Aeg-Electrolux | X92384MI0 | User manual | Aeg-Electrolux X92384MI0 Kasutusjuhend

Aeg-Electrolux X92384MI0 Kasutusjuhend
X91384MIO
X92384MIO
EN
DE
FR
NL
ES
PT
IT
SV
NO
FI
DA
RU
ET
LV
LT
UK
HU
3
4
USE
MAINTENANCE
B
C D
E
F
5
6
7
8
WARTUNG
BEDIENELEMENTE
A
B
C D
E
F
9
D:Sensor.
10
OPTIONEN DER ABZUGSHAUBE
IM SENSOR-MODUS
11
12
UTILISATION
B
C D
E
F
D:Sensor.
13
14
OPTIONS HOTTE MODE
SENSOR
DUTCH
15
16
ADVIEZEN EN SUGGESTIES
DUTCH
BEDIENINGSELEMENTEN
A
B
C D
E
F
A: Aan/Uit functies afzuigkap.
B: Beheer snelheid motor:
0-V1-V2-V3-V4-P
C: Delay-functie.
17
D:Sensor.
18
19
Visite la tienda virtual en:
www.aeg.com/shop
20
CONSEJOS Y SUGERENCIAS
MANTENIMIENTO
USO
21
MANDOS
A
B
C D
E
F
22
ILUMINACIÓN
PORTUGUESE
23
24
CONSELHOS E SUGESTÕES
USO
MANUTENÇÃO
PORTUGUESE
B
C D
E
F
D:Sensor.
25
26
OPÇÕES DO EXAUSTOR NO
MODO SENSOR
ILUMINAÇÃO
ITALIAN
27
Visitate il webshop all’indirizzo:
www.aeg.com/shop
28
MANUTENZIONE
USO
ITALIAN
B
C D
E
F
29
E: Gestisce Intensità Luce:
0-L1-L2-L3-LMax.
30
OPZIONI CAPPA MODALITÀ
SENSOR
ILLUMINAZIONE
31
32
UNDERHÅLL
ANVÄNDNING
KOMMANDON
A
B
C D
E
F
D:Sensor.
33
E: Hanterar
belysningsintensiteten:
0-L1-L2-L3-LMax.
34
NORWEGIAN
35
36
BRUK
NORWEGIAN
B
C D
E
F
B: Motorens hastighet:
0-V1-V2-V3-V4-P.
D:Sensor.
37
38
39
Vieraile verkkomyymälässämme sivulla:
www.aeg.com/shop
40
HUOLTO
KÄYTTÖ
B
C D
E
F
D:Sensor.
41
42
LIESITUULETTIMEN
VAIHTOEHDOT TAVASSA
SENSOR
43
Besøg webbutikken på:
www.aeg.com/shop
44
ANVENDELSE
B
C D
E
F
B: Styring af motorens
hastighed: 0-V1-V2-V3-V4-P.
C: Delay-funktion.
45
46
47
Посетите наш интернет-магазин:
www.aeg.com/shop
48
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
УХОД
B
C D
E
F
C: Функция задержки.
49
50
ОСВЕЩЕНИЕ
51
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil
aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures
ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid
tulemusi saavutada.
LISASEADMED JA KULUTARVIKUD
AEG veebipoest leiate kõik vajaliku, mida te oma AEG seadmete laitmatu
väljanägemise ja heas töökorras hoidmise jaoks vajate. Koos laia valiku
kvaliteedistandarditele vastavate lisatarvikutega, alates spetsialistidele mõeldud
kööginõudest kuni söögiriistade korvideni, pudelihoidjatest kuni õrnade
pesuesemete pesukottideni...
Külastage veebipoodi aadressil:
www.aeg.com/shop
JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse.
Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.
Andmed leiate andmesildilt.
Mudel ____________________________
PNC _____________________________
Seerianumber ______________________
52
• Kasutusjuhised kehtivad selle seadme
mitmele versioonile. Seetõttu võite
siit leida individuaalsete funktsioonide
kirjeldusi, mis ei kehti teie spetsiifilisele
seadmele.
• Tootja ei vastuta mingite kahjustuste
eest, mille põhjuseks on ebaõige
paigaldamine.
• Minimaalne ohutu vahemaa pliidi pinna
ja pliidikummi vahel on 650 mm (mõned
mudelid on paigaldatavad madalamale,
palun vaadake töömõõtmete ja
paigaldamise lõike).
• Veenduge, et vooluvõrgu pinge vastaks
pliidikummi sisse kinnitatud andmeplaadil
toodule.
• I klassi seadmete puhul veenduge,
et majapidamistoide garanteeriks
adekvaatse maanduse.
• Ühendage pliidikumm tõmbelõõriga
vähemalt 120 mm läbimõõduga toru abil.
Tee lõõrini peab olema võimalikult lühike.
• Ärge ühendage pliidikummi
põlemisaurusid (boilerid, kaminad jne)
kandvate tõmbelõõridega.
• Kui pliidikummi kasutatakse koos mitteelektriliste seadmetega (nt gaasipliidid),
tuleb heitgaaside tagasivoolamise
vältimiseks tagada ruumis piisav
õhuvahetus. Köögil peab olema puhta
õhu sisenemise garanteerimiseks otsene
ühendus vaba õhuga. Pliidikummi
kasutamisel koos seadmetega, mille
energiaallikaks ei ole elekter, ei tohi
ruumi negatiivne rõhk ületada 0,04 mbar,
et vältida aurude tagasi tõmbamist ruumi
pliidikummi poolt.
• Toitekaabli kahjustuste korral tuleb
ohtude vältimiseks lasta see tootja
või tehnilise hoolduse osakonna poolt
asendada.
• Reguleerige leekide tugevust nii, et need
oleks suunatud ainult panni põhjale ega
ei haaraks selle külgesid.
• Rasvas kuumutamisel tuleb seda pidevalt
jälgida: ülekuumutatud õli võib põlema
süttida.
• Ärge pliidikummi all flambeerige - tuleoht
• See seade ei ole mõeldud kasutamiseks
isikute poolt (sealhulgas lapsed), kellel
on piiratud füüsilised, sensoorsed või
vaimsed võimed või kellel puuduvad
kogemused ja teadmised seadme
kasutamise kohta, välja arvatud juhul kui
neid jälgib või juhendab nende ohutuse
eest vastutav isik.
• Jälgige lapsi ja veenduge, et nad ei
mängiks seadmega.
• “ETTEVAATUST: Ligipääsetavad osad
võivad koos toiduvalmistusseadmetega
kasutamisel kuumaks minna.”
HOOLDUS
• Enne hooldustööde teostamist lülitage
seade välja või ühendage see võrgutoitest
lahti.
• Määratud perioodi möödumisel puhastage
või vahetage filtrid (tuleoht).
-- 4 kuud aktiivsöefiltrite puhul.
-- 2 kuud metallist rasvafiltrite puhul.
KASUTAMINE
• Pliidikumm on loodud eksklusiivselt
koduseks kasutamiseks köögilõhnade
eemaldamiseks.
• Ärge kasutage seda kunagi eesmärkidel,
mille jaoks see mõeldud pole.
• Ärge jätke töötava pliidikummi alla kunagi
kõrgeid avatud leeke.
-- Juhikute valgustid, kui olemas.
• Puhastage pliidikummi niiske lapi ja
neutraalse vedela puhastusvahendiga.
B
C D
E
F
A: Pliidikummi funktsioonid
sisse/välja.
Kui nuppu puudutatakse välja lülitatud
pliidikummil, süttivad kõik funktsioonid
(50% tugevusega) ja on lubatud.Kui
nuppu puudutatakse töötaval pliidikummil,
lülitatakse kõik funktsioonid välja ja
keelatakse (mootor välja + valgustus välja).
B: Reguleerib mootori kiirust:
0-V1-V2-V3-V4-P.
Selle ala puudutamisel alustab mootor tööd
soovitud kiirusel.
P = intensiivne kiirus, reguleeritud 5
minutile, mille järel pöördub süsteem tagasi
eelnenud kiirusele. Väljalülitatud mootorilt
aktiveerimisel pöördub see tagasi kiirusele
V1. Soovitud kiiruse puudutamisel muutub
see eredamaks (tugevus 100%) kui teised
funktsioonid (tugevus 50%).
C: Viite funktsioon.
Selle nupu puudutamine aktiveerib mootori,
ventilaatorite ja valgustuse automaatse
10-minutilise viitega välja lülitamise. Selle
saab aktiveerida ainult töötava mootoriga,
suvalisel kiirusel. välja arvatud intensiivsel, ja
välja lülitatud anduriga.
Lubab/keelab kaugjuhtimise vastuvõtja.
Kui seda nuppu vajutatakse ja hoitakse 4
sekundit (mootor väljas + valgustus väljas),
siis muude häirete puudumisel süttib
valgusdiood:
4 sekundiks näitamaks kaugjuhtimise
aktiveerimist
2 sekundiks näitamaks kaugjuhtimise
deaktiveerimist
Selles režiimis töötab pliidikumm
automaatselt maksimaalselt 5 tundi, mille
järel lülitatakse mootor välja. Pliidikumm
muudab mootori kiirust vastavalt anduri
andmetele.Nupud B ja C ei tööta. Funktsioon
keelatakse nupule vajutamise või pliidikummi
välja lülitamise teel.
53
E: Reguleerib valgustuse
intensiivsust: 0-L1-L2-L3-LMax.
Selle ala puudutamisel lülitatakse valgustus
sisse soovitud intensiivsusel.Valgustuse
intensiivsuse puudutamisel muutub see
eredamaks (tugevus 100%) kui teised
funktsioonid (tugevus 50%).
F: Filtrite lähtestamineLähtestab
filtrite küllastushäire nupu
vajutamisel välja lülitatud
mootori ja valgustuse korral.
100 töötunni järel süttib valgusdiood pidevalt
näitamaks metallist rasvafiltrite küllastumist.
200 töötunni järel vilgub valgusdiood
näitamaks aktiivsöefiltrite küllastumist.
Lubab/keelab aktiivsöefiltri häire.
Kui seda nuppu vajutatakse ja hoitakse
4 sekundit (mootor väljas + valgustus
väljas), siis muude häirete puudumisel
süttib valgusdiood:4 sekundiks näitamaks
aktiivsöefiltri häire aktiveerimist2
sekundiks näitamaks aktiivsöefiltri häire
deaktiveerimist.
Pärast pliidikummi vooluvõrku ühendamist
aktiveeritakse käsud 4 sekundi järel.
Pliidikummi välja lülitamisel ei kuvata ühtegi
funktsiooni ja juhtpaneelil on näha ainult
tavapärased tähed. Kõik teised süttivad
(50% tugevusega) nupu A puudutamisel.
Juhtseadmed aktiveeritakse valitud
funktsiooni puudutamise teel, mis süttib
võrreldes pliidikummi teiste funktsioonidega
(tugevus 50%) eredamalt (tugevus 100%).
Kui 10 sekundi jooksul ühtegi käsku ei
anta, jäävad põlema (tugevus 100%) ainult
valitud funktsioonid ning õlejääk lülitub välja
(tugevus 50%). Pärast 7-tunnist tööd lülitub
edasiste käskude puudumisel pliidikumm
välja (mootor väljas + valgustus väljas),
siit saate puudutusega töö taastada ning
järgmise puudutusega valida soovitud
funktsiooni. Mõnda pliidikummi funktsiooni
(kiirus ja valgustus) on võimalik aktiveerida
lisaks juhtpaneeli puudutamisele ka sõrme
paneelile asetamise ja ilma seda tõstmata
soovitud funktsiooni suunas libistamise teel.
Kui mootor ja valgustus on nende nullile
seadmise teel välja lülitatud, jäävad kõik
käskude valgusdioodid 50%-le ning kui
järgmise 10 sekundi jooksul edasisi käske ei
54
anta, lülituvad kõik valgusdioodid välja, välja
arvatud valgusdioodid „0“, mis jäävad tööle
veel 15 minutiks.
Andurirežiimis töötamisel mõjutab seda
kasutatava pliidi tüüp. Saadaval on kaks
valikut:
Elektripliit;
Gaasipliit;
Algselt on see seadistatud elektripliidile.
Seadistuse muutmiseks toimige järgmiselt:
• Lülitage pliidikumm selle sisse/välja nupu
abil välja
• Vajutage ja hoidke anduri nuppu 8
sekundit, kuni valgusdiood kirjeldatud viisil
vilgub:
-- 4 vilgutust näitavad elektripliidi valimist;
-- 2 vilgutust näitavad gaasipliidi valimist;
• Eemaldage 10 sekundiks toide ning
seejärel ühendage see uuesti.
Kalibreerimisprotseduur teostatakse iga
kord, kui pliidi tüüpi muudetakse.
Kalibreerimisprotseduur: Iga kord,
kui pliidikumm sisse lülitatakse või pliidi
tüüpi muudetakse, viiakse läbi anduri
kalibreerimise protseduur. Selle aja
jooksul ei tohi pliidikummi kasutada
toidu valmistamiseks ega eriti tugevate
lõhnade läheduses, näiteks lahustid või
puhastusvahendid.
See protsess vajab:
• 13 minutit elektripliidi valimisel;
• 1 minuti gaasipliidi valimisel;
Kui seda on vajutatud, näitab seda faasi
anduri nupu vilkuv valgusdiood. Ärge
kalibreerimise ajal mootorit sisse lülitage.
Hoiatus: Ärge pihustage
puhastusvahendeid otse võrele vaid
puhastage ainult puhastusvahendis leotatud
lapiga. Vältige võre puhastamist alkoholi või
silikooni sisaldavate toodetega.
Hoiatus: See seade on varustatud valge
valgusdioodlambiga, mille klass on vastavalt
EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001
standarditele 1M; maksimaalne eralduv
optiline võimsus @439nm: 7µW. Ärge
vaadake valgust optiliste seadmete (binoklid,
suurendusklaasid...) abil otse.
• ahetamiseks võtke ühendust tehnilise
toega.(“Ostmiseks võtke ühendust
tehnilise toega”).
55
56
IETEIKUMI UN PRIEKŠLIKUMI
APKOPE
IZMANTOŠANA
B
C D
E
F
D:Sensors.
57
58
APGAISMOJUMS
59
Apsilankykite interneto parduotuvėje adresu:
www.aeg.com/shop
60
PRIEŽIŪRA
NAUDOJIMAS
B
C D
E
F
61
62
APŠVIETIMAS
UKRAINIAN
63
64
ОБСЛУГОВУВАННЯ
UKRAINIAN
ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ
A
B
C D
E
F
65
66
HUNGARIAN
67
Látogasson el webáruházunkba:
www.aeg.com/shop
68
TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
HASZNÁLAT
KARBANTARTÁS
HUNGARIAN
KEZELŐSZERVEK
A
B
C D
E
F
69
70
A SENSOR ÜZEMMÓD
LEHETÕSÉGEI
436005494_00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising