Hama 00052377 Omistajan opas

Hama 00052377 Omistajan opas
T H E
00052375 00052376 • 00052377
1.
2.
5 sec.
3.
d Installationsanleitung
o Gebruiksaanwijzing
f Mode d´emploi
2
s Bruksanvisning
m Pistokelaturi
1a) Poista paristolokeron kansi ja aseta mukana tulleet paristot
paristolokeroon siten, että navat tulevat oikein päin. Sulje paristolokeron kansi.
1b) Käännä virtakatkaisin asentoon ”ON”. Optisen sensorin valo ja
paristojen merkkivalo syttyvät.
2) Valitse Windowsin Ohjauspaneelista ensin ”Laitteisto ja äänet” ja
sitten ”Lisää laite” (Windows8). Windows7-järjestelmässä valitaan
”Lisää Bluetooth-laite”. Jos järjestelmänä on Windows XP/Vista,
valitse ”Bluetooth-laitteet” ja sen jälkeen ”Lisää langaton laite”.
Pidä hiiren alapinnalla olevaa ”Connect”-näppäintä pohjassa noin
5 sekuntia. Valitse ensin ”Hama M2140” ja sitten ”Jatka”. Jos
näytölle tulee kysely pääavaimesta, valitse ”Älä käytä pääavainta”. Hiiri on nyt käyttövalmis.
3) Jos paristojen virta on liian vähissä, hiiren merkkivalo alkaa
vilkkua sinisenä. Vaihda silloin paristot heti tilaisuuden tullen.
3
4
g English
u Россия
[Russian]
h Magyar
[Hungarian]
m Suomi
[Finnish]
Hama GmbH & Co. KG vakuuttaa täten että 00052374_77 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen. Radio- ja telepäätelaitteita koskevan direktiivin 99/5/EY mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta www.hama.com
5
f
e
o
i
k
s
m Ympäristönsuojelua koskeva ohje:
Siitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU ja 2006/66/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, pätevät seuraavat määräykset:
Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja
elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän päätyttyä niille varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan. Tähän liittyvistä yksityiskohdista
säädetään kulloisenkin osavaltion laissa. Näistä määräyksistä mainitaan myös tuotteen symbolissa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa. Uudelleenkäytöllä,
materiaalien/paristoja uudelleenkäytöllä tai muilla vanhojen laitteiden uudelleenkäyttötavoilla on tärkeä vaikutus yhteisen ympäristömme suojelussa.
6
q
h
c
v
p
u
t
r
j
Anvisninger til beskyttelse af miljøet:
Fra og med indførelsen af EU-direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF i national ret gælder følgende:
Elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Forbrugeren er lovmæssigt forpligtet
til at aflevere udtjent elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier til dertil indrettede, offentlige indsamlingssteder eller til forhandleren. De nærmere
bestemmelser vedr. dette fastlægges af lovgivningen i det pågældende land. Symbolet på produktet, brugsvejledningen eller emballagen henviser til disse
bestemmelser. Ved genbrug, genvinding eller andre former for nyttiggørelse af udtjent udstyr/batterier giver du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.
n
Informasjon om beskyttelse av miljøet:
Fra tidspunktet for omsetning av de europeiske direktivene 2002/96/EF og 2006/66/EF i nasjonal rett gjelder følgende:
Elektriske og elektroniske apparater og batterier må ikke deponeres sammen med husholdningssøppelet. Forbrukeren er lovmessig forpliktet til å levere
elektriske og elektroniske apparater og batterier til de offentlige samlestedene eller tilbake til stedet hvor produktene ble kjøpt. Detaljer angående dette
reguleres av hvert land. Symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen henviser om disse bestemmelsene. Med resirkulering, gjenbruk av stoffer
eller andre former av gjenbruk av gamle apparater/batterier bidrar du betydelig til å beskytte miljøet vårt.
7
00052374_77/02.16
Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement