Aeg-Electrolux SK91800-4I User manual

Aeg-Electrolux SK91800-4I User manual
SANTO K 9 18 00-4 i
Integrierbares Kühlgerät
Integrating Fridge
Réfrigérateur intégrable
Refrigeradores embutíveis
Kjøleskap for innbygging
Gebrauchs- und Einbauanweisung
Operating and Installation Instructions
Notice d’utilisation
Instruções de utilização e de montagem
Bruksanvisning
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
Änderungen vorbehalten
© Copyright by AEG
Subject to change without notice
2223 363-32
11/05 Sous réserve de modifications
Sujeito a alterações sem aviso prévio
Med forbehold om endringer
Ved vanlig bruk
Dear customer,
• Beholdere med brennbare gasser elle væsker kan bli utette under påvirkning av kulde. Eksplosjonsfare! Oppbevar derfor ikke beholdere med
brennbare stoffer, som f. eks. spraybokser, lighter-etterfylling-spatroner
etc. i kuldeapparatet.
• Flasker og bokser må ikke lagres i frysedelen. Den kan briste når innholdet
fryser- og til og med eksplosere hvis de inneholder kullsyre! Ikke legg brus,
saft, øl, vin, champagne osv. i frysedelen. Unntak: Høyprosents brennevin
kan lagres i frysedelen.
• Ikke ta spiseis og isbiter rett fra frysedelen og i munnen. Svært kald is kan
fryse fast til tungen elle leppene og forårsake skader.
• Ikke ta på de dypfryste matvarene med våte hender. Hendene kan fryse
fast.
• Ikke bruk elektriske apparater (f.eks.elektriske ismaskiner, røreapparater
etc.) inne i kuldeapparatet.
• Før rengjøringsarbeider skal apparatet alltid slåes av og støpselet trekkes
ut eller sikringen slåes av hhv. skrues ut.
• Støpselet skal alltid trekkes ut av stikkontakten ved å holde i støpselet, ikke
i kabelen.
Before placing your new refrigerator/freezer into operation please read these operating instructions carefully. They contain important information for
safe use, for installation and for care of the appliance.
Please keep these operating instructions for future reference. Pass them on
to possible new owners of the appliance.
These operating instructions are for use with several technically comparable
models with varying accessories. Please observe the notes which apply to
your model.
Notes which are important for your safety or for the proper functioning of
the appliance are stressed with a warning triangle and/or with signal words
(Warning!, Caution!, Attention!). Please observe the following carefully.
Supplementary information regarding operation and practical applications
of the appliance appear after this symbol.
Tips and notes concerning economical and environmentally sound use of
the appliance are marked with the flower.
Ved forstyrrelser
• Hvis det skulle oppstå en forstyrrelse i apparatet, så slå først opp i denne
bruksanvisningen under “Hva må gjOres hvis...”. Hvis opplysningene som er
gitt der ikke er tilstrekkelige, så ikke utfør ytterligere arbeider selv.
• Kuldeapparater må kun repreres av fagfolk. Det kan oppstå betydelige farer ved usakkyndig utføte reparasjoner. Henvend deg til forhandleren eller til vår kundeservice hvis det er behov for reparasjoner.
The operating instructions contain instructions for the correction of possible malfunctions by the user in the section "What to do if ...". If these
instructions should not be sufficient, our customer service department is
always available to you.
Transportbeskyttelsen fjernes
Apparatet og deler av det innvendige utstyret er beskyttet med tanke på
transporten.
• Limbåndene på høyre og venstre side av dørens utside trekkes av.
• Alle limbånd og polstringsdeler fjerns fra apparatets indre.
Hyllesperrer
Apparatet er utstyrt med hyllesperrer
som holder hyllene festet under transporten. Gå frem på følgende måte for å
fjerne dem: Flytt hyllesperrene i pilretningen, løft opp glasshyllen bak og skyv
den fremover helt til den løsner og ta
av sperrene.
72
A
B
C
17
Contents
Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Disposal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Appliance Packaging Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Disposal of old Appliances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Remove transport safeguard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Shelf holders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Installation Location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Your appliance needs air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Rehingeing the door . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Housing dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Electrical Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Prior to Initial Start–Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Operating and indicator panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Starting up and temperature regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Interior Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Storage shelves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Variable Inner Door . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Fresh food refrigeration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Defrosting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Switching off the appliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Cleaning and Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Energy Saving Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
What to do if . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Correcting Malfunctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Changing the light bulb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Regulations, Standards, Guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
18
Sikkerhet
Sikkerheten til våre kuldeapparater er i samsvar med anerkjente regler
innen teknikk og med loven om apparatsikkerhet. Allikevel ser vis oss
nødt til å gjøre deg kjent med følgende sikkethetinfoemasjoner:
Korrekt anvendelse
• Kuldeapparatet er bestemt for bruk i husholdninger. Det egner seg til
nedkjøling, innfrysing og lagring av matvarer i dypfryst tilstand samt til
lagring av is. Hvis apparatet benyttes til et annet formål enn det tilsiktede eller feilbetjenes, fralegger produsenten seg enhver ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.
• Av sikkethetsmessige årsaker or ombygginger eller endringer av kuldeapparatet ikke tillatt.
• Hvis kuldeapparatet skal benyttes i næringsøyemed eller til andre formål
enn nedkjøling, lagring av dypfryste matvarer eller innfrysing av matvarer, skal lovbestemmelsene som gjelder for dette området følges.
Før førstegangs bruk
• Kontroller kuldeapparatet med hensyn til transportskader. Et skadet apparat må ikke under noen omstendigheter tilkoles! Ta i dette tilfellet kontakt
med leverandøren.
Kuldemedium
Apparatet inneholder kuldemediet isobutan (R600A) i kuldemiddelkretsløpet, en naturgass som er svært miljøvennlig, men brennbar.
• Påse ved transport og oppstilling av apparatet at igen av delene i kuldemedium-kretsløpet skades.
• Ved skader på kuldemedium-kretsløpet:
– Det er absolutt nødvendig å unngå åpen ild og brannkilder;
– luft godt i rommet som apparatet står i.
Barns sikkerhet
• Emabllasjedeler (f. kvelning! Hold emballasjematerialet borte fra barn!
• Utrangerte apparater skal gj´res ubrukelige før de kastes. Trekk ut nettilkoplingsstøpselet, skjær av den elektriske tilførselslegningen, fjern eller
ødelegg eventuelle smekk- eller slålåser. På denne måten kan det forhindres at barn som leker sperres inne (fare for kvelning) eller kommer i en
annen livsfarling situasjon.
• Barn er ofte ikke i stand til å vurdere farene som ligger i omgangen med
husholdningsapparater. Sørg derfor for at barn er under oppsyn og ikke la
barn leke med apparatet.
71
Innhold
Sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Transportbeskyttelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Hyllesperrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Avfallsbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Informasjoner om apparatets emballasje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Avfallsbehandling av utrangerte apparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Oppstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Oppstillingssted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Skapet trenger ventilasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Omhengsling av dørene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Nisjemål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Før førstegans bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Elektrisk tilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Betieningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Knapper for temperaturinnstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Innredning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Hyller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Stillbare dørhyller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Avriming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Rengjøring og pleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Tips omstrømsparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Avhjelping av forstyrrelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Utskiftning av lampen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Kundeservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Bestemmelser, standarder, direktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Safety
The safety aspects of our refrigerators/freezers comply with accepted technical standards and the German Appliance Safety Law. Nevertheless, we
consider it our obligation to make you aware of the following safety information:
Intended use
• The refrigerator is intended for use in the home. It is suitable for the cooling of food. If the appliance is used for purposes other than those intended or used incorrectly, no liability can be accepted by the manufacturer
for any damage that may be caused.
• Alterations or changes to the freezer are not permitted for reasons of
safety.
• If you use the refrigerator in a commercial application or forpurposes
other than the cooling of foods, please observe all valid legal regulations
for your application.
Prior to initial start–up
• Check the refrigerator for transport damage. Under no circumstance
should a damaged appliance be plugged in! In the event of damage, please
contact the vendor.
Refrigerant
The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit
of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
• During transportation and installation of the appliance, be certain that
none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
• If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition;
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.
Safety of children
• Packaging (e.g. wraps, polystyrene) can be dangerous for children. There is
a risk of suffocation! Keep packaging material away from children!
• Please make old appliances unusable prior to disposal. Pull out the mains
plug, cut off the mains cable, break or remove spring or boltcatches, if fitted. By doing this you ensure that children cannot lock themselves in the
70
19
fridge when playing (there is risk of suffocation!)or get themselves into
other dangerous situations.
• Often children cannot recognise the hazards present in household
appliances. It is therefore important that you ensure adequate supervision
and never let children play with the appliance!
Daily Operation
• Containers with flammable gases or liquids can leak at low temperatures.
There is a risk of an explosion! Do not store any containers with flammable materials such as, for example, spray cans, fire extinguisher refill cartridges etc in the refrigerator/freezer.
• Do not operate any electrical appliances in the refrigerator/freezer (e.g.
electric ice cream makers, mixers etc.).
• Before cleaning the appliance, always switch off the appliance and unplug
it, or pull the house fuse or switch off the circuit breaker.
• When unplugging always pull the plug from the mains socket, do not pull
on the cable.
In case of malfunction
• If the a malfunction occurs on the appliance, please look first in the "What
to do if ..." section of these instructions. If the information given there
does not help, please do not perform any further repairs yourself.
• Refrigerators/freezers may only be repaired by qualified service engineers.
Improper repairs can give rise to significant hazards. If your appliance
needs repairing, please contact your specialist dealer or our Customer Service.
Kjære kunde,
Vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar i bruk det
nye kuldeapparatet. Den inneholder viktige informasjoner om sikker bruk,
oppstilling og pleie av apparatet.
Oppbevar bruksanvisningen slik at den kan konsulters senere. Bruksanvisningen skal gis viddere ved et eventuelt videresalg av apparatet.
NB: Denne bruksanvisningen gjelder flere teknisk like modeller med forskjelling innredning. Følg bare de henvisningene som gjelder din kjøleskapmodell.
Ved hjelp av advarselstrekanten og/eller signalord (Advarsell, Forsiktig!,
OBS!) fremheves informasjoner som er viktige for din egen sikkerhet eller
for apparatets funksjonsdyktighet. Det er absolutt nødvendig at disse
overholdes.
Etter dette tegnet gis det supplerende informasjoner om betjeningen og
praktisk bruk av apparatet.
Kløverbladet kjennetegner tips og informsjoner angående økonomisk og
miljøvennlig bruk av apparatet.
For ev. forstyrrelser inneholder bruksanvisningen informsjoner om hvordan
kunden kan avhjelpe disse, se avsnittet “Hva mågjøres hvis...”. Hvis disse
informasjonene ikke skulle være tilstrekkelige, står vår kundeservice gjerne
til disposisjon.
Disposal
Appliance Packaging Information
All materials are environmentally sound! They can be dumped or burned at
an incinerating plant without danger!
About the materials: The plastics can be recycled and are identified as follows:
>PE< for polyethylene, e.g. the outer covering and the bags in the interior.
>PS< for polystyrene foam, e.g. the pads, which are all free of chlorofluorocarbon.
The carton parts are made from recycled paper and should be disposed of
at a waste-paper recycling collection location.
20
69
68
Disposal of old Appliances
For environmental reasons, refrigeration appliances must be disposed of
properly. This applies to your old appliance, and - at the end of its service
life - for your new appliance as well.
Warning! Before disposing of old appliances make them inoperable. Remove plug from mains, sever the power cable, remove or destroy any snap or
latch closures. This eliminates the danger that playing children lock themselves into the appliance (danger of suffocation!) or place themselves into
other life-endangering situations.
Disposal:
• The appliance may not be disposed of with domestic waste or bulky refuse.
• The refrigerant circuit, especially the heat exchanger at the back of the
appliance, may not be damaged.
• Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Remove transport safeguard
The appliance and the interior fittings are protected for transport.
• Pull off the adhesive tape on the left and right side of the door.
• Remove all adhesive tape and packing pieces from the interior of the
appliance.
Shelf holders
Your appliance is equipped with shelf
retainers that make it possible to
secure the shelves during transportation.
To remove them proceed as follows:
Move the shelf retainers in the
direction of the arrow, raise the
shelf from the rear and push it
forward until it is freed and
remove the retainers.
A
B
C
21
Installation
Avaria
Installation Location
The appliance should be set up in a well ventilated, dry room.
Energy use is affected by the ambient temperature. The appliance should
therefore
– not be exposed to direct sunlight;
– not be installed next to radiators, cookers or other sources of heat;
– only be installed at a location whose ambient temperature corresponds to
the climate classification, for which the appliance is designed.
The climate classification can be found on the serial plate, which is located
at the left on the inside of the appliance.
The following table shows which ambient temperature is correct for each
climate classification: each climate classification:
Climate classification
for an ambient temperature of
SN
+10 bis +32 °C
N
+16 bis +32 °C
ST
+18 bis +38 °C
T
+18 bis +43 °C
50 mm
For safety reasons, minimum
ventilationmust be as shown Fig.
Attention: keep ventilation openings clear of obstruction;
If installation next to a source of heat is unavoidable, the following minimum clearances must be maintained at the sides of the appliance:
– for electric cookers 3 cm;
– for oil and coal fired ranges 30 cm.
If these clearances cannot be maintained a heat insulating pad is required
between the cooker and the refrigeration appliance.
Your appliance needs air
min.
200 cm
1.
2.
3.
2
4.
5.
min.
200 cm2
D567
22
67
Rehingeing the door
The appliance’s door has been locked in position for transport by means of
pins on both sides.According to the door opening direction, remove relevant
pins at the top and at the bottom.
Warning! When changing the side at which the door opens, the
appliance may not be connected to the mains. Remove plug from the
mains beforehand.
Housing dimensions
Height
Depth
Width
1780mm
550 mm
560 mm
Electrical connection
Before initial start-up, refer to the appliance rating plate to ascertain if supply voltage and current values correspond with those of the mains at the
installation location.
e.g.:
AC
220 ... 240 V
50 Hz or
220 ... 240 V~ 50 Hz
(i.e. 220 to 240 volts alternating current, 50 Hertz)
The rating plate is inside the appliance on the left.
A correctly installed, earthed socket is required for the electrical supply. The
supply must have a fuse rating of at least 10 Amps.
If the socket is not accessible once the appliance is built in, the electrical
installation must include suitable means of isolating the appliance from the
mains (e.g. fuse, cut-out, current trip or similar with a minimum contact
separation of 3 mm).
Attention: The mains connection cable may only be replaced by a skilled
electrician. Please contact your dealer or our customer service department
for repairs.
Prior to Initial Start–Up
• Please clean the appliance interior and all accessories prior to initial startup (see section: “Cleaning and Care”).
23
Operating and indicator panel
°C
°C
A
A.
B
C
D
E
F
G
B
C
D
E
F
G
Mains pilot indicator (green)
Fridge button ON/OFF
Temperature setting button (for warmer temperatures)
Temperature display
Temperature setting button (for colder temperatures)
COOLMATIC function "on" indicator (yellow)
COOLTMATIC button
Temperature setting buttons
•
•
The temperature is adjusted using the „C“ (+) and „E“ (-) buttons. These buttons are connected to the temperature display.
The temperature display is switched over from the display of the ACTUAL
temperature (Temperature display is illuminated) to the display of the DESIRED temperature (Temperature display flashes) by pressing one of the two
buttons, „C“ (+) or „E“ (-).
Each time one of the two buttons is pressed again the DESIRED temperature is adjusted by 1 °C. The DESIRED temperature must be reached within 24
hours.
If neither button is pressed, the temperature display automatically switches
back after a short period (approx. 5 sec.) to the display of the ACTUAL temperature.
DESIRED temperature means:
The temperature that has been selected for inside the fridge. The DESIRED
temperature is indicated by flashing numbers.
ACTUAL temperature means:
The temperature display indicates the current temperature inside the fridge.
The ACTUAL temperature is indicated with illuminated numbers.
24
1.
2.
3.
4.
5.
6.
65
Descongelar
Temperature display
•
•
Starting Up - Setting the Temperature
D037
The temperature display can indicate several pieces of information.
During normal operation, the temperature currently present in the fridge
(ACTUAL temperature) is displayed.
When the temperature is being adjusted a flashing display indicates the
fridge temperature currently set (DESIRED temperature).
1.
2.
3.
4.
5.
Plug the mains plug into the mains socket.
If the display is OFF press ON/OFF button. The green mains pilot indicator
illuminates. The appliances start.
Press either the „C“ (+) or „E“ (-) button. The temperature display switches
over and the DESIRED temperature currently set flashes on the temperature display.
Set the required temperature by pressing the „C“ (+) or „E“ (-) buttons (see
section "Temperature setting buttons"). The temperature display will immediately show the changed setting. Each time the button is pressed the temperature is adjusted by 1 °C.
From a food safety point of view +5 °C should be considered sufficiently
cold for storing food in the fridge.
Once the required temperature has been set, after a short period (approx. 5
sec.) the temperature display will change and again indicate the current
ACTUAL temperature inside the fridge. The display will change from flashing
to continuous illumination.
Information! When the setting is changed, the compressor does not start
immediately if automatic defrosting is currently taking place. As the storage temperature within the fridge is reached quickly you can store food
immediately after switching on.
COOLMATIC
1.
2.
The COOLMATIC function is suited for quick cooling of large quantities of
goods in the refrigerator.
The COOLMATIC function is switched on by pressing the COOLMATIC button. The yellow light illuminates.
The COOLMATIC function now provides for intensive cooling. The COOLMATIC function is ended automatically after a period of 6 hours.
The COOLMATIC function can be ended manually at any time by pressing
the COOLMATIC button again. The yellow light goes out.
25
Holiday function
1.
2.
The holiday function sets the temperature at +15°C. This function allows
you to keep the refrigerator shut and empty during a long holiday period
(e.g. the summer holidays) without the formation of a bad smell.
To turn on the holiday function, press button (C).
Press several time button (C) until the letter “H” (Holiday) appears on the
temperature indicator. Now the refrigerator is in the “holiday” function in
the energy-saving mode.
The fridge compartment must be empty with holiday function on.
Interior Accessories
Storage Shelves
The glass shelf above the fruit and
vegetable compartment should
always remain in position, to ensure
fruit and vegetables stay fresh longer.
The remaining storage shelves can be
adjusted to various heights:
Pull the storage shelf forward until it
D338
can be tipped up or down and removed.
To insert at a different height use the same procedure in reverse.
Adjustment for tall goods:
Remove the front half of the two-part vario glass storage shelf and insert it
at a different level. Space is thus gained for storage of tall goods on the
underlying storage shelf.
Variable Inner Door
The door compartments can be pulled up and removed, and inserted at
other positions as needed.
26
Fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquide in the refrigeator
• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour.
• Position food so that air can circuiate freely round it.
Useful hints:
Meat (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelf above
the vegetable drawer(s)For safety, store in this way only one or two days
at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc: these should be covered and may be placed
on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the
special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or
wapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
Milk bootles: these should have a cap and should be stored in the bottle
rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in
the refrigerator.
Defrosting
Refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator
compartment every time the motor compressor stops, during normal use.
The defrost water drains out through a trough into a special container at
the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.
Switching off the appliance
1.
2.
3.
4.
62
To switch off, hold down the ON/OFF button for approx. 3 seconds. This will
result in a countdown from "3" to "1" taking place in the temperature
display. On reaching "1" the fridge will switch off. The temperature display
will go off.
If the appliance is not going to be used for an extended period:
Remove all refrigerated and deep-frozen packages as well as ice trays.
Switch off the appliance, holding down the ON/OFF button until the display
goes off (see above).
Remove the mains plug or switch off or turn out the circuit breaker or fuse.
Leave the door open to avoid the build up of odours.
27
Cleaning and Care
1.
2.
3.
4.
5.
6.
28
For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories,
should be cleaned regularly.
Warning!
• The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance offand rem
ve the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker
or fuse.
• Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapours can
lead to the damage of plastic parts.
• The appliance must be dry before it is placed back into service.
Attention!
• Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g.
– lemon juice or the juice from orange peals;
– butyric acid;
– cleansers which contain acetic acid.
Do not allow such substances to come into contact with appliance parts.
• Do not use any abrasive cleansers.
Remove frozen food and the food from the refrigerator. Wrap frozen food
in several layers of newspaper. Store it in a cool place, well covered.
Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off
or turn out the circuit breaker or fuse.
Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm
water. Commercially available dish washing detergents may also be used.
After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
Accumulation of dust at the condenser increases energy consumption.
For this reason carefully clean the
condenser at the back of the
appliance once a year with a soft
brush or a vacuum cleaner.
Check the water drain hole on the
rear wall of the fridge. Clear a
blocked drain hole with the aid of
the green peg in the pack of accessories included with the appliance.
After everything is dry place applianD037
ce back into service.
Energy Saving Tips
• Do not install the appliance near cookers, radiators or other sources of
warmth. High ambient temperatures cause longer, more frequent operation of the compressor.
• Ensure sufficient air circulation and exhaust at the appliance base and at
the back wall of the appliance. Never cover air vent openings.
• Do not place warm foods into the appliance. Allow warm foods to cool
first.
• Only leave door open as long as necessary.
• Do not set temperature any colder than necessary.
• Keep the heat emitting condenser, the metall grille on the rear wall of
your appliance, always clean.
What to do if ...
Correcting Malfunctions
A malfunction may be caused by only a minor fault that you can rectify
yourself using the following instructions. Do not perform any other work on
the appliance if the following information does not provide assistance in
your specific case.
Warning! Repairs to refrigerators/freezers may only be performed by
qualified service engineers. Improper repairs can give rise to significant
hazards for the user. If your appliance needs repairing, please contact your
specialist dealer or our Customer Service.
Malfunction
Remedy
Appliance is not switched on Switch on the appliance.
Mains plug is not plugged in
Insert mains plug.
or is loose.
Appliance does not work.
Appliance cools too much.
60
Fuse has blown or is defective.
Check fuse, replace if necessary.
Socket is defective.
Mains malfunctions are to be
corrected by an electrician.
Temperature is set too cold.
Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily..
29
Malfunction
Possible Cause
Temperature is not properly
adjusted.
Remedy
Please look in the "Initial Start
Up" section.
Door was open for an exten- Open the door only as long as
ded period.
necessary.
The food is too warm.
Interior lighting does not
work.
A large quantity of warm
food was placed in the
appliance within the last 24
hours.
Turn the temperature regulator to a colder setting temporarily.
The appliance is near a heat
source.
Please look in the "Installation
location" section.
Light bulb is defective.
Please look in the "Changing
the Light Bulb" section.
Carefully warm the leaking
sections of the door seal with
Door seal is not air tight (pos- a hair dryer (not hotter than
Heavy build up of frost, possisibly after changing over the approx. 50 °C). At the same
bly also on the door seal.
time shape the warmed door
hinges).
seal by hand such that it sits
correctly.
Appliance is not level.
Readjust the feet.
The appliance is touching the
Move the appliance slightly.
wall or other objects.
Unusual noises.
A component, e.g. a pipe, on
If necessary, carefully bend
the rear of the appliance is
the component out of the
touching another part of the
way.
appliance or the wall.
30
The compressor does not start
This is normal, no error has
immediately after changing
occurred.
the temperature setting.
The compressor starts after a
period of time.
Water on the floor or on stoWater drain hole is blocked.
rage shelves.
See the "Cleaning and Care"
section.
Painel de comando
Changing the light bulb
°C
°C
1.
2.
A
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
B
C
D
E
F
G
58
3.
4.
5.
Warning! There is a risk of electric shocks! Before changing the light bulb,
switch off the appliance and unplug it, or pull the fuse or the circuit breaker.
Light bulb data: 220-240 V, max. 25 W
Unplug the mains plug.
To change the light bulb press on the
rear hook and at the same time slide
the cover in the direction indicated
by the arrow.
Change the defective light bulb.
Refit the light bulb cover.
Put the refrigerator back into operation.
Regulations, Standards, Guidelines
This appliance was designed for household use and was manufactured in
accordance with the appropriate standards. The necessary measures in
accordance with appliance safety legislation regulations (GSG), accident
prevention regulations for refrigeration appliances (VBG 20) and the regulations of the German Society of Electrical Engineers (VDE) were observed in
the manufacture of this appliance.
The refrigerant circuit has been checked for leaks.
This appliance is in accordance with the following EU guidelines:
– 73/23/EWG dated 19 February 1973 - low voltage guidelines.
– 89/336/EWG dated 3 May 1989
(including guideline change notice 92/31/EWG) - EMV guideline
31
Colocación
50 mm
min. 2
200 cm
min.
200 cm
2
D567
Altura
Profundidade
Largura
1780 mm
550 mm
560 mm
57
A
B
C
SN
+10 a +32 °C
N
+16 a +32 °C
ST
+18 a +38 °C
T
+18 a +43 °C
33
55
54
35
36
52
Cara cliente, caro cliente
°C
A
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
B
C
D
E
F
G
•
•
•
38
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in English were displayed