεγχο προσθηκών στα αμαξώματα.
Απαγορεύονται οι αλλαγές και οι μετατροπές στην διάταξη ρυμούλκησης. Συναπάγονται την ακύρωση της άδειας λειτουργίας.
Αφαιρέστε το μονωτικό στρώμα ή αντίστοιχα το προστατευτικό στρώμα από το όχημα - αν υπάρχει - στην περιοχή επαφής
της διάταξης ρυμούλκησης .
Η διάταξη ρυμούλκησης χρησιμεύει για τη ρυμούλκηση τρέιλερ και για τη στερέωση σχάρας για φορτία. Άλλου είδους χρήση
απαγορεύεται.
Σε οχήματα με υποβοήθηση παρκαρίσματος μπορεί μετά από την τοποθέτηση της διάταξης ρυμούλκησης να παρουσιαστούν
δυσλειτουργίες, επειδή τα εξαρτήματα (ράβδος, κοτσαδόρος) μπορεί να βρίσκονται μέσα στην περιοχή ανίχνευσης των
αισθητήρων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ρυθμίσετε την περιοχή ανίχνευσης ή να απενεργοποιήσετε την υποβοήθηση
παρκαρίσματος. Αν χρησιμοποιείτε διατάξεις ρυμούλκησης με αποσπούμενες ή αντίστοιχα στρεπτές ράβδους, δεν αναμένετε
κάποια δυσλειτουργίας της υποβοήθησης παρκαρίσματος, όταν αφαιρείτε τη ράβδο κοτσαδόρου από τη θέση λειτουργίας.
Ο κοτσαδόρος είναι ένα εξάρτημα ασφαλείας και η τοποθέτηση του επιτρέπεται να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο συνεργείο. Σε
περίπτωση λάθους τοποθέτησης υπάρχει κίνδυνος σοβαρών ατυχημάτων! Το γερμανικό κείμενο αυτών των οδηγιών είναι
δεσμευτικό.
Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.
Figyelembe kell venni a műszaki átvételre vonatkozó nemzeti irányelveket.
A vonószerkezeten tilos bármiféle átalakítást végezni. A szerkezet megváltoztatása vagy átalakítása a forgalmi engedély
megszűnését vonja maga után.
Távolítsa el a szigetelő anyagot ill. az alvázvédőt - amennyiben van - a gépjárműről a vonószerkezet illesztési felületeinek
tartományában.
A vonószerkezet utánfutók vontatására szolgál és teherhordó járművek alkalmazására. Ettől eltérően tilos használni a
vontatószerkezetet.
Tolatóradarrall ellátott gépjárműveknél a vonószerkezet felszerelése hibás működést okozhat, mivel egyes részek (vonóhorogrúd, vonóhorog-gömb) az érzékelő látószögébe érhetnek. Ebben az esetben be kell állítani újból a látószöget vagy kiiktatni a
tolatóradart. Levehető gömbfejű vonóhoroggal ellátott vonószerkezet alkalmazásánál, ha a vonóhorgot eltávolítja az üzemeltetési
pozícióból, akkor a szerkezet nem zavarhatja a tolatóradart.
A vonószerkezet egy biztonsági felszerelés, amelyet csak szaküzem szerelhet fel. Helytelen szerelés súlyos balesethez vezethet!
A német szerelési utasítás betartása kötelező.
Változtatások jogát fenntartjuk.
Devono essere osservate le normative nazionali sui collaudi.
È vietato modificare o montare diversamente il gancio di traino. Ciò comporta l'annullamento del permesso di circolazione.
Rimuovere la massa isolante e la protezione della sottoscocca del veicolo (se presente) nella zona della superficie di
contatto con il gancio di traino.
Il gancio di traino è destinato alla trazione di rimorchi e all'esercizio di portacarichi. Un'utilizzazione per scopi diversi da quelli
previsti non è consentita.
Sui veicoli con dispositivo ausiliario di parcheggio, in seguito al montaggio del gancio di traino possono verificarsi anomalie di
funzionamento, poiché i componenti (barra di traino, sfera di aggancio) possono interferire con i sensori. In questo caso è
necessario regolare l'area di rilevamento o disattivare il dispositivo ausiliario di parcheggio. Se si utilizzano dispositivi di traino con
gancio di traino a sfera removibile o orientabile, è improbabile che si verifichino anomalie di funzionamento dell'ausilio di
parcheggio quando il gancio di traino a sfera è smontato.
Il gancio di traino è un componente di sicurezza e deve essere montato esclusivamente da personale specializzato. In caso di
montaggio errato sussiste il pericolo di incidenti gravi! È vincolante il testo tedesco di queste istruzioni.
Con riserva di modifiche.
4
321 838 691 101 - 003
Nasjonale retningslinjer om godkjennelse av monteringer skal overholdes.
Enhver endring hhv. ombygging av tilhengerfestet er forbudt. Dette vil ødelegge brukeropplevelsen.
Fjern isolasjonsmasse hhv. understellsbeskyttelse fra kjøretøyet, fra området ved tilhengerfestet - hvis dette finnes.
Tilhengerfestet brukes til trekke tilhengere og som lastfeste. Det er forbudt å bruke anordninger av annen art.
På kjøretøyer med parkeringshjelp kan man etter at tilhengerfestet er montert oppleve feilfunksjon fordi deler (kulestang,
koblingskule) kommer inn i registreringsområdet til sensorene. Hvis dette skjer må registreringsområdet tilpasses eller så må
parkeringshjelpen deaktiveres. Ved bruk av tilhengerfester med avtakbar hhv. svingbar kulestang, vil man ikke få feil på
parkeringshjelpen når kulestangen tas ut av bruksstilling.
Tilhengerfestet er en sikkerhetskomponent og skal monteres av fagbedrift. Det er stor fare for at det kan oppstå ulykker ved feil
montering! Den tyske teksten i denne veiledningen er bindende.
Med forbehold om endringer.
Nationale richtlijnen betreffende de montagegoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Elke wijziging van de aanhanger is verboden. Wijziging leidt tot verval van de gebruikstoestemming.
Isolatiemassa of de beschermende laag van het voertuig - indien aanwezig - van de contactvlakken van de trekinrichting
verwijderen.
De aanhanger is bedoeld voor het trekken van aanhangers en het gebruiken van lastdragers. Ander gebruik is verboden.
Bij voertuigen met parkeerhulp kunnen zich na montage van de aanhanger defecte functies voordoen omdat onderdelen
(kogelstangen, koppelingskogels) zich in het waarnemingsbereik van de sensors kunnen bevinden. In dit geval moet het
waarnemingsbereik worden aangepast of de parkeerhulp worden gedeactiveerd. Bij gebruik van aanhangers met verwijderbare
resp. zwenkbare kogelstangen is een defecte werking van de parkeerhulp onwaarschijnlijk als de kogelstang uit gebruikspositie
wordt gezet.
De aanhanger is veiligheidsonderdeel en mag alleen door vakkundig personeel worden gemonteerd. Bij verkeerde montage
bestaat ernstig gevaar voor ongevallen! De Duitse tekst van deze handleiding is bindend.
Wijzigingen voorbehouden.
Proszę przestrzegać krajowych wytycznych dotyczących odbioru technicznego.
Wszelkie zmiany lub przebudowy haka holowniczego są zabronione. Spowodują one utratę ważności świadectwa homologacji.
Proszę usunąć masę izolacyjną lub zabezpieczenie podwozia pojazdu (jeśli są) w obszarze styku haka holowniczego.
Hak holowniczy montowany jest w transporterach i służy do ciągnięcia przyczep. Niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie jest
zabronione.
Po zamontowaniu haka holowniczego w pojazdach z systemem wspomagania parkowania mogą wystąpić usterki, jeśli drążek
lub kula haka holowniczego znajdują się w zakresie wykrywalności czujników. W tym przypadku należy dostosować zakres
wykrywalności lub dezaktywować system wspomagania parkowania. W przypadku zastosowania haka holowniczego ze
zdejmowanym lub odchylanym drążkiem kulkowym można uniknąć wadliwego działania systemu wspomagania parkowania
poprzez wyjęcie drążka lub jego wysunięcie z pozycji roboczej.
Hak holowniczy stanowi element bezpieczeństwa i może zostać zamontowany wyłącznie przez firmę specjalistyczną. W
przypadku nieprawidłowego montażu istnieje poważne ryzyko wypadku! Tekst niniejszej instrukcji w języku niemieckim jest
wiążący.
Zmiany zastrzeżone.
Подлежат соблюдение национальные директивы о порядке приемки навесного/встраиваемого оборудования.
Какие-либо изменения и переделки на сцепке недопустимы. Они делают недействительным разрешение на
эксплуатацию.
Изоляцию или покрытие на днище автомобиля - при наличии - в зоне прилегания сцепкиудалить.
Сцепка служит для буксировкания прицепа и обслуживания грузовых балок. Запрещено использование для посторонних
целей.
На автомобилях с вспомогательным устройством парковки после монтажа сцепного устройства возможнысбои, так
как разные узлы (шаровая штанга, соединительный шар) могут оказаться в зоне действия датчиков. В этом случае
подрегулировать зону действия датчиков либо деактивировать вспомогательное устройство для парковки. При
пользовании сцепными устройствами со съемными/поворотными шаровыми штангами можно не опасаться отказа
устройства парковки, если отвести шаровую штангу из рабочей позиции.
Сцепное устройство - это узел, несущий предохранительные функции, и к его монтажу допускаются только специалисты.
При неправильном монтаже грозит опасность тяжелых травм! Обязательным является немецкий текст данной
инструкции.
Право на внесение изменений сохраняется.
Nationella riktlinjer beträffande monteringen skall beaktas.
All form av ändring respektive ombyggnad på dragkroken är förbjuden. Förändringar resulterar i att typgodkännandet upphör att
gälla.
Eventuell isolermassa resp. undergolvets skydd, i området för dragkroksfästets anliggningsytor, ska avlägsnas.
Dragkroken används för dragning av släpvagnar och för användning av lastbärare. Annan typ av användning är förbjuden.
På fordon med parkeringshjälp kan felfunktioner uppträda efter att dragkroken monterats, då komponenter (dragkula,
kopplingskula) kan ligga inom sensorernas räckvidd. I detta fall ska räckvidden anpassas eller parkeringshjälpen inaktiveras. Vid
användning av dragkrokar med avtagbara resp. infällbara dragkulor, är det osannolikt att felfunktioner inträffar när dragkulan tas
ur driftposition.
Dragkroken är en säkerhetskomponent och bör endast monteras av kvalificerade tekniker. Vid felaktig montering föreligger risk
för allvarliga olyckor! Den tyska texten i denna anvisning är bindande.
Ändringar förbehålls.
321 838 691 101 - 003
5
> 49mm
< 49mm
VW
0km
x
+
16kg
1000km
x+16kg
!
= max. 60kg
= max. 30kg
1. 2. 3.
S = max.
6
= ??kg
321 838 691 101 - 003
2.)
3.)
4.)
5.3.)
6.)
7.)
7
2.)
3.)
4.)
5.1.) 2003/03
5.2.)
5.3.)
6.)
7.)
8
321 838 691 101 - 003
2.)
3.)
4.)
5.2.)
5.3.)
6.)
7.)
321 838 691 101 - 003
9
2.)
3.)
4.)
5.1.) 2003/03
adentro.
5.2.)
5.3.)
6.)
7.)
321 838 691 101 - 003
2.)
3.)
4.)
5-1.) 2003/03
5.2.)
5.3.)
6.)
7.)
11
2.)
3.)
4.)
5-1.) 2003/03
pois.
5.2.)
5.3.)
6.)
7.)
12
321 838 691 101 - 003
2.)
3.)
4.)
5.1.) 2003/03
centre.
5.2.)
5.3.)
6.)
7.)
13
Οδηγίες συναρμολόγησης:
Eπισήμανση:
Στην περιοχή που εφαρμόζουν η βάση του κοτσαδόρου με το όχημα πρέπει να αφαιρέσετε το
προστατευτικό, την επίστρωση κεριού ή τα υλικά απόσβεσης. Αν χρειάζεται αφαιρέστε τα γρέζια και
περάστε τα γυμνά σημεία του σασί (π.χ. τις τρύπες) με αντισκωριακό χρώμα.
1.)
Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του προφυλακτήρα από το όχημα. Γι αυτόν τον σκοπό πρέπει επίσης να
λύσετε τα πίσω φανάρια.
Αποσυναρμολογήστε τα στηρίγματα καθώς και την δοκό ενίσχυσης από το όχημα. Αυτά τα κομμάτια δεν
θα χρειαστούν άλλο.
Προσοχή! Οι βίδες M10 δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν ξανά!!!
2.)
Σπρώξτε το κύριο κομμάτι 1 στις δοκίδες του οχήματος και στερεώστε το με τις βίδες 4 + 5 σύμφωνα με
το σχέδιο.
3.)
Ευθυγραμμίστε το κύριο κομμάτι 1 προς το όχημα και σφίξτε τις βίδες 4 .
Προσοχή!
Ροπή σύσφιξης ελεγχόμενη από την γωνία περιστροφής (βίδες M10x35 της κατηγορίας
ποιότητας 10.9).
Σφίξτε κατ' αρχήν όλες τις βίδες εναλλάξ (σταυρωτά) με 50 Nm (ανοχή ±10%). Κατόπιν σφίξτε
όλες τις βίδες εναλλάξ (σταυρωτά) κατά 90° (ανοχή +30°).
4.)
Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα τοποθετούνται σύμφωνα με τις ξεχωριστές οδηγίες.
5.1.) 2003/03 Αποκόψτε τον υπάρχοντα προφυλακτήρα (αεροτομή) από κάτω στην μέση, στο σημαδεμένο
τμήμα από μέσα.
5.2.)
5.3.)
6.)
Σπρώξτε το κύριο κομμάτι 1 στις δοκίδες του οχήματος και στερεώστε το με τις βίδες 3 και τις ροδέλες 4
σύμφωνα με το σχέδιο.
7.)
Τον κοτσαδόρο μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις ξεχωριστες οδηγίες.
Όταν βγάζετε τον κοτσαδόρο πρέπει να τοποθετείτε το πώμα 6 στον αντίστοιχο κάλυκα υποδοχής.
Αυτός ο κάλυκας υποδοχής πρέπει να είναι πάντοτε καθαρός.
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλ αλλαγών.
14
321 838 691 101 - 003
2.)
3.)
4.)
5.1.) 2003/03
5.2.)
5.3.)
6.)
7.)
321 838 691 101 - 003
15
2.)
3.)
4.)
5.3.)
6.)
7.)
16
321 838 691 101 - 003
321 838 691 101 - 003
17
e
………………………………………………………..
timbro e firma
………………………..……………..lì…………..………………
sul veicolo…………………………………………………………………..
dove:
D = (T x C) / (T + C) x 0,00981 = …kN
2.)
3.)
4.)
5.3.)
6.)
7.)
18
321 838 691 101 - 003
2.)
3.)
4.)
De elektro-montageset volgens de separate handleiding monteren.
5.3.)
6.)
7.)
19
2.)
3.)
4.)
5.3.)
6.)
7.)
20
321 838 691 101 - 003
2.)
3.)
4.)
5.3.)
6.)
7.)
21
2.)
3.)
4.)
5.2.)
5.3.)
6.)
7.)
22
321 838 691 101 - 003
Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten.
Volný prostor ve smyslu Přílohy VII, obr. 30 Směrnice č. 94/20/EG musí být zaručen.
Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 30 i direktiv 94/20/EF.
Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, imagen 30 de la directiva comunitaria
94/20/CE.
L’espace libre spécifé dans l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/20/CE doit être garanti.
Liitteen VII, direktiivin 94/20/EY kuvan 30 mukainen vapaatila on taattava.
The clearance specified in appendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EC must be guaranteed.
Πρέπει να εξασφαλίζεται ο ελεύθερος χώρος σύμφωνα με το Παράρτημα VII, εικόνα 30 της Οδηγίας
94/20/ΕΚ.
A 94/20/EG Irányelvek VII. függeléke 30. ábrája szerinti szabad teret garantálni kell.
Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figura 30 della direttiva 94/20/CE.
Frirommet etter tillegg VII, figur 30 i direktiv 94/20/EØF skal overholdes.
De tussenruimte volgens aanhangsel VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EG moet in acht
worden genomen.
Zagwarantować swobodną przestrzeń zgodnie z załącznikiem VII, rysunek 30 dyrektywy 94/20/CE.
Оставлять свободное пространство согласно Приложению VII, рис. 30 Директивы 94/20/EG.
Fritt utrymme enligt bilaga VII, bild 30 i direktiv 94/20/EG ska garanteras.
ma
x. 4
5°
min. 140
max. 100
min. 65
5°
x. 4
ma
350 - 420 *
min
. 45
°
min. 55
min. 32
max.
30°
m ax
.R1
4 ,5
30°
max.
max
.R4
0
max. 30°
321 838 691 101 - 003
23
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
24
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
2.)
3.)
3.)
4.)
????
321 838 691 101 - 003
25
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
Zablokovaná poloha, provoz
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
26
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
2.)
3.)
3.)
4.)
????
321 838 691 101 - 003
27
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
28
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
2.)
3.)
3.)
4.)
????
321 838 691 101 - 003
29
1
3
3
13
2
8
5
4
b
a
10 9
7
6
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
30
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
2.)
3.)
3.)
4.)
????
321 838 691 101 - 003
31
Rotule amovible
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
32
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
2.)
3.)
3.)
4.)
????
321 838 691 101 - 003
33
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
34
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
Kuulatangon asennus:
1.)
2.)
3.)
Kuulatangon purku:
1.)
2.)
3.)
4.)
????
321 838 691 101 - 003
35
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
36
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
2.)
3.)
3.)
4.)
????
321 838 691 101 - 003
37
Οδηγίες λειτουργίας για κινητές ράβδους σφαίρας
Προσοχή!
Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση το σωστό μαντάλωμα της κινητής ράβδου σφαίρας, και συγκεκριμένα τα
ακόλουθα στοιχεία:
•
•
•
•
Το πράσινο σημάδι του χειροτροχού συμπίπτει με την πράσινη περιοχή της ράβδου σφαίρας.
Ο χειρότροχος ακουμπά στη ράβδο σφαίρας (χωρίς διάκενο).
Η κλειδαριά είναι κλειδωμένη και το κλειδί βγαλμένο. O τροχός δεν τραβιέται προς τα έξω.
Η ράβδος πρέπει να εφαρμόζει τελείως σταθερά στο σωλήνα υποδοχής. Ελέγξτε ανακινώντας με το
χέρι.
Εάν και εφόσον ο έλεγχος των ανωτέρω 4 σημείων δεν αποβεί ικανοποιητικός, επαναλάβετε τη
συναρμολόγηση.
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται και ένα μόνο από τα ανωτέρω σημεία, δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιήσετε τη διάταξη ζεύξης. Υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή.
Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της ράβδου σφαίρας εκτελείται χωρίς πρόβλημα με κανονική
δύναμη χεριού.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βοηθητικά μέσα, εργαλεία κτλ., διότι μπορεί έτσι να προκληθούν ζημιές στο
μηχανισμό.
Ποτέ μην απασφαλίζετε τη ράβδο όταν έχει προσδεθεί ρυμούλκα ή άλλο φορτίο!
Όταν οδηγείτε χωρίς ρυμούλκα ή άλλο φορτίο πρέπει να αφαιρείτε τη ράβδο σφαίρας και να τοποθετείτε
πάντα το κατάλληλο πώμα στο σωλήνα υποδοχής! Προσέχετε το ιδιαίτερα, όταν η σφαίρα καλύπτει εν μέρει
την πινακίδα οχήματος ή το φωτισμό.
Κινητή ράβδος σφαίρας
1
3
3
13
2
8
5
4
b
a
10 9
7
11
12
Θέση ασφάλισης, κατά τη χρήση
2
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Σωλήνας υποδοχής
Ράβδος σφαίρας
Σφαίρες μανταλώματος
Μοχλός απελευθέρωσης
Χειροτροχός
Κάλυμμα
Κλειδί
Κόκκινο σημάδι (Χειρότροχος)
Πράσινο σημάδι (Χειρότροχος)
Πράσινο σημάδι (ράβδος σφαίρας)
Σύμβολο (απασφάλιση)
Πώμα
Βλήτρο εισαγωγής
Χωρίς διάκενο ανάμεσα στα σημεία 2 και 5
Διάκενο ύψους περίπου 5 mm
Θέση απασφάλισης, βγαλμένη
2
5
1
5
3
3
5
2
13
14
5
15
2
10
38
9
6
10
7
321 838 691 101 - 003
8
7
Συναρμολόγηση της ράβδου σφαίρας:
1.)
2.)
3.)
Αφαιρέστε το πώμα από το σωλήνα υποδοχής.
Κανονικά η ράβδος σφαίρας είναι σε κατάσταση απασφάλισης όταν την βγάζετε από το πορτ-μπαγκάζ.
Αυτό το καταλαβαίνετε, από το ότι ο χειρότροχος απέχει περίπου 5 mm από τη ράβδο σφαίρας (βλ.
σχήμα) και το κόκκινο σημάδι του χειροτροχού δείχνει προς την πράσινη περιοχή της ράβδου σφαίρας.
Να προσέχετε πως η ράβδο σφαίρας μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε αυτή την κατάσταση!
Αν πριν από τη συναρμολόγηση ο μηχανισμός ασφάλισης της ράβδου σφαίρας ενεργοποιήθηκε,
αδιάφορα για ποιο λόγο, πρέπει να φέρετε τον μηχανισμό ασφάλισης σε προένταση. Την κατάσταση
ασφάλισης διαπιστώσετε από το ότι το πράσινο σημάδι του χειροτροχού συμπίπτει με την πράσινη
περιοχή της ράβδου σφαίρας και ο χειρότροχος ακουμπά χωρίς διάκενο στη ράβδο σφαίρας (βλ.
σχήμα). Φέρετε τον μηχανισμό ασφάλισης σε προένταση ως εξής:
Με βαλμένο το κλειδί και ανοιχτή την κλειδαριά τραβάτε στην φορά του βέλους α το χειρότροχο προς
τα έξω και τον στρέφετε στην φορά του βέλους b μέχρι τέρμα. Με αυτόν τον τρόπο ασφαλίζετε το
μοχλό, και όταν αφήσετε ελεύθερο τον χειρότροχο, ο μηχανισμός ασφάλισης παραμένει στην θέση
προέντασης.
Για να μοντάρετε τη ράβδο σφαίρας, βάλτε την με το βλήτρο εισαγωγής από κάτω μέσα στο σωλήνα
υποδοχής και πιέστε την προς τα πάνω.
Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία ασφάλισης γίνεται αυτόματα.
Μην αφήνετε το χέρι σας στην περιοχή του τροχού, επειδή ο τροχός περιστρέφεται κατά τη διαδικασία
ασφάλισης.
Κλειδώστε την κλειδαριά και βγάλετε πάντα το κλειδί. Με ανοικτή την κλειδαριά το κλειδί δεν βγαίνει!
Βάλτε το κάλυμμα πάνω στην κλειδαριά.
Αποσυναρμολόγηση της ράβδου σφαίρας:
1.)
2.)
3.)
4.)
Βγάλτε το κάλυμμα από την κλειδαριά και βάλτε το στην λαβή του κλειδιού.
Ανοίξτε την κλειδαριά με το κλειδί.
Κρατήστε σταθερά τη ράβδο σφαίρας, τραβήξτε στην φορά του βέλους α το χειρότροχο προς τα έξω
και στρέψτε τον στη φορά του βέλους b μέχρι τέρμα.
Βγάλτε τη ράβδο σφαίρας από το σωλήνα υποδοχής.
Κατόπιν μπορείτε να αφήσετε τον χειρότροχο. Ασφαλίζει αυτόματα στη θέση προέντασης.
Βγάλτε τη ράβδο σφαίρας στο πορτ-μπαγκάζ με ασφαλή τρόπο και σκεπασμένη για να μην σκονίζεται.
Προσαρμόστε το πώμα στο σωλήνα υποδοχής!
Υποδείξεις!
Οι επισκευές και το λύσιμο της κινητής ράβδου σφαίρας επιτρέπεται να γίνονται μόνο από τον κατασκευαστή.
Η συνημμένη πινακίδα πρέπει να τοποθετηθεί στο όχημα κοντά στο σωλήνα υποδοχής ή στην εσωτερική
πλευρά του πορτ-μπαγκάζ σε εμφανή θέση.
Προκειμένου να λειτουργούν σωστά, πρέπει η ράβδος σφαίρας και ο σωλήνας υποδοχής να είναι πάντοτε
καθαροί.
Μεριμνάτε για την τακτική φροντίδα των μηχανικών μερών. Στην κλειδαριά χεριάζετε αποκλειστικά γραφίτη.
Επαλείφετε με γράσο χωρίς ρητίνη ή με λάδι τα σημεία εδραίωσης, τις λείες επιφάνειες και τα σφαιρίδια.
Γράσο και λάδι προστατεύουν ταυτόχρονα από σκουριά.
Κατά τον καθαρισμό του οχήματος με ατμό πίεσης πρέπει να αφαιρείται τη ράβδο σφαίρας και να τοποθετείτε
το κατάλληλο πώμα. Δεν επιτρέπεται η χρήση ατμού πίεσης πάνω στη ράβδο σφαίρας.
Σημαντικό!
Η κινητή ράβδος σφαίρας συνοδεύεται από 2 κλειδιά. Σημειώστε και φυλάξτε τον αριθμό κλειδιού ???? για
τυχόν παραγγελία.
????
321 838 691 101 - 003
39
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
40
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
2.)
3.)
3.)
4.)
????
321 838 691 101 - 003
41
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
42
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
2.)
3.)
3.)
4.)
321 838 691 101 - 003
43
Avtakbar kulestang
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Koplingsrør
Kulestang
Koplingskuler
Utløserarm
Håndhjulet
Deksel
Nøkkel
Markering rød (Håndhjulet)
Markering grønn (Håndhjulet)
Markering grønn (Kulestangen)
Symbol (fjerne forrigling)
Låseplugg
Koplingsbolt
Ingen klaring mellom 2 og 5
Klaring på ca. 5 mm
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
44
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
2.)
3.)
3.)
4.)
????
321 838 691 101 - 003
45
Afneembare kogelstang
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Steunpijp
Kogelstang
Vergrendelingskogels
Ontgrendelingshefarm
Handwiel
Afdekdopje
Sleutel
Markering rood (handwiel)
Markering groen (handwiel)
Markering groen (kogelstang)
Symbool (bediening ontgrendelen)
Sluitstop
Insteekbout
geen spleet tussen 2 en 5
Spleet van ca. 5 mm
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
46
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
2.)
3.)
3.)
4.)
321 838 691 101 - 003
47
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
48
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
2.)
3.)
3.)
4.)
????
321 838 691 101 - 003
49
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
50
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
2.)
3.)
3.)
4.)
????
321 838 691 101 - 003
51
Avtagbar kula
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
52
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
Montering av dragkulan:
1.)
2.)
3.)
3.)
4.)
????
321 838 691 101 - 003
53
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement