Garmin Vector™ 3 Ohjekirja

Garmin Vector™ 3 Ohjekirja
2
8
3
9
4
5
6
7
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
10
11
12
13
3
5
TÄRKEITÄ TURVALLISUUS- JA TUOTETIETOJA
VAROITUS
Seuraavien varoitusten laiminlyönti voi aiheuttaa onnettomuuden, joka voi johtaa kuolemaan tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Terveysvaroitukset
• Keskustele aina lääkärin kanssa ennen kunto-ohjelman aloittamista tai muuttamista.
• Garmin laite, lisävarusteet ja niihin liittyvät tiedot on tarkoitettu ainoastaan vapaa-ajan tarkoituksiin, ei
lääketieteellisiin eikä diagnosointiin tai sairauksien tai oireiden hoitamiseen, parantamiseen tai
ehkäisemiseen.
• Vector järjestelmää käyttävän pyöräilijän enimmäispaino on 105 kg (231 lb.). Painorajan ylittäminen
voi aiheuttaa pyöräilijälle henkilövahinkoja ja omaisuusvahinkoja.
Polkupyörän varoitukset
• Käytä polkupyörää aina turvallisesti ja harkiten.
• Varmista, että pyörä ja varusteet on huollettu asianmukaisesti ja kaikki osat on asennettu oikein.
Poljinten ja klossien varoitukset
Jos näitä ohjeita ei noudateta, klossit eivät välttämättä kiinnity oikein, mikä voi aiheuttaa vakavia
vammoja.
• Lue kaikki ohjeet huolellisesti, ennen kuin asennat osat ja lähdet ajamaan.
• Tutustu poljinten lukitusmekanismiin, ennen kuin lähdet ajamaan.
• Harjoittele kengän lukitsemista polkimeen ja irrottamista siitä useita kertoja ennen ajamista. Pidä
toinen jalka maassa.
• Harjoittele aluksi ajamista tasaisella alustalla.
• Pidä poljinten ja klossien pinnat puhtaina.
• Älä upota osia veteen tai puhdista niitä painepesurilla.
• Kävele varovasti, kun klossit ovat kiinni. Älä kävele pitkiä matkoja klossit jalassa.
• Tarkista klossit ja polkimet säännöllisesti kulumisen varalta.
• Vaihda kuluneet klossit tai poljinten rungot ainoastaan Garmin osiin. Kysy lisätietoja Garmin myyjältä
tai katso Garmin sivustoa.
Akkuvaroitukset
Lisävarusteessa voi käyttää nappiparistoja.
Jos näitä ohjeita ei noudateta, akun käyttöikä saattaa lyhentyä, tai akku saattaa vahingoittaa laitetta tai
aiheuttaa tulipalon, palovammoja, akkunestevuodon ja/tai fyysisiä vammoja.
• Älä pura, muuta, muokkaa, lävistä tai vahingoita laitetta tai akkuja.
• Älä altista laitetta, akkuja tai paristoja tulelle, räjähdyksille tai muille vaaroille.
• Älä irrota vaihdettavia akkuja terävällä esineellä.
•
PIDÄ AKUT POISSA LASTEN ULOTTUVILTA.
ÄLÄ KOSKAAN LAITA AKKUJA SUUHUN. Ne voivat aiheuttaa kemiallisia palovammoja,
vahingoittaa pehmytkudoksia ja aiheuttaa kuoleman. Ne voivat aiheuttaa vakavia palovammoja
kahden tunnin kuluessa nielemisestä. Ota yhteys lääkäriin välittömästi.
HUOMAUTUS
Seuraavan ilmoituksen laiminlyönti voi aiheuttaa vammoja, vaurioittaa omaisuutta tai heikentää laitteen
toimintaa.
Akkuilmoitukset
• Älä upota laitetta, akkuja tai paristoja veteen tai muihin nesteisiin.
• Älä jätä laitetta lähelle lämmönlähdettä tai kuumaan paikkaan, kuten auringossa olevaan
valvomattomaan ajoneuvoon. Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen ajoneuvosta tai säilyttämällä
sitä pois suorasta auringonpaisteesta, esimerkiksi hansikaslokerossa.
• Älä käytä laitetta paikassa, jonka lämpötila on matalampi tai korkeampi kuin tuotteen pakkauksessa
olevassa painetussa oppaassa.
• Kun et käytä laitetta pitkään aikaan, säilytä sitä tuotteen pakkauksessa olevan painetun oppaan
mukaisessa lämpötilassa.
• Vaihdettavat nappiparistot saattavat sisältää perkloraattimateriaalia. Saattaa vaatia erityiskäsittelyä.
Lisätietoja on osoitteessa www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
• Hävitä laite/akut/paristot paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Tuotteiden ympäristöohjelmat
Tietoja yhtiön Garmin tuotteiden kierrätysohjelmasta sekä WEEE-, RoHS-, REACH-ohjelmista ja muista
ohjelmista on osoitteessa www.garmin.com/aboutGarmin/environment.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on nähtävissä osoitteessa www.garmin.com
/compliance.
Vector Rajoitettu takuu
TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ANTAA KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAIN MUKAISIA OIKEUKSIA,
JOIDEN LISÄKSI KÄYTTÄJÄLLÄ SAATTAA OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN
JA ALUEEN MUKAAN. GARMIN EI SULJE POIS, RAJOITA EIKÄ KESKEYTÄ MUITA LAIN MUKAISIA
OIKEUKSIA, JOITA KÄYTTÄJÄLLÄ SAATTAA OLLA ASUINMAANSA TAI ALUEENSA MUKAAN.
KÄYTTÄJÄ VOI SAADA LISÄTIETOJA ASIASTA TUTKIMALLA MAANSA TAI ALUEENSA LAKEJA.
Muilla kuin ilmailutuotteilla on kahden vuoden materiaalien ja työn virheettömyystakuu ostopäivästä
alkaen. Tämän jakson aikana Garmin valintansa mukaan joko korjaa tai vaihtaa osat, jotka vioittuvat
normaalissa käytössä. Nämä korjaukset ja vaihdot ovat asiakkaalle maksuttomia osien ja työn osalta.
Asiakas on vastuussa kuljetuskuluista. Tämä rajoitettu takuu ei koske (i) kosmeettisia vaurioita, kuten
naarmut, kolhut ja lommot, (ii) kuluvia osia, kuten akut, ellei vaurio ole aiheutunut materiaali- tai
valmistusviasta, (iii) vahinkoja, jotka aiheutuvat onnettomuudesta, väärinkäytöstä, virheellisestä
käytöstä tai veden, tulvan, tulen tai muun luonnonilmiön aiheuttamista vaurioista, (iv) vaurioita, jotka
aiheutuvat muun kuin valtuutetun Garmin huoltohenkilön tekemistä huoltotoimenpiteistä, (v) ilman
yhtiön Garmin kirjallista lupaa muokattuun tai muutettuun tuotteeseen aiheutuneita vaurioita tai (vi)
muilla kuin yhtiön Garmin toimittamilla virta- ja/tai datakaapeleilla liitetyn laitteen vaurioita. Lisäksi
Garmin pidättää oikeuden hylätä takuuvaatimukset sellaisten tuotteiden tai palveluiden kohdalla, jotka
on hankittu ja/tai joita on käytetty minkä tahansa valtion lakien vastaisesti.Yrityksen Garmin
navigointituotteet on tarkoitettu käytettäviksi vain matkustamisen apuna eikä niitä tule käyttää
mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka edellyttää tarkkaa suunnan, etäisyyden, sijainnin tai
topografian mittausta. Garmin ei takaa karttatietojen tarkkuutta tai kattavuutta.
Lisäksi tämä rajoitettu takuu ei kata eikä Garmin korvaa Garmin navigointituotteiden suorituskyvyn
heikkenemistä, joka johtuu siitä, että tuotetta on käytetty lähellä matkapuhelinta tai muuta laitetta, jonka
käyttämät maanpäällisen laajakaistaverkon taajuudet ovat lähellä taajuuksia, joita käytetään
maailmanlaajuisissa navigointisatelliittijärjestelmissä (GNSS, Global Navigation Satellite System), kuten
GPS (Global Positioning Service) -järjestelmässä. Näiden laitteiden käyttö saattaa heikentää GNSSsignaalien vastaanottoa.
SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELTUVA LAKI ENIMMILLÄÄN SALLII, TÄSSÄ RAJOITETUSSA
TAKUUSSA ESITETYT TAKUUT JA HYVITYKSET OVAT POISSULKEVIA JA NE KORVAAVAT, JA
GARMIN NIMENOMAISESTI KIELTÄÄ, KAIKKI MUUT NIMENOMAISET, OLETETUT,
LAKISÄÄTEISET JA MUUT TAKUUT JA HYVITYKSET, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA
OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN SEKÄ LAKISÄÄTEISET HYVITYKSET. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ANTAA
KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAIN MUKAISIA OIKEUKSIA, JOIDEN LISÄKSI KÄYTTÄJÄLLÄ SAATTAA
OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN JA ALUEEN MUKAAN. JOS
SANOUTUMINEN IRTI OLETETUISTA TAKUISTA EI OLE MAAN TAI ALUEEN LAKIEN MUKAAN
MAHDOLLISTA, KYSEISTEN TAKUIDEN KESTO RAJOITTUU TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN
KESTOON. TIETYILLÄ LAINKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA EPÄSUORIEN TAKUIDEN KESTON
RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ.
GARMIN EI OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA TAKUURIKKOMUKSEEN LIITTYVISSÄ
VAATEISSA VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA,
RIIPPUMATTA SIITÄ, JOHTUVATKO NE TUOTTEEN VÄÄRINKÄYTÖSTÄ, VIRHEELLISESTÄ
KÄYTÖSTÄ, TAITAMATTOMASTA KÄYTÖSTÄ VAI TUOTTEEN PUUTTEISTA. JOILLAKIN
LAINKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA VÄLILLISTEN TAI SEURANNAISTEN VAHINKOJEN POIS
RAJAAMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN YLLÄ OLEVAT RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE
KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ.
Jos käyttäjä toimittaa tämän rajoitetun takuun mukaisen vaatimuksen takuuhuollosta takuuaikana,
Garmin harkintansa mukaan: (i) korjaa laitteen käyttäen uusia tai käytettyjä osia, jotka täyttävät
yrityksen Garmin laatuvaatimukset, (ii) korvaa laitteen uudella tai kunnostetulla laitteella, joka täyttää
yrityksen Garmin laatuvaatimukset, tai (iii) hyvittää laitteen koko ostohinnan. TÄMÄ HYVITYS ON
AINOA KÄYTTÄJÄN SAAMA HYVITYS TAKUURIKKOMUKSESTA. Korjatuilla tai vaihdetuilla laitteilla
10
on 90 päivän takuu. Jos laitteen alkuperäinen takuu on vielä voimassa, uusi takuu kestää 90 päivää tai
alkuperäisen 2 vuoden takuun loppuun sen mukaan, kumpaan on enemmän aikaa.
Ennen kuin käyttäjä hankkii takuuhuoltoa, hänen kannattaa tutustua ohjeresursseihin osoitteessa
support.garmin.com. Jos laite ei toimi oikein, kun käyttäjä on hyödyntänyt mainittuja resursseja, hänen
on otettava yhteys yrityksen Garmin valtuuttamaan huoltoon alkuperäisessä ostomaassa tai hankittava
takuuhuoltoa osoitteessa support.garmin.com olevien ohjeiden mukaisesti. Jos käyttäjä asuu
Yhdysvalloissa, hän voi myös soittaa numeroon 1-800-800-1020.
Jos käyttäjä hankkii takuuhuoltoa muualla kuin alkuperäisessä ostomaassa, Garmin ei voi taata, että
tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen tarvittavat osat ja tuotteet ovat saatavilla, koska tuotevalikoima
sekä sovellettavat standardit, lait ja säädökset vaihtelevat maittain. Siinä tapauksessa Garmin voi
harkintansa ja sovellettavien lakien mukaan korjata tuotteen tai vaihtaa sen vastaaviin Garmin
tuotteisiin ja osiin tai edellyttää, että käyttäjä toimittaa tuotteen yrityksen Garmin valtuuttamaan
huoltoon alkuperäisessä ostomaassa tai toisessa maassa sijaitsevaan yrityksen Garmin valtuuttamaan
huoltoon, joka voi huoltaa tuotteen. Siinä tapauksessa käyttäjä vastaa kaikkien sovellettavien tuonti- ja
vientilakien ja -säädösten noudattamisesta sekä kaikista tullimaksuista, veroista, toimitusmaksuista ja
muista maksuista. Joissakin tapauksissa Garmin ja sen jälleenmyyjät eivät välttämättä voi huoltaa
tuotetta muualla kuin alkuperäisessä ostomaassa tai palauttaa korjattua tai vaihdettua tuotetta
käyttäjälle kyseisessä maassa maan sovellettavien standardien, lakien tai säädösten vuoksi.
Verkkohuutokauppaostokset: verkkohuutokaupoista ostetut tuotteet eivät ole ostohyvitysten tai
muiden yhtiön Garmin takuiden erikoistarjousten piirissä. Verkkohuutokauppojen vahvistukset eivät käy
takuukuitista. Takuupalvelun saamisen ehtona on vähittäismyyjältä saatu alkuperäinen ostokuitti tai sen
kopio. Garmin ei korvaa verkkohuutokaupasta hankituista pakkauksista puuttuvia osia.
Kansainväliset ostot: Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisiltä jälleenmyyjiltä ostettuja järjestelmiä
varten voi maan mukaan olla erillinen takuu. Mahdollisen takuun myöntää paikallinen maakohtainen
jakelija, joka tarjoaa paikallista huoltoa laitteelle. Jakelijan takuut ovat voimassa ainoastaan tarkoitetulla
jakelualueella.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Finnish were displayed