Jøtul F 301 - Jøtul stoves and fireplaces


Add to my manuals
60 Pages

advertisement

Jøtul F 301 - Jøtul stoves and fireplaces | Manualzz

Monterings- og bruksanvisning - Norsk

Monterings- och bruksanvisning - Svenska

Installation and Operating Instructions - English

Manuel d’installation et d’utilisation - Fran

ç

ais

Instrucciones para instalación - Español

Manuale di installazione ed uso - Italiano

Montage- und Bedienungsanleitung - Deutsch

Installatie- en montagehandleiding - Nederlands

Figures/Pictures

Jøtul F 301

26

34

41

49

56

3

10

12

20

Monterings- og bruksanvisningen må oppbevares under hele produktets levetid. These instructions must be kept for future references. Wir empfehlen Ihnen, die Montage- und Bedienungsanleitung für spätere

Zwecke sorgfältig aufzubewahren. Ce document doit être conservé pendant toute la vie de l’appareil.

2

Innhold

Forhold til myndighetene

Tekniske data for Jøtul F 301 ......................................................3

Sikkerhetsregler .............................................................................3

Brannforebyggende tiltak ...........................................................4

Installasjon av Jøtul F 301

Fundamentering ............................................................................4

Skorstein ..........................................................................................4

Luftsirkulasjon................................................................................4

Montering før installasjon ..........................................................5

Kontroll av funksjoner ..................................................................5

Valg av røykuttak ...........................................................................5

Bakuttak av røykrør .......................................................................5

Sideuttak av røykrør .....................................................................5

Topputtak av røykrør ................................................................... 6

Tilslutning til skorstein ............................................................... 6

Bruksanvisning

Første gangs opptenning og daglig bruk ............................... 6

Ved første gangs oppfyring ....................................................... 6

Daglig bruk .................................................................................... 6

Vedlikehold

Rengjøring av glass .......................................................................7

Fjerning av aske .............................................................................7

Rensing og sotfjerning i produktet ...........................................7

Feiing av røykrør til skorstein .....................................................7

Kontroll av ildstedet .....................................................................7

Utvendig vedlikehold ...................................................................7

Vedlengde-, mengde-, og kvalitet .............................................7

Jøtuls definisjon av kvalitetsved ................................................7

Servicearbeider

Utskifting av brennplater ............................................................8

Utskifting av luftkammer ............................................................8

Utskifting av ledeplate .................................................................8

Demontering/montering av spjeld ...........................................8

Tilleggsutstyr

Spjeld ................................................................................................8

Montering av spjeld ......................................................................8

Gullhendler .....................................................................................8

Montering ...................................................................................... 9

Gull-logo ......................................................................................... 9

Grillrist ............................................................................................ 9

Gulvplate ........................................................................................ 9

Figurer ............................................................................56-59 norsk

Forhold til myndighetene

Jøtul F 301 er et rentbrennende produkt og har produktdokumentasjon for luftforurensning og brannteknisk sikkerhet utstedt av Norges Branntekniske

Laboratorium med registreringsnr. SINTEF 043-054. Dette er påført brennkammerets bakplate.

Monterings-, installasjons- og bruksanvisningen er vedlagt produktet. Installasjonen kan først tas i bruk når den er inspisert og ferdigattest er gitt.

Et typeskilt av varmebestandig materiale er plassert på skjermplaten på produktets bakside. Det inneholder følgende informasjon; produsent, adresse, produktnavn, katalognummer, produksjonsnummer, effekt og godkjenningsnummer.

Tekniske data for Jøtul F 301:

Materiale: Støpejern

Overflatebehandling: Emaljert blåsort

Type brensel:

Maks. vedlengde:

Trekksystem:

Ved

34 cm

Topptrekk og opptenningsventil

Forbrenningssystem: Luftkammer med sekundærforbrenning

Røykuttak:

Røykrør:

Mulighet for stålpipe: Ja

Vekt ca.:

Tilleggsutstyr:

Topp, bak* og begge sider.

Ø 150 mm /177 cm 2 tverrsnitt

200 kg

Emaljert gulvplate i blåsort emalje, spjeld, grillrist, gullhendler og gull-logo.

Produktmål, avstand til vegg av brennbart materiale etc.: Se fig. 1

*Ved bakuttak benyttes Ø175 mm røykrør (utenpå røykbendet), og Ø175 mm murstuss, dersom avstanden til skorstein er mindre enn 90 mm - ellers Ø150 mm.

Sikkerhetsregler

Advarsel! Man må forsikre seg om at det er nok tilførsel av uteluft til det rommet hvor ildstedet blir installert.

Utilstrekkelig luft-tilførsel kan forårsake at røykgasser kommer ut i rommet. Dette er meget farlig! Symptomer på dette kan være tretthet, kvalme og uvelhet.

Det er viktig å forsikre seg om at pipen er riktig dimensjonert for ildstedet og at pipetilslutningen er tett og fungerer korrekt.

3

4 norsk

Krav til gulvplate:

Skal ildstedet anbringes på gulv av brennbart materiale, må hele gulvet under ildstedet, og 300 mm foran ildstedet, dekkes av en plate av ikke brennbart materiale (Se mål

fig. 1).

Gulvplate i emaljert støpejern kan leveres som tilleggsutstyr. Ildstedet er skjermet slik at det ikke kreves isolerende materialer mellom platen og gulv av brennbart materiale.

Det er ikke tillatt med teppe eller linoleum under gulvplaten.

Avstand fra produkt til vegg av brennbart materiale (Se fig. 1):

Til bakvegg: Min. 90 mm

Til sidevegg: Min. 190 mm

• Sørg for at møbler og annet brennbart materiale ikke kommer for nær ildstedet. Det bør være en avstand foran ildstedet på minst 600 mm.

• La ilden brenne ut. Slukk den aldri med vann da dette kan skade produktet.

• Ildstedet blir varmt under fyring, og kan forårsake forbrenning hvis det berøres.

• Aske må plasseres forsvarlig utendørs, eller tømmes der dette ikke medfører brannfare.

• Til ethvert ildsted bør det være en oppbevaringsbeholder av ikke-brennbart materiale med lokk for sot og aske.

Sot og aske må oppbevares i denne beholderen minst

1 uke, for å være sikker på at siste gnist er slukket. Må beholderen tømmes før den tid, skal rikelig med vann slås i beholderen og røres om.

• Ta gjerne vare på asken. Den er utmerket i bruk som gjødsel til f.eks. roser.

Avstand til brannmur (se fig. 1):

Til bakvegg: Min. 40 mm

Til sidevegg: Se fig. 1

Installasjon av Jøtul F 301

NB! Kontroller at ildstedet er fri for skader før installasjonen begynner.

Produktet er tungt! Sørg for hjelp når det skal settes opp og monteres.

Krav til brannmur:

Se fig. 1 for størrelse av brannmur.

Brannmuren skal være minst 100 mm tykk og være utført av teglstein, betongstein eller lettbetong. Andre materialer og konstruksjoner med tilfredsstillende dokumentasjon kan også benyttes, f.eks. Jøtul Brannpanel. NB! Bruk av naturstein er ikke tillatt.

Montering av ildsted i nisje: Et frittstående ildsted er tillatt plassert i en nisje dersom denne er oppført som brannmur. Nisjens minimumsmål må gi 100 mm fri avstand fra produktet til bakvegg og sider. Nisjens høyde skal være produktets maksimale høyde + nisjens dybde. Fronten må være åpen.

Uisolert røykrør: Jøtul F 301 er godkjent for bruk med uisolert røykrør med de avstander som er beskrevet i fig. 1.

Hvis uisolert røykrør går gjennom etasjeskiller eller vegg, skal det støpes eller mures rundt, slik at rørets ytre flate ikke kommer nærmere brennbart materiale enn 230 mm.

Isolerte røykrør kan ha en annen avstand, jfr. eventuelt brannteknisk produktdokumentasjon for røykrøret.

Tilslutning til Jøtul Stålskorstein: For toppmontering med uisolert røykrør og startkobling. Ved bruk av godkjent takkassett, vil avstanden fra røykrør til vegg av brennbare materialer bli 180 mm.

Brannforebyggende tiltak

Enhver bruk av ildstedet kan representere en viss fare. Ta derfor hensyn til følgende anvisninger:

• Skal produktet anvendes med åpen dør, må alltid gnistfanger brukes.

Fundamentering

Dersom Jøtul F 301 skal plasseres på et tregulv, bør man forsikre seg om at gulvet under ildstedet er dimensjonert for dette.

Skorstein

Det er viktig å forsikre seg om at pipen er riktig dimensjonert for ildstedet og at pipetilslutningen er tett og fungerer korrekt. Røykgass som trenger inn i lukkede rom kan representere en alvorlig helsefare.

Ildstedet kan tilknyttes teglstensskorstein, elementskorstein eller Jøtul stålskorstein. Se eget avsnitt. Minimum skorsteinstverrsnitt må være 177 cm 2 (tilsvarer Ø 150 mm). Tilslutning til skorstein må utføres i henhold til skorsteinsleverandørenes monteringsanvisninger.

Luftsirkulasjon

Bruk av ildsted krever rikelig frisklufttilgang til rommet der produktet er plassert. Dersom huset er tett, bør rommet utstyres med ekstra frisklufttilførsel gjennom ventiler.

Unngå bruk av mekanisk avtrekk i et rom med ildsted.

Advarsel! Mangel på frisklufttilgang kan skape undertrykk og vil trekke giftige røykgasser inn i rommet. Dette kan lede til tretthet, kvalme og uvelhet, og er meget farlig.

Montering

Produktet leveres i ett kolli hvor sokkelseksjon, røykbend og skjermplater må monteres.

1. Etter å ha pakket ut produktet løsnes skjermplaten og sokkelplatene som er festet ved produktet. Vær forsiktig slik at delene ikke faller ned og skades.

2. Fjern topplaten ved å fjerne 2 skruer på undersiden av platen. Disse skruene nås fra baksiden av produktet

(fig 4 A). Skru også av toppristen.

3. Håndtak, askeleppe og avstiver som ligger pakket i toppseksjonen, fjernes.

4. Benytt håndtaket til å åpne døren og ta ut skjermplate, røykbend, askeskuff, ventildeksel og ventil.

5. Lukk døren. Hvis ønskelig, kan brennplater, luftkammer og ledeplate fjernes for å gjøre produktet lettere under installasjonen. (Les kapittel om servicearbeider for nærmere beskrivelse)

6. Brett ut pappemballasjen for beskyttelse av gulvet.

7. Sett trepallen oppå og legg produktet forsiktig ned på ryggen.

8. Fest sokkelsidene (2-A) med 8 x 20 mm skruer (B) og skiver som er festet til sidene (fig. 2).

9. Skru skruene halvveis inn.

10. Plasser avstiveren (C) mellom de bakre sokkelbeina og fest med skruene som er plassert på beina. Trekk til skruene på sokkelsiden (A). Sjekk at sokkelsidene er i kant med sidestykkene.

11. Reis produktet opp ved å løfte det slik at de bakre sokkelbeina opptar vekten først (fig. 3). Påse at stillskruene er helt innskrudd.

12. Åpne døren ved hjelp av håndtaket.

13. (Fig. 4) Monter skjermplaten (B) under bunnen av produktet ved hjelp av 2 stk. kravehodeskruer (C), avstandstykker (D) og muttere (E), som plasseres på innsiden .

14. Fest sokkelfronten (F) til høyre sokkelside ved de to klypene. Skruer og skiver er festet på hengslene (G). Til slutt festes sokkelfronten til venstre sokkelside med skruen (H). Pass på at nedre ventilhendel kommer i riktig stilling.

15. Legg inn ventildeksel og askeskuff.

16. Kontroller betjeningsorganene. Se avsnittet om:

Kontroll av funksjoner.

17. (Fig. 5) Trykk bakre skjermplate sammen på kantene

(A), og plasser den i spor (B) bakerst på innsiden av sidestykkene (C).

18. Legg topplaten løst på.

19. Hekt på askeleppen.

20. Stillskruene under beina kan benyttes for å rette opp produktet ved evt. skjevheter i gulvet.

Kontroll av funksjoner (fig. 6)

Når produktet er oppstilt, kontroller alltid betjeningsorganene. Disse skal bevege seg lett, og virke tilfredsstillende. Det løse håndtaket kan brukes når ildstedet er varmt. norsk

Opptenningsventil (A) og topptrekk (B)

Venstre posisjon = lukket. Høyre posisjon = fullt åpnet.

Dørlås (C). Sett håndtaket i sporet på døren og vri opp.

Askelist (E). For å åpne - løft opp. For å lukke - senk den ned.

Askeskuff (F). Løft askelisten. Bruk en hanske e.l. og trekk askeskuffen ut. Gjør dette kun når ildstedet er kaldt.

Spjeld. Dersom spjeld (G) er montert, trekk reguleringsarmen ut for å lukke - skyv inn for å åpne.

Valg av røykuttak (fig. 7, 8 og 9)

• Ildstedet bør prøvemonteres først uten at det tas hull i skorsteinen. Se fig. 1 for mål til vegg av brennbart materiale.

• Avstanden fra produkt til vegg måles fra topplaten.

Ildstedet monteres med Ø150 mm røykrør. Dette skal være av minst 1,1 mm tykkelse.

• For å lette rengjøringen av røykrøret, bør rør med feieluke benyttes.

• Benytt pakningssnor for å få en tett forbindelse mellom røykrør- ildsted og pipe

Bakuttak av røykrør (se fig. 7-8)

1. Når produktet står i riktig avstand til brannmuren, løftes topplaten av igjen, og skruen (A) på røykuttaket fjernes.

2. Røykbendet settes på plass og de nødvendige felt (B) i skjermplaten og/eller (D) i sidestykket, fjernes for uttak av røykrøret.

3. Feltene i skjermplaten fjernes lettest med et baufilblad eller liknende.

4. Røykrørsbendet kan dreies 190° (fig. 8 A). Rør Ø 150 mm monteres innvendig i røykbendet. Har man brannmur og ønsker å sette produktet nærmere brannmur enn 90 mm ved bakuttak, må det benyttes Ø 175 mm røykrør som settes utenpå røykbendet. Hvis ikke vil røykbendet bli stanset mot skorsteinsveggen. For innføring i pipen må også Ø 175 mm murstuss benyttes.

5. Fest røykrøret til røykbendet med 2 sekskantskruer M6 x 16 selvgjengende som finnes i skrueposen. Hull Ø 5,5 mm må forborres i røykrøret.

Sideuttak av røykrør(se fig. 7-8)

1. Ved sidemontering skal det øverste bakre hjørnet på sidestykket slås ut for uttak av røykrøret. Øverste del av sidestykket dekkes tett med plast, og gulvet beskyttes med pappkartong.

2. Bruk en baufil og sag ut to ca. 20 mm lange hakk i sideplaten (fig. 7 C). Dette gjøres for at det skal bli enklere å slå ut for røykuttaket.

3. Beskytt øynene med vernebriller for evt. sprut av splinter fra emaljen. Bruk en kulehammer e.l. og slå hardt i midten av feltet (D) på sidestykket. Det er valgfritt om man vil slå på innsiden eller utsiden av sidestykket. Feltet vil dele seg og falle ned.

5

6 norsk

4. Tilpass røykrørets lengde med overlapp på minimum

40 mm i røykbendet og i murstussen. (Følg monteringsanvisningen som følger med murstussen.)

5. Før det tilpassede røykrøret inn i den festede murstussen, og trekk deretter røret tilbake i røykbendet (B) (fig. 8).

(Bruk medfølgende pakningssnor.)

6. Stram de 2 skruene (C) på røykbendet.

7. Monter topplaten (fig. 4 A) og legg toppristen løst på til slutt.

Topputtak av røykrør (se fig. 7 og 9).

1. Legg toppristen (fig. 9) på pappemballasjen.

2. Dekk den til med plast e.l. og slå deretter ut feltet (A) i toppristen med en hammer (Beskytt øynene for evt. sprut fra emaljen).

3. Røykrør Ø150 mm plasseres direkte ned på produktets røykuttak. På fremste del av produktets røykuttak er det plassert en skrue (fig. 7 A). Denne skal brukes til å feste røykrøret. Merk av på røykrøret hvor skruen treffer når røret er helt i bunnen av røykuttaket, og bor et hull på

5,5 mm i røykrøret for skruen.

4. Bruk medfølgende pakningssnor og kitt til å tette mellom røykrør og produktets røykuttak. Plasser pakningssnoren rundt nederste del av røykrøret. Skru fast røykrøret og legg på risten.

NB! Det er viktig at sammenføyningene er helt tette. Falsk luft e.l. kan ødelegge funksjonen.

Dersom produktet senere skal monteres med et annet røykuttak, eventuelt at feil side er blitt slått ut, finnes hele sideplater tilgjengelig. Ved utskifting må;

- topplaten løftes av,

- frontplaten skrus ut,

- to skruer i overkant fjernes og sidestykket løftes opp og ut.

Tilslutning til skorstein

Bor hull for røykrøret. Avstand fra ovn til brannmur/ skorstein skal være minimum 40 mm. Bruk alltid murstuss ved montering på skorstein. På elementskorsteinene skal leverandørens anbefalte murstuss brukes. Følg nøye leverandørens monterings-/og bruksanvisning ved tilslutning til skorstein med hensyn til tørketid av mørtel/ ovnskitt, før ildstedet tas i bruk.

Se til at røykrøret aldri heller inn mot skorsteinen. Det skal minimum være vannrett, aller helst ha noen milli-meters stigning.

Det er viktig å forsikre seg om at pipen er riktig dimensjonert for ildstedet og at pipetilslutningen er tett og fungerer korrekt. Røykgass som trenger inn i lukkede rom kan representere en alvorlig helsefare.

Bruksanvisning

Første gangs opptenning og daglig bruk

Jøtul F 301 er et rentbrennende produkt som ved hjelp av et luftkammer sørger for en etterbrenning av skadelige gasser og partikler. Det er viktig at systemet blir brukt riktig. Jøtul F 301 er utstyrt med betjeningsmuligheter som er beskrevet i avsnittet: Kontroll av funksjoner og i fig. 6.

Ved første gangs oppfyring

Åpne opptenningsventilen på døren fullt ved å skyve ventilen helt til høyre (fig. 6 A). Åpne så trekkventilen helt ved å skyve denne mot høyre (fig. 6 B).

Legg i avispapir, fliser og ved, og begynn med et lite bål. Øk mengden etterhvert og fyr friskt et par timers tid.

For å oppnå et godt globed, bør fyrristen være lukket.

NB! Lukt under innfyring:

Lakkerte produkter: Under første gangs oppfyring kan ildstedet gi fra seg en irriterende gass som kan lukte noe.

Gassen er ikke giftig, men det bør foretas en skikkelig utlufting av rommet. Fyr med god trekk til samtlige gasser har brent ut - til hverken røyk eller lukt merkes mer.

Emaljerte produkter: De første gangene et nytt ildsted brukes, kan det danne seg kondensvann på overflaten.

Dette må tørkes bort for å unngå at det dannes varige flekker når overflaten blir varm.

Daglig bruk

T enn opp ved hjelp av avispapir og noe finkløyvd ved. Legg to halvstore trestykker ut/inn på hver sin side i peisbunnen.

Krøll litt avispapir (evt. never fra bjørkeved) mellom disse, legg litt finkløvd ved på kryss og tvers, og tenn opp. Øk vedstørrelsen etterhvert.

Opptenningsventilen (fig. 6 A) stenges når veden har antent skikkelig og brenner godt. Kontroller at etterbrenning

(sekundærforbrenning) starter. Dette sees best ved å kontrollere at gule stikkflammer brenner ved hvelvet

(luftkammeret). Deretter regulerer du forbrenningen til

ønsket varmeavgivelse ved hjelp av trekkventilen (fig. 6 B).

Fjern asken etter behov, men la ildstedet aldri bli så fullt at asken ligger over fyrristen.

Bruk alltid kvalitetsved. Det gir det beste resultatet, og vil ikke påføre produktet skader.

Fyr aldri med følgende materialer:

- husholdningsavfall, plastposer o.l.

- malt eller impregnert trevirke (som er meget giftig)

- spon- og laminerte plater

- rekved (drivved)

Dette kan skade produktet, og er forurensende.

NB! Bruk aldri væsker som bensin, parafin, rødsprit e.l. til opptenning. Du kan skade både deg selv og produktet.

NB! Advarsel mot overfyring:

Ildstedet må aldri overfyres. Med overfyring forstås et for stort ilegg av ved, og/eller ikke regulert trekk.

Trekken i skorsteinen bør helst ligge mellom 0,8 og

2,5mmH

2

O (25 Pa).

Ved mistanke om for høy trekk i skorsteinen må det søkes fagkyndig hjelp. Kontakt gjerne feiervesenet for hjelp til måling.

Et sikkert tegn på overfyring er at produktet får glødende punkter. Reduser da trekkinnstillingene øyeblikkelig.

OBS! Hvert ilegg bør brenne ned til glør før du på nytt legger i.

Vedlikehold

Rengjøring av glass

J øtul F 301 er utstyrt med topptrekk (luftspyling). Ved hjelp av trekkventilen suges luft inn i overkant av ildstedet og spyles nedover langs innsiden av glasset. Dette systemet har den fordelen at det gir bedre forbrenning og reduserer sotbelegget på glasset.

Det vil allikevel alltid dannes noe sot på glasset, men mengden vil være avhengig av de stedlige trekkforhold og regulering av trekkventilen. Mesteparten av sotbelegget vil normalt bli brent av når trekkventilen blir regulert opp til maks., og det fyres friskt i ildstedet.

Et godt råd! Ved vanlig rengjøring; fukt et kjøkkenpapir med varmt vann og ta på litt aske fra brennkammeret.

Gni over glasset og tørk deretter av glasset med rent vann.

Dersom det er behov for å rengjøre glasset grundigere, er en glassrens å anbefale (følg bruksanvisningen på flasken).

Fjerning av aske

Jøtul F 301 har askeskuff som gjør det enkelt å fjerne asken. Skrap asken gjennom risten i fyrbunnen, ned i aske-skuffen. Bruk en hanske e.l., ta tak i håndtaket til askeskuffen, og bær asken ut. La gjerne noe aske bli liggende igjen inne i brennkammeret som et beskyttende lag mot ildstedbunnen. Se forøvrig beskrivelse av hvordan håndtere aske under; Brannforebyggende tiltak.

Rensing og sotfjerning i produktet

Under fyring vil det kunne danne seg et sotbelegg på innsiden av ildstedets varmeflater. Sot har en god isolerende effekt, og vil derfor redusere ildstedets varmeavgivelse.

En årlig rengjøring innvendig vil være nødvendig for å få maksimalt varmeutbytte av produktet. Foreta dette gjerne i forbindelse med feiing av skorstein og piperør.

norsk

Feiing av røykrør til skorstein

Feiing av røykrør må utføres gjennom produktets døråpning.. Da må brennplater, luftkammer og ledeplate fjernes. Evt. gjennom røykrørets feieluke. Se egne avsnitt under: Servicearbeider

Kontroll av ildstedet

Jøtul anbefaler at du selv kontrollerer ditt ildsted nøye etter at feiing/rengjøring er gjennomført. Kontroller alle synlige overflater for sprekker. Se også til at alle sammenføyninger er tette, og at pakninger ligger riktig. Pakninger som er slitte eller deformerte, bør byttes ut.

Rens pakningssporet godt, påfør keramisk lim (fås kjøpt hos din lokale Jøtul forhandler), og press pakningen godt på plass. Etter kort tid er sammenføyningen tørr.

Utvendig vedlikehold

Lakkerte produkter vil etter noen års bruk kunne endre farge. Overflaten bør pusses og børstes fri for løse partikler før ny Jøtul ovnslakk påføres.

Emaljerte produkter skal kun tørkes med en tørr klut.

Bruk ikke vann og såpe. Eventuelle flekker fjernes med et rensemiddel (Stekeovnsrens e.l.).

Vedlengde, -mengde, og -kvalitet

Maks. vedlengde er 34 cm. Veden legges parallelt med brennkammerets bakvegg. Jøtul F 301 har med sin virkningsgrad en nominell varmeavgivelse på 7,0 kW.

Maksimal effekt er ca. 50 % høyere. Etter beregninger tilsvarer nominell varmeavgivelse forbruk av ca. 2,8 kg kvalitetsved pr. time.

Jøtuls definisjon av kvalitetsved

God kvalitetsved bør være tørket slik at vanninnholdet er på ca 20-25%.

For å oppnå dette, bør veden hugges senest på ettervinteren.

Den kløyves og stables på en slik måte at den blir luftet.

Stablene må overdekkes for ikke å trekke for store mengder regnvann. Veden bør tas inn tidlig høst, og stables/lagres for bruk kommende vinter.

Med kvalitetsved menes det meste av kjent norsk trevirke, som bjørk, gran og furu.

Energimengde i 1 kg ved varierer lite. På den annen side varierer egenvekten hos de ulike typene ved relativt mye.

Dette innebærer at energimengden (kWh) i en bestemt volummengde, f.eks. gran, er mindre enn for den samme volummengde av eik som har høyere egenvekt.

Energimengden til 1 kg kvalitetsved er ca. 3,8 kWh. 1 kg helt tørr ved (0 % fuktighet) inneholder ca. 5 kWh, mens ved med en fuktighetsgrad på 60%, bare inneholder ca

1,5 kWh/kg

En favn er i mål 1 x 4 x 0,6m (=2,4 m 3 ).

7

norsk

Servicearbeider

Utskifting av brennplater (fig. 11)

1. Fjern først sidebrennplatene ved å løfte disse litt opp med hjelp av brennplatenes knaster (nederst), og trekk ut.

2. Når andre sidebrennplate tas ut, vær da oppmerksom på at bakre brennplate vil kunne falle inn i peisrommet.

Støtt den slik at den ikke forårsaker skade.

3. Før man setter brennplatene på plass, kontroller at isolasjonen er på plass.

4. Start med bakre brennplate. Støtt denne mens den første av sideplatene plasseres.

5. Så skyves sidebrennplatene på plass. Løft dem litt opp ved hjelp av knastene nederst på platene. Da går de på plass i slisser øverst i brennkammeret. Skyv dem inn mot sidevegg i nedkant, slik at de låses av kant i peisbunnen.

Utskifting av luftkammer (fig. 12)

1. Fjern brennplatene (se eget avsnitt).

2. Skru ut en M8 skrue som er plassert i underkant midt på luftkammeret mot bakvegg.

3. Trekk luftkammeret fram slik at knastene på hver side går ned i vertikalt spor i forkant i brennkammeret. Kant det ned, og ta det ut av døren.

4. Før man på nytt setter inn luftkammeret, kontroller at pakningen ligger på plass i sporet.

5. Kant luftkammeret inn gjennom døren. Rett det opp, slik at knastene glir i vertikalt spor i framkant av brennkammeret.

6. Løft kammeret opp, og skyv det bakover i brennkammeret til det ligger fast mot bakvegg.

7. Fest kammeret på nytt med en M8 x 70 mm skrue

(sekskanthode).

8

Utskifting av ledeplate (fig. 13)

1. For å ta denne ut må brennplatene og luftkammeret fjernes. Se egne avsnitt.

2. Løft ledeplaten opp i bakkant, skyv den litt bakover.

Deretter løftes den ned, og ut gjennom dørene.

3. For å legge ledeplaten på plass, plasser knastene på bakkant av platen på sideribber i peistoppen.

4. Skyv platen bakover, løft den opp, og trekk den fram, slik at den hviler på knast i forkant av peistoppen.

Demontering/montering av spjeld

1. Se også eget avsnitt under: Tilleggsutstyr, om montering av spjeld (fig. 14).

2. Skal spjeldet demonteres, må brennplater, luftkammer og ledeplate fjernes. Se egne beskrivelser.

3. Løft spjeldet ut av sitt leie, og trekk det ned. Hekt av reguleringsstangen, og spjeldet kan tas ut gjennom dørene.

4. Spjeldet settes på plass med buet del bakover, og feste for reguleringsstangen ned.

5. Hekt reguleringsarmen på spjeldet, løft det opp og plasser det i sitt leie.

Tilleggsutstyr

Spjeld - kat. nr. 340939

Montering av spjeld (fig. 4, 10, 14 og 15)

1. Åpne døren

2. Skru av topplaten. (fig. 4 A).

3. Løsne de to skruene som holder øvre frontstykke

(fig. 10 B), og fjern delene.

4. Bor et hull med Ø 8,5 - 9 mm (fig. 14) ved (D).

5. Ledeplaten A trekkes bakover og legges ned på luftkammeret B i forkant. (fig. 15)

6. Fest reguleringsarmen (fig. 14) E til reguleringsspaken

(F) med en M6 mutter som vist på figuren.

7. Før deretter reguleringsarmen gjennom ventildeksel

(K) og hullet i røykbendet.

8. Fest reguleringsleddet (G) til reguleringsstangen (H) som vist.

9. Skru reguleringsleddet til reguleringsarmen (E) fra innsiden av røykbendet.

10. Tre reguleringsstangen (H) inn på spjeldet (I).

11. Sett ledeplaten på plass og plasser spjeldet i sporene

(J) i sidene på røykklokka.

Gullhendler - kat. nr. 340946

(fig. 6, 10, 16, 17, 18)

Settet består av ventilhendel øvre (fig. 16) og ventilhendel nedre (fig. 17).

1. Først skrus nedre ventilhendel av innsatsen (fig. 6 A).

Deretter skrus den nye gullhendelen (fig. 17) inn.

2. Skru av topplaten.

3. Nå kan de to skruene som holder øvre frontstykke (fig.

10 B) på plass, løsnes, og delen fjernes.

4. Løsne de 2 sekskantskruene som nå kommer til syne bak hvor øvre frontstykke var.

5. Løft den løse delen (ventildekslet) opp, og ta ut øvre ventilhendel (fig. 6 B).

6. Sett inn den nye gullhendelen (fig. 16). Pass på at innerste del av ventilhendelen treffer mellom de to vortene (fig. 18 A) på ventilen.

7. Monter ventildekslet. Pass på at det trykkes godt inn mens skruene dras til.

8. Sjekk funksjonen til øvre ventilhendel. Den skal bevege seg lett og ledig.

9. Monter øvre frontstykke (fig. 10 B) og topplaten.

NB! For å unngå unødig slitasje på gullbelegget, anbefales det at håndtakets treparti benyttes ved trekkregulering på varmt produkt.

Gull-logo - kat. nr. 350403

Som et dekorelement kan det ovale Jøtulmerket skiftes ut med en dekorativ gullbelagt logo.

1. Fjern topplaten.

2. Skru ut skruen som sitter på baksiden av frontplaten og fjern logoen i støpejern som sitter midt i fronten.

3. Fest den gullbelagte logoen på samme måte.

Grillrist - kat. nr. 340943

Dersom det er ønskelig å grille, kan dette gjøres ved å åpne dørene, og plassere grillristen på knaster i brennplatene.

Gulvplate - kat. nr. 350402 blåsort emalje

Til Jøtul F 301 kan vi levere blåsort emaljert gulvplate i størrelse: 620 x 775 x 15 mm. Benytt filt e.l. og legg den under beina på produktet når det skal settes opp på platen. norsk

9

svenska

Myndigheternas bestämmelser

Jøtul F 301 är et rentbrinnande produkt som är testad av

SP i Borås.

Installation av et eldstad måste ske i enlighet med i Sverige gällande bestämmelser. Återförsäljaren kan hjälpa till med att ge råd och tips så att installationen blir säker och

överenstämmande medgällande lagstiftning.

En skylt av värmebeständigt material finns placerad på skärmplåten på produktens baksida. Den innehåller uppgifter angående; tillverkare, adress, produktnamn, katalognummer, tillverknings-nummer, effekt och godkännandenummer.

Norsk monterings-, installations- och bruksanvisningar är bifogade produkten.

Jøtul F 301 skall monteras enligt monteringsanvisning och med hänsyn till gällande brandföreskrifter. Murad skorsten bör besiktigas av skorstensfejarmästaren innan spisen installeras. Produkten får inte användas förrän installationen har godkänts av sotningsväsendet på orten.

Varning! Man måste se till att tillräcklig ventilation finns i det utrymme där produkten installeras. Otillräcklig ventilation kan förorsaka rökgaser i rummet. Detta kan i sin tur leda till trötthet och allmänt illamående och kan vara farligt.

Det är viktigt att försäkra sig om att skorstenen är rätt dimensionerad för spisen och att anslutningen är tät och fungerar på rätt sätt. Rökgaser som ryker in i ett rum kan förorsaka hälsorisk.

Produktmått och tekniska detaljer: Se tekst och fig. i den norske monteringsanvisningen.

Avstånd från produkt till brandmur och från produkt till vägg av brännbart material

(fig. 1)

Avstånd från produkt till brandmur:

• Avståndet från baksiden av eldstadens konvektionsplåt till brandmur skall vara minimum: 40 mm.

Avståndet från eldstadens sida till brandmur: Se fig. 1 sida 35

Avstånd från produkt till vägg av brännbart material

Til bakvägg: Min. 100 mm , förutsatt att den monteras med ett strålningsskyddat rökrør (alt. anslutningsrör)

Til sidovägg: Min. 250 mm, med ett ändamålsenligt strålskydd (se nybyggnadsreglerna 1988:18, 3:411)

L ä s n o g a i ge n o m h e l a d e n n o r s ke monteringsanvisningen innan det börjas på installationen. Se side 3-6. Se också figurer och bilder på sidan 56-59.

Säkerhetsregler

Krav för golvplåt/spisplan:

Om eldstaden placeras på golv av brännbart material, måste hela golvet under eldstaden samt minimum 300

mm framför eldstaden och 100 mm vid vardera sidan, täckas med material av ej brännbart material.

Krav på brandmur:

Brandmuren skall vara minst 100 mm djup och vara gjord i tegelsten, betongsten eller lättbetong. Även andra typer av ej brännbart material och konstruktioner med tillfredsställande dokumentation kan användas.

OBS! Användande av natursten är normalt ej att rekommendera. Konsultera sotare på orten innan beslut om brandvägg tas.

10

11

12 english

Table of contents

General information

Relationship to the authorities in various countries.........................................................................12

Pre-installation checks ...................................................................12

Technical data of Jøtul F 301 ........................................................13

General safety precautions ...........................................................13

Installation of Jøtul F 301

Foundations ......................................................................................13

Chimney ............................................................................................13

Assembly prior to installation ......................................................13

Checking the operating parts ..................................................... 14

Assembly of the flue ...................................................................... 14

Choice of flue outlet ...................................................................... 14

Rear exit ............................................................................................ 14

Side exit ............................................................................................ 14

Top exit .............................................................................................. 14

Operating instructions

Initial lighting ...................................................................................15

Tips for making a fire for everyday use ......................................15

Maintenance

Cleaning the glass ...........................................................................15

Ash removal ..................................................................................... 16

Cleaning and soot removal .......................................................... 16

Cleaning the flue pipe to the chimney ..................................... 16

Control of the stove ....................................................................... 16

External maintenance ................................................................... 16

The length, quantity and quality of logs .................................. 16

Jøtul’s definition of quality wood .............................................. 16

Service

Changing the burn plates ............................................................ 16

Changing the air chamber ............................................................17

Changing the baffle plate .............................................................17

Dismantling/assembly of the damper .......................................17

Optional equipment and accessories

Damper ..............................................................................................17

Assembly of damper .......................................................................17

Gold-plated handles .......................................................................17

Assembly .......................................................................................... 18

Gold plated logo ............................................................................. 18

Grill ..................................................................................................... 18

Floor plate ....................................................................................... 18

Fig. ....................................................................................56-59

General information

The Jøtul F 301 is a clean burning free-standing heating stove.

Assembly and installation must be carried out in accordance with:

Assembly, installation and user instructions that are included with the product.

The installation may only be commissioned when it has been inspected and is pronounced ready. Your dealer can provide assistance in ensuring that your installation is safe and legal.

Pre-installation checks

Warning! Please ensure that there is adequate ventilation to the room in which the stove is to be installed. An air brick or wall vent with a minimum size of 9” x 3” (230 x 75mm) is needed to supply air to the fire.

The product data plate is located on the heat shield and is made of heat-resistant material. The following information is listed on the data plate: Manufacturer and address, model number, manufacturing number, rated heat output, registration number (after assignment), style, and safety measurements.

Warning! Please ensure that there is adequate ventilation in the room in which the stove is to be installed.

An inadequate air supply could cause smoke gas to escape into the room. This can lead to drowsiness, nausea and sickness and is extremely dangerous.

It is important to ensure that the chimney or flue system to which the stove is to be connected is working properly.

Combustion by-products which pervade enclosed spaces such as a room, represent a serious health risk. The chimney and/or flue system must therefore be inspected and approved by a qualified professional prior to installation.

Special attention must be paid to the following:

The chimney or flue system must comply with the Building

Regulations for heat producing appliances i.e. a round flue pipe of minimum diameter 5” (125 mm), a chimney size of at least 6” (150 mm) diameter, a square brick flue of at least 5 1/2” x 5 1/2” (135 x 135 mm) or a factory-made system manufactured to BS4543 and installed to BS6461.

The minimum height of the chimney must be 12’ (4m).

This height should be measured from the hearth to the top of the flue. The chimney or flue must be free from any obstruction.

Any damper plates or flue restrictors must be removed and no restrictor plates should be fitted. Where it is impractical to remove dampers or restrictors, these must be secured in the open position.

The chimney or flue must be sound and clean. If it has been used with a wood, coal or other solid fuel fire, it must be swept before the stove is installed.

Ensure that only one stove is served by the chimney or flue system. It is not allowed to have carpet or linoleum under the floor plate.

In some situations it may be advisable to fit a flue liner prior to the installation of the stove. Your installer will advise if this is necessary.

Note: A guide is published by the British Flue and Chimney

Manufacturers’ Association that contains general information on chimneys and flues. The guide can be obtained from: BFCMA.

If any of the pre-installation checks reveal inadequacies, do not proceed withthe installation of the stove until all defects or deficiencies have been rectified.

Technical data of Jøtul F 301:

Material:

Finish:

Fuel:

Log length, max.:

Draught system:

Combustion system:

Flue outlet:

Flue dimension:

Approx. weight:

Optional extras:

Cast iron

Blue/black enamel.

Wood

34 cm

Top draught and ignition vent.

Air chamber for secondary combustion.

Top, rear* and both sides.

cross 150 mm dia /177 cm 2 section.

200 kg

Fire screen, floor plate in blue/ black enamel, damper, grilling grid, gold plated handles, goldplated logo.

Product measurements, fireproof walls etc. See fig.1

*If using the rear vent a 175 mm dia. flue pipe (fitted outside the flue bend) and a 175 mm chimney collar must be used if the distance to the wall is less than 90 mm. In other cases the dimension used shall be 150 mm.

General safety precautions

Always check your local codes in ensuring that your installation is safe and legal.

When using your fire always follow these safety precautions:

• Ensure that when the stove is used with the doors open, a fire-screen is fitted to the front of the stove. Also make sure that furniture and other flammable materials are placed at a safe distance from the stove.

• Never extinguish the flames or ashes with water during use as this may cause damage to yourself and the stove.

• The stove becomes hot during use and may cause burns if surfaces are touched.

english

• Ash should be placed in a safe place outdoors or be emptied in a place where it will not represent a potential hazard. Check your local fire regulations.

• A suitable lidded container of fire-proof material should be available for storing soot and ash. The deposit should be kept for at least 7 days to ensure that any embers are fully extinguished. If the container must be emptied before this, add plenty of water and mix thoroughly first.

• Keep the ash. It is a first class fertilizer for roses and other plants.

Installation of Jøtul F 301

Note: Check the insert stove to ensure it is free of any damage prior to the installation.

The product is heavy! Have an assistant on hand prior to commencing installation.

Floor shield

If the stove is to be installed on a floor made of flammable material, the floor beneath and in front of the stove must be covered by a shield of non-flammable material (check your local codes concerning measurements). A floor plate of enamelled cast iron can be supplied as supplementary equipment. The stove is protected such that an insulated material is not required between the shield and the combustible floor.

Foundations

If your Jøtul F 301 is to be installed over a wooden floor, ensure that the floor under the stove is strong enough to bear the weight.

Chimney

The stove can be connected to a brick, pre-fabricated element or a steel chimney. See separate section.

Minimum chimney cross section must be 177 cm 2

(corresponding to 150 mm dia.). Connection to chimney must be done in accordance with the installation instructions from the supplier of the chimney. Smoke gas entering enclosed spaces may represent a serious health risk.

Assembly prior to installation

The product is delivered in a single packing case where the base section, the flue bend and the heat shields must be assembled.

1. After unpacking the product, release the heat shield and the base plate which are attached to the product.

Take care to avoid dropping these parts as they may suffer damage.

2. Remove the top plate by unscrewing two screws on the underside of the plate. The screws are accessible from the rear of the product (fig.4 A). Remove the top grid.

13

14 english

3. Remove the handle, ash bar and stiffener that are packed in the top section.

4. Use the handle to open the door and remove the heat shield, flue bend, ash draw, vent cover and vent.

5. Shut the door. The burn plates, air chamber, and baffle plate may be removed if desired to lighten the product during installation. (Read the chapter on service for further information).

6. Fold out the cardboard carton to protect the floor.

7. Place the wooden pallet on the carton and lay the product carefully on its back.

8. Be aware that the product is heavy and make sure that you have an assistant to help you.

9. Attach the sides of the base (A) using 8 x 20 mm screws

(B) and washers that are attached to the sides. Fig. 2

10. Screw the screws half-way in.

11. Place the stiffener (C) between the rear base legs and attach with the screws that are affixed to the legs.

Tighten the screws on the base sides (A). Check that the base sides are in line with the side pieces.

12. Place the product in a vertical position ensuring that the rear base legs take up the weight first (fig.3).

13. Open the door using the handle (fig.4). Install the heat shield (B) under the base of the product using two collarhead screws (C), distance pieces (D), and nuts (E), placed on the inside.

14. Attach the base front (F) to the right base side at the two clips. Screws and washers are attached to the hinges (G). Finally attach the base front to the left hand base side using the screw (H). Make sure that the lower vent handle is in the proper position.

15. Locate the vent cover and ash pan in their correct positions.

16. Check the controls. Refer to the section: Checking the

operating parts.

17. Press the edges of the rear heat shield plate (A) together and insert in groove (B) at the rear of the inside of the side pieces (C). See fig.5

18. Lay the top plate loosely on the top of the stove.

19. Attach the ash lip.

20. The adjusting screws under the legs can be used to level the stove if the floor is unlevelled.

Checking the operating parts (fig. 6)

Once the product is assembled in place, check all operating parts. These should function smoothly and satisfactorily.

The loose handle may be used when the stove is hot.

Lower air vent (A) and top air vent (B).

Left position = closed. Right position = fully open

Doorlock (C). Place the handle in the groove and turn upwards.

Ash moulding (E). Lift to open, lower to close.

Ash pan (F). Lift the ash moulding. Use a glove or similar and pull the ash pan out.

Damper (G). If you have installed the optional damper, use the handle and pull out to close - push in to open.

Assembly of the flue

Choice of flue outlet (fig.7, 8 and 9)

It is advisable to carry out an “in situ” trial of the complete assembly prior to making a hole in the chimney.

The stove must be installed with a 150 mm dia. flue pipe.

Decide if your flue is to exit from the top, rear or side!

Rear exit (fig.7-8)

1. When the stove is correctly positioned in relation to the wall, remove the top plate and the screw (A) on the flue outlet.

2. The flue pipe bend is placed in position and the necessary section (B) in the heat shield and or (D) in the side panel is removed to create an exit for the flue outlet.

3. The flue pipe bend can be turned through 190º (fig. 8

A).

4. The sections in the heat shield are best removed with a hacksaw or similar tool.

Side exit (fig.7-8)

1. If a side-mounted flue is to be used, the top rear corner of the side panel must be knocked out to create an outlet for the flue pipe. The top section of the side panel must be protected by plastic and the floor covered with cardboard.

2. First make two 20 mm. long cuts in the side panel (fig.7

C). This facilitates the removal of the section for the flue outlet.

3. Use eye protection – protective glasses – as a shield against splinters of enamel. Using a heavy mallet or similar, strike the centre of the area (D) in the side-panel hard. You may strike either side. The area will detach.

4. Adjust the length of the flue pipe with a minimum overlap of 40 mm in the flue pipe bend and the chimney collar. (Follow the installation instructions from the chimney manufactor).

5. Insert the adjusted flue pipe into the mounted chimney collar (fig.8), and then pull the pipe back into the flue pipe bend (B). (Use the gasket enclosed for this purpose).

6. Tighten the two screws (C) on the flue pipe bend. Attach the flue pipe to the flue pipe bend with 2 hexagonal

M6 x 16 self-tapping screws which will be found in the screw bag. A 5.5 mm hole must be pre-drilled in the flue pipe.

7. Mount the top plate (fig.4 A) and place the top grid in position.

Top exit (fig. 7 and 9)

1. Place the top grid on the cardboard covering the floor.

2. Cover the grid with plastic or similar and then remove the area (A) of the top grid by striking it firmly with a hammer. (Use protective glasses against enamel splinters).

3. A 150 mm flue pipe is inserted directly into the unit’s flue outlet. A screw, (fig.7 A), located at the front of the unit’s flue outlet, is used to attach the flue pipe. Make a mark on the flue pipe at the screw’s point of entry when the flue pipe is fully inserted to the base of the flue outlet and drill a 5.5 mm hole for the screw.

4. Use the enclosed gasket to seal the joint between the flue pipe and the unit’s flue outlet. Wrap the gasket around the lower part of the flue pipe. Tighten the screw and replace the grid.

Note: It is of prime importance that the joint is completely airtight. Leaks can lead to a malfunction.

If the unit is to be re-installed at a later date with a different flue exit – or if the wrong side has been removed by mistake – replacement side panels are available. The replacement procedure is:

- Lift off the top plate

- Screw off the front plate

- Remove the two screws at the top and lift the side panel up and out.

Operating instructions

The Jøtul F 301 is a clean burning stove that employs an air-chamber to facilitate the combustion of dangerous gasses and particles. It is important that the unit is used in accordance with these operating instructions.

The Jøtul F 301 is equipped with controls that are further described under the section Checking functions and are illustrated in fig.6.

Initial lighting

Open the air vent on the door fully by moving the vent all the way to the right (fig.6 A), then open the draught vent by moving it to the right (fig.6 B). Place some crumpled newspaper, kindling wood and firewood and start with a small fire. Add more firewood and let the fire burn vigorously for a couple of hours.

Note: Odours when using the stove for the first time.

Painted products: The stove may emit an irritating odor when used for the first time that will smell. The gas is not toxic but it is recommended to open a window or a door to provide additional ventilation. Let the fire burn briskly until all traces of gas have disappeared and no smoke or smells can be detected.

Enamelled products: Condensation may form on the surface of the stove when used for the first time. This should be wiped immediately. english

Tips for making a fire for everyday use

Place one medium size log on each side of the base, push some crumpled newspaper between and around the logs, place some kindling wood in a criss-cross pattern on top and light the newspaper. As the fire catches and burns briskly you may add more logs increasing the size as required.

The door vent (fig.6 A) must be closed once the fire is burning briskly. Check that the after burning (secondary combustion) starts. This you may see as yellow flames in front of the air chamber. Adjust the rate of combustion to the level desired using the draught vent (fig. 6 B). Remove ash as necessary and never let the stove become so full that ash lies above the level of the fire grate.

Warning: Never overheat the stove. If any part of the stove or chimney glows, you are overheating, and a house fire or serious damage to the stove or chimney could be the result. Immediately close down the air control if you notice this condition.

Never place the following materials in the stove:

-

-

-

-

Household waste, plastic bags and similar

Painted or pressure treated timber, (highly toxic) particle- or laminated boards

Driftwood

These may harm the product and pollute the atmosphere.

Note: Never use flammable liquids such as petrol or similar to start the fire. This may cause injury to you and damage to the unit.

Note: Danger of overheating: The stove must never be used in a manner that causes overheating.

Overheating is defined as overfilling the stove with fuel and/or fully open draught vent.

The chimney draught should never exceed 2,5 mm H

Pa) when the stove is in use.

2

O (25

A sure sign of overheating is when parts of the stove glow red. Reduce the draught vent opening immediately.

Maintenance

Cleaning the glass

øtul F 301 is equipped with top draught (air wash). Through the draught vent air is sucked in above the fireplace and washed down along the inside of the glass. This system has the advantage that it provides better combustion and reduces the buildup of soot deposits on the glass.

15

english

From time to time it is necessary to clean off the accumulated ash from the inside surface of the glass. The amount of soot which may deposit on the glass might depend upon the local amount of draught present or the regulation of the top air control.

Some good advice! For general cleaning, use some kitchen roll - soak it with hot water, and dip it into some ashes. Rub the glass with the paper, and you will see that most of the soot will disappear. Wipe the glass with clean water and dry completely before burning the stove. If it is necessary to clean the glass more thoroughly, we recommend a

“Glass cleaner”.

The length, quantity and quality of logs

The maximum length of logs to be used is 34 cm. The logs should be placed parallel to the back wall of the combustion chamber. Jøtul F 301 has with its efficiency a nominal emission of 7.0 kWh. According to calculations, the nominal heat emission would require 2.8 kg of quality wood per hour.

Ash removal

Your Jøtul F 301 is equipped with an ash pan to facilitate the removal of ash. Scrape the ash through the grate into the pan. Use a glove or similar to grip the handle of the ash pan and carry the ash pan outside.

Cleaning and soot removal

Soot deposits may build up on the internal surfaces of the stove during use. Soot is a good insulator and will therefore reduce the stove’s heat output. Any build of soot deposits during use can be removed using a soot remover.

A routine maintenance check should be carried out at least once a year. This can be done in connection with the sweeping of the chimney and connecting flue pipes.

Jøtul’s definition of quality wood

Good quality wood should be dried so that the water content is approx. 20-25%. To achieve that, the wood should be cut during late winter or early spring, then cut and stacked to ensure proper airing and covered to avoid rainwater absorption. The logs should be taken indoors in the autumn for use during the winter season.

Good quality firewood is described as logs of for example:

Birch, beech and oak.

The amount of energy obtainable from of 1 kg of wood varies very little. On the other hand the net weight of the different kinds of wood varies considerably. As an example, a certain volume of birch will provide less kWh than the same volume of oak. The energy mass of 1 kg quality wood is about 3.8 kWh. 1 kg of completely dry wood (0

% humidity) produces approximately 5 kWh, while wood with a humidity level of 60% produces only around 1.5 kWh/kg.

Cleaning the flue pipe to the chimney

The flue must be swept through the stove’s door opening.

All burn plates, the air chamber and baffle plate must first be removed. See separate section under: Maintenance.

Control of the stove

Jøtul recommends that you personally carry out an inspection of the stove after sweeping/cleaning has been carried out. Check all visible surfaces for cracks. Also check that all of the joints are sealed and that the gaskets are in the correct position. Any gaskets showing signs of wear or damage must be replaced.

Thoroughly clean the gasket grooves, apply ceramic glue

(available at your local Jøtul dealer) and press the gasket well into place. The joint will dry quickly.

External maintenance

Painted products may change colour after several years usage. The surface should be cleaned and brushed free of any loose particles before new paint is applied.

Enamelled products must only be cleaned with a clean, dry cloth. Do not use water and soap. Any stains can be removed with cleaning liquids.

16

Service

Changing the burn plates (fig. 11)

1. First remove the side burn plates by lifting these up slightly with the help of the cams (at the base of the burn plates) and pull out.

2. When removing the second burn plate, be aware that the rear burn plate may fall into the stove. Support the rear burn plate to avoid causing any damage.

3. Check that the insulation is in place before replacing the burn plates.

4. Start by replacing the rear burn plate. Support it while

the first of the side burn plates is being positioned.

5. The side burn plates are then located in their correct positions; lift them up slightly with the aid of the cams at the base of the burn plates. They will then slide into place in the slots at the top of the combustion chamber.

Push them in against the side wall at the bottom, so that they are locked into place by the lower edge of the stove base.

Changing the air chamber (fig. 12)

1. Remove the burn plates (see relevant section).

2. Remove the M8 hexagon screw located underneath in the middle of the air chamber, towards the back wall.

3. Pull the air chamber forward so that the cams on each side go down in a vertical track at the front of the combustion chamber. Tip it forward and remove it through the door.

4. Before replacing the air chamber, check that the gasket is in place in the groove.

5. Angle the air chamber in through the door. Position the chamber vertically, so that the cams slide into the vertical groove at the front of the combustion chamber.

6. Lift the chamber up and push it backwards into the combustion chamber until it is lying firmly against the back wall.

7. Replace the air chamber. Use a M8x70mm hexagon screw. english

Optional equipment and

Accessories

Damper - cat. no: 340939

Assembly of Damper (fig. 4, 10, 14 and 15)

1. Open the door.

2. Remove the top plate. (fig.4 A)

3. Loosen the two screws that hold the upper front

(fig.10 B) and remove the parts.

4. Drill a 8.5 or 9 mm dia hole (see fig.14) at (D).

5. The baffle plate (A) is pulled backwards and placed at the front of the air chamber (B). (fig.15)

6. Attach the regulating bar (fig.14) (E) to the damper handle (F) with an M6 nut, as shown on the illustration.

7. Then guide the regulating bar through the vent cover

(K) and the hole in the smoke bell.

8. Attach the adapter (G) to the bar (H), as shown.

9. Screw the adapter to the regulating bar (E) from the inside of the smoke bell.

10. Guide the control bar (H) into the damper (I).

11. Put the baffle plate in place and put the damper in the slots (J) in the sides of the smoke bell.

Changing the baffle plate (fig. 13)

1. Prior to removing the baffle plate the burn plates and the air chamber must be removed first. Refer to the relevant section.

2. Lift the baffle plate at the rear edge, then push it back a little. Then lift it downwards and out through the doors.

3. To re-install the baffle plate, place the cams at the back edge of the plate on the side ribs in the top of the stove.

4. Push the plate backwards, lift it up and pull it forward, so that it rests on the cams at the front edge of the top of the stove.

Dismantling/assembly of the damper

1. See also separate section under Optional extras on the installation of the damper (fig.14).

2. The burn plates, air chamber and baffle plate must be removed prior to removal of the damper. Refer to the relevant section.

3. Lift the damper from its seat and pull it down. Unhook the regulating bar and the damper can be removed through the doors.

4. The damper is re-fitted with its curved end facing backwards and with the connector for the regulating bar facing downwards.

5. Hook the regulating bar onto the damper, lift the damper and relocate it in its seat.

Gold-plated handles - cat. no: 340946. (fig. 6, 10, 16, 17, 18)

Assembly

The set consists of an upper handle (fig.16 and a lower handle (fig.17).

1. First remove the lower handle from the stove (fig.6)

(A). The new gold-plated handle may then be screwed in place (fig.17).

2. Remove the screws holding the top plate and then remove the plate

3. Now loosen the two screws holding the upper front

(fig.10 B) and remove the part.

4. Loosen the 2 hexagonal screws that now are visible behind where the upper front was.

5. Now lift the loose part (the vent cover) up and remove the upper vent handle (fig.6 B).

6. Place the new gold-plated handle (fig.16) in position.

Make sure that the innermost part of the handle is positioned between the two nipples (fig.18 A) on the vent.

7. Install the air vent cover. Make sure that it is held in firmly in place while tightening the screws.

8. Check the operation of the upper handle. It should move freely and easily.

9. Install the upper front (fig.10 B) and the top plate.

Note! To avoid unnecessary wear of the surface of the goldplated handles, we recommend that you use the wooden part of the stove’s handle when regulating the flow of air, when the stove is in use.

17

18 english

Gold plated logo - cat. no. 350403

The oval Jøtul logo can be replaced with a gold-plated version to add an exclusive decorative touch to your stove.

1. Remove the top plate.

2. Remove the screw behind the plate and remove the cast iron logo from the front.

3. Fit the new gold-plated logo by reversing the above procedure.

Grill - cat. no: 340943

If you want to use the grill, this can be done by opening the doors and placing the grill grid into the grooves in the burn plates.

Floor plate – cat. no. 350402 – blue - black enamel

An enamelled floor plate is available for your Jøtul F 301 in either blue-black finish. The dimensions of the plate are:

620 x 775 x 15 mm.

19

20 français

Sommaire

Verification de l’appareil

Réglementation ..............................................................................20

Fiche technique du poêle Jøtul F 301 ........................................20

Mesures de sécurité ........................................................................21

Installation du poele Jøtul F 301

Le sol ...................................................................................................21

La cheminée ......................................................................................21

Déballage avant l’installation ......................................................21

Vérifications des différents éléments ....................................... 22

Montage du conduit ...................................................................... 22

Choix de l’orifice du conduit de fumée ..................................... 22

Sortie à l’arrière ............................................................................... 22

Sortie latérale .................................................................................. 22

Sortie sur le dessus ........................................................................ 22

Consignes d’utilisation

Première utilisation ....................................................................... 22

Conseils d’utilisation pour l’usage quotidien .......................... 23

Entretien

Nettoyage de la vitre ..................................................................... 23

Vidage des cendres ........................................................................ 23

Nettoyage de la suie ...................................................................... 23

Nettoyage du conduit d’évacuation de la cheminée ............ 23

Inspection de l’appareil ................................................................. 23

Entretien extérieur de l’appareil .................................................24

Taille, qualité et quantité du bois ...............................................24

La qualité du bois selon Jøtul ......................................................24

Revision

Changement des plaques de doublage ....................................24

Changement de la deuxième chambre de combustion ................................................................................24

Remplacement du déflecteur .....................................................24

Démontage/montage la clef de buse .......................................24

Equipements et accessoires en

Option

La clef de buse ................................................................................. 25

Montage de la clef de buse .......................................................... 25

Les poignées en plaque or ............................................................ 25

Montage ........................................................................................... 25

Le logo en plaqué or ....................................................................... 25

Le grill ............................................................................................... 25

La plaque de protection du sol .................................................... 25

Fig. ....................................................................................56-59

Réglementation

Le poêle Jøtul F 301 est un poêle non polluant.

L’installation des poêles doit être effectuée conformément aux normes et réglementations nationales en vigueur.

Nous vous recommandons de vous inspirer des règles du

D.T.U. 24.2.2.

Votre revendeur ayant été spécialement sélectionné en fonction de ses connaissances de vos législations nationales, il est tout à fait à même de vous aider à adapter votre installation aux normes de sécurité et à la législation en vigueur.

Attention! Assurez-vous que la pièce dans laquelle le poêle doit être installé est correctement ventilée.

Une ventilation inadéquate peut entraîner l’émission de fumée dans la pièce et risque de provoquer, un état de somnolence, des nausées ou des malaises, chez les personnes présentes.

Assurez-vous que les dimensions de la cheminée sont adaptées au poêle et que le système de fixation est

étanche et en bon état de fonctionnement. La présence de fumée dans un espace clos nuit gravement à la santé. Les consignes de montage, d’installation et d’utilisation sont livrées avec le produit. L’installation ne peut être entamée qu’une fois que l’appareil a été inspecté.

Vous devez lire entierement le present manuel avant de commencer et le conserver pendant toute son utilisation.

Fiche technique de poêle Jøtul F 301 :

Matériau : Fonte

Traitement de surface : Email bleu noir.

Combustible:

Longueur maximum des bûches :

Entrée d’air :

Bois uniquement

34 cm

Par en bas et par le haut de la vitre.

Système de combustion : Double chambre de combustion

Sortie du conduit de raccordement :

Diamètre de sortie :

Poids approximatif :

Sur le dessus, à l’arrière, sur les côtés

Ø 150 mm/ 177 cm

200 kg

2 section

Accessoires en option : Pare-étincelles, plaque de protection disponible en bleu noir, clef de buse, gril, poignées en plaqué or, logo en plaqué or.

Dimensions du produit, distances de sécurité etc. : Voir fig. 1

Distance entre le poêle et un mur ininflammable :

La distance minimale entre l’appareil et un mur ininflammable est de 90 mm pour l’arrière et de 190 mm pour les côtés.

Aucun tapis ou linoléum ne doit être installé sous l’écran protecteur au sol.

Mesures de securite

Prenez garde à toujours appliquer ces mesures de sécurité avant d’utiliser votre poêle.

• Mettez un pare-étincelles lorsque vous utilisez le poêle portes ouvertes. Vérifiez également que les meubles et les matériaux inflammables soient suffisamment

éloignés du poêle.

• N’éteignez pas les flammes ou les cendres avec de l’eau pendant l’utilisation, vous risqueriez d’endommager le poêle et de vous blesser.

• Lorsqu’il fonctionne, le poêle devient très chaud, attention à ne pas vous brûler.

• Jetez les cendres à l’extérieur ou déversez-les dans un endroit sans danger.

• Une poubelle métallique avec un couvercle en métal ininflammable vous permettra de jeter les cendres et la suie. Ces résidus doivent y être entreposés pendant au moins une semaine pour que les braises soient complètement éteintes. Si vous deviez vider la poubelle avant ce délai, remplissez-la d’eau et remuez

énergiquement.

• Les cendres peuvent servir d’engrais pour les rosiers et les autres plantes.

Installation du poele Jøtul F

301

Vérifiez que le poêle est en bon état avant de commencer l’installation.

Le poêle est lourd ! Prévoyez l’aide d’une personne avant de commencer l’installation.

Le sol

Si vous installez le poêle sur du parquet, assurez-vous que le plancher est suffisamment solide pour supporter le poids de l’appareil.

La cheminee

Le poêle peut être raccordé à un boisseau, un élément préfabriqué ou à un conduit en acier inoxydable.

Raccordez le poêle à la cheminée en suivant la méthode décrite par le constructeur. français

Deballage avant l’installation

Le poêle est livré dans une seule caisse avec le support, le joint du conduit d’évacuation et les isolateurs qui doivent

être assemblés.

1. Après avoir déballé l’appareil, détachez la plaque arrière de convection et les plaques latérales inférieures qui sont attachées au produit. Ne faites pas tomber ces

éléments, vous risqueriez de les endommager.

2. Retirez la plaque supérieure en dévissant les deux vis situées dessous. Les vis sont accessibles de l’arrière du produit (fig. 4A). Retirez la grille supérieure.

3. Retirez la poignée, la trappe du cendrier et la barre latérale emballéess dans la partie supérieure du poêle.

4. Ouvrez la porte à l’aide de la poignée et retirez la plaque arrière de convection, le joint du conduit, le tiroir du cendrier, le dessus du conduit et le conduit.

5. Fermez le porte. Les plaques, le déflecteur et la plaque de diffusion peuvent être extraits pour faciliter l´installation. (Pour plus d’informations, consultez le chapitre Révision).

6. Dépliez le carton pour protéger le sol.

7. Posez la palette de bois sur le sol et faites-y doucement basculer l’appareil sur le dos.

8. Attention, l’appareil est lourd, prévoyez l’aide d’une personne pour vous aider.

9. Fixez les côtés du support (A) à l’aide des vis (B) de 8 x

20 mm et des rondelles fixées sur les côtés (fig. 2).

10. Serrez les vis à moitié.

11. Disposez la barre transversale (C) entre les pieds du support arrière et fixez-les à l’aide des vis rattachées aux pieds. Vissez les vis des supports latéraux (A).

Vérifiez que les supports latéraux sont alignés avec les autres éléments latéraux.

12. Mettez le poêle à la verticale et vérifiez que les pieds des supports latéraux supportent le poids en premier.

(fig. 3).

13. Ouvrez la porte à l’aide de la poignée (fig. 4). Installez la plaque inférieure de convection (B) sous l’appareil

à l’aide des vis (C), des entretoises (D) et des écrous (E) placés à l’intérieur de l’appareil.

14. Attachez la partie frontale du support (F) au support latéral à l’aide des deux charnières. Les vis et les rondelles sont rattachées aux charnières (G). Fixez la partie frontale du côté gauche du support à l’aide de la vis (H). Vissez la vis à la plaque inférieure avec sa rondelle. Vérifiez que la commande d’entrée d’air inférieure soit dans la bonne position.

15. Mettez le couvercle du conduit et le tiroir du cendrier

à leur place.

16. Vérifiez les instruments. Voir le chapitre : Vérification des différents éléments.

17. Prenez la plaque de convection (A) et insérez-la dans la rainure (B) à l’arrière et à l’intérieur des côtés (C).

Voire fig. 5.

18. Mettez la plaque supérieure au-dessus du poêle sans la fixer.

19. Installez la trappe du cendrier à sa place.

20. Les vis de blocage situées sous les pieds peuvent compenser les différences de niveau du sol.

21

français

Verification des differents elements

(fig. 6)

Vérifiez tous les éléments après avoir monté l’appareil. Ils doivent fonctionner aisément et correctement. Lorsque le poêle est chaud, vous pouvez utiliser la poignée amovible.

Entrées d’air inférieure (A) et supérieure (B).

Position gauche = fermé. Position droite = ouvert à fond.

Loquet de porte (C). Placez la poignée sur la vis de la porte et tournez-la vers le haut.

Pare-cendres (E). Levez-la pour l’ouvrir. Baissez-la pour la fermer.

Cendrier (F). Soulevez le pare-cendres (E). Utilisez un gant ou autre et tirez-la le cendrier vers vous.

• Si la clé de tirage optionnelle a été installée (G) - pour le fermer – poussez-la pour l’ouvrir.

Montage du conduit

Choix de l’orifice du conduit de fumée

(fig. 7, 8 et 9)

Il est conseillé de faire un essai “in situ” de l’appareil avant de perforer la cheminée.

Le diamètre du conduit d’évacuation du poêle doit être supérieur à 150 mm. 180 mm pour fonctionner portes ouvertes.

Décidez où vous allez fixer le conduit d’évacuation ; en haut, à l’arrière ou sur les côtés.

3. Protégez-vous les yeux - avec des lunettes protectrices

- contre les éclats d’émail. Utilisez une masse lourde ou un objet de ce type et guidez le coup avec un tasseau de bois pour frapper vigoureusement sur le centre de la partie (D). Vous pouvez frapper d’un côté ou de l’autre.

Cette partie se détachera sous l’impact.

4. Sur l’adaptateur 292 217 fourni avec l’appareil, repérez les deux trous ménagés dans la buse en fonte. Percez l’adaptateur, mettez du mastique réfractaire autour, emboîtez le et boulonnez le avec des vis de 6 X 20 environ plu écrous de 6 et rondelles.

5. Raccordez le premier tuyau, ou le coude, ou le siphon, puis poursuivez jusqu’au conduit de cheminée.

6. Fixez la buse sur le poêle avec les vis (C).

7. Fixez la plaque supérieure (fig. 4 A) et mettez la grille supérieure à sa place.

Sortie à l’arrière (fig. 7-8)

1. Retirez la plaque supérieure du conduit d’évacuation et la vis (A) lorsque le poêle est à la bonne distance du mur.

2. Le haut de la plaque de convection est prédécoupé (B) ainsi que le haut du panneau latéral (D) pour laisser passer la buse en fonte fournie avec l’appareil.

3. La buse d’évacuation fournie peut pivoter à 190º

(fig . 8 A).

4. Les parties prédécoupées de la plaque arrière de convection peuvent être enlevées à l’aide d’une scie à métaux ou d’une cisaille.

Sorties latérale (fig. 7-8)

1. Si vous montez le conduit d’évacuation sur le côté, le coin supérieur gauche du panneau latéral doit être ouvert pour permettre au conduit d’évacuation de passer. La partie supérieure du panneau latéral doit être recouverte de plastique ; disposez du carton sur le sol.

2. Faites une incision de 20 mm sur le panneau latéral (fig.

7C) qui vous permettra de retirer plus facilement cette partie pour laisser passer la buse.

22

Sortie par-dessus (fig. 7 et 9)

1. Mettez la grille supérieure sur le carton qui recouvre le sol, émail vers vous.

2. Recouvrez la grille de plastique ou d’un matériau similaire et cassez la partie A de la grille en frappant dessus avec un marteau. Vous pouvez diriger le tir en plaçant un tasseau de bois de 5 X 5 ou une broche au milieu de l’opercule à casser. (Mettez des lunettes pour

vous protéger contre les éclats d’émail).

3. Procédez avec l’adaptateur comme indiqué ci-dessus, point 4. Une vis (fig. 7A) située en face de l’orifice d’évacuation du poêle permet de fixer l’adaptateur.

4. Utilisez les joints fournis avec l’appareil .

Tres important : Le joint doit être complètement hermétique. Une fuite éventuelle peut compromettre le bon fonctionnement de l’appareil.

Si, plus tard, vous devez réinstaller l’appareil avec un autre orifice d’évacuation - ou si le mauvais côté a été déplacé malencontreusement - des panneaux de rechange sont disponibles. Pour le remplacer, suivez les instructions suivantes :

- Enlevez la plaque supérieure.

- Dévissez la plaque frontale.

- Enlevez les deux vis du dessus et soulevez le panneau latéral vers le haut puis vers l’extérieur.

Consignes d’utilisation

Le poêle Jøtul Jøtul F 301 comprend une double chambre de combustion facilitant le brûlage des gaz et des particules toxiques. Respectez les consignes de ce manuel pour faire fonctionner l’appareil.

Le poêle Jøtul F 301 comprend des équipements décrits plus loin au sein du chapitre : Vérification des fonctions qui sont représentés dans la fig. 6.

Premiere utilisation

Ouvrez complètement l’entrée d’air inférieure en tirant la commande vers la droite (fig. 6A) et ouvrez l’entrée d’air supérieure de même (fig. 6 B).

Mettez du papier froissé et du petit bois à l’intérieur du poêle et allumez d’abord un petit feu. Rajoutez du petit bois, puis de bûches et laissez brûler le feu vigoureusement pendant quelques heures.

Note: émanations lors de la première utilisation.

Appareils peints : En allumant pour la première fois le feu, il est normal que le poêle émette des vapeurs irritantes qui dégagent une odeur. Ces vapeurs ne sont pas toxiques.

Toutefois, ouvrez une porte ou une fenêtre pour aérer la pièce. Laissez le feu brûler vivement jusqu’à la disparition du gaz, de la fumée et des odeurs.

Appareils émaillés : De l’eau de condensation peut apparaître en surface au cours de la première utilisation.

Important : Pour éviter que les joints de porte ne collent

à l’appareil, laissez les ouvertes. La condensation doit être séchée immédiatement. En suite, vous pourrez refermer les portes en toute sécurité.

français

Note: N’utilisez jamais d’essence ou de combustible de ce type pour faire prendre le feu dans le poêle : Ceci est dangereux et risque d’endommager l’appareil.

Rappel : Toute utilisation non conforme éteint les possibilités de recours à la garantie.

Entretien

Nettoyage de la vitre

Nettoyez de temps en temps les cendres qui se sont accumulées sur la surface interne de la vitre. La quantité de suie déposée sur la vitre dépend de l’aération du local ou du réglage de l’entrée d’air secondaire (figure 6 B).

Un bon conseil! Pour le nettoyage courant, humidifiez un peu de papier de cuisine avec de l’eau chaude et trempezle dans la cendre. Frottez la vitre avec le papier pour faire disparaître la suie. Frottez et rincez la vitre à l’eau claire.

Faites sécher la vitre avant de réutiliser le poêle. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez un produit pour le nettoyage des vitres.

Conseils d’utilisation pour l’usage quotidien

Fermez l’entrée d’air principale (fig. 6 A) lorsque le feu devient vif. Vérifiez si la postcombustion (deuxième combustion) a commencé ; elle se caractérise par des flammes de couleur jaune s’élevant à l’avant de la chambre de combustion. Réglez la rapidité de la combustion à l’aide l’entrée d’air secondaire (fig. 6 B).

Après une période de feu ralenti, le matin au lever, ou le soir, après avoir rechargé le poêle de bûches, faites un feu vif pendant 5 à 10 minutes pour brûler les excès de cendres dus à la combustion ralentie et auto-nettoyer votre poêle des dépôts de suie, ainsi que la vitre.

Note : Utilisez toujours du bois de bonne qualité pour ne pas endommager le poêle et pour obtenir un meilleur chauffage.

Attention: Ne faites jamais surchauffer le poêle. Il y a risque de surchauffe lorsque vous chargez trop le poêle. En cas de surchauffe, une partie du poêle ou de la cheminée rougeoie, ce qui peut causer un incendie ou endommager gravement le poêle. Fermez immédiatement les entrées d’air.

Ne faites jamais brûler les matériaux suivants :

- Déchets ménagers

- Bois peint ou traité - extrêmement toxique -

- Planches de bois en contreplaqué

- Bois de récupération

Ces produits sont polluants et risquent d’endommager l’appareil.

Vidage des cendres

Le poêle Jøtul F 301 est équipé d’un cendrier qui facilite l’élimination des cendres. Faites tomber les cendres dans le cendrier. Utilisez un gant ou autre pour saisir la poignée du cendrier et déversez la cendre.

Laissez toujours une fine couche de cendre protectrice au fond du poêle. Voir aussi la manière de manipuler les cendres dans la section “ Mesures de prévention des incendies ”.

Nettoyage de la suie

De la suie peut se déposer sur les parois internes du poêle lorsqu’il fonctionne. La suie est un isolant qui va réduire la production de chaleur du poêle. Surveillez et évitez les dépôts de suie lors de l’utilisation du poêle.

Inspectez le poêle au moins une fois par an, lors d’un des deux ramonages de l’installation.

Inspection de l’appareil

Jøtul vous recommande d’inspecter complètement le poêle vous-même après l’avoir nettoyé et balayé. Vérifiez que les surfaces apparentes ne soient pas fissurées. Vérifiez que tous les joints soient étanches et qu’ils se trouvent à leur place. Remplacez les joints lâches ou endommagés.

Nettoyez à fond les rainures des joints, puis recollez bien le joint avec de la colle spéciale fournie par votre revendeur

Jøtul, en maintenant une forte pression.

23

français

Entretien exterieur de l’appareil

La peinture. Après plusieurs années d’utilisation, la couleur de la peinture peut passer. Brossez et lavez la surface du poêle afin d’enlever toutes les particules avant d’appliquer une nouvelle couche de peinture.

L’émail. Les parties recouvertes d’émail doivent être frottées avec un chiffon. N’utilisez pas d’eau ou de savon. Les taches peuvent être lavées à l’aide d’un liquide nettoyant.

4. Remplacez d’abord la plaque arrière. Soutenez-la lorsque vous fixez la première plaque latérale.

5. Pour remettre les plaques de doublage latérales à leur place ; soulevez-les légèrement à l’aides des cames. Elles glisseront sur les rainures de la partie supérieure de la chambre de combustion. Poussez-les de nouveau vers la paroi latérale inférieure pour qu’elles se bloquent contre le coin inférieur du support du poêle.

Taille, qualite et quantite du bois

Longueur maximum des bûches : 34 cm. Les bûches doivent

être placées parallèlement à la paroi du fond de la chambre de combustion. Jøtul F 301 a une puissance nominale de

7,0 kWh. Selon nos calculs, il faut 2,8 kg de bois de bonne qualité par heure pour atteindre cette capacité nominale, dans les conditions optimales d’utilisation.

La qualite du bois selon Jøtul

Le bois de bonne qualité doit être séché pour contenir moins de 20% d’humidité. Pour cela, le bois doit être coupé à la fin de l’automne, être fendu et empilé, les bûches croisées ; le bois doit être correctement aéré et couvert pour ne pas absorber la pluie. Le temps minimum de séchage est de 18 à 24 mois. Plus une année de lavage préalable à la pluie pour le chêne. A l’automne, rentrez les bûches qui serviront à la consommation hivernale. Nous considérons que les bois suivants sont de bonne qualité :

Hêtre, charme et chêne.

La masse énergétique d’un kilogramme de bois varie très peu d’un bois à l’autre. En revanche, sa masse volumique varie énormément d’un bois à l’autre. Par exemple, une certaine quantité de bouleau fournira moins de kWh que la même quantité de chêne. La masse énergétique d’un kilogramme de bois contenant environ 20 % d’eau correspond à 3,8 kWh. Un kilogramme de bois sec

(contenant 0 % d’humidité) fournit 5 Kwh, alors que du bois comprenant 60 % d’eau ne fournit que 1,5 kWh/kg.

Changement de la deuxieme chambre de combustion (fig. 12)

1. Enlevez les plaques de doublage (voir chapitre correspondant).

2. Dévissez la vis TH M8 située, au milieu de la deuxième chambre de combustion, près de la paroi du fond du poêle.

3. Tirez la deuxième chambre de combustion vers l’extérieur de manière à ce que les cames latérales descendent verticalement devant la chambre de combustion. Basculez-la vers l’avant et tirez-la par la porte.

4. Avant de remplacer la deuxième chambre de combustion, vérifiez que le joint est bien dans la rainure.

5. Orientez la deuxième chambre de combustion pour la faire passer par la porte. Mettez la deuxième chambre de combustion à la verticale pour que les cames glissent dans la rainure située sur la partie frontale de la chambre de combustion.

6. Soulevez la chambre en la tirant vers le haut et poussezla dans la chambre de combustion jusqu’à ce qu’elle soit accolée à la paroi du fond.

7. Fixez de nouveau la deuxième chambre de combustion

à l’aide d’une vis TH M8 x 70 mm.

Changement du deflecteur (fig. 13)

1. Retirez les plaques de doublage et la deuxième chambre de combustion avant de changer le déflecteur.

Reportez-vous aux chapitres correspondants.

2. Soulevez le déflecteur par le côté gauche et poussezle un peu. Tirez-le vers le bas et faites le passer par la porte.

3. Pour replacer le déflecteur, fixez les cames au fond de la plaque sur les côtés latéraux du haut du poêle.

4. Poussez le déflecteur vers le fond, soulevez-le et tirez- le vers l’avant pour qu’il repose sur les cames, sur les coins avant du haut du poêle.

24

Revision

Changement des plaques de doublage

(fig. 11)

1. Retirez d’abord les plaques latérales en les soulevant doucement à l’aide des cames (puis faites les basculer) et tirez-les vers vous.

2. En retirant la seconde plaque, faites attention à ne pas laisser tomber la plaque arrière dans le poêle. Soutenez la plaque arrière pour ne pas endommager l’appareil.

3. Vérifiez que l’isolation soit en place avant de remplacer les plaques.

Demontage/montage de la clef de buse

1. Voire également le chapitre Accessoires en option traitant de l’installation (fig. 14).

2. Les plaques de doublage, la double chambre de combustion et le déflecteur doivent être retirés avant de retirer le mécanisme de la clef de buse. Voire le chapitre correspondant.

3. Soulevez la clef de son emplacement et tirez-le vers le bas. Décrochez la barre de réglage pour que le registre puisse sortir par la porte.

4. Replacez de manière à ce que l’embout incurvé soit orienté vers l’arrière et que le connecteur de la barre de réglage soit orienté vers le bas.

5. Accrochez la barre de réglage à la clef de buse, soulevez la clef et remettez-la à sa place.

Equipements et accessoires en option

La clef de buse - nº de catalogue :

340939

Montage de la clef de buse (Fig. 4, 10, 14 et

15)

1. Ouvrez le porte

2. Retirez la plaque supérieure (fig. 4 A).

3. Desserrez les deux vis qui maintiennent la partie frontale supérieure (fig. 10B) et retirez les éléments

4. Percez un orifice de 8,5 à 9 mm de diamètre. Voir fig.

14 (D).

5. Tirez le déflecteur (A) vers l’arrière et placez-la devant la double chambre de combustion (B) (fig. 15).

6. Fixez la barre de réglage (fig. 14) (E) à la poignée du registre (F) à l’aide d’un écrou M6 en suivant les instructions de l’illustration.

7. Ensuite, orientez la barre de réglage à travers le couvercle de l’aération (K) et l’orifice du détecteur de fumée

8. Fixez l’adaptateur (G) à la barre (H) conformément au schéma.

9. Vissez l’adaptateur à la barre régulatrice (E) de l’intérieur du détecteur de fumée.

10. Faites passer la barre de contrôle (H) dans le registre

(I).

11. Mettez le déflecteur en place et encastrez le registre dans les orifices (J) situés sur les côtés de la sortie de fumée.

français

2. Retirez les vis qui maintiennent la plaque du dessus et enlevez la plaque.

3. Desserrez les deux vis qui maintiennent la partie frontale supérieure (fig. 10 B) et détachez-la du poêle.

4. Desserrez les 2 vis à six pans qui apparaissent derrière l’emplacement initial de la partie frontale.

5. Ensuite, soulevez la partie lâche (le couvercle de l’aération) et retirez la poignée de l’aération supérieure.

(fig. 6 B).

6. Fixez la nouvelle poignée en plaqué or (fig. 16). Vérifiez que le centre de la poignée est placé entre les deux embouts (fig. 18 A) de l’aération.

7. Remettez le couvercle de l’aération. Fixez le solidement en resserrant les vis (attention à l’emplacement du joint)

8. Vérifiez que la poignée supérieure fonctionne correctement.

9. Fixez la partie frontale supérieure (fig. 10 B) et la plaque du dessus.

NB ! Pour éviter d’user inutilement la surface des poignées en plaqué or, nous vous conseillons d’utiliser la partie en bois de la poignée lorsque vous réglez l’arrivée d’air quand le poêle fonctionne.

Le logo en plaque or nº de catalogue : 350403

Pour décorer votre poêle, le logo ovale Jøtul peut être remplacé par un logo en plaqué or.

1. Retirez la plaque supérieure

2. Retirez la vis située derrière la plaque et enlevez le logo en fonte de la partie frontale.

3. Fixez le nouveau logo en plaqué or en répétant cette opération à l’envers.

Le gril - nº de catalogue : 340943

Pour utiliser le gril, ouvrez les portes et placez la grille du gril dans les rainures des plaques.

Les poignees en plaque or - nº de catalogue : 340946.

(Fig. 6, 10, 16, 17, 18)

Montage

Le jeu de poignées est composé d’une poignée supérieure

(fig. 16) et d’une poignée inférieure (fig. 17).

1. Dévissez la poignée inférieure du poêle (fig. 6) (A).

Vous pouvez maintenant visser la nouvelle poignée en plaqué or (fig. 17).

La plaque de protection du sol - nº de catalogue : 350402 - email bleu noir

Pour équiper votre poêle Jøtul F 301, une plaque de protection du sol en émail bleu noir est disponible en

25

26 español

Indice

Pruebas del producto

Relaciones con las autoridades en varios países .............................................................................26

Comprobaciones previas a la instalación ...............................26

Información de producto de Jøtul F 301 .................................26

Precauciones de seguridad generales ..................................... 27

Instalación de Jøtul F 301

Cimientos ....................................................................................... 27

Chimenea ....................................................................................... 27

Montaje previo a la instalación ................................................ 27

Comprobación de las piezas operativas .................................28

Montaje de la salida de humos .................................................28

Salida trasera .................................................................................28

Salida lateral ..................................................................................28

Salida superior ..............................................................................29

Instrucciones de funcionamiento

Encendido inicial...........................................................................29

Consejos para encender un fuego de uso diario ................................................................29

Mantenimiento

Limpieza del cristal ......................................................................30

Retirada de la ceniza ....................................................................30

Limpieza y retirada del hollín ....................................................30

Control de la estufa ......................................................................30

Mantenimiento externo .............................................................30

Longitud de la madera, cantidad y calidad ............................30

Definición de Jøtul de madera de buena calidad ..........................................................................30

Servicio

Cambio de los quemadores ........................................................31

Cambio de la cámara de aire ......................................................31

Cambio de la placa deflectora ....................................................31

Desmontaje/montaje del regulador de tiro ...........................31

Equipos y accesorios opcionales

Regulador de tiro .......................................................................... 32

Montaje del regulador de tiro ................................................... 32

Asas bañadas en oro .................................................................... 32

Montaje .......................................................................................... 32

Logotipo bañado en oro .............................................................. 32

Parrilla ............................................................................................. 32

Placa de suelo ................................................................................ 32

Fig. ..................................................................................56-59

Pruebas del producto

La Jøtul F 301 es una estufa que no deja residuos de combustión.

Las instrucciones para el montaje, instalación y funcionamiento se envían junto con el producto.

Relaciones con las autoridades en varios países

Su distribuidor ha sido seleccionado debido al conocimiento con el que cuenta en lo relativo a las regulaciones locales y puede proporcionar asistencia a la hora de asegurar que su instalación se haya efectuado de manera segura y legal.

Comprobaciones previas a la instalación

Advertencia: Es necesario asegurarse de que exista la ventilación adecuada en la habitación en la que va a instalarse la estufa. Será necesario un ladrillo de ventilación o un respiradero de pared de unas dimensiones mínimas de 230 x 75 mm para suministrar aire al fuego.

Un suministro de aire inadecuado puede hacer que el humo del gas se esparza por la habitación. Esta situación, que es sumamente peligrosa, puede causar pérdida de la consciencia, náuseas y mareos.

Es importante asegurarse de que la chimenea o el sistema de salida de humos en el que va a instalarse la estufa funcione debidamente. Los productos derivados de la combustión que pudieran entrar en una habitación constituyen un grave riesgo para la salud. Por lo tanto, antes de la instalación es necesario hacer que un profesional cualificado inspeccione la chimenea/sistema de salida de humos y apruebe su adecuación.

Información de producto de Jøtul F 301:

Material:

Acabado:

Hierro fundido

Esmalte para estufas de color negro azulado

Longitud máxima de los troncos:

Sistema de tiro:

34 cm

Tiro superior y respiradero de encendido

Superior, trasera* y ambos lados Salida de humos:

Dimensiones del tubo de humos: 150 mm de diámetro/177 cm 2

Peso: sección transversal

200 kg.

Equipos opcionales: Pantalla cortafuego, placa de suelo en negro azulada , regulador de tiro, parrilla, asas bañadas en oro,logotipo bañado en oro.

Medidas de producto, paredes ignífugas, etc.: Ver la fig. 1 español

español

* Si se utiliza el respiradero trasero, debe utilizarse un tubo de salida de humos de 175 mm de diámetro (instalado fuera de la curva de la salida de humos) y un collar de chimenea de 175 mm si la distancia a la pared es inferior a 90 mm. En los demás casos, el tamaño utilizado será de 150 mm.

Distancias de la estufa a las paredes fabricadas con materiales combustibles:

El producto, que es una estufa de convección, ha sido aprobado de acuerdo con la legislación Noruega relativa a la instalación en Noruega en la proximidad de paredes fabricadas con materiales combustibles a una distancia mínima de 90 mm en la parte posterior y de 190 mm en los lados. Ver la fig. 1.

No está permitida la colocación de alfombras ni de linóleo debajo de la plancha del suelo.

Precauciones de seguridad generales

Cuando se utilice la estufa siempre deben seguirse estas precauciones de seguridad:

• Asegurarse de que cuando se utilice la estufa las puertas estén abiertas y se haya instalado una pantalla cortafuego frente a la estufa. También es necesario asegurarse de que el mobiliario y otros materiales inflamables están situados a una distancia segura de la estufa.

• No apagar nunca las llamas o las cenizas con agua durante la utilización de la estufa, ya que podría dañarse la estufa e incluso producirse lesiones personales.

• La estufa se calienta durante su utilización y puede causar quemaduras si se tocan sus superficies.

• La ceniza debe eliminarse en un lugar seguro en el exterior o vaciarse en un lugar en el que no represente un riesgo potencial. Comprobar las normativas locales contra incendios.

• Debe disponerse de un recipiente de material ignífugo con tapa hermética para el almacenamiento del hollín y de la ceniza. El depósito debe conservarse durante al menos 7 días con el fin de asegurarse de que las brasas se han extinguido totalmente. Si fuera necesario vaciar el recipiente antes de este plazo, añadir agua abundante y mezclarla con las cenizas antes de hacerlo.

• Conservar la ceniza. Es un fertilizante excelente para los rosales y otras plantas.

Instalación de Jøtul F 301

Nota: Inspeccionar la estufa con el fin de asegurarse de que esté libre de daños antes de comenzar la instalación.

¡Este producto es pesado! Antes de comenzar la instalación debe poder contarse con un ayudante.

español

Cimientos

Si la Jøtul F 301 ha de instalarse sobre un suelo de madera, comprobar que el suelo debajo de la estufa sea lo bastante fuerte como para resistir el peso.

Chimenea

La estufa puede conectarse a una chimenea de acero o a un elemento prefabricado de ladrillo.

El montaje de la chimenea debe efectuarse de acuerdo con los procedimientos indicados por los proveedores.

La entrada de humo del gas en espacios cerrados puede representar un peligro grave para la salud.

Circulación de aire

El uso de una chimenea requiere un abundante suministro de aire puro a la habitación donde se ha instalado el producto. Si la casa está cerrada herméticamente, la habitación debe equiparse con un suministro adicional de aire puro a través de respiraderos. Evite el uso de ventiladores en las habitaciones donde haya chimeneas porque podrían causar una presión negativa y aspirar gases venenosos dentro de la habitación.

Montaje previo a la instalación

Este producto se entrega en una sola caja de embalaje en la que es necesario montar la sección de la base, la curva de la salida de humos y las pantallas térmicas.

1. Tras desembalar el producto, soltar la pantalla térmica y las placas laterales inferiores que están fijadas al producto. Debe tenerse cuidado de evitar dejar caer estas piezas, ya que podrían sufrir daños.

2. Retirar la placa superior destornillando dos tornillos en el lado inferior de la placa. Los tornillos son accesibles desde la parte posterior del producto (fig. 4A). Retirar la rejilla superior.

3. Retirar el asa, el reborde para la ceniza y el travesaño que están embalados en la sección superior.

4. Utilizar el asa para abrir la puerta y retirar la pantalla térmica, la curva de la salida de humos, el sistema de extracción de la ceniza, la tapa del respiradero y el respiradero.

5. Cerrar las puertas. Los quemadores, la cámara de aire y la placa deflectora pueden retirarse si se desea con el fin de aligerar el producto durante su instalación. (Para más información, leer el capítulo dedicado al servicio de la estufa).

6. Extender sobre el suelo la caja de cartón con el fin de protegerlo.

7. Colocar el palet de madera sobre el cartón y colocar cuidadosamente el producto de manera que descanse sobre su lado posterior.

8. Debe tenerse en cuenta que el producto es muy pesado y, por lo tanto, es necesario contar con un ayudante.

9. Fijar los lados de la base (A) utilizando los tornillos de

8 x 20 mm (B) y las arandelas que están fijadas a los lados (fig. 2).

27

28 español

10. Atornillar los tornillos hasta la mitad de su recorrido.

11. Colocar el travesaño (C) entre las patas de la base traseras y fijarlo con los tornillos que ya están colocados en las patas. Apretar los tornillos en los lados de la base

(A). Comprobar que los lados de la base estén alineados con las piezas laterales.

12. Colocar el producto en posición vertical asegurándose de que sean las patas traseras de la base las que soporten el peso en primer lugar (fig. 3).

13. Abrir la puerta utilizando el asa (fig. 4). Instalar la pantalla térmica (B) bajo la base del producto utilizando los dos tornillos de cabeza con reborde (C), piezas espaciadoras (D) y las tuercas (E), colocadas en el interior.

14. Fijar la parte frontal de la base (F) al lado derecho de la base en los dos clips. Los tornillos y las arandelas están fijados a las bisagras (G). Finalmente, fijar la parte frontal de la base al lado izquierdo de la base utilizando el tornillo (H). Apretar el tornillo con la arandela a la placa lateral inferior. Comprobar que el asa del respiradero inferior esté en la posición adecuada.

15. Colocar la tapa del respiradero y la bandeja de la ceniza en sus posiciones correctas.

16. Comprobar los mandos. Consultar la sección:

Comprobación de las piezas operativas.

17. Presionar los bordes de la placa de la pantalla térmica trasera (A) para unirlos e insertarlos en la ranura (B) situada en la parte trasera del interior de las piezas laterales (C). Ver la fig. 5.

18. Colocar la placa superior suelta sobre la estufa.

19. Fijar el reborde para la ceniza.

20. Los tornillos de ajuste situados bajo las patas pueden utilizarse para nivelar la estufa en caso de que el suelo no estuviera nivelado.

Comprobación de las piezas operativas

(fig. 6)

Una vez se ha montado el producto, comprobar todas las piezas operativas. Estas deben funcionar con suavidad y de manera satisfactoria. El asa suelta puede utilizarse cuando la estufa esté caliente.

• Tubo de ventilación inferior (A) y superior (B). Posición izquierda = cerrado. Posición derecha = totalmente abierto.

Cierre de la puerta (C). Sitúe la manilla en el tornillo del puerta y gire arriba.

Cajetín de ceniza (E). Para abrirlo, levántela, para cerrarlo, bájela.

Cajón de cenizas (F). Levante el cajetín de ceniza (fig.

E). Utilice un guante o algo similar y extráigalo el cajón de cenizas.

• Si ha instalado el regulador de tiro (G) opcional, tire la manilla del regulador para cerrar y empuje para abrir.

Montaje de la salida de humos

Elección de la salida de humos (fig. 7, 8 y 9)

Es aconsejable efectuar una “prueba in situ” del montaje completo antes de taladrar un agujero en la chimenea. La estufa debe instalarse con un conducto de salida de humos de 150 mm de diámetro.

Debe decidirse si la salida del conducto de humos va a situarse en la parte superior, trasera o lateral de la estufa.

Salida trasera (fig. 7-8)

1. Una vez la estufa está colocada correctamente con relación a la pared, retirar la placa superior y el tornillo

(A) de la salida del conducto de humos.

2. Se coloca en su posición la curva del conducto de la salida de humos y se retira la sección (B) necesaria de la pantalla térmica y/o (D) del panel lateral con el fin de crear una salida para el conducto de humos.

3. La curva de la salida del conducto de humos puede girarse 190º (fig. 8A).

4. La mejor manera de retirar las secciones de la pantalla térmica consiste en utilizar una sierra para metales u otra herramienta similar.

Salida lateral (fig. 7-8)

1. Si va a utilizarse una salida de humos montada lateralmente, es necesario hacer saltar la esquina superior trasera del panel lateral con el fin de crear una salida para el conducto de humos. La sección superior del panel lateral debe protegerse con plástico y el suelo debe cubrirse con cartón.

2. En primer lugar es necesario hacer dos cortes de 20 mm de longitud en el panel lateral (fig. 7C). Estos cortes facilitan la retirada de la sección para la salida del conducto de humos.

3. Utilizar protección ocular –gafas protectoras- como escudo frente a las esquirlas de esmalte. Utilizando un mazo pesado u otra herramienta similar, golpear el centro del área (D) de la parte dura del panel lateral. Puede golpearse en cualquiera de los lados. El área se separará.

4. Ajustar la longitud del conducto de salida de humos con un solapamiento mínimo de 40 mm en la curva del conducto de humos y el collar de la chimenea. (Seguir las instrucciones de instalación del proveedor de la chimenea).

5. Insertar el conducto de salida de humos ajustado en el collar de la chimenea montado (fig. 8) y, a continuación, tirar del conducto para introducirlo en la curva del conducto de salida de humos (B). (Utilizar la junta que se incluye para este fin).

6. Apretar los dos tornillos (C) en la curva del conducto de salida de humos. Fijar el conducto de salida de humos a la curva del conducto de salida de humos con dos tornillos hexagonales M6 x 16 que pueden encontrarse en la bolsa de los tornillos. Es necesario taladrar previamente un agujero de 5,5 mm en el conducto de salida de humos.

7. Montar la placa superior (fig. 4A) y colocar la rejilla superior en su posición.

español

español

Salida superior (fig. 7 y 9)

1. Colocar la rejilla superior sobre el cartón que cubre el suelo.

2. Cubrir la rejilla con plástico u otro material similar y, a continuación, retirar el área (A) de la rejilla superior golpeándola firmemente con un martillo. (Utilizar gafas de protección frente a las esquirlas de esmalte).

3. Se inserta directamente un conducto de salida de humos de 150 mm de diámetro en la salida del conducto de humos de la unidad. Se utiliza un tornillo, (fig. 7A), situado en la parte frontal de la salida del conducto de humos de la unidad para fijar el conducto de humos.

Hacer una marca en el conducto de salida de humos en el punto de entrada del tornillo cuando el conducto de humos esté totalmente insertado en la mente insertado en la base de la salida del conducto de humos y taladrar un agujero de 5,5 mm para el tornillo.

4. Utilizar la junta suministrada para estufas con el fin de sellar la junta entre el conducto de humos y la salida del conducto de humos de la unidad. Colocar la junta alrededor de la parte inferior del conducto de humos.

Apretar el tornillo y colocar la rejilla de nuevo.

Nota: Es extremadamente importante que la junta sea completamente hermética. Las fugas pueden causar un malfuncionamiento de la estufa.

Si la unidad va a reinstalarse en una fecha posterior con una salida del conducto de humos diferente – o si por error se ha retirado el lado equivocado- hay paneles de recambio disponibles. El procedimiento de reemplazo es el siguiente:

- Levantar y retirar la placa superior.

- Destornillar y retirar la placa frontal.

- Retirar los dos tornillos de la parte superior y levantar y extraer el panel lateral.

Instrucciones de funcionamiento

La Jøtul F 301 es una estufa de combustión limpia que utiliza una cámara de aire con el objeto de facilitar la combustión de gases y partículas peligrosos. Es importante que la unidad se utilice de acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.

La Jøtul F 301 está equipada con mandos que se describen más detalladamente en la sección: Comprobación de las

funciones y se ilustran en la fig. 6.

Encendido inicial

Abrir completamente el respiradero de la puerta desplazándolo totalmente hacia la derecha (fig. 6A) y, a continuación, abrir el respiradero del tiro desplazándolo hacia la derecha (fig. 6B).

español

Colocar papel de periódico arrugado, astillas para encender fuego y madera para iniciar un fuego pequeño. Añadir más madera y dejar que arda con fuerza durante dos horas.

Nota: Pueden producirse olores cuando se utilice la estufa por primera vez.

Productos pintados: Cuando se utilice por primera vez, la estufa puede emitir un gas irritante con un fuerte olor.

El gas no es tóxico, pero una ventana abierta cerca de la estufa proporcionará ventilación adicional. Dejar arder el fuego con fuerza hasta que haya desaparecido todo rastro del gas y no se detecte humo u olor alguno.

Productos esmaltados: Las primeras veces que se utiliza un producto nuevo, es posible que se produzca cierto grado de condensación de agua en la superficie de la estufa. Es importante secar la condensación inmediatamente.

Consejos para encender un fuego de uso diario

Colocar un tronco de madera de tamaño medio a cada lado de la base. Introducir papel de periódico arrugado entre y alrededor de los troncos, colocar encima una cantidad de astillas entrecruzadas y prender el papel de periódico. A medida que el fuego prenda y arda con fuerza pueden añadirse más troncos de mayor tamaño según sea necesario.

El respiradero de la puerta (fig. 6A) debe cerrarse una vez el fuego está ardiendo con fuerza. Comprobar que se inicie la combustión posterior (combustión secundaria). Esto puede verse en forma de llamas amarillas en frente de la cámara de aire. Ajustar la velocidad de la combustión al nivel deseado utilizando el respiradero del tiro (fig. 6B).

Retirar la ceniza cuando sea necesario y no permitir nunca que la estufa se llene tanto de ceniza que ésta supere el nivel de la rejilla del fuego.

Nota: Cuando se utilice la estufa como fuego abierto, ambas puertas deben estar abiertas con el fin de evitar que el humo se introduzca en la habitación. Con el fin de obtener los mejores resultados y evitar dañar la estufa siempre debe utilizarse madera de buena calidad.

Advertencia: No sobrecalentar nunca la estufa. Si cualquier parte de la estufa o de la chimenea se pusiera incandescente, se estaría produciendo un sobrecalentamiento cuyo resultado podría ser un incendio en la casa o daños graves tanto en la estufa como en la chimenea. Cerrar inmediatamente el control del aire si se observa esta situación.

29

30 español

No utilizar nunca los siguientes materiales como combustible para la estufa:

- Desechos domésticos, bolsas de plástico y similares.

- Madera pintada o impregnada (muy tóxica)

- Tablas laminadas o fibras vulcanizadas

- Madera de desecho

Estos materiales podrían dañar la estufa y contaminar la atmósfera.

El tiro de la chimenea nunca debe superar los 2,5 mm H

(25 Pa) durante el uso de la estufa.

2

O

El sobrecalentamiento consiste en llenar en exceso la estufa de combustible y/o abrir completamente el respiradero del tiro. Una señal segura de sobrecalentamiento se produce cuando partes de la estufa están incandescentes. Reducir el respiradero del tiro inmediatamente.

Limpieza y retirada del hollín

Durante la utilización de la estufa, el hollín puede depositarse en las paredes laterales y en el tubo de salida de humos. El hollín es muy buen aislante y reducirá la producción de calor de la estufa.

Al menos una vez al año debe efectuarse una inspección de mantenimiento rutinaria. Un buen momento para hacerlo es cuando se proceda al barrido de la chimenea y del conector.

Mantenimiento

Limpieza del cristal

Ocasionalmente es necesario limpiar la ceniza acumulada de la superficie interna del cristal. La cantidad de hollín que puede depositarse en el cristal podría depender de la cantidad local de tiro presente o de la regulación del control del aire superior.

Un buen consejo: Para la limpieza general puede utilizarse un rollo de papel de cocina – empaparlo con agua caliente e introducirlo en algunas cenizas. Frotar el cristal con el papel y se observará que la mayor parte del hollín desaparece.

Limpiar el cristal con agua limpia y secarlo completamente antes de encender la estufa. Si fuera necesario limpiar el cristal en mayor profundidad, recomendamos la utilización de un “limpiacristales”.

Control de la estufa

Jøtul recomienda que usted personalmente efectúe una inspección de la estufa después de haberse llevado a cabo el barrido/limpieza. Inspeccionar todas las superficies visibles en busca de fisuras. Comprobar también que todas las juntas estén selladas y que las guarniciones estén en posición correcta. Todas las juntas que muestren señales de desgaste o de daños deben reemplazarse.

Limpiar cuidadosamente las ranuras de las juntas, aplicar adhesivo cerámico y presionar la guarnición para colocarla en su lugar. La junta se secará rápidamente.

Mantenimiento externo

Tras algunos años de utilización es posible que los productos pintados sufran una alteración en su color. Es necesario cepillar la superficie para eliminar las partículas sueltas antes de aplicar la pintura nueva.

Los productos esmaltados tan sólo han de limpiarse con un trapo limpio y seco. No utilizar agua y jabón. Las manchas pueden eliminarse utilizando líquidos de limpieza.

Retirada de la ceniza

La Jøtul F 301 tiene una bandeja que facilita la eliminación de las cenizas.

Sacuda la ceniza para que caiga a través de la parrilla de la placa base a la bandeja para la ceniza. Utilice un guante o algo similar para sujetar el asa de la bandeja y sacarla.

Asegúrese de que la bandeja para las cenizas no se llene tanto que éstas no puedan caer a la bandeja a través de la parrilla. Deje siempre un poco de ceniza en el fondo como capa protectora de la base.

Vea también la descripción de cómo tratar las cenizas en la sección de medidas para prevención de incendios.

Longitud de la madera, cantidad y calidad

La longitud máxima de los troncos de madera es de 34

cm. Los troncos deben colocarse paralelamente a la pared posterior de la cámara de combustión. Debido a su eficacia

Jøtul F 301 tiene una capacidad nominal de 7,0 kWh. De acuerdo con los cálculos, la producción térmica nominal consumirá 2,8 Kg. de madera de buena calidad por hora.

Definición de Jøtul de madera de buena calidad

La madera de buena calidad debe secarse de manera que el contenido de agua sea de aproximadamente el 20-

25%. Para conseguirlo, la madera debe cortarse a finales de invierno, o a comienzos de la primavera, y secarse al aire libre durante el verano. En otoño los troncos deben llevarse al interior para su utilización durante el próximo invierno.

Por madera de buena calidad entendemos la mayor parte de los tipos de madera más conocidos, tales como haya, abedul y roble.

La masa energética de 1 Kg. de madera varía muy poco. Por otra parte, el peso neto de los diferentes tipos de madera varía considerablemente. Es decir, el peso de una cierta cantidad de madera de abedul proporcionará menos kWh que la misma cantidad de madera de haya. La masa energética de 1 Kg. de madera de buena calidad es de aproximadamente 3,8 kWh con un grado de humedad aproximado del 20%. 1 Kg. de madera completamente seca produce aproximadamente 5 kWh y una madera con un

60% de humedad tan sólo proporciona 1,5 kWh.

español

5. Introducir la cámara de aire inclinándola para pasarla a través de la puerta. Colocar la cámara verticalmente, de manera que las levas se deslicen en la ranura vertical situada en la parte frontal de la cámara de combustión.

6. Levantar la cámara y empujarla hacia atrás para introducirla en la cámara de combustión hasta que descanse firmemente contra la pared trasera.

7. Reemplazar la cámara de aire. Utilizar un tornillo hexagonal M8 x 70 mm.

Servicio

Cambio de los quemadores (fig. 11)

1. En primer lugar, retirar los quemadores laterales levantándolos ligeramente con ayuda de las levas (situadas en la base de los quemadores) y extrayéndolos.

2. Cuando se proceda a retirar el segundo quemador, es necesario tener en cuenta que el quemador trasero podría caer hacia el interior de la estufa. Sujetar el quemador trasero con el fin de evitar daños en la estufa.

3. Comprobar que el aislamiento esté en su lugar antes de colocar de nuevo los quemadores.

4. Comenzar por reemplazar el quemador trasero.

Sujetarlo mientras se esté colocando el primero de los quemadores laterales.

5. A continuación se colocan los quemadores laterales en sus posiciones correctas: Levantarlos ligeramente con ayuda de las levas situadas en la base de los quemadores. Se deslizarán hasta colocarse en su posición en las ranuras de la parte superior de la cámara de combustión. Empujarlos contra la pared lateral en la parte inferior, de manera que queden bloqueados en su posición por el borde inferior de la base de la estufa.

Cambio de la cámara de aire (fig. 12)

1. Retirar los quemadores (consultar la sección correspondiente).

2. Retirar el tornillo hexagonal M8 situado en el lado inferior de la parte media de la cámara de aire, hacia la pared trasera.

3. Tirar de la cámara de aire hacia delante de manera que las levas de cada lado se desplacen hacia abajo en una guía vertical situada en la parte frontal de la cámara de combustión. Inclinarla hacia adelante y extraerla a través de la puerta.

4. Antes de reemplazar la cámara de aire, comprobar que la guarnición esté colocada en la ranura.

Cambio de la placa deflectora (fig. 13)

1. Antes de retirar la placa deflectora, es necesario retirar los quemadores y la cámara de aire. Consultar la sección correspondiente.

2. Levantar la placa deflectora por el borde trasero y, a continuación, empujarla un poco hacia atrás.Levantarla y extraerla a través de la puerta.

3. Para reinstalar la placa deflectora, colocar las levas del borde trasero de la placa en los surcos laterales de la parte superior de la estufa.

4. Empujar la placa hacia atrás, levantarla y tirar de ella hacia delante, de manera que descanse sobre las levas situadas en el borde frontal de la parte superior de la estufa.

Desmontaje/montaje del regulador de tiro

1. Consultar también la sección independiente incluida en Accesorios opcionales dedicada a la instalación del regulador de tiro (fig. 14).

2. Es necesario retirar los quemadores, la cámara de aire y la placa deflectora entes de proceder a la retirada del regulador de tiro. Consultar la sección correspondiente.

3. Levantar el regulador de tiro de su asiento y tirar de

él hacia abajo. Desenganchar la barra de regulación.

El regulador de tiro puede extraerse a través de las puertas.

4. El regulador de tiro se reinstala con su extremo curvo orientado hacia atrás y con el conector para la barra de regulación orientado hacia abajo.

5. Enganchar la barra de regulación al regulador de tiro, levantar el regulador de tiro y colocarlo de nuevo en su asiento.

31

32 español

Equipos y accesorios opcionales

Regulador de tiro – nº de catálogo:

340939

Montaje del regulador de tiro

(fig. 4, 10, 14 y 15)

1. Abrir la puerta

2. Retirar la placa superior (fig. 4A).

3. Aflojar los dos tornillos que retienen la parte frontal superior (fig. 10B) y retirar las piezas.

4. Taladrar un agujero de 8,5 o 9 mm de diámetro. Ver la

fig. 14 en D.

5. La placa deflectora (A) se lleva hacia atrás y se coloca en la parte frontal de la cámara de aire (B) (fig. 15).

6. Fijar la barra de regulación (fig. 14) E al asa del regulador de tiro (F) con una tuerca M6, tal y como se muestra en la ilustración.

7. A continuación, guiar la barra de regulación a través de la tapa del respiradero (K) y el agujero de la campana de humos.

8. Fijar el adaptador (G) a la barra (H), tal y como se muestra.

9. Atornillar el adaptador a la barra de regulación (E) desde el interior de la campana de humos.

10. Guiar la barra de control (H) hacia el interior del regulador de tiro (I).

11. Colocar la placa deflectora en su lugar y colocar el regulador de tiro en las ranuras (J) de los laterales de la campana de humos.

7. Instalar la tapa del respiradero. Asegurarse d que se mantenga firmemente en su lugar mientras se aprietan los tornillos.

8. Comprobar el funcionamiento del asa superior. Debe moverse con facilidad y libertad.

9. Instalar la parte frontal superior (fig. 10B) y la placa superior.

Nota: Con el fin de evitar un desgaste innecesario de las asas bañadas en oro, recomendamos que se utilice la parte de madera del asa de la estufa cuando se proceda a regular el flujo de aire mientras se esté utilizando la estufa.

Logotipo bañado en oro – nº de catálogo: 350403

El logotipo oval de Jøtul puede reemplazarse por una versión bañada en oro para añadir un toque de decoración exclusivo a la estufa.

1. Retirar la placa superior.

2. Retirar el tornillo situado detrás de la placa y retirar el logotipo de hierro fundido de la parte frontal.

3. Instalar el nuevo logotipo bañado en oro siguiendo el procedimiento anterior en orden inverso.

Parrilla – nº de catálogo: 340943

Si se desea utilizar la parrilla, esto puede hacerse abriendo las puertas y colocando la parrilla en las ranuras de los quemadores.

Asas bañadas en oro – nº de catálogo:

340946 (fig. 6, 10, 16, 17, 18)

Montaje

El conjunto está formado por un asa superior (fig. 16) y un asa inferior (fig. 17).

1. En primer lugar, retirar el asa inferior de la estufa

(fig. 6A). A continuación puede atornillarse en su posición la nueva asa bañada en oro (fig. 17).

2. Retirar los tornillos que retienen la placa superior y, a continuación, retirar la placa.

3. Ahora, aflojar los dos tornillos que sujetan la parte frontal superior (fig. 10 B) y retirar la pieza.

4. Aflojar los dos tornillos hexagonales que ahora resultan visibles detrás en el lugar en que estaba la parte frontal superior.

5. Levantar la pieza suelta (la tapa del respiradero) y retirar el asa del respiradero superior (fig. 6B).

6. Colocar la nueva asa bañada en oro (fig. 16) en su posición. Comprobar que la parte más interior del asa esté colocada entre las dos boquillas (fig. 18 A) del respiradero.

Placa de suelo – nº de catálogo:

350402 – esmalte negro azulado

Hay una placa de suelo de esmalte disponible para la estufa

Jøtul F 301 con un acabado negro-azulado. Las dimensiones de la placa son: 620 x 775 x 15 mm.

33

34 italiano

Indice generale

Omologazione del prodotto

Normativa locale .............................................................................34

Specifiche tecniche sul camino Jøtul F 301 ..............................34

Precauzioni generali di sicurezza ................................................35

Installazione del camino Jøtul F 301

Basamento ........................................................................................35

Condotto del fumo ..........................................................................35

Montaggio prima dell’installazione ...........................................35

Controllo dei componenti funzionali .........................................36

Montaggio del condotto del fumo .............................................36

Scelta dell’uscita di scarico............................................................36

Uscita posteriore .............................................................................36

Uscita laterale ..................................................................................36

Uscita superiore ...............................................................................36

Istruzioni operative

Prima accensione ............................................................................ 37

Suggerimenti per l’uso quotidiano del camino ....................... 37

Manutenzione

Pulizia del vetro ................................................................................38

Eliminazione della cenere .............................................................38

Pulizia ed eliminazione della fuliggine ......................................38

Pulizia del condotto del fumo ......................................................38

Controllo del camino ......................................................................38

Manutenzione esterna ..................................................................38

Lunghezza, quantità e qualità della legna ................................38

Legna di qualità: Definizione della Jøtul ...................................38

Riparazione

Sostituzione delle piastre refrattarie .........................................39

Sostituzione della camera d’aria .................................................39

Sostituzione del parafiamma .......................................................39

Smontaggio e montaggio della valvola di tiraggio ..................................................................39

Accessori e componenti optional

Valvola di tiraggio ...........................................................................39

Montaggio della valvola di tiraggio ...........................................39

Maniglie placcate in oro ...............................................................40

Montaggio .......................................................................................40

Logo placcato in oro .......................................................................40

Griglia ................................................................................................40

Piastra di base .................................................................................40

Fig. ..................................................................................... 56-59

Omologazione del prodotto

Jøtul F 301 è una stufa pulita.

Le istruzioni per l’assemblaggio, l’installazione ed il funzionamento del camino sono fornite assieme al prodotto.

Normativa locale

Il rivenditore è stato selezionato in base alla sua conoscenza della normativa locale e può fornire l’assistenza necessaria ad assicurare un impianto sicuro ed a norma di legge.

Un’inadeguata ventilazione all’interno della stanza potrebbe provocare una fuga di gas prodotti dal fumo e provocare stanchezza, nausea e malori, rappresentando un fattore di notevole pericolo.

È importante assicurarsi che la cappa o il condotto del fumo in cui verrà collegato il camino funzionino perfettamente.

L’invasione dei prodotti secondari della combustione all’interno di un ambiente chiuso, ad esempio una stanza, costituiscono un grave rischio alla salute. Prima di procedere con l’installazione è quindi imperativo richiedere ad un professionista quali-ficato di controllare la cappa o il condotto fumario.

Specifiche tecniche sul camino Jøtul F 301

Materiale: Ghisa

Rivestimento esterno: Vernice nero-blu

Combustibile:

Lunghezza massima dei ciocchi:

Sistema di tiraggio:

Legna

34 cm

Tiraggio a monte e valvola di accensione

Sistema di combustione: Camera d’aria per

Scarico fumi: combustione secondaria

Superiore, posteriore* e su entrambi i lati

Dimensioni condotto del fumo:

Peso ca:

Ulteriori optional:

150 mm diametro/177 cm 2 sezione

200 kg.

Piastra di base smaltata in colore nero-blu, valvola di tiraggio, griglia, manopole placcata in oro, logo placcato in oro.

Dimensioni del camino, pareti refrattarie ecc.: Vedere la figura 1.

Se si utilizza l’apertura posteriore, è necessario adoperare un condotto del fumo di diametro pari a 175 mm (installato all’esterno del condotto a sezione ricurva) e, se la distanza dal muro è inferiore a 90 mm, un collare di cappa di 175 mm. Negli altri casi deve essere utilizzata un componente di dimensioni pari a 150 mm.

Distanze tra i camino e le pareti di materiali infiammabili.

Il prodotto, ovvero un camino di convezione, è stato dichiarato conforme alla normativa norvegese per l’installazione in prossimità di pareti composte da materiali infiammabili, ad una distanza minima di 90 mm sul lato posteriore e 190 mm sui lati. Vedere la figura 1. Non è consentito l’utilizzo di tappeti e di linoleum sotto la piastra per pavimento.

Precauzioni generali di sicurezza

Quando si adopera il camino, osservare sempre le precauzioni di sicurezza riportate di seguito:

• Quando il camino viene adoperato con le porte aperte, assicurarsi di collocarvi davanti un parascintille.

Assicurarsi inoltre che mobilio ed altri materiali infiammabili siano posti a distanza di sicurezza dal camino.

• Durante l’uso, non estinguere mai la fiamma o la cenere con acqua in quanto ciò può causare danni personali ed al camino.

• Il camino si surriscalda durante l’uso ed il contatto con le sue superfici può causare ustioni.

• La cenere deve essere smaltita all’esterno, in un luogo sicuro, oppure depositata in un’area in cui non costituisce un potenziale pericolo. Controllare la normativa antincendio locale.

• Per l’immagazzinamento di cenere e fuliggine è disponibile un apposito contenitore dotato di tappo e realizzato in materiale refrattario. Cenere e fuliggine vanno conservate per almeno sette giorni, per assicurare che le braci siano spente del tutto. Ove sia necessario svuotare il contenitore prima di tale periodo, aggiungere prima abbondante acqua e mischiarla con cura a cenere e fuliggine.

• Conservare la cenere: È un fertilizzante ottimo per rose ed altre piante.

Installazione del camino

Jøtul F 301

Nota: Ispezionare il camino per assicurarsi che sia privo di qualsiasi danno prima di procedere con l’installazione.

Il camino è pesante! Richiedere l’aiuto di qualcuno prima di iniziare l’installazione.

Basamento

Se il camino Jøtul F 301 deve essere installato su un pavimento di legno, assicurarsi che il pavimento sia abbastanza resistente da sostenerne il peso.

italiano

Condotto del fumo

Il presente camino può essere collegato ad un condotto del fumo realizzato in mattoni, in elementi prefabbricati o ad un condotto in acciaio.

Il condotto deve essere montato in conformità alle istruzioni indicate dal fornitore.

I gas causati dal fumo che penetrano in spazi chiusi possono rappresentare un rischio molto grave per la salute.

Montaggio prima dell’installazione

Il prodotto viene consegnato in una singola scatola di imballaggio: è necessario assemblare la sezione di base, la sezione curva del condotto del fumo e gli schermi termici.

1. Dopo avere liberato il prodotto dall’imballaggio, liberare lo schermo termico e le piastre laterali inferiori, che sono attaccate al prodotto. Fare attenzione ed evitare di far cadere questi componenti, che potrebbero riportare danni.

2. Rimuovere la piastra superiore estraendo le due viti che si trovano sulla superficie inferiore. Le viti sono raggiungibili dal retro del camino (figura 4 A).

Rimuovere la griglia superiore.

3. Rimuovere il manico, il contenitore della cenere e la traversa che sono imballati nella sezione superiore.

4. Utilizzando il manico, aprire la porta ed estrarne lo schermo termico, il condotto del fumo, il contenitore per la rimozione della cenere, la presa di ventilazione ed il relativo coperchio.

5. Chiudere la porta. Per alleggerire il peso del prodotto durante l’installazione, è possibile rimuovere le piastre refrattarie, la camera d’aria ed il parafiamma (per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo sulle riparazioni).

6. Per proteggere il pavimento, stendervi sopra il cartone di imballaggio.

7. Collocare sul cartone il supporto in legno ed adagiarvi con cautela il camino, poggiandolo sul lato posteriore.

8. Fare attenzione perché il prodotto è pesante: chiedere l’aiuto di qualcuno.

9. Fissare i lati della base (A), utilizzando le viti (B) 8 mm x 20 mm e le rondelle attaccate ai lati (figura 2).

10. Inserire le viti a metà.

11. Posizionare la traversa (C) tra i piedi posteriori della base e fermarla con le viti che sono fissate ai piedi.

Stringere le viti su entrambi i lati del basamento (A).

Controllare che entrambi i lati siano allineati con i componenti laterali.

12. Collocare il prodotto in posizione verticale, assicurandosi che il peso sia assorbito prima di tutto dai piedi posteriori della base (figura 3).

13. Aprire la porta aiutandosi con il manico (figura 4).

Installare lo schermo termico (B) al di sotto della base del prodotto, utilizzando due viti a testa tonda (C), dei distanziali (D) e d i dadi (E), da collocare nel lato interno.

35

italiano

14. Fermare la parte anteriore (F) della base al lato destro della base, dove si trovano i due fermi. Viti e rondelle sono fissate ai cardini (G). Infine, fissare la parte anteriore al lato sinistro della base, utilizzando la vite (H). Stringere la vite con la rondella collocata nel lato inferiore della piastra. Assicurarsi che la maniglia inferiore della presa di ventilazione sia in posizione corretta.

15. Collocare il coperchio della presa di ventilazione ed il contenitore della cenere in posizione corretta.

16. Verificare i controlli. Fare riferimento al paragrafo

Controllo dei componenti funzionali.

17. Premere assieme i bordi della piastra termica posteriore (A) ed inserirli nella scanalatura (B), sulla parte posteriore interna dei componenti laterali (C)

(vedere la figura 5).

18. Adagiare la piastra superiore in cima al camino, senza fissarla strettamente.

19. Fermare la mensola portacenere.

20. Le viti di regolazione al di sotto dei piedi possono essere utilizzate per livellare il camino se il pavimento non è diritto.

Controllo dei componenti funzionali

(figura 6)

Dopo avere montato il prodotto, controllarne tutti i componenti operativi. Questi devono funzionare senza problemi ed in modo soddisfacente. Il manico mobile può essere utilizzato quando il camino è caldo.

Valvola accensione (A) e tiraggio superiore (B).

Posizione: a sinistra = chiuso a destra = aperto.

Mensola portacenere (C). Sollevarla per aprire abbassarla per chiudere.

Contenitore della cenere (F). Sollevare la mensola (E.

Indossare un guanto per impugnare la maniglia sul ceneraio ed estrarre la cenere.

• Quando il regolatore é montato (G), tirare il regolatore per chiudere, e spingerlo per aprire.

Montaggio del condotto del fumo

Scelta dell’uscita di scarico (figure 7, 8 e 9)

È consigliabile effettuare una “prova” dell’intera struttura prima di perforare il condotto del fumo. Il camino deve essere installato con un tubo di scarico di diametro pari a 150 mm. Decidere se l’uscita dello scarico deve essere collocata in alto, sul lato posteriore o di lato.

Uscita posteriore (figura 7-8)

1. Una volta che la collocazione del camino è corretta rispetto al muro, rimuovere la piastra superiore e la vite

(A) sullo scarico del fumo.

2. Il condotto del fumo viene messo in posizione; la sezione dello schermo termicoi (B) e/o la sezione del pannello laterale (D) vengono rimosse per creare un’uscita per lo scarico del fumo.

36

3. Il condotto del fumo può essere ruotato di 190°

(figura 8 A).

4. Per rendere più semplice la rimozione delle sezioni dello schermo termico, è possibile utilizzare un seghetto a mano o un attrezzo analogo.

Uscita laterale (figura 7-8)

1. Se si prevede di utilizzare uno scarico montato lateralmente, è necessario estrarre l’angolo superiore e posteriore del pannello laterale in modo da creare un’uscita per il condotto del fumo. La sezione superiore del pannello laterale deve essere protetta con della plastica ed il pavimento va protetto con il cartone.

2. Prima di tutto effettuare degli intagli lunghi 2 cm nel pannello laterale (figura 7 C). Così facendo si semplifica la rimozione della sezione per l’uscita di scarico.

3. Utilizzare una visiera oculare - degli occhiali protettivi - per riparare gli occhi dalle schegge di smalto. Aiutandosi con un mazzuolo pesante o un attrezzo analogo, colpire con forza il centro dell’area (D), nel pannello laterale. È possibile colpire qualsiasi lato: l’area viene via.

4. Regolare la lunghezza del condotto del fumo in modo da ottenere una sovrapposizione minima di 40 mm all’interno della sezione ricurva e del collare della cappa

(seguire le istruzioni di installazione del fornitore della cappa).

5. Inserire nel collare della cappa montata il condotto del fumo così preparato (figura 8) e quindi tirare il tubo indietro nella sezione ricurva (B) (utilizzare la guarnizione fornita a questo scopo).

6. Stringere le due viti (C) sulla sezione di tubo ricurva.

Attaccare il condotto del fumo alla sezione ricurva utilizzando le due viti esagonali autofilettanti M6 x 16, presenti nel contenitore delle viti. È necessario prima perforare il condotto del fumo per praticarvi un foro di

5,5 mm.

7. Montare la piastra superiore (figura 4 A) e posizionare la griglia superiore.

Uscita superiore (figure 7 e 9)

1. Posizionare la griglia superiore sul cartone che protegge il pavimento.

2. Coprire la griglia con plastica o materiale simile e quindi rimuovere l’area (A) della griglia superiore, colpendola con forza utilizzando un martello (indossare una visiera di protezione per riparare gli occhi dalle schegge di

smalto).

3. Un tubo di scarico di 50 mm va inserito direttamente nella presa di scarico dell’unità. Fissare il tubo di scarico con una vite (figura 7 A) ubicata sulla parte anteriore della presa di scarico dell’unità. Una volta che il tubo di scarico è completamente inserito nella base della presa di scarico, contrassegnare sul tubo il punto di entrata della vite e quindi praticarvi un foro di 5,5 mm per la vite.

4. Utilizzando la guarnizione forniti, sigillare il giunto tra il tubo di scarico e l’uscita di scarico dell’unità. Avvolgere la guarnizione attorno alla parte inferiore del tubo di scarico. Fissare il tubo e ricollocare la griglia.

italiano

italiano

Nota: È di importanza fondamentale che il giunto sia perfettamente ermetico. Eventuali perdite possono causare malfunzionamenti.

Se l’unità deve essere reinstallata in un secondo momento e modificandone l’uscita del fumo - oppure se per errore è stato rimosso il lato sbagliato - sono disponibili dei pezzi di ricambio per sostituire i pannelli laterali. La procedura di sostituzione è la seguente:

- Sollevare la piastra superiore

- Svitare la piastra anteriore

- Rimuovere le due viti che si trovano sulle parte superiore e sollevare il pannello laterale verso l’alto e quindi estrarlo.

Istruzioni operative

Il camino Jøtul F 301 è un prodotto a combustione pulita, ovvero è dotato di una camera d’aria che agevola la combustione di particelle e gas nocivi. È di estrema importanza utilizzare il sistema in base alle presenti istruzioni operative.

Il camino Jøtul F 301 è dotato di controlli che sono spiegati in dettaglio al paragrafo Controllo delle funzioni ed illustrati nella figura 6.

Prima accensione

Aprire completamente la presa di aria collocata sulla porta, spostandola completamente verso destra (figura 6 A) e quindi aprire la valvola di tiraggio spostandola a destra

(figura 6 B).

Utilizzando fogli di giornale accartocciati, legnetti e ciocchi ed iniziare con un fuoco di dimensioni ridotte. Aggiungere ulteriore legna e lasciare che il fuoco bruci a fiamma vivace per un paio di ore.

Nota: Presenza di odori la prima volta che si utilizza il camino.

Prodotti verniciati: Quando si accende il fuoco per la prima volta, è possibile che il camino emetta un gas irritante, che può essere maleodorante. Il gas non è tossico, ma si raccomanda comunque di aprire una finestra o una porta per favorire un maggiore ricambio di aria. Lasciare ardere il fuoco vivacemente sino a che scompaiono tutte le tracce di gas e non si avvertono più cattivi odori né si scorge fumo

Prodotti smaltati: La prima volta che si utilizza il camino, può verificarsi sulla sua superficie la formazione di condensa che deve essere asciugata immediatamente.

italiano

Suggerimenti per l’uso quotidiano del camino

Collocare due ciocchi di legna di taglia media su ogni lato della base e circondarli ed inframezzarli con dei fogli di giornale accartocciati. Quindi sovrapporre della legna in fascine, disposte in modo da incrociarsi le une sulle altre e dare fuoco ai giornali. Una volta che la fiamma arde vivacemente, è possibile alimentare il fuoco con altra legna, per ravvivarlo come si desidera.

L’apertura sulla porta (figura 6 A) deve essere chiusa quando la fiamma arde. Verificare che sia iniziata la seconda combustione. Questo controllo può essere effettuato accertandosi che si sviluppino delle fiamme gialle di fronte alla camera d’aria. Regolare la portata della combustione sul livello desiderato, utilizzando la valvola di tiraggio

(figura 6 B). Rimuovere la cenere come necessario e non lasciare mai che la cenere nel camino oltrepassi il livello della grata del fuoco.

Nota: Quando il camino viene utilizzato come focolare, tenere aperte le due porte, per impedire che il fumo invada la stanza. Per ottenere risultati ottimali ed evitare di danneggiare il camino, utilizzare sempre legna da ardere di eccellente qualità.

Attenzione: Non surriscaldare mai il camino. Se una qualsiasi parte del camino o del condotto del fumo appare incandescente, significa che la temperatura è troppo elevata e ciò può provocare incendi domestici o danneggiare in modo grave il camino o il condotto del fumo. Se si nota una condizione di questo tipo, chiudere immediatamente il controllo dell’aria

Non bruciare mai nel camino quanto segue:

- Rifiuti domestici, buste di plastica o materiali analoghi

- Legname verniciato o impregnato, che è estremamente tossico

- Tavole in laminato di legno

- Legname trovato in mare

Questi materiali possono danneggiare il camino e sono, inoltre, inquinanti.

Nota: Non utilizzare mai benzina o liquidi analoghi per accendere o riattizzare il fuoco. Così facendo si possono provocare lesioni personali e danneggiare l’unità.

Nota: Pericolo di surriscaldamento. Il camino non deve essere mai utilizzato in modo da causarne il surriscaldamento.

Per surriscaldamento si intende il sovraccarico del camino con combustibile e/o il suo utilizzo con la ventola di tiraggio completamente aperta. Un segno sicuro di surriscaldamento è l’incandescenza dei componenti del camino. In questo caso, ridurre immediatamente l’apertura della valvola di tiraggio.

37

italiano

Manutenzione

Pulizia del vetro

Di tanto in tanto è necessario rimuovere l’accumulo di cenere dalla superficie interna del vetro. La quantità di fuliggine che può depositarsi sul vetro può dipendere dall’entità del tiraggio locale oppure dalla regolazione del controllo dell’aria.

Un buon suggerimento: Per la pulizia generale, utilizzare carta da cucina, impregnarla di acqua bollente ed immergerla nella cenere. Strofinare il vetro con la carta: La maggior parte della fuliggine verrà via. Sciacquare il vetro con acqua pulita ed asciugarlo completamente prima di accendere il camino. Se fosse necessario pulire il vetro più a fondo, si raccomanda un prodotto detergente per vetri.

Pulire a fondo le scanalature delle guarnizioni, applicare colla ceramica (reperibile presso il locale rivenditore Jøtul) e pressare accuratamente la guarnizione in posizione. La colla è a presa rapida.

Manutenzione esterna

I prodotti verniciati possono, dopo diversi anni d’uso, cambiare colore. Prima di applicare nuova vernice, è necessario pulire la superficie e spazzolare via le particelle residue.

I prodotti smaltati richiedono soltanto la pulizia con un panno asciutto pulito. Non utilizzare acqua né sapone.

Le macchie possono essere rimosse con un liquido detergente.

Eliminazione della cenere

Il camino Jøtul F 301 possiede un ceneraio che rende più semplice rimuovere la cenere. Scuotere la cenere attraverso la grata nella piastra di base e quindi nel ceneraio. Indossare un guanto per impugnare la maniglia sul ceneraio ed estrarre la cenere. Assicurarsi che il ceneraio non si riempia fino al punto di impedire alla cenere di scendere dalla grata.

È sempre meglio lasciare uno strato di cenere sul fondo della camera di combustione come strato protettivo.

Vedere anche le istruzioni sullo smaltimento della cenere nella sezione Misure antincendio.

Pulizia ed eliminazione della fuliggine

Quando si utilizza il camino, è possibile che della fuliggine si depositi sulle superfici interne. La fuliggine è un buon isolante e quindi riduce l’apporto termico del camino.È opportuno eseguire una manutenzione di routine almeno una volta all’anno. Il controllo può essere eseguito quando si effettua la pulizia del condotto del fumo e dei tubi di scarico di collegamento.

Pulizia del condotto del fumo

Il condotto deve essere pulito attraverso la porta del camino.

È necessario prima rimuovere tutte le piastre refrattarie, la camera d’aria ed il parafiamma. Fare riferimento al paragrafo correlato in Manutenzione.

Lunghezza, quantità e qualità della legna

La lunghezza massima dei ciocchi di legno da utilizzare è di 34 cm. I ciocchi devono essere adagiati parallelamente alla parete posteriore del focolare. L’efficienza di Jøtul F

301 garantisce una potenza nominale di 7,0 kW. In base ai calcoli eseguiti, le emissioni termiche nominali consumano

2,8 kg di legna di qualità all’ora.

Legna di qualità: Definizione della

Jøtul

La legna di buona qualità deve presentare un grado di essiccazione tale che il contenuto di acqua è pari a circa il

20-25%. Per raggiungere questa condizione, la legna deve essere tagliata nel tardo inverno o all’inizio della primavera e quindi va accatastata assicurando che sia adeguatamente ventilata e coperta per evitare che assorba acqua piovana.

In autunno, i ciocchi di legno possono essere portati all’interno per utilizzarli durante la stagione invernale.

Per legna di qualità si intendono i tipi di legna più conosciuti, come faggio, betulla e quercia.

La quantità di energia che si sviluppa da 1 kg di legna varia di molto poco. D’altra parte, il peso netto di tipi di legna diversi varia in misura considerevole. Ad esempio, uno specifico volume di legno di betulla produce meno kWh rispetto alla medesima quantità di legno di quercia. La massa energetica di 1 kg di legna di qualità è pari a circa

3,8 kWh. 1 kg di legname completamente essiccato (0% di umidità) produce approssimativamente 5 kWh, mentre del legname al 60% di umidità produce soltanto circa 1,5 kWh.

Controllo del camino

La Jøtul raccomanda di controllare a fondo e personalmente il camino dopo un intervento di pulizia. Ispezionare tutte le superfici visibili per verificare che non siano crepate.

Controllare inoltre che tutti i giunti siano ermetici e che le guarnizioni siano in posizione corretta. Le guarnizioni che mostrano segni di usura o danno devono essere sostituite.

38 italiano

italiano

Riparazione

Sostituzione delle piastre refrattarie

(figura 11)

1. Rimuovere in primo luogo le piastre refrattarie laterali, sollevandole di poco aiutandosi con le borchie (alla base delle piastre refrattarie) e tirandole fuori.

2. Quando si estrae la seconda piastra refrattaria, fare attenzione a non far cadere nel camino la piastra refrattaria posteriore. Per evitare di provocare danni, sostenere la piastra refrattaria posteriore.

3. Prima di alloggiare di nuovo le piastre refrattarie, controllare se è presente il materiale isolante.

4. Iniziare sostituendo la piastra refrattaria posteriore.

Sostenerla mentre si collocano in posizione le piastre refrattarie laterali.

5. A questo punto le piastre refrattarie laterali si trovano nella posizione corretta; sollevarle di poco aiutandosi con le borchie che si trovano alla base delle piastre stesse. Queste ultime scivoleranno in posizione, nelle scanalature in cima alla camera di combustione.

Spingerle contro la parete laterale inferiore, in modo da bloccarle in posizione sul bordo inferiore della base del camino.

Sostituzione della camera d’aria

(fig. 12)

1. Estrarre le piastre refrattarie (fare riferimento allo specifico paragrafo)

2. Estrarre la vite esagonale M8 collocata al di sotto ed al centro della camera d’aria, verso la parete posteriore.

3. Tirare anteriormente la camera d’aria, in modo che le borchie presenti sui lati scendano nelle guide verticali poste anteriormente alla camera di combustione.

Inclinare in avanti la camera d’aria ed estrarla attraverso la porta.

4. Prima di sostituire la camera d’aria, controllare che la guarnizione sia collocata correttamente nella scanalatura.

5. Inclinare la camera d’aria per inserirla attraverso la porta. Collocarla in verticale, in modo da far scivolare le borchie nella scanalatura verticale, sul lato anteriore della camera di combustione.

6. Sollevare la camera e spingerla indietro, nella camera di combustione, sino a bloccarla saldamente contro la parete posteriore.

7. Fissare la camera d’aria utilizzando una vite esagonale

M8 x 70 mm.

Sostituzione del parafiamma

(figura 13)

1. Prima di rimuovere il parafiamma è necessario estrarre le piastre refrattarie e la camera d’aria. Fare riferimento al paragrafo specifico.

italiano

2. Sollevare il parafiamma lungo il bordo posteriore, quindi spingerlo lievemente indietro. Sollevarlo ed abbassarlo estraendolo attraverso le porte.

3. Per reinstallare il parafiamma, posizionare le borchie sul bordo posteriore della piastra sulle coste laterali, sulla parte superiore del camino.

4. Spingere la piastra indietro, sollevarla e tirarla in avanti, in modo da appoggiarla sulle borchie collocate sul bordo anteriore, sul lato superiore del camino.

Smontaggio e montaggio della valvola di tiraggio

1. Per l’installazione della valvola di tiraggio (figura

14), utilizzare come riferimento anche il paragrafo su

Accessori e componenti optional.

2. Prima di rimuovere la valvola di tiraggio, è necessario estrarre le piastre refrattarie, la camera d’aria ed il parafiamma. Fare riferimento ai relativi paragrafi.

3. Sollevare la valvola di tiraggio dal relativo alloggiamento e tirarla verso il basso. Sganciare l’asta di regolazione: A questo punto la valvola può essere rimossa attraverso le porte.

4. La valvola di montaggio deve essere montata in modo che la sua estremità curva sia rivolta indietro ed il connettore dell’asta di regolazione sia rivolto verso il basso.

5. Agganciare l’asta di regolazione nella valvola di tiraggio, sollevare quest’ultima ed alloggiarla nuovamente in sede.

Accessori e componenti optional

Valvola di tiraggio, numero articolo

340939

Montaggio della valvola di tiraggio

(figure 4, 10, 14 e 15)

1. Aprire la porta

2. Estrarre la piastra superiore (figura 4 A).

3. Allentare le due viti che fermano la parte anteriore superiore (figura 10 B) e smontare i componenti.

4. Praticare un foro che abbia un diametro di 8,5 o 9 mm.

Vedere la figura 14 D.

5. Spingere indietro il parafiamma A e collocarlo di fronte alla camera d’aria B (figura 15).

6. Con un dado M6, attaccare l’asta di regolazione

(figura 14) E alla maniglia della valvola di tiraggio F, come mostra l’illustrazione.

7. Quindi guidare l’asta di regolazione attraverso il coperchio della presa di ventilazione K ed il foro nella campana fumaria.

39

italiano

8. Attaccare l’adattatore G all’asta H, come illustrato.

9. Avvitare l’adattatore all’asta di regolazione E dall’interno della campana fumaria.

10. Guidare l’asta di regolazione H nella valvola di tiraggio

I.

11. Collocare in posizione il parafiamma ed inserire la valvola di tiraggio nelle sedi J, sui lati della campana fumaria.

Griglia - numero art. 340943

Se si desidera utilizzare la griglia, è possibile aprire la porta e collocare la griglia nelle scanalature delle piastre refrattarie.

Maniglie placcate in oro - numero articolo 340946

(figure 6, 10, 16, 17, 18)

Montaggio

I l set si compone di una maniglia superiore (figura 16) e di una maniglia inferiore (figura 17).

1. Rimuovere dal camino prima la maniglia inferiore

(figura 6 A). A questo punto è possibile avvitare in posizione la nuova maniglia dorata (figura 17).

2. Estrarre le viti che fermano la piastra superiore e rimuovere quest’utlima.

3. Adesso allentare le due viti che fermano il lato superiore anteriore (figura 10 B) ed estrarre il componente.

4. Allentare le due viti esagonali, adesso visibili sul retro, dove prima era collocato il componente anteriore superiore.

5. Sollevare la parte allentata (il coperchio della presa) ed estrarre la maniglia della presa superiore

(figura 6 B).

6. Collocare in posizione la nuova maniglia dorata (figura

16). Assicurarsi che la parte interna della maniglia sia inserita tra i due nippli (figura 18 A) della presa.

7. Installare il coperchio della presa d’aria. Assicurarsi che sia ben fermo in posizione quando si stringono le viti.

8. Controllare il funzionamento della maniglia superiore, che deve muoversi liberamente e con facilità.

9. Installare il componente superiore anteriore (figura 10

B) e la piastra superiore.

NB: Per evitare l’usura superflua della superficie delle maniglie dorate, si raccomanda di utilizzare la parte lignea della maniglia del camino quando si regola il flusso di aria mentre è in uso il camino.

Piastra di base - numero articolo

350402, smalto neroblu

Per il camino Jøtul F 301 è disponibile una piastra di base rifinita con smalto nero-blu. Le dimensioni della piastra sono 620 mm x 775 mm x 15 mm.

Logo placcato in oro - numero art. 350403

Il logo Jøtul ovale può essere sostituito con una versione placcata in oro, per aggiungere una decorazione esclusiva al camino.

1. Rimuovere la piastra superiore.

2. Estrarre la vite al di sotto della piastra e rimuovere il logo di ferro dalla parte anteriore.

3. Alloggiare il nuovo logo dorato ripetendo al contrario la procedura precedente.

40 deutsch

italiano

Inhaltsverzeichnis

Produktprüfung

Bauarten von Kaminöfen .............................................................41

Produktinformation Jøtul F 301 ................................................ 42

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen ................................... 42

Brandverhütungsmaßnahmen .................................................. 42

Installation des Jøtul F 301

Fundamente ................................................................................... 42

Schornstein ..................................................................................... 43

Zusammenbau vor der Aufstellung .......................................... 43

Hinweis ............................................................................................ 43

Prüfen der Bedienelemente ........................................................ 43

Montage des Rauchabzugs .........................................................44

Wahl der Position des Rohrstutzens .........................................44

Hinten am Kaminofen ..................................................................44

Seitlich am Kaminofens ...............................................................44

Oben am Kaminofen ....................................................................44

Selsbtschliessende Tür, Bauart 1 ................................................44

Gebrauchsanweisungen

Erstbefeuerung .............................................................................. 45

Tips zum täglichen Anfeuern ..................................................... 45

Heizen in der Übergangszeit ...................................................... 45

Pflege

Reinigung des Sichtfensters .......................................................46

Entleerung der Asche ...................................................................46

Säuberung und Russentfernung ...............................................46

Reinigung des Ofenrohrs bis zum Schornstein......................46

Inspektion des Kaminofens ........................................................46

Pflege der Aussenflächen ............................................................46

Länge, Menge und Qualität des Brennholzes ........................46

Jøtul Definition von Qualitätsbrennholz .................................46

Instandhaltung

Austausch der Hitzeschutzplatten ............................................47

Austausch der Luftkammer .........................................................47

Austausch der Umlenkplatte ......................................................47

Demontage/Montage der Umlenkplatte .................................47

Zusatzausrüstung und Zubehör

Drosselklappe ..................................................................................47

Montage der Drosselklappe ........................................................47

Goldfarbene Griffe ........................................................................48

Montage ..........................................................................................48

Goldfarbenes Firmenlogo ...........................................................48

Grill ....................................................................................................48

Bodenplatte ....................................................................................48

Fig. .................................................................................... 56-59 deutsch

Hinweise zu den

Vorschriften der

Baubehörde

Der Jøtul F 301 ist ein sauber brennender Kaminofen.

Für Jøtul F 301 ist der Prüfbericht nach DIN 18 891 Bauart

1.

Dem Produkt liegen Anweisungen zu Montage, Installation und Gebrauch bei.

Das Typenschild (Geräteschild) befindet sich auf der

Hitzeschild des Gerätes. Es besteht aus wärmebeständigem

Material. Auf dem Typenschild sind folgende Angaben aufgelistet: Hersteller und Adresse, Typennummer,

Herstellnummer, Nennwärmeleistung, Registriernummer

(nach Zuteilung), DIN-Norm-Nummer, Bauart und

Sicherheitsabstände. Neben dem Typenschild befindet sich das Ûberwachungszeichen (Û-Zeichen).

Bauarten von Kaminöfen

DIN 18891 unterscheidet Kaminöfen der Bauart 1 und 2.

Kaminöfen der Bauart 1 haben eine selbstschliessende

Feuerraumtür und dürfen an einen mehrfach belegten

Schornstein angeschlossen werden. Aus Sicherheitsgründen muß die Feuerraumtür mit Ausnahme der

Bedienung stets geschlossen sein. Kaminöfen der Bauart

1 dürfen ständig betrieben werden.

Kaminöfen der Bauart 2 müssen an einen eigenen

Schornstein angeschlossen werden. Der Betrieb mit offenem Feuerraum ist nur unter Aufsicht statthaft.

Bevor Sie mit dem Aufstellen des offenen Kaminofens beginnen, muß unbedingt die Genehmigung der örtlichen

Baubehörde vorliegen. Ohne Genehmigung sollten Sie nicht mit dem Einbau beginnen. Sprechen Sie vor dem Einbau mit ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister.

Die Aufstellung muß gemäß den behördlichen Auflagen und Bestimmungen der jeweiligen Länder erfolgen. Ihr

Vertragshändler wurde speziell wegen seiner Kenntnisse der behördlichen Auflagen ausgewählt und wird Ihnen behilflich sein, den Kaminofen sicher und in gesetzlich vor-geschriebener Weise aufzustellen.

Vorsicht! Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des

Raumes sicher, in dem der Ofen aufgestellt werden soll.

Eine unzureichende Belüftung verursacht die Entstehung gefährliche Rauchgase im Raum, welche zu Schläfrigkeit,

Übelkeit und Krankheit führen können und extrem gefährlich ist.

Es muß sichergestellt sein, daß der Schornstein den für den Ofen erforderlichen Abmessungen genügt und die

Anschlußelemente dicht mit dem Schornstein abschließen und ordnungsgemäß funktionieren. In abgeschlossene

41

deutsch

Räume eindringende Abluftgase stellen ein ernst zu nehmendes Gesundheitsrisiko dar.

Anleitungen für Montage bzw. Aufstellung und zum

Betrieb des Kaminofens sind dem Produkt beigepackt. Das

Gerät darf nur dann in Betrieb genommen werden, wenn es geprüft und als betriebsbereit genehmigt wurde.

Produktinformation Jøtul F 301:

Material:

Oberflächenfinish:

Brennstoff: Holz

Max. Länge der Scheite: 34 cm

Verbrennungssystem:

Gußeisen

Blauschwarzes Ofenemail

Rohrstutzen:

Luftkammer für sekundäre

Verbrennung

Oben, hinten bzw. seitlich

Durchmesser Rohrstutzen: 150 mm /177 cm 2 Querschnitt

Gewicht:

Zusatzausstattung:

200 kg

Bodenplatte in blauschwarzem Email,

Drosselklappe, Grillrost, goldfarbene Griffe, goldfarbenes Firmenlogo

Abmessungen,

Feuerschutzwände, etc.: Siehe Abb. 1

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

Anforderungen an die Brandschutzplatte: Sofern der

Ofen auf einem Boden aus entflammbarem Material aufgestellt werden soll, muß der gesamte Bodenbereich unter sowie ca. 500 mm vor dem Kaminofen und 300 mm seitlich ab Innenkante der Feuerraumöffnung mit einer

Brandschutzplatte aus nicht entflammbaren Material ausgelegt sein. Der Ofen ist so isoliert, daß zwischen

Brandschutzplatte und entflammbarem Fußboden kein

Isoliermaterial erforderlich ist. Eine Brandschutzplatte aus emailliertem Gußeisen kann als Zusatzausrüstung geliefert werden. Diese entspricht nicht der DIN 18891. Teppiche oder

Linoleum unter der Bodenplatte sind verboten.

Abstand zwischen Kaminofen und nicht entflammbarer

Wand: Bei dem Kaminofen handelt es sich um einen

Konvektionsofen, der zum Aufstellen an aus nicht entflammbaren Materialien gebauten Wänden zugelassen ist. Der Abstand zwischen Ofenrückseite und Wand muß mindestens 100 mm, der zwischen den Ofenseiten und

Wand mindestens 200 mm betragen. Siehe Abb. 1.

Anforderungen an die Vermauerung: Die Vermauerung muß mindestens 100 mm dick sein und aus Ziegelstein, Beton oder Leichtbeton bestehen. Auch andere Werkstoffe und

Konstruktionen mit hinreichender Produktdokumentation sind zulässig. Hinweis! Natursteine dürfen nicht als

Feuerwand verwendet werden.

Nicht isoliertes Verbindungsstück: Der Jøtul F 301 ist für den Betrieb mit einem nicht isolierten Verbindungsstück zugelassen, wobei die in Abb. 1 beschriebenen Abstände einzuhalten sind. Wenn nicht isolierte Verbindungsstücke durch Böden oder Wände verlegt werden, müssen diese mit Mauerwerk aus Ziegelstein oder Zement ummantelt werden, damit die Außenfläche des Rohrs mindestens in einem Abstand von 200 mm am entflammbaren Material vorbeigeführt wird. Isolierte Verbindungsstücke dürfen in einem anderen Abstand verlegt werden (vgl. die Sicherheitsdokumentation für das Verbindungsstück).

Brandverhütungsmaßnahmen

Die Benutzung des offenen Kaminofens ist stets mit einer gewissen Gefahr verbunden. Deshalb sollten die folgenden

Anweisungen unbedingt beachtet werden.

• Es ist darauf zu achten, daß Möbel und andere entflammbare Gegenstände nicht zu nahe am Kamin ofen stehen. Innerhalb eines Mindestsicherheits abstandes von 800 mm im Stralungsbereich, dürfen sich keine brennbaren Gegenstände befinden.

• Lassen Sie das Feuer einfach ausgehen. Niemals das

Kaminfeuer mit Wasser löschen. (Gefahr der Rißbildung am erhitzten Guß).

• Der Kaminofen wird heiß und kann Verletzungen hervorrufen, wenn er angefaßt wird.

• Die Asche muß draußen an einem Ort entsorgt werden wo keine Feuergefahr mehr entstehen kann. An dieser Stelle sei auf die behördlichen Bestimmungen verwiesen.

• Für jeden Kaminofen sollte ein Behälter aus nicht entflammbarem Werkstoff als Zubehör lieferbar sein, in dem sich Ruß und Asche feuersicher aufbewahren lassen. Ruß und Asche müssen mindestens eine Woche lang in diesem Behälter gelagert werden, damit sichergestellt ist, daß auch die letzte Glut erloschen ist.

Muß der Behälter früher entleert werden, ist der Inhalt erst mit reichlich Wasser zu vermischen.

• Ein Aufbewahren der Asche ist ebenfalls möglich. Asche ist ein hervorragender Pflanzendünger u.a. für Rosen.

Installation des Jøtul F 301

Überprüfen Sie vor der Aufstellung, ob der Kaminofen

Transportschäden erlitten hat.

Der Kaminofen ist sehr schwer. Sie werden daher bei der

Montage und beim Aufstellen Hilfe benötigen.

Fundamente

Wenn Ihr Jøtul F 301 auf einem Holzboden stehen soll, müssen Sie sich vergewissern, daß der Boden unter dem

Kaminofen dem Gewicht standhält.

42 deutsch

deutsch

Schornstein

Der Kaminofen kann an einen gemauerten Fertigteil oder

Stahlschornstein angeschlossen werden.

Der Anschluß an den Schornstein hat gemäß den

Anweisungen des Herstellers/Lieferers zu erfolgen.

Es muß sichergestellt sein, daß der Schornstein den für den

Kaminofen erforderlichen Abmessungen genügt und die

Anschlußelemente dicht mit dem Schornstein abschließen und ordnungsgemäß funktionieren.

In abgeschlossene Räume stellen eindringende Abluftgase ein ernst zu nehmendes Gesundheitsrisiko dar.

Zusammenbau vor der Aufstellung

Hinweis!

Der Ofen wird in einer Komplettverpackung ausgeliefert. Die untere Verblendung, der Rohrbogen und die Hitzeschilde sind zu montieren.

1. Nach dem Entfernen der Verpackung entnehmen

Sie die Hitzeschilde und die unteren Seitenteile, die an den Kaminofen zu montieren sind. Gehen Sie mit diesen Teilen vorsichtig um, da sie beim herunterfallen

Schäden erleiden können.

2. Entfernen Sie die Kopfplatte, indem Sie die zwei

Schrauben an ihrer Unterseite lösen. Die Schrauben sind von hinten her zugänglich (Abb. 4). Entfernen Sie den oberen Rost.

3. Verwenden Sie den Handgriff, um die Tür zu öffnen und entnehmen Sie Hitzeschild, Rohrbogen, Aschenkasten, und Kleinteile.

4. Schließen Sie die Türen. Sie können auch die

Brennerplatten, die Luftkammer und das Umlenkblech entfernen, damit der Kaminofen während des

Aufstellens leichter ist (Lesen Sie dazu den Abschnitt

über Instandhaltung).

5. Legen Sie den Verpackungskarton aus, um den Boden zu schützen.

6. Legen Sie eine Holzpalette auf den Karton und setzen

Sie den Kaminofen behutsam auf die Palette.

7. Bedenken Sie, daß der Kaminofen sehr schwer ist und sorgen Sie daher dafür, daß Ihnen jemand zur Seite steht.

8. Montieren Sie nun die Seitenteile mit den 8x20 mm

Schrauben (B) und den an den Seitenteilen befestigten

Beilagscheiben an das Unterteil (A) (Abb. 2).

9. Drehen die Schrauben bis zur Hälfte rein.

10. Befestigen Sie nun die Querstrebe (C) zwischen den hinteren Füßen mit Hilfe der an Ihnen angebrachten

Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben an den A-Seiten des Unterteils fest. Vergewissern Sie sich, daß die

Seiten des Unterteils mit den Seitenblechen bündig sind.

11. Richten Sie den Kaminofen nun derart senkrecht auf, daß die hinteren Füße zuerst belastet werden

(Abb. 3).

12. Öffnen Sie die untere Tür (Abb. 4). Montieren Sie den Hitzeschild (B) mit zwei Bundschrauben (C),

Distanzstücken (D) und den innen anzubringenden

Muttern (E) unter das Unterteil des Kaminofens.

deutsch

13. Bringen Sie die untere Tür (F) an der rechten Seite des Unterteils mit den beiden Scharnieren an. Die

Scharniere (G) sind mit Schrauben und Scheiben versehen. Befestigen Sie danach untere Türe mit Hilfe der Schraube (H) an der linken Seite. Ziehen Sie die

Schraube mit Beilegscheibe am unteren Seitenblech fest. Stellen Sie sicher, daß sich der untere Zugschieber in der richtigen Stellung befindet.

14. Bringen Sie die Zugabdeckung und den Aschenkasten jeweils in die richtige Position.

15. Überprüfen Sie die Bedienelemente. Lesen sie dazu den Abschnitt: Überprüfung der Bedienelemente.

16. Biegen Sie die Kanten des hinteren Hitzeschildes (A) zusammen und schieben Sie sie in die Rille (B) hinten an der Innenseite der Seitenteile (C). Siehe Abb. 5

17. Legen Sie die Kopfplatte lose oben auf den

Kaminofen.

18. Lösen Sie kurz die seitlichen Schrauben an den

Unterteilen, damit der Ofen sich setzen kann.

19. Die Stellschrauben an den Füßen können Sie zum

Nivellieren des Kaminofens verwenden, wenn der

Boden Unebenheiten aufweist.

Prüfen der Bedienelemente (Abb. 6)

Prüfen Sie alle Bedienelemente, sobald der Kaminofen fertig aufgestellt ist. Diese Elemente müssen leichtgängig und sein und zufriedenstellend funktionieren. Der lose

Griff („kalte Hand“) kann verwendet werden, wenn der

Kaminofen heiß ist.

Primär Zuluft (A) und Sekundär Zuluft (B).

Links = geschlossen. Rechts = völlig geöffnet.

Türvershcluß (C). Stecken Sie den Haken in die Rille an der

Tür un d ziehen Sie sie nach oben.

Aschenlade (E). Nehmen Sie den Griff der Aschenlade mit einem Handschuh oder ähnlichem in die Hand, und heben

Sie die Lade an, um sie zu öffnen und senken Sie sie zum

Schließen.

Aschenkasten (F). Heben Sie die Aschenlade an. Benutzen

Sie einem Handschuh oder ähnlichem in die Hand, um den

Aschenkasten herauszuziehen.

Drosselklappe (G). Wenn an Ihrem Kaminofen die zusätzliche Drosselklappe installiert ist, stecken Sie den

Haken mit dem gebogenen Ende nach oben in den Griff der

Drosselklappe. Ziehen Sie ihn nach außen, um zu schließen und nach innen, um zu öffnen.

43

deutsch

Montage des Rauchabzugs

Wahl der Position des Rohrstutzens

(Abb. 7, 8 und 9)

Es empfiehlt sich, die gesamte Ofenanlage vor Ort aufzustellen, bevor man ein Loch in den Schornstein macht.

Für diesen Ofen benötigt man ein Ofenrohr mit einem

Durchmesser von 150 mm. Entscheiden Sie, ob das Ofenrohr oben, hinten oder seitlich am Kaminofen anzubringen ist!

Benutzen Sie den beigelegten Adapter für Rohre mit 150 mm Ø.

Hinten am Kaminofen (Abb. 7-8)

1. Sobald der Kaminofen seine korrekte Stellung bezüglich der Wand hat, sind die Kopfplatte und die Schraube (A) am Rohrstutzen zu entfernen.

2. Bringen Sie nun den Rohrbogen in die richtige Position und entfernen Sie die notwendigen Querschnitt (B) aus dem Hitzeschild und/oder (D) aus dem Seitenteil, damit ein Durchgang für das Rohr geschaffen wird.

3. Sie können den Rohrbogen bis zu 190° drehen

(Abb. 8A).

4. Die notwendige Öffnung im Hitzeschild ist am besten mit einer Metallsäge zu erreichen.

Seitlich am Kaminofens (Abb. 7-8)

1. Wenn Sie einen seitlichen Ofenrohranschluß benötigen, muß die hintere obere Ecke der Seitenwand herausgeschlagen werden, um einen Durchgang für das

Ofenrohr zu schaffen. Der obere Teil der Seitenwand ist dazu durch Karton auf dem Boden und Plastik auf der

Oberseite zu schützen.

2. Schneiden Sie die Seitenwand zuerst 2 mal 20 mm lang ein (Abb. 7C). Dies erleichtert die Verwirklichung der benötigen Öffnung.

3. Verwenden Sie Augenschutz - z.B. eine Schutzbrille, um sich gegen Emailsplitter zu schützen. Schlagen Sie mit einem Holzhammer oder vergleichbarem Werkzeug fest auf die Mitte des Bereichs (D) der Seitenwand. Das entsprechende Stück wird sich dann lösen.

4. Berechnen Sie bei der Länge des Ofenrohres je eine

Überlappung von 40 mm am Rohrbogen und an der Schornsteinmuffe mit ein (Befolgen Sie ggf. die

Anweisungen des Schornsteinherstellers).

5. Führen Sie das paßgenau geschnittene Ofenrohr in die zuvor montierte Schornsteinmuffe ein (Abb. 8), und schieben Sie dann das Rohr auf den Adapter und dann auf den Rohrbogen (B) (verwenden Sie dazu die mitgelieferte Dichtung).

6. Ziehen Sie die beiden Schrauben (C) am Rohrbogen fest.

7. Montieren Sie abschließend die Kopfplatte (Abb. 4A) und legen Sie den oberen Rost ein.

Oben am Kaminofen (Abb. 7 und 9)

1. Legen Sie den oberen Rost auf den am Boden ausgebreiteten Karton.

2. Bedecken Sie den Rost mit Plastik oder vergleichbarem Material und entfernen Sie den Bereich (A) des

Rostes, indem Sie kräftig mit einem Hammer darauf schlagen. (Benutzen Sie eine Schutzbrille wegen der

Emailsplitter).

3. Jetzt wird ein Ofenrohr mit 150 mm Durchmesser auf den Adapter und dann auf den Rohrstutzen geschoben.

Die an der Vorderseite des Rohrstutzens angebrachte

Schraube (Abb. 7A) wird zur Befestigung des Ofenrohrs verwendet. Bringen Sie ein Zeichen auf dem Adapter an, dort wo die Schraube ist, wenn der Adapter vollständig auf dem Stutzen aufgeschoben ist und bohren sie an dieser Stelle ein 5,5 mm starkes Loch für die Schraube.

4. Verwenden Sie die beiliegende Dichtung , um den

Spalt zwischen dem Adapter und dem Rohrstutzen zu verfugen. Wickeln Sie die Dichtung um das untere Ende des Adapters. Ziehen Sie die Schraube an und legen Sie den Rost wieder ein.

Hinweis: Es ist von größter Bedeutung, daß die Fuge vollkommen luftdicht verschlossen wird. Undichte Stellen können zu einer Funktionsstörung führen.

Wenn der Kaminofen später mit einem anderen

Rauchauslass installiert werden muß - oder wenn aus

Versehen die falsche Stelle entfernt wurde - können Sie von uns Ersatz Seitenwände beziehen. Der Austausch ist wie folgt durchzuführen:

- Kopfplatte abheben

- Frontplatte abschrauben

- Die beiden oberen Schrauben der Seitenwand entfernen und die nach oben herausheben.

Selbstschliessende Tür, Bauart 1

Einstellen und Montage des Türmechanismus

(Abb. 19)

• Entfernen Sie den unteren Türbolzen und ersetzen ihn durch die mitgelieferte Feder.

• Beim Einstellen/Demontieren muß die Feder festgezogen bzw. gelockert werden, wenn sich die Tür zu leicht bzw. zu schwer öffnen läßt.

• Lösen Sie zunächst die Stellschraube (A). Ziehen Sie die Feder mit dem Universalwerkzeug (B) oder einem

ähnlichen Werkzeug fest, indem Sie die Schraube oben auf der Achse (C) im Uhrzeigersinn drehen.

• Halten Sie die Feder gespannt, und ziehen Sie die

Stellschraube wieder fest.

• Die Federspannung kann im Laufe der Zeit nachlassen, und muß dann erneut eingestellt werden.

44 deutsch

deutsch

Gebrauchsanweisungen

Der Jøtul F 301 ist ein Kaminofen mit sauberer Verbrennung, d. h. er verfügt über eine Luftkammer, in der eine nachgeschaltete Verbrennung der giftigen Gase und

Partikel erfolgt. Es ist sehr wichtig, daß dieses System gemäß dieser Anweisung gehandhabt wird.

Der Jøtul F 301 ist mit Bedienelementen versehen, später unter dem Abschnitt Kontrolle der Funktionen beschrieben und illustriert in Abb.6.

Erstbefeuerung

Öffnen Sie die Luftzufuhr an der Tür völlig, indem Sie den

Schieber ganz nach rechts bewegen (Abb. 6A). Öffnen Sie anschließend den Zug bis ganz nach rechts (Abb. 6B).

Legen Sie nun etwas zerknittertes Zeitungspapier,

Anzündholz und Brennholz ein und beginnen Sie mit einem kleinen Feuer. Legen Sie mehr Brennholz nach und lassen

Sie das Feuer für einige Stunden kräftig brennen.

Hinweis: Geruchsbildung bei der erstmaligen Benutzung des Kaminofens

Kaminöfen mit Farbanstrich: Beim erstmaligen Befeuern eines neuen Kaminofens mit Farbanstrich ist es vollkommen normal, daß ein unangenehm riechendes Gas freigesetzt wird, das eventuell sogar Dämpfe entwickelt. Dieses Gas ist nicht giftig, Sie sollten aber dennoch ein Fenster oder eine Tür im Raum öffnen, um für zusätzliche Belüftung zu sorgen. Lassen Sie das Feuer solange stark brennen, bis weder Rauch noch Gerüche wahrzunehmen sind.

Emaillierte Kaminofen: Bei der ersten Benutzung eines neuen, emaillierten Kaminofens kann sich etwas

Kondenswasser an der Oberfläche des Kaminofens bilden. Das Kondenswasser sollte umgehend abgewischt werden. deutsch

Hinweis: Wenn Sie den Kaminofen als offene Feuerstelle verwenden, müssen beide Türen geöffnet sein, um zu verhindern, daß Rauchgase in den Raum entweichen.

Verwenden Sie stets hochwertiges Brennholz, damit Sie die besten Resultate erzielen und Schäden am Kaminofen vermeiden.

Warnung: Achten Sie darauf, den Kaminofen nicht zu stark zu befeuern. Der Kaminofen ist überhitzt, wenn er an irgendeiner Stelle glüht. Die Folge davon können Brände oder schwere Schäden am Kaminofen oder Schornstein sein. Schließen Sie sofort den Zug, wenn Sie diesen Zustand bemerken.

Verbrennen Sie auf keinen Fall die folgenden Materialien im Kaminofen

- Hausmüll, Plastiktaschen und ähnliches

- Gestrichenes oder imprägniertes Holz (hochgiftig)

- Spanplatten oder furniertes Holzplatten

Diese Stoffe können dem Kaminofen schaden und sind zudem umweltschädlich.

Hinweis: Verwenden Sie auf keinen Fall brennbare

Flüssigkeiten wie z. B. Benzin, um das Feuer anzumachen.

Dadurch können Sie Ihrem Gerät aber auch sich selbst

Schaden zufügen.

Hinweis: Gefahr der Überhitzung: Der Kaminofen darf nicht so betrieben werden, daß es zu einer Überhitzung kommt.

Der Luftzug am Schornstein darf während des Ofenbetriebs

2,5 mm H

2

O (25 Pa) nicht übersteigen.

Überhitzung kommt durch Überfüllung des Kaminofens mit Brennmaterial und/oder durch voll geöffneten Zug zustande. Ein deutliches Anzeichen von Überhitzung ist das rote Glühen von Teilen des Kaminofens. Schließen Sie in diesem Fall sofort den Zug.

Tips zum täglichen Anfeuern

Legen Sie je ein Scheit mittlerer Größe auf beide Seiten des Rostes. Schieben Sie etwas zerknittertes Zeitungspapier zwischen und neben die Scheite. Streuen Sie etwas

Anzündholz (Reisig) darüber und zünden Sie das Papier an. Sobald das Holz Feuer gefangen hat und lebhaft brennt, können Sie weitere angemessen große Scheite nachlegen.

Sobald das Feuer gut brennt, ist die Lüftungsklappe an der

Tür (Abb. 6A) zu schließen. Prüfen Sie ob der Nachbrand

(sekundäre Verbrennung) bereits begonnen hat. Stellen

Sie das Feuer nun mit Zugregulierung (Abb. 6B) auf die gewünschte Stärke ein. Entfernen Sie die Asche rechtzeitig und vermeiden Sie in jedem Fall, daß der Aschenkasten so voll wird, daß die Asche auf dem Feuerrost zu liegen kommt.

Heizen in der Übergangszeit

In der Übergangszeit, d.h. bei höheren Außentemperaturen, kann es bei plötzlichem Temperaturanstieg zu Störungen des Schornsteinzuges kommen, so daß die Heizgase nicht vollständig abgezogen werden. Die Feuerstätte ist dann mit geringeren Brennstoffmengen zu befüllen und bei grösserer Stellung des Primärluftschiebers/-reglers so zu betreiben, daß der vorhandene Brennstoff schneller

(mit Flammen-entwicklung) abbrennt und dadurch der

Schornsteinzug stabilisiert wird. Zur Vermeidung von

Widerständen im Glutbett sollte die Asche öfter vorsichtig abgeschürt werden.

45

deutsch

Pflege

Reinigung des Sichtfensters

Von Zeit zu Zeit ist es notwendig, den Ruß, der sich innen an der Glasscheibe ansammelt zu entfernen. Die Menge an Ruß, die sich am Glas festsetzt, kann von den örtlichen

Zugverhältnissen oder der Regulierung des oberen

Luftzuges abhängen.

Einige gute Ratschläge! Zur groben Reinigung können

Sie Küchenpapier verwenden, das Sie vorher mit heißem

Wasser tränken und in etwas Asche eintauchen. Reiben

Sie nun das Glas mit dem Papier ab. Damit wird bereits der meiste Ruß entfernt. Putzen Sie das Glas anschließend mit klarem Wasser und trocknen Sie es gut ab, bevor Sie den Kaminofen wieder anzünden. Wenn eine gründlichere

Reinigung des Glases notwendig ist, empfehlen wir handelsüblichen Glasreiniger.

Inspektion des Ofens

Jøtul empfiehlt, daß Sie nach erfolgter Reinigung selbst die

Inspektion des Kaminofens durchführen. Überprüfen Sie alle sichtbaren Flächen auf Risse. Prüfen Sie auch die Tür- und Glasdichtungen auf Dichtheit und die Dichtschnüre auf korrekten Sitz. Dichtschnüre, die Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung aufweisen, sind auszutauschen.

Reinigen Sie die Dichtungsrillen sorgfältig, tragen Sie

Spezialkleber auf (bei Ihrem Jøtul-Händler erhältlich) und drücken Sie die Dichtung paßgenau ein. Der Kleber wird sehr schnell trocken sein.

Entleerung der Asche

Der Jøtul F 301 verfügt über einen Aschkasten, der das

Entfernen der Asche vereinfacht. Kehren Sie die Asche durch den Rost in der Ofenplatte in den Aschkasten. Nehmen Sie den Griff des Aschkastens mit einem Handschuh oder

ähnlichem in die Hand, und tragen Sie die Asche hinaus.

Achten Sie darauf, daß der Aschkasten nicht so hoch gefüllt wird, daß keine Asche mehr durch den Rost nach unten in den Kasten fallen kann.

Sie sollten immer ein wenig Asche in der Verbrennungskammer als Schutzschicht für den Ofensockel lassen.

Eine Erläuterung zum Umgang mit der Asche finden Sie unter “Brandverhütungsmaßnahmen“.

Pflege der Aussenflächen

Bei Kaminöfen mit Lackanstrich kann es nach einigen

Jahren zu einer Verfärbung kommen. Bevor Sie eine neue

Lackschicht auftragen, sollten Sie die Oberfläche reinigen und alle losen Teilchen entfernen.

Emaillierte Kaminöfen brauchen nur mit einem trockenen

Tuch abgewischt zu werden. Verwenden Sie weder Seife noch Wasser. Eventuelle Flecken können mit einem flüssigen Haushaltsreiniger entfernt werden.

Länge, Menge und Qualität des

Brennholzes

Die maximale Länge der Scheite beträgt 34 cm. Die Scheite sollten parallel zur Rückwand des Kaminofens eingelegt werden. Jøtul F 301 erreicht mit seinem Wirkungsgrad eine

Nennleistung von 7,0 kWh. Gemäß allgemein üblichen

Berechnungen ist zur Erzielung der Nennleistung mit einem Verbrauch von 3,2 kg Qualitätsbrennholz pro Stunde zu rechnen.

Säuberung und Russentfernung

An den Innenflächen des Kaminofens entstehen durch die Benutzung Rußablagerungen. Ruß wirkt wie eine

Isolierung und kann daher die Wärmeleistung des

Kaminofens verringern. Diese Rußablagerungen können

Sie mit einem Entrußer entfernen.

Mindestens einmal im Jahr sollte eine routinemäßige

Inspektion durchgeführt werden. Dies können Sie zum

Beispiel tun, wenn der Schornstein und/oder das Ofenrohr gesäubert werden.

Reinigung des Ofenrohrs bis zum

Schornstein

Das Ofenrohr ist durch die Tür des Kaminofens hindurch zu reinigen. Dazu müssen vorher alle Brennerplatten, die

Luftkammer und die Umlenkplatte entfernt werden. Siehe auch im Abschnitt Instandhaltung.

Jøtul Definition von

Qualitätsbrennholz

Brennholz guter Qualität sollte trocken sein, d. h. mit einem

Wasseranteil von etwa 20-25%. Um dies zu erreichen, sollte das Holz am Ende des Winters oder zu Beginn des Frühlings gefällt werden und im Sommer unter freiem Himmel trocken gelagert werden. Im Herbst sollten die trockenen

Scheite dann unter Dach gebracht werden, um sie in der

Heizperiode zu verwenden.

Als Qualitätsbrennholz bezeichnen wir bekannte Holzarten wie Buche, Birke und Eiche.

Die Energiemenge von 1 kg Holz schwankt nur wenig.

Dagegen schwankt aber das Trockengewicht von verschiedenen Holzarten erheblich. Das Gewicht einer bestimmten Menge von Birke zum Beispiel ergibt weniger kWh als die gleiche Menge an Buche. Die Energiemenge von 1 kg Qualitätsbrennholz beträgt bei 20% Restfeuchtigkeit etwa 3,8 kWh. 1 kg absolut trockenes Holz liefert ca.

5 kWh, ein Holz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 60 % dagegen nur etwa 1,5 kWh.

46 deutsch

deutsch

Instandhaltung

Austausch der Hitzeschutzplatten

(Abb. 11)

1. Heben Sie zunächst die seitlichen Hitzeschutzplatten leicht an und drücken Sie sie mit Hilfe der Nocken (am

Boden der Platten) heraus. Gehen Sie mit der anderen seitlichen Hitzeschutzplatte genauso vor.

2. Denken Sie daran, daß beim Entfernen der zweiten

Hitzeschutzplatte, die hintere Platte nach vorne fallen kann. Verhindern Sie dies indem Sie sie mit einer Hand festhalten.

3. Stellen Sie sicher, daß die Isolierung in perfektem

Zustand ist, bevor Sie mit der Montage beginnen.

4. Beginnen Sie mit dem Einsetzen der hinteren

Hitzeschutzplatte. Halten Sie diese fest, während Sie die erste der seitlichen Hitzeschutzplatten einlegen.

5. Anschließend werden die seitlichen Hitzeschutzplatten in ihre korrekte Lage gebracht: Heben Sie sie mit

Hilfe der Nocken am Boden leicht an. Dann gleiten

Sie von alleine in die Aussparungen oberhalb der

Brennkammer. Schieben Sie die Platten von unten gegen die Seitenwand, so daß sie durch die untere Kante der Ofenstruktur in ihrem Platz gehalten werden. deutsch

3. Stellen Sie zur Montage der Umlenkplatte die Nocken am hinteren Ende der Platte auf die seitlichen Rippen oben im Kaminofen.

4. Schieben Sie nun das Blech nach hinten, heben Sie es an und ziehen Sie es dann nach vorne, so daß es auf den Nocken an der Vorderkante im oberen Ofenbereich aufliegt.

Demontage/Montage der

Umlenkplatte

1. Siehe ebenfalls unter Abschnitt Zusatzausrüstung zur

Montage des (Abb. 14).

2. Die Hitzeschutzplatten, Luftkammer und dieUmlenkplatte müssen vor der Montage des

Umlenkklappe entfernt werden. Siehe entsprechende

Abschnitte.

3. Heben Sie die Umlenkklappe aus ihrem Sitz und drücken

Sie sie nach unten. Hängen Sie die Regulierungsstange aus, damit Sie die Umlenkklappe durch die Tür herausnehmen können. (Option).

4. Der Umlenkklappe ist mit dem gebogenen Ende nach hinten und dem Anschluß für die Regulierungsstange nach unten einzubauen.

Austausch der Luftkammer (Abb. 12)

1. Entfernen Sie die Hitzeschutzplatten (siehe vorhergehenden Abschnitt)

2. Drehen Sie die sich darunter in der Mitte der Luftkammer befindliche M8-Sechskantschraube in Richtung der

Rückwand auf.

3. Ziehen Sie die Luftkammer nach vorne, so daß die

Nocken auf jeder Seite sich vertikal an der Vorderseite der Brennkammer herabbewegen. Kippen Sie sie nach vorne und ziehen Sie sie durch die Tür heraus.

4. Bevor Sie die Luftkammer austauschen, stellen Sie sicher, daß die Dichtschnur korrekt in der Rille sitzt.

5. Kippen Sie die neue Luftkammer durch die Tür hinein und stellen Sie sie vertikal auf, so daß die Nocken in der senkrechten Rille an der Vorderseite der Brennkammer gleiten.

6. Heben Sie die Luftkammer an und drücken Sie sie in den hinteren Teil der Brennkammer, bis sie fest an der

Rückwand anliegt.

7. Verwenden Sie zur Montage der Luftkammer eine

Sechskantschraube vom Typ M8x70mm.

Austausch der Umlenkplatte (Abb. 13)

1. Vor dem Entfernen der Umlenkplatte und sowohl die Hitzeschutzplatten als auch die Luftkammer zu entfernen. Siehe entsprechende Abschnitte.

2. Heben Sie die Umlenkplatte am hinteren Ende an und schieben es dann ein wenig zurück. Führen Sie es dann nach unten und durch die Tür nach außen.

Zusatzausrüstung und

Zubehör

Drosselklappe - Bestell. Nr.: 340939

Montage der Drosselklappe

(Abb. 4, 10, 14 und 15)

1. Öffnen Sie die Tür

2. Entfernen Sie die Kopfplatte (Abb. 4A).

3. Lösen Sie die zwei Schrauben, die die obere Vorderwand halten (Abb. 10 B) und entfernen Sie die Teile.

4. Bohren Sie ein 8,5 bis 9 mm starkes Loch. Siehe (Abb.

14 bei D).

5. Die Umlenkplatte (A) wird nach hinten geschoben und vor der Luftkammer (B) plaziert (Abb. 15).

6. Befestigen Sie die Regulierungsstange (E) (Abb. 14) an den Griff (F) mit einer M6-Mutter wie auf der

Abbildung dargestellt.

7. Führen Sie Regulierungsstange durch die Zugabdeckung (K) und das Loch in der Rauchglocke.

8. Befestigen Sie den Adapter (G) an der Stange (H), wie in der Abb. gezeigt.

9. Schrauben Sie den Adapter vom Inneren der

Rauchglocke her an die Reglerstange (E).

10. Führen Sie die Stange (H) in die Drosselklappe (I) ein.

11. Bringen Sie die Umlenkplatte wieder in seine korrekte

Lage und befestigen Sie die Drosselklappe in den

Schlitzen (J) an den Seiten der Rauchglocke.

47

deutsch

Goldfarbene Griffe - Bestell Nr.

340946 (Abb. 6, 10, 16, 17, 18)

Montage

Das Set besteht aus zwei Griffen, einem unteren (Abb. 16), und einem oberem (Abb. 17).

1. Entfernen Sie erst den unteren Griff (Abb. 6A). Dann können Sie den neuen Griff einfach anschrauben (Abb.

17).

2. Entfernen Sie die Schraube, die die Kopfplatte hält und entfernen Sie die Platte.

3. Lösen Sie nun die beiden Schrauben, die die obere

Vorderwand halten (Abb. 10 B) und entfernen Sie das

Teil.

4. Lösen Sie 2 Sechskantschrauben, die nun hinter der oberen Vorderwand erscheinen.

5. Heben Sie dann das gelöste Teil an (Zugabdeckung) und entfernen Sie den Griff des oberen Zugs (Abb. 6B).

6. Bringen Sie den neuen, goldfarbenen Griff (Abb. 16) an.

Vergewissern Sie sich, daß der innerste Teil des Griffes zwischen den beiden Nippeln (Abb. 18) auf dem Zug liegt.

7. Montieren Sie die Zugabdeckung. Halten Sie es genau in Position, während Sie die Schrauben anziehen.

8. Prüfen Sie, ob der obere Griff funktioniert. Er sollte sich ungehindert und leicht bewegen lassen.

9. Montieren Sie die obere Vorderwand (Abb. 10B) und die Kopfplatte.

Hinweis: Um eine unnötige Abnutzung der gold-farbenen

Griffe zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, den hölzernen

Teil der Griffe zur Regulierung von Zuluft und Zug zu verwenden.

Goldfarbenes Firmenlogo -

Bestell Nr. 350403

Das ovale Jøtul-Logo kann durch ein goldfarbenes ersetzt werden, was dem Kaminofen einen exklusiven Touch verleiht.

1. Entfernen Sie die Kopfplatte.

2. Entfernen Sie die Schraube hinter der Platte und machen Sie das gußeiserne Firmenlogo ab.

3. Bringen Sie das neue, goldfarbene Firmenlogo an.

Grill - Bestell Nr. 340943

Wenn Sie den Grill verwenden wollen, müssen Sie nur die Türen öffnen und den Grillrost in die Rillen der

Hitzeschutzplatten einhängen.

Bodenplatte - Blau-schwarzes Email

- Bestell Nr. 350402

Es ist eine emaillierte Bodenplatte als Schmuckplatte für

Ihren Jøtul F 301 erhältlich. Die Abmessungen der Platte sind: 620x775x15 mm. Die Bodenplatte entspricht nicht der DIN 18891.

48

Inhoudsopgave

Algemene informatie ...................................................................49

Regelgeving en milieu-aspecten ...............................................49

Controle voor de installatie ........................................................49

Producttest

Productinformatie over de Jøtul F 301 .....................................50

Algemene veiligheidsmaatregelen ...........................................50

De Jøtul F 301 installeren

Fundament......................................................................................50

Schoorsteen ....................................................................................50

Montage voor de plaatsing .........................................................50

Opmerking! .....................................................................................50

Controle van de bedieningselementen ................................... 51

Montage van de rookafvoer ........................................................ 51

De positie van de schoorsteenaansluiting kiezen ................. 51

Op de achterkant van de haard .................................................. 51

Op de zijkant van de haard .......................................................... 51

Op de bovenkant van de haard ................................................... 51

Gebruiksaanwijzing

Eerste keer stoken ..........................................................................52

Tips voor het aansteken ................................................................52

Onderhoud

Het glas reinigen ............................................................................53

De as verwijderen ...........................................................................53

Deinigen en roet verwijderen .....................................................53

De kachelpijp tot aan de schoorsteen reinigen ......................53

De haard inspecteren ....................................................................53

De buitenkant onderhouden ......................................................53

Lengte, hoeveelheid en kwaliteit van het brandhout ...........53

Jøtuls definitie van goed brandhout .........................................53

Groot onderhoud

De branderplaten vervangen .................................................... 54

De luchtkamer vervangen .......................................................... 54

De keerplaat vervangen ............................................................... 54

De keerklep demonteren/monteren ........................................ 54

Optionele extra’s en accessoires

Luchtklep ......................................................................................... 54

Montage van de luchtklep .......................................................... 54

Goudkleurige grepen ....................................................................55

Montage ...........................................................................................55

Goudkleurig logo ...........................................................................55

Grill ....................................................................................................55

Vloerplaat ........................................................................................55

Fig. .................................................................................... 56-59 nederlands

Dokumentatie/wettelijke bepalingen

Algemene informatie

Dit Jøtul toestel is gekeurd volgens de VHR

Beoordelingsrichtlijn.

Installatie- en bedieningsvoorschrift zijn bij het product meegeleverd en dienen aangehouden te worden.

Bij onvoldoende luchttoevoer kan rookgas in de kamer terechtkomen.

Het typeplaatje bevindt zich op het hitteschild en is gemaakt van hittebestendig materiaal. Op het typeplaatje staat de volgende informatie: producent en adres, modelnummer, productienummer, vermogen, registratienummer (na toewijzing), standaardnummer, model en veiligheids-maatregelen.

Regelgeving en milieu- aspecten

Voordat het toestel geplaatst wordt moet gecontroleerd worden of de opstelplaats en schoorsteen aan de lokaal geldende bouwverordeningen en het Bouwbesluit voldoen.

Voorkom overlast naar Uw omgeving; stook niet bij mist of windstil weer. U stookt goed als de rook wit of kleurloos is.

Gebruik de juiste brandstof; zie verderop in de instructie.

Controle voor de installatie

Bij plaatsing dient rekening gehouden te worden met de afstanden tot brandbare vloeren en wanden en het stralingsgebied rondom het toestel; zie verderop in de instructie. Zorg ook voor voldoende ventilatie van de opstellingsruimte; minimale ventilatieopening (vrije doorlaat) van 6,2 x B (belasting toestel in kW) in cm ook Bouwbesluit).

2 (zie

Gebruik als afvoermateriaal Prefab roestvaststalen of keramische kanalen met een Keurmerk volgens KOMO of

NEN 6062.

Voor de installatie dient het schoorsteenkanaal gecontroleerd en zonodig schoongemaakt te worden.

Veeg het kanaal 2x per jaar, 1x halverwege en 1x aan het eind van het seizoen.

49

nederlands

Productinformatie over de Jøtul F 301:

Materiaal:

Afwerking:

Brandstof:

Max. lengte

Gietijzer

Blauwzwart kachelemail

Hout van de blokken: 34 cm

Verbrandingssysteem: Luchtkamer voor secundaire verbranding

Schoorsteenaansluiting: Boven, achter* of opzij

Doorsnede van de aansluiting:

Gewicht:

Optionele extra’s:

150 mm /177 cm

200 kg

2 doorsnede

Haardscherm, vloerplaat in blauwzwart email, luchtklep, grillrooster, goudkleurige grepen, goudkleurig logo

Afmetingen, brandwerende muren, enzovoort: Zie afb. 1

*Als u de schoorsteenaansluiting aan de achterzijde wilt gebruiken, moet u een kachelpijp met een doorsnede van

175 mm (die buiten de pijpbocht wordt aangebracht) en een schoorsteenmof met een doorsnede van 175 mm gebruiken, indien de afstand tot de muur kleiner is dan 90 mm. Als de afstand groter is, moet u pijpen met een doorsnede van

150 mm gebruiken.

Afstand van de haard tot wanden uit brandbaar materiaal:

Deze convectiehaard mag volgens de Noorse wetgeving in de buurt van wanden uit brandbaar materiaal worden geplaatst, indien een minimale afstand van 90 mm aan de achterkant en 190 mm aan de zijkanten in acht wordt gehouden. Zie afb. 1. Tapijt of linoleum onder de vloerplaat is niet toegestaan.

Algemene veiligheidsmaatregelen

Als u de haard voortdurend gebruikt, dient u de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:

• Als u de haard met geopende deuren wilt gebruiken, moet u een vonkenscherm voor de haard plaatsen.

Zorg er ook voor dat meubels en andere brandbare voorwerpen op een veilige afstand van de haard staan.

• Doof vlammen of gloeiend as nooit met water, omdat dit schadelijk voor uzelf en voor de haard kan zijn.

• De haard wordt zeer heet en kan bij aanraking van de buitenkant brandwonden veroorzaken.

• De as moet buiten worden weggegooid of op een plaats waar de as geen potentieel gevaar vormt. Informeer naar de brandbeveiligingsvoorschriften die in uw land van toepassing zijn.

• Bewaar de as en het roet in een vuurvaste bak met een deksel. Bewaar de as minstens zeven dagen, zodat u zeker weet dat de gloed volledig is gedoofd. Als u de bak eerder moet legen, voegt u een flinke hoeveelheid water toe die u goed met de as vermengt.

• Bewaar de as. As is uitstekende mest voor rozen en andere planten

50

De Jøtul F 301 installeren

Controleer of de haard geen transportschade heeft opgelopen voordat u de haard installeert.

De haard is zeer zwaar. Daarom hebt u bij het monteren en bij het plaatsen hulp nodig.

Fundament

Als u de Jøtul F 301 op een houten vloert gaat plaatsen, moet u controleren of de vloer onder de haard het gewicht kan dragen.

Schoorsteen

De haard kan op een gemetselde schoorsteen, een geprefabriceerd element of een stalen schoorsteen worden aangesloten.

De haard moet volgens de instructies van de fabrikant/ leverancier op de schoorsteen worden aangesloten.

Montage voor de plaatsing

Opmerking!

De haard wordt in één pakket afgeleverd. Het onderste gedeelte, de pijpbocht en de hitteschilden moeten worden gemonteerd.

1. Nadat u de verpakking hebt verwijderd, pakt u de hitteschilden en de onderste zijstukken die op de haard moeten worden gemonteerd. Ga voorzichtig met deze onderdelen om, omdat ze beschadigd kunnen raken als ze vallen.

2. Verwijder de bovenplaat door de twee schroeven aan de onderkant van de plaat los te draaien. U kunt via de achterkant van de haard bij de schroeven komen (afb.

4). Verwijder het bovenste rooster.

3. Verwijder de hendel, de stang en de dwarsstang die in het bovenste gedeelte zijn verpakt.

4. Open de deur met de handgreep en verwijder het hitteschild, de pijpbocht, de aslade, de tochtkanaalbedekking en het tochtkanaal.

5. Sluit de deur. U kunt ook de branderplaten, de luchtkamer en de keerplaat verwijderen, zodat de haard tijdens het plaatsen lichter is (lees hiervoor het gedeelte over groot onderhoud).

6. Vouw de kartonnen verpakking open om de vloer te beschermen

7. Leg de houten pallet op het karton en zet de haard voorzichtig op de pallet.

8. Houd er rekening mee dat de haard zeer zwaar is en zorg er daarom voor dat iemand u kan helpen.

9. Monteer nu de zijdelen met de 8x20 mm schroeven

(B) en de op de zijdelen bevestigde ringen op het onderstuk (A) (afb. 2).

10. Draai de schroeven tot de helft erin.

11. Bevestig nu de dwarsbalk C tussen de achterpoten met de daarop aangebrachte schroeven. Draai de schroeven aan de A-kant van het onderstuk vast. Controleer of de

zijkanten van het onderstuk één lijn vormen met de zijplaten van de haard.

12. Zet de haard nu zodanig rechtop dat de achterpoten het eerst worden belast (afb. 3).

13. Open de deur met de handgreep (afb. 4). Monteer het hitteschild (B) met twee verbindingsschroeven

(C), afstandhouders (D) en de binnen aan te brengen moeren (E) onder het onderstuk van de haard.

14. Breng de voorplaat (F) met de beide klemmen op de rechterkant van het onderstuk aan. Voorzie de scharnieren (G) van schroeven en ringen. Bevestig daarna de voorplaat met schroef (H) op de linkerkant.

Draai de schroef met de ring op de onderste zijplaat vast. Controleer of de onderste ventilatieschuif in de juiste stand staat.

15. Breng de tochtkanaalbedekking en de aslade in de juiste positie.

16. Controleer de bedieningselementen. Lees daartoe het gedeelte: Controle van de bedieningselementen.

17. Buig de randen van het achterste hitteschild (A) samen en schuif de randen in de groef (B) achter aan de binnenkant van de zijstukken (C). Zie afb. 5

18. Leg de bovenplaat los boven op de haard.

19. Breng de stang aan.

20. Als de vloer oneffen is, kunt u de stelschroeven onder de poten gebruiken om de haard waterpas te zetten.

Controle van de bedieningselementen

(Afb. 6)

Zodra de haard op zijn plaats staat, controleert u alle bedieningselementen. Deze elementen moeten gemakkelijk te bewegen zijn en naar behoren functioneren.

De losse greep (‘koude hand’) kunt u gebruiken als de haard heet is.

Onderste luchttoevoer (A) en bovenste lucht-toevoer (B).

Links = gesloten. Rechts = volledig geopend.

Asdeur (E). Til de deur op .

Aslade (F). Til de asdeur op. Gebruik een handschoen of dergelijke en trek deze eruit.

Trekklep (G). Als op uw haard de optionele trekklep is geïnstalleerd, duwt u de haak met het gebogen uiteinde naar boven in de greep van de trekklep. U sluit de klep door deze naar buiten te trekken en u opent de klep door deze naar binnen te duwen.

Montage van de rookafvoer

De positie van de schoorsteenaansluiting kiezen (afb. 7, 8 en 9)

Het is aan te bevelen om de gehele haardinstallatie ter plaatse op te stellen, alvorens een gat in de schoorsteen te maken. Voor deze haard hebt u een kachelpijp met een doorsnede van 150 mm nodig. Beslis of u de kachelpijp op de bovenkant, de achterkant of de zijkant van de haard wilt aansluiten!

nederlands

Op de achterkant van de haard (afb. 7-8)

1. Als de haard op de juiste positie ten opzichte van de wand staat, verwijdert u de bovenplaat en schroef (A) bij de schoorsteenaansluiting.

2. Breng nu de pijpbocht in de juiste positie en verwijder de noodzakelijke doorsnede (B) uit het hitteschild en/of

(D) uit het zijstuk, zodat er een opening voor de pijp ontstaat.

3. U kunt de pijpbocht maximaal 190° draaien (afb. 8A).

4. De noodzakelijke opening in het hitteschild kunt u het beste met een ijzerzaag maken.

Op de zijkant van de haard (afb. 7-8)

1. Als u een kachelpijpaansluiting aan de zijkant nodig hebt, moet u de hoek achter aan de bovenkant van de zijwand eruitslaan om een opening voor de kachelpijp te maken. Daarvoor moet u het bovenste deel van de zijwand met karton op de vloer en met plastic op de bovenkant beschermen.

2. Maak eerst twee sneden van 20 mm in de zijwand

(afb. 7C). Hierdoor kunt u gemakkelijker de noodzakelijke opening maken.

3. Bescherm uw ogen - bijvoorbeeld met een veiligheidsbril

- tegen emailsplinters. Sla met een houten hamer of een soortgelijk voorwerp hard op het midden van het gedeelte (D) van de zijwand. Het stuk laat dan los.

4. Houd bij de berekening van de lengte van de kachelpijp rekening met een overlapping van 40 mm bij de pijpbocht en 40 mm bij de schoorsteenmof (volg, indien van toepassing, de instructies van de leverancier van de schoorsteen op).

5. Schuif de op maat gezaagde kachelpijp in de vooraf gemonteerde schoorsteenmof (afb. 8) en schuif de pijp vervolgens op de pijpbocht (B) (gebruik hiervoor de meegeleverde afdichting).

6. Draai de beide schroeven (C) op de pijpbocht vast.

Bevestig de kachelpijp op de pijpbocht met 2 zelftappende zeskantschroeven M6 x 16 die u in het zakje met schroeven aantreft. Hiervoor moet u een gat van 5,5 mm in de kachelpijp boren.

7. Monteer tot slot de bovenplaat (afb. 4A) en leg het bovenste rooster in de haard.

Op de bovenkant van de haard (afb. 7 en 9)

1. Leg het bovenste rooster op het karton dat u op de vloer hebt uitgevouwen.

2. Bedek het rooster met plastic of een soortgelijk materiaal en verwijder het gedeelte (A) uit het rooster door er hard met een hamer op te slaan. (Gebruik een veiligheidsbril voor de emailsplinters).

3. Schuif nu een kachelpijp met een doorsnede van 150 mm rechtstreeks in de schoorsteenaansluiting. Zet de kachelpijp vast met de schroef (afb. 7A) die aan de voorkant van de schoorsteenaansluiting is aangebracht.

Breng een markering op de pijp aan op de plaats waar de schroef is wanneer de pijp volledig in de aansluiting is geschoven en boor op deze plaats een gat van 5,5 mm voor de schroef.

51

52 nederlands

4. Maak de spleet tussen de kachelpijp en de schoorsteenaansluiting dicht met de meegeleverde afdichting.

Wikkel de afdichting om het onderste uiteinde van de pijp. Draai de schroef vast en leg het rooster weer in de haard.

Opmerking: Het is uitermate belangrijk dat de spleet volledig luchtdicht wordt afgesloten. Bij lekkage kunnen storingen optreden.

Als u later een andere rookafvoer op de haard moet aansluiten – of als u per ongeluk het verkeerde gedeelte hebt verwijderd – kunt u bij ons vervangende zijwanden bestellen. U kunt een zijplaat als volgt vervangen:

- Neem de bovenplaat van de haard af

- Schroef de voorplaat eraf

- Verwijder de twee bovenste schroeven van de zijwand en til de zijwand uit de haard.

Gebruiksaanwijzing

De Jøtul F 301 is een haard met een schone verbranding, dat wil zeggen dat de haard beschikt over een luchtkamer waarin een secundaire verbranding van giftige gassen en deeltjes plaatsvindt. Het is zeer belangrijk dat dit systeem volgens deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt.

De Jøtul F 301 is van bedieningselementen voorzien, die eerder in deze handleiding zijn beschreven onder de titel

Controle van de bedieningselementen en die worden geïllustreerd in afb. 6.

Eerste keer stoken

Open de luchttoevoer bij de deur volledig door de schuif helemaal naar rechts te verplaatsen (afb. 6A). Open vervolgens het tochtkanaal door deze helemaal naar rechts te schuiven (afb. 6B).

Leg nu een paar proppen krantenpapier, aanmaakhout en brandhout in de haard en begin met een klein vuur.

Voeg meer brandhout toe en laat het vuur een paar uur flink branden.

Opmerking: luchtjes als u de haard voor de eerste keer gebruikt

Geverfde haarden: Als u een nieuwe geverfde haard voor de eerste keer stookt, is het volkomen normaal dat er een onaangenaam ruikend gas vrijkomt, waarbij er zelfs sprake kan zijn van rookontwikkeling. Dit gas is niet giftig, maar toch is het beter om een raam of een deur in de ruimte te openen om voor extra ventilatie te zorgen. Laat het vuur net zolang flink branden tot er geen rook of luchtjes meer waarneembaar zijn.

Geëmailleerde haarden: de eerste keer dat u een nieuwe geëmailleerde haard gebruikt, kan er wat condenswater op het oppervlak van de haard ontstaan. Verwijder het condenswater onmiddellijk met een doekje.

Tips voor het aansteken

Leg een middelgroot blok aan weerszijden van het rooster.

Schuif een paar proppen krantenpapier tussen en naast de blokken.

Leg er wat aanmaakhoutjes op en steek het papier aan.

Zodra het hout vlam heeft gevat en goed brandt, kunt u blokken met een gepaste grootte toevoegen.

Zodra het vuur goed brandt, sluit u de ventilatieklep bij de deur (afb. 6A). Controleer of de naverbranding (secundaire verbranding) al is begonnen. Stel de verbrandingssnelheid vervolgens met de tochtregeling (afb. 6B) in op het gewenste niveau. Verwijder de as op tijd en voorkom in elk geval dat de aslade zo vol wordt dat de as op het vuurrooster blijft liggen.

Opmerking: Als u de haard als open haard gebruikt, moeten de twee deuren geopend zijn om te voorkomen dat er rookgassen in de ruimte komen. Gebruik altijd hoogwaardig brandhout, zodat u het beste resultaat bereikt en schade aan de haard voorkomt.

Waarschuwing: Stook de haard nooit te hoog op. Als de haard ergens gloeit, betekent dit dat deze oververhit is. Dit kan brand of ernstige schade aan de haard of schoorsteen tot gevolg hebben. Als u merkt dat de haard oververhit raakt, dient u onmiddellijk het tochtkanaal te sluiten.

Verbrand nooit de volgende materialen in de haard:

- Huisafval, plastic tassen en dergelijke

- Geverfd of geïmpregneerd hout (zeer giftig)

- Spaanplaat of gefineerd hout

Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor de haard en zijn ook schadelijk voor het milieu.

Opmerking: Gebruik nooit brandbare vloeistoffen, zoals benzine, om het vuur aan te maken. Daardoor kan de haard schade oplopen en kunt u zelf letsel oplopen.

Opmerking:Gevaar van oververhitting: De haard mag niet zodanig worden gestookt dat deze oververhit raakt.

Oververhitting ontstaat doordat de haard te veel brandstof bevat en/of doordat het tochtkanaal helemaal open staat.

Als delen van de haard rood gloeien is dat een duidelijk teken van oververhitting. Sluit in dat geval onmiddellijk het tochtkanaal.

Onderhoud

Het glas reinigen

Af en toe moet het roet dat zich aan de binnenkant van het glas ophoopt, worden verwijderd. De hoeveelheid roet die op het glas gaat zitten, kan afhankelijk zijn van de mate van ventilatie van de ruimte of de instelling van de bovenste ventilatieschuif.

Enkele goede adviezen! Voor algemene reiniging kunt u papier van een keukenrol gebruiken dat u in heet water doopt en waar u een beetje as op doet. Wrijf vervolgens met het papier over het glas. Zo verwijdert u al het meeste roet. Neem het glas daarna af met schoon water en droog het goed voordat u de haard weer aansteekt. Als het glas grondig moet worden gereinigd, raden we aan om een glasreiniger te gebruiken.

De as verwijderen

De Jøtul F 301 is voorzien van een aslade, waarmee u de as eenvoudig kunt verwijderen. Schraap de as door het rooster van de grondplaat in de aslade. Gebruik een handschoen of dergelijke om het handvat van de aslade vast te pakken en breng de as weg. Zorg dat de aslade niet zo vol raakt dat de as niet meer door het rooster in de aslade kan komen.

Het is beter om altijd een laagje as in de stookplaats achter te laten ter bescherming van de grondplaat van de haard.

Zie ook het gedeelte onder Maatregelen voor brandpreventie voor het omgaan met asresten.

Reinigen en roet verwijderen

Aan de binnenkant van de haard ontstaan door het gebruik roetafzettingen. Roet werkt isolerend en kan daarom de warmteafgifte van de haard verminderen.

Voer minstens één keer per jaar een routine-inspectie uit.

Dit kunt u bijvoorbeeld doen als de schoorsteen en/of de kachelpijp worden geveegd.

De kachelpijp tot aan de schoorsteen reinigen

Reinig de kachelpijp door de deur van de haard. Daartoe moet u eerst alle branderplaten, de luchtkamer en de keerplaat verwijderen. Zie ook het gedeelte Groot onderhoud.

De haard inspecteren

Jøtul raadt aan om na het reinigen zelf de inspectie van de haard uit te voeren. Controleer alle zichtbare oppervlakken op scheuren. Controleer ook of de deur- en glasafdichtingen goed afsluiten en of de afdichtkoorden nog goed zitten. Vervang afdichtkoorden die tekenen van slijtage of beschadiging vertonen.

Maak de afdichtingsgroeven goed schoon, breng speciale lijm aan (verkrijgbaar bij uw Jøtul-leverancier) en druk de afdichting goed in de groef. De lijm droogt zeer snel. nederlands

De buitenkant onderhouden

Bij haarden met een laklaag kan na een paar jaar verkleuring optreden. Voordat u een nieuwe laklaag aanbrengt, moet u het oppervlak reinigen en alle losse deeltjes verwijderen.

Geëmailleerde haarden hoeft u alleen met een droge doek af te nemen. Gebruik geen water of zeep. Eventuele vlekken kunt u met een vloeibaar reinigingsmiddel verwijderen.

Lengte, hoeveelheid en kwaliteit van het brandhout

De blokken mogen maximaal 34 cm lang zijn. Leg de blokken parallel aan de achterwand van de haard. Jøtul

F 301 heeft door zijn efficiëntie een nominale capaciteit van 7,0 kW. Uit berekeningen is gebleken dat voor het nominale vermogen 3,2 kg goed brandhout per uur nodig is.

Jøtuls definitie van goed brandhout

Goed brandhout moet droog zijn, dat wil zeggen dat het hout ongeveer 20-25% water mag bevatten. Dit bereikt u door het hout aan het eind van de winter of aan het begin van de lente te kappen en in de zomer droog in de buitenlucht op te slaan. In de herfst haalt u de droge blokken binnen en gebruikt u ze tijdens het stookseizoen.

Met goed brandhout bedoelen we de bekende houtsoorten, zoals beuken-, berken- en eikenhout.

De hoeveelheid energie die 1 kg hout kan leveren, varieert niet veel. Het gewicht van dezelfde hoeveelheid droog hout verschilt daarentegen aanzienlijk van soort tot soort.

Een bepaalde hoeveelheid berkenhout levert bijvoorbeeld minder kWh dan dezelfde hoeveelheid beukenhout. De hoeveelheid energie van 1 kg goed brandhout bedraagt ongeveer 3,8 kWh bij een vochtpercentage van 20%. 1 kg volledig droog hout levert ongeveer 5 kWh op, terwijl hout met 60% vocht slechts ongeveer 1,5 kWh oplevert.

53

nederlands

Groot onderhoud

De branderplaten vervangen (afb. 11)

1. Til eerst de zijbranderplaten een stukje op en duw deze met behulp van de nokken (aan de onderkant van de platen) uit de haard.

2. Als u de tweede branderplaat verwijdert, kan de achterplaat naar voren vallen. Dit voorkomt u door de achterplaat met één hand vast te houden.

3. Controleer of de isolatie in perfecte staat verkeert voordat u met het monteren begint.

4. Begin met het aanbrengen van de achterste branderplaat. Houd deze vast terwijl u de eerste zijbranderplaat plaatst.

5. Daarna brengt u de zijplaten op de juiste plaats aan. Til deze met behulp van de nokken onder aan de platen een stukje op. Ze glijden dan vanzelf in de uitsparingen boven de verbrandingskamer. Schuif de platen van onderen tegen de zijwand, zodat deze door de onderkant van de haardstructuur op hun plaats worden gehouden.

De luchtkamer vervangen (afb. 12)

1. Verwijder de branderplaten (zie het vorige gedeelte).

2. Draai de M8-zeskantschroef die zich daaronder in het midden van de luchtkamer bevindt, los in de richting van de achterwand.

3. Trek de luchtkamer naar voren, zodat de nokken aan elke kant verticaal aan de voorkant van de verbrandingskamer omlaag gaan. Kantel de luchtkamer naar voren en trek deze door de deur uit de haard.

4. Voordat u de luchtkamer vervangt, controleert u of het afdichtkoord goed in de groef zit.

5. Kantel de nieuwe luchtkamer door de deur in de haard en plaats deze zodanig verticaal dat de nokken in de verticale groef aan de voorkant van de verbrandingskamer glijden.

6. Til de luchtkamer op en duw deze in het achterste deel van de verbrandingskamer totdat de luchtkamer helemaal tegen de achterwand aan zit.

7. Bevestig de luchtkamer met een zeskantschroef van het type M8x70mm.

De keerplaat vervangen (afb.13)

1. Voordat u de keerplaat kunt verwijderen, moet u eerst de branderplaten en de luchtkamer verwijderen.

Raadpleeg de desbetreffende gedeelten.

2. Til de keerplaat aan de achterkant op en schuif deze dan een stukje naar achteren. Laat de plaat zakken en haal deze door de deur uit de haard.

3. Plaats bij het monteren van de keerplaat de nokken aan de achterkant van de plaat op de ribbels die zich boven in de haard aan de zijkanten bevinden.

4. Schuif de plaat nu naar achteren, til de plaat een stukje op en trek deze dan naar voren, zodat de plaat op de nokken boven in de voorkant van de haard komt te liggen.

54

De keerklep demonteren/monteren

1. Raadpleeg ook het gedeelte Optionele extra’s voor het monteren van de keerklep (afb. 14).

2. Voordat u de keerklep kunt monteren, moet u eerst de branderplaten, de luchtkamer en de keerplaat verwijderen. Raadpleeg de desbetreffende gedeelten.

3. Til de keerklep op en duw deze naar beneden. Koppel de regelstang los, zodat u de keerklep door de deur uit de haard kunt halen.

4. Installeer de keerklep met het gebogen uiteinde naar achteren en met de aansluiting voor de regelstang naar onderen.

Optionele extra’s en accessoires

Luchtklep – bestelnr.: 340939

Montage van de luchtklep

(afb. 4, 10, 14 en 15)

1. Open de deur.

2. Verwijder de bovenplaat (afb. 4A).

3. Draai de twee schroeven los waarmee het bovenste voorpaneel is bevestigd (afb. 10 B) en verwijder de onderdelen.

4. Boor een gat van 8,5 tot 9 mm. (Zie afb. 14 bij D).

5. Schuif de keerplaat (A) naar achteren en plaats deze voor de luchtkamer (B) (afb. 15).

6. Bevestig de regelstang (E) (afb. 14) met een M6-moer aan de greep van de keerklep (F), zoals op de afbeelding wordt weergegeven.

7. Leid de regelstang door de tochtkanaalbedekking (K) en het gat in de rookkap.

8. Bevestig de adapter (G) aan de stang (H), zoals weergegeven in de afbeelding.

9. Schroef de adapter van binnenuit de rookkap op de regelstang (E).

10. Leid de stang (H) in de keerklep (I).

11. Breng de keerplaat weer in de juiste positie en bevestig de keerklep in de gleuven (J) aan de zijkanten van de rookkap.

Goudkleurige grepen -bestelnr.:

340946 (AfB. 6, 10, 16, 17, 18)

Montage

De set bestaat uit twee grepen, een voor beneden (afb. 16) en een voor boven (afb. 17).

1. Verwijder eerst de onderste greep (afb. 6A). Vervolgens kunt u de nieuwe greep gewoon erop schroeven

(afb. 17).

2. Verwijder de schroef waarmee de bovenplaat is bevestigd en verwijder de plaat.

3. Draai nu de beide schroeven los waarmee het bovenste voorpaneel is bevestigd (afb. 10 B) en verwijder het onderdeel.

4. Draai de twee zeskantschroeven los die nu achter het bovenste voorpaneel verschijnen.

5. Til het losgemaakte onderdeel op (tochtkanaalbedekking) en verwijder de greep van het bovenste tochtkanaal

(afb. 6B).

6. Breng de nieuwe, goudkleurige greep (afb. 16) aan.

Controleer of het binnenste deel van de greep tussen de twee nippels (afb. 18) op het tochtkanaal ligt.

7. Monteer de tochtkanaalbedekking. Houd deze in de juiste positie terwijl u de schroeven vastdraait.

8. Controleer of de bovenste greep functioneert. De greep moet ongehinderd en gemakkelijk heen en weer kunnen worden geschoven.

9. Monteer het bovenste frontpaneel (afb. 10B) en de bovenplaat.

Opmerking: We raden aan om het houten gedeelte van de grepen voor het instellen van ventilatie en tocht te gebruiken om zo onnodige slijtage van de goudkleurige grepen te vermijden.

Goudkleurig logo – bestelnr.: 350403

U kunt het ovale Jøtul-logo vervangen door een goudkleurig logo. Hierdoor krijgt de haard een exclusieve uitstraling.

1. Verwijder de bovenplaat.

2. Verwijder de schroeven achter de plaat en haal het gietijzeren logo eraf.

3. Breng het nieuwe, goudkleurige logo aan.

Grill – bestelnr.: 340943

Als u de grill wilt gebruiken, hoeft u alleen de deuren te openen en het grillrooster in de ribbels van de branderplaten te schuiven.

Vloerplaat – blauwzwart email – bestelnr.: 350402

Voor uw Jøtul F 301 is een geëmailleerde vloerplaat als versiering leverbaar, in blauwzwart. De afmetingen van deze plaat zijn: 620x775x15 mm.

nederlands

55

56

57

58

59

Jøtul arbeider kontinuerlig for om mulig å forbedre sine produkter, og vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner, farger og utstyr uten nærmere kunngjøring.

Jøtul bemüht sich ständig um die Verbesserung seiner Produkte, deshalb können

Spezifikationen, Farben und Zubehör von den Abbildungen und den Beschreibungen in der

Broschüre abweichen.

Jøtul pursue a policy of constant product development. Products supplied may therefore differ in specification, colour and type of accessories from those illustrated and described in the brochure.

Jøtul vise sans cesse à améliorer ses produits. C’est pourquoi, il se réserve le droit de modifier les specifications, couleurs et équipements sans avis prélable.

Kvalitet

Jøtul AS arbeider etter et kvalitetssikringssystem basert på NS-EN ISO 9001 for utvikling, produksjon og salg av ildsteder. Vår kvalitetspolitikk skal gi kundene den trygghet og kvalitetsopplevelse som Jøtul har stått for siden bedriftens historie startet i 1853.

Qualität

Jøtul AS hat ein Qualitätssicherungssystem, das sich bei Entwicklung, Produktion und

Verkauf von Öfen und Kaminen nach NS-EN ISO 9001 richtet. Diese Qualitätspolitik vermittelt unseren Kunden ein Gefühl von Sicherheit und Qualität, für das Jøtul mit seiner langjährigen Erfahrung seit der Firmengründung im Jahre 1853 steht.

Quality

Jøtul AS has a quality system that conforms to NS-EN ISO 9001 for product development, manufacturing, and distribution of stoves and fireplaces. This policy gives our customers quality and safety piece of mind as a result of Jøtul’s vast experience dating back to when the company first started in 1853.

Qualité

Le système de contrôle de la qualité de Jøtul AS est conforme à la norme NS-EN ISO 9001 relative à la conception, à la fabrication et à la distribution de poêles, foyers et inserts. Cette politique nous permet d’offrir à nos clients une qualité et une sécurité reposant sur la vaste expérience accumulée par Jøtul depuis sa création en 1853.

Jøtul AS

P.o. box 1411

N-1602 Fredrikstad,

Norway

Dette ildstedet er kontrollert av:

Dieses Produkt ist geprüft von:

This product has been controlled by:

Ce produit a été contrôlé par :

________________________ ___________________

Date: Sign:

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals