S 099 3in1

S 099 3in1

SENDVIČOVAČ

NÁVOD K OBSLUZE

SENDVIČOVAČ

NÁVOD NA OBSLUHU

OPIEK ACZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SZENDVICSSÜTŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SANDWICH-TOASTER

BEDIENUNGSANLEITUNG

SANDWICH MAKER

INSTRUCTION MANUAL

APPAREIL A SANDWICHS

MODE D'EMPLOI

PIASTRA PER PANINI

MANUALE DI ISTRUZIONI

SANDWICHERA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

 Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a  bezpečnostní pokyny, které jsou v  tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

 Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.

 Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona.

 A termék használatba vétele előtt fi gyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket.

A használati útmutatót tartsa a készülék közelében.

 Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein.

 Always read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the fi rst time. The user´s manual must be always included.

 Avant de mettre le produit en service, lisez attentivement le présent mode d'emploi et les consignes de sécurité contenues dans le présent mode d'emploi. Le mode d'emploi doit toujours être fourni avec le produit.

 Leggere sempre con attenzione le istruzioni di sicurezza ed uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Il manuale dell'utente deve essere sempre incluso.

 Siempre lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad y de uso antes de utilizar su artefacto por primera vez. Siempre debe estar incluido el manual del usuario.

CZ

SK

PL

HU

DE

GB

FR

IT

ES

1

2

3

4

5

9

8

6

10

7

SENDVIČOVAČ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!

Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a  situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z  výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a  péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli používajícími a  obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.

CZ

Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:

1. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení a že je zásuvka řádně uzemněná. Zásuvka musí být instalována podle platných bezpečnostních předpisů.

2. Nepoužívejte sendvičovač, pokud je přívodní kabel poškozen. Veškeré opravy včetně výměny napájecího přívodu svěřte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zařízení, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

3. Chraňte zařízení před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým proudem.

4. Sendvičovač by neměl být ponechán během chodu bez dozoru.

5. Doporučujeme nenechávat sendvičovač se zasunutým přívodním kabelem v zásuvce bez dozoru. Před

údržbou vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel.

Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici.

6. Nepoužívejte sendvičovač venku nebo ve vlhkém prostředí. Nedotýkejte se přívodního kabelu nebo sendvičovače mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

7. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte sendvičovač v blízkosti dětí.

8. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany.

9. Teplota povrchů v  blízkosti přístroje může být během jeho chodu vyšší než obvykle. Sendvičovač umístěte mimo dosah ostatních předmětů tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu potřebná k jeho správné činnosti.

10. Během použití a po něm se nedotýkejte pečicích ploch ani horkých částí krytu výrobku, dokud výrobek nevychladne. Dotýkat se můžete pouze madla, abyste se vyvarovali popálení.

11. Pečicí plochy tohoto výrobku mají nepřilnavý povrch, takže se snadno čistí. Nepoužívejte tedy k čištění vnitřních/vnějších částí výrobku a k manipulaci se sendviči žádné kovové ani tvrdé předměty či nářadí, abyste povrch pečicích ploch nepoškodili.

12. Pečicí plochy neoplachujte pod tekoucí vodou ani je nepokládejte do vody.

13. Sendvičovač nepokládejte na horký povrch ani jej nepoužívejte v blízkosti zdroje tepla (např. plotýnky sporáku).

14. Používejte pouze v  souladu s  pokyny uvedenými v  tomto návodu. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto zařízení.

15. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:

- kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích

- spotřebiče používané v zemědělství

- spotřebiče používané hosty v hotelích, motelech a jiných obytných oblastech

- spotřebiče používané v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní

16. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.

Horký povrch!

3

POPIS

CZ

2. Indikátor napájení (červený)

3. Indikátor připravenosti (zelený)

5. Pojistka

6. Madlo

7. Tlačítka na výměnu desek

8. Výměnné desky sendvičové

9. Výměnné desky trojúhelníčkové

10. Výměnné grilovací desky

• Indikátor napájení svítí červeně, pokud je sendvičovač zapojený do elektrické zásuvky.

• Indikátor připravenosti svítí zeleně, jakmile je zařízení připraveno k opékání.

• Pojistka zajistí zařízení automaticky po jeho zavření.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Odstraňte z přístroje obalový materiál a všechny nálepky.

2. Očistěte pečicí plochy vlhkým hadříkem nebo houbou.

3. Pečicí plochy lehce potřete kouskem másla nebo trochou oleje.

4. Zapojte sendvičovač do zásuvky, rozsvítí se červený indikátor napájení. Jakmile se rozsvítí zelený indikátor připravenosti, pečicí plochy jsou dostatečně zahřáté.

5. Přístroj je připraven pro přípravu opékaných sendvičů.

Poznámka: Při prvním použití sendvičovače můžete zaznamenat jemný kouř. To je normální, protože jde o první zahřátí vnitřních částí výrobku.

VÝMĚNA OPÉKACÍCH DESEK

1. Po otevření sendvičovače, stiskněte tlačítko na výměnu desek, uvolněné desky vyjměte.

2. Nasaďte výměnné desky, které chcete použít zatlačením na místo až zapadnou.

Opékací desky nikdy nemeňte za provozu! Přístroj musí být vychladlý a vypojený z elektrické sítě!

PŘÍPRAVA SENDVIČŮ

1. Připravte náplň pro váš opékaný sendvič. Pro každý sendvič budete potřebovat dva plátky chleba a vhodnou náplň.

2. Abyste dosáhli ještě lepší zlatavě nahnědlé barvy, můžete tu stranu plátku chleba, která je v kontaktu s pečicí plochou, lehce natřít máslem.

3. Položte plátek chleba se stranou namazanou máslem na spodní pečicí plochu, vložte náplň a zakryjte ji druhým plátkem chleba se stranou namazanou máslem směrem nahoru. Můžete opékat pouze jeden sendvič na jedné pečicí ploše. Jestliže chcete dosáhnout optimálního výsledku, je třeba, aby náplň byla umístěna správně mezi plátky chleba.

4. Opatrně přiklopte horní pečicí plochu na sendvič tak, aby došlo k úplnému uzavření sendvičovače.

5. Sendvičovač otevřete po 2–3 minutách a zkontrolujte, zda je sendvič dostatečně opečený. Délka přípravy, pokud požadujete křupavý, opečený sendvič, závisí na typu chleba, použitých přísadách a vaší osobní chuti.

6. Pro vyjímání hotového sendviče nepoužívejte kovové náčiní. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, které způsobují oděr.

7. Po ukončení používání sendvičovač odpojte ze zásuvky ve zdi.

Poznámka: Během opékání se rozsvěcuje a  zhasíná zelená kontrolka signalizující připravenost k  opékání podle toho, jak je udržována správná teplota pečicích ploch.

4

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním vždy vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky a počkejte, až sendvičovač zcela zchladne.

K odstranění spálených drobků použijte například tvrdý kartáč. Vlhkým hadříkem očistěte vnější povrch sendvičovače. K čištění sendvičovače nepoužívejte ostré předměty nebo abrazivní prostředky.

Sendvičovač neponořujte do vody ani k jeho čištění nepoužívejte myčku nádobí!

Zařízení můžete skladovat ve svislé poloze z důvodu úspory místa.

CZ

TECHNICKÉ ÚDAJE

3 výměnné desky-sendvičové, trojúhelníčkové a grilovací

Snadno čistitelné pečící plochy

Nepřilnavá povrchová úprava pečících ploch

Tepelně izolovaná rukojeť

Ochrana proti přehřátí

Indikátor připojení k síťové zásuvce/připravenosti k pečení

Nerezové provedení

Jmenovité napětí: 220–240 V~ 50 Hz

Jmenovitý příkon: 700–800 W

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU

Balicí papír a  vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidace použitých elektrických a  elektronických zařízení (platí v  členských zemích EU a  dalších evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)

Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s  produktem by nemělo být nakládáno jako s  domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a  elektronických zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a  životní prostředí.

Recyklace materiálů přispívá k  ochraně přírodních zdrojů. Více informací o  recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

08/05

Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Návod k obsluze je k dispozici na webových stránkách www.ecg.cz.

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

5

SENDVIČOVAČ

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Čítajte pozorne a uschovajte pre budúcu potrebu!

SK

Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a  pokyny uvedené v  tomto návode nezahrňujú všetky možné podmienky a  situácie, ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľom/používateľmi používajúcimi a  obsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za

škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia.

Aby nedošlo k  vzniku požiaru alebo k  úrazu elektrickým prúdom, mala by sa pri používaní elektrických zariadení vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane tých nasledujúcich:

1. Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia a že je zásuvka riadne uzemnená. Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platných bezpečnostných predpisov.

2. Nepoužívajte sendvičovač, ak je prívodný kábel poškodený. Všetky opravy vrátane výmeny napájacieho prívodu zverte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zariadenia – hrozí nebezpečenstvo

úrazu elektrickým prúdom!

3. Chráňte zariadenie pred priamym kontaktom s  vodou a  inými tekutinami, aby nedošlo k  prípadnému

úrazu elektrickým prúdom.

4. Sendvičovač by sa nemal ponechať počas chodu bez dozoru.

5. Odporúčame nenechávať sendvičovač so zasunutým prívodným káblom v  zásuvke bez dozoru. Pred

údržbou vytiahnite prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. Vidlicu nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za kábel.

Kábel odpojte od zásuvky uchopením za vidlicu.

6. Nepoužívajte sendvičovač vonku alebo vo vlhkom prostredí. Nedotýkajte sa prívodného kábla alebo sendvičovača mokrými rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

7. Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate sendvičovač v blízkosti detí.

8. Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viesť cez ostré hrany.

9. Teplota povrchov v  blízkosti prístroja môže byť počas jeho chodu vyššia než obvykle. Sendvičovač umiestnite mimo dosahu ostatných predmetov tak, aby bola zaistená voľná cirkulácia vzduchu potrebná pre jeho správnu činnosť.

10. Počas použitia a  po ňom sa nedotýkajte pečiacich plôch ani horúcich častí krytu výrobku, pokým výrobok nevychladne. Dotýkať sa môžete iba držadla, aby ste sa vyvarovali popáleniu.

11. Pečiace plochy tohto výrobku majú nepriľnavý povrch, takže sa ľahko čistia. Nepoužívajte teda na čistenie vnútorných/vonkajších častí výrobku a  na manipuláciu so sendvičmi žiadne kovové ani tvrdé predmety či náradie, aby ste povrch pečiacich plôch nepoškodili.

12. Pečiace plochy neoplachujte pod tečúcou vodou ani ich neklaďte do vody.

13. Sendvičovač neklaďte na horúci povrch ani ho nepoužívajte v  blízkosti zdroja tepla (napr. platničky sporáka).

14. Používajte iba v  súlade s  pokynmi uvedenými v  tomto návode. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím tohto zariadenia.

15. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:

- kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách

- spotrebiče používané v poľnohospodárstve

- spotrebiče používané hosťami v hoteloch, moteloch a iných obytných oblastiach

- spotrebiče používané v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami

16. Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a  znalostí zabraňuje v  bezpečnom používaní spotrebiča, ak na ne nebude dohliadané alebo ak neboli inštruované ohľadom použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že sa nebudú so spotrebičom hrať.

Horúci povrch!

6

POPIS

2. Indikátor napájania (červený)

3. Indikátor pripravenosti (zelený)

5. Poistka

6. Držadlo

7. Tlačidlá na výmenu dosiek

8. Výmenné dosky sendvičové

9. Výmenné dosky trojuholníčkové

10. Výmenné grilovacie dosky

• Indikátor napájania svieti červeno, ak je sendvičovač zapojený do elektrickej zásuvky.

• Indikátor pripravenosti svieti zeleno, hneď ako je zariadenie pripravené na opekanie.

• Poistka zaistí zariadenie automaticky po jeho zatvorení.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Odstráňte z prístroja obalový materiál a všetky nálepky.

2. Očistite pečiace plochy vlhkou handričkou alebo hubkou.

3. Pečiace plochy zľahka potrite kúskom masla alebo trochou oleja.

4. Zapojte sendvičovač do zásuvky, rozsvieti sa červený indikátor napájania. Hneď ako sa rozsvieti zelený indikátor pripravenosti, pečiace plochy sú dostatočne zahriate.

5. Prístroj je pripravený na prípravu opekaných sendvičov.

Poznámka: Pri prvom použití sendvičovača môžete zaznamenať jemný dym. To je normálne, pretože ide o prvé zahriatie vnútorných častí výrobku.

SK

VÝMENA OPEKACÍCH DOSIEK

1. Po otvorení sendvičovača stlačte tlačidlo na výmenu dosiek, uvoľnené dosky vyberte.

2. Nasaďte výmenné dosky, ktoré chcete použiť, zatlačením na miesto, až zapadnú.

Opekacie dosky nikdy nemeňte počas prevádzky! Prístroj musí byť vychladnutý a  odpojený od elektrickej siete!

PRÍPRAVA SENDVIČOV

1. Pripravte náplň pre váš opekaný sendvič. Pre každý sendvič budete potrebovať dva plátky chleba a vhodnú náplň.

2. Aby ste dosiahli ešte lepšiu zlatisto hnedastú farbu, môžete tú stranu plátku chleba, ktorá je v kontakte s pečiacou plochou, zľahka natrieť maslom.

3. Položte plátok chleba so stranou namazanou maslom na spodnú pečiacu plochu, vložte náplň a zakryte ju druhým plátkom chleba so stranou namazanou maslom smerom nahor. Môžete opekať iba jeden sendvič na jednej pečiacej ploche. Ak chcete dosiahnuť optimálny výsledok, je potrebné, aby náplň bola umiestnená správne medzi plátkami chleba.

4. Opatrne priklopte hornú pečiacu plochu na sendvič tak, aby došlo k úplnému uzatvoreniu sendvičovača.

5. Sendvičovač otvorte po 2 – 3 minútach a skontrolujte, či je sendvič dostatočne opečený. Dĺžka prípravy, ak požadujete chrumkavý, opečený sendvič, závisí od typu chleba, použitých prísad a  vašej osobnej chuti.

6. Pre vyberaní hotového sendviča nepoužívajte kovové náčinie. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, ktoré spôsobujú oder.

7. Po ukončení používania sendvičovač odpojte od zásuvky v stene.

7

Poznámka: Počas opekania sa rozsvecuje a zhasína zelená kontrolka signalizujúca pripravenosť na opekanie podľa toho, ako je udržiavaná správna teplota pečiacich plôch.

SK

ČISTENIE

Pred čistením vždy vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky a počkajte, až sendvičovač úplne vychladne.

Na odstránenie spálených omrviniek použite napríklad tvrdú kefu. Vlhkou handričkou očistite vonkajší povrch sendvičovača. Na čistenie sendvičovača nepoužívajte ostré predmety alebo abrazívne prostriedky.

Sendvičovač neponárajte do vody ani na jeho čistenie nepoužívajte umývačku riadu!

Zariadenie môžete skladovať vo zvislej polohe z dôvodu úspory miesta.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

3 výmenné dosky – sendvičové, trojuholníčkové a grilovacie

Ľahko čistiteľné pečiace plochy

Nepriľnavá povrchová úprava pečiacich plôch

Tepelne izolovaná rukoväť

Ochrana proti prehriatiu

Indikátor pripojenia k sieťovej zásuvke/pripravenosti na pečenie

Antikorové vyhotovenie

Menovité napätie: 220 – 240 V~ 50 Hz

Menovitý príkon: 700 – 800 W

VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV

Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do kontajnerov na plasty.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)

Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s  produktom by sa nemalo nakladať ako s  domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a  elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a  životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.

08/05

Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Návod na obsluhu je k dispozícii na webových stránkach www.ecg.sk.

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

8

OPIEKACZ

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Należy uważnie przeczytać i zachować do wglądu!

Ostrzeżenie: Wskazówki i środki bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, mogących spowodować zagrożenie. Najważniejszym czynnikiem, odpowiadającym za bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych, jest ostrożność i zdrowy rozsądek. Należy mieć to na uwadze w trakcie obsługi urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie transportu, na skutek nieprawidłowego użytkowania, wahań napięcia oraz zmiany lub modyfi kacji którejkolwiek części urządzenia.

PL

Aby zapobiec wznieceniu ognia lub porażeniu prądem elektrycznym, korzystając z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:

1. Upewnić się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu, podanemu na naklejce na urządzeniu, a gniazdko jest odpowiednio uziemione. Gniazdko musi być zamontowane zgodnie z  odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa.

2. Nie należy korzystać z urządzenia, jeżeli uszkodzony jest przewód zasilający. Wszelkie naprawy, w tym wymianę przewodu zasilającego, należy zlecić w profesjonalnym serwisie! Nie zdejmować osłon urządzenia, mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym!

3. Urządzenie chronić przed bezpośrednim kontaktem z wodą i innymi cieczami, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym.

4. Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

5. Nie należy pozostawiać opiekacza, podłączonego do gniazda zasilania, bez nadzoru. Przed czynnościami konserwacyjnymi należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z  gniazdka. Nie należy tego robić, pociągając za kabel , ale za wtyczkę.

6. Nie należy korzystać z  urządzenia na zewnątrz, ani w wilgotnym środowisku. Nie należy dotykać przewodu zasilającego ani opiekacza mokrymi rękami. Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

7. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli w pobliżu urządzenia przebywają dzieci.

8. Przewód zasilania nie może dotykać rozgrzanych elementów, ani ostrych krawędzi.

9. Temperatura w pobliżu urządzenia może być w trakcie jego pracy znacznie podwyższona. Opiekacz należy umieścić w odpowiedniej odległości od innych przedmiotów celem zapewnienia niezbędnej cyrkulacji powietrza.

10. W trakcie i po zakończeniu korzystania z urządzenia nie należy dotykać gorących elementów obudowy ani płyt grzewczych, dopóki nie wystygną. Chcąc uniknąć oparzenia, należy dotykać wyłącznie uchwytu.

11. Płyty grzewcze mają nieprzywierającą powłokę, ułatwiającą czyszczenie. Do czyszczenia urządzenia z zewnątrz, ani od wewnątrz, nie należy stosować metalowych, ani innych twardych przedmiotów, które mogłoby uszkodzić nieprzywierającą powłokę.

12. Płyt grzewczych nie należy płukać, ani zanurzać w wodzie.

13. Opiekacza nie należy kłaść na gorącej powierzchni, ani używać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenka.

14. Używać urządzenia tylko zgodnie z zaleceniami, zawartymi w niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, powstałe na skutek nieprawidłowego stosowania urządzenia.

15. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego, oraz w podobny sposób, jak:

- urządzenia w aneksach kuchennych w biurach i pozostałych miejscach pracy

- urządzenia stosowane w rolnictwie

- urządzenia używane przez gości w hotelach, motelach itp.

- urządzenia używane w pensjonatach, oferujących nocleg ze śniadaniem

16. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), którym niepełnosprawność fi zyczna lub psychiczna, albo brak doświadczenia nie pozwala bezpiecznie używać urządzenia bez nadzoru, lub jeżeli nie zostały odpowiednio poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez odpowiedzialną za nie osobę. Konieczny jest nadzór na dziećmi, aby nie dopuścić do zabawy urządzeniem.

9

Gorąca powierzchnia!

OPIS

PL

2. Wskaźnik zasilania (czerwony)

3. Wskaźnik gotowości (zielony)

4. Obudowa

5. Zatrzask

6. Uchwyt

7. Przyciski wymiany płyt grzewczych

8. Wymienne płyty typu sandwich

9. Wymienne płyty trójkątne

10. Wymienne płyty typu grill

• Wskaźnik zasilania świeci na czerwono, kiedy opiekacz podłączony jest do gniazda zasilania.

• Wskaźnik gotowości świeci na zielono po osiągnięciu odpowiedniej temperatury płyt grzewczych.

• Zatrzask zadziała automatycznie po zamknięciu urządzenia.

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

1. Usunąć z urządzenia folię oraz wszelkie naklejki.

2. Oczyścić płyty grzewcze wilgotną szmatką lub gąbką.

3. Natrzeć płyty grzewcze kawałkiem masła lub paroma kroplami oleju.

4. Podłączyć opiekacz do źródła zasilania — zaświeci się czerwony wskaźnik zasilania. Zielony wskaźnik gotowości oznacza, że płyty grzewcze osiągnęły odpowiednią temperaturę.

5. Urządzenie jest gotowe do przygotowania kanapek.

Uwaga: Przy pierwszym użyciu opiekacza może pojawić się dym. Jest to normalna reakcja przy pierwszym rozgrzaniu wewnętrznych elementów urządzenia.

WYMIANA PŁYT GRZEWCZYCH

1. Po otwarciu opiekacza nacisnąć przycisk wymiany płyt i wyjąć płyty.

2. Włożyć wybrane płyty grzewcze i nacisnąć do momentu zatrzaśnięcia.

Płyt grzewczych nie wolno wymieniać w trakcie pracy urządzenia! Opiekacz musi być zimny i odłączony od sieci elektrycznej!

PRZYGOTOWANIE KANAPEK

1. Przygotować składniki na kanapki. Do przygotowania kanapki niezbędne są dwie kromki chleba.

2. Chleb, posmarowany od zewnątrz (od strony przylegającej do płyty grzewczej) niewielką ilością masła, nabierze w trakcie opiekania złocistego koloru.

3. Położyć kromkę chleba (stroną posmarowaną masłem na dół) na dolną płytę grzewczą, umieścić na niej składniki i przykryć drugą kromką chleba (stroną posmarowaną masłem do góry). Na jednej płycie grzewczej można opiekać tylko jedną kanapkę. Należy pamiętać o  odpowiednim, równomiernym rozmieszczeniu składników pomiędzy kromkami chleba.

4. Delikatnie zamknąć wieko opiekacza i powoli naciskać, do momentu zatrzaśnięcia.

5. Otworzyć opiekacz po 2 — 3 minutach i  sprawdzić, czy kanapka jest wystarczająco opieczona. Czas przygotowania zależy od rodzaju chleba, wykorzystanych składników oraz osobistych preferencji.

10

6. Do wyjęcia gotowej kanapki nie należy używać metalowych narzędzi , ani innych ostrych narzędzi, które mogłoby spowodować zarysowanie powierzchni płyt grzewczych.

7. Po zakończeniu opiekania odłączyć urządzenie od gniazda zasilania.

Uwaga: Zielone światełko wskaźnika gotowości zapala się i  gaśnie w trakcie opiekania, w zależności od aktualnej temperatury płyt grzewczych.

CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z  gniazdka i  poczekać, aż urządzenie ostygnie.

Przypalone resztki jedzenia najlepiej usuwać twardą szczoteczką. Obudowę opiekacza należy wyczyścić przy użyciu mokrej szmatki. Do czyszczenia nie należy stosować ostrych przedmiotów, ani środków trących.

Nie wolno zanurzać opiekacza w wodzie, ani myć go w zmywarce!

Urządzenie można przechowywać w pozycji pionowej — zajmuje wówczas mniej miejsca.

PL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

3 wymienne płyty grzewcze – sandwich, gofry, grill

Płyty łatwe w czyszczeniu

Nieprzywierająca powierzchnia płyt

Uchwyt z izolacją termiczną

Ochrona przed przegrzaniem

Wskaźnik podłączenia do gniazda zasilania/gotowości do użycia

Nierdzewna konstrukcja

Napięcie znamionowe: 220 — 240 V~ 50 Hz

Znamionowy pobór mocy: 700 — 800 W

EKSPLOATACJA I USUWANIE ODPADÓW

Papier służący do owinięcia i  tektura falista – przekazać na wysypisko śmieci. Folia opakowaniowa, torby PE, elementy z plastiku – wrzucić do pojemników z plastikiem do recyklingu.

USUWANIE PRODUKTÓW PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI

Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego (dotyczy krajów członkowskich UE i innych krajów europejskich z wprowadzonym systemem zbiórki odpadów)

Przedstawiony symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być zaliczany do odpadów komunalnych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowy recykling produktu zabiega negatywnym konsekwencjom dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Recykling przyczynia się do zachowania surowców naturalnych. W  celu uzyskania dalszych informacji o recyklingu tego produktu należy się skontaktować z lokalnymi władzami, krajową organizacją zajmującą się przetwarzaniem odpadów lub sklepem, który sprzedał produkt.

08/05

Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.

Instrukcja obsługi jest dostępna na stronie internetowej www.ecg.cz.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tekstu i parametrów technicznych.

11

SZENDVICSSÜTŐ

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Olvassa el fi gyelmesen, és jól őrizze meg!

Figyelem! A  használati útmutató tartalmazta biztonsági rendelkezések és előírások nem tartalmaznak minden olyan feltételt és körülményt, amelynek bekövetkeztére sor kerülhet. A  felhasználónak meg kell

értenie, hogy a legfontosabb, semmilyen termékbe be nem építhető tényezők a józan ész, az elővigyázatosság

és a  gondosság. Ezeket a  tényezőket a  készüléket használó és kezelő felhasználó(k)nak kell biztosítaniuk.

Nem felelünk a szállítás közben, helytelen használatból, feszültségingadozásból vagy a készülék bármilyen

átalakításából eredő károkért.

HU

A tűz vagy áramütés okozta balesetek elkerülése érdekében az elektromos készülékek használata során mindig be kell tartani az alábbi alapvető biztonsági előírásokat:

1. Ellenőrizze le, hogy a  rendelkezésre álló áramkör feszültsége megfelel a  készülék gyári adattábláján olvasható adatnak, és a konnektor előírásszerűen földelt. A fali aljzatot a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően kell telepíteni.

2. Ne használja a  szendvicssütőt, ha sérült a  hálózati kábele. A  készülék minden javítását, beleértve a  hálózati kábel cseréjét is, bízza szakszervizre! Ne szerelje le a  készülék védőburkolatát, áramütés veszélye!

3. Óvja a készüléket víztől és más folyadékoktól, ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.

4. A szendvicssütőt sütés közben ne hagyja felügyelet nélkül.

5. Lehetőleg soha ne hagyja az áram alá helyezett szendvicssütőt felügyelet nélkül. Karbantartás előtt húzza ki a  tápkábelt a  fali aljzatból. A  villásdugót sose a  kábelnél fogva húzza ki. A  kábelt mindig a villásdugónál fogva húzza ki a fali aljzatból.

6. Soha ne használja a szendvicssütőt a szabadban, sem nedves környezetben. Soha ne érjen a szendvicssütő csatlakozókábeléhez nedves kézzel. Fennáll az áramütés veszélye.

7. Szenteljen fokozott fi gyelmet a szendvicssütő használatának, ha gyermekek közelében használja.

8. A csatlakozókábel nem érhet hozzá forró részekhez, és ne vezesse éles éleken át.

9. A készülék közelében található felületek hőmérséklete a  üzemelés során a  megszokottnál magasabb lehet. A szendvicssütőt úgy állítsa fel, hogy biztosított legyen a helyes működéséhez szükséges szabad légáramlás.

10. Használat közben és utána se érintse meg a sütőfelületeket, sem pedig a termék forró köpenyét, amíg a készülék ki nem hűlik. Csak a fogantyúkhoz érjen hozzá, nehogy égési sebeket szenvedjen.

11. A jelen termék sütőfelületei tapadásmentesek, így azok könnyen tisztíthatók. A  termék külső /belső részeinek tisztításához és a szendvicssütővel való manipulációhoz ne használjon semmilyen fém-vagy más kemény tárgyak vagy szerszámot, hogy ne sértse meg a sütőfelületeket.

12. A sütőfelületeket ne öblítse le folyó víz alatt és ne merítse azokat vízbe.

13. A szendvicssütőt soha ne állítsa forró felületre, és ne használja hőforrás közelében (pl. konyhai tűzhely).

14. A készüléket kizárólag a  használati útmutatóban ismertetett utasításokkal összhangban használja.

A gyártó nem felel a készülék helytelen használata okozta károkért.

15. Ez a fogyasztó háztartásban és hasonló környezetben való használatra készült, mint amilyenek:

- konyhasarkok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken,

- a mezőgazdaságban használt fogyasztók, fogyasztók,

- a reggelit is nyújtó szálláshelyeken használt fogyasztók

16. A készüléket nem használhatják olyan testi, értelmi, érzékszervi fogyatékos, vagy tapasztalatlan személyek (gyermekeket is beleértve), akik nem alkalmasak a készülék biztonságos használatára, kivéve azon eseteket, amikor a készüléket más felelős személy utasításai szerint és felügyelete alatt használják.

A gyerekeket felügyelni kell, hogy a fogyasztóval ne játszhassanak.

Forró felület!

12

LEÍRÁS

2. Tápfeszültség kijelző (piros)

3. Készenléti kijelző (zöld)

5. Biztosíték

6. Fogantyú

10. Grillező rozsdamentes

• A tápfeszültség kijelzője pirosan világít, ha a szendvicssütő tápkábelének dugója a fali aljzatba van dugva.

• Készenléti kijelző zölden világít, ha a szendvicssütő a sütésre készen áll.

• A biztosíték a készüléket annak becsukása után védi.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. A készülékről vegye le a csomagolóanyagokat és minden matricát.

2. A sütőfelületeket tisztítsa meg nedves ruhával vagy szivaccsal.

3. A sütőfelületeket enyhén kenje be vajjal vagy egy kis olajjal.

4. A szendvicssütő tápkábelének dugóját dugja a  fali aljzatba, kigyullad a  tápfeszültség piros kijelzője.

Amint kigyullad a készenlét zöld kijelzője, a sütőfelületek eléggé forróak.

5. A készülék készen áll sült szendvicsek készítésére.

Megjegyzés: A szendvicssütő első használatakor enyhe füst keletkezhet. Ez normális, ez a  termék belső részei első felmelegedésének következménye.

HU

A SÜTŐLAPOK CSERÉJE

1. A szendvicssütő kinyitása után nyomja meg a lapcsere gombját, a kilazult lapokat vegye ki.

2. Tegye fel a választott cserelapokat és nyomja helyükre, amíg be nem illeszkednek.

A sütőlapokat sose cserélje üzemelés közben! A  készüléknek kihűlt állapotban kell lennie és a tápkábel dugóját ki kell húzni a fali aljzatból.

SZENDVICS KÉSZÍTÉSE

1. Készítse el a sült szendvics töltetét. Minden szendvicshez két szelet kenyérre és megfelelő töltetre lesz szüksége.

2. Ahhoz, hogy még jobban aranyló színt érjen el, a  kenyérszelet azon oldalát, mely a  sütőfelülettel

érintkezik, vajjal enyhén megkenheti.

3. A kenyérszeletet vajjal megkent oldalával tegye a sütőfelületre, rakja fel a töltetet és takarja le a másik kenyérszelettel úgy, hogy annak vajjal kent oldala felül legyen. Egy sütőfelületen egyszerre csak egy szendvicset süthet. Az optimális eredmény eléréséhez szükséges, hogy a töltet a kenyérszeletek között helyesen legyen elosztva.

4. Óvatosan hajtsa le a sütőfelületet a szendvicsre úgy, hogy a szendvicssütő teljesen becsukódjon.

5. A szendvicssütőt 2-3 perc múlva nyissa ki és ellenőrizze, hogy a szendvics eléggé megsült-e. A ropogós és sült szendvics elkészítésének ideje függ a kenyér típusától, az alkalmazott anyagoktól és az Ön ízlésétől.

6. A kész szendvics kivételéhez ne használjon fém eszközöket. Ne használjon éles konyhaeszközöket, melyet megkarcolják a felületet.

7. A használat befejezése után a szendvicssütő tápkábelének dugóját húzza ki a fali aljzatból.

13

Megjegyzés: A sütés közben a  készenlétet jelző zöld kijelző váltakozva kigyullad-kialszik aszerint, hogy milyen a sütőfelület hőmérséklete.

HU

TISZTÍTÁS

A tisztítás után mindig húzza ki a tápvezeték villásdugóját a fali aljzatból és várja meg, míg a szendvicssütő teljesen kihűlik.

Az odaégett morzsák eltávolítására használhat pl. durva kefét. Nedves ruhával tisztítsa meg a szendvicssütő felületét. A szendvicssütő tisztításakor ne használjon éles tárgyakat vagy szemcsés tisztítószereket.

A szendvicssütőt ne merítse vízbe és ne tisztítsa mosogatógépben!

A készülék helymegtakarítás érdekében függőleges helyzetben is tárolható.

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

3 cserélhető lap – szendvicsező, háromszögletű és grillező

Könnyen tisztítható sütőfelületek

Tapadásmentes sütőfelületek

Hőszigetelt fogantyú

Túlmelegedés elleni védelem

A hálózati csatlakozás/sütési készenlét kijelzője

Rozsdamentes kivitel

Névleges feszültség: 220–240 V~ 50 Hz

Névleges teljesítményszükséglet: 700–800 W

HULLADÉKFELHASZNÁLÁS ÉS MEGSEMMISÍTÉS

A csomagolópapírt és hullámpapírt adja le hulladékgyűjtő telepen. Csomagolófólia, PE zacskók, műanyag alkatrészek – műanyaggyűjtő szelektív hulladéktároló edénybe.

ÉLETTARTAM LEJÁRTÁT KÖVETŐ MEGSEMMISÍTÉS

Használt elektromos és elektronikus készülékek megsemmisítése (érvényes az EU tagállamokban és számos szelektív hulladékgyűjtést végző európai országban)

Ez a terméken vagy csomagolásán található jelzés azt mutatja, hogy a terméket tilos standard háztartási hulladékként megsemmisíteni. A terméket elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott hulladékgyűjtő telepen adja le. A termék helyes megsemmisítésével megelőzi, hogy káros hatást fejtsen ki az emberi egészségre és környezetünkre. Az anyagok újrahasznosítása kíméli a természetes forrásainkat. A termék újrahasznosításával kapcsolatosan bővebb információkat a helyi önkormányzattól, a háztartási hulladékot feldolgozó szervezettől, vagy a termék forgalmazójától kérhet.

08/05

Ez a termék megfelel a kisfeszültségű berendezések biztonságára és az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó EU irányelveknek.

A készülék használati útmutatója a www.ecg.cz oldalon található.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

14

SANDWICH-TOASTER

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte aufmerksam lesen und gut aufbewahren!

Warnung: Die Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise, die in dieser Anleitung aufgeführt sind, umfassen nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen, zu denen es kommen kann. Der Anwender muss begreifen, dass der gesunde Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt Faktoren sind, die sich nicht in ein

Produkt einbauen lassen. Diese Faktoren müssen also bei der Verwendung und Bedienung dieses Geräts durch den bzw. die Anwender gewährleistet werden. Wir haften nicht für Schäden, die durch Transport, eine unsachgemäße Verwendung, Spannungsschwankungen oder eine Modifi kation des Geräts entstehen.

Damit es zu keinem Brand oder Unfall durch elektrischen Strom kommt, müssen bei der Verwendung von elektrischen Geräten immer die Grundvorsichtsmaßnahmen eingehalten werden – einschließlich der folgenden:

DE

1. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung an Ihrer Steckdose der Spannung auf dem Etikett des Geräts entspricht, und dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist. Die Steckdose muss gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften installiert sein.

2. Falls das Anschlusskabel beschädigt ist, darf der Sandwichtoaster nicht benutzt werden. Lassen Sie bitte alle Reparaturen, einschließlich des Austausches des Stromversorgungskabels, von einem Fachservice ausführen. Demontieren Sie niemals die Schutzabdeckung des Geräts. Es könnte zu einem Unfall durch elektrischen Strom kommen!

3. Schützen Sie das Gerät vor direktem Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, damit es nicht zu einem eventuellen Unfall durch elektrischen Strom kommt.

4. Der Sandwichtoaster sollte während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.

5. Wir empfehlen, den Sandwichtoaster mit eingestecktem Stromkabel in der Steckdose nicht ohne

Aufsicht zu lassen. Ziehen Sie vor der Wartung das Stromversorgungskabel bitte aus der Steckdose.

Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Kabel aus der Steckdose. Damit Sie das Kabel aus der

Steckdose ziehen können, ziehen Sie bitte am Stecker.

6. Verwenden Sie den Sandwichtoaster nicht im Außenbereich oder in einer feuchten Umgebung. Fassen

Sie das Stromkabel oder den Sandwichtoaster nicht mit nassen Händen an. Es droht Unfallgefahr durch elektrischen Strom.

7. Lassen Sie bitte insbesondere Vorsicht walten, falls Sie den Sandwichtoaster in der Nähe von Kindern verwenden!

8. Das Stromversorgungskabel darf weder mit heißen Teilen in Berührung kommen noch über scharfe

Kanten führen.

Stellen Sie den Sandwichtoaster außerhalb der Reichweite von Gegenständen so auf, sodass eine freie

Luftzirkulation gewährleistet ist.

10. Während der Verwendung und danach berühren Sie bitte nicht die Backfl ächen und auch nicht die heißen

Teile des Produktes, solange das Gerät nicht ausgekühlt ist. Berühren dürfen Sie nur die Haltegriff e, damit

Sie eine Verbrennung vermeiden.

reinigen. Verwenden Sie also zur Reinigung der inneren / äußeren Teile des Produktes und zum Betrieb mit den Sandwiches keine metallischen und andere harten Gegenstände oder Werkzeuge, damit die

Oberfl äche der Backfl äche nicht beschädigt wird.

12. Die Backfl äche spülen Sie bitte nicht unter fl ießendem Wasser ab. Tauchen Sie sie auch nicht ins Wasser.

13. Stellen Sie den Sandwichtoaster nicht auf eine heiße Oberfl äche und verwenden Sie ihn auch nicht in der

Nähe einer Wärmequelle (z.B. einer Herdplatte).

14. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den in dieser Anleitung aufgeführten Hinweisen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung dieses Gerätes entstanden sind.

15. Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnlichen Räumen bestimmt, wie z.B.

- Küchenbereichen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsstätten.

- Geräte, die in der Landwirtschaft verwendet werden

15

- Geräte, die von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkunftsstätten verwendet werden

- Geräte, die in Unternehmen verwendet werden die Übernachtung mit Frühstück anbieten

16. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen bestimmt (einschließlich Kindern), deren körperliches, sinnliches oder mentales Unvermögen bzw. ein Mangel an Erfahrung oder Kenntnissen sie an der sicheren Verwendung des Geräts hindern könnte, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von einer solchen nicht hinsichtlich der Verwendung des Geräts instruiert wurden. Es muss gewährleistet werden, dass Kinder mit dem Gerät nicht spielen.

Heiße Oberfl äche!

DE

BESCHREIBUNG

4. Oberteil

5. Sicherung

6. Griff stange

7. Taste zum Auswechseln der Platte

10. Auswechselbare Grillplatte

• Der Stromversorgungsindikator leuchtet rot, wenn der Sandwichtoaster mit der elektrischen Steckdose verbunden ist.

• Der Bereitschaftsindikator leuchtet grün, wenn das Gerät backbereit ist.

• Die Sicherung sichert das Gerät automatisch nach dem Schließen.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

1. Entfernen Sie von dem Gerät das Verpackungsmaterial sowie alle Aufkleber.

2. Reinigen Sie die Backfl äche mit einem feuchten Tuch oder mit einem Schwamm.

4. Stecken Sie den Sandwichtoaster in die Steckdose, der Stromversorgungsindikator leuchtet rot. Wenn der Bereitschaftsindikator grün leuchtet, ist die Backfl äche ausreichend erwärmt.

5. Das Gerät ist bereit für die Zubereitung von gebackenen Sandwiches.

Anmerkung: Während der ersten Verwenden des Sandwichtoasters kann ein milder Rauch verzeichnet werden. Dies ist normal, da es um das erste Erwärmen der inneren Teile des Produktes geht.

DAS AUSWECHSELN DER BACKPLATTEN

1. Nach dem Öff nen des Sandwichtoasters, drücken Sie die Taste zum Auswechseln der Platten, nehmen

Sie die freigelegten Platten heraus.

2. Setzen Sie die Auswechselplatte, indem Sie sie an die entsprechende Position eindrücken bis sie einrastet.

Die Backplatte wechseln Sie bitte niemals während des Betriebes aus! Das Gerät muss ausgekühlt und vom elektrischen Netz abgeschaltet sein!

16

ZUBEREITUNG DER SANDWICHES

1. Bereiten Sie einen Belag für die von Ihnen gebackenen Sandwiches zu. Für jeden Sandwich werden Sie zwei Scheiben Toast und einen passenden Belag benötigen.

2. Damit Sie eine noch bessere goldbraune Farbe erhalten, können Sie die Seite der Toastscheiben, die im

Kontakt mit der Backoberfl äche sind, leicht mit Butter einstreichen.

3. Legen Sie die Toastscheiben mit der Seite der aufgestrichenen Butter auf den unteren Teil der Backfl äche.

Legen Sie den Belag auf die Toasts und bedecken Sie sie jeweils mit der zweiten Toastscheibe mit der

Seite der aufgestrichenen Butter in Richtung nach oben. Sie können nur einen Sandwich auf einer

Backfl äche backen. Wenn Sie optimale Ergebnisse erzielen möchten, ist es notwendig, dass der Belag richtig zwischen die einzelnen Toastscheiben gelegt wird.

4. Vorsichtig klappen Sie die obere Backfl äche so auf den Sandwich, dass es zu einem vollständigen

Verschließen des Sandwichtoasters kommt.

5. Öff nen Sie den Sandwichtoaster nach 2–3 Minuten und kontrollieren, ob der Sandwich ausreichend gebacken wurde. Die Dauer der Zubereitung des gebackenen Sandwichs, falls Sie es knusprig wünschen, hängt vom Typ des Toastbrotes ab, den verwendeten Zutaten und Ihrem persönlichen Geschmack.

6. Zum Herausnehmen des fertigen Sandwichs, verwenden Sie keine metallischen Gerätschaften.

DE

Verwenden Sie keine scharfen Küchengerät, die einen Abrieb verursachen könnten.

7. Nach dem Beenden der Verwendung schalten Sie den Sandwichtoaster von der elektrischen Steckdose in der Wand ab.

Anmerkung: Während des Backens leuchtet und erlischt die grüne Kontrollleuchte, die die Bereitschaft zum

Backen danach signalisiert, wenn die richtige Temperatur der Backfl ächen eingehalten wird.

DIE REINIGUNG

Vor der Reinigung ziehen Sie bitte den Netzstecker und warten Sie, bis der Sandwichtoaster vollständig erkaltet ist.

Zur Entfernung angebrannter Krümel können Sie z.B. eine harte Bürste verwenden. Reinigen Sie die Oberfl äche des Sandwichtoasters mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung des Sandwichtoasters keine scharfen Gegenstände oder Scheuermittel.

Tauchen Sie den Sandwichtoaster nicht in Wasser und spülen Sie ihn nicht in der Geschirrspülmaschine.

Das Gerät können Sie zwecks Platzeinsparung in senkrechter Position aufbewahren.

TECHNISCHE DATEN:

Austauschbare Platte – Sandwich-, Dreieckund Grillplatte

Einfach zu reinigende Backfl äche

Antihaftbeschichtete Oberfl ächenbearbeitung der Backfl äche

Wärmeisolierter Griff

Überhitzungsschutz

Anzeige für den Anschluss an die Netzsteckdose/Backbereitschaft

Rostfreie Ausführung

Nennspannung: 220–240 V ~ 50 Hz

Anschlusswert: 700–800 W

17

VERWENDUNG UND ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

Verpackungspapier und Wellpappe – zum Altpapier geben. Verpackungsfolie, PET-Beutel, Plastikteile – in den

Sammelcontainer für Plastik.

DE

ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER

Die Entsorgung der verwendeten elektrischen und elektronischen Geräte (gültig in den

Mitgliedsländern der EU und weiteren europäischen Ländern mit dem eingeführten System der

Abfalltrennung)

Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll abgegeben werden soll. Das Produkt geben Sie an einem Ort ab, der für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Die richtige Entsorgung des Produktes schützt Sie vor negativen Einfl üssen auf die menschliche Gesundheit und des Lebensraumes.

Das Recycling des Materials trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über das Recycling dieses Produktes gibt Ihnen die Kommunalbehörde, Organisationen für die Bearbeitung von Hausabfall oder die Verkaufsstelle, in der Sie das Produkt erworben haben.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinien über elektromagnetische

Kompatibilität und elektrische Sicherheit.

08/05

Bedienungsanleitung s. www.ecg.cz.

Eine Änderung des Textes und der technischen Parameter vorbehalten.

18

SANDWICH MAKER

SAFETY INSTRUCTIONS

Read carefully and save for future use!

Warning: The safety measures and instructions, contained in this manual, do not include all conditions and situations possible. The user must understand that common sense, caution and care are factors that cannot be integrated into any product. Therefore, these factors shall be ensured by the user/s using and operating this appliance. We are not liable for damages caused during shipping, by incorrect use, voltage fl uctuation or the modifi cation or adjustment of any part of the appliance.

To protect against a risk of fi re or electric shock, basic precautions shall be taken while using electrical appliances, including the following:

1. Make sure the voltage in your outlet corresponds to the voltage provided on the appliance label and that the socket is properly grounded. The outlet must be installed according to valid safety instructions.

2. Do not operate sandwich toaster with a damaged cord. All repairs including cord replacements shall be performed by a professional service centre! Do not remove protective covers of the appliance, risk of electric shock!

3. Protect the appliance against direct contact with water and other liquids, to prevent potential electric shock.

4. Do not leave the sandwich toaster running unattended.

5. Leaving the sandwich toaster cord connected to outlet unattended is not recommended. Disconnect the cord from the electrical outlet prior to performing maintenance. Do not pull the cord from the outlet by yanking the cord. Unplug the cord from the outlet by grasping the plug.

6. Do not use the sandwich toaster outdoors or in moist environments. Do not touch the cord or sandwich toaster with wet hands. Risk of electric shock.

7. Close supervision is necessary for operating the sandwich toaster near children!

8. Do not allow the cord to touch hot surfaces or lead the cord over sharp edges.

9. The temperature of surfaces near the operating appliance can be hotter than usual. Place the sandwich

GB

10. Do not touch the toasting plates during or after use or hot parts of the baked product, until is cools off .

Only touch the handle to prevent from burning yourself.

11. The toasting plates have a non-stick surface making them easy to clean. Do not use metal or hard objects or tools to clean inner/outer parts of the appliance and for handling the bread, to prevent from damaging the surfaces of toasting plates.

12. Do not rinse the toasting plates under running water or immerse them into water.

13. Keep the sandwich toaster away from hot surfaces and sources of heat (for example, hot plates).

14. Use the appliance only in accordance with the instructions given in this manual. The manufacturer is not liable for damages caused by the improper use of this appliance.

15. This appliance is intended for household use and similar areas, including:

- appliances used in the agricultural industry

- appliances used by guests in hotels, motels and other residential areas

- appliances used in bed and breakfast businesses

16. This appliance shall not be used by persons (including children), whose physical, sense or mental supervised or if they have not been instructed regarding the use of the appliance by a person responsible for their safety. Child supervision is essential to prevent them from playing with the appliance.

Hot surface!

19

DESCRIPTION

1. Stainless steel surface

2. Power On light (red)

3. Ready to Cook indicator (green)

6. Handle

7. Thumb latches for changing the plates

8. Interchangeable sandwich plates

9. Interchangeable triangle sandwich plates

10. Interchangeable grill plates

• The red power On light is on if the sandwich toaster is connected to the outlet.

• The green ready to cook indicator switches on as soon as the appliance is ready to cook.

• The lid latch automatically secures the appliance upon closing.

GB

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

1. Remove the packing material and all labels from the appliance.

2. Clean the toasting plates with a damp towel or sponge.

3. Spread a piece of butter or a little oil over the toasting plates.

4. Plug the sandwich toaster into the outlet, the red power On light will come on. As soon as the green

5. The appliance is ready for preparing toasted sandwiches.

Note: When using the sandwich toaster for the fi rst time, a small amount of smoke may be given off . This is normal for the internal parts of the product are being heated for the fi rst time.

CHANGING THE TOASTING PLATES

1. After opening the sandwich toaster, press the thumb latches for changing the plates, loosen the plates and remove.

2. Insert the interchangeable plates that you want to use by pushing them in until they click.

Do not replace the toasting plates while operating the appliance! The appliance must be cool and disconnected from the outlet!

PREPARING SANDWICHES

1. Prepare the fi lling for your sandwich. You will need two slices of bread and a suitable fi lling for each sandwich.

2. To achieve an even better golden-brown color, you can smear some butter on the side of the bread that is in contact with the toasting plate.

3. Place the side of the bread slice with butter on to the bottom toasting plate, insert fi lling and cover the with second bread slice with the buttered side up. Only one sandwich can be toasted on one toasting plate at a time. For optimal results, make sure the fi lling is placed correctly between the slices of bread.

4. Carefully shut the top toasting plate on to the sandwich and fully close the sandwich toaster.

you like a crispy and well-toasted sandwich, the length of preparation depends on the type of bread, ingredients used and your own personal taste.

6. Do not use metal utensils for removing fi nished sandwiches. Do not use sharp kitchen utensils that scratch.

7. Unplug the cord from the outlet after you are fi nished using the sandwich toaster.

20

Note: During the toasting process, the green ready to cook indicator goes on and off according to how the proper temperature of the toasting plates is maintained.

CLEANING

Unplug the cord and allow the sandwich toaster to cool down completely before cleaning.

Use a scratch brush to remove burnt crumbs. Clean the outer surface of the sandwich toaster with a damp cloth. Do not use sharp objects or abrasive cleaning agents to clean the sandwich toaster.

Do not immerse the sandwich toaster into water or use a dish washer to clean the appliance.

The appliance can be stored in a vertical position to save space.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

3 replaceable plates – sandwich, triangle and grill

Easy to clean baking surfaces

Non-stick baking surfaces

Heat insulated handle

Protection against overheating

Power connection/ready to bake indicator

Stainless steel design

GB

Nominal voltage: 220-240 V~ 50 Hz

Nominal input power: 700-800 W

USE AND DISPOSAL OF WASTE

Wrapping paper and corrugated paperboard – deliver to scrapyard. Packing foil, PE bags, plastic elements – throw into plastic recycling containers.

DISPOSAL OF PRODUCTS AT THE END OF LIFETIME

Disposal of electric and electronic equipment (valid in EU member countries and other European countries with an implemented recycling system)

The represented symbol on the product or package means the product shall not be treated as domestic waste.

Hand over the product to the specifi ed location for recycling electric and electronic equipment. Prevent negative impacts on human health and the environment by properly recycling your product.

Recycling contributes to preserving natural resources. For more information on the recycling of this product, refer to your local authority, domestic waste processing organization or store, where you purchased the product.

08/05

This product complies with EU directive requirements on electromagnetic compatibility and electrical safety.

The instruction manual is available at website www.ecg.cz.

Changes in text and technical parameters reserved.

21

APPAREIL A SANDWICHS

CONSIGNES DE SECURITE

Lisez attentivement et conservez pour un usage futur !

Avertissement : Les dispositions et consignes de sécurité fi gurant dans le présent manuel ne couvrent pas toutes les conditions et situations susceptibles de survenir. L’utilisateur doit comprendre que le bon sens, la prudence et le soin sont des facteurs ne pouvant être intégrés dans le produit. Ces facteurs sont donc à  la charge de l’utilisateur/utilisatrice utilisant et entretenant cet appareil. Nous ne pouvons être tenus responsables des dommages apparus pendant le transport, un usage inadéquat, une variation de tension électrique ou la modifi cation ou intervention sur l’une des parties de l’appareil.

Afi n d’éviter le risque d’incendie ou d’électrocution, les précautions de base devraient toujours être respectées lors de l’utilisation d’appareils électriques, y compris les suivants :

FR

1. Veillez à  ce que la tension de votre prise électrique corresponde à  la tension fi gurant sur l’étiquette de l’appareil et que votre prise soit correctement reliée à la terre. La prise doit être installée conformément aux normes de sécurité en vigueur.

2. N’utilisez pas l’appareil à sandwichs si le câble d’alimentation est endommagé. Confi ez toute réparation, y compris le remplacement du câble d’alimentation, à un service après-vente professionnel ! Ne démontez pas les caches de protection de l’appareil, risque d’électrocution !

3. Protégez l’appareil du contact direct avec l’eau ou d’autres liquides, afi n d’éviter le risque d’électrocution.

4. L’appareil à sandwichs ne doit pas être laissé en marche sans surveillance.

5. Nous recommandons de ne pas laisser l’appareil à sandwichs sans surveillance avec le câble d’alimentation branché. Avant l’entretien, débranchez le câble d’alimentation de la prise électrique. Ne débranchez pas la fi che de la prise électrique en tirant sur le câble. Débranchez le câble de la prise électrique en saisissant la fi che.

6. N’utilisez pas l’appareil à sandwichs à l’extérieur ou dans un environnement humide. Ne touchez pas le câble d’alimentation ou l’appareil à sandwichs avec les mains mouillées. Risque d’électrocution.

7. Faites particulièrement attention si vous utilisez l’appareil à sandwichs à proximité des enfants.

8. Le câble d’alimentation ne doit pas être en contact avec les parties chaudes, ni passer sur des angles tranchants.

9. La température des surfaces à  proximité de l’appareil en marche peut être plus élevée que d’habitude.

Placez l’appareil à  sandwichs hors de portée des autres objet afi n d’assurer la libre circulation de l’air nécessaire à son fonctionnement correct.

10. Pendant et après l’utilisation, ne touchez pas les surfaces chauff antes et les parties chaudes du cache de l’appareil, tant que celui-ci n’a pas refroidi. Vous pouvez toucher uniquement les poignées pour éviter les brûlures.

11. Les surfaces chauff antes de cet appareil ont une surface antiadhésive, donc faciles à  nettoyer. Pour le nettoyage des parties extérieures et intérieures de l’appareil, et pour manipuler les sandwichs, n’utilisez donc aucun objet ou ustensile métallique ou autre objet dur, afi n de ne pas endommager la surface des

éléments chauff ants.

12. Ne rincez pas les surfaces chauff antes à l’eau courante et ne les mettez pas sous l’eau.

13. Ne posez pas l’appareil à sandwichs sur une surface chaude et ne l’utilisez pas à proximité d’une source de chaleur (par exemple une plaque chauff ante de la cuisinière).

14. Utilisez uniquement conformément aux instructions contenues dans le présent mode d’emploi. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages causés par un usage incorrect de cet appareil.

15. Cet appareil est destiné à un usage domestique et dans des locaux similaires, comme :

- les coins-cuisine des magasins, bureaux et autres lieux de travail

- les appareils utilisés en exploitation agricole

- les appareils utilisés par les clients des hôtels, motels et autres systèmes d’hébergement

- les appareils utilisés dans les structures off rant l’hébergement avec petit déjeuner compris

16. Cet appareil n’est pas destiné à  être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont l’incapacité physique, sensorielle ou mentale, ou le manque d’expérience et de connaissances, empêche un usage sûr de l’appareil, si elles ne sont pas sous surveillance ou n’ont pas été formées à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

22

Surface chaude !

Do not immerse in water! – Ne pas plonger dans l'eau !

DESCRIPTION

2. Indicateur d’alimentation (rouge)

3. Indicateur « prêt » (vert)

5. Sécurité

6. Poignée

7. Boutons de changement des plaques

8. Plaques amovibles pour sandwich

9. Plaques amovibles pour triangle

10. Plaques de grillade amovibles

• L’indicateur d’alimentation s’allume en rouge si l’appareil à sandwichs est branché à la prise électrique.

• L’indicateur « prêt » s’allume en vert si l’appareil est prêt à griller.

• La sécurité verrouille l’appareil automatiquement à sa fermeture.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1. Retirez de l’appareil les matériaux d’emballage et tous les autocollants.

2. Nettoyez les surfaces de grillade avec un torchon ou une éponge humide.

3. Enduisez légèrement les surfaces de grillade avec un morceau de beurre ou un peu d’huile.

4. Branchez l’appareil à  sandwichs dans la prise, l’indicateur d’alimentation rouge s’allume. Dès que

FR

5. L’appareil est prêt pour la préparation des sandwichs grillés.

Note : A la première utilisation de l’appareil à sandwichs, une légère fumée peut être visible. Ceci est normal, car les parties intérieures de l’appareil sont chauff ées pour la première fois.

REMPLACEMENT DES PLAQUES DE GRILLADE

1. Après l’ouverture de l’appareil à sandwichs, appuyez sur le bouton de remplacement des plaques, ôtez les plaques libérées.

2. Mettez en place les plaques amovibles que vous voulez utiliser en les poussant en place jusqu’à ce qu’elles se bloquent.

Ne remplacez jamais les plaques de grillade en fonctionnement ! L’appareil doit être froid et débranché du secteur !

PREPARATION DES SANDWICHS

1. Préparez la garniture de votre sandwich grillé. Pour chaque sandwich, vous aurez besoin de deux tranches de pain et d’une garniture adaptée.

2. Afi n d’obtenir une couleur brune dorée encore meilleure, vous pouvez enduire légèrement de beurre le côté de la tranche de pain en contact avec la surface de grillade.

3. Posez la tranche de pain avec la face enduite de beurre sur la surface de grillade inférieure, placez la garniture et recouvrez-la d’une seconde tranche de pain avec la face beurrée orientée vers le haut. Vous pouvez griller uniquement un sandwich sur une surface de grillade. Si vous voulez obtenir un résultat optimal, veillez à placer correctement la garniture entre les tranches de pain.

23

4. Rabattez prudemment la surface de grillade supérieure sur le sandwich de manière à fermer complètement l’appareil à sandwichs.

de préparation, si vous voulez un sandwich grillé croustillant, dépend du type de pain, des ingrédients ajoutés et de votre goût personnel.

6. N’utilisez pas d’ustensiles métalliques pour retirer le sandwich prêt. N’utilisez pas d’ustensiles de cuisine tranchants, causant des rayures.

7. Après la fi n de l’utilisation, débranchez l’appareil à sandwichs de la prise murale.

Note : Pendant la grillade, le voyant vert signalant « prêt » s’allume et s’éteint en alternance selon le maintien de la température correcte des surfaces de grillade.

FR

NETTOYAGE

Avant le nettoyage, débranchez toujours le cordon d’alimentation de la prise et attendez le refroidissement complet de l’appareil à sandwichs.

Pour éliminer les miettes brûlées, utilisez par exemple une brosse dure. Essuyez la surface extérieure de l’appareil à sandwichs avec un torchon humide. N’utilisez pas d’objets tranchants ou de produits abrasifs pour nettoyer l’appareil à sandwichs.

Ne plongez pas l’appareil à sandwichs dans l’eau et ne le nettoyez pas au lave-vaisselle !

Vous pouvez stocker l’appareil en position verticale pour économiser l’espace.

DONNEES TECHNIQUES

3 plaques amovibles – sandwich, triangle et grillade

Surfaces de grillade faciles à nettoyer

Traitement de surface antidérapant des surfaces de grillade

Poignée à isolation thermique

Protection contre la surchauff e

Indicateur de branchement secteur/prêt à griller

Fabrication en inox

Tension nominale : 220–240 V~ 50 Hz

Puissance nominale : 700–800 W 

RECYCLAGE ET ELIMINATION DES DECHETS

Papier d'emballage et carton ondulé – remettre dans les conteneurs de collecte de papiers. Film d'emballage, sacs PE, pièces en plastique – dans les conteneurs de collecte de plastique.

ELIMINATION DU PRODUIT A LA FIN DE SA DUREE DE VIE

Liquidation des équipements électriques et électroniques usagés (en vigueur dans les pays membres de l'Union européenne et les autres pays européens disposant d'un système de tri des déchets)

Le symbole fi gurant sur le produit ou l'emballage signifi e que le produit ne doit pas être traité comme une ordure ménagère courante. Remettez le produit à un lieu de collecte prévu pour le recyclage des équipements

électriques et électroniques. Une élimination correcte du produit évite des impacts négatifs sur la santé humaine et l'environnement. Le recyclage des matériaux contribue à la protection de l'environnement. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, adressez-vous à la mairie, aux centres de traitement des déchets ménagers ou au point de vente où vous avez acheté le produit.

08/05

Ce produit est conforme aux directives européennes relatives à la compatibilité électromagnétique et à la sécurité électrique.

Nous nous réservons le droit de modifi er le texte et les paramètres techniques.

24

PIASTRA PER PANINI

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente e conservare per uso futuro!

Attenzione: Le misure di sicurezza e  le istruzioni contenute in questo manuale non includono tutte le condizioni e situazioni possibili. È compito dell’utente comprendere che il buon senso, la prudenza e la cura sono dei fattori esterni ad ogni prodotto. Pertanto, questi fattori dovranno essere assicurati dall’utente/dagli utenti che utilizzano e fanno funzionare questo apparecchio. Il produttore non verrà ritenuto responsabile per danni che si verifi cano durante la spedizione, l’utilizzo improprio, il cambiamento o la regolazione di qualsiasi parte dell’apparecchio.

Per la protezione contro il rischio di incendio o scosse elettriche, è necessario prendere le precauzioni di base durante l’utilizzo dell’apparecchiatura elettrica, tra cui:

1. Assicurarsi che la tensione nella presa corrisponda alla tensione sull’etichetta dell’apparecchio e  che la presa sia messa a terra. La presa deve essere installata secondo le istruzioni di sicurezza in vigore.

2. Non utilizzare un tostapane con cavo danneggiato. Tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo, devono essere eseguite da un centro di assistenza professionale! Non rimuovere le coperture di protezione dell’apparecchio, pericolo di scosse elettriche!

3. Proteggere l’apparecchio da un contatto diretto con l’acqua o con altri liquidi per evitare scosse elettriche.

4. Non lasciare la piastra per panini in esecuzione automatica.

5. Si consiglia di non lasciare la piastra per panini incustodita quando il cavo è attaccato alla presa. Scollegare il cavo dalla presa elettrica prima di eseguire la manutenzione. Non staccare il cavo dalla presa tirando il cavo. Scollegare il cavo dalla presa aff errando la spina.

6. Non utilizzare la piastra per panini all’aperto o in ambienti umidi. Non toccare il cavo o la piastra per panini con le mani bagnate. Pericolo di scosse elettriche.

7. Prestare particolare attenzione se si utilizza la piastra per panini in presenza di bambini!

8. Non permettere che il cavo venga a contatto con superfi ci calde o che venga portato su spigoli taglienti.

9. La temperatura delle superfi ci vicine all’apparecchio in funzione potrebbe essere più alta del solito.

Posizionare la piastra per panini lontano da altri oggetti, per garantire la libera circolazione dell’aria necessaria per il corretto funzionamento.

10. Non toccare le piastre di tostatura durante o  dopo l’uso dell’apparecchio o  le parti calde del prodotto cotto, fi no a quando non si è raff reddato. Toccare solo l’impugnatura per evitare ustioni.

11. Le piastre di tostatura hanno una superfi cie antiaderente che le rende facili da pulire. Non utilizzare oggetti o strumenti di metallo o pesanti per pulire le parti interne/esterne dell’apparecchio e per la manipolazione del pane, per evitare di danneggiare le superfi ci delle piastre di tostatura.

12. Non risciacquare le piastre di tostatura sotto l’acqua corrente e non immergerle in acqua.

13. Tenere la piastra per panini lontano da superfi ci calde e sorgenti di calore (ad esempio, piastre bollenti).

14. Utilizzare l’apparecchio esclusivamente in conformità alle istruzioni fornite in questo manuale. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio di questo apparecchio.

15. Questo apparecchio è destinato all’uso domestico ed in aree simili, tra cui:

IT

- apparecchi utilizzati nel settore agricolo

- apparecchi utilizzati dagli ospiti negli alberghi, motel e altre aree residenziali

- apparecchi per imprese bed and breakfast

16. Questo apparecchio non deve essere usato da persone (bambini compresi) cui fi sico, giudizio, incapacità sono sorvegliati o se non sono stati istruiti riguardo all’uso dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. Sorvegliare i bambini è essenziale per impedire loro di giocare con l’apparecchio.

Superfi cie calda!

Do not immerse in water! – Non immergere in acqua!

25

DESCRIZIONE

1. Superfi cie in acciaio inox

2. Spia indicatore di accensione (rossa)

3. Spia pronti a cuocere (verde)

5. Coperchio di chiusura

6. Maniglia

7. Fermo pollice per cambiare le piastre

8. Piastre tostapane intercambiabili

9. Piastre tostapane a triangolo intercambiabili

10. Piastre griglia intercambiabili

• La spia di accensione rossa è accesa ON se la piastra per panini è collegata alla presa.

• La spia verde pronti a cuocere si accende non appena l’apparecchio è pronto per cucinare.

• Il coperchio di chiusura assicura automaticamente l’apparecchio alla chiusura.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Rimuovere il materiale di imballaggio e di tutte le etichette della macchina.

2. Pulire le piastre di tostatura con un panno umido o una spugna.

3. Stendere un pezzo di burro o un fi lo d’olio sopra le piastre di tostatura.

4. Attaccare la piastra per panini alla presa, la spia indicatore rossa si accenderà. Non appena la spia verde

IT

5. L’apparecchio è pronto per la preparazione di panini tostati.

Nota: Quando si utilizza la piastra per panini per la prima volta, potrebbe uscire un po’ di fumo. Questo

è normale per le parti interne del prodotto che vengono riscaldate per la prima volta.

SOSTITUZIONE DELLE PIASTRE

1. Dopo l’apertura della piastra per panini, premere i fermi pollice per sostituire le piastre, allentare le piastre e rimuoverle.

2. Inserire le piastre intercambiabili che si desidera utilizzare, spingendole fi no a quando non scatta un clic.

Non sostituire le piastre di tostatura mentre l’apparecchio è  in funzione! L’apparecchio deve essere freddo e scollegato dalla presa di corrente!

PREPARAZIONE DEI PANINI

1. Preparare il ripieno per il vostro panino. Avrete bisogno di due fette di pane e un ripieno adatto per ogni panino.

2. Per ottenere un colore bruno-dorato ancora migliore, si può spalmare del burro sul lato del pane che è in contatto con la piastra di tostatura.

3. Posizionare il lato della fetta di pane con il burro sulla piastra di tostatura verso il basso, inserire il riempimento e coprire con la seconda fetta di pane con il lato imburrato verso l’alto. Può essere tostato solo un panino alla volta. Per ottenere risultati ottimali, assicurarsi che il ripieno sia inserito correttamente tra le fette di pane.

4. Premere delicatamente la piastra di tostatura superiore sul panino e chiudere completamente il tostapane.

un panino croccante e ben tostato, la durata della preparazione dipende dal tipo di pane, dagli ingredienti utilizzati e dal proprio gusto personale.

6. Non usare utensili metallici per rimuovere i  panini pronti. Non usare utensili da cucina taglienti che

7. Scollegare il cavo dalla presa appena fi nito di usare la piastra per panini.

26

Nota: Durante il processo di tostatura, la spia verde pronto a cucinare si accende e si spegne a seconda di come viene mantenuta la corretta temperatura delle piastre di tostatura.

PULIZIA

Scollegare il cavo e lasciare il tostapane che si raff reddi completamente prima di pulirlo.

Utilizzare una spazzola per rimuovere le briciole bruciate. Pulire la superfi cie esterna del tostapane con un panno umido. Non utilizzare oggetti appuntiti o detergenti abrasivi per pulire la piastra per panini.

Non immergere il tostapane in acqua e non utilizzare una lavastoviglie per pulire l’apparecchio.

L’apparecchio può essere riposto in posizione verticale per risparmiare spazio.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

3 piastre sostituibili – panino, triangolo e griglia

Superfi ci di cottura facili da pulire

Superfi ci di cottura antiaderenti

Maniglia termoisolante

Protezione contro il surriscaldamento

Indicatore collegamento all’alimentazione/ pronti a cuocere

Design in acciaio inox

Tensione nominale: 220–240 V~ 50 Hz

Potenza d’ingresso nominale: 700–800 W

USO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Carta da imballaggio e cartone ondulato: consegnarli alla discarica. Imballaggio foglio stagnola, sacchetti PE, elementi plastici: gettarli nei contenitori per il riciclaggio della plastica.

IT

SMALTIMENTO DEI PRODOTTI A FINE VITA

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (valido per i paesi membri dell'Unione Europea e per altri paesi europei con un sistema di riciclo implementato)

Il simbolo rappresentato sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere trattato come rifi uto domestico. Consegnare il prodotto alla struttura specifi cata per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Prevenire impatti negativi sulla salute umana e  sull'ambiente riciclando correttamente il prodotto.

Il riciclaggio contribuisce a  preservare le risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, fare riferimento alle autorità locali, all'organizzazione nazionale di trattamento dei rifi uti o al negozio dove è stato acquistato il prodotto.

08/05

Questo prodotto è  conforme ai requisiti della direttiva UE in materia di compatibilità elettromagnetica e sicurezza elettrica.

Il produttore si riserva il diritto ad eff ettuare cambiamenti del testo e dei parametri tecnici.

27

SANDWICHERA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡Lea con atención y guarde para un uso futuro!

Advertencia: Las medidas e  instrucciones de seguridad incluidas en este manual no cubren todas las condiciones y  situaciones posibles. El usuario debe comprender que el sentido común, la precaución y  el cuidado son factores que no pueden ser incorporados en ningún producto. Por lo tanto, estos factores deben ser garantizados por el/los usuario(s) que usa(n) y opera(n) este artefacto. No somos responsables por daños causados durante el envío, por el uso incorrecto, variaciones del voltaje, o modifi cación o ajuste de cualquier parte del artefacto.

Para proteger contra riesgo de incendio o descarga eléctrica, debe tomar precauciones básicas mientras utiliza los artefactos eléctricos, incluso lo siguiente:

ES

1. Asegurarse de que el voltaje en su tomacorriente corresponda con el voltaje provisto en la etiqueta del artefacto y  de que el tomacorriente tenga la correspondiente descarga a  tierra. El tomacorriente debe estar instalado de acuerdo con las instrucciones válidas de seguridad.

2. No haga funcionar la tostadora de sándwiches si el cable está dañado. ¡Todas las reparaciones, incluso los reemplazos de cable, deben ser realizadas por un taller de reparaciones autorizado! ¡No quite las cubiertas protectoras del artefacto, riesgo de descarga eléctrica!

3. Proteja el artefacto del contacto directo con agua u  otros líquidos para evitar una potencial descarga eléctrica.

4. No deje la tostadora de sándwiches en funcionamiento y sin supervisión.

5. No se recomienda dejar el cable de la tostadora de sándwiches conectado al tomacorriente sin supervisión.

Desconecte el cable del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento. No desenchufe el cable del tomacorriente tirando del mismo. Desenchufe el cable del tomacorriente sujetando el enchufe.

6. No utilice la tostadora de sándwiches al aire libre ni en entornos húmedos. No toque el cable ni la tostadora de sándwiches con las manos mojadas. Riesgo de descarga eléctrica.

7. ¡Es necesaria una supervisión cuidadosa para utilizar la tostadora de sándwiches cerca de los niños!

8. No permita que el cable toque superfi cies calientes ni que se ubique sobre bordes afi lados.

9. La temperatura de las superfi cies cerca del artefacto en funcionamiento puede ser más caliente de lo normal. Coloque la tostadora de sándwiches lejos de otros objetos para garantizar la libre circulación del aire necesario para su funcionamiento apropiado.

10. No toque las planchas de tostar durante o luego de utilizarlas ni las partes calientes del producto horneado hasta que se enfríe. Toque solo la manija para evitar quemarse.

11. Las planchas de tostar tienen una superfi cie anti-adherente que hace que sea más fácil limpiarlas. No utilice objetos metálicos o duros para limpiar partes externas o internas del artefacto o para manipular el pan, para evitar dañar la superfi cie de las planchas de tostar.

12. No lave las planchas de tostar bajo agua corriente ni las sumerja en agua ni en ningún otro líquido.

13. Mantenga la tostadora de sándwiches alejada de las superfi cies calientes y  de fuentes de calor (por ejemplo, platos calientes).

14. Utilice el artefacto solo de acuerdo con las instrucciones provistas en este manual. El fabricante no es responsable por daños causados por el uso inapropiado de este artefacto.

15. Este artefacto está destinado para uso doméstico y en áreas similares, incluso:

- espacios de cocinas en mercados, ofi cinas y otros lugares de trabajo

- artefactos utilizados en la industria agrícola

- artefactos utilizados por huéspedes en hoteles, moteles y otras áreas residenciales

- artefactos utilizados en empresas de «bed and breakfast»

16. Este dispositivo no deberá ser utilizado por personas (incluso niños), cuya incapacidad física, sensorial o mental o experiencia y habilidades insufi cientes impidan el uso seguro del artefacto, a menos que sean supervisados por una persona responsable de su seguridad o se les haya enseñado respecto al uso del artefacto. Es fundamental la supervisión de los niños para evitar que jueguen con el artefacto.

¡Superfi cie caliente!

Do not immerse in water! – ¡No sumerja el producto en agua!

28

DESCRIPCIÓN

1. Superfi cie de acero inoxidable

2. Luz indicadora de encendido (roja)

3. Indicador de listo para cocinar (verde)

5. Traba de la tapa

6. Manija

7. Trabas con pestillo para cambiar las planchas

8. Planchas intercambiables para sándwiches

9. Planchas intercambiables para sándwiches triangulares

10. Planchas intercambiables para sándwiches

• La luz roja de Encendido esta encendida si la tostadora de sándwiches está conectada al tomacorriente.

• El indicador verde de listo para cocinar se enciende apenas el artefacto está listo para cocinar.

• La traba de la tapa asegura el artefacto al cerrarse.

ANTES DE UTILIZAR POR PRIMERA VEZ

1. Quite el material de empaque y todas las etiquetas del artefacto.

2. Limpie las planchas de tostar con una toalla húmeda o una esponja.

3. Desparrame un trozo de manteca o un poco de aceite sobre las planchas de tostar.

4. Enchufe la tostadora de sándwiches en el tomacorriente, la luz roja de Encendido se encenderá. Apenas se enciende el indicador verde de listo para cocinar, las planchas de tostar están sufi cientemente calientes.

5. El artefacto está listo para preparar sándwiches tostados.

Nota: Cuando utilice la tostadora de sándwiches por primera vez, puede emitir una pequeña cantidad de humo. Esto es normal ya que las partes internas del producto se están calentando por primera vez.

ES

CÓMO CAMBIAR LAS PLANCHAS DE TOSTAR

1. Luego de abrir la tostadora de sándwiches, presione las trabas con pestillo para cambiar las planchas, afl oje las planchas y retírelas.

2. Inserte las planchas intercambiables que desea utilizar empujándolas hasta que hacen clic.

¡No cambie las planchas de tostar mientras hace funcionar el artefacto! ¡El artefacto debe estar frío y desconectado del tomacorriente!

CÓMO PREPARAR SÁNDWICHES

1. Prepare el relleno para su sándwich. Necesitará dos rebanadas de pan y un relleno apropiado para cada sándwich.

2. Para lograr un mejor color dorado, puede esparcir un poco de manteca en la cara del pan que está en contacto con la plancha de tostar.

3. Coloque la cara de la rebanada de pan con manteca en la plancha de tostar inferior, inserte el relleno y cubra con la segunda rebanada de pan con la cara enmantecada hacia arriba. Se puede tostar solamente un sándwich por vez en una plancha de tostar. Para resultados óptimos, asegúrese de colocar el relleno en forma correcta entre las rebanadas de pan.

4. Cierre con cuidado la plancha de tostar sobre el sándwich y  cierre completamente la tostadora de sándwiches.

5. Abra la tostadora de sándwiches luego de 2 o 3 minutos y controle que el sándwich esté sufi cientemente tostado. Si le gustan los sándwiches crujientes y bien tostados, el tiempo de preparación depende del tipo de pan, de los ingredientes utilizados y de su gusto personal.

6. No utilice utensilios metálicos para retirar los sándwiches que estén listos. No utilice utensilios de cocina fi losos ya que rayan.

29

7. Desenchufe el cable del tomacorriente luego de haber terminado de utilizar la tostadora de sándwiches.

Nota: Durante el proceso de tostado, el indicador verde de listo para cocinar se enciende y  se apaga dependiendo de cómo se mantiene la temperatura apropiada de las planchas de tostar.

LIMPIEZA

Desenchufe el cable y permita que la tostadora de sándwiches se enfríe completamente antes de limpiarla.

Utilice un cepillo para quitar las migas quemadas. Limpie la superfi cie externa de la tostadora de sándwiches con un paño húmedo. No utilice objetos fi losos ni agentes de limpieza abrasivos para limpiar la tostadora de sándwiches.

No sumerja la tostadora de sándwiches en agua ni utilizar un lavavajillas para limpiar el artefacto.

El artefacto puede ser almacenado en posición vertical para ahorrar espacio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

3 planchas intercambiables: sándwich, triángulo y parrilla

Superfi cies de cocción fáciles de limpiar

Superfi cies de cocción anti-adherentes

Manija aislada contra el calor

Protección contra el sobrecalentamiento

Indicador de conexión/listo para cocinar

Diseño en acero inoxidable

Voltaje nominal: 220–240 V~ 50 Hz

Potencia de entrada nominal: 700–800 W

ES

USO Y ELIMINACIÓN DE LOS DESECHOS

Papel para envolver y  cartón corrugado: entregar a  una chatarrería. Plástico de embalaje, bolsas de polietileno, elementos plásticos: arrójelos en los recipientes para reciclaje de plásticos.

ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL

Eliminación de equipos eléctricos y  electrónicos (válido en los países miembros de la Unión Europea y otros países europeos con un sistema implementado de reciclaje)

El símbolo representado en el producto o en el embalaje signifi ca que el producto no será tratado como desecho doméstico. Entregue el producto en el sitio específi co para reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Evite los efectos negativos en la salud humana y en el medioambiente reciclando apropiadamente su producto.

El reciclaje contribuye a la preservación de los recursos naturales. Para más información acerca del reciclaje de este producto, consulte a su autoridad local, organización de procesamiento de desechos domésticos o en la tienda donde compró el producto.

08/05

Este producto cumple con los requisitos de la directiva de la UE acerca de la compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica.

Se reservan cambios en el texto y parámetros técnicos.

30

www.ecg-electro.eu

Výhradní zastoupení pro ČR:

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Klíčany

Distribútor pre SR:

K+B Elektro – Media, k.s.

Mlynské Nivy 73

821 05 Bratislava

Wyłączny przedstawiciel na PL:

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Klíčany, Czech Rep. tel.: +420 272 122 111 e-mail: [email protected]

zelená linka: 800 121 120 tel.: +421 232 113 410 e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Kizárólagos magyarországi képviselet:

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: [email protected]

Distributor für DE:

K+B E-Tech GmbH & Co. KG

Barbaraweg 2

DE-93413 Cham

Bei Beschwerden rufen Sie die Telefonnummer

09971/4000-6080 an. (Mo – Fr 9:00 – 16:00)

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Klíčany, Czech Rep. tél: +44 776 128 6651 (English) e-mail: [email protected]

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Klíčany, Czech Rep.

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Klíčany, Czech Rep. tél: +44 776 128 6651 (English) e-mail: [email protected]

tél: +44 776 128 6651 (English) e-mail: [email protected]

 Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.  Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie výrobku.

 Importer nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie w instrukcji obsługi do produktu.  Az importőr nem felel a termék használati

útmutatójában fellelhető nyomdahibákért.

 Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts.  The importer takes no responsibility for printing errors contained in the product’s user’s manual.

 Le fournisseur ne peut être tenu responsable des erreurs d'impression contenues dans le mode d'emploi du produit.

 L'importatore non sarà ritenuto responsabile per eventuali errori di stampa contenuti nel manuale dell'utente del prodotto.

 El importador no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en el manual del usuario del producto.

CZ

SK

PL

HU

DE

FR

IT

ES

© GVS.cz 2014

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in English were displayed