Moulinex FT362811 Εγχειρίδιο χρήστη

Moulinex FT362811 Εγχειρίδιο χρήστη
FR
EN
NL
DE
IT
ES
PT
EL
TR
DA
NO
SV
FI
AR
FA
AM
PM
f
c
g
j
h
k
i
l
(*) : selon modèle - depending on model - afhankelijk van het model - je nach
Modell - a seconda del modello - en función del modelo - consoante o modelo
- Ανάλογα το μοντέλο - modele bağlı olarak - afhænger af model - avhengig av
modell - Beroende på modell - mallista riippuen - ‫ حسب الموديل‬- ‫بسته به مدل‬
fig.1
fig.2
fig.3
AM
PM
AM
PM
AM
PM
fig.4
fig.5
PROG
PROG
AM
PM
AM
PM
AM
PM
AM
PM
Beep
fig.7
*
fig.8
PROG
AM
PM
(*) : selon modèle - depending on model - afhankelijk van het model - je nach
Modell - a seconda del modello - en función del modelo - consoante o modelo
- Ανάλογα το μοντέλο - modele bağlı olarak - afhænger af model - avhengig av
modell - Beroende på modell - mallista riippuen - ‫ حسب الموديل‬- ‫بسته به مدل‬
Description
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Touche Marche / Arrêt
Touche H (Heure)
Témoin de programmation (vert)
Touche Programmation
Touche MIN (Minutes)
FR
5
Nettoyage
FR
7
Description
a.
b.
c.
d.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
EN
8
11
13
g.
h.
i.
j.
NL
NL
19
NL
20
vom
g.
h.
i.
j.
k.
l.
DE
26
27
g.
h.
i.
j.
k.
l.
di
28
IT
IT
34
ES
ES
•
•
•
•
•
•
•
38
40
g.
h.
i.
j.
k.
l.
de
PT
46
47
Περιγραφή
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Καπάκι
Δοχείο νερού
Οθόνη ελέγχου LCD
Μεζούρα (ανάλογα με το μοντέλο)
Θήκη φίλτρων
Κανάτα θερμός
Φωτεινή ένδειξη On/Off (κόκκινη)
h. Πλήκτρο On/Off
i. Πλήκτρο H (ώρα)
j. Φωτεινή ένδειξη προγραμματισμού
(πράσινη)
k. Πλήκτρο προγραμματισμού
l. Πλήκτρο MIN (λεπτά)
είναι υπεύθυνα για την
ασφάλεια τους.
• Τα παιδιά θα πρέπει
να βρίσκονται υπό
επίβλεψη, έτσι ώστε
να διασφαλιστεί πως
δε θα παίξουν με τη
Οδηγίες ασφαλείας • συσκευή.
Μη χρησιμοποιήσετε
• Η συσκευή αυτή δεν τη συσκευή εάν το
προορίζεται για χρήση καλώδιο ισχύος είναι
από άτομα (μεταξύ κ α τ ε σ τ ρ α μ μ έ ν ο
των οποίων και παιδιά) ή φθαρμένο. Σε
με μειωμένες φυσικές, περίπτωση φθοράς
α ι σ θ η τ η ρ ι α κ έ ς του καλωδίου ισχύος, η
ή
δ ι α ν ο η τ ι κ έ ς αντικατάστασή του θα
ικανότητες, ή έλλειψη πρέπει να γίνεται από
εμπειρίας και γνώσης, τον κατασκευαστή,
εκτός εάν υπάρχει τ η ν
υπηρεσία
επίβλεψη ή τους εξυπηρέτησης μετά
έχουν δοθεί οδηγίες την πώληση ή από
αναφορικά με τη ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο υ ς
χρήση της συσκευής
από άτομα τα οποία
Σας παρακαλούμε να διαβάσετε
προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης,
πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
σας για πρώτη φορά, και να τις
φυλάξετε για μελλοντική αναφορά:
Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει
καμιά ευθύνη, σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης
της συσκευής.
48
EL
•
•
•
•
επαγγελματίες, για την −α
− πό
πελάτες
αποφυγή κινδύνου.
ξενοδοχείων, μοτέλ ή
Η συσκευή σας
άλλων καταλυμάτων,
π ρ ο ο ρ ί ζ ε τ α ι −σε
− καταλύματα που
αποκλεισ τικά για
σερβίρουν πρωινό.
οικιακή χρήση σε • Τηρείτε πάντοτε τις
εσωτερικό χώρο και οδηγίες καθαρισμού
μόνο σε υψόμετρο της συσκευής σας,
μικρότερο των 2000m. −Αποσυνδέστε
−
τη
Μη βυθίζετε τη
συσκευή σας από
συσκευή, το καλώδιο
την πρίζα.
ή το φις ισχύος σε −Μην
−
καθαρίζετε τη
νερό ή άλλα υγρά.
συσκευή, όσο είναι
Η συσκευή σας
ζεστή.
έχει
σ χ ε δ ι α σ τ ε ί −Καθαρί
−
ζετε
την
αποκλεισ τικά για
καφετιέρα σας με
οικιακή χρήση.
ένα νωπό πανί ή
Δεν προορίζεται για
σφουγγάρι.
χρήση στις παρακάτω −Μη
−
βυθίζετε ποτέ
περιπτώσεις, ενώ η
τη συσκευή σε
εγγύηση δεν ισχύει,
νερό και μην την
εφόσον η συσκευή
τοποθετείτε κάτω
χρησιμοποιηθεί:
από τρεχούμενο
−σ
− ε
κουζίνα
νερό.
π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
κα τα σ τ η μ ά τ ω ν, Κ ί ν δ υ ν ο ι
γραφείων ή άλλων τραυματισμού, σε
χώρων εργασίας,
περίπτωση μη ορθής
−σε
− αγροκτήματα,
χρήσης της συσκευής.
49
• Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η : είναι ηλικίας πάνω από
Μετά τη χρήση μην 8 ετών και βρίσκονται
αγγίξετε την πλάκα υπό την επίβλεψη
διατήρησης ζεστού ενήλικα.
καθώς
υ π ά ρ χ ε ι • Διατηρείτε τη συσκευή
υ π ο λ ε ι π ό μ ε ν η και το καλώδιο ισχύος
θ ε ρ μ ό τ η τ α . της μακριά από παιδιά
Βεβαιώνεσ τε
ότι ηλικίας κάτω των 8
πιάνετε μόνο από τη ετών.
λαβή του δοχείου • Αυτή η συσκευή
κατά τη διάρκεια της μ π ο ρ ε ί
να
θέρμανσης έως ότου χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί
κρυώσει.
α πό
άτομα
με
• Αυτή η συσκευή μειωμένες φυσικές,
μπορεί
να αισθητηριακές
χρησιμοποιηθεί ή
διανοητικές
από παιδιά πάνω ικανότητες, ή έλλειψη
από 8 ετών, εφόσον ε μ π ε ι ρ ί α ς
ή / κα ι
β ρ ί σ κο ν τα ι
υ π ό γ νώ σ ης,
εφόσον
επίβλεψη, τους έχουν υπάρχει επίβλεψη
δοθεί οδηγίες για ή τους έχουν δοθεί
την ασφαλή χρήση οδηγίες αναφορικά
της συσκευής και με την ασφαλή χρήση
σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ι ο ύ ν της συσκευής από
όλους τους κινδύνους άτομα, τα οποία
πο υ
σ χε τ ί ζον τα ι είναι υπεύθυνα για
με τη χρήση της. την ασφάλεια τους,
Ο καθαρισμός και και κατανοούν τους
συντήρηση δεν θα κινδύνους.
πρέπει να γίνονται από
τα παιδιά, εκτός αν
50
EL
• Τα παιδιά δε θα πρέπει
να χρησιμοποιούν τη
συσκευή ως παιχνίδι.
• Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην
παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε πως
η ισχύς της ανταποκρίνεται σε αυτές
της παροχής ρεύματος και πως η
πρίζα είναι γειωμένη.
• Οποιοδήποτε σφάλμα σ την
ηλεκτρική σύνδεση θα ακυρώσει την
εγγύησή σας.
• Αποσυνδέετε τη συσκευή από την
πρίζα, μόλις ολοκληρωθεί η χρήση
της ή προτού τον καθαρισμό της.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή
εάν δε λειτουργεί σωστά ή όταν
έχει υποστεί κάποια ζημία. Σε αυτή
την περίπτωση, επικοινωνήστε με
εξουσιοδοτημένο σημείο σέρβις.
• Άλλες παρεμβάσεις στη συσκευή,
εκτός από τον καθαρισμό και
την καθημερινή συντήρησή
της, θα πρέπει να διεξάγονται
σε εξουσιοδοτημένο σημείο
συντήρησης.
• Το καλώδιο ισχύος δε θα πρέπει
να έρχεται σε επαφή με τα καυτά
εξαρτήματα της συσκευής, να
μη βρίσκεται κοντά σε πηγές
θερμότητας και να μην αγγίζει
αιχμηρές γωνίες.
• Για τη δική σας ασφάλεια,
χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και
ανταλλακτικά του κατασκευαστή, τα
οποία προορίζονται για τη συσκευή
σας.
• Μην τραβάτε το καλώδιο για να
αποσυνδέσετε τη συσκευή από την
πρίζα.
51
• Μην βάζετε την κανάτα στο φούρνο
μικροκυμάτων, σε φλόγα ή πάνω σε
ηλεκτρική εστία.
• Μην προσθέτετε νερό στο
ρεζερβουάρ, όσο η συσκευή είναι
ακόμα ζεστή.
• Όλες οι συσκευές υπόκειται σε
αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού
ελέγχου. Αυτές περιλαμβάνουν
δοκιμές πραγματικής χρήσης τυχαία
επιλεγμένων συσκευών, κάτι που
θα μπορούσε να δικαιολογήσει
ενδεχόμενα ίχνη χρήσης σε αυτές.
• Κλείνετε πάντοτε το καπάκι, όταν η
καφετιέρα βρίσκεται σε λειτουργία.
• Μη χρησιμοποιείτε την κανάτα,
χωρίς το καπάκι.
• Μη χύνετε καυτό νερό στα
ρεζερβουάρ.
Χρήση
Πριν από την πρώτη
χρήση
• Θέστε σε λειτουργία την καφετιέρα
φίλτρου σας για πρώτη φορά χωρίς
καφέ, με νερό που αντιστοιχεί σε μία
κανάτα, για να την ξεπλύνετε.
Παρασκευή του καφέ
(ακολουθήστε τα σχήματα 1 έως 8)
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά κρύο
νερό και χάρτινα φίλτρα αρ. 4.
• Μην ξεπερνάτε τη μέγιστη στάθμη
νερού που υποδεικνύεται επάνω στο
δοχείο νερού.
• Αυτή η καφετιέρα διαθέτει
σύστημα κατά του σταξίματος dripstop, το οποίο σας επιτρέπει να
σερβίρετε καφέ πριν να τελειώσει
το φιλτράρισμα όλου του νερού.
Βάλτε ξανά την κανάτα στη θέση
της γρήγορα για να μην ξεχειλίσει ο
καφές.
• Περιμένετε μερικά λεπτά πριν να
φτιάξετε καφέ για δεύτερη φορά.
• Μην προετοιμάσετε άλλο καφέ εάν η
κανάτα ήδη περιέχει καφέ.
Κανάτα θερμός
• Μη χρησιμοποιείτε το θερμός χωρίς
το καπάκι του.
• Το καπάκι του ισοθερμικού δοχείου
πρέπει να είναι κλειστό σωστά κατά
την προετοιμασία του καφέ, έτσι
ώστε να διατηρείται ζεστός ο καφές.
• Για να σερβίρετε καφέ, ξεβιδώστε το
καπάκι στα μισά.
• Μην τοποθετείτε το θερμός στα
μικροκύματα ή το πλυντήριο πιάτων.
• Ξεπλύνετε το θερμός σε καυτό
νερό προτού το χρησιμοποιήσετε,
έτσι ώστε να συγκρατήσει τη
θερμότητα καλύτερα και μην το
επανατοποθετείτε μέσα στην
καφετιέρα αφότου προετοιμάσετε
τον καφέ.
• Το θερμός διατηρεί τον καφέ σας
ζεστό για το μέγιστο τέσσερις ώρες.
Προγραμματισμός
Ρύθμιση της ώρας
• Συνδέστε την καφετιέρα στην πρίζα.
Η οθόνη LCD (c) θα δείξει 12:00
και θα αναβοσβήσει για μερικά
δευτερόλεπτα.
• Πατήστε το πλήκτρο H για να
επιλέξετε την ώρα, είτε πολλές φορές
είτε συνεχόμενα για γρηγορότερη
κύλιση.
• Το AM δείχνει τις ώρες προ
μεσημβρίας και το PM τις ώρες μετά
μεσημβρίας.
• Μόλις ρυθμίσετε την ώρα, πατήστε
το πλήκτρο MIN και ακολουθήστε την
ίδια διαδικασία.
• Μόλις ρυθμίσετε τα λεπτά, περιμένετε
μέχρι η οθόνη να σταματήσει να
αναβοσβήνει και θα επικυρωθεί η
ολοκληρωμένη ώρα, ή πατήστε μία
φορά το πλήκτρο (h).
• Αυτή η λειτουργία πρέπει να οριστεί
ξανά αν σημειωθεί διακοπή ρεύματος
ή αν βγάλετε την καφετιέρα σας από
την πρίζα.
• ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:
Μπορείτε να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε
την ώρα ανά πάσα στιγμή. Πιέστε
το κουμπί
για τουλάχιστον 3
δευτερόλεπτα. Μόλις αναβοσβήσει EL
η ώρα στην οθόνη θα μπορέσετε να
ρυθμίσετε την ώρα, χρησιμοποιώντας
τα κουμπιά H και Min.
Λειτουργία σε κατάσταση
προγραμματισμού
• Για να προγραμματίσετε την
καφετιέρα σας, πατήστε 1 φορά το
πλήκτρο PROG.
• Ρυθμίστε την ώρα και τα λεπτά,
σύμφωνα με την ώρα που επιθυμείτε
να ενεργοποιηθεί η καφετιέρα σας
(βλ. παραπάνω παράγραφο « Ρύθμιση
της ώρας »).
• Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση, πατώντας
ξανά το πλήκτρο PROG.
• Στην οθόνη προβάλλεται η ώρα
προγραμματισμού και ανάβει η
πράσινη φωτεινή ένδειξη (j).
52
• Για να εμφανιστεί ξανά η πραγματική
ώρα, πατήστε σύντομα το πλήκτρο
.
• Την προγραμματισμένη ώρα, η
κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα ανάψει
και η καφετιέρα θα αρχίσει να
λειτουργεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Ο προγραμματισμός
απενεργοποιείται αυτομάτως
στο τέλος του κύκλου καφέ,
αλλά διατηρείται η ώρα του
προγραμματισμού. Ενεργοποιείτε
ξανά τον προγραμματισμό κάθε
μέρα, πατώντας το πλήκτρο PROG.
Για να προγραμματίσετε μία
καινούργια ώρα, συμβουλευτείτε
την παράγραφο «Λειτουργία σε
ρύθμιση προγραμματισμού.
Ωστόσο, μπορείτε ανά πάσα
στιγμή :
• Να
ενεργοποιήσετε
ή
να
απενεργοποιήσετε την καφετιέρα σας
με το πλήκτρο .
• Να ακυρώσετε τον προγραμματισμό,
πατώντας παρατεταμένα (για 3
δευτερόλεπτα) το πλήκτρο PROG
(σβήνει η φωτεινή ένδειξη (j)).
• Να ενεργοποιήσετε ξανά τον
προγραμματισμό, πατώντας 1 φορά
το πλήκτρο PROG.
• Να
αλλάξετε
την
ώρα
προγραμματισμού, πατώντας για 2
δευτερόλεπτα το πλήκτρο PROG.
Μη αυτόματη λειτουργία
Ακολουθήστε τα σχήματα 1 έως 8
• Πατήστε το πλήκτρο ), η κόκκινη
φωτεινή ένδειξη θα ανάψει και η
καφετιέρα θα αρχίσει να λειτουργεί.
• Πατήστε ξανά το πλήκτρο
για να
σταματήσετε τη λειτουργία.
53
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Είτε χρησιμοποιείτε την καφετιέρα
σας χειροκίνητα είτε στη λειτουργία
προγράμματος, θα απενεργοποιηθεί
αυτόματα λίγα λεπτά μετά το τέλος
του κύκλου βρασίματος (δηλαδή λίγα
λεπτά αφότου τελειώσει το νερό στο
δοχείο). Το φως στο κουμπί on/off θα
απενεργοποιηθεί.
• Όταν η καφετιέρα σας τίθεται
σε λειτουργία ακούγεται ένα
ηχητικό σήμα “μπιπ” ενώ όταν την
απενεργοποιείτε ακούγονται δύο
ηχητικά σήματα “μπιπ” (ανάλογα το
μοντέλο).
Καθαρισμός
• Για να αδειάσετε τον χρησιμοποιημένο
καφέ, αφαιρέστε το χάρτινο φίλτρο
που τον περιέχει.
• Βγάλτε την καφετιέρα από την πρίζα
και αφήστε την να κρυώσει.
• Καθαρίστε την με ένα νωπό πανί ή
σφουγγάρι.
• Μην καθαρίζετε τη συσκευή αν είναι
ακόμη ζεστή.
• Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σας
στο νερό.
• Κανένα στοιχείο της καφετιέρας σας
δεν πρέπει να πλένεται στο πλυντήριο
πιάτων.
Κανάτα θερμός
• Μην καθαρίζετε με τριβικά
απορρυπαντικά.
• Μην τοποθετείτε το χέρι σας στο
εσωτερικό για να καθαρίσετε
(κίνδυνος σπασίματος).
• Για να καθαρίσετε το θερμός, γεμίστε
το με σαπουνάδα και κατόπιν
ξεπλύνετε προσεκτικά.
• Στις περιπτώσεις που η κανάτα
λερωθεί πολύ από τον καφέ, γεμίστε
την με χλιαρό νερό, προσθέστε
μια ταμπλέτα απορρυπαντικού
πλυντηρίου πιάτων και αφήστε
να μουλιάσει. Κατόπιν ξεπλύνετε
προσεκτικά.
Αφαίρεση αλάτων
• Πραγματοποιείτε αφαίρεση των
αλάτων της καφετιέρας σας μία φορά
το μήνα ή ανά 40 χρήσεις.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:
−−είτε ένα φακελάκι προϊόντος για την
αφαίρεση των αλάτων σε 2 μεγάλα
φλιτζάνια νερό
−−είτε 2 μεγάλα φλιτζάνια λευκό ξύδι
από κρασί.
• Αδειάστε το στο δοχείο (b) και θέστε
σε λειτουργία την καφετιέρα (χωρίς
καφέ).
• Αφήστε να στάξει μέσα στην κανάτα
το ισοδύναμο ενός φλιτζανιού,
κατόπιν σταματήστε την.
• Αφήστε να δράσει για μία ώρα.
• Θέστε ξανά σε λειτουργία την
καφετιέρα για να ολοκληρωθεί η ροή.
• Θέστε σε λειτουργία την καφετιέρα
σας 2-3 φορές με νερό που αντιστοιχεί
σε μία κανάτα, για να την ξεπλύνετε.
Η εγγύηση δεν καλύπτει καφετιέρες
που δεν λειτουργούν ή που
δεν λειτουργούν σωστά λόγω
λανθασμένης ή καθόλου αφαίρεσης
των αλάτων.
Ας συμμετέχουμε στην
προστασία
του
περιβάλλοντος!
i
Η συσκευή σας περιέχει
πολλά αξιοποιήσιμα ή
ανακυκλώσιμα υλικά.
Αποθέστε την σε ένα κέντρο
διαλογής το οποίο θα
αναλάβει την επεξεργασία
της.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2012/19/ΕΕ για την ξεχωριστή
συλλογή και διαλογή αποβλήτων
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), οι ηλεκτρικές
οικιακές συσκευές δεν επιτρέπεται
να απορρίπτονται στα οικιακά
απορρίμματα. Οι μεταχειρισμένες
συσκευές θα πρέπει να συλλέγονται EL
ξεχωριστά, έτσι ώστε να αυξηθεί το
ποσοστό των επαναχρησιμοποιημένων
συσκευών, όπως και η ανακύκλωση των
εξαρτημάτων τους, με στόχο τη μείωση
των αρνητικών επιπτώσεων στην
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.
54
h.
i.
j.
k.
l.
TR
59
60
h. Tænd/sluk-knap
i. H-tast (tid)
j. Kontrollampe for programmering
(grøn)
k. Programmeringsknap
l. MIN-knap (Minutter)
DA
Manuel funktion
Følg illustrationerne fra 1 til 8.
• Tryk på tasten
:Den røde
ko n t r o l l a m p e
tændes
og
kaffemaskinen går i gang.
• Tryk på tasten
igen, for at stoppe
kaffemaskinen.
65
iApparatet
DA
66
g.
h.
i.
j.
k.
l.
NO
70
71
NO
72
h.
i.
j.
k.
l.
SV
75
77
SV
78
Kuvaus
a.
b.
c.
d.
e.
f.
FI
83
FI
84
‫‪87‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪h‬‬
‫‪i‬‬
‫‪j‬‬
‫‪k‬‬
‫‪l‬‬
‫‪89‬‬
‫‪FA‬‬
‫‪90‬‬
‫‪93‬‬
‫‪FA‬‬
‫‪g‬‬
‫‪h‬‬
‫‪i‬‬
‫‪j‬‬
‫‪k‬‬
‫‪l‬‬
‫‪95‬‬
GUARANTEE COUNTRY LIST



ARGENTINA
0800-122-2732
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ARMENIA
010 55-76-07
2 տարի 2 years
ՓԲԸ <<ԳՐՈՒՊՊԱ ՍԵԲ>>
125171,ՄՈՍԿՎԱ, ԼԵՆԻՆԳՐԱԴՅԱՆ
ԽՃՈՒՂԻ, 16A, ՇԻՆ.3
AUSTRALIA
1300307824
1 year
01 890 3476
2 Jahre
2 years
17716666
1 year
БЕЛАРУСЬ
BELARUS
017 2239290
2 года
2 years
ЗАО «Группа СЕБ-Восток»,
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.
16А, стр. 3
BELGIQUE BELGIE
BELGIUM
070 23 31 59
2 ans
2 jaar
2 years
Info-linija za
potrošače
033 551 220
2 godine
2 years
SEB Developpement
Predstavništvo u BiH
Vrazova 8/II
71000 Sarajevo
11 2915-4400
1 ano
1 year
БЪЛГАРИЯ
BULGARIA
0700 10 330
2 години
2 years
1-800-418-3325
1 an
1 year
CHILE
12300 209207
018000520022
01 30 15 294
2 godine
2 years
SEB mku & p d.o.o.
Vodnjanska 26, 10000 Zagreb
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
731 010 111
2 roky
2 years
Groupe SEB ČR s.r.o.
Futurama Business Park (budova A)
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8
44 663 155
2 år
2 years
GROUPE SEB NORDIC AS
Tempovej 27
2750 Ballerup
16622
‫ﺳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ‬
1year



668 1286
2 aastat
2 years
GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22b
02-703 Warszawa
09 622 94 20
09 74 50 47 74
1 an
1 year
0212 387 400
2 Jahre
2 years
ELLADA
GREECE
2106371251
2 χρόνια
2 years
SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Οδός Καβαλιεράτου 7
Τ.Κ. 145 64 K. Κηφισιά
香港
HONG KONG
8130 8998
1 year
06 1 801 8434
2 év
2 years
GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE Kft.
Távíró köz 4 2040 Budaörs
INDONESIA
+62 21 5793 7007
1 year
ITALIA
ITALY
1 99 207 354
日本
JAPAN
0570-077772
1 year
‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‬
JORDAN
GROUPE SEB ITALIA S.p.A.
Via Montefeltro, 4
20156 Milano
株式会社グループセブジャパン
〒144-0042
東京都大田区羽田旭町11-1
羽田クロノゲート事務棟5F
5665505
1 year
ҚАЗАҚСТАН
KAZAKHSTAN
727 378 39 39
2 жыл
2 years
ЖАҚ «Группа СЕБ- Восток»
125171, Мәскеу, Ленинградское
шоссесі,16А, 3 үйі
한국어
KOREA
1588-1588
1 year
(유)그룹 세브 코리아
서울시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 2층 110790
‫ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ‬
KUWAIT
24831000
1 year
6 616 3403
2 gadi
2 years
GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
4414727
1 year
5 214 0057
2 metai
2 years
GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
0032 70 23 31 59
Groupe SEB Bulgaria EOOD
Office 1, floor 1, 52G Borovo St.,
1680 Sofia - Bulgaria
ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ДООЕЛ
Ул. Борово 52 Г, сп. 1, офис 1, 1680
София, България
МАКЕДОНИЈА
MACEDONIA
(02) 20 50 319
2 години
2 years
MALAYSIA
603 7802 3000
1 year
MEXICO
(01800) 112 8325
MOLDOVA
22 929249
2 роки
2 years
ТОВ «Груп СЕБ Україна»
02121, Харьківське шосе, 201-203, 3
поверх, Київ, Україна
0318 58 24 24
2 jaar
2 years
NEW ZEALAND
0800 700 711
1 year
NORGE
NORWAY
815 09 567
2 år
2 years
24703471
1 year
801 300 420
koszt jak za
połączenie lokalne
2 lata
2 years
GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22b
02-703 Warszawa
PORTUGAL
808 284 735
2 anos
2 years
‫ﻗﻁﺭ‬
QATAR
44485555
1 year
GROUPE SEB MALAYSIA SDN. BHD
Unit No. 402-403, Level 4, Uptown 2,
No. 2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown,
47400, Petaling Jaya, Selangor D.E Malaysia
GROUPE SEB NEW ZEALAND
PO Box 17 – 298, Greenlane, 1546 Auckland
New Zealand
GROUPE SEB NORDIC AS
Tempovej 27
2750 Ballerup
01 677 4003
1 year
0 21 316 87 84
2 ani
2 years
GROUPE SEB ROMÂNIA
Str. Daniel Constantin nr. 8
010632 București
РОССИЯ
RUSSIA
495 213 32 30
2 года
2 years
ЗАО «Группа СЕБ-Восток»,
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.
16А, стр. 3
‫ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ‬
SAUDI ARABIA
920023701
1 year
2 godine
2 years
SEB Developpement
Đorđa Stanojevića 11b
11070 Novi Beograd



060 0 732 000
6550 8900
1 year
GROUPE SEB SINGAPORE Pty Ltd.
59 Jalan Pemipin,
#04-01/02 L&Y Building
Singapore 577218
232 199 930
2 roky
2 years
GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava
02 234 94 90
SOUTH AFRICA
0100202222
1 year
902 31 24 00
08 594 213 30
2 år
2 years
044 837 18 40
ประเทศไทย
THAILAND
02 769 7477
2 years
GROUPE SEB THAILAND
2034/66 Italthai Tower, 14th Floor, n° 14-02,
New Phetchburi Road,
Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320
TÜRKIYE
TURKEY
444 40 50
2 YIL
2 years
GROUPE SEB ISTANBUL AS
Dereboyu Cd. Bilim Sk. Sun Plaza No:5 K:2
Maslak/IST
‫ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ‬
UAE
8002272
1 year
www.tefal-me.com
ТОВ «Груп СЕБ Україна»
02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх,
Київ, Україна
Україна
UKRAINE
044 300 13 04
2 роки
2 years
UNITED KINGDOM
0345 602 1454
1 year
U.S.A.
800-395-8325
1 year
0800-7268724
FR
p1
– p7
EN
p8
– p13
NL
p14 – p20
DE
p21 – p27
IT
p28 – p33
ES
p34 – p40
PT
p41 – p47
EL
p48 – p54
TR
p55 – p60
DA
p61 – p66
NO
p67 – p72
SV
p73 – p78
FI
p79 – p84
AR
p89 – p85
FA
p95 – p90
NC00132076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement