Haier HPND14XCT Manual de usuario

Haier HPND14XCT Manual de usuario
Installation and User Manual
Instructions d’installation et
Guide de l’utilisateur
Instrucciones de instalación y
Manual del usuario
Design may vary by model number.
Some models may have an additional
letter after the model number
HPND14XCT
HPND14XHT
QPDA14NXQP
ÕäæòñĤêøõä÷ìòñóèø÷ùäõìèõèñéòñæ÷ìòñ
du numéro de modèle.
ÎïçìöèƻòóøèçèùäõìäõöèêƂñèïñƂðèõò
de modelo.
Êïêøñòöðòçèïòöóøèçèñ÷èñèõøñä
ïè÷õääçìæìòñäïçèöóøŻöçèïñƂðèõòçè
modelo.
49-7824-2
06-18 GEA
ENGLISH
TABLE OF CONTENTS
AIR CONDITIONER SAFETY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTS AND FEATURES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INSTALLATION REQUIREMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tools and Parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Location Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Electrical Requirements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
INSTALLATION INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ü÷èó!¡ÞñóäæîÊìõÌòñçì÷ìòñèõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ü÷èó"¡Òñö÷äïïÎûëäøö÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ü÷èó#¡Òñö÷äïïàìñçòúÙäñèï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ü÷èó$¡Ê÷÷äæëÎûëäøö÷Ñòöè÷ò÷ëèÎûëäøö÷×òýýïè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ü÷èó%¡Ìòðóïè÷èÒñö÷äïïä÷ìòñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONTROL PANEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Buttons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ûèðò÷èÌòñ÷õòï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
AIR CONDITIONER USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
AIR CONDITIONER CARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ìïèäñìñê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !
Air Filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! Òñ÷èõñäïàä÷èõÝäñî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
LIMITED WARRANTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
RECORD KEEPING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
RECORD KEEPING
Ýëäñîüòøéòõóøõæëäöìñê÷ëìöÑäìèõóõòçøæ÷Ýëìöøöèõðäñøäïúìïï
ëèïóüòøêè÷÷ëèåèö÷óèõéòõðäñæèéõòðüòøõñèúäìõæòñçì÷ìòñèõ
_______________________________________
Model number
For future reference, record the model and serial number located on
÷ëèïäåèïòñ÷ëèöìçèòéüòøõäìõæòñçì÷ìòñèõäñç÷ëèçä÷èòéóøõæëäöè
_______________________________________
Serial number
Ü÷äóïèüòøõóõòòéòéóøõæëäöè÷ò÷ëìöðäñøäï÷òäìçìñòå÷äìñìñêúäõranty service if needed.
_______________________________________
Íä÷èòéóøõæëäöè
2
49-7824-2
ENGLISH
AIR CONDITIONER SAFETY
Your safety and the safety of others are very important.
àèëäùèóõòùìçèçðäñüìðóòõ÷äñ÷öäéè÷üðèööäêèöìñ÷ëìöðäñøäïäñçòñüòøõäóóïìäñæèÊïúäüöõèäçäñçòåèüäïï
safety messages.
This is the safety alert symbol.
Ýëìööüðåòïäïèõ÷öüòø÷òóò÷èñ÷ìäïëäýäõçö÷ëä÷æäñîìïïòõëøõ÷üòøäñçò÷ëèõöÊïïöäéè÷üðèööäêèöúìïï
éòïïòú÷ëèöäéè÷üäïèõ÷öüðåòïäñçèì÷ëèõ÷ëèúòõçēÍÊ×ÐÎÛĔēàÊÛ×Ò×ÐĔòõēÌÊÞÝÒØ×Ĕ
Ýëèöèúòõçöðèäñ
DANGER
WARNING
CAUTION
Êñìððìñèñ÷ïüëäýäõçòøööì÷øä÷ìòñâòøæòøïçåèîìïïèçòõöèõìòøöïüìñíøõèçìéüòøçòñđ÷
ìððèçìä÷èïüéòïïòúìñö÷õøæ÷ìòñö
Êóò÷èñ÷ìäïïüëäýäõçòøööì÷øä÷ìòñúëìæëìéñò÷äùòìçèçæòøïçõèöøï÷ìñçèä÷ëòõöèõìòøö
bodily injury.
Êóò÷èñ÷ìäïïüëäýäõçòøööì÷øä÷ìòñúëìæëìéñò÷äùòìçèçðäüõèöøï÷ìñðòçèõä÷èòõðìñòõ
injury.
Êïïöäéè÷üðèööäêèöúìïï÷èïïüòøúëä÷÷ëèóò÷èñ÷ìäïëäýäõçìö÷èïïüòøëòú÷òõèçøæè÷ëèæëäñæèòéìñíøõüäñç÷èïïüòøúëä÷
æäñëäóóèñìé÷ëèìñö÷õøæ÷ìòñöäõèñò÷éòïïòúèç
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING
Ýòõèçøæè÷ëèõìöîòééìõèèïèæ÷õìæäïöëòæîìñíøõü÷òóèõöòñöòõçäðäêèúëèñøöìñê÷ëèäìõ
æòñçì÷ìòñèõéòïïòúåäöìæóõèæäø÷ìòñöìñæïøçìñê÷ëèéòïïòúìñê
• Ûèäçäïïòé÷ëèìñö÷õøæ÷ìòñöåèéòõèøöìñê÷ëìöäóóïìäñæè
• Íòñò÷ìñö÷äïïòõøöè÷ëèäìõæòñçì÷ìòñèõìñäñüäõèäúëèõè
÷ëèä÷ðòöóëèõèæòñ÷äìñöæòðåøö÷ìåïèêäöèöòõúëèõè
• Ùïøêìñ÷òäêõòøñçèç#óõòñêòø÷ïè÷
÷ëèä÷ðòöóëèõèìöæòñ÷äðìñä÷èçÊùòìçäñüæëèðìæäïö
• Íòñò÷õèðòùèêõòøñçóõòñê
æòðìñêìñæòñ÷äæ÷úì÷ëüòøõäìõæòñçì÷ìòñèõ
• Íòñò÷øöèäñäçäó÷èõ
• Íòñò÷ö÷òõèäñü÷ëìñêçìõèæ÷ïüòñ÷òóòé÷ëèäìõ
• Íòñò÷øöèäñèû÷èñöìòñæòõç
conditioner.
• Íòñò÷òóèõä÷è÷ëèäìõæòñçì÷ìòñèõìéì÷ëäöäçäðäêèç
• Þöè÷úòòõðòõèóèòóïè÷òðòùèäñçìñö÷äïïäìõ
æòõçòõóïøêìéì÷ìöñò÷úòõîìñêóõòóèõïüòõìéì÷ëäöåèèñ
conditioner.
çäðäêèçòõçõòóóèç
•
×èùèõòóèõä÷è÷ëèäìõæòñçì÷ìòñèõúì÷ëòø÷÷ëèĤï÷èõöìñ
• Ýëèäìõæòñçì÷ìòñèõöëòøïçåèöèõùìæèçòñïüåüôøäïìĤèç
óïäæè
öèõùìæèóèõöòññèïÌäïïäñäø÷ëòõìýèçöèõùìæèæòðóäñüéòõ
• Íòñò÷øöè÷ëèäìõæòñçì÷ìòñèõñèäõäåä÷ë÷øåöëòúèõòõ
èûäðìñä÷ìòñõèóäìõòõäçíøö÷ðèñ÷
úäöëåäöìñòõò÷ëèõúè÷äõèä
• Íìöæòññèæ÷óòúèõåèéòõèöèõùìæìñê
• Íìöæòññèæ÷óòúèõåèéòõèæïèäñìñê
NOTE: Ýøõñìñêòģóòúèõåüóõèööìñê÷ëèÙòúèõåø÷÷òñ
çòèö×ØÝçìöæòññèæ÷÷ëèäóóïìäñæèéõòð÷ëèóòúèõ
öøóóïü
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
49-7824-2
#
ENGLISH
PARTS AND FEATURES
!
2
$
#
8
7
6
9
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Air Outlet
Control Panel
Handle
Remote Control Cradle
Casters
Air Inlet
Air Outlet
! 8. Upper Drain
9. Power Cord
10. Lower Drain
NOTE: Please ensure if the water outlet drain is well
installed before use.
Power Cord
TEST:àëèñ÷ëìöåø÷÷òñìöóõèööèçòõúëèñ÷ëèõèìöä
æøõõèñ÷ïèäî÷ëèøñì÷úìïïñò÷òóèõä÷è
RESET:Êé÷èõõèöòïùìñê÷ëèóõòåïèðóõèöö÷ëèõèöè÷åø÷÷òñ
÷òõèöøðèòóèõä÷ìòñ
$
49-7824-2
TOOLS AND PARTS
ENGLISH
INSTALLATION REQUIREMENTS
ELECTRICAL REQUIREMENTS
Ðä÷ëèõ÷ëèõèôøìõèç÷òòïöäñçóäõ÷öåèéòõèö÷äõ÷ìñê
installation.
WARNING
PARTS SUPPLIED
Electrical Shock Hazard
Ùïøêìñ÷òäêõòøñçèç#óõòñêòø÷ïè÷
Îûëäøö÷Ñòöè¤"¥
ÑòöèÌòññèæ÷òõ¤"¥
ÑòöèÌòññèæ÷òõ¤"¥
Íòñò÷õèðòùè÷ëèêõòøñçóõòñêéõòð÷ëèóòúèõæòõç
óïøê
Íòñò÷øöèäñäçäó÷èõ
Íòñò÷øöèäñèû÷èñöìòñæòõç
Ïäìïøõè÷òçòöòæäñõèöøï÷ìñçèä÷ëĤõèòõèïèæ÷õìæäï
shock.
POWER SUPPLY CORD
Ìòùèõ™%¤"¥
àìñçòúÙäñèïäñç
Îû÷èñöìòñÙäñèï¤#¥
LOCATION REQUIREMENTS
• Ùïäæè÷ëèäìõæòñçì÷ìòñèõòñäĥä÷ïèùèïöøõéäæèìñäïòæä÷ìòñ
÷ëä÷ìöä÷ïèäö÷" Ĕ¤%!æð¥éõòðäñüúäïï
•
•
•
•
•
•
NOTE: Ýëèõèæòððèñçèççìö÷äñæèéõòð÷ëèúìñçòúéòõ
òó÷ìðäïóèõéòõðäñæèìö#!%¤( æð¥.
Öäìñ÷äìñäðìñìðøð" Ĕ¤%!æð¥æïèäõäñæèäõòøñç÷ëèäìõ
æòñçì÷ìòñèõ÷òñò÷åïòæîäìõĥòú
Ôèèó÷ëèäìõæòñçì÷ìòñèõéõèèòéäñüòåö÷õøæ÷ìòñööøæëäö
çõäóèöæøõ÷äìñöåïìñçöè÷æ
Ýëèèûëäøö÷ëòöèöëòøïçåèéõèèòéäñüòåö÷õøæ÷ìòñö
Íòñò÷óïäæè÷ëèäìõæòñçì÷ìòñèõòñäñøñö÷äåïèòõõäìöèç
surface because it could fall and cause damage or injury.
Íòñò÷óïäæè÷ëèäìõæòñçì÷ìòñèõìñçìõèæ÷öøñïìêë÷òõñèäõä
heat source such as baseboard heaters, stoves, etc.
Ýëèúìñçòúóäñèïæäñåèìñö÷äïïèçìñäúìñçòúúì÷ëä
ðìñìðøð" Ĕ¤%!æð¥÷òäðäûìðøð$&Ĕ¤!!'æð¥òóèñìñê
Wiring Requirements
• !!%ßòï÷& Ñý!%¡äðóéøöèçêõòøñçèç#óõòñêòø÷ïè÷
• The use of a time-delay fuse or time-delay circuit breaker is
recommended.
• Þöèäçèçìæä÷èçæìõæøì÷òñïü
NOTE: Íòñò÷òóèõä÷èäñüò÷ëèõèïèæ÷õìæäïäóóïìäñæèöòñ
÷ëìöæìõæøì÷òõüòøðäü÷õìó÷ëèæìõæøì÷åõèäîèõ¦éøöè
Òé÷ëìöóòúèõöøóóïüæòõçìöçäðäêèçì÷æäññò÷åèõèóäìõèçÒ÷
ðøö÷åèõèóïäæèçúì÷ëäæòõçéõòð÷ëèóõòçøæ÷ðäñøéäæ÷øõèõ
Òé÷ëèóòúèõöøóóïüæòõçìöçäðäêèçæäïïÑäìèõÌøö÷òðèõ
Üèõùìæè!¡(''¡##'¡#&#)
RESET
TEST
To test the power supply cord before operation:
1.Ùïøê÷ëèóòúèõæòõçìñ÷òäêõòøñçèç#óõòñêòø÷ïè÷
2.Ùõèöö÷ëèÝèö÷åø÷÷òñäñç÷ëèñóõèööäñçõèïèäöè÷ëè
Ûèöè÷åø÷÷òñ÷òõèö÷òõèóòúèõ
REQUIRED GROUNDING METHOD
This air conditioner must be grounded. The air conditioner
ìöèôøìóóèçúì÷ëäóòúèõöøóóïüæòõç÷ëä÷ëäöä#óõòñê
êõòøñçìñêóïøêÝëèóòúèõöøóóïüæòõçðøö÷åèóïøêêèç
ìñ÷òäðä÷ìñêêõòøñçèç#óõòñêòø÷ïè÷äñçêõòøñçèçìñ
äææòõçäñæèúì÷ëäïïïòæäïæòçèöäñçòõçìñäñæèö
!!%ß
!%Êðó
49-7824-2
5
ENGLISH
INSTALLATION INSTRUCTIONS
STEP 1 - UNPACK AIR CONDITIONER
2.Üïìçìñêìñòñèèñçòéëòöèäööèðåïü¤úì÷ëëòöèæòññèæ÷òõ
™"¥÷òõèäõóäñèï
WARNING
Excessive Weight Hazard
Þöè÷úòòõðòõèóèòóïè÷òðòùèäñçìñö÷äïïäìõæòñçì÷ìòñèõ
Failure to do so can result in back or other injury.
• Ûèðòùèóäæîäêìñêðä÷èõìäïöÜäùè÷ëèæäõ÷òñäñç÷ëèéòäð
óäæîäêìñêéòõö÷òõìñê÷ëèäìõæòñçì÷ìòñèõúëèññò÷ìñøöè
NOTE: Ýëèõèäõè×Øóäæîìñêðä÷èõìäïöìñöìçè÷ëèäìõ
æòñçì÷ìòñèõ÷òõèðòùè£Íò×ò÷òóèñ÷ëèæäåìñè÷
• Ùõòóèõïüçìöóòöèòé¦õèæüæïèäïïóäæîìñêðä÷èõìäï
• Ñäñçïè÷ëèäìõæòñçì÷ìòñèõêèñ÷ïü
• Ôèèó÷ëèäìõæòñçì÷ìòñèõøóõìêë÷äñçïèùèïÍòñò÷öè÷÷ëèäìõ
æòñçì÷ìòñèõòñì÷ööìçèéõòñ÷åäæîòõøóöìçèçòúñ
STEP 2 - INSTALL EXHAUST
Ýëèñ÷øõñîñòå÷òĤû÷ëèëòöèäööèðåïüĤõðïü
NOTE: Smaller diameter hose to slide in from right of rear
óäñèïäñç÷ëèïäõêèõòñèéõòðïèé÷öìçè
1.Ìòññèæ÷÷ëèæòññèæ÷òõö™"äñç™#÷ò÷úòöìçèöòé
èûëäøö÷ëòöè™!÷òæõèä÷èäñèûëäøö÷äööèðåïü
2
6
!
#
49-7824-2
STEP 3 - INSTALL WINDOW PANELS
1.Òñöèõ÷÷ëèúìñçòúóäñèïËäñçÌ÷òèäæëèñçòé÷ëèðäìñ
óäñèïÊÊçíøö÷÷òĤû÷ëèïèñê÷ëòéúìñçòú
Ì
A
ENGLISH
INSTALLATION INSTRUCTIONS
STEP 4 - ATTACH EXHAUST HOSE
TO THE EXHAUST NOZZLE
1.Òñöèõ÷÷ëèò÷ëèõèñçòé÷ëèèûëäøö÷ëòöèäööèðåïü¤úì÷ë
ëòöèæòññèæ÷òõ™#¥òñ÷ò÷ëèúìñçòúåõäæîè÷
B
2.Øóèñ÷ëèúìñçòúäñçóïäæèúìñçòúóäñèïöìñ÷òúìñçòú
Êçíøö÷÷ëèèû÷èñöìòñóäñèïö÷òĤ÷úìç÷ëòõëèìêë÷òé
úìñçòúåü÷ëèöæõèúäñçñø÷öè÷öðòøñ÷èçòñ÷ëèðäìñ
óäñèïÊ
2.Ûèóèä÷Ü÷èóö"¡$éòõ÷ëèìñö÷äïïä÷ìòñòé÷ëèöèæòñçëòöè
assembly.
STEP 5 - COMPLETE INSTALLATION
WARNING
Electrical Shock Hazard
Ùïøêìñ÷òäêõòøñçèç#óõòñêòø÷ïè÷
Íòñò÷õèðòùè÷ëèêõòøñçóõòñêéõòð÷ëèóòúèõæòõç
óïøê
Íòñò÷øöèäñäçäó÷èõ
Íòñò÷øöèäñèû÷èñöìòñæòõç
Ïäìïøõè÷òçòöòæäñõèöøï÷ìñçèä÷ëĤõèòõèïèæ÷õìæäï
shock.
1.Ùïøê÷ëèóòúèõæòõçìñ÷òäêõòøñçèç#óõòñêòø÷ïè÷
2.Ùõèöö÷ëèÛèöè÷åø÷÷òñòñ÷ëèóòúèõæòõç÷òèñöøõè÷ëè
öäéè÷üóïøêìöóõòùìçìñêóòúèõ÷ò÷ëèäìõæòñçì÷ìòñèõ
3. Êïïòú(Ĕòéöóäæèäõòøñç÷ëèøñì÷éòõóõòóèõäìõæìõæøïä÷ìòñ
4. àëèñõèðòùìñê÷ëèóòõ÷äåïèäìõæòñçì÷ìòñèõéòõö÷òõäêè
÷ëèúìñçòúóäñèïðäüåèïèé÷ìñóïäæèÜìðóïüóïäæè÷ëè
æòùèõ¤™%¥òùèõ÷ëèëòïèòñ÷ëèúìñçòúóäñèï
49-7824-2
7
ENGLISH
A
B
F
Ì
E
D
BUTTONS
ÊÙòúèõØñ¦Øģ
B. Mode
Press the mode button for desired setting.
Cool:
öìêñäóóèäõöìñÕÌÍçìöóïäüúëèñìñæòòïìñê
ÍèëøðìçìĤæä÷ìòñ
öìêñäóóèäõöìñÕÌÍçìöóïäüúëèñìñ
çèëøðìçìĤæä÷ìòñðòçè
Fan:
öìêñäóóèäõöìñÕÌÍçìöóïäüúëèñìñ÷ëèéäñðòçè
Heat:
öìêñäóóèäõöìñÕÌÍçìöóïäüúëèñìñ÷ëèëèä÷
ðòçè¤ÑÙ×Í!$áÑÝØñïü¥
C. Fan Speed
Ýëèõèäõè#äçíøö÷äåïèöóèèçöìñ÷ëèæòòïäñçéäñðòçè
ÕòúÖèçìøðäñçÑìêëÒñçèëøðìçìĤæä÷ìòñðòçèäñç
õòòð÷èðóèõä÷øõèìöêõèä÷èõ÷ëäñ''–Ïéäñöóèèçæäñåè
äçíøö÷èçò÷ëèõúìöèéäñöóèèçìöĤûèç÷òēïòúĔ
ÍØñ¦ØģÝìðèõ
To set the timer for a 1- 24-hour delay until the air
æòñçì÷ìòñèõ÷øõñöòģ
1.àëèñüòøøöè÷ëè÷ìðèõöè÷÷ìñêåø÷÷òñúëìïè÷ëèøñì÷ìö
òóèõä÷ìñêüòøæäñóõèöè÷ä÷ìðèéòõ÷ëèøñì÷÷ò÷øõñòģ
2.àëèñüòøøöè÷ëè÷ìðèõöè÷÷ìñêåø÷÷òñúëìïè÷ëèøñì÷
ìöòñö÷äñçåüüòøæäñóõèöè÷ä÷ìðèéòõ÷ëèøñì÷÷ò÷øõñ
on.
3.Òéüòøóõèöö÷ëèēØצØÏÏĔåø÷÷òñ÷ëèóõèöè÷÷ìðèõ
éøñæ÷ìòñúìïïåèæäñæèïèç
4. Ýìðèõöè÷÷ìñêõäñêèìö!¡"$ëòøõö
8
To clear Timer Delay program:
NOTE: Êìõæòñçì÷ìòñèõæäñåèèì÷ëèõòñòõòģ
1. Press the Timer Button.
2.Ùõèööäñçëòïç÷ëèðìñøöåø÷÷òñøñ÷ìï÷ëè÷ìðèõçìöóïäü
has cleared.
To change the remaining time (in hours):
1. Press the Timer Button.
2.Ùõèöö÷ëèóïøöòõðìñøöåø÷÷òñ÷òæëäñêè÷ëèçèïäü÷ìðè
éõòð!÷ò"$ëòøõö
E. Setting the Temperature
Ýòöè÷÷ëè÷èðóèõä÷øõèóõèöö÷ëè‡òõ¡îèü÷òõäìöèòõ
ïòúèõ÷ëè÷èðóèõä÷øõèÝëè÷èðóèõä÷øõèæäñåèõäìöèç
òõïòúèõèçìñ÷ëèæòòïðòçèÝëè÷èðóèõä÷øõèæäññò÷åè
äçíøö÷èçìñéäñòõçèëøðìçìĤæä÷ìòñðòçèÙõèöö‡äñç¡
öìðøï÷äñèòøöïü÷òöúì÷æëåè÷úèèñ–Ïäñç–Ì
NOTE: The temperature can be set between 61– F to 89–
F (Cool mode) and 61– F to 80– F (Heat Mode).
F. LCD Display
àëèñÜÝØÙìñçìæä÷òõïìêë÷÷øõñöòñ÷ëèìñ÷èõñäïúä÷èõ
÷äñîëäöĤïïèçúì÷ëæòñçèñöä÷èúä÷èõäñç÷ëèäìõ
æòñçì÷ìòñèõúìïï÷øõñòģäø÷òðä÷ìæäïïüÜèèēÙòõ÷äåïè
ÊìõÌòñçì÷ìòñèõÌäõèĔéòõçìõèæ÷ìòñöòñçõäìñìñê÷ëèäìõ
conditioner.
49-7824-2
ENGLISH
CONTROL PANEL
REMOTE CONTROL
1. ÙòúèõØñ¦Øģ
!
2
2. Mode
Cool:
öìêñäóóèäõöìñÕÌÍçìöóïäüúëèñìñæòòïìñê
ÍèëøðìçìĤæä÷ìòñ
öìêñäóóèäõöìñÕÌÍçìöóïäüúëèñìñ
çèëøðìçìĤæä÷ìòñðòçè
Fan:
öìêñäóóèäõöìñÕÌÍçìöóïäüúëèñìñ÷ëèéäñðòçè
Heat:
öìêñäóóèäõöìñÕÌÍçìöóïäüúëèñìñ÷ëèëèä÷
ðòçè¤ÑÙ×Í!$áÑÝØñïü¥
#
5
$
3. Fan Speeds
Ýëèõèäõè#äçíøö÷äåïèöóèèçöìñ÷ëèæòòïäñçéäñðòçè
ÕòúÖèçìøðäñçÑìêëÒñçèëøðìçìĤæä÷ìòñðòçèäñç
õòòð÷èðóèõä÷øõèìöêõèä÷èõ÷ëäñ''–Ïéäñöóèèçæäñåè
äçíøö÷èçØ÷ëèõúìöèéäñöóèèçìöĤûèç÷òēïòúĔ
4. Øñ¦ØģÝìðèõ
To set the timer for a 1- 24-hour delay until the air
æòñçì÷ìòñèõ÷øõñöòģ
1. àëèñüòøøöè÷ëè÷ìðèõöè÷÷ìñêåø÷÷òñúëìïè÷ëèøñì÷ìö
òóèõä÷ìñêüòøæäñóõèöè÷ä÷ìðèéòõ÷ëèøñì÷÷ò÷øõñòģ
2.àëèñüòøöøè÷ëè÷ìðèõöè÷÷ìñêåø÷÷òñúëìïè÷ëèøñì÷ìö
òñö÷äñçåüüòøæäñóõèöèñ÷ä÷ìðèéòõ÷ëèøñì÷÷ò÷øõñ
on.
3.Òéüòøóõèöö÷ëèēØצØÏÏĔåø÷÷òñ÷ëèóõèöè÷÷ìðèõ
éøñæ÷ìòñúìïïåèæäñæèïèç
4.Ýìðèõöè÷÷ìñêõäñêèìö!¡"$ëòøõö
To clear Timer Delay program:
NOTE: Êìõæòñçì÷ìòñèõæäñåèèì÷ëèõòñòõòģ
1. Press the Timer Button.
2. Ùõèööäñçëòïç÷ëèðìñøöåø÷÷òñøñ÷ìï÷ëè÷ìðèõçìöóïäü
has cleared.
To change the remaining time (in hours):
1. Press the Timer Button.
2.Ùõèöö÷ëèóïøöòõðìñøöåø÷÷òñ÷òæëäñêè÷ëèçèïäü÷ìðè
éõòð!÷ò"$ëòøõö
3.Ýëèñèúçèïäü÷ìðèúìïïçìöóïäü
5. Setting the Temperature
Ýòöè÷÷ëè÷èðóèõä÷øõèóõèöö÷ëè‡òõ¡îèüö÷òõäìöèòõ
ïòúèõ÷ëè÷èðóèõä÷øõèÝëè÷èðóèõä÷øõèæäñåèõäìöèç
òõïòúèõèçìñ÷ëèæòòïðòçèÝëè÷èðóèõä÷øõèæäññò÷åè
äçíøö÷èçìñéäñòõçèëøðìçìĤæä÷ìòñðòçè
NOTE; Ýëè÷èðóèõä÷øõèæäñåèöè÷åè÷úèèñ&!–Ï÷ò()–Ï
¤ÌòòïÖòçè¥äñç&!–Ï÷ò( –ϤÑèä÷Öòçè¥
49-7824-2
9
ENGLISH
AIR CONDITIONER USE
IMPORTANT: Òé÷ëèäìõæòñçì÷ìòñèõëäöåèèñ÷ìï÷èçòñì÷ööìçè
úäì÷"$ëòøõöåèéòõè÷øõñìñêòñ÷ëèäìõæòñçì÷ìòñèõ÷òäïïòú
÷ëèòìï÷òõè÷øõñ÷ò÷ëèæòðóõèööòõÝëìöúìïïóõèùèñ÷÷ëèäìõ
æòñçì÷ìòñèõéõòðéäìïìñêóõèðä÷øõèïü
• Êïïòú" Ĕ¤%!æð¥òéöóäæèäõòøñç÷ëèøñì÷éòõóõòóèõäìõ
circulation.
• Íò×ò÷òóèõä÷è÷ëèäìõæòñçì÷ìòñèõúì÷ëòø÷äìõĤï÷èõöìñ
óïäæè
• Íòñò÷öóìïïïìôøìçòñ÷ëèæòñ÷õòïóäñèïì÷ðäüæäøöèäñ
èïèæ÷õìæäïöëòõ÷÷ò÷ëèìñ÷èõìòõèïèæ÷õòñìæóäõ÷ö÷ëä÷úòøïç
èì÷ëèõçìöäåïè÷ëèðòõæäøöè÷ëèð÷òéøñæ÷ìòñìðóõòóèõïü
• àëèñ÷øõñìñêòñ÷ëèäìõæòñçì÷ìòñèõéòõ÷ëèĤõö÷÷ìðèäé÷èõ
óïøêêìñêì÷ìñ÷òäñèïèæ÷õìæäïòø÷ïè÷÷ëèøñì÷úìïïö÷äõ÷ìñ
Ìòòïìñêðòçèöè÷ä÷'%ĀϤ"$–Ì¥äñçä÷Ñìêëéäñöóèèç
Ýëèæòñ÷õòïóäñèïúìïïçìöóïäü÷ëèæøõõèñ÷õòòð÷èðóèõä÷øõè
• àëèñ÷øõñìñêòñ÷ëèøñì÷äé÷èõóõèùìòøöøöèì÷úìïï
remember the last settings used.
• Êé÷èõäñòõðäïöëø÷çòúñóïèäöèúäì÷éòõ#ðìñø÷èöåèéòõè
restarting the unit.
• ÒñÌòòïìñêðòçè÷ëìöøñì÷öëòøïçñò÷õèôøìõèúä÷èõ÷òåè
removed. This model has a unique design that continuously
èùäóòõä÷èö÷ëèúä÷èõ
• àëèñ÷ëèøñì÷ìöòóèõä÷èçìñëìêëëøðìçì÷üæòñçì÷ìòñöüòø
ðäüñèèç÷òèðó÷ü÷ëèúä÷èõ÷äñîóèõìòçìæäïïü
• Ýëèøñì÷úìïïöëø÷çòúñäø÷òðä÷ìæäïïüúëèñ÷ëèúä÷èõ÷äñî
ìöéøïïÝëèàä÷èõÏøïïìñçìæä÷òõìïïøðìñä÷èö÷òäïèõ÷üòøòé÷ëìö
condition.
AIR CONDITIONER CARE
WARNING
Electrical Shock Hazard
Íìöæòññèæ÷óòúèõåèéòõèæïèäñìñê
Failure to do so can result in death or electrical shock.
CLEANING
1.Þñóïøêòõçìöæòññèæ÷óòúèõ
2.Þöèòñïüäöòé÷æïò÷ëçäðóèñèçúì÷ëúä÷èõ÷òæïèäñ÷ëè
cabinet.
NOTE:
• Íòñò÷øöèäïìôøìçòõöóõäüæïèäñèõ÷òæïèäñ÷ëèäìõ
conditioner.
• ÍØ×ØÝøöèæëèðìæäïöäåõäöìùèöäððòñìäæëïòõìñè
bleach, concentrated detergents, solvents or scouring
óäçöÜòðèòé÷ëèöèæëèðìæäïö¦ì÷èðöðäüçäðäêèäñç¦òõ
discolor your air conditioner.
3.Íõü÷ëòõòøêëïüúì÷ëäöòé÷æïò÷ë
4.Ùïøêìñòõõèæòññèæ÷óòúèõ
AIR FILTERS
ÝëèäìõĤï÷èõööëòøïçåèæïèäñèçä÷ïèäö÷òñæèäúèèîéòõüòøõ
øñì÷÷òòóèõä÷èä÷òó÷ìðøðèĦæìèñæü
IMPORTANT: Íò×ò÷òóèõä÷è÷ëèäìõæòñçì÷ìòñèõúì÷ëòø÷äìõ
Ĥï÷èõöìñóïäæè
1.Þñóïøêòõçìöæòññèæ÷óòúèõ
!
2.Ûèðòùè÷ëèĤï÷èõóäñèïåü
óøïïìñêéòõúäõçøñ÷ìï÷ëè
tabs release.
Filter
Panel
3.àäöëòõùäæøøð÷ëèçøö÷éõòð÷ëèäìõĤï÷èõö
NOTE: Òéúäöëèçêèñ÷ïüöëäîè÷ëèĤï÷èõ÷òõèðòùè÷ëè
èûæèööúä÷èõäñççøö÷óäõ÷ìæïèö÷õäóóèçìñ÷ëèĤï÷èõ
4.Ûèìñö÷äïï÷ëèĤï÷èõóäñèï
5.Ùïøêìñòõõèæòññèæ÷óòúèõ
INTERNAL WATER TANK
Ýëèàä÷èõÏøïïìñçìæä÷òõìïïøðìñä÷èöúëèñ÷ëèìñ÷èõñäïúä÷èõ
÷äñîëäöĤïïèçúì÷ëæòñçèñöèçúä÷èõ
To Empty the Internal Water Tank:
1.Þñóïøêòõçìöæòññèæ÷óòúèõ
2.Ùïäæèäöëäïïòú!ôøäõ÷òõïäõêèõóäñ¤ñò÷ìñæïøçèç¥åèïòú
÷ëèïòúèõçõäìñïòæä÷èçòñ÷ëèåäæî¤ñèäõ÷ëèåò÷÷òð¥òé
the air conditioner.
3.Ûèðòùè÷ëèæäóäñç÷ëèõøååèõóïøêäñççõäìñ÷ëèúä÷èõ
tank.
4.Ûè¡ìñöèõ÷÷ëèçõäìñóïøêäñçöæõèú÷ëèæäóöñøêïüìñ÷ò
óïäæè
5.Ùïøêìñòõõèæòññèæ÷óòúèõ
STORAGE
If the unit is not being used for a long period of time:
1.Þñóïøêòõçìöæòññèæ÷óòúèõ
2.Íõäìñ÷ëèúä÷èõéõòð÷ëèúä÷èõ÷äñîÜèèēÊìõÌòñçì÷ìòñèõ
ÌäõèĔ
3.Þöè÷ëèòõìêìñäïóäæîäêìñê÷òõèóäæî÷ëèøñì÷÷òäùòìçä
åøìïçøóòéçøö÷òõçìõ÷
4. Store the air conditioner in a cool, dry location.
49-7824-2
ENGLISH
TROUBLESHOOTING
First try the solutions suggested here to possibly avoid the cost of a service call.
PROBLEM
POSSIBLE CAUSE(S)
SOLUTION
Unit does not start or
operate
Ùòúèõöøóóïüæòõçìöñò÷óïøêêèçìñ÷òäñòø÷ïè÷ Ùïøê÷ëèóòúèõæòõçìñ÷òäêõòøñçèç#óõòñê
outlet.
Ùòúèõöøóóïüæòõçëäö÷õìóóèç
Ùõèööäñçõèïèäöè÷ëèÛÎÜÎÝåø÷÷òñòñ÷ëèóòúèõ
öøóóïüæòõç
ÝëèÙòúèõåø÷÷òñëäöñò÷åèèñóõèööèç
Ùõèöö÷ëèÙòúèõåø÷÷òñòñ÷ëèÌòñ÷õòïÙäñèïòõ
Ûèðò÷èÌòñ÷õòï÷ò÷øõñØ×÷ëèäìõæòñçì÷ìòñèõ
Ýëèõèìöñòóòúèõ÷ò÷ëèèïèæ÷õìæäïòø÷ïè÷
Ùïøêäúòõîìñêïäðóìñ÷ò÷ëèòø÷ïè÷÷òæëèæîéòõ
óòúèõ
Êëòøöèëòïçéøöèëäöåïòúñòõäæìõæøì÷åõèäîèõ Ûèóïäæè÷ëèéøöèòõõèöè÷÷ëèæìõæøì÷åõèäîèõ
ëäö÷õìóóèç
Ýëèæòñ÷õòïúäöóõòêõäððèçéòõäÝìðèÍèïäü
Ìäñæèï÷ëèÝìðèÍèïäüÜèèēÌòñ÷õòïÙäñèïĔ
The batteries in the remote control are dead.
Ûèóïäæè÷ëèåä÷÷èõìèö
Îðó÷ü÷ëèúä÷èõ÷äñîÜèèēÊìõÌòñçì÷ìòñèõ
ÌäõèĔ
Remote control is not
working
Batteries are dead.
Ûèóïäæè÷ëèåä÷÷èõìèö
Batteries are installed incorrectly.
Make sure the batteries are inserted in the correct
óòöì÷ìòñ
Air conditioner is
working but the room
is not cooling.
Ýëèõòòð÷èðóèõä÷øõèìöëò÷
NOTE: Øñèû÷õèðèïüëò÷äñçëøðìççäüö÷ëèäìõ
æòñçì÷ìòñèõúìïï÷äîèïòñêèõ÷òæòòï÷ëèõòòð
Êïïòú÷ìðèéòõ÷ëèõòòð÷òæòòïúëèñüòøĤõö÷÷øõñ
on the unit.
Make sure the air conditioner has an adequate
ËÝÞõä÷ìñêéòõ÷ëèöìýèòé÷ëèõòòðåèìñêæòòïèç
The control is set incorrectly to Fan or Dehum
mode.
Üè÷÷ëèÖòçè÷òÌòòïäñç÷ëèÏäñÜóèèç÷òÑìêë
Êìõĥòúìöõèö÷õìæ÷èç
Ûèðòùèäñüòåö÷äæïèö÷ò÷ëèäìõĥòúäñçõèçìõèæ÷
äìõĥòúéòõøñìéòõðæòòïìñê
Ýèðóèõä÷øõèöè÷÷òòëìêë
Õòúèõ÷ëèöè÷÷èðóèõä÷øõè
ÊìõĤï÷èõöäõèçìõ÷üòõõèö÷õìæ÷èç
Ìïèäñ÷ëèäìõĤï÷èõÜèèēÊìõÌòñçì÷ìòñèõÌäõèĔ
Air conditioner installed incorrectly
Ìëèæî÷ëèèûëäøö÷ëòöèäñçúìñçòúóäñèïéòõ
óõòóèõìñö÷äïïä÷ìòñ
Íòòõöäñçúìñçòúöäõèòóèñ
Ìïòöè÷ëèçòòõöäñçúìñçòúö÷ò÷ëèõòòðåèìñê
æòòïèç÷òóõèùèñ÷æòòïèçäìõéõòðèöæäóìñê
FOR MORE HELP, VISIT HAIERAMERICA.COM OR CALL THE CONSUMER HELP LINE AT 1-877-337-3639.
49-7824-2
!!
ENGLISH
LIMITED WARRANTY
For The Period Of:
Will Replace:
Øñèâèäõ
From the date of the
òõìêìñäïóøõæëäöè
Replacement, repair, or refund òé÷ëèòõìêìñäïõè÷äìïóõìæèéòõäñüóõòçøæ÷úëìæëéäìïöçøè÷òä
çèéèæ÷ìñðä÷èõìäïöòõúòõîðäñöëìóÒé÷ëèøñì÷ìöèûæëäñêèç÷ëèõèóïäæèðèñ÷øñì÷ìöúäõõäñ÷èç
éòõ÷ëèõèðäìñçèõòéüòøõóõòçøæ÷đöòõìêìñäïòñè¡üèäõúäõõäñ÷üóèõìòçÐÎÊóóïìäñæèöúìïïä÷ì÷ö
öòïèçìöæõè÷ìòñõèóïäæè÷ëèóõòçøæ÷úì÷ëäóõòçøæ÷òé÷ëèöäðèòõæòðóäõäåïèéøñæ÷ìòñäïì÷üäñç
ôøäïì÷üòõõèéøñç÷ëèòõìêìñäïõè÷äìïóõìæè
In Order to Make a Warranty Claim During the First 90 Days from the Date of Original Purchase:
ŶProperly pack your unit. We recommend using the original
carton and packing materials.
ŶReturn the product to the retail location where it was
purchased.
Ŷ Include in the package a copy of the sales receipt or other
evidence of date of original purchase. Also print your name
and address and a description of the defect.
In Order to Make a Warranty Claim During the Remainder of the One-Year Warranty:
Ŷ Locate your original sales receipt and make a note of your
model and serial number.
ŶCall 1.877.337.3639 (in the United States) to initiate
the product replacement process. In Canada, call
1.877.470.9174.
ŶYou will be asked to provide your name, address, date of
purchase, model and serial number.
ŶGE Appliances will arrange for a carton to be sent to your
home to recover the product.
What Will Not Cover:
Ŷ Customer instruction. This owner’s manual provides
information regarding operating instructions and user
controls.
Ŷ Improper installation. If you have an installation problem,
or if the air conditioner is of improper capacity, contact
your dealer or installer. You are responsible for providing
adequate electrical connecting facilities.
Ŷ Failure of the product resulting from modifications to the
product or due to unreasonable use including failure to
provide reasonable and necessary maintenance.
Ŷ Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
Ŷ Failure due to corrosion on models not corrosion-protected.
Ŷ Damage to the product caused by improper power supply
voltage, accident, fire, floods or acts of God.
ŶIncidental or consequential damage caused by possible
defects with this air conditioner.
Ŷ Damage caused after delivery.
EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES - Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited
àäõõäñ÷üÊñüìðóïìèçúäõõäñ÷ìèöìñæïøçìñê÷ëèìðóïìèçúäõõäñ÷ìèöòéðèõæëäñ÷äåìïì÷üòõĤ÷ñèööéòõäóäõ÷ìæøïäõóøõóòöè
are limited to one year or the shortest period allowed by law.
For US Customers: Ýëìöúäõõäñ÷üìöèû÷èñçèç÷ò÷ëèòõìêìñäïóøõæëäöèõäñçäñüöøææèèçìñêòúñèõéòõóõòçøæ÷öóøõæëäöèç
éòõëòðèøöèúì÷ëìñ÷ëèÞÜÊÒé÷ëèóõòçøæ÷ìöïòæä÷èçìñäñäõèäúëèõèöèõùìæèåüäÐÎÊóóïìäñæèöÊø÷ëòõìýèçÜèõùìæèõìöñò÷
äùäìïäåïèüòøðäüåèõèöóòñöìåïèéòõä÷õìóæëäõêèòõüòøðäüåèõèôøìõèç÷òåõìñê÷ëèóõòçøæ÷÷òäñÊø÷ëòõìýèçÐÎÊóóïìäñæèö
Üèõùìæèïòæä÷ìòñéòõöèõùìæèÒñÊïäöîä÷ëèúäõõäñ÷üèûæïøçèö÷ëèæòö÷òéöëìóóìñêòõöèõùìæèæäïïö÷òüòøõëòðè
Üòðèö÷ä÷èöçòñò÷äïïòú÷ëèèûæïøöìòñòõïìðì÷ä÷ìòñòéìñæìçèñ÷äïòõæòñöèôøèñ÷ìäïçäðäêèöÝëìöúäõõäñ÷üêìùèöüòøöóèæìĤæ
ïèêäïõìêë÷öäñçüòøðäüäïöòëäùèò÷ëèõõìêë÷öúëìæëùäõüéõòðö÷ä÷è÷òö÷ä÷èÝòîñòúúëä÷üòøõïèêäïõìêë÷öäõèæòñöøï÷üòøõ
ïòæäïòõö÷ä÷èæòñöøðèõäģäìõöòĦæèòõüòøõö÷ä÷èđöÊ÷÷òõñèüÐèñèõäï
Warrantor US:
GE Appliances, a Haier company
!"
49-7824-2
FRANÇAIS
_______________________________________
Numéro de modèle
49-7824-2
_______________________________________
Date d’achat
13
IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
FRANÇAIS
LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS
14
49-7824-2
PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES
1
2
4
3
8
7
6
9
Cordon d’alimentation
49-7824-2
15
FRANÇAIS
5
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
OUTILS ET PIÈCES
AVERTISSEMENT
PIÈCES FOURNIES
Raccord de tuyau (2)
Raccord de tuyau
(2)
FRANÇAIS
TEST
115V
15 Amp
16
49-7824-2
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
ÉTAPE 1 - DÉBALLAGE DU
CLIMATISEUR
AVERTISSEMENT
FRANÇAIS
2
49-7824-2
1
3
17
C
A
B
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT
18
49-7824-2
TABLEAU DE COMMANDE
A
B
F
C
E
D
ÞñöìêñèäóóäõäƲ÷öøõïđäĦæëèøõÊÌÕèñ
ÞñöìêñèäóóäõäƲ÷öøõïđäĦæëèøõÊÌÕèñðòçè
49-7824-2
19
FRANÇAIS
A Mise en marche/arrêt (ON/OFF)
TABLEAU DE COMMANDE
TÉLÉCOMMANDE
1. Mise en marche/arrêt (ON/OFF)
1
2. Mode
Refroidissement:
ÞñöìêñèäóóäõäƲ÷öøõïđäĦæëèøõÊÌÕèñ
mode refroidissement..
ÞñöìêñèäóóäõäƲ÷öøõïđäĦæëèøõÊÌÕèñ
ÍèëøðìçìĤæä÷ìòñ
ðòçèçŻöëøðìçìĤæä÷ìòñ
Ventilateur :
ventilateur.
Chaleur :
chaleur.
ÞñöìêñèäóóäõäƲ÷öøõïđäĦæëèøõÊÌÕèñðòçè
2
3
5
4
ÞñöìêñèäóóäõäƲ÷öøõïđäĦæëèøõÊÌÕèñðòçè
FRANÇAIS
20
49-7824-2
FRANÇAIS
49-7824-2
21
ENTRETIEN DU CLIMATISEUR
NETTOYAGE
FRANÇAIS
22
49-7824-2
PROBLÈME
CAUSE(S) POSSIBLE(S)
SOLUTION
ÊññøïèõïäðìöèèñðäõæëèçìģŻõŻèßòìõēÝäåïèäøçè
commande”.
߯õìĤèõôøèïèöóìïèööòñ÷ìñöŻõŻèöçäñöïèåòñöèñö
ÕèöĤï÷õèöƑäìõöòñ÷öäïèöòøòåö÷õøŻö
×è÷÷òüèõïèĤï÷õèƑäìõßòìõēÎñ÷õè÷ìèñçøæïìðä÷ìöèøõĔ
POUR OBTENIR DE L’AIDE SUPPLÉMENTAIRE, VISITER HAIERAMERICA.COM OU CONTACTER LA LIGNE D’ASSISTANCE
À LA CLIENTÈLE AU 1-877-337-3639.
49-7824-2
23
FRANÇAIS
Effectuera :
FRANÇAIS
24
49-7824-2
ÍNDICE
SEGURIDAD DEL ACONDICIONADOR DE AIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
REQUISITOS DE INSTALACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Herramientas y piezas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Requisitos de ubicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Requisitos eléctricos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Paso 1 - Desempaque su acondicionador de aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Paso 2 - Instalar del extractor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Paso 3 - Instalar los paneles de ventana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Paso 4 - Adhiera la manguera del extractor a la boca del extractor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Paso 5 - Complete la instalación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
PANEL DE CONTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Botones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Control remoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
USO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
CUIDADO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Limpieza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Filtros de aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Tanque de agua interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Almacenamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
GARANTÍA LIMITADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
_______________________________________
Número de modelo
_______________________________________
Número de serie
_______________________________________
Fecha de compra
ESPAÑOL
Le agradecemos la compra de este producto de marca Haier. Este
manual para el usuario le ayudará a obtener el mejor funcionamiento
de su nueva acondicionador de aire.
Para referencia futura, anote el modelo y número de serie en la etiqueta en el lado de su acondicionador de aire, y la fecha de compra.
Engrape la prueba de compra a este manual para asistirle cuando
necesite obtener servicio bajo la garantía.
49-7824-2
25
SEGURIDAD DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.
Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca
siempre todos los mensajes de seguridad.
Este es el símbolo de advertencia de seguridad.
Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una
lesión a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de
advertencia de seguridad y de la palabra “PELIGRO”, “ADVERTENCIA” o “PRECAUCIÓN”.
Îö÷äöóäïäåõäööìêñìĤæäñ
trata de una situación de peligro inminente. Si no sigue las instrucciones de inmediato,
PELIGRO Se
usted puede morir o sufrir una lesión grave.
Se trata de una situación posiblemente peligrosa que, de no evitarse, podría
ADVERTENCIA causar
la muerte o una lesión grave.
Se trata de una situación posiblemente peligrosa que, de no evitarse, podría causar
PRECAUCIÓN lesiones
moderadas o leves.
Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y
lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones a personas o daños al
utilizar el acondicionador de aire, siga precauciones básicas, incluyendo las siguientes:
• Desconecte el suministro de energía antes de limpiarlo.
• Lea todas las instrucciones antes de usar este
NOTA: Si apaga la unidad presionando el botón Power
electrodoméstico.
(Encendido), esto NO desconecta el electrodoméstico del
• Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3
suministro de energía.
terminales.
•
No instale ni utilice el acondicionador de aire en áreas
• No quite el terminal de conexión a tierra.
donde la atmósfera contenga gases combustibles o
• No use un adaptador.
donde la atmósfera esté contaminada. Evite que cualquier
• No use un cable eléctrico de extensión.
producto químico entre en contacto con el acondicionador
• No ponga a funcionar el acondicionador de aire si tiene un
de aire.
cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o si • No almacene nada directamente encima del
se ha dañado o caído.
acondicionador de aire.
• El acondicionador de aire solo debe ser reparado por
• Con la ayuda de dos o más personas, mueva e instale el
personal de servicio competente. Llame a la compañía de
acondicionador de aire.
servicio técnico autorizada para su inspección, reparación
•
Nunca haga funcionar el acondicionador de aire si los
o ajuste.
Ĥï÷õòöçèäìõèñòèö÷Źñæòïòæäçòöèñöøïøêäõ
• Desconecte el suministro de energía antes de darle
• No utilice el acondicionado de aire cerca de una tina, ducha
servicio técnico.
o lavabo ni otra zona húmeda.
ESPAÑOL
LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
26
49-7824-2
PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS
1
2
4
3
8
7
6
9
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Salida de Aire
Panel de Control
Manija
Base del Control Remoto
Rueditas
Entrada de Aire
Salida de Aire
10
8. Drenaje Superior
9. Cable de Corriente
10. Drenaje Inferior
NOTA: Por favor asegúrese de que el drenaje de la salida de
agua se encuentre bien instalado antes de su uso.
Cable de Corriente
PRUEBA: Cuando este botón sea presionado o cuando haya
una pérdida de corriente, la unidad no funcionará.
ESPAÑOL
REINICIO: Luego de resolver el problema, presione el botón
de reanudar para reiniciar el funcionamiento.
49-7824-2
27
REQUISITOS DE INSTALACIÓN
HERRAMIENTAS Y PIEZAS
REQUISITOS ELÉCTRICOS
Reúna las herramientas y piezas requeridas antes de
comenzar con la instalación.
ADVERTENCIA
PIEZAS PROVISTAS
Manguera del
Extractor (2)
Conector de la
Manguera (2)
Conector de la
Manguera (2)
Peligro de Choque Eléctrico
Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de
3 terminales.
No quite el terminal de conexión a tierra del cable de
alimentación.
No use un adaptador.
No use un cable eléctrico de extensión.
No seguir estas instrucciones puede ocasionar la
muerte, incendio o choque eléctrico.
CABLE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA
Tapa #5 (2)
Panel de la Ventana y
Panel de Ampliación (3)
REQUISITOS DE UBICACIÓN
• Coloque el acondicionador de aire sobre una supercie plana
y nivelada en una ubicación que esté al menos a 20” (51 cm)
de la pared.
NOTA: La distancia recomendada de la ventana para un
rendimiento óptimo es de 31.5 pulgadas.
• Mantenga un espacio libre mínimo de 20” (51 cm) alrededor
çèïäæòñçìæìòñäçòõçèäìõèóäõäñòåïòôøèäõèïĥøíòçèäìõè
• Mantenga el acondicionador de aire libre de obstrucciones
como cortinas con pliegues, cortinas, persianas, etc.
• La manguera de escape debe estar libre de cualquier
obstrucción.
Requisitos de cableado
• Tomacorriente de 3 terminales con conexión a tierra de 115
voltios, 60 Hz, con fusibles de 15 amperios
• Se recomienda utilizar un fusible o un cortacircuitos
retardador.
• Utilice solamente un circuito exclusivo.
NOTA: No utilice ningún otro electrodoméstico en este
circuito; de lo contrario, se puede disparar el cortacircuitos/
fusible.
Si el cable de suministro de energía está dañado, no
se puede reparar. Debe reemplazarse con un cable del
fabricante del producto. Si el cable de suministro de energía
está dañado, llame al Servicio al cliente de Haier: 1-877-3373639.
Para probar el cable de suministro de energía antes de
usarlo:
• No coloque el acondicionador de aire en una supercie
inestable o elevada, ya que podría caerse y provocar daños
o lesiones.
1. Conecte el cable eléctrico a un tomacorriente de 3
terminales con conexión a tierra.
2. Presione el botón Test (Prueba) y, a continuación,
presione y suelte el botón Reset (Restablecer) para
restaurar la energía.
• No exponga el acondicionador de aire a la luz directa del
sol o cerca una fuente de calor como zócalos radiantes,
estufas, etc.
MÉTODO DE CONEXIÓN A TIERRA
REQUERIDO
• El panel de la ventana puede instalarse en una ventana con
una abertura mínima de 20” (51 cm) hasta un máximo de
46” (117 cm).
ESPAÑOL
28
RESET
TEST
Este acondicionador de aire debe estar conectado a tierra.
El acondicionador de aire está equipado con un cable de
suministro de energía que tiene un enchufe de tres terminales
con conexión a tierra. El cable de suministro de energía
deberá enchufarse en un tomacorriente
apropiado de 3 terminales, conectado a
tierra de acuerdo con todos los códigos y
115V
ordenanzas locales.
15 Amp
49-7824-2
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
PASO 1 - DESEMPAQUE SU ACONDICIONADOR DE AIRE
ADVERTENCIA
2. Deslice un extremo del ensamble de la manguera (con el
conector de manguera nº 2) al panel trasero.
Peligro de Peso Excesivo
Use dos o más personas para mover e instalar el
acondicionador de aire.
No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en
la espalda u otro tipo de lesiones.
• Quite los materiales de empaque. Guarde la caja y el
empaque de espuma para almacenar el acondicionador de
aire cuando no esté en uso.
NOTA: NO hay materiales de empaque internos dentro del
acondicionador de aire para quitar. No abra el gabinete.
• Deshágase adecuadamente de todos los materiales de
empaque o recíclelos.
• Manipule el acondicionador de aire con cuidado.
• Mantenga el acondicionador de aire en posición vertical y
nivelado. No coloque el acondicionador de aire de costado,
sobre su parte frontal, su parte posterior o al revés.
PASO2 - INSTALACIÓN DEL EXTRACTOR
Luego gire la perilla para ajustar el ensamble de la manguera
çèðäñèõäĤõðè
NOTA: La manguera de diámetro más pequeño deberá
ser deslizada desde la derecha del panel trasero, y la de
diámetro grande desde el lado izquierdo.
1. Conecte los conectores nº 2 y nº 3 sobre los dos lados de la
ðäñêøèõäçèïèû÷õäæ÷òõñĀ!äĤñçèæõèäõøñèñöäðåïèæòñ
el extractor.
1
3
ESPAÑOL
2
49-7824-2
29
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
PASO 3 – INSTALE LOS PANELES DE
VENTANA
1. Inserte los paneles de ventana B y C en cada extremo del panel
principal A. Haga ajustes para hacer coincidir la extensión de la
ventana.
C
A
PASO 4 - ADHIERA LA MANGUERA
DEL EXTRACTOR A LA BOCA DEL
EXTRACTOR
1. Inserte el otro extremo del ensamble de la manguera del extractor
(con el conector de manguera nº 3) en el soporte de la ventana.
B
2. Abra la ventana y coloque los paneles de ventana en la ventana.
Ajuste los paneles de ventana para que coincidan con el ancho y
alto de la ventana con el conjunto de tornillos y tuercas montados
en el panel principal A.
2. Repita los pasos 2 a 4 para la instalación del ensamble de la segunda manguera.
PASO 5 - COMPLETE LA
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA
Peligro de Choque Eléctrico
Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de
3 terminales.
No quite el terminal de conexión a tierra del cable de
alimentación.
No use un adaptador.
No use un cable eléctrico de extensión.
No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte,
incendio o choque eléctrico.
1. Conecte el cable eléctrico a un toma corriente de 3 terminales con
conexión a tierra.
2. Presione el botón Reset (Restablecer) en el cable eléctrico para
asegurar que el tapón de seguridad está proporcionando energía
al acondicionador de aire.
ESPAÑOL
3. Deje 8” de espacio alrededor de la unidad para una correcta
circulación de aire.
30
4. Al retirar el acondicionador de aire portátil para guardarlo, el
panel de la ventana se podrá dejar colocado en su posición.
Simplemente coloque la tapa (nº 5) sobre el agujero del panel de
la ventana.
49-7824-2
PANEL DE CONTROL
A
B
F
C
E
D
BOTONES
A Interruptor Encendido/ Apagado
B. Modo
Ùõèöìòñèèïåò÷ſñçèðòçòóäõääææèçèõäïäæòñĤêøõäæìſñ
deseada.
El signo – aparece en la pantalla de LCD cuando se está
Frío:
en el modo de refrigeración.
El signo – aparece en la pantalla de
ÍèöëøðìçìĤæäæìſñ
ÕÌÍæøäñçòöèèö÷ŹèñèïðòçòçèçèöëøðìçìĤæäæìſñ
El signo – aparece en la pantalla de LCD cuando
Ventilador:
se está en el modo de ventilación.
El signo – aparece en la pantalla de LCD cuando se
Calor:
está en el modo de calefacción.
C. Velocidad del Ventilador
Los modos de refrigeración y ventilación cuentan con 3
velocidades ajustables. Low (Baja), Medium (Media) y High (Alta).
ÎñèïðòçòçèçèöëøðìçìĤæäæìſñüæøäñçòïä÷èðóèõä÷øõäçèï
ambiente sea superior a los 77° F la velocidad del ventilador
podrá ser ajustada; de otra forma, la velocidad del ventilador será
æòñĤêøõäçäèñùèïòæìçäçēåäíäĔ
D. Temporizador de Encendido/ Apagado
ÙäõäæòñĤêøõäõèï÷èðóòõìýäçòõæòñøñõè÷õäöòçèèñ÷õè!ü"$
horas, hasta que el acondicionador de aire se apague:
1.Êïøöäõèïåò÷ſñçèæòñĤêøõäæìſñðìèñ÷õäöïäøñìçäçèö÷Źèñ
éøñæìòñäðìèñ÷òøö÷èçóøèçèõèäïìýäõøñäæòñĤêøõäæìſñóõèùìä
de un tiempo para que la unidad se apague.
Para borrar el programa de Timer Delay (Retraso del
Temporizador):
NOTA: El acondicionador de aire podrá estar encendido o
apagado.
1. Presione el botón Timer (Temporizador).
2. Mantenga presionado el botón menos hasta que la pantalla del
temporizador haya sido borrada.ed.
Para cambiar el tiempo restante (en horas):
1. Presione el botón Timer (Temporizador).
2. Presione el botón de más o menos para cambiar el tiempo de
retraso entre 1 y 24 horas.
ÎÌòñĤêøõäæìſñçèïäÝèðóèõä÷øõä
ÙäõäæòñĤêøõäõïä÷èðóèõä÷øõäóõèöìòñèïäö÷èæïäö‡ò¡óäõä
subir o bajar la misma. La temperatura podrá ser elevada o
bajada en el modo de refrigeración. La temperatura no podrá
öèõäíøö÷äçäèñïòöðòçòöçèùèñ÷ìïäçòõòçèöëøðìçìĤæäæìſñ
Presione simultáneamente el 5 y el 6 para alternar entre °F y °C.
×ØÝÊÕä÷èðóèõä÷øõäóøèçèöèõæòñĤêøõäçäèñ÷õè& –Ïü
()–ϤðòçòçèÛèéõìêèõäæìſñ¥üèñ÷õè&!–Ïü( –ϤÖòçòçè
Calefacción).
F. Pantalla LCD
ÌøäñçòïäïøýìñçìæäçòõäÜÝØÙ¤Íè÷èñèõ¥öèèñæìèñçèöìêñìĤæä
que el tanque de agua interno se llenó con agua condensada
y el acondicionador de aire se apagará de forma automática.
Consulte “Cuidado Portátil del Acondicionador de Aire” para
acceder a instrucciones sobre cómo drenar el acondicionador de
aire.
2.Êïøöäõèïåò÷ſñçèæòñĤêøõäæìſñçèï÷èðóòõìýäçòõðìèñ÷õäöïä
unidad está en el modo de descanso, usted puede presentar
un tiempo para que la unidad se encienda.
3. Si presiona el botón “ON/OFF” (Encendido/ Apagado), la
éøñæìſñæòñĤêøõäçäóõèùìäðèñ÷èçèï÷èðóòõìýäçòõöèõŹ
cancelada.
49-7824-2
ESPAÑOL
4.ÎïõäñêòçèæòñĤêøõäæìſñçèï÷èðóòõìýäçòõèöçèèñ÷õè!ü"$
horas.
31
PANEL DE CONTROL
CONTROL REMOTO
1. Interruptor Encendido/ Apagado
2. Modo
Frío:
El signo – aparece en la pantalla de LCD cuando se está
en refrigeración.
ÍèöëøðìçìĤæäæìſñ
El signo – aparece en la pantalla de LCD
æøäñçòöèèö÷ŹèñèïðòçòçèçèöëøðìçìĤæäæìſñ
Ventilador:
El signo – aparece en la pantalla de LCD cuando
se está en el modo de ventilación.
Calor:
El signo – aparece en la pantalla de LCD cuando se
está en el modo de calefacción.
1
2
3
5
4
3. Velocidades del ventilador
Los modos de refrigeración y ventilación cuentan con 3
velocidades ajustables. Low (Baja), Medium (Media) y High (Alta).
ÎñèïðòçòçèçèöëøðìçìĤæäæìſñïä÷èðóèõä÷øõäçèïäðåìèñ÷è
es superior a los 77° F y la velocidad del ventilador puede ser
äíøö÷äçäçèò÷õäéòõðäèïùèñ÷ìïäçòõèöæòñĤêøõäçòèñùèïòæìçäç
“baja”.
4. Temporizador de Encendido/ Apagado
ÙäõäæòñĤêøõäõèï÷èðóòõìýäçòõæòñøñõè÷õäöòçèèñ÷õè!ü"$
horas, hasta que el acondicionador de aire se apague:
!Êïøöäõèïåò÷ſñçèæòñĤêøõäæìſñðìèñ÷õäöïäøñìçäçèö÷Źèñ
éøñæìòñäðìèñ÷òøö÷èçóøèçèõèäïìýäõøñäæòñĤêøõäæìſñóõèùìä
de un tiempo para que la unidad se apague.
"Êïøöäõèïåò÷ſñçèæòñĤêøõäæìſñðìèñ÷õäöïäøñìçäçèö÷Źèñ
ðòçòçèçèöæäñöòøö÷èçóøèçèõèäïìýäõøñäæòñĤêøõäæìſñ
previa de un tiempo para que la unidad se encienda.
3. Si presiona el botón “ON/OFF” (Encendido/ Apagado), la
función presente del temporizador será cancelada.
$ÎïõäñêòçèæòñĤêøõäæìſñçèï÷èðóòõìýäçòõèöçèèñ÷õè!ü"$
horas.
Para borrar el programa de Timer Delay (Retraso del
Temporizador):
NOTA: El acondicionador de aire podrá estar encendido o
apagado.
1. Presione el botón Timer (Temporizador).
2. Mantenga presionado el botón menos hasta que la pantalla del
temporizador haya sido borrada.
Para cambiar el tiempo restante (en horas):
1. Presione el botón Timer (Temporizador).
2. Presione el botón de más o menos para cambiar el tiempo de
retraso entre 1 y 24 horas.
3. Será exhibido el nuevo tiempo de retraso.
%ÌòñĤêøõäæìſñçèïäÝèðóèõä÷øõä
ESPAÑOL
ÙäõäæòñĤêøõäõïä÷èðóèõä÷øõäóõèöìòñèïäö÷èæïäö‡ò¡óäõä
subir o bajar la temperatura. La temperatura podrá ser liberada o
bajada en el modo de refrigeración. La temperatura no podrá ser
äíøö÷äçäèñïòöðòçòöçèùèñ÷ìïäæìſñòçèöëøðìçìĤæäæìſñ
NOTA: Õä÷èðóèõä÷øõäóøèçèöèõæòñĤêøõäçäèñ÷õè&!–Ïü
89° F (modo de Refrigeración) y entre 61° F y 80° F (Modo de
Calefacción).
32
49-7824-2
USO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
IMPORTANTE: Si el acondicionador de aire se ha inclinado hacia un
lado, espere 24 horas antes de encender el acondicionador de aire a
Ĥñçèóèõðì÷ìõôøèèïäæèì÷èùøèïùääïæòðóõèöòõÎö÷òèùì÷äõŹôøèèï
acondicionador de aire falle antes de tiempo.
• Deje 20” (51 cm) de espacio alrededor de la unidad para permitir
una circulación adecuada de aire.
• No haga funcionar el acondicionador de aire si los ltros de aire no
están colocados en su lugar.
• No derrame líquido en el panel de control; puede causar
un cortocircuito a las piezas electrónicas del interior que lo
desactivaría o haría que funcione incorrectamente.
• Al encender el acondicionador de aire por primera vez después de
conectarlo a un toma corriente eléctrico, la unidad comenzará a
éøñæìòñäõèñèïðòçòÌòòïìñê¤Îñéõìäðìèñ÷ò¥Ĥíäçòèñ'%ĀϤ"$ĀÌ¥
y a la velocidad alta del ventilador. El panel de control mostrará la
temperatura actual de la habitación.
• Al encender la unidad después de un uso anterior, recordará los
últimos ajustes utilizados.
• Después de un apagado normal, espere 3 minutos antes de volver
a poner en marcha la unidad.
• En el modo de enfriamiento, esta unidad no deberá requerir que
se elimine el agua. Este modelo cuenta con un diseño único que
evapora continuamente el agua.
• Cuando la unidad funciona en condiciones de alta humedad, es
posible que usted tenga que vaciar periódicamente el tanque de
agua.
• La unidad se apagará automáticamente cuando el tanque de
agua esté lleno. El indicador Water Full (Máximo nivel de agua) se
iluminará para avisarle acerca de esta condición.
CUIDADO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
Peligro de choque eléctrico
Desconecte el suministro de energía antes de limpiarlo.
No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte o choque
eléctrico.
LIMPIEZA
1. Desenchufe o desconecte el suministro de energía.
2. Utilice solamente un paño suave humedecido con agua para
limpiar el gabinete.
NOTA:
• No utilice un limpiador líquido o con rociador para limpiar el
acondicionador de aire.
• NO utilice productos químicos, abrasivos, amoníaco,
blanqueador con cloro, detergentes concentrados, solventes
o estropajos de metal. Algunos de estos artículos/productos
químicos pueden dañar y/o decolorar su acondicionador de aire.
3. Seque bien con un paño suave.
4. Enchufe o vuelva a conectar el suministro de energía.
FILTROS DE AIRE
ÕòöĤï÷õòöçèäìõèçèåèñïìðóìäõöèäïðèñòöøñäùèýäïäöèðäñäóäõä
ôøèïäøñìçäçéøñæìòñèæòñſó÷ìðäèĤæäæìä
IMPORTANTE: No haga funcionar el acondicionador de aire si los
Ĥï÷õòöçèäìõèñòèö÷Źñæòïòæäçòöèñöøïøêäõ
1. Desenchufe o desconecte el suministro de energía.
49-7824-2
2.Ûè÷ìõèèïóäñèïçèïĤï÷õòèðóøíäñçòëäæìääçèïäñ÷èëäö÷äôøèïäö
lengüetas se liberen.
Panel
del Filtro
3. ÕäùèòäöóìõèèïóòïùòçèïòöĤï÷õòöçèäìõè
NOTA:Üìöèïäùäñäêì÷èöøäùèðèñ÷èèïĤï÷õòóäõäèïìðìñäõèï
èûæèöòçèäêøäüïäöóäõ÷żæøïäöçèóòïùòä÷õäóäçäöèñèïĤï÷õò
4. ßøèïùääìñö÷äïäõèïóäñèïçèïĤï÷õò
5. Enchufe o vuelva a conectar el suministro de energía.
TANQUE DE AGUA INTERNO
El indicador Water Full (Máximo nivel de agua) se ilumina cuando el
tanque de agua interno se llena de agua condensada.
Para vaciar el tanque de agua interno:
1. Desenchufe o desconecte el suministro de energía.
2. Coloque una bandeja profunda grande o de 1 cuarto de galón (no
incluida) debajo del desagüe inferior situado en la parte posterior
(cerca de la base) del acondicionador de aire.
3. Quite la tapa y el tapón de goma, y desagüe el tanque de agua.
4. Vuelva a colocar el tapón de desagüe y enrosque la tapa para que
Ĥõðèèñöøïøêäõ
5. Enchufe o vuelva a conectar el suministro de energía.
ALMACENAMIENTO
Si la unidad no se utiliza durante un período prolongado de tiempo:
1. Desenchufe o desconecte el suministro de energía.
2. Desagüe el agua del tanque de agua. Vea “Cuidado del
acondicionador de aire”.
3. Utilice el empaque original para volver a empacar la unidad y evitar
acumulación de polvo o suciedad.
4. Guarde el acondicionador de aire en un lugar fresco y seco.
33
ESPAÑOL
ADVERTENCIA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Pruebe las soluciones sugeridas aquí y posiblemente se evite el gasto de una visita de servicio técnico.
PROBLEMA
La unidad no se pone en
marcha ni funciona
POSIBLE(S) CAUSA(S)
SOLUCIÓN
El cable de suministro de energía no está enchufado
en un toma corriente.
Conecte el cable eléctrico a un toma corriente de
3 terminales con conexión a tierra.
El cable de suministro de energía se ha disparado.
Presione y libere RESET (Restablecer) en el cable de
suministro de energía.
El botón Power (Encendido) no se ha presionado.
Presione el botón Power (Encendido) en el panel
de control o el control remoto para ENCENDER el
acondicionador de aire.
El toma corriente eléctrico no recibe suministro
eléctrico.
Enchufe una lámpara de trabajo en el toma corriente
óäõäùèõìĤæäõöìëäüèñèõêżä
Se ha fundido un fusible de la casa o se ha disparado
un cortacircuitos.
Reemplace el fusible o reposicione el cortacircuitos.
El control fue programado para un tiempo diferido.
Cancele el tiempo diferido. Vea “Panel de control”.
Las pilas del control remoto están agotadas.
Reemplace las pilas.
El tanque de agua interno está lleno.
Vacíe el tanque de agua. Vea “Cuidado del
acondicionador de aire”.
NOTA: El acondicionador de aire se apaga
automáticamente y el indicador Water Full
(Máximo nivel de agua) se ilumina para avisarle de
este estado.
El control remoto no
funciona
Las pilas están agotadas.
Reemplace las pilas.
Las pilas están insertadas de forma incorrecta.
Asegúrese de que las pilas se inserten en la posición
correcta.
El acondicionador de aire La temperatura de la habitación está caliente.
está funcionando, perola
NOTA: En días muy calurosos y húmedos,el acondihabitación no se enfría.
cionador de aire necesitará más tiempo para enfriar
la habitación.
Dé tiempo para que la habitación se enfríe cuando
enciende la unidad por primera vez.
Asegúrese de que el acondicionador de aire tenga una
categoría de BTU (Unidad Térmica
Británica) adecuada para el tamaño de la habitación que
desea enfriar.
Îïæòñ÷õòïöèëäĤíäçòìñæòõõèæ÷äðèñ÷èèñðòçòÏäñ
(Ventilador) o Dry (Seco).
Fije el modo Cool (Enfriamiento) y la velocidad del ventilador en High (Alta).
Îïĥøíòçèäìõèëäçìöðìñøìçò
Úøì÷èïòöòåö÷Źæøïòöôøèåïòôøèäñèïĥøíòçèäìõèüõèçìõìíäèïĥøíòçèäìõèóäõäïòêõäõøñèñéõìäðìèñ÷òøñìéòõðè
Õä÷èðóèõä÷øõäèö÷ŹĤíäçäçèðäöìäçääï÷ä
Ëäíèïä÷èðóèõä÷øõäĤíäçä
ÕòöĤï÷õòöçèäìõèèö÷Źñöøæìòöøòåö÷õøìçòö
ÕìðóìèèïĤï÷õòçèäìõèßèäēÌøìçäçòçèïäæòñçìæìòñäçòõ
de aire”.
El acondicionador de aire se ha instalado
incorrectamente.
ßèõìĤôøèôøèïäðäñêøèõäçèèöæäóèüèïóäñèïçèïä
ventana estén correctamente instalados.
Las puertas y las ventanas están abiertas.
Cierre las puertas y las ventanas de la habitación que
desea enfriar para evitar que el aire enfriado se escape.
SI NECESITA MÁS AYUDA, VISITE HAIERAMERICA.COM O COMUNÍQUESE CON LA LÍNEA DE AYUDA AL CONSUMIDOR
LLAMANDO AL 1-877-337-3639.
ESPAÑOL
34
49-7824-2
GARANTÍA LIMITADA
Por el Período de:
Un Año
Desde la fecha de la
compra original
Reemplazaremos:
Reemplazo, reparación o reembolso del costo minorista original de cualquier producto que falle
debido a un defecto en los materiales o la fabricación. Si la unidad es cambiada, la unidad de reemplazo posee garantía por el resto del período de la garantía original de un año sobre su producto.
GE Appliances reemplazará, a su exclusivo criterio, el producto por otro de la misma o de una
funcionalidad y calidad comparable o hará un reembolso por el precio minorista original.
A Fin de Realizar una Reclamo sobre la Garantía Durante los Primeros 90 Días desde la Fecha Original de Compra:
ŶEmbale la unidad correctamente. Le recomendamos usar la
caja de cartón y los materiales de embalaje originales.
ŶEntregue el producto en la ubicación del vendedor minorista
donde fue adquirido.
ŶIncluya en el paquete una copia del receptor de la venta u
otro comprobante de la fecha de compra original. También
escriba su nombre y domicilio y una descripción del defecto.
A Fin de Realizar un Reclamo sobre la Garantía Durante el Resto de la Garantía de un Año:
Ŷ Ubique su recibo de venta original y haga una nota de su
modelo y número de serie.
Ŷ Llame al 1.877.337.3639 (en Estados Unidos) para iniciar
el proceso de reemplazo del producto. En Canadá, llame al
1.877.470.9174.
Ŷ Se solicitará su nombre, domicilio, fecha de compra, y
números de modelo y serie.
GE Appliances hará arreglos para que se envíe una caja de
cartón a su hogar para recuperar el producto.
Ŷ Por favor entregue todos los materiales solicitados (envío
postal prepago) en la caja de cartón provista. Por favor
incluya una descripción del defecto.
Ŷ Debería recibir el producto de reemplazo o un reembolso
entre los 7 y 10 días hábiles una vez que hayamos recibido su
paquete.
Qué No Será Cubierto:
Ŷ Instrucción al cliente. Este manual del propietario
brinda información relacionada con instrucciones de
funcionamiento y controles del usuario.
Ŷ Instalación inadecuada. Si tiene un problema de instalación
o el acondicionador de aire no posee la capacidad adecuada,
contacte a su vendedor minorista o instalador. Usted es
responsable de brindar instalaciones de conexión eléctrica
adecuadas.
Ŷ Falla del producto como resultado de modificaciones sobre
el mismo o debido a un uso irrazonable, incluyendo la falta
de mantenimiento razonable o necesario.
Ŷ Reemplazo de fusibles del hogar o reinicio de disyuntores.
Ŷ Fallas como consecuencia de corrosión en modelos sin
protección contra ésta.
Ŷ Daños ocasionados sobre el producto por nivel de
suministro de voltaje inadecuado, accidente, incendio,
inundaciones o catástrofes naturales.
Ŷ Daños consecuentes o incidentales causados por posibles
defectos del acondicionador de aire.
Ŷ Daño causado después de la entrega.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS—Su única y exclusiva alternativa es la reparación del producto, como se indica
en la Garantía Limitada. Las garantías implícitas, incluyendo garantías implícitas de comerciabilidad o conveniencia sobre
un propósito particular, se limitan a un año o al período más corto permitido por la ley.
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes. Esta garantía le da derechos legales
èöóèæżĤæòöüèöóòöìåïèôøè÷èñêäò÷õòöçèõèæëòöïèêäïèöôøèùäõżäñèñ÷õèøñèö÷äçòüò÷õòÙäõäæòñòæèõæøŹïèööòñöøö
çèõèæëòöïèêäïèöæòñöøï÷èäïäòĤæìñäçèäöøñ÷òöçèïæòñöøðìçòõïòæäïòèö÷ä÷äïòäïÏìöæäïçèöøèö÷äçò
Garante en EE.UU:
GE Appliances, a Haier company
Louisville, KY 40225
49-7824-2
35
ESPAÑOL
Para Clientes de EE.UU: Esta garantía se extiende al comprador original y a cualquier dueño subsiguiente de productos
comprados para uso hogareño dentro de EE.UU. Si el producto está en un área donde no se encuentra disponible un Proveedor
Autorizado del Servicio Técnico de GE Appliances, usted será responsable por el costo de un viaje o se podrá requerir que
traiga el producto a una ubicación del Servicio Técnico de GE Appliances Autorizado para recibir el servicio. En Alaska, la
garantía excluye el costo de envío o llamadas del servicio técnico a su hogar.
IMPORTANT
Do Not Return This Product To The Store
If you have a problem with this product, please call 1-877-337-3639 for the name
and telephone number of the nearest authorized service center.
DATED PROOF OF PURCHASE REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE
IMPORTANT
IMPORTANTE
No regrese este producto a la tienda
Si tiene un problema con este producto, por favor comuníquese al
1-877-337-3639 para solicitar el nombre y número telefónico del centro de
servicio al cliente autorizado más cercano.
NECESITA UNA PRUEBA DE COMPRA FECHADA, NÚMERO DE MODELO
Y DE SERIE PARA EL SERVICIO DE LA GARANTÍA
Printed in China
36
49-7824-2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Descargar PDF

Anuncio

En otros idiomas

Solo se muestran páginas del documento en Español