AEG EWA3700 Εγχειρίδιο χρήστη

AEG EWA3700 Εγχειρίδιο χρήστη
2015-04-30 13:52:44
GR Βιβλίο οδηγιών...................3–16
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά τον αναδευτήρα χειρός,
παρακαλούμε διαβάστε τις
υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα
6-7.
F
2015-04-30 13:52:44
D
D
B
GR
E
NL
C
F
D
GB
A
G
F
I
H
D
GR
NL
F
Teile
Εξαρτήματα
Composants
A.Θήκη
B. Αποσπώμενο φίλτρο
Γ.Κάδος
Δ.Καπάκι
E. Διακόπτης ανοίγματος
καπακιού
ΣΤ.Λαβή
Ζ. Ένδειξη στάθμης νερού
H. Διακόπτης ON/OFF
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) με
ενδεικτική λυχνία
Θ. Ξεχωριστό καλώδιο βάσης
και ρεύματος
3
2015-04-30 13:52:44
D
4
2015-04-30 13:52:44
5
2015-04-30 13:52:44
ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά τη συσκευή.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8
ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές
ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν
επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με
ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
• Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση
της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά παρά μόνον εάν είναι άνω των 8 ετών και
εφόσον επιβλέπονται.
• Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8
ετών.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου
η τάση και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που
αναγράφονται στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην πιάνετε τη συσκευή εάν
– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί,
– το περίβλημα έχει φθαρεί.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από
άλλο εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
• Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, λεία επιφάνεια.
• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη
στην παροχή ρεύματος.
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος
από την πρίζα κάθε φορά μετά τη χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν τη
συντήρηση.
• Η συσκευή και τα εξαρτήματά της θερμαίνονται υπερβολικά κατά τη
GR
6
2015-04-30 13:52:45
διάρκεια της λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε μόνο τις ενδεδειγμένες λαβές
και χερούλια. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε ή την
αποθηκεύσετε.
• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.
• Μη χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτή επιφάνεια ή
κοντά σε πηγές θερμότητας.
• Προειδοποίηση: Αποφύγετε τις διαρροές υγρών στο βύσμα της
συσκευής.
• Προσοχή: Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου παραμένει ζεστή και
μετά τη χρήση, για κάποιο χρονικό διάστημα.
• Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη
της συσκευής.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής
δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά που προκλήθηκε από ανάρμοστη
ή εσφαλμένη χρήση.
• Προσοχή: Αν ο βραστήρας υπερπληρωθεί, υπάρχει κίνδυνος
υπερχείλισης του βραστού νερού και πρόκλησης εγκαυμάτων. Γι’ αυτό
ποτέ μη γεμίζετε το βραστήρα πάνω από την μέγιστη ένδειξη.
• Ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή με το καπάκι ανοιχτό.
• Χρησιμποιήστε το βραστήρα μόνο για θέρμανση νερού!
• Ο βραστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το παρεχόμενο
στήριγμα.
• Ο διακόπτης λειτουργίας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα κύρια
καλώδια ή με οτιδήποτε άλλο. Σε αντίθετη περίπτωση, η λειτουργία
αυτόματης απενεργοποίησης ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και
υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς.
• Φροντίστε να μην έρθετε σε επαφή με τον ατμό που βγαίνει από το
στόμιο όταν βράζει το νερό ή μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.
Περιμένετε μέχρι η συσκευή να κρυώσει για να βγάλετε το καπάκι.
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες
εφαρμογές, όπως:
- σε χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα
εργασιακά περιβάλλοντα,
-αγροικίες,
- από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα,
- πανσιόν (για ύπνο και πρωινό).
7
2015-04-30 13:52:45
NL
8
EWA3700_WaterKettle_AEG.indd 8
2015-04-30 13:52:45
9
2015-04-30 13:52:45
F
10
2015-04-30 13:52:45
11
2015-04-30 13:52:45
Erste Schritte / Εκκίνηση χρήσης
Het eerste gebruik / Première utilisation
D
GR
NL
F
1. Πριν από την πρώτη χρήση,
σκουπίστε το εσωτερικό και το
εξωτερικό του βραστήρα με ένα υγρό
πανί.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε μια
σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
Τοποθετήστε το φις σε μια πρίζα.
Μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο
που περισσεύει στο κάτω μέρος της
βάσης.
3. Πιέστε το διακόπτη για να ανοίξετε
το καπάκι και γεμίστε το βραστήρα με
νερό. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του
νερού είναι ορατό στην ένδειξη της
στάθμης νερού, αλλά δεν υπερβαίνει
την ένδειξη Max.
12
2015-04-30 13:52:45
D
GR
B
NL
A
F
GB
4. Κλείστε το καπάκι και βεβαιωθείτε
ότι κλειδώνει κανονικά. Διαφορετικά,
η λειτουργία αυτόματης
απενεργοποίησης δεν θα λειτουργεί
κανονικά. Τοποθετήστε το
βραστήρα στη βάση. Πιέστε τον
διακόπτη ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ). Η ενδεικτική
λυχνία θα ανάψει και ο βραστήρας θα
αρχίσει να ζεσταίνεται.
5. Η λειτουργία αυτόματης
απενεργοποίησης. Όταν το νερό
βράσει ή ο βραστήρας αφαιρεθεί
από τη βάση, θα απενεργοποιηθεί
αυτόματα. Αν θέλετε να σταματήσετε
τη διαδικασία θέρμανσης πριν
βράσει το νερό, απλώς σηκώστε τον
διακόπτη ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) στη θέση OFF
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
13
2015-04-30 13:52:46
D
GR
NL
F
1. Πριν τον καθαρισμό, να βγάζετε
πάντα τη συσκευή από την πρίζα.
Ποτέ μην πλένετε ή βυθίζετε το
βραστήρα ή τη βάση του στο νερό.
Απλώς σκουπίστε με ένα υγρό
πανί, χωρίς να χρησιμοποιήσετε
απορρυπαντικά που μπορούν να
χαράξουν την επιφάνειά του. Ανά
αραιά χρονικά διαστήματα ξεπλύντε
το βραστήρα με καθαρό νερό.
2. Για να καθαρίσετε το φίλτρο,
πιάστε την υποδοχή του πλέγματος
και σηκώστε τη. Καθαρισμός της
βάσης – ενδέχεται να εμφανιστούν
επιφανειακοί λεκέδες σκουριάς
στη βάση. Αφαιρέστε τους με ένα
καθαριστικό για ανοξείδωτο ατσάλι.
3. Η αφαλάτωση συνίσταται τακτικά,
ανάλογα με τη σκληρότητα του
νερού. Γεμίστε το βραστήρα
με νερό και αποσκληρυντικό
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του
αποσκληρυντικού. Μη βράζετε το
διάλυμα γιατί μπορεί να ξεχειλίσει. Στη
συνέχειαξεπλύνετε καλά το βραστήρα
με τρεχούμενο νερό.
14
2015-04-30 13:52:46
GR
NL
F
Problem
GR
D
NL
F
GB
GR
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Η συσκευή απενεργοποιείται πριν από το
βρασμό.
Υπερβολικά πολλά άλατα στη βάση του
βραστήρα.
Προχωρήστε στη διαδικασία αφαλάτωσης.
Η συσκευή δεν απενεργοποιείται.
Πιέστε το καπάκι έως ότου κλειδώσει.
Εισάγετε το πλέγμα σωστά.
NL
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.
Εάν η συσκευή έχει λειτουργήσει με λίγο ή
καθόλου νερό, δεν έχει κρυώσει αρκετά.
Αφήστε την να κρυώσει για λίγο και
ξαναπροσπαθήστε.
Probleem
Te veel kalkaanslag op de bodem van de
waterkoker.
Voer de ontkalkingsprocedure uit.
F
Het apparaat is nog niet voldoende afgekoeld na
te zijn gebruikt met te weinig of geen water.
15
2015-04-30 13:52:46
GR
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
συσκευές.
σύμβολο
. Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία
για ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην
προστασία του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις
άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
NL
F
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο
. Επιστρέψτε το προϊόν
στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
16
2015-04-30 13:52:47
D
D
B
GR
E
NL
C
F
D
GB
A
G
F
I
H
GB
17
2015-04-30 13:52:47
GB
18
2015-04-30 13:52:47
19
2015-04-30 13:52:47
Getting started
GB
B
A
20
2015-04-30 13:52:48
GB
GB
Problem
Solution
21
2015-04-30 13:52:48
Disposal
GB
22
2015-04-30 13:52:48
2015-04-30 13:52:49
3482A EWA3700 02010315
2015-04-30 13:52:49
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Greek were displayed