advertisement

Duracraft DF130E Series Ohjekirja | Manualzz
GB
CZ
DE
DK
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IT
NL
NO
PL
PT
SE
SI
FAN HEATER
User instructions
OTOPNý VENTILÁTOR
Návod k použití
HEIZLÜFTER
Gebrauchsanweisung
Varmeblæser
Betjeningsvejledning
Termoventilador
Instrucciones de uso
LÄMPÖPUHALLIN
Käyttöohje
Radiateur soufflant
Mode d’emploi
VENTILATORSKA GRIJALICA
Upute za uporabu
HŐSUGÁRZÓ
Használati utasítás
Termoventilatore
Istruzioni per l’uso
VENTILATORKACHEL
Gebruiksaanwijzing
VARMEVIFTE
Bruksanvisning
TERMOWENTYLATOR
Instrukcja obsługi
AQUECEDOR ELÉCTRICO
Manual do utilizador
Värmefläkt
Bruksanvisning
KALORIFER Navodilo za uporabo
DF130E
DF130E
Contents
4
English
Obsah
6
Česky
8
10
DANSK
ÍNDICE
12
Sisällysluettelo
14
SUOMI
16
18
20
HRVATSKI 22
24
26
28
NORSK
30
POLSKI
32
34
36
3
4
5
2
1
6
7
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
ČESKY
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Likvidace
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
TEILE 1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
DANSK
DANSK
DELE
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
10
11
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Orificio de salida de aire
Interruptor de termostato Conmutador de Ajustes
A ( ) apagado
B ( ) aire frío
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Indicador de luz
Asidero de transporte
Orificio de entrada de aire
Cable de alimentación
12
Limpieza
CONDICIÓN DE COMPRA
13
SUOMI
SUOMI
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
Lämmittimen ylikuumenemissuoja
Jätehuolto
1. E nnen laitteen käyttöä on tutustuttava näihin ohjeisiin, ja
laitetta on käytettävä ohjeiden mukaan.
2. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden
käyttöön, jotka eivät pysty sitä fyysisten, henkisten tai
aistirajoitustensa tai kokemuksen ja tiedon puutteen vuoksi
käyttämään, ellei käyttöä valvota tai ellei asianomaisten
henkilöiden turvallisuudesta vastaava taho ei ole opastanut
laitteen käyttöön. Lapsia tulee valvoa, etteivät he leiki
laitteella.
3. Laite on suunniteltu vain sisäkäyttöön, ei ulkokäyttöön eikä
ammattikäyttöön.
4. Tuuletinta ei saa käyttää helposti syttyvien kaasujen tai
muiden aineiden, kuten liuottimien, lakkojen, liimojen yms.
läheisyydessä. Laitteen sisäosat voivat olla kuumia, ja ne
saattavat aiheuttaa kipinöintiä.
5. Laitetta ei saa sijoittaa pistorasian välittömään läheisyyteen.
6. Syttyvät materiaalit on pidettävä vähintään 1 metrin
etäisyydellä lämmittimestä. Varo koskettamasta kuumiin
pintoihin, sillä ne saattavat aiheuttaa palovamman.
7. Lämmitintä ei saa peittää. Jos merkintöjä ei noudateta,
seurauksena saattaa olla ylikuumeneminen, tulipalo tai
sähköisku. Varmista, että ilmanottoaukot ovat avoinna.
8. Laitetta tai sen virtajohtoa ei saa käyttää, jos se on rikki tai
siinä on vaurioitumisen merkkejä, jos se on pudonnut tai jos
se ei toimi kunnolla. Laitetta saa korjata vain valmistajan
valtuuttama huoltopiste.
9. Ilmanpoistoaukon ritilä voi olla erittäin kuuma laitteen ollessa
päällä - älä koske siihen paljain käsin.
10. Älä koske laitteeseen ikinä märillä käsillä.
11. Sijoita laite niin, että käyttäjä ei ylety siihen suihkusta tai
ammeesta.
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
1. L ämmitin on varustettu ylikuumenemissuojalla, joka kytkee
läm­mittimen automaattisesti pois päältä, jos laitteen lämpötila
ylittää ­normaalin käyttölämpötilan. Tämän suojalaitteen
tehtävänä on vain suojata laitetta eikä se vaikuta millään
tavoin huoneen lämpötilan säätelyyn.
2. Kierrä käyttökytkin (3) asentoon ( ) ja termostaattikytkin (2)
pie­-n­impään asentoon ( ), ja irrota pistoke pistorasiasta.
3. Anna lämmittimen jäähtyä vähintään 20 minuutin ajan.
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen kiinnitetty
merkintä tarkoittaa sitä, että laitetta ei saa laittaa
tavallisten keittiöjätteiden joukkoon, vaan se on
toimitettava sähkö- ja elektroniikkatuotteiden
keräyspisteeseen.
Hävittämällä laitteen oikein suojelet ympäristöä ja lähimmäistesi
terveyttä. Vääränlainen hävittäminen voi vaarantaa ympäristöä ja
ihmisten terveyttä.
Lisätietoja laitteen kierrätyksestä saat kunnaltasi,
jätteenkuljetusyrityksistä tai laitteen ostopaikasta.
Tämä määräys koskee vain EU:n jäsenvaltioita.
Ilmanpoistoaukko
Termostaattikytkin
Asetuskytkin
A ( ) pois
B ( ) kylmäilma
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Varoitus lamppu
Kantokahva
Ilmantuloaukko
Verkkojohto
KÄYTTÖOHJE
1. K ierrä käyttökytkin (3) asentoon ( ).
2. Kierrä termostaattikytkintä (2) myötäpäivään suurimpaan
asentoon ( ).
3. Kun haluttu huoneen lämpötila on saavutettu, kierrä
termostaattikytkintä (2) vastapäivään, kunnes kuulet
“napsahduksen“. Lämmitin kytkeytyy tällöin pois päältä.
4. Kierrä sen jälkeen termostaattikytkintä (2) jälleen hieman
myötäpäivään. Lämmitin kytkee lämmitystoiminnon nyt
automaatti­sesti päälle ja pois, ja säilyttää tällä tavoin halutun
huoneen lämpötilan.
14
Puhdistus
1. K ierrä termostaattikytkin (2) pienimpään asentoon ( ) ja
­irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Anna
­lämmittimen jäähtyä vähintään 20 minuutin ajan.
2. Poista moottoriin ja lämmityselementtiin kertynyt pöly
imuroimalla ilmantulo- (1) ja -poistoaukko (6) pölynimurilla.
3. Puhdista lämmittimen ulkopinnat pehmeällä, kostealla liinalla.
KAUPPAEHTO
Kauppaehtona ostaja ottaa vastuun tämän KAZ-tuotteen
asianmukaisesta käytöstä ja hoidosta näiden käyttöohjeiden
mukaisesti. Ostajan ja käyttäjän on itse arvioitava, missä ti­lanteissa
ja miten kauan hän voi käyttää tätä tuotetta.
HUOMIO: JOS HAVAITSET KAZ-TUOTTEESSASI HÄIRIÖITÄ,
NOUDATA TAKUUEHDOISSA ANNETTUJA OHJEITA. ÄLÄ
YRITÄ AVATA TAI KORJATA TÄTÄ KAZ-TUOTETTA ITSE, SILLÄ
SE JOHTAA TAKUUN RAUKEAMISEEN JA VOI AIHEUTTAA
HENKILÖ- TAI AINEVAHINKOJA.
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
15
CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE
Elimination
1.
2.
3.
4.
5. 6.
7.
16
17
ΜΕΡΗ
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
A
B
C
D
1.
2.
3.
3.
1.
4.
2.
3.
19
HRVATSKI
HRVATSKI
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Otvor za ispuh zraka
Podešavač termostata
Prekidač Postavki
A ( ) isklj
B ( ) hladan zrak
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Pilotska lampica
Ručka za nošenje
Otvor za ispuh zraka
Strujni kabel
20
21
MAGYAR
MAGYAR
ALKOTÓELEMEK
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
22
23
ITALIANO
ITALIANO
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
24
25
NEDERLANDS
NEDERLANDS
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Oververhittingsbeveiliging voor het verwarmingstoestel
26
KOOPVOORWAARDE
27
NORSK
NORSK
KOMPONENTER
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
28
29
POLSKI
POLSKI
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
30
31
PORTUGUÊS
PORTUGUÊS
IMPORTANTES INSTRUÇÕES de SEGURANÇA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
32
Limpeza
CONDIÇÃO DE COMPRA
33
KOMPONENTER
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
34
35
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
36
37
38
39

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement