IKEA LOV3 Ohjekirja


Add to my manuals
56 Pages

advertisement

IKEA LOV3 Ohjekirja | Manualzz

LAGAN

FI

SE

IS

SUOMI

Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SVENSKA

Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista

över IKEA:s auktoriserade serviceleverantör och nationella telefonnummer.

ÍSLENSKA

Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir alla veitendur eftirsöluþjónustu sem útnefndir hafa verið af IKEA og viðeigandi símanúmer í hverju landi.

SUOMI

SVENSKA

ÍSLENSKA

4

20

36

SUOMI

Sisältö

Turvallisuustiedot

Turvallisuusohjeet

Asennus

Laitteen kuvaus

Käyttöönotto

Päivittäinen käyttö

Lisävarusteiden käyttäminen

Lisätoiminnot

8

9

10

10

8

8

4

5

Vihjeitä ja neuvoja

Hoito ja puhdistus

Vianmääritys

Tekniset tiedot

Energiatehokkuus

YMPÄRISTÖNSUOJELU

IKEA-TAKUU

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Turvallisuustiedot

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.

11

12

14

15

16

17

17

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.

Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.

Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.

Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.

4

SUOMI 5

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.

3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää kaukana tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.

Yleiset turvallisuusohjeet

Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia. Alle 8vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.

Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai uunivuokia.

Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat huoltotoimenpiteet.

Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois päältä.

Näin vältät mahdollisen sähköiskun.

Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.

Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen.

Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

Turvallisuusohjeet

Asennus

VAROITUS!

Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

• Poista kaikki pakkausmateriaalit.

• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.

• Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.

• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.

• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitäen.

SUOMI 6

• Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.

• Varmista, että laite asennetaan turvallisten rakenteiden alapuolelle ja lähelle.

• Laitteen sivujen on oltava saman korkuisten laitteiden tai kalusteiden lähellä.

Sähköliitäntä

VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.

• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

• Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.

• Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.

• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.

• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.

• Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen luukkuun tai päästä niitä sen lähelle, varsinkaan luukun ollessa kuuma.

• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien iskusuojat tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.

• Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

• Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.

• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

• Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.

• Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta kaikista navoista.

Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm.

• Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.

Käyttö

VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen tai räjähdyksen vaara.

• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.

• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.

• Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.

• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen käyttökerran jälkeen.

• Avaa laitteen luukku varoen laitteen ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla kuumaa ilmaa.

• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on kosketuksissa veteen.

• Älä paina avointa uunin luukkua.

• Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.

• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia sisältävät aineet voivat kehittää helposti syttyvän alkoholin ja ilman seoksen.

• Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä laitteeseen avatessasi luukkua.

• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.

• Mikroaaltotoimintoa ei saa käyttää uunin esilämmittämiseen.

VAROITUS!

Laite voi muutoin vaurioitua.

• Emalipinnan vaurioitumisen tai värimuutoksien estäminen:

– Älä aseta alumiinifoliota suoraan laitteen pohjalle.

SUOMI 7

– Älä aseta vettä suoraan kuumaan laitteeseen.

– älä säilytä kosteita astioita tai ruokia laitteessa sen käytön jälkeen.

– Ole varovainen, kun irrotat tai kiinnität lisävarusteita.

• Emalipintojen värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan.

• Käytä korkeareunaista uunivuokaa kosteiden leivonnaisten paistamisessa.

Hedelmä- ja marjamehut voivat jättää pysyviä jälkiä.

• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi huoneen lämmittämiseen.

• Pidä uunin luukku aina kiinni ruoanvalmistuksen aikana.

• Jos laite asennetaan kalusteen paneelin

(esim. oven) taakse, ovea ei saa koskaan sulkea laitteen ollessa toiminnassa.

Lämpöä tai kosteutta voi kertyä suljetun kalusteen paneelin taakse ja se laite, kotelointi tai lattia voi sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje kalusteen paneelia ennen kuin laite on jäähtynyt kokonaan käytön jälkeen.

Hoito ja puhdistus

VAROITUS!

Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, tulipaloja tai laitteen vaurioitumisen.

• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.

• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on lasilevyjen rikkoutuminen.

• Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

• Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu.

• Laitteessa olevat rasva- ja ruokajäämät voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskuja mikroaaltotoiminnon ollessa toiminnassa.

• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.

Sisävalo

• Käytä ainoastaan kodinkoneisiin tarkoitettuja hehkulamppuja tai halogeenilamppua. Älä käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.

VAROITUS!

Sähköiskun vaara.

• Ennen lampun vaihtamista laite on irrotettava pistorasiasta.

• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan samanlaisia lamppuja.

Hävittäminen

VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

• Irrota pistoke pistorasiasta.

• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.

• Poista luukku, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.

• Pakkausmateriaalit :

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää. Muoviosiin on merkitty kansainvälinen materiaalin tunniste, esim. PE ja PS. Vie pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin jätteenkeräyssäiliöihin.

Huolto

• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

SUOMI

Asennus

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Asennus

Lue asennusohjeet.

Sähköliitäntä

VAROITUS!

Sähköliitäntä on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.

Laitteen kuvaus

Laitteen osat

2 3 4

1

8

7

4

3

2

1

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jos kappaleiden

"Turvallisuusohjeet" ohjeita ei ole noudatettu.

Laitteen mukana toimitetaan ainoastaan virtajohto.

5

6

1

Käyttöpaneeli

2

Lämpötilanäyttö

3

Lämpötilan valitsin

4

Uunin toimintojen väännin

5

Jäähdytyspuhaltimen ilma-aukot

6

Valo

7

Arvokilpi

8

Kannatintasot

8

Lisävarusteet

• Paistoritilä x 1

Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien ja paistien alustana.

Käyttöönotto

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

• Leivinpelti x 1

Kakkuja ja pikkuleipiä varten.

SUOMI

Uuden laitteen puhdistaminen

Poista kaikki lisävarusteet laitteesta.

Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".

Puhdista laite ja lisävarusteet ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Aseta varusteet takaisin alkuperäiseen asentoon.

Esikuumennus

Esikuumenna tyhjä laite jäljelle jääneen rasvan polttamiseksi pois.

1. Valitse toiminto ja maksimilämpötila.

2. Anna laitteen käydä 1 tunti.

Varusteet voivat kuumentua tavallista enemmän. Laitteesta voi tulla hajua ja savua. Tämä on normaalia. Tarkista, että huoneen ilmavirtaus on riittävä.

Mekaanisen lapsilukon käyttäminen

Laitteen lapsilukko on asennettu ja kytketty toimintaan. Se sijaitsee uunin käyttöpaneelin alapuolella, oikealla puolella.

Päivittäinen käyttö

Kun lapsilukko on asennettu, uunin luukku avataan nostamalla lukituksen vipua kuvan mukaisesti.

Sulje luukku vetämättä lapsilukon vipua.

Poista lapsilukko käytöstä avaamalla uuninluukku ja poistamalla lapsilukko Torxavaimella. Torx-avain löytyy uunin varustepussista.

Ruuvaa ruuvi takaisin reikään lapsilukon poistamisen jälkeen.

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Laitteen kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta

1. Käännä uunin toimintojen valitsin haluamasi toiminnon kohdalle.

Uunin toiminnot

2. Käännä lämpötilan valitsin haluamasi lämpötilan kohdalle.

Lämpötilan merkkivalo palaa uunin kuumenemisen aikana.

3. Uuni kytketään pois toiminnasta kääntämällä uunin toimintojen väännin ja lämpötilan väännin Off-asentoon.

Uunin toiminto Käyttötarkoitus

Pois toiminnasta Laitteesta on katkaistu virta.

9

SUOMI 10

Uunin toiminto

Uunivalo

Käyttötarkoitus

Lampun sytyttäminen ilman uunitoimintoa.

Alalämpö

Perinteinen kypsennys (Ylä- ja alalämpö)

Ylälämpö

Rapea- tai mureapohjaisten kakkujen paistaminen.

Vain alavastus toimii.

Paistaminen yhdellä kannatintasolla. Ylä- ja alavastukset toimivat samanaikaisesti.

Valmiiden ruokien loppukypsennys. Vain ylävastus toimii.

Lisävarusteiden käyttäminen

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Peltien ja ritilän asettaminen kannattimille

Paistoritilä:

Paina ritilä liukukiskojen väliin kannatinkiskoon ja varmista, että jalat osoittavat alaspäin.

Leivinpelti:

Työnnä uunipelti kannatintason ohjauskiskojen väliin.

Lisätoiminnot

Jäähdytyspuhallin

Kun laite on toiminnassa, jäähdytyspuhallin kytkeytyy automaattisesti toimintaan laitteen pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket laitteen pois toiminnasta, jäähdytys pysähtyy.

Ylikuumenemissuoja

Laitteen virheellinen toiminta tai vialliset osat voivat aiheuttaa vaarallisen ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi uunissa on turvatermostaatti, joka katkaisee virransyötön. Uunin virta kytkeytyy

SUOMI 11

automaattisesti uudelleen, kun lämpötila on laskenut normaalille tasolle.

Vihjeitä ja neuvoja

3

4

1,2

1,5

Yleistä

• Poista ritilät ja leivinpellit uunista esikuumentamisen aikana nopeinta suorituskykyä varten.

• Uunissa on neljä kannatintasoa. Laske kannatintasot uunin pohjasta alkaen.

• Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai luukun lasilevyihin. Tämä on normaalia.

Pysyttele sopivalla etäisyydellä laitteesta avatessasi luukkua toiminnan aikana. Jos huomaat uunin sisällä kosteutta, pidä luukkua auki muutaman minuutin ajan.

• Poista kosteus jokaisen käyttökerran jälkeen.

• Älä aseta mitään esinettä suoraan uunin pohjalle, älä myöskään aseta osiin alumiinifoliota kypsennyksen aikana.

Tämä voi vaikuttaa kypsennystuloksiin ja vaurioittaa emalipintaa.

Kakkujen leipominen

• Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4 paistoajasta on kulunut.

Kypsennystaulukko

Ruokalaji

1

Määrä

(kg)

1

Porsas/lammas

Vasikka/nauta

Lihan ja kalan kypsentäminen

• Käytä grilli-/uunipannua erittäin rasvaisten ruokien kanssa, jotta uuniin ei jää pysyviä tahroja.

• Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen sen leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.

• Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua paistamisen aikana, lisää grilli-/ uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry ei tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua loppuun.

Paistoajat

Kypsennysaika riippuu ruokalajin tyypistä, sen koostumuksesta ja määrästä.

Tarkkaile valmistumista alustavasti kypsennyksen aikana. Määritä parhaat asetukset (uunitoiminto, kypsennysaika, jne.) keittoastioille, resepteille ja määrille laitetta käyttäessä.

Toiminto Kannatintaso

Lämpötila (°C) Aika (min)

2 180 110 - 130

2 190 70 - 100

Kana/kaniini

Ankka

Hanhi

Kalkkuna

2

1

1

1

190

160

160

180

70 - 80

120 - 150

150 - 200

210 - 240

SUOMI 12

-

2

-

1

1

1

1

Määrä

(kg)

1

Ruokalaji

Kala

Täytetyt pepperonitomaatit / paahdetut perunat

Valmistaikina

Piiraat

Pikkuleivät

Lasagne

Vaalea leipä

Pizza

Toiminto Kannatintaso

2

Lämpötila (°C) Aika (min)

190 30 - 40

2 190 50 - 70

2

2

3

2

2

1

160

160

140

180

190

190

45 - 55

80 - 100

25 - 35

45 - 60

50 - 60

25 - 35

Hoito ja puhdistus

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Puhdistukseen liittyviä huomautuksia

• Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.

• Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä puhdistusainetta.

• Puhdista laite sisältä jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa tulipaloon.

• Poista itsepintaiset tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella.

• Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta.

• Jos käytät tarttumattomia varusteita, älä puhdista niitä voimakkailla pesuaineilla, teräväreunaisilla esineillä tai pese niitä astianpesukoneessa. Muutoin tarttumaton pinta voi vaurioitua.

Ruostumattomat teräs- ja alumiinipintaiset laitteet

Puhdista uuninluukku käyttäen ainoastaan kosteaa liinaa tai sientä. Kuivaa pehmeällä liinalla.

Älä käytä teräsvillaa, happoja tai hankaavia aineita, sillä ne saattavat vahingoittaa uunin pintaa. Noudata vastaavaa varovaisuutta käyttöpaneelin puhdistuksen aikana.

Luukun tiivisteen puhdistaminen

• Tarkista luukun tiiviste säännöllisesti.

Tiiviste sijaitsee uunin sisäosan kehyksen ympärillä. Älä käytä laitetta, jos luukun tiiviste on vaurioitunut. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

SUOMI 13

• Käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta luukun tiivisteen puhdistamiseen.

Uuninluukun puhdistaminen

Uuninluukussa on kaksi lasilevyä. Voit poistaa uuninluukun ja sisäisen lasilevyn sen puhdistamiseksi.

Uuninluukku voi vahingossa sulkeutua, jos yrität irrottaa lasilevyn ennen uuninluukun irrottamista.

1

HUOMIO!

Älä käytä uunia ilman sisäistä lasilevyä.

2

3 4

5

Sulje uuninluukku puoliväliin ensimmäiseen avausasentoon.

Vedä luukkua sen jälkeen eteenpäin ja irrota se paikaltaan.

6

Aseta uuninluukku tasaiselle alustalle pehmeän kankaan päälle.

90°

Avaa luukku kokonaan auki ja pidä kiinni molemmista saranoista.

Nosta ja käännä saranoissa olevia vipuja.

7

Vapauta lukitusjärjestelmä, jotta voit irrottaa lasilevyn.

Käännä kahta kiinnitintä 90° ja vedä ne irti paikoiltaan.

1

2

Nosta ensin varoen ja poista lasilevy sen jälkeen.

Puhdista lasi vedellä ja miedolla puhdistusaineella. Kuivaa lasilevy varoen.

SUOMI 14

Puhdistettuasi lasilevyn ja uuninluukun asenna ne takaisin paikalleen. Noudata edellä mainittuja ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

Kehyksen painatuspuolen on osoitettava luukun sisäpuolelle. Varmista, ettei lasilevyn kehyksen painatuspuolen pinta ole asennuksen jälkeen karkea siihen koskettaessa.

Varmista, että asennat sisäisen lasilevyn oikein paikoilleen.

Lampun vaihtaminen

Peitä laitteen pohja kankaalla. Se estää lampun suojalasin ja uunin vaurioitumisen.

VAROITUS!

Sähköiskuvaara!

Irrota sulake ennen lampun vaihtamista.

Lamppu ja lampun suojalasi voivat olla kuumia.

1. Kytke laite pois päältä.

2. Irrota sulakkeet sulaketaulusta tai katkaise virta pääkytkimestä.

3. Irrota suojalasi kiertämällä sitä vastapäivään.

4. Puhdista suojalasi.

5. Vaihda uunin lamppu uuteen 25 W, 230

V (50 Hz), lamppuun, jonka lämmönkestävyys on 300 °C (kanta:

E14).

6. Kiinnitä suojalasi paikalleen.

Vianmääritys

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Käyttöhäiriöt

Ongelma

Uuni ei kuumene.

Uuni on kytketty pois toiminnasta.

Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Kytke uuni toimintaan.

SUOMI 15

Ongelma

Uuni ei kuumene.

Valo ei syty.

Höyryä ja kosteutta muodostuu ruokaan ja uunin sisälle.

Mahdollinen syy

Sulake on palanut.

Lamppu on palanut.

Ruoka on jätetty uuniin liian pitkäksi ajaksi.

Huoltotiedot

Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys valtuutettuun huoltopalveluun.

Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee laitteen

Korjaustoimenpide

Tarkista, onko toimintahäiri-

ön syynä sulake. Jos sulake palaa aina uudelleen, käänny sähköalan ammattilaisen puoleen.

Vaihda lamppu.

Älä jätä ruokia uuniin 15-20 minuuttia pitemmäksi ajaksi kypsennyksen jälkeen.

sisäosan etukehyksessä. Älä poista arvokilpeä laitteen sisäosasta.

Malli (MOD.)

Tuotenumero (PNC)

Sarjanumero (S.N.)

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:

.........................................

.........................................

.........................................

Sisämitat

Uunipellin alue

Ylälämpövastus

Alalämpövastus

Koko uuni (ylä- ja alalämpövastus)

Uunin lamppu

Leveys

Korkeus

Syvyys

1140 cm²

800 W

1000 W

1800 W

15 W

408 mm

328 mm

416 mm

SUOMI 16

Jäähdytyspuhallin

Kokonaisteho

Jännite

Taajuus

Toimintojen lukumäärä

25 W

1850 W

230 V

50 Hz

3

Energiatehokkuus

Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti

Mallin tunnus

Energialuokka

Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpötoiminnossa

Uunien lukumäärä

Lämmönlähde

Äänimer.voimak

Uunityyppi

Massa

LAGAN OV3 201.521.96

106,4

0,83 kWh/kierros

1

Sähkö

55 l

Kalusteeseen asennettava uuni

26.0 kg

EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1:

Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit -

Suorituskyvyn mittaustavat.

Energiansäästö

Laitteessa on joitakin toimintoja, joiden avulla voit säästää energiaa.

• Yleisohjeita

– Varmista, että uuninluukku on suljettu oikein laitteen ollessa toiminnassa ja pidä luukku suljettuna mahdollisimman hyvin käytön aikana.

– Käytä metalliastioita energiansäästön parantamiseksi.

– Kun mahdollista, aseta ruoka uuniin lämmittämättä sitä.

– Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia, laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10 minuuttia ennen kypsennysajan päättymistä kypsennysajan pituudesta riippuen.

Uunin jälkilämpö kypsentää ruokaa edelleen.

– Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä käyttäen.

• Ruokien lämpimänä pito - jos haluat pitää ruokia lämpimänä jälkilämmön avulla, valitse matalin lämpötila-asetus.

SUOMI 17

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.

Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.

Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

IKEA-TAKUU

IKEA-takuun voimassaolo

Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta laitteen IKEA:sta ostopäivästä lähtien, ellei laitteen nimi ole LAGAN, missä tapauksessa takuu on vain kaksi (2) vuotta. Alkuperäinen ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen tai uusien osien takuuaika ei pitene sen vuoksi.

Laitteet, joita IKEA:n viiden (5) vuoden takuu ei koske

LAGAN-tuotesarjaan kuuluvat laitteet ja kaikki ennen 1.8.2007 IKEA:sta ostetut laitteet.

Huoltotöiden suorittaja

IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen huoltoliikkeiden verkoston kautta.

Takuun kattavuus

Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka ovat aiheutuneet valmistus- tai materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän jälkeen. Tämä takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset, varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun piiriin sillä ehdolla, että laite on korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika liittyy takuunalaiseen valmistus- tai materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat maakohtaiset määräykset ovat voimassa näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat siirtyvät IKEA:n omistukseen.

Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta

IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa perustuen, onko tuote tämän takuun alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,

IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike oman harkintaansa perustuen joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.

Takuun piiriin kuulumattomat asiat

• Normaali kuluminen.

• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, virheellinen asennus tai kytkentä väärään jännitteeseen, kemiallisen tai sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai vesivahingot mukaan lukien näihin rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri kalkkipitoisuus, epätavallisten

SUOMI 18

ympäristöolosuhteiden aiheuttamat vahingot.

• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja lamput.

• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät vaikuta laitteen normaaliin käyttöön, mukaan lukien naarmut ja mahdolliset värimuutokset.

• Vierasesineiden tai aineiden aiheuttamat vahingossa syntyneet vauriot ja sihtien, vedenpoistojärjestelmien tai pesuainelokeroiden puhdistuksen yhteydessä syntyneet vahingot.

• Seuraavien osien vaurioituminen: keraaminen lasipinta, lisävarusteet, astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja voida osoittaa valmistusvirheiden aiheuttamiksi.

• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy huoltohenkilön käynnin aikana.

• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia.

• Virheellisen tai määräysten vastaisen asennuksen aiheuttamat korjaukset.

• Laitteen käyttö muussa kuin kotitalousympäristössä, ts.

ammattikäytössä.

• Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa tuotteen kotiinsa tai muuhun osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa mahdollisista kuljetuksen aikana syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA toimittaa tuotteen asiakkaan toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.

• IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen kustannukset. Jos IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike korjaa tai korvaa kodinkoneen tämän takuun ehtojen alaisuudessa, palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike asentaa tarvittaessa korjatun kodinkoneen uudelleen tai asentaa korvaavan laitteen.

Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä, jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia, laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan teknisten turvallisuusmääräysten mukaiseksi.

Maakohtaisen lainsäädännön soveltaminen

IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä oikeuksia.

Kelpoisuusalue

Palvelut laitteille, jotka on hankittu EUmaassa ja siirretty toiseen EU-maahan, tuotetaan uuden maan normaalien takuuehtojen mukaisesti. Palvelun suoritusvelvollisuus takuun rajoissa on olemassa vain, jos:

• laite vastaa sen maan teknisiä vaatimuksia, jossa takuuvaatimus tehdään, ja on asennettu näiden vaatimusten mukaisesti.

• laite vastaa asennusohjeita ja käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on asennettu niiden mukaisesti.

IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:

Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:

1. tämän takuun alaisen korvausvaatimuksen tekeminen,

2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEAlaitteen asennukseen liittyvien selventävien tietojen pyytäminen.

Huolto ei anna seuraaviin liittyviä selventäviä tietoja:

• IKEA-keittiön yleinen asennus,

SUOMI

• sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana toimitetaan pistoke ja virtajohto), vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on annettava valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi.

3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön ja teknisiin tietoihin liittyvien selvennysten pyytäminen.

Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua parhaalla mahdollisella tavalla, lue huolellisesti tämän oppaan sisältämät asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen kuin otat yhteyttä meihin.

Yhteydenotot palvelua tarvittaessa

Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden myynninjälkeiseen palveluun liittyviä kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEAmyymälän puhelintukipalveluun.

Suosittelemme, että luet kodinkoneen käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat meihin yhteyttä.

19

Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä yhteyshenkilöistä sekä heidän puhelinnumeronsa.

Jotta voimme palvella Sinua mahdollisimman nopeasti, pyydämme soittamaan tämän oppaan lopussa mainittuun puhelinnumeroon. Ilmoita aina tässä oppaassa mainittu asiaasi koskevan laitteen numero. Ennen kuin soitat meille, ota esille asiaasi koskevan laitteen IKEA:n tuotenumero (8-numeroinen koodi).

SÄILYTÄ OSTOKUITTI!

Ostokuitti on ostotodistus, ja se vaaditaan takuuta varten.

Huomaa, että kuitissa on mainittu myös IKEA-tuotteen nimi ja numero (8-numeroinen koodi) jokaisesta ostamastasi laitteesta.

Lisäavun tarve

SVENSKA 20

Innehåll

Säkerhetsinformation

Säkerhetsinstruktioner

Installation

Produktbeskrivning

Innan maskinen används första gången

Daglig användning

Användning av tillbehör

20

21

23

24

24

25

26

Tillvalsfunktioner

Råd och tips

Skötsel och rengöring

Felsökning

Tekniska data

Energieffektivitet

MILJÖSKYDD

IKEA-GARANTI

Med reservation för ändringar.

Säkerhetsinformation

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

31

32

32

33

26

27

28

30

Säkerhet för barn och handikappade

Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

Låt inte barn leka med produkten.

Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.

Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.

Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.

Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

SVENSKA 21

Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här apparaten när den är igång.

Allmän säkerhet

Endast behöriga personer får installera den här produkten och byta kabel.

VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.

Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.

Koppla från strömtillförseln före underhåll.

Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för att undvika risken för elstötar.

Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.

Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker.

Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.

Säkerhetsinstruktioner

Installation

VARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

• Avlägsna allt förpackningsmaterial.

• Installera eller använd inte en skadad produkt.

• Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.

• Var alltid försiktig när apparaten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.

• Dra aldrig produkten i handtaget.

• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.

• Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.

• Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd.

SVENSKA 22

Elektrisk anslutning

VARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

• Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.

• Produkten måste jordas.

• Kontrollera att produktens märkdata

överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.

• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.

• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.

• Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller komma nära produktens lucka, speciellt inte när luckan är het.

• Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.

• Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

• Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.

• Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

• Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

• Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler.

Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.

• Denna produkt uppfyller kraven enligt

EEG-direktiven.

Använd

VARNING!

Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.

• Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.

• Ändra inte produktens specifikationer.

• Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.

• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.

• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.

• Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan produkten är igång. Het luft kan strömma ut.

• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.

• Tyng inte ner luckan när den är öppen.

• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.

• Öppna produktens lucka försiktigt.

Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol.

• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du öppnar luckan.

• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på tvättmaskinen.

• Använd inte mikrovågsugnen för att värma upp ugnen.

VARNING!

Risk för skador på produkten föreligger.

• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:

– lägg inte aluminiumfolie direkt på produktens botten.

– ställ inte hett vatten direkt i den heta produkten.

– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen

är klar.

SVENSKA 23

– var försiktig när du tar bort eller monterar tillbehör.

• Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens funktion.

• Använd en djup form för mjuka kakor.

Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara permanenta.

• Denna produkt är endast avsedd för matlagning. Den får inte användas för några andra ändamål, t.ex. för rumsuppvärmning.

• Ha alltid ugnsluckan stängd under matlagningen.

• Om apparaten installeras i till exempel ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig är stängd när apparaten är i drift. Värme och fukt kan byggas upp bakom en stängd dörr/lucka och orsaka efterföljande skador på apparaten, bostaden eller golvet. Stäng inte luckan förrän apparaten har svalnat helt efter användning.

Skötsel och rengöring

VARNING!

Det finns risk för personskador, brand eller skador på produkten.

• Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

• Se till att produkten har svalnat. Det finns risk att glaspanelerna kan spricka.

• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om de är skadade. Kontakta auktoriserat servicecenter.

• Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.

• Fett och matrester som lämnas kvar i produkten kan orsaka brand och elektriska ljusbågar när mikrovågsugnen

är igång.

Installation

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

• Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.

Inre belysning

• Typen av glödlampa eller halogenlampa som används för den här produkten är endast avsedd för hushållsprodukter. Får ej användas för belysning i hus.

VARNING!

Risk för elektrisk stöt.

• Innan du byter lampan ska du koppla ur produkten från nätuttaget.

• Använd bara lampor med samma specifikationer.

Kassering

VARNING!

Risk för kvävning eller skador.

• Koppla loss produkten från eluttaget.

• Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.

• Ta bort luckan för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.

• Förpackningsmaterial :

Förpackningsmaterialet är miljövänligt och återvinningsbart. Plastdelar är markerade med internationella förkortningar som PE, PS, etc. Kasta förpackningsmaterialet i soptunnor avsedda för just detta material på din avfallsstation.

Underhåll

• Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.

• Använd endast originaldelar.

SVENSKA

Montering

Se monteringsanvisningarna för installationen.

Elektrisk installation

VARNING!

Endast en kvalificerad person får utföra den elektriska installationen.

Produktbeskrivning

Allmän översikt

2 3 4

1

5

6

8

7

4

3

2

1

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig om säkerhetsföreskrifterna i kapitlen om säkerheten inte följs.

Denna produkt levereras endast med en huvudkabel.

1 Kontrollpanel

2

Temperaturdisplay

3

Temperaturvred

4

Vred för ugnsfunktionerna

5

Ventilationsöppningar för kylfläkt

6

Ugnslampa

7

Typskylt

8

Ugnsnivåer

24

Tillbehör

• Galler x 1

För kokkärl, bakformar och stekkärl.

• Bakplåt x 1

För kakor och småkakor.

Innan maskinen används första gången

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

Första rengöring

Ta ut alla tillbehör ur produkten.

Se avsnittet "Underhåll och rengöring".

Rengör produkten och tillbehören innan du använder den första gången.

Sätt tillbaka tillbehören på sin ursprungliga plats.

SVENSKA

Förvärmning

Sätt den tomma ugnen på förvärmning för att bränna bort fett.

1. Välj funktionen och maximal temperatur.

2. Låt ugnen stå på i en timme.

Tillbehören kan bli varmare än normalt.

Ugnen kan avge lukt och rök. Det är helt normalt. Se till att ventilationen är tillräcklig i rummet.

Använda barnlåset

Produkten har ett barnlås monterat och aktiverat. Det sitter precis under kontrollpanelen på höger sida.

För att öppna ugnen med barnlåset på plats, dra barnlåsets handtag uppåt såsom visas i figuren.

Stäng luckan utan att dra i barnlåset.

Ta bort barnlåset genom att öppna ugnsluckan och ta loss barnlåset med skruvnyckeln. Skruvnyckeln finns i tillbehörspåsen.

Sätt tillbaka skruvarna i hålet efter att du avlägsnat barnlåset.

25

Daglig användning

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

Aktivera och inaktivera produkten

1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att välja en ugnsfunktion.

Ugnsfunktioner

Ugnsfunktioner

Avstängt läge

2. Vrid temperaturvredet för att välja temperatur.

Temperaturindikatorn sätts på när temperaturen ökar.

3. För att stänga av produkten, vrid kontrollvreden för ugnsfunktioner och temperatur till av-läget.

Ugnen är avstängd.

Tillämpning

SVENSKA 26

Ugnsfunktioner

Lampa

Tillämpning

För att aktivera lampan utan en tillagningsfunktion.

Undervärme

Över/Undervärme

Övervärme

Användning av tillbehör

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

Sätta in tillbehör

Galler:

För in gallret mellan skenorna på ugnsstegen och kontrollera att fötterna är vända nedåt.

För bakning av kakor med knaprig botten. Bara det undre värmeelementet är igång.

För bakning och stekning på en ugnsnivå. Övre och undre värmeelementen är igång samtidigt.

För att avsluta tillagade rätter. Bara det övre värmeelementet är igång.

Långpanna:

Skjut in plåten mellan stegparet på ugnsnivån.

Tillvalsfunktioner

Kylfläkt

När produkten är på, aktiveras fläkten automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.

Om du stänger av produkten och fläkten stannar.

Säkerhetstermostat

Felaktig användning av produkten eller trasiga delar kan orsaka farlig

överhettning. För att förhindra detta har ugnen en säkerhetstermostat som avbryter strömtillförseln. Ugnen sätts automatiskt på igen när temperaturen sjunker.

SVENSKA 27

Råd och tips

4

1

1

1.2

1.5

3

Allmän information

• Ta bort trådhyllor och plåtar från ugnen om du vill att den ska värmas upp snabbare.

• Produkten har fyra hyllnivåer. Räkna hyllnivåerna nedifrån.

• Fukt kan kondensera i produkten eller på ugnsluckans glas. Det är helt normalt. Stå inte för nära produkten när luckan

öppnas under tillagning. Om det är fukt inuti ugnen kan luckan stå öppen några minuter.

• Ta bort fukten efter varje användning.

• Sätt ingenting direkt på botten och lägg heller inget aluminiumfolie på några tillbehör under tillagning. Detta kan påverka bakningsresultatet och skada emaljen.

Baka kakor

• Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den inställda tillagningstiden har gått.

Tillagningstabell

Vikt (kg)

1

Livsmedel

Griskött/lammkött

Tillagning av kött och fisk

• Använd en djup form för mat med fett i för att förhindra stänk som inte går att ta bort.

• Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du skär i det så att köttsaften inte sipprar ut.

• För att förhindra att det blir för mycket matos under tillagning kan man hälla lite vatten i den djupa formen. För att förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten varje gång det tar slut.

Tillagningstider

Tillagningstiderna varierar beroende på typen av livsmedel, livsmedlets konsistens och volym

I början ska du övervaka hur det utvecklar sig när du lagar mat. Hitta de bästa inställningarna (värmeläge, tillagningstid osv.) för dina kokkärl, recept och mängder när du använder produkten.

Funktion Falsnivå Temperatur

(°C)

2 180

Tid (min)

110 - 130

Kalv / nötkött

Kyckling/kanin

Anka

Gås

Kalkon

Fisk

2

2

1

1

1

2

190

190

160

160

180

190

70 - 100

70 - 80

120 - 150

150 - 200

210 - 240

30 - 40

SVENSKA 28

2

1

1

-

-

1

Vikt (kg)

1

Livsmedel

Fyllda pepperonitomater / Ugnstekt potatis

Sockerkakor

Pajer

Småkakor

Lasagne

Franskbröd

Pizza

Funktion Falsnivå Temperatur

(°C)

2 190

Tid (min)

50 - 70

Skötsel och rengöring

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

Anmärkningar om rengöring

• Torka av framsidan med en mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.

• Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.

• Rengör produkten efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller andra matrester kan leda till eldsvåda.

• Ta bort envis smuts med speciell ugnsrengöring.

• Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka.

Använd en mjuk duk med varmt vatten och ett rengöringsmedel.

• Använd inte starka medel, föremål med skarpa kanter eller diskmaskin vid rengöring om du har tillbehör i Super

Clean. Det kan skada ytan.

2

2

1

2

2

3

180

190

190

160

160

140

45 - 55

80 - 100

25 - 35

45 - 60

50 - 60

25 - 35

Produkter i rostfritt stål eller aluminium

Rengör ugnsluckan endast med en blöt svamp. Torka med en mjuk trasa.

Använd aldrig stålull, syror eller produkter med slipeffekt för rengöring eftersom de kan skada ugnens ytor. Rengör ugnens kontrollpanel med samma försiktighet.

Rengöring av luckans packning

• Kontrollera ugnsluckans packning med jämna mellanrum. Ugnsluckans packning

är den som omger ugnens öppning.

Använd inte produkten om denna packning är skadad. Kontakta service.

• Torka av luckans packning med en mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.

SVENSKA 29

Rengöring av ugnsluckan

Ugnsluckan har två glasrutor. Ugnsluckan och glasrutorna går att ta bort för rengöring.

Ugnsluckan kan stängas om du försöker ta bort det inre glaset innan du tar bort ugnsluckan.

1

FÖRSIKTIGHET!

Använd inte ugnen utan glasrutorna.

2

5 6

90°

7

Lossa låssystemet för att ta bort glasrutorna.

Vrid de två fästanordningarna

90° och ta bort dem från sina fästen.

3

Öppna luckan helt och håll i de två gångjärnen.

4

Lyft och vrid handtagen på gångjärnen.

Stäng ugnsluckan halvvägs, till den första öppna positionen. Dra därefter framåt och ta bort luckan från sin plats.

Lägg luckan på en mjuk duk på en stabil yta.

1

2

Lyft försiktigt och ta därefter bort glasrutan.

Rengör glasrutorna med vatten och lite diskmedel. Torka glasrutorna försiktigt.

Sätt tillbaka glasrutan i ugnsluckan när du

är klar med rengöringen. Utför stegen ovan i omvänd ordning.

Zonen med screentryck måste vara vänd mot insidan av ugnsluckan. Efter installationen måste du se till att ytan på glasrutan med zonerna med screenprinting inte är knottrig när du vidrör den.

Se till att den inre glasrutan placeras korrekt i sina skåror.

SVENSKA 30

Byte av lampan

Lägg en tygbit på botten av produktens innandöme. Detta förhindrar skador på lampglaset och ugnsutrymmet.

Felsökning

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

Vad gör jag om...

Problem

Ugnen värms inte upp.

Ugnen värms inte upp.

Möjlig orsak

Ugnen är avstängd.

Säkringen har gått.

VARNING!

Risk för elstötar!

Koppla från säkringen innan du byter lampan.

Lampan och lampglaset kan vara varma.

1. Stäng av produkten.

2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng av huvudströmbrytaren.

3. Ta bort lampglaset genom att vrida det moturs.

4. Rengör lampglaset.

5. Byt ut ugnslampan mot en värmetålig lampa med följande märkdata: 25 W,

230 V (50 Hz), 300 °C (sockel: E14).

6. Sätt tillbaka lampglaset.

Lampan fungerar inte.

Ånga och kondens avsätts på maten och i ugnen.

Lampan är trasig.

Du lät maten stå för länge i ugnen.

Lösning

Sätt på ugnen.

Kontrollera om säkringen är orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala med en kvalificerad elektriker.

Byt ut lampan.

Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.

SVENSKA 31

Serviceinformation

Kontakta vårt godkända servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Viktiga uppgifter för kundtjänst finns på typskylten. Typskylten sitter på den yttre kanten av produktens innanmäte. Avlägsna inte märkskylten från produktutrymmet.

Modell (MOD.)

Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:

.........................................

PNC (produktnummer)

Serienummer (S.N.)

.........................................

.........................................

Tekniska data

Tekniska data

Mått (invändiga)

Yta för långpanna

Övre värmeelement

Undre värmeelement

Hela ugnen (över + under)

Ugnslampa

Kylfläkt

Total effekt

Nätspänning

Frekvens

Antal funktioner

Vikt

Höjd

Djup

1140 cm²

800 W

1000 W

1800 W

15 W

25 W

1850 W

230 V

50 Hz

3

408 mm

328 mm

416 mm

SVENSKA 32

Energieffektivitet

Produktinformation enligt EU 66/2014

Modellbeskrivning

Energiindex

Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme

Antal utrymmen

Värmekälla

Ljudstyrka

Typ av ugn

Massa

LAGAN OV3 201.521.96

106.4

0.83 kWh/program

1

Elektricitet

55 l

Inbyggnadsugn

26.0 kg

EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del

1: Områden, ugnar, ångugnar och grillar -

Funktionsprovning.

Energibesparing

Denna produkt har funktioner som låter dig spara energi under vanlig matlagning.

• Allmänna tips

– Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt stängd när produkten är igång och låt den vara stängd så mycket som möjligt under tillagningen.

– Använd metalltallrikar för att öka energisparandet.

– När så är möjligt, lägg maten i ugnen utan att värma upp den.

– För matlagning som varar längre än

30 minuter ska ugnstemperaturen minskas till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan matlagningstiden går ut, beroende på längden på matlagningen. Restvärmen i ugnen fortsätter laga maten.

– Använd restvärmen för att värma annan mat.

• Hålla maten varm - om du vill använda restvärmen för att hålla maten varm väljer du lägsta möjliga temperaturinställning.

MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

SVENSKA 33

IKEA-GARANTI

Hur länge gäller IKEA garantin?

Garantin gäller i fem (5) år från det datum då du köpte produkten hos IKEA, såvida inte produkten är benämnd LAGAN: för dessa produkter gäller garantin i två (2) år.

Försäljningskvittot i original krävs som bevis på köpet. Om servicearbete utförs under garantitiden förlängs därmed inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.

Vilka produkter täcks inte av IKEAs femåriga garanti?

Sortimentet av produkter som benämns

LAGAN och alla produkter inköpta hos

IKEA före den 1 augusti 2007.

Vem utför service?

IKEAs serviceleverantör tillhandahåller service genom dess egen organisation eller genom auktoriserade servicepartners.

Vad täcks av denna garanti?

Garantin täcker fel hos produkten som orsakats av bristfällig konstruktion eller materialfel från det datum då produkten köptes hos IKEA. Denna garanti gäller endast användning av produkter för hushållsbruk. Undantagen specificeras nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna garanti?". Under garantiperioden skall kostnaderna täckas för att åtgärda felet, t.ex. reparationer, delar, arbete och resor, förutsatt att produkten är tillgänglig för reparation utan speciella utgifter och att felet är relaterat till bristfällig konstruktion eller materialfel som täcks av garantin. På dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG) och respektive lokala bestämmelser tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs egendom.

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?

IKEAs auktoriserade serviceleverantör kommer att undersöka produkten och bestämma, efter eget gottfinnande, huruvida problemet täcks av denna garanti.

Om problemet täcks av garantin kommer

IKEAs serviceleverantör, eller dess auktoriserade servicepartner att, efter eget gottfinnande, antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med samma eller en jämförbar produkt.

Vad täcks inte av denna garanti?

• Normalt slitage.

• Avsiktlig skada eller skada orsakad av försumlighet, skada orsakad av underlåtenhet att följa instruktioner för användning, felaktig installation eller genom anslutning till felaktig nätspänning, skada orsakad av kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskada, inklusive men ej begränsat till skada orsakad av för mycket kalk i vattentillförseln eller skada orsakad av onormala miljöförhållanden.

• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier och lampor.

• Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar den normala användningen av produkten, inklusive repor och färgförändringar.

• Oavsiktlig skada orsakad av främmande föremål eller substanser och rengöring eller rensning av filter, tömningssystem eller diskmedelsfack.

• Skador på följande delar: glaskeramik, tillbehör, porslinsoch bestickskorgar, tillopps- och tömningsslangar, tätningar, lampor och lampglas, displayer, rattar, höljen och delar av höljen, såvida inte sådana skador kan bevisas ha orsakats av produktionsfel.

• Fall där en servicetekniker vid besöket inte hittar något fel.

SVENSKA 34

• Reparationer som ej utförts av vår auktoriserade serviceleverantör eller annan auktoriserad servicepartner, eller reparationer som utförts med annat än originaldelar.

• Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som inte följer specifikationen.

• Användning av produkten i annat än hushållsmiljö, dvs. professionell användning.

• Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten till sin bostad, eller till någon annan adress, ansvarar inte IKEA för eventuella skador som uppstår under transporten. Om emellertid IKEA levererar produkten till kundens leveransadress täcker garantin eventuella skador som uppstår under denna leverans.

• Kostnader för att utföra den initiala installationen av IKEA-produkten. Om emellertid en av IKEA:s serviceleverantörer, eller dess auktoriserade servicepartner, reparerar eller byter ut produkten enligt villkoren i denna garanti kommer serviceleverantören, eller dess auktoriserade servicepartner, att installera den reparerade produkten eller, vid behov, installera en utbytesprodukt.

Denna restriktion gäller inte ett felfritt arbete som utförts av en kvalificerad specialist som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland.

Tillämpning av nationell lag

IKEA-garantin ger dig specifika lagliga rättigheter som uppfyller eller utökar alla lokala juridiska krav, vilka varierar från land till land.

Garantins internationella giltighet

För produkter som köps i ett EU-land och förs till ett annat EU-land kommer service att tillhandahållas inom ramen för garantivillkoren som gäller i det nya landet.

En skyldighet att utföra service inom ramen för garantin föreligger endast om:

• produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt de tekniska specifikationerna som gäller i landet där anspråket framställs,

• produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt installationsanvisningarna och säkerhetsinformationen i bruksanvisningen.

Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s produkter:

Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst för att:

1. framställa ett anspråk under denna garanti.

2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel.

Servicen omfattar dock inte förklaringar / beskrivningar som relaterar till:

• IKEAs övergripande köksinstallation,

• anslutningar till elnätet (om produkten levereras utan nätkabel och stickkontakt) eller till vatten- eller gastillförsel eftersom dessa anslutningar måste utföras av en auktoriserad servicetekniker,

3. be om förklaring beträffande bruksanvisningens innehåll och specifikationerna för IKEA-produkten.

För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt, ber vi dig noga läsa igenom installationsanvisningarna och/eller bruksanvisningen i denna handbok, innan du kontaktar oss.

Hur når du oss om du behöver service?

SVENSKA

Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista över IKEA:s auktoriserade kontakter och nationella telefonnummer.

För att kunna ge dig en snabbare service rekommenderar vi att du använder det specifika telefonnummer som listas i slutet av denna handbok. Använd alltid telefonnumret i den handbok som avser produkten du behöver ha hjälp med. Innan du kontaktar oss, se till att du har artikelnumret (den 8-siffriga koden) till hands för aktuell produkt.

SPARA

FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!

Försäljningskvitto är ditt bevis på köpet och krävs för att garantin skall gälla. Observera att försäljningskvittot också anger

IKEA:s produktnamn och artikelnummer (8-siffrig kod) för varje produkt som du har köpt.

Behöver du extra hjälp?

För övriga frågor om dina produkter som inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst, kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEAbutik. Vi rekommenderar att du noga läser igenom produktdokumentationen innan du kontaktar oss.

35

ÍSLENSKA 36

Efnisyfirlit

Öryggisupplýsingar

Öryggisleiðbeiningar

Innsetning

Vörulýsing

Fyrir fyrstu notkun

Dagleg notkun

Að nota fylgihluti

Viðbótarstillingar

40

41

42

42

36

37

39

40

Góð ráð

Umhirða og þrif

Bilanaleit

Tæknigögn

Orkunýtni

UMHVERFISMÁL

IKEA-ÁBYRGÐ

Með fyrirvara á breytingum.

Öryggisupplýsingar

Fyrir uppsetningu og notkun heimilistækisins skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn er ekki

ábyrgur fyrir tjóni ef röng uppsetning eða notkun veldur meiðslum og skemmdum. Alltaf skal geyma leiðbeiningarnar með tækinu til síðari notkunar.

43

44

46

47

48

49

49

Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga

Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyneða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu, mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef

þau skilja hættuna sem því fylgir.

Leyfðu ekki börnum að leika sér með tækið.

Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á viðeigandi hátt.

Halda skal börnum og gæludýrum fjarri heimilistækinu þegar

það er í gangi eða þegar það kólnar. Aðgengilegir hlutar eru heitir.

Ef heimilistækið er með barnalæsingu ætti hún að vera virkjuð.

Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á heimilistækinu án eftirlits.

ÍSLENSKA 37

Alltaf verður að halda börnum 3 ára og eldri frá þessu heimilistæki þegar það er í notkun.

Almennt öryggi

Einungis til þess hæfur aðili má setja upp þetta heimilistæki og skipta um snúruna.

VIÐVÖRUN: Heimilistækið og aðgengilegir hlutar þess hitna við notkun. Auðsýna ætti aðgát til að forðast að snerta hitaelementin. Halda skal börnum yngri en 8 ára frá tækinu nema þau séu undir stöðugu eftirliti.

Notaðu alltaf ofnhanska til að fjarlægja eða setja inn aukahluti eða ofnáhöld.

Áður en viðhald hefst skal aftengja tækið frá rafmagni.

Tryggðu að slökkt sé á tækinu áður en þú skiptir um ljósið til að forðast möguleika á raflosti.

Ekki nota gufuhreinsibúnað til að hreinsa heimilistækið.

Ekki nota sterk tærandi hreinsiefni eða beittar málmsköfur til að hreinsa glerhurðina þar sem slíkt getur rispað yfirborðið, sem getur aftur leitt til þess að glerið brotnar.

Ef rafmagnssnúra er skemmd verður framleiðandi, viðurkennd

þjónustumiðstöð eða svipað hæfur aðili að endurnýja hana til að forðast hættu vegna rafmagns.

Öryggisleiðbeiningar

Uppsetning

AÐVÖRUN!

Einungis til þess hæfur aðili má setja upp þetta heimilistæki.

• Fjarlægðu allar umbúðir.

• Ekki setja upp eða nota skemmt heimilistæki.

• Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu sem fylgja með heimilistækinu.

• Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið er fært vegna þess að það er þungt. Notaðu alltaf öryggishanska og lokaðan skóbúnað.

• Ekki draga heimilistækið á handfanginu.

• Haltu lágmarksfjarlægð frá hinum heimilistækjunum og einingunum.

• Gættu þess að heimilistækinu sé komið fyrir undir og við hliðina á traustum og stöðugum hlutum.

• Hliðar heimilistækisins verða að standa beinar og við hlið tækja eða eininga sem hafa sömu hæð.

ÍSLENSKA 38

Tenging við rafmagn

AÐVÖRUN!

Eldhætta og hætta á raflosti.

• Allar tengingar við rafmagn skulu framkvæmdar af rafverktaka með tilskilin starfsréttindi.

• Heimilistækið þarf að vera jarðtengt.

• Gakktu úr skugga um að rafmagnsupplýsingarnar á merkiplötunni passi við aflgjafann. Ef ekki, skal hafa samband við rafvirkja.

• Notaðu alltaf rétt ísetta innstungu sem ekki veldur raflosti.

• Notaðu ekki fjöltengi eða framlengingarsnúrur.

• Gakktu úr skugga um að rafmagnsklóin og snúran verði ekki fyrir skemmdum. Ef skipta þarf um rafmagnssnúru verður viðurkennd þjónustumiðstöð okkar að sjá um það.

• Ekki láta rafmagnssnúrurnar komast í snertingu við hurð tækisins, einkum þegar hurðin er heit.

• Raflostsvörn lifandi og einangraðra hluta verður að vera fest þannig að ekki sé hægt að fjarlægja hana án verkfæra.

• Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningarinnar. Gakktu úr skugga um að rafmagnsklóin sé aðgengileg eftir uppsetningu.

• Ef rafmagnsinnstungan er laus, skal ekki tengja rafmagnsklóna.

• Ekki toga í snúruna til að taka tækið úr sambandi. Taktu alltaf um klóna.

• Notaðu aðeins réttan einangrunarbúnað:

Línuvarnarstraumloka, öryggi (öryggi með skrúfgangi fjarlægð úr höldunni), lekaliða og spólurofa.

• Rafmagnsuppsetningin verður að vera með einangrunarbúnað sem leyfir þér að aftengja tækið frá stofnæð á öllum pólum. Einangrunarbúnaðurinn verður að hafa að lágmarki 3 mm snertiopnunarvídd.

• Þetta heimilistæki samræmist EBEtilskipunum.

Notkun

AÐVÖRUN!

Hætta á líkamstjóni, bruna, raflosti eða sprengingu.

• Þetta heimilistæki er eingöngu ætlað til heimilisnota.

• Breyttu ekki tæknilýsingu fyrir þetta heimilistæki.

• Gættu þess að loftræstiop séu ekki stífluð.

• Láttu heimilistækið ekki vera án eftirlits á meðan það er í gangi.

• Slökktu á heimilistækinu eftir hverja notkun.

• Farðu varlega þegar þú opnar hurð heimilistækisins á meðan það er í gangi.

Heitt loft getur losnað út.

• Notaðu ekki heimilistækið með blautar hendur eða þegar það er í snertingu við vatn.

• Beittu ekki þrýstingi á opna hurð.

• Notaðu ekki heimilistækið sem vinnusvæði eða geymslusvæði.

• Opnaðu hurð heimilistækisins varlega.

Notkun hráefna með alkóhóli getur valdið blöndu alkóhóls og lofts.

• Láttu ekki neista eða opinn eld komast í sneringu við heimilistækið þegar þú opnar hurðina.

• Settu ekki eldfim efni eða hluti sem eru blautir af eldfimum efnum nálægt eða á heimilistækið.

• Notaðu ekki örbylgjuaðgerðina til að forhita ofninn.

AÐVÖRUN!

Hætta á skaða á tækinu.

• Til að koma í veg fyrir skemmdir eða aflitun á glerungnum:

– Settu ekki álpappír beint á botn heimilistækisins.

– Settu ekki vatn beint inn í heitt heimilistækið.

ÍSLENSKA 39

– Láttu ekki raka rétti og rök matvæli vera inni í heimilistækinu eftir að matreiðslu er lokið.

– Farðu varlega þegar þú fjarlægir aukahluti eða setur þá upp.

• Aflitun á glerungnum hefur engin áhrif á getu eða frammistöðu heimilistækisins.

• Notaðu djúpa skúffu fyrir rakar kökur.

Ávaxtasafi veldur blettum sem geta verið varanlegir.

• Þetta heimilistæki er eingöngu til að matreiða með. Ekk má nota það í öðrum tilgangi, til dæmis að hita herbergi.

• Alltaf skal elda með ofnhurðina lokaða.

• Ef heimilistækið er sett upp á bak við húsgagnaþil (t.d hurð) skaltu gæta þess að hurðin sé aldrei lokuð þegar heimilistækið er í notkun. Hiti og raki geta byggst upp á bak við lokað húsgagnaþil og valdið síðari skemmdum

á heimilistækinu, húseiningunni eða gólfinu. Lokaðu ekki húsgagnaþilinu fyrr en heimilistækið hefur kólnað til fulls eftir notkun.

Umhirða og hreinsun

AÐVÖRUN!

Hætta á líkamstjóni, eldsvoða eða því að heimilistækið skemmist.

• Áður en viðhald fer fram skal slökkva á heimilistækinu og aftengja rafmagnsklóna frá rafmagnsinnstungunni.

• Gættu þess að heimilistækið sé kalt.

Hætta er á að glerplöturnar brotni.

• Endurnýjaðu glerplöturnar í ofnhurðinni strax þegar þær skemmast. Hafðu samband við viðurkennda

þjónustumiðstöð.

• Hreinsaðu heimilistækið reglulega til að yfirborðsefnin á því endist betur.

Innsetning

AÐVÖRUN!

Sjá kafla um

Öryggismál.

• Feiti og matarleifar sem verða eftir í heimilistækinu geta valdið eldsvoða og rafneistahlaupi þegar örbylgjuaðgerðin er í gangi.

• Ef þú notar ofnhreinsi skaltu hlýða

öryggisleiðbeiningunum á umbúðunum.

Ofnljósið

• Sú tegund ljósaperu eða halógenlampa sem notuð er fyrir þetta tæki er aðeins

ætluð heimilistækjum. Ekki nota það sem heimilisljós.

AÐVÖRUN!

Hætta á raflosti.

• Áður en skipt er um ljósið, skal aftengja heimilistækið frá rafmagnsinntakinu.

• Einungis skal nota ljósaperur sem hafa sömu eiginleika.

Förgun

AÐVÖRUN!

Hætta á líkamstjóni eða köfnun.

• Aftengdu tækið frá rafmagni.

• Klipptu rafmagnssnúruna af upp við heimilistækið og fargaðu henni.

• Fjarlægðu hurðina til að koma í veg fyrir að börn eða dýr geti lokast inni í tækinu.

• Umbúðaefni :

Umbúðirnar eru umhverfisvænar og endurvinnanlegar. Plasthlutar eru merktir með alþjóðlegum skammstöfunum t.d. PE

PS o.s.frv. Fargaðu umbúðaefninu í til

þess ætluðum gámum á sorpförgunarstöðinni á staðnum.

Þjónusta

• Hafðu samband við viðurkennda

þjónustumiðstöð til að gera við heimilistækið.

• Notaðu eingöngu upprunalega varahluti.

ÍSLENSKA

Samsetning

Farðu eftir samsetningarleiðbeiningunum við uppsetningu.

Rafmagnsuppsetning

AÐVÖRUN!

Aðeins viðurkenndur einstaklingur má sjá um raflagnavinnuna.

Vörulýsing

Almennt yfirlit

2 3 4

1

5

6

8

7

4

3

2

1

Framleiðandinn er ekki ábyrgur ef þú fylgir ekki

öryggisvarúðarráðstöfununum í

öryggisköflunum.

Þetta heimilistæki er aðeins afhent með rafmagnssnúru.

1

Stjórnborð

2

Vísir fyrir hitastig

3

Hnúður fyrir hitastigið

4 Hnúður fyrir aðgerðir ofnsins

5

Loftop fyrir kæliviftuna

6

Ljós

7

Merkiplata

8 Hillustöður

40

Aukabúnaður

• Vírhilla x 1

Fyrir eldunaráhöld, kökuform, steikur.

Fyrir fyrstu notkun

AÐVÖRUN!

Sjá kafla um

Öryggismál.

Fyrsta hreinsun

Fjarlægðu allan aukabúnað úr tækinu.

• Bökunarplata x 1

Fyrir kökur og smákökur.

Sjá kaflann „Umhirða og hreinsun“.

Hreinsaðu tækið og aukabúnaðinn fyrir fyrstu notkun.

Settu aukabúnaðinn aftur í upphaflega stöðu sína.

ÍSLENSKA 41

Forhitun

Forhitaðu tóman ofninn til að brenna burt

þá fitu sem er eftir.

1. Stilltu aðgerðina og hámarkshitastigið.

2. Láttu heimilistækið vinna í eina klukkustund.

Fylgihlutir geta orðið heitari en venjulega.

Heimilistækið getur gefið frá sér lykt og reyk. Þetta er eðlilegt. Gættu þess að loftflæði í herberginu sé nægjanlegt.

Vélræna barnalæsingin notuð

Ofninn er með uppsetta barnalæsingu og hún er virk. Hún er undir stjórnborðinu hægra megin.

Til að opna ofnhurðina með uppsettri barnalæsingu skal setja handfang barnalæsingarinnar upp eins og sést á myndinni.

Lokaðu ofnhurðinni án þess að toga í barnalæsinguna.

Til að fjarlægja barnalæsinguna skal opna ofninn og fjarlægja barnalæsinguna með torx-lyklinum. Torx-lykillinn er í fylgihlutapoka ofnsins.

Skrúfaðu skrúfuna aftur inn í gatið þegar þú hefur fjarlægt barnalæsinguna.

Dagleg notkun

AÐVÖRUN!

Sjá kafla um

Öryggismál.

Virkjun og afvirkjun heimilistækisins

1. Snúðu hnúðnum fyrir ofnstillingar á ofnstillingu.

2. Snúðu hnúðnum fyrir hitastig á hitastig.

Vísir fyrir hitastig kviknar á meðan hitastigið

í tækinu hækkar.

3. Til að gera tækið óvirkt skal snúa hnúðnum fyrir pfnaðgerðir og hnúðnum fyrir hitastig í stöðuna Slökkt.

ÍSLENSKA 42

Ofnaðgerðir

Ofnaðgerð

Slökkt-staða

Notkun

Slökkt er á heimilistækinu.

Ljós Til að kveikja á ljósinu án eldunaraðgerðar.

Undirhiti

Hefðbundið (yfirog undirhiti)

Yfirhiti

Til að baka kökur með stökkum eða hörðum botni. Einungis neðsta hitaelementið er virkt.

Til að baka og steikja á einni hæð í ofninum. Bæði efsta og neðsta hitaelementið er virkt á sama tíma.

Til að fullgera eldaða rétti. Einungis efsta hitaelementið er virkt.

Að nota fylgihluti

AÐVÖRUN!

Sjá kafla um

Öryggismál.

Aukabúnaðurinn settur í

Vírhilla:

Ýttu hillunni milli stýristanganna á hillustoðinni og gakktu úr skugga um að fóturinn snúi niður.

Bökunarplata:

Ýttu bökunarplötunni milli stýristanganna á hillustoðinni.

Viðbótarstillingar

Kælivifta

Þegar tækið gengur kviknar sjálfvirkt á kæliviftunni til að halda flötum tækisins svölum. Ef þú slekkur á heimilistækinu stöðvast kæliviftan.

ÍSLENSKA 43

Öryggishitastillir

Röng notkun tækisins eða bilun í íhlutum getur orsakað hættulega ofhitnun. Til að koma í veg fyrir þetta, hefur ofninn

Góð ráð

öryggishitastilli sem rýfur rafmagnstenginguna. Ofninn kveikir sjálfkrafa á sér aftur þegar hitastigið lækkar.

Almennar upplýsingar

• Þegar þú forhitar skaltu fjarlægja vírhillurnar og bakkana úr ofnhólfinu til að fá sem hröðust afköst.

• Heimilistækið hefur fjórar hillustöður.

Teldu hillustöðurnar að neðan frá botni tækisins.

• Raki getur þéttst í heimilistækinu eða á glerplötum hurðarinnar. Þetta er eðlilegt.

Haltu þig alltaf frá heimilistækinu þegar

þú opnar hurð þess á meðan þú ert að elda. Ef þú tekur eftir raka inni í ofninum skaltu halda hurðinni opinni í nokkrar mínútur.

• Hreinsaðu rakann eftir hverja notkun heimilistækisins.

• Ekki setja hlutina beint á botn heimilistækisins og ekki hylja einingarnar með álpappír þegar þú eldar. Það getur breytt árangrinum af bakstrinum og skemmt glerungshúðina.

Kökur bakaðar

• Opnaðu ekki ofnhurðina fyrr en 3/4 baksturstímans eru liðnir

Eldunartafla

Matvæli

Eldun á kjöti og fiski

• Notaðu djúpa pönnu fyrir mjög feitan mat til að koma í veg fyrir að blettir sem geta verið varanlegir komi í ofninn.

• Láttu kjötið standa í um það bil 15 mínútur áður en þú skerð það svo að vökvinn seytli ekki út.

• Til að koma í veg fyrir of mikinn reyk í ofninum á meðan verið er að steikja skal bæta svolitlu vatni í ofnskúffuna. Til að koma í veg fyrir þéttingu reyks skal bæta við vatni í hvert sinn sem það gufar upp.

Eldunartímar

Eldunartímar fara eftir tegund matvæla,

þéttni þeirra og magni.

Í byrjun skaltu fylgjast með frammistöðunni

þegar þú eldar. Finndu bestu stillingarnar

(hitastillingu, eldunartíma, o.s.frv.) fyrir eldunaráhöldin þín, uppskriftir og skammta

þegar þú notar þetta tæki.

Aðgerð Hillustaða Hitastig (°C) Tími (mín)

1

Magn

(kg)

1

Svínakjöt / lambakjöt

Kálfakjöt / Nautakjöt

2

2

180

190

110 - 130

70 - 100

1,2

1,5

Kjúklingur / Kanína

Önd

2

1

190

160

70 - 80

120 - 150

ÍSLENSKA 44

-

2

-

1

1

1

4

1

3

Magn

(kg)

1

Matvæli

Gæs

Kalkúnn

Fiskur

Fylltir pepperóní-tómatar / Steiktar kartöflur

Skyndikökur

Bökur

Smákökur

Lasagna

Hvítt brauð

Pítsa

Aðgerð Hillustaða Hitastig (°C)

1

1

2

2

2

2

3

2

2

1

160

180

190

190

160

160

140

180

190

190

Tími (mín)

150 - 200

210 - 240

30 - 40

50 - 70

45 - 55

80 - 100

25 - 35

45 - 60

50 - 60

25 - 35

Umhirða og þrif

AÐVÖRUN!

Sjá kafla um

Öryggismál.

Athugasemdir um hreinsun

• Hreinsaðu tækið að framan með mjúkum klút með volgu vatni og hreinsiefni.

• Til að hreinsa málmfleti skal nota sérstakt hreinsiefni.

• Hreinsaðu ofninn að innan eftir hverja notkun. Uppsöfnun fitu og annarra matarleifa kann að leiða til eldsvoða.

• Hreinsaðu langvarandi óhreinindi með sérstökum ofnahreinsi.

• Hreinsaðu alla aukahluti eftir hverja notkun og láttu þá þorna. Notaðu mjúkan klút með volgu vatni og hreinsiefni.

• Ef þú ert með fylgihluti sem matur festist ekki við skal ekki hreinsa þá með hörðum efnum, hlutum með beittum brúnum eða í uppþvottavél. Það getur valdið skemmdum á viðloðunarfríu húðinni.

Heimilistæki úr ryðfríu stáli eða áli

Hreinsaðu ofnhurðina aðeins með rökum klút eða svampi.

Þurrkaðu hana með mjúkum klút.

Ekki nota stálull, sýrur eða svarfefni þar sem þau geta skemmt yfirborð ofnsins.

Hreinsaðu stjórnborð ofnsins með sömu varúðarráðstöfunum.

ÍSLENSKA 45

Hurðarþéttingin hreinsuð

• Athugaðu reglulega hurðarþéttinguna.

Hurðarþéttingin er umhverfis ramma ofnrýmisins sjálfs. Ekki nota tækið ef hurðarþéttingin er skemmd. Hafðu samband við viðgerðaþjónustuna.

• Til að hreinsa hurðarþéttinguna, skal nota mjúkan klút með volgu vatni og milda sápu.

Ofnhurðin hreinsuð

Ofnhurðin er með tvær glerplötur. Þú getur fjarlægt ofnhurðina og innri glerplötuna til að hreinsa hana.

Ofnhurðin getur lokast ef þú reynir að fjarlægja innri glerplötuna áður en þú fjarlægir ofnhurðina.

1

VARÚÐ!

Ekki nota heimilistækið

án innri glerplötunnar.

2

3 4

5

Lokaðu ofnhurðinni hálfa leið að fyrstu lokunarstöðu.

Togaðu síðan fram

á við og fjarlægðu hurðina úr sæti sínu.

6

Settu hurðina á mjúkan klút á stöðugu undirlagi.

90°

7

Losaðu læsingarkerfið til að fjarlægja innri glerplötuna.

Snúðu festingunum tveimur um 90° og fjarlægðu þær úr sætum sínum.

Opnaðu hurðina til fulls og haltu hurðarlömunum tveimur.

Lyftu og snúðu

örmunum á lömunum tveimur.

1

2

Lyftu fyrst varlega og fjarlægðu síðan glerplötuna.

Hreinsaðu glerplötuna með vatni og sápu.

Þurrkaðu glerplötuna varlega.

ÍSLENSKA 46

Þegar hreinsun er lokið skaltu setja glerplötuna og ofnhurðina í. Framkvæmdu skrefin hér að ofan í öfugri röð.

Sáldprentunarsvæðið verður að snúa að innri hlið hurðarinnar. Gakktu úr skugga um eftir uppsetninguna að yfirborð glerplöturammans á sáldprentunarsvæðunum sé ekki gróft viðkomu.

Gakktu úr skugga um að þú setjir innri glerplötunar rétt í sætin.

Skipt um ljósið

Settu klút á botn heimilistækisins. Það kemur

í veg fyrir skemmdir á glerhlíf ljóssins og á ofnrýminu.

AÐVÖRUN!

Hætta á raflosti!

Aftengdu öryggið áður en þú skiptur um peru.

Ofnljósið og glerhlífin geta verið heit.

1. Slökktu á heimilistækinu.

2. Taktu öryggin úr öryggjahólfinu eða slökktu á útsláttarrofanum.

3. Snúðu glerhlífinni rangsælis til að fjarlægja hana.

4. Hreinsaðu glerhlífina.

5. Endurnýjaðu peruna í ofnljósinu með 25

W, 230 V (50 Hz), 300 °C hitaþolinni ljósaperu fyrir ofn (tegund tengingar:

E14).

6. Settu glerhlífina á.

Bilanaleit

AÐVÖRUN!

Sjá kafla um

Öryggismál.

Hvað skal gera ef...

Vandamál

Ofninn hitnar ekki.

Ofninn hitnar ekki.

Hugsanleg orsök

Slökkt er á ofninum.

Öryggi hefur sprungið.

Úrlausn

Kveiktu á ofninum.

Gakktu úr skugga um að öryggi sé orsök bilunarinnar. Ef

öryggið springur aftur og aftur skal hafa samband við rafvirkjameistara.

ÍSLENSKA 47

Vandamál

Ljósið virkar ekki.

Gufa og raki sest á matinn og inn í ofnrýmið.

Hugsanleg orsök

Ljósið er bilað.

Þú hafðir réttinn of lengi inni

í ofninum.

Úrlausn

Endurnýjaðu ljósið.

Ekki hafa réttina lengur í ofninum en 15 - 20 mínútur eftir að eldunarferli er lokið.

Þjónustugögn

Ef þú getur ekki leyst vandamálið sjálf(ur) skaltu hafa samband við viðurkennda

þjónustumiðstöð.

Þau nauðsynlegu gögn sem

þjónustumiðstöðin þarf á að halda eru á merkiplötunni. Merkiplatan er á fremri ramma ofnrýmis heimilistækisins. Ekki skal fjarlægja merkiplötuna úr rými tækisins.

Gerð (MOD.)

Vörunúmer (PNC)

Við mælum með að þú skrifir upplýsingarnar hérna:

.........................................

.........................................

Raðnúmer (S.N.) .........................................

Tæknigögn

Tæknilegar upplýsingar

Mál (innri)

Svæði bökunarplötu

Efra hitunarelement

Neðra hitunarelement

Allur ofninn (Yfir- + Undir-)

Ofnljós

Kælivifta

Heildarmálgildi

Spenna

Breidd

Hæð

Dýpt

1140 cm²

800 W

1000 W

1800 W

15 W

25 W

1850 W

230 V

408 mm

328 mm

416 mm

ÍSLENSKA 48

Tíðni

Fjöldi aðgerða

50 Hz

3

Orkunýtni

Vöruupplýsingar í samræmi við ESB 66/2014

Auðkenning gerðar

Orkunýtnistuðull

LAGAN OV3 201.521.96

106,4

Orkunotkun með venjulegu álagi, hefðbundin stilling 0,83 kWh/hringrás

Fjöldi holrúma 1

Hitagjafi

Magn

Rafmagn

55 l

Tegund ofns

Massi

Innbyggður ofn

26.0 kg

EN 60350-1 - Rafmagnseldunartæki til heimilisnota - 1. hluti: Eldavélar, ofnar, gufuofnar og grill - Aðferðir til að mæla frammistöðu.

Orkusparnaður

Heimilistækið hefur eiginleika sem hjálpa

þér að spara orku við hversdagslega matreiðslu.

• Almennar vísbendingar

– Gættu þess að ofnhurðin sé almennilega lokuð þegar tækið er í gangi og haltu henni lokaðri eins mikið og hægt er meðan á matreiðslu stendur.

– Notaðu málmdiska til að auka orkusparnað.

– Ef hægt er skal setja matinn inn í ofninn án þess að hita hann.

– Þegar eldun tekur lengri tíma en 30 mínútur skaltu lækka ofnhitann eins mikið og hægt er 3 - 10 mínútum

áður en eldun er lokið, eftir því hversu langan tíma tekur að elda.

Hitinn inni í ofninum mun halda

áfram að elda.

– Notaðu afgangshitann til að hita upp aðra rétti.

• Halda matnum heitum - ef þú vilt nota afgangshitann til að halda máltíð heitri skaltu velja lægstu mögulegu hitastillingu.

ÍSLENSKA 49

UMHVERFISMÁL

Endurvinna þarf öll efni merkt tákninu .

Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpílát til endurvinnslu. Leggið ykkar að mörkum til verndar umhverfinu og heilsu manna og dýra og endurvinnið rusl sem fylgir raftækjum og raftrænum búnaði. Hendið

IKEA-ÁBYRGÐ

Hvað gildir IKEA-ábyrgðin lengi?

Þessi ábyrgð gildir í fimm (5) ár frá upphaflegum kaupdegi heimilistækis þíns hjá IKEA, nema heimilistækið nefnist

LAGAN, en þá gildir ábyrgðin í tvö (2) ár.

Framvísa þarf upprunalegu sölukvittuninni til sönnunar á kaupunum. Ef gert er við heimilistækið á meðan það er í ábyrgð, framlengir það ekki ábyrgðartíma tækisins,

Hvaða heimilistæki eru ekki í fimm (5) ára

ábyrgð hjá IKEA?

Heimilistækjalínan sem nefnist LAGAN og

öll heimilistæki keypt hjá IKEA fyrir 1. ágúst

2007.

Hver sér um þjónustuna?

Þjónustuaðili IKEA veitir þjónustuna í gegnum eigin viðgerðarþjónustu eða samþykkta samstarfsviðgerðarþjónustu.

Hvað nær þessi ábyrgð yfir?

Ábyrgðin nær yfir bilanir á heimilistækinu, sem orsakast af göllum í smíði þess eða efniviði frá þeim degi sem það var keypt hjá IKEA. Þess ábyrgð gildir eingöngu fyrir heimilisnotkun. Undantekningarnar eru taldar upp undir fyrirsögninni "Hvað nær

þessi ábyrgð ekki yfir?" Innan

ábyrgðartímans nær ábyrgðin yfir kostnað af viðgerð vegna bilunar, þ.e. viðgerðir, varahluti, vinnu og ferðir, að því tilskildu að ekki heimilistækjum sem merkt eru með tákninu í venjulegt heimilisrusl. Farið með vöruna í næstu endurvinnslustöð eða hafið samband við sveitarfélagið.

heimilistækið sé aðgengilegt til að gera við

án sérstakra útgjalda. Um þessa skilmála gilda viðmiðunarreglur ESB (Nr. 99/44/EG) og reglugerðir hlutaðeigandi lands. Íhlutir sem teknir eru úr þegar skipt er um íhluti verða eign IKEA.

Hvað gerir IKEA til að leysa vandamálið?

Þjónustuaðili, skipaður af IKEA, mun skoða vöruna og taka einn ákvörðun um það hvort

þessi ábyrgð nái yfir hana. Ef ábyrgðin telst ná yfir heimilistækið mun þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsfyrirtæki annað hvort gera við gölluðu vöruna eða skipta henni fyrir sömu eða sambærilega vöru, og er ákvörðun um það alfarið í þeirra höndum.

Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?

• Venjulegt slit.

• Skemmdir af ásettu ráði eða vegna vanrækslu, skemmdir vegna þess að notkunarleiðbeiningum hefur ekki verið fylgt, skemmdir vegna rangrar uppsetningar eða vegna þess að tengt er við ranga rafspennu, skemmdir sem stafa af efnafræðilegum eða rafefnafræðilegum viðbrögðum, ryði, tæringu eða vatni, þar með talið en ekki eingöngu skemmdir sem stafa af miklu kalki í vatni og skemmdir sem stafa af

óeðlilegum umhverfisaðstæðum.

• Hluti sem eyðast eins og rafhlöður og perur.

ÍSLENSKA 50

• Hluti sem hafa enga virkni eða eru eingöngu til skrauts og hafa ekki áhrif á venjulega notkun tækisins, þar með taldar rispur og hugsanlegan litamun.

• Skemmdir sem verða fyrir slysni vegna aðskotahluta eða -efna, hreinsunar eða losunar stíflna í síum, frárennsliskerfum eða sápuhólfum.

• Skemmdir á eftirfarandi hlutum: keramíkgleri, aukahlutum, leirtaus- og hnífaparakörfum, aðrennslis- og frárennslisrörum, þéttum, perum og peruhlífum, skjáum, hnöppum, hlífum og hlífapörtum. Nema sannanlegt sé skemmdirnar séu tilkomnar vegna framleiðslugalla.

• Tilfelli þegar tæknimaður skoðar heimilistækið og finnur engan galla.

• Viðgerðir ekki framkvæmdar af

þjónustuaðilum skipuðum af okkur og/eða samþykktum þjónustuaðila sem við eigum samning við eða notaðir hafa verið varahlutir sem ekki eru upprunalegir.

• Viðgerðin er tilkomin vegna uppsetningar sem var röng eða ekki í samræmi við tæknilýsingu.

• Notkun heimilistækisins annars staðar en inni á heimilinu, þ.e. í atvinnuskyni.

• Skemmdir við flutninga. Ef viðskiptavinur flytur vöruna heim til sín eða á annað heimilisfang, er IKEA ekki ábyrgt fyrir hugsanlegum skemmdum sem verða við flutningana.

Hins vegar ef IKEA afhendir vöruna á afhendingarheimilisfang viðskiptavinarins, þá nær þessi ábyrgð yfir skemmdir sem verða við flutningana.

• Kostnað við að setja upp IKEAheimilistækið í fyrsta sinn. Hins vegar ef

þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsviðgerðarþjónusta gerir við eða skiptir heimilistækinu samkvæmt skilmálum þessarar ábyrgðar, mun

þjónustuaðilinn eða samþykkta samstarfsviðgerðarþjónustan setja heimilistækið aftur upp eftir viðgerðina eða setja upp nýja heimilistækið, ef með

þarf.

Þessi takmörkun á ekki við um verk sem unnið er án mistaka af sérhæfðum aðila með tilskilin réttindi sem notar upprunalega varahluti okkar, í þeim tilgangi að aðlaga heimilistækið að tæknilegum öryggiskröfum annars ESB-lands.

Hvernig landslögin gilda

IKEA-ábyrgðin veitir þér tiltekin lagaleg réttindi, sem samræmast eða ná út fyrir kröfurnar í viðkomandi landi. Þessir skilmálar takmarka þó ekki á neinn hátt réttindi neytenda sem lýst er í lögum viðkomandi lands.

Gildissvæði

Fyrir heimilistæki sem keypt eru í einu ESBlandi og síðan flutt til annars ESB-lands gildir þessi þjónusta innan ramma þeirra

ábyrgðarskilmála sem teljast eðlilegir í nýja landinu. Skuldbinding til að gera við heimilistækið innan ramma ábyrgðarinnar er eingöngu til staðar ef heimilistækið samræmist og er sett upp í samræmi við:

• tæknikröfur landsins þar sem

ábyrgðarkrafan er gerð;

• samsetningarleiðbeiningarnar og

öryggisupplýsingarnar í notendahandbókinni;

Sérstök eftirsöluþjónusta (After Sales

Service) fyrir IKEA-heimilistæki:

Ekki hika við að hafa samband við eftirsöluþjónustu IKEA til að:

1. óska eftir viðgerð sem þessi ábyrgð nær yfir;

2. fá leiðbeiningar um hvernig á að setja

IKEA-heimilistækið inn í til þess ætlaða

IKEA-eldhúsinnréttingu. Þjónustan veitir ekki nánari leiðbeiningar í tengslum við:

• uppsetningu á IKEA-eldhúsi í heild;

• tengingu við rafmagn (ef kló og snúra fylgja ekki með tækinu) eða við vatn eða gas, þar sem samþykktur

ÍSLENSKA 51

viðgerðaraðili þarf að sjá um slíkar tengingu.

3. óska eftir nánari útskýringu á efni notendahandbókarinnar eða tæknilýsingu IKEA-heimilistækisins.

Til þess að við getum aðstoðað þig sem best skaltu lesa samsetningarleiðbeiningar og/eða notendahandbókarhluta þessa bæklings vandlega áður en þú hefur samband við okkur.

Leiðir til að ná í okkur ef þú þarfnast aðstoðar

Til að fá svör við öðrum spurningum sem ekki tengjast eftirsöluþjónustu heimilistækisins þíns skaltu hringja í

þjónustusíma næstu IKEA-verslunar. Við mælum með að lesa bæklingana sem fylgdu heimilistækinu áður en þú hefur samband við okkur.

Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir alla tengiliði á vegum IKEA og viðeigandi símanúmer í hverju landi.

Til þess að geta veitt þér hraðari

þjónustu mælum við með því að

þú notir eingöngu símanúmerin sem gefin eru upp aftast í þessari handbók. Notaðu alltaf númerin sem gefin eru upp í bæklingnum fyrir það tiltekna heimilistæki sem

þú þarft aðstoð fyrir. Áður en þú hringir í okkur skaltu vera viss um að hafa handtækt IKEAvörunúmerið (8 stafa talnarunu) fyrir heimilistækið sem þú þarft aðstoð okkar við.

GEYMDU SÖLUKVITTUNINA!

Hún er þín staðfesting á kaupunum og skilyrði þess að

ábyrgðin gildi. Athugaðu að á kvittuninni sést jafnframt IKEAvöruheiti og -númer (8 stafa talnaruna) hvers heimilistækis sem þú keyptir.

Þarftu frekari hjálp?

52

C o u n t r y

België

B e l g i q u e

България

Česká republika

P h o n e n u m b e

070 246016

00359888164080

0035924274080

246 019721 r

T a

C a l l F e e

Binnenlandse gesprekskosten ir f d e s a p p e l s n a it o n a u x

Такса за повикване от страната

Cena za místní hovor

8 tot 20 Weekdagen

8

O p e n

à 2 0 i n g it m e

.

E n s e m a i n e

Danmark 70 15 09 09 Landstakst

От 9 до 18 ч в работни дни

8 až 20 v pracovních dnech man. - fre. 09.00 - 20.00

lør. 09.00 - 16.00

1 søndag pr. måned, normalt første søndag i måneden

Deutschland

Ελλάδα

España

France

Hrvatska

Ireland

Ísland

Italia

Κυπρος

Lietuva

Schweiz

S u i s s e

Svizzera

Slovensko

+49 1806 33 45

32*

211 176 8276

91 1875537

0170 36 02 05

* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung aus dem Mobilfunknetz

Υπεραστική κλήση

Tarifa de llamadas nacionales

Tarif des appels nationaux

00385 1 6323 339

0 14845915

5880503

02 00620818

22 030 529

5 230 06 99

Magyarország 061 998 0549

Nederland

0900 235 45 32 en/of

0900 BEL IKEA

N o r g e 8 1 5 2 2 0 5 2

Österreich

Polska

Portugal

România

Россия

Suomi

Sverige

Türkiye

Україна

S l o v e n ji a

С р б и ј а

0810 300486

012 297 8787

211557985

021 211 08 88

Belföldi díjszabás

15 cent/min., starttarief 4.54 cent en gebruikelijke belkosten

T a k s t i n n l a n d max. 10 Cent/min.

Stawka wg taryfy krajowej

Chamada Nacional

Tarif apel naţional

8 495 6662929 Действующие телефонные тарифы

031 5500 324

(02) 3300 2554

030 6005203

0775 700 500

212 244 0769

044 586 2078

United Kingdom 020 3347 0044

Trošak poziva 27 lipa po minuti

National call rate

Innanlandsgjald fyrir síma

Tariffa applicata alle chiamate nazionali

Υπεραστική κλήση

Nacionalinių pokalbių tarifai

Tarif für Anrufe im Bundesgebiet

T a ir f d e s a p p e l s n a it o n a u x

Tariffa applicata alle chiamate nazionali

Cena vnútroštátneho hovoru

Lankapuhelinverkosta

0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min

Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min lokalsamtal (lokal taxa)

Ulusal arama ücreti

Міжміськи дзвінки платні

National call rate w w w i.

k e a .

c o m w w w i.

k e a .

c o m

Werktags von 8.00 bis 20.00

8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες

De 8 a 20 en días laborables

9 à 21. En semaine radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00

8 till 20 Weekdays

9 til 18. Virka daga dalle 8 alle 20 nei giorni feriali

8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00

Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45

Hétköznap 8 és 10 óra között ma - vr 08.00 - 20.00, zat 09.00 - 20.00

(zondag gesloten)

8 it l 2 0 u k e d a g e r

Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr

Od 8 do 20 w dni robocze

9 às 21. Dias de Semana

*excepto feriados

8 - 20 în zilele lucrătoare с 8 до 20 по рабочим дням

Время московское

8 bis 20 Werktage

8 à 2 0 .

E n s e m a i n e dalle 8 alle 20 nei giorni feriali

8 až 20 v pracovných dňoch arkipäivisin 8.00 - 20.00 mån-fre 8.30 - 20.00

lör-sön 9.30 - 18.00

Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar

9 - 21 В робочі дні

9 till 21. Weekdays

*

53

54

55

© Inter IKEA Systems B.V. 2016

21552

AA-1183200-2

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents

Languages

Only pages of the document in Finnish were displayed