advertisement

ECG KT 12 Instruction manual | Manualzz
KT 12
KERAMICKÉ TOPENÍ
KERAMICK Ý OHRIEVAČ
FR
IT
ES
KERAMISCHE HEIZUNG
ET
KASUTUSJUHEND
LT
LV
CZ
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
DE
GB
INSTRUCTION MANUAL
SI
NAVODILA
KERAMIČK A GREJALICA
CHAUFFAGE CERAMIQUE
STUFA A INFRAROSSI
CALEFACTOR CERÁMICO
 Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.  Pred uvedením
výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.  Przed pierwszym użyciem
urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona.  A termék használatba vétele előtt
figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében.  Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme
des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein.  Always read the safety&use
instructions carefully before using your appliance for the first time. The user´s manual must be always included.  Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije prvog korištenja vašeg
uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene.  Pred vklopom izdelka temeljito preberite ta navodila in varnostne napotke, ki so navedeni v teh navodilih. Navodila morajo biti vedno priložena
k napravi.  Uvek pažljivo pročitajte uputstva za sigurnost i upotrebu pre upotrebe uređaja po prvi put. Korisničko uputstvo mora uvek biti priloženo.  Avant de mettre le produit en service,
lisez attentivement le présent mode d'emploi et les consignes de sécurité contenues dans le présent mode d'emploi. Le mode d'emploi doit toujours être fourni avec le produit.  Leggere sempre
con attenzione le istruzioni di sicurezza ed uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Il manuale dell'utente deve essere sempre incluso.  Siempre lea cuidadosamente las instrucciones
de seguridad y de uso antes de utilizar su artefacto por primera vez. Siempre debe estar incluido el manual del usuario.  Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati
hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas olema.  Prieš naudodamiesi prietaisu pirmąjį kartą, visuomet atidžiai perskaitykite saugos ir naudojimo instrukcijas. Kartu su gaminiu visada privalo būti
jo naudotojo vadovas.  Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes vienmēr rūpīgi izlasiet drošības un lietošanas norādījumus. Rokasgrāmata vienmēr jāpievieno ierīcei.
POPIS / POPIS / OPIS / A KÉSZÜLÉK RÉSZEI / BESCHREIBUNG / DESCRIPTION /
OPIS / OPIS / OPIS / DESCRIPTION / DESCRIZIONE / DESCRIPCIÓN /
KIRJELDUS / APRAŠYMAS / APRAKSTS
NEZAKRÝVAT! / NEZAKRÝVAŤ! / NIE
ZAKRYWAĆ! / NE TAKARJA LE! / NIEMALS
ABDECKEN! / DO NOT COVER! / NEMOJTE
POKRIVATI! / NE PREKRIVATI! / NEMOJTE
POKRIVATI! / NE PAS COUVRIR ! / NON
COPRIRE! / ¡NO CUBRIR! / ÄRGE KATKE! /
NEATIDARYTI! / NEAIZKLĀT!
1
2
3
CZ
1.
2.
3.
SK
1.
2.
3.
Ovládač termostatu
Prepínač funkcií
Kontrolka
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
2.
3.
DE
1.
SI
HU
1.
2.
3.
PL
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
ES
1.
2.
3.
ET
1.
2.
3.
Temperatuuri reguleerimisnupp
Funktsioonide lüliti
Näidik
LT
1.
2.
3.
LV
1.
2.
3.
KERAMICKÉ TOPENÍ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
3
O
I
II
5
•
•
•
•
•
•
•
•
6
08/05
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Funkcia
O
I
II
9
•
SK
•
10
08/05
O
Wył.
I
II
13
14
PL
08/05
15
KERÁMIA HŐSUGÁRZÓ
16
O
I
II
18
HU
•
19
HU
20
08/05
KERAMISCHE HEIZUNG
O
Aus
I
II
23
DE
4.
5.
•
•
•
•
•
•
•
•
24
DE
08/05
25
SAFETY INSTRUCTIONS
O
Off
I
II
28
GB
08/05
29
O
I
II
32
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
•
•
•
•
•
•
•
•
TEHNIČKI PODACI
08/05
33
VARNOSTNA NAVODILA
Funkcija pretikala
SI
Lega
O
I
II
Pregretje
•
•
•
36
08/05
37
SI
O
I
Manja snaga grejanja
II
40
•
•
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
•
•
•
•
•
•
•
•
TEHNIČKI PODACI
UPOTREBA I ODLAGANJE OTPADA
Papir i karton dostaviti deponiji. Foliju ambalaže, PE kese, plastične elemente odložiti u plastične kontejnere za recikliranje.
08/05
41
CHAUFFAGE CERAMIQUE
FR
O
Arrêt
I
II
44
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
•
•
•
•
•
•
•
•
45
FR
FR
46
08/05
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
48
O
I
II
49
IT
3.
4.
5.
Surriscaldamento
•
•
•
PULIZIA E MANUTENZIONE
•
•
•
•
•
•
•
IT
•
50
08/05
IT
51
ES
O
Apagado
I
II
54
5.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
ES
55
ES
56
08/05
KERAAMILINE KÜTTESEADE
OHUTUSJUHISED
Tutvuge põhjalikult ning säilitage edaspidiseks kasutamiseks!
Hoiatus: Juhendis sisalduvad ohutusabinõud ja juhised ei hõlma
kõiki võimalikke tingimusi ja olukordasid. Kasutaja peab teadvustama,
et terve mõistus, tähelepanu ja ettevaatus on tegurid, mida ei saa
toodetesse integreerida. Seetõttu peab need tegurid tagama seadme
kasutaja. Me ei vastutata transportimisel, mittenõuetekohasest
kasutamisest, toitepinge kõikumisest või seadme mistahes osade
vahetamisest või muutmisest põhjustatud kahjude eest.
Tulekahju või elektrilöögi riski eest kaitseks tuleb elektriseadmete
kasutamisel rakendada põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas
alljärgnevaid:
1. Veenduge, et toitevõrgu pinge vastab seadme andmesildil
näidatud pingega ning, et pistikupesa on nõuetekohaselt
maandatud. Pistikupesa tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele
elektrieeskirjadele.
2. Ärge eemaldage seadme kaitsekatteid, see võib põhjustada elektrilööki!
3. Ärge laske toitejuhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ning
ärge jätke seda teravatele servadele. Ärge kasutage vigastatud
toitejuhtmega kütteseadet. Kõik remondid, sealhulgas toitejuhtme
asendused, teostatakse vastavas teeninduskeskuses!
4. Ärge kasutage kütteseadet vanni, duši või basseini vahetus läheduses!
5. Võimaliku elektrilöögi vältimiseks kaitske seadet otsese kokkupuute
ET
eest vee ja muude vedelikega.
6. Seade on ettenähtud kasutamiseks ainult koduses majapidamises!
Ärge kasutage keraamilist kütteseadet välistingimustes ning niiskes
keskkonnas ning ärge puudutage toitejuhet või seadet märgade
kätega. Esineb elektrilöögist tingitud vigastuse oht…
7. Kütteseadme kasutamisel laste läheduses olge eriti ettevaatlikud.
8. Asetage kütteseade alati tasasele, tugevale ja ühtlasele pinnale.
9. Ärge paigutage kütteseadet kunagi pistikupesa ette või selle alla.
57
10. Töötamise ajal on esivõre VÄGA KUUM! Õhu juurdepääsu tagamiseks
kütteseadmele ärge kunagi katke kütteseadet ning veenduge, et
seadme taga on vähemalt 30 cm vaba ruumi.
11. Ärge asetage kütteseadet kunagi pehmele aluspinnale, nagu näiteks
voodi või diivan, jne.
12. Veenduge, et sisselülitatud kütteseadme korral ei ole selle ees 2 meetri
ulatuses mistahes esemeid.
13. Ärge kasutage kütteseadet süttimisohtlike materjalide läheduses.
Seade ei tohi kunagi olla süttimisohtlike vedelike, gaaside või
plahvatusohtlike ainete läheduses või otseses kokkupuutes.
14. ÄRGE kunagi kandke sisselülitatud kütteseadet.
15. Ärge ühendage kütteseadet toitevõrguga aegrelee või kaugjuhitava
lüliti kaudu, kuna kaetud või mittenõuetekohaselt paigaldatud
kütteseadme kaugjuhtimine võib põhjustada tulekahju.
16. Kui seadmest hakkab levima ebatavalist lõhna või suitsu, eemaldage
seade kohe elektrivõrgust ja külastage teeninduskeskust.
17. Ärge lülitage seadet sisse ja välja toitejuhtme toitevõrku ühendamisega
ja lahtiühendamisega. Lülitage kütteseade välja ainult pealüliti kaudu,
seejärel ühendage kütteseade lahti toitevõrgust.
18. Ärge jätke toitevõrku ühendatud kütteseadet järelevalveta. Enne
hoolduse teostamist ühendage toitejuhe vooluvõrgust lahti.
Toitevõrgust lahtiühendamisel ärge tõmmake toitejuhtmest.
Toitevõrgust lahtiühendamisel tõmmake pistikust.
19. Ärge sisestage sõrmi või muid esemeid seadme avadesse.
ET 20. Kasutage kütteseadet ainult vastavalt selle kasutusjuhendi juhistele.
Valmistaja ei vastuta seadme mittenõuetekohasest kasutamisest
põhjustatud kahjustuste eest.
21. Alla 3-aasta vanustel lastel on lubatud seadet kasutada ainult järelevalve
all. 3 kuni 8 aastastel lastel on lubatud seadet sisse/välja lülitada
ainult siis, kui see on paigaldatud normaalsesse tööasendisse ning
kui nad on järelevalve all või kui neid on juhendatud seadme ohutu
kasutamise suhtes ning nad saavad aru potentsiaalsetest ohtudest.
3 kuni 8 aastased lapsed võivad mitte sisestada pistikut toitevõrku,
58
reguleerida ja puhastada seadet või teostada hooldust. Ärge lubage
lastel seadmega mängida.
HOIATUS – Selle seadme mõned osad võivad muutuda väga kuumaks ja
põhjustada põletusi. Erilist tähelepanu pöörake laste ja puuetega isikute
juuresolekul.
KASUTUSJUHEND
Keraamilise kütteseadme esmakordsel sisselülitamisel võite tunda kerget lõhna. See ei ole talitushäire. See on
tavaline enamike kütteseadmete korral, see on ohutu ning kaob mõne aja jooksul, kui tolmu või määrdeaine
jäägid, mis on kogunenud pärast pikemaajalist mittetöötamist või valmistamise käigus, põlevad ära.
Juhtseadised
Eespool kirjeldatud ohutusjuhistega tutvumise käigus ühendage kütteseade toitevõrku ning lülitage sisse.
Funktsioonide lüliti
Asend
Funktsioonid
O
Väljas
I
Madal küttevõimsus
II
Kõrge küttevõimsus
Kütteseadme madal küttevõimsus koos pöörlemisega
Kütteseadme kõrge küttevõimsus koos pöörlemisega
Termostaadi funktsioon
Seadistage kõrgem temperatuur selle pööramisega päripäeva.
Seadme kasutamine kütmiseks
1.
2.
3.
4.
5.
Madalama küttevõimsuse saavutamiseks pöörake funktsioonide lüliti „I“ asendisse ning täisküttevõimsuse
saavutamiseks „II“ asendisse.
Soovitud temperatuuri seadistamiseks pöörake termostaadi reguleerimisnuppu. Vastupäeva pööramine
vähendab temperatuuri, päripäeva pööramine suurendab temperatuuri.
Seadistatud temperatuuri saavutamisel lülitab termostaat kütteseadme välja ning kui temperatuur langeb
alla seadistatud taseme, siis lülitab termostaat kütteseadme uuesti sisse.
Maksimaalse küttevõimsuse saavutamiseks pöörake lüliti „II“ asendisse ning pöörake termostaadi
reguleerimisnupp täies ulatuses paremale.
Ruumis soojuse ühtlaseks jaotamiseks seadistage funktsiooni lüliti madala küttevõimsuse saavutamiseks
asendisse ja kõrgema küttevõimsuse saavutamiseks
asendisse.
Ülekuumenemine
•
•
•
Ülekuumenemise korral lülitab sisemine termokaitse seadme välja.
Ülekuumenemist võib põhjustada seadme tagaosas asuvate ventilatsiooniavade või esivõre kinnikatmine.
Sellisel juhul ühendage seade toitevõrgust lahti ning laske 30 minutit jahtuda. Eemaldage kõik takistused
ning lülitage seade uuesti sisse.
Kui seade lakkab töötamast, siis on kõige tõenäolisemaks põhjuseks läbipõlenud sulavkaitse. Võtke palun
ühendust volitatud teeninduskeskusega.
Ohutuslüliti seadme ümbermineku korral
•
Keraamiline kütteseade on varustatud ohutuslülitiga, mis ümbermineku korral lülitab kütteseadme
automaatselt välja.
59
ET
PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE
•
•
•
•
•
•
•
•
Seadme sees ei ole osasid, mis vajavad Teie tähelepanu või hooldamist. Ärge üritage avada seadme
väliskatteid. See võib kahjustada mootorit ja kütteseadet ning põhjustada garantii katkemise. Laske kõik
teenindustööd teha remonditöökojas.
Enne puhastamist ühendage seade toitevõrgust lahti ning laske sellel põhjalikult jahtuda.
Ärge KUNAGI kasutage seadme puhastamiseks vett ning kaitske seadet igal juhul veega kokkupuutumise
eest.
Väliskatet saab puhastada kergelt niisutatud lapiga (vajadusel kasutage õrna pesuvahendi lahjat lahust).
Esivõre tagant ja ventilaatoriavadest tolmu eemaldamiseks kasutage tavalist tolmuimejat.
Enne seadme kasutamist veenduge alati, et see on täielikult kuiv.
Kui Te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, siis puhastage see ning kui see on täielikult kuivanud, hoidke
seda plastikkotis jahedas ja kuivas asukohas.
Nõuetekohasel kasutamisel tagab see keraamiline küttekeha mitme aasta jooksul usaldusväärse ja soodsa
kütte.
TEHNILISED ANDMED
Nimipinge: 220–240 V~ 50 Hz
Nimivõimsus: 2000 W
Müratase: < 65 dB
2-astmeline võimsuse seadistamine: 1200/2000 W
Võimalus seadistada 80° pöörlemine
GARANTII:
Garantii muudavad kehtetuks alljärgnevad olukorrad: Seadme vale või mittenõuetekohane käsitlemine,
seadmega seotud ohutusmeetmete mittejärgimine, väljaspool volitatud teeninduskeskust teostatud
muudatused või remondid.
Normaalselt kuluvad komponendid ei kuulu garantiikorras hüvitamisele.
KASUTAMINE JA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE
Pakkepaber ja lainepapp – viige jäätmejaama. Pakkekiled, PE kotid, plastist osad – visake plasti ringlussevõtu konteineritesse.
TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE TÖÖEA LÕPUS
ET
Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest kõrvaldamine (kehtib EL-i liikmesriikides ja teistes Euroopa
riikides, kus rakendatakse ringlussevõtusüsteemi)
Näidatud sümbol tootel või pakett tähendab, et toodet ei tohiks käidelda nagu olmejäätmeid. Viige toode
elektri-ja elektroonikaseadmetele ettenähtud ringlussevõtupunkti. Vältige võimalikke negatiivseid mõjusid
inimese tervisele ja keskkonnale, tagades oma toote korraliku ringlussevõtu.
Ringlussevõtt aitab säilitada loodusvarasid. Lisateavet selle toote ringlussevõtu kohta saate oma kohalikust
omavalitsusest, olmejäätmete käitlemise ettevõttest või poest, kust te toote ostsite.
See toode vastab Euroopa Liidu elektromagnetilise ühilduvuse ja elektriohutuse direktiivi
nõuetele.
Teksti ja tehniliste parameetrite muutmise õigused on reserveeritud.
60
08/05
O
I
II
63
LT
LT
64
08/05
66
O
I
II
LV
67
•
•
•
•
LV
68
08/05
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tel.: +420 272 122 111
e-pošta: [email protected]
SK
FR
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tél: +44 776 128 6651 (English)
e-mail: [email protected]
PL
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
IT
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
HU
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
ES
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
DE
ET
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
LT
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
SI
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
LV
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tel.: +420 272 122 111
e-pasts: [email protected]

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement