IKA® RV 05 basic

IKA® RV 05 basic
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
31 716 00
Seite 1
IKA® RV 05 basic
RV05b 012005
DE
2
EN
9
FR
16
INDICACIONES
ES
24
NL
26
NORMI
IT
28
SV
30
DA
32
NO
34
TURVALLISUUSOHJEET
FI
36
EL
38
INSTRUÇÕES
PT
40
INSTRUCTIONS
IKA®
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
2
2
2
4
4
5
5
6
6
7
7
8
23
2
Seite 2
RV05b 012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 3
3
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 4
4
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 5
RV05b 012005
5
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
6
Seite 6
RV05b 012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 7
°
m
A
mm
kg
4,5
RV05b 012005
VAC
VAC
Hz
W
W
1/min
1/min
%
°C
%
7
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 8
8
1
2
3
5
8
11
12
13
14
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
52
53
54
55
56
57
58
61
62
64
65
66
70
71
72
5001
5002
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 9
9
9
9
11
11
12
12
13
13
14
14
15
23
9
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
10
Seite 10
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 11
11
23.02.2005
13:47 Uhr
Stand:
12
Seite 12
Recommended start-up sequence
RV05b 012005
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 13
To remove use:
RV05b 012005
13
13:47 Uhr
Seite 14
RV 05.6 CN
RV 06.1
RV 06.2
RV 06.4
RV 06.5
RV 06.6
RV 06.7
RV 06.11
RV 06.13
RV 06.15
14
23.02.2005
VAC
VAC
Hz
W
W
rpm
rpm
%
°C
%
A
mm
kg
4,5
°
m
RV05b 012005
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 15
47
48
49
52
53
54
55
56
57
58
61
62
64
65
66
70
71
72
5001
5002
15
23.02.2005
13:47 Uhr
16
16
16
18
18
19
19
20
20
21
21
22
23
16
Seite 16
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 17
17
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 18
18
RV05b 012005
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 19
Assemblage
RV05b 012005
19
23.02.2005
13:47 Uhr
20
Seite 20
RV05b 012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 21
VAC
VAC
Hz
W
W
220 - 240 + 10%
100 - 115 + 10%
50/60
133
65
1/min
1/min
21
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 22
22
1
2
3
5
8
11
12
13
14
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
52
53
54
55
56
57
58
61
62
64
65
66
70
71
72
5001
5002
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 23
Ersatzteilbild/ Spare parts diagram / Tableau des pièces de rechange RV 05 basic
11
1
2
3
5
20 21 22 23 24
25
26
27
28
29
30
8
58
37
38
39 40
12
41 13
31
42 43
36
44
64
62
YE/GN
BU
L BN N
46
47
57
48
56
49
54
55
RV05b 012005
53 52
2
2a
45
61
35
66
1
1a
34
33 32
Motor
Glimmlampe
glow lamp
Kondensator
capacitor
23
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
24
Seite 24
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 25
25
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
26
Seite 26
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 27
27
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
28
Seite 28
RV05b 012005
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 29
29
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
30
Seite 30
RV05b 012005
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 31
31
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
32
Kontrollér, at apparatet står jævnt og stabilt på et skridsikkert
underlag. Placér fødderne i forhold til apparatet i overensstemmelse med vejledningen (se kapitlet ”Montering”). Kontrollér før
Seite 32
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 33
33
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
34
Seite 34
RV05b 012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 35
35
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Turvallisuusohjeet
Laitteen tehokkaan ja vaarattoman käytön edellytyksenä on, että
jokainen käyttäjä on lukenut käyttöohjeen ja noudattaa siinä annettuja turvallisuusohjeita. Säilytä käyttöohje huolellisesti ja kaikkien
käytettävissä.
Laitetta saa käyttää vain koulutettu henkilökunta, joka tuntee laitteen ja jolla on oikeus suorittaa tämäntyyppisiä töitä. Tämä koskee
erityisesti tyhjiössä suoritettavia töitä sekä palavilla, räjähdysalttiilla ja terveydelle haitallisilla nesteillä tehtäviä töitä.
Noudata asianmukaisia turvalli-suusohjeita ja laboratoriokäyttöä
koskevia työsuojelu - ja tapaturmantorjuntaohjeita. Tyhjiössä suoritettavia töitä koskevia erityisohjeita!
Käyttäjän on käytettävä käsiteltävien materiaalien riskiluokituksen
mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita.
Jos laitteella käsitellään esimerkiksi myrkyllisiä nesteitä, kaasuja,
höyryjä tai pölyjä tai biologisia/mikrobiologisia aineita, aineen
koskettaminen tai hengittäminen voi olla hengenvaarallista.
Noudata vaarallisten aineiden luokituksen mukaisia ohjeita liuotinaineita ja toksisia tai biologisia aineita käsitellessäsi.
Käsittele tislattavia nesteitä asianmukaisesti.
Noudata asianmukaisia ohjeita, kun käsittelet räjähdysalttiita aineita ja niiden seoksia.
Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa, että lasiosissa ei ole vaurioita (esim. halkeamia). Vaurioituneita lasiosia ei saa käyttää, sillä ne
saattavat rikkoutua käytön aikana. Lasiosat pitää kiinnittää jännityksettömästi. Lasia asennettaessa tulee ottaa huomioon, että lasi
voi rikkoutua jo virheellisen asennuksen, ulkoisten mekaanisten
vaikutusten tai paikallisten lämpötilahuippujen aiheuttamien jännitysten vuoksi. Tyhjöpumppattuja lasiastioita ei saa kuumentaa yksipuolisesti: haihdutuspullon pitää pyöriä kuumennusvaiheen aikana.
Sovita tislattavan aineen määrä ja tyyppi tislauslaitteiston kokoon.
Jäähdyttimen pitää olla riittävän tehokas. Valvo jäähdytysnesteen
virtausta jäähdyttimen lähdössä (katso käyttöönotto-ohje).
RV 05 basic –kiertohaihdutinta saa käyttää vain valvottuna.
Ylipainekäyttö ei ole sallittu!
Normaalipaineessa tehtävissä töissä lasiastian pitää olla tuuletettu
(esim. jäähdyttimen lähtö avoinna), jotta paine ei nouse helposti
haihtuvien kaasujen vuoksi tai muista tuntemattomista syistä.
Huomaa, että jäähdyttimen avoimen lähdön kautta ilmaan voi päästä kaasuja, höyryjä tai leijuaineita vaarallisina pitoisuuksina.
Varmista ettei vaaraa ole. Sopivia ratkaisuja ovat esim. jäähdytyserotin, kaasupesupullo tai tehokas poistoimuri.
Laitetta saa käyttää vain täysin suljetun poistoimurin tai vastaavan
suojalaitteen alla.
Laitetta voi käyttää alipainekäytössä 10 mbar saakka.
Tyhjötislauksessa tiivistymättömät höyryt pitää johtaa pois lauhdutettuna tai muutoin vaarattomasti. Tyhjötislauksessa astiat tyhjöpumpataan ennen lämmityksen aloitusta (katso kappale käyttöönotto). Astiat saa tuulettaa vasta jäähtyneenä. Jos on olemassa
vaara, että happi hajottaa heti tislausjäännöksen, astiaan saa päästää vain inerttiä kaasua paineen tasaamiseksi.
Varmista että laite seisoo tasaisella, vakaalla ja liukumattomalla
alustalla. Suorista jalat laitteen käyttöohjeen mukaisesti (katso kappale Asennus). Varmista aina ennen käyttöönottoa, että kiinnitystanko on kiinnitetty jalustaan RV 05 basic –kääntölaitteen asennusohjeen mukaisesti. Laitteen kokoonpanosta riippuen laitteen
vakavuus voi olla heikentynyt. Tarkasta laitteiston vakavuus ennen
käyttöönottoa.
Vältä peroksidien muodostumista!
Nesteet, jotka saattavat muodostaa orgaanisia peroksideja, pitää
tarkastaa ennen tislausta ja haihdutusta peroksidien varalta.
Peroksidit pitää poistaa. Lukuisat orgaaniset yhdisteet voivat muodostaa peroksideja, mm. dekaliini, dietyylieetteri, dioksaani,
tetrahydrofuraani ja tyydyttämättömät hiilivedyt kuten tetraliini,
dieeni, kumeeni sekä aldehydit, ketonit ja näiden liuokset.
Laitetta ei saa käyttää räjähdysalttiissa tiloissa eikä veden alla.
36
Seite 36
RV05b 012005
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 37
Vältä peroksidien muodostumista!
Nesteet, jotka saattavat muodostaa orgaanisia peroksideja, pitää
tarkastaa ennen tislausta ja haihdutusta peroksidien varalta.
Peroksidit pitää poistaa. Lukuisat orgaaniset yhdisteet voivat muodostaa peroksideja, mm. dekaliini, dietyylieetteri, dioksaani,
tetrahydrofuraani ja tyydyttämättömät hiilivedyt kuten tetraliini,
dieeni, kumeeni sekä aldehydit, ketonit ja näiden liuokset.
HUOMAUTUS: Näiden nesteiden ja liuosten tislaus- ja
haihdutusvaiheiden aikana orgaaniset peroksidit voivat
rikastua ja hajota räjähdyksenomaisesti! Nesteet, jotka voivat
muodostaa orgaanisia peroksideja, pitää säilyttää valolta, erityisesti
UV-säteilyltä suojattuna.
Palovammojen vaara! Moottori ja lasiosat voivat
kuumentua käytön aikana ja olla kuumia pitkään sen jälkeen
Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita!
Sähkökatkoksen tai moottorin pysähdyksen yhteydessä haihdutuspullo pitää heti nostaa ulos kuumennushauteesta jalustan avulla.
Laitteen saa avata - myös korjaamista varten - ainoastaan asiantuntija. Ennen avaamista verkkopistoke on irrotettava. Laitteen
sisällä olevissa jännitteisissä osissa saattaa olla jännitettä vielä pitkähkön aikaa pistokkeen irrottamisen jälkeen.
HUOMAUTUS: Vältä kiehumisjättämää!
Haihdutuspulloa ei saa kuumentaa kuumennushauteessa
ilman, että kiertolaite on kytketty päälle! Jos kemiallisen vaihtoreaktion tai tislauksen aikana näkyy merkkejä haihdutuspullon
sisällön hajoamisesta äkillisenä vaahtoamisena tai kaasuuntumisena, kytke kuumennus heti pois päältä ja nosta haihdutuspullo
jalustan avulla ulos kuumennushauteesta. Tyhjennä vaara-alue ja
varoita ympäristöä!
HUOMAUTUS: Pyörivät osat voivat aiheuttaa vaaran!
Älä käytä laitetta niin, että haihdutuspullo pyörii jalusta
nostettuna. Laske jalusta alas ennen kuin käynnistät kiertolaitteen!
Varmista, etteivät kehonosat, hiukset, vaatteet tai korut tartu pyöriviin osiin.
Sekoitettavan materiaalin ja kiertolaitteen väliin voi syntyä staattinen varaus, joka voi aiheuttaa vaaratilanteen.
Tarkkaile pyörimisnopeuden säädön aikana onko täytetty tislauspullo epätasapainossa. Epätasapaino voi aiheuttaa laitteen tai
koepullon hallitsemattoman resonanssitilan. Tämä voi vaurioittaa
tai rikkoa lasiastian! Säädä kääntölaitteen pyörimisnopeus niin,
ettei materiaalia lennä ulos kuumennushauteessa pyörivästä haihdutuspullosta.
RV05b 012005
37
23.02.2005
13:47 Uhr
38
Seite 38
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 39
39
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
40
Seite 40
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 41
RV05b 012005
41
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 42
Note
42
RV05b 012005
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 43
Note
RV05b 012005
43
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 44
Asia - Australia
IKA® Works (Asia) Sdn Bhd
Lot 2 Jalan Indah 1/2
Taman Industri Rawang Indah
48000 Rawang
Selangor, Malaysia
TEL. +60 3 6093-3322
FAX +60 3 6093-3940
E-mail: [email protected]
I K A ® Japan Y.K.
LABORATORY TECHNOLOGY
ANALYZING TECHNOLOGY
PROCESSING EQUIPMENT
Japan
China
IKA® Japan Y.K.
293-1 Kobayashi-cho
Yamato Koriyama Shi
639-1026 Japan
TEL. +81 74358-4611
FAX +81 74358-4612
E-mail: [email protected]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Finnish were displayed