eoff - Rigtig Kaffe

da Dansk no Norsk sv Svenska fi Suomi es Español pt Português

TE506..RW

Brugsanvisning

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Instrucciones de uso

Instruções de serviço

da

........................................................2

no

......................................................20

sv

......................................................38

i

......................................................56

es

......................................................74

pt

......................................................94

Pakken indeholder ( se side 3) / Innhold i pakken (se side 21)

Följande ingår (se sidan 39) / Pakkauksen sisältö (katso sivu 57)

Volumen de suministro (véase la página 75)

Incluído na entrega (ver página 95)

2 3

1

E-Nr. ……… FD… …

4

5 6 7 8

18

17

16

15

14

13

11

10

9

A

8

1 2 3

4

7

5

6

B

19

22

C

6e

6d

6a

6b

6c

D

21

8a 8b

8d

20

8c

E

5a 5b

5d

5e

5c

2

Indhold

− Knap

− Knap e

off / j

..........................................4

− Knap

− Knap start ...............................................4

Pakken indeholder ......................................3

Oversigt ......................................................3

Betjeningselementer ...................................4

− Netafbryder O / I .......................................4

d

..................................................4

− Drejeknappen “Kaffens styrke“ ................4

− Drejeknappen “Valg af drik“ .....................4

− Drejeknap ................................................5

Display meddelelser ...................................5

aroma Double Shot.......................................5

Før brug ......................................................5

Vandfilter .....................................................6

Menuindstillinger.........................................7

Sluk h

/ g

...........................................4

.......................................................7

Filter

Sprog

.....................................................7

Start Calc‘n‘Clean

Temperatur

..........................7

. ........................................7

....................................................7

Vandhårdhed

Drikketæller

.....................................8

.....................................8

Indstilling af malingsgrad ............................8

Tilberedning med kaffebønner ....................8

Tilberedning med malet kaffe .....................9

Varmt vand .................................................9

Tilberedning af mælkeskum og varm mælk .........................................................10

Vedligeholdelse og daglig rengøring ........10

− Rensning af mælkesystem .................... 11

− Rensning af bryggeenhed .....................12

Sådan sparer du energi ............................12

Serviceprogrammer ..................................13

− Afkalkning..............................................13

− Rensning ...............................................14

− Calc‘n‘Clean ..........................................15

Frostbeskyttelse .......................................16

Tilbehør ....................................................16

Bortskaffelse .............................................16

Reklamationsret........................................16

Små problemer kan man selv afhjælpe ....17

Tekniske data............................................19

Kære kaffeelskere, hjertelig tillykke med købet af denne espresso fuldautomat fra Siemens.

I nærværende betjeningsvejledning beskrives forskellige modeller, der adskiller sig fra hinanden i kraft af deres udstyr.

Læs venligst medfølgende korte instruktion.

Denne kan opbevares i det dertil beregnede rum (5c) i maskinen.

Sikkerhedshenvisninger

Læs og opbevar betjeningsvejledningen omhyggeligt og følg anvisningerne i den!

Lad vejledningerne følge med, hvis du overdrager apparatet til andre.

Denne espresso-fuldautomat er beregnet til håndtering af almindelige mængder i husholdningen, og til husholdningslignende, ikke-kommercielle formål. Under husholdningslignende formål forstås bl.a. anvendelsen i køkkener for ansatte i butikker, kontorer, landbrugsbedrifter og andre kommercielle virksomheder, eller gæsters brug af espresso-fuldautomaten i pensioner, små hoteller og lignende.

 stik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stikadapter. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice

(reservedel nr. 616581).

Maskinen tilsluttes og benyttes iht. oplysningerne på typeskiltet. Må kun benyttes, hvis maskinen eller ledningerne ikke er beskadiget. Maskinen er beregnet til indendørs brug ved stuetemperatur.

Personer (også børn) med nedsatte fysiske sanseevner, nedsat åndsevne eller personer, der mangler erfaring og viden, må ikke benytte maskinen, medmindre dette sker under opsyn eller de har fået en grundig instruktion af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed.

Børn må ikke komme i nærheden af maskinen og skal holdes under opsyn for at forhindre, at de benytter maskinen til leg.

I tilfælde af forstyrrelser trækkes stikket ud med det samme.

Af hensyn til sikkerheden skal reparationer, f.eks. af en defekt ledning, udføres af vor kundeservice.

Hverken maskinen eller ledningen må dyppes i vand.

Hold ingrene væk fra maleværket.

Anvend apparatet udelukkende i frostsikre rum.

¡

Fare for forbrænding!

Mælkeskummerens udløb (6a) bliver meget varmt. Rør først ved den, når den er afkølet.

Anvend kun mælkeskummeren (6), når den er fuldstændig samlet og monteret.

¡

Kvælningsfare!

Lad ikke børn lege med emballagen.

Pakken indeholder

se oversigtsbilledet foran i vejledningen

1

Espresso-fuldautomat TE506

2

Kort vejledning

3

Brugsanvisning

4

Mælkeskummer

5

Strimmel til måling af vandhårdhed

6

Pulverske

7

Fedt (tube)

8

Vandfilter

(kun TE506F09DE / TE506F19DE)

Oversigt

Fig. A, B, C, D og E

1 Bønnebeholder

2 Aromalåg

3 Drejeknap til indstilling af malingsgrad

4 Pulverskuffe (kaffepulver/rensetablet)

5 Bryggeenhed (ig. E)

a) Bryggeenhed

b) Dør

c) Opbevaringsrum til kort vejledning

d) Trykknap

e) Låseanordning

6 Mælkeskummer (ig. C)

a) Udløb

b) Drejeknap varm mælk/mælkeskum

c) Mælkeslange

d) Overdel

e) Luftdyse

7 Højdejusterbar kaffeudløb

8 Drypskål (ig. D)

a) Skærm til drypskåle

b) Beholder til kaffegrums

c) Drypskål til kaffeudløb

d) Gitter til kaffeudløb

9 Netafbryder O / I

10 Knap start

11 Knap

12 Knap

13 Knap d h e

/ g

off / j

14 Drejeknappen “Kaffens styrke“

15 Drejeknappen “Valg af drik“

16 Display

17 Aftagelig vandbeholder

18 Låg til vandbeholder

19 Pulverske (påsætningshjælp

til vandilter)

20 Vandfilter

(kun TE506F09DE / TE506F19DE)

21 Opbevaringsrum til pulverske

22 Strømforsyningskabel med

opbevaringsrum

3

4

Betjeningselementer

Netafbryder O / I

Apparatet tændes eller slukkes helt (strømforsyningen afbrydes) med hovedafbryderen O / I (9).

Vigtigt: Kør rengøringsprogrammet, inden apparatet slukkes, eller sluk med tasten e

off / j

(13).

Knap

d

Med et tryk på tasten d

(11) kan der tilberedes to kopper samtidig af den valgte drik.

Tasten er aktiveret ved drikke uden mælk og uden aromaDoubleShot-funktion.

Knap

e

off /

j

Efter et kort tryk på tasten e

off / j

(13) kører apparatet rengøringsprogrammet og slukker. Efter et langt tryk på tasten e

off / j

(13) åbnes de brugerdei nerede indstillinger, eller afkalknings- og rensefunktionen startes.

Knap

h

/

g

Med et tryk på tasten h

/ g

(12) produceres damp til tilberedning af mælkeskum eller varm mælk. Desuden udtages der varmt vand via denne tast.

Knap start

Når der trykkes på start (10) startes tilberedning af drikke eller serviceprogram.

Trykkes der på start-knappen (10) en gang til i forbindelse med tilberedning, kan brygningen standses før tid.

Drejeknappen “Kaffens styrke“

h til g

Med denne drejeknap (14) indstilles kaffens styrke.

Meget mild

Mild

Normal

Stærk

DoubleShot Stærk+

DoubleShot Stærk++

Ved disse kaffestyrker brygges kaffen i 2 trin (se kapitel

“aroma Double Shot“ på side

5.

Drejeknappen “Valg af drik“

a til c

Med denne drejeknap (15) vælges den ønskede drik og mængden. Desuden anvendes den til ændring af brugerdei nerede indstillinger.

Kaffedrikke uden mælk:

Lille espresso

Espresso

Lille café crème

Café crème

Stor café crème m til

Kaffedrikke med mælk:

Lille cappuccino

Stor cappuccino

Lille macchiato

Macchiato

Stor macchiato n e

Skyl apparatet f

Rens mælkesys.

Bemærk: Når der vælges en drik, som ikke kan tilberedes, vises

Ugyldig

kombination

i displayet. Ændr kaffestyrken eller udvalget af drikke.

Drejeknap

For at få mælkeskum – f.eks. til Latte

Macchiato eller Cappuccino – drejes symbolet j

frem.

For at få varm mælk drejes symbolet frem.

i

For at få varmt vand stilles drejeknappen vandret.

DoubleShot-aromafunktionen er aktiveret ved følgende indstillinger:

Display meddelelser

I displayet (16) vises udover den aktuelle driftsstatus også forskellige meddelelser, som informerer om tilstanden eller meddeler, hvis din indgriben er nødvendig. Når du har udført den fornødne handling, forsvinder meddelelsen og menuen for udvalg af drikke vises igen.

Før brug

Generelle oplysninger

Fyld kun rent, koldt vand uden kulsyre og fortrinsvis Espresso- eller fuldautomatbønneblandinger i beholderne. Der må ikke benyttes glaserede, karameliserede eller andre sukkerholdige kaffebønner, da de tilstopper bryggeenheden.

Vandhårdheden kan indstilles for maskinen.

På fabrikken indstilles vandhårdhed 4.

Vandets hårdhedsgrad måles med medfølgende prøvestrimmel. Hvis kontrollens resultat viser en anden værdi end 4, skal apparatet programmeres tilsvarende efter ibrugtagning (se

Vandhårdhed

“Menuindstillinger“ på side 8).

i kapitel

aroma Double Shot

Jo længere kaffen brygges, desto l ere bitterstoffer og uønskede aromaer frigøres.

Kaffens smag og fordøjelighed påvirkes derved negativt. Derfor er TE506 udstyret med en særlig DoubleShot-aromafunktion til ekstra stærk kaffe. Når halvdelen af mængden er tilberedt, males og brygges der igen kaffepulver, så der altid kun frigives velsmagende aromastoffer, der er skånsomme for maven.

Ibrugtagning af maskinen

1. Den fuldautomatiske espressomaskine stilles på et jævnt underlag, som kan bære vægten og er vandfast. Apparatets ventilationshuller skal holdes fri.

2. Træk stikket ud af ledningsrummet (22) og slut det til. Længden kan justeres ved at skubbe det tilbage og trække det ud.

Stil f.eks. maskinen med bagsiden ind mod bordkanten og træk kablet ned eller skub det op.

3. Monter mælkeskummeren. Anvend kun mælkeskummeren (6), når den er fuldstændig samlet og monteret.

5

Undtagelse: Hvis der kun er blevet udtaget varmt vand eller damp, slukker apparatet uden at skylle.

For at slukke apparatet manuelt først skal du trykke på knappen e

off /

Apparatet skyller og slukker.

j

(13).

4. Låget på vandbeholder (18) klappes op.

5. Vandbeholder (17) aftages, skyldes og fyldes med rent koldt vand op til markeringen max.

6. Vandbeholderen (17) sættes lige på maskinen og trykkes helt ned.

7. Luk låget på vandbeholderen (18).

8. Fyld bønnebeholderen (1) med kaffebønner. (For tilberedning med kaffepulver se kapitel “Tilberedning med malet kaffe“ på side 9)

9. Tryk på netafbryderen O / I (9). I displayet (16) vises menuen til instilling af displaysproget.

10. Vælg det ønskede displaysprog med den øverste drejeknap (15).

Du kan vælge mellem følgende sprog:

English

Français

Nederlands

Italiano

Español

Magyar

Dansk

Suomi

Svenska

Polski

Türkçe

Norsk

Português Čeština

ελληνικα български русский

11. Stil beholderen under udløbet (6a).

12. Tryk på start (10). Det valgte sprog

gemmes.

Apparatet varmer op og skyller. Der løber lidt vand ud af kaffeudløbet. Når udvalget af drikke vises i displayet, er apparatet driftsklar.

Sluk apparatet

Hvis apparatet ikke betjenes i en time, skyller det automatisk og slukker (varigheden er indstillelig, se

Sluk i kaptitel

“Menuindstillinger“ på side 6).

6

Bemærk: Ved første ibrugtagning af apparatet, efter et serviceprogram er blevet udført, eller hvis apparatet ikke har været i brug i længere tid, har den første drik endnu ikke den fulde aroma og bør ikke drikkes.

Efter ibrugtagning af espressomaskinen vil man først opnå en passende og stabil konsistens af produktet, efter at man har trukket nogle få kopper.

Ved længerevarende brug er det normalt, at der danner sig vanddråber på ventilations hullerne.

Vandi lter

Et vandi lter kan formindske kalkal ejringer.

Husk at skylle nye vandi ltre, inden disse benyttes. Gå hertil frem på følgende måde:

1. Tryk vandi lteret (20) godt ned i vandbeholderen med pulverskeen (19).

2. Vandbeholderen (17) fyldes med vand op til markeringen

3. Tryk på tasten sekunder. Menuindstillingen åbnes.

4. Tryk på tasten indtil playet.

5. Vælg

Filter e e

max.

off /

off / j j

(13) i mindst 3

(13) l ere gange,

Nej/gam.

Aktiver filter ste drejeknap (15).

vises på dis-

med den øver-

6. Tryk på start (10).

7. Sæt en beholder med en volumen på

0,5 liter under udløbet (6a).

8. Tryk på start (10).

9. Vandet løber gennem i lteret for at skylle dette.

10. Herefter tømmes beholderen.

Maskinen er atter driftsklar.

Info: Indstilling for visning af i lterskift aktiveres samtidigt med at i lter skylles.

Filter skal udskiftes efter visning af

Skift filter

eller senest efter 2 måneder. Filteret udskiftes af hygiejniske grunde for at forhindre, at maskinen tilkalkes, da den kan tage skade heraf. Reservei ltre kan købes i handlen (TZ70003) eller bestilles hos kundeservice (467873). Hvis der ikke sættes et nyt i lter i, drejes indstillingen på

Nej/gam.

Filter

hen

Menuindstillinger

I menuindstillingerne kan du tilpasse apparatet individuelt.

1. Knap e

off / mindst 3 sek.

j

(13) holdes nedtrykket i

2. Tryk gentagne gange på tasten

(13) indtil det ønskede menupunkt vises i displayet.

3. Vælg den ønskede indstilling med den

øverste drejeknap (15).

4. Bekræft med tasten start (10).

Sæt drejeknappen på at foretage ændringer.

Tilbage e

off /

og tryk på j tasten start (10) for at forlade menuen uden

Info: Med i lterindikatoren kan du markere den måned, hvor du har isat i lteret. Du kan også markere den måned, hvor du skal skifte i lter (senest efter to måneder).

Info: Hvis maskinen ikke er blevet benyttet i længere tid (f.eks. på grund af ferie), bør det aktuelle i lter skylles før maskinen atter benyttes. Udtag hertil en kop varmt vand og hæld den ud.

Du kan indstille følgende:

Sluk

: Her kan tidsrummet indstilles, hvorefter apparatet slukkes automatisk efter den sidste tilberedning af en drik. En indstilling fra 15 minutter til 4 timer er mulig. Den forudindstillede tid er 1 time; den kan forkortes for at spare energi.

Filter

: Her kan det indstilles, om der benyttes et vandi lter. Benyttes der ikke noget vandi lter, drejes indstillingen hen på

Filter Nej / gam.

. Benyttes et vandi lter, drejes indstillingen hen på

Aktiver filter

Inden et nyt vandi lter kan benyttes, skal det skylles (se kapitel “Vandi lter“ på side 6).

Start Calc‘n‘Clean

: Her kan serviceprogrammerne (

Calc‘n‘Clean

/

Afkalkn.

/

Rensning

) vælges manuelt.

Tryk på knappen start (10) og kør det valgte program (se kapitel “Serviceprogrammer“ på side 13).

Temperatur

: Her kan du indstille bryggetemperaturen ( høj

/ middel

/ lav

).

Sprog

: Her kan du indstille displaysproget.

7

8

Vandhårdhed

: Denne maskine kan indstilles til forskellige hårdhedsgrader af vand.

Det er vigtigt, at hårdhedsgraden indstilles korrekt, så maskinen kan afkalkes rettidigt.

Fra fabrikken er vandets hårdhedsgrad indstillet til 4.

Hårdhedsgraden kan måles med den vedlagte stick eller oplyses på det lokale vandværk.

Dyp sticken et kort øjeblik i vandet, ryst overskydende vand af og alæs resultatet efter et minut.

Hårdhedsgrader og indstillinger:

Trin

3

4

1

2

Hårdhedsgrad

Tysk (°dH) Fransk (°fH)

1-7

8-14

15-21

22-30

1-13

14-25

26-38

39-54

Drikketæller

: Her kan du få vist antallet af tilberedte drikke siden ibrugtagningen.

Indstilling af malingsgrad

Med drejekontakten (3) til indstilling af malingsgrad kan man indstille, hvor int kaffen skal males.

Bemærk

Malingsgraden må kun indstilles, når maleværket er i gang! Ellers er der risiko for at maskinen går i stykker. Hold fingrene væk fra maleværket.

● Når maleværket er i gang, indstilles drejekontakten (3) fra inere ( a: Drejning mod uret) til mere groftmalet kaffepulver

( b: Drejning med uret).

a b

Info: Den nye indstilling gør sig først bemærket fra den 2. kop kaffe.

Godt råd: Ved kraftigt ristede bønner indstilles en inere og ved lyse bønner en grovere malingsgrad.

Tilberedning med kaffebønner

Denne espresso-fuldautomat maler frisk kaffe til hver brygning.

Automaten skal være driftsklar. For at tilberede en kaffedrik med mælk, skal mælkeslangen først kommes i en mælkebeholder, og drejeknappen (6b) skal drejes på

”Mælkeskum” j

.

Vigtigt: Indtørrede mælkerester er vanskelige at fjerne, derfor er det

tvingende nød-

vendigt, at mælkeskummeren (6) renses med lunkent vand efter hver brug og at den skylles igennem med programmet

Rens

mælkesys.

(Se side 11) .

Godt råd: Der skal helst benyttes kaffeblandinger til espresso- eller fuldautomater. For optimal kvalitet opbevares bønnerne køligt og under tætsluttende låg eller dybfrosset.

Bønnerne kan også males i dybfrossen tilstand.

Vigtigt: Kom friskt vand i vandbeholderen

(17) hver dag. Der skal altid være tilstrækkeligt med vand i beholderen til drift af maskinen.

Tilberedning

1. Stil forvarmet / forvarmede kop(per) under kaffeudløbet (7).

Godt råd: Ved lille espresso venligst altid forvarm koppen f.eks. med varmt vand.

2. Vælg den ønskede kaffe og den ønskede mængde ved at dreje den øverste drejeknap (15). Den valgte kaffe og mængden vises i displayet.

3. Vælg den ønskede styrke for kaffen ved at dreje den nederste drejeknap (14).

Den valgte styrke vises i displayet. For at tilberede to kopper samtidig, skal du trykke på tasten d uden mælk og uden aromaDoubleShotfunktion).

4. Tryk på start (10).

(11) (kun ved drikke

Kaffen brygges og løber derefter ned i koppen/kopperne.

Bemærk: Ved nogle indstillinger tilberedes kaffen i to trin (se kapitel “aroma Double-

Shot“ på side 5). Vent, indtil proceduren er afsluttet helt.

Ved at trykke på tasten start (10) igen kan kaffebrygningen al sluttes før tiden.

Tilberedning med malet kaffe

Til denne espresso fuldautomat kan der også benyttes malet kaffe (ingen instantkaffe).

Automaten skal være driftsklar. For at tilberede en kaffedrik med mælk, skal mælkeslangen først kommes i en mælkebeholder, og drejeknappen (6b) skal drejes på

”Mælkeskum” j

.

Bemærk: Ved tilberedning af formalet kaffe er DoubleShot-aromafunktionen ikke tilgængelig.

Vigtigt: Indtørrede mælkerester er vanskelige at fjerne, derfor er det

tvingende nød-

vendigt, at mælkeskummeren (6) renses med lunkent vand efter hver brug og at den skylles igennem med programmet

Rens

mælkesys.

(Se side 11) .

Vigtigt: Kom friskt vand i vandbeholderen

(17) hver dag. Der skal altid være tilstrækkeligt med vand i beholderen til drift af maskinen.

Tilberedning

1. Pulverskuffe åbnes (4).

2. Kom max. 2 strøgne måleskeer med kaffepulver ned i skuffen.

Bemærk: Der må hverken benyttes hele bønner eller instantkaffe.

3. Skuffen til kaffepulver (4) lukkes.

4. Vælg den ønskede drik ved at dreje den

øverste drejeknap (15) (kun én kop er mulig).

5. Tryk på start (10).

Kaffen forbrygges og løber derefter ned i koppen.

Bemærk: Hvis der ønskes endnu en kop kaffe, gentages proceduren. Hvis kaffen ikke efterspørges inden for 90 sek., tømmes bryggekammeret automatisk for at undgå overfyldning. Maskinen skyller.

Varmt vand

¡

Fare for forbrænding!

Mælkeskummeren (6) bliver meget varm.

Rør kun ved kunststofdelen af mælkeskummeren (6).

Maskinen skal være klar til drift.

1. Stil forvarmet kop eller glas under mælkeskummerens udløb (6).

2. Stil drejeknappen (6b) vandret.

3. Tryk på tasten h

/ g

(12), og hold den nede i ca. 3 sekunder. Automaten varmer op. Der løber varmt vand ud af mælkeskummerens udløb (6) i ca. 40 sekunder.

4. Med et gentaget tryk på tasten h

/

(12) kan processen afbrydes før tid.

g

9

Tilberedning af mælkeskum og varm mælk

¡

Fare for forbrænding!

Mælkeskummeren (6) bliver meget varm.

Rør kun ved kunststofdelen af mælkeskummeren (6).

Godt råd: Skum først mælken og udtag derefter kaffe eller skum mælken separat og kom den på kaffen.

Maskinen skal være klar til drift.

1. Stil den forvarmede kop under udløbet

(6a).

2. Før mælkeslangen (6c) ind i mælkebeholderen.

3. Stil drejeknappen (6b) på “mælkeskum“ j

eller “varm mælk“ i

.

Vigtigt: Indtørrede mælkerester er vanskelige at fjerne, derfor er det

tvingende nød-

vendigt, at mælkeskummeren (6) renses med lunkent vand efter hver brug og at den skylles igennem med programmet

Rens

mælkesys.

(Se side 11) .

Vedligeholdelse og daglig rengøring

¡

Fare for elektrisk stød!

Træk stikket ud i forbindelse med rengøring af maskinen. Maskinen må ikke dyppes i vand. Der må ikke benyttes damprens.

● Huset aftørres med en blød fugtig klud.

● Anvend aldrig ridsende klude eller rengøringsmidler.

● Kalk-, kaffe-, mælkerester og rester af afkalkningsmiddel skal fjernes omgående.

Der kan opstå korrosion under sådanne rester.

● Træk drypskålen (8c) med kaffegrumsbeholderen (8b) fremover og ud. Tag kanten

(8a) og dryppladen (8d) af. Tøm drypskålen og kaffegrumsbeholderen og rens dem.

● Tag pulverskuffen (4) ud og rens den.

4. Tryk på tasten

Tasten h

/ g h

/ g

(12) .

(12) blinker, apparatet varmer nu op i ca. 20 sekunder.

¡

Fare for forbrænding!

Mælkeskum og varm mælk kommer ud af mælkeskummeren (6) under højt tryk.

Mælkstænk kan føre til skoldning. Rør ikke ved udløbet (6a) og ret det ikke mod personer.

5. Afbryd processen med et gentaget tryk på tasten h

/ g

(12).

Godt råd: For at få den optimale mælkeskum, benyttes kold mælk med et fedtindhold på mindst 1,5%.

Følgende dele må ikke kommes i opva-

skemaskinen: Lukning opbevaringsrum til den korte vejledninge (5c), kant (8a), pulverskuffe (4), bryggeenhed (5a).

● Følgende dele må kommes i opvaskemaskinen: Drypbakke (8c), kaffegrumsbeholder (8b), drypplade (8d), aromadæksel (2) og pulverske (19).

10

● Tør indersiden af maskinen (holder skåle og pulverskuffe) af.

Vigtigt: Drypskålen (8c) og kaffebeholderen

(8b) bør tømmes og rengøres dagligt for at undgå skimmeldannelse.

Bemærk: Hvis apparatet tændes i kold tilstand med afbryderen selvrensende.

O / I (9) eller slukker automatisk efter udtagning af kaffe, skyller apparatet automatisk. Systemet er dermed

Mælkesystem skilles ad før det renses:

1. Træk mælkeskummeren (6) lige frem og ud af automaten.

2. Skil mælkeskummeren ad i enkeltdele

(6a) til (6d) (se i g. C i starten af vejledningen).

3. Rengør de enkelte dele med en rengøringsmiddelopløsning og en blød børste.

Ved behov lægges delene i en varm rengøringsmiddelopløsning.

Vigtigt: Hvis kaffemaskinen ikke anvendes i længere tid (f.eks. ferie), skal hele apparatet inkl. mælkesystemet og bryggeenheden rengøres grundigt.

Rensning af mælkesystem

Hvis mælkesystemet ikke er blevet rengjort efter udtagning af mælk, kommer meddelelsen

Rens mælkesys.!

efter et stykke tid

Mælkesystem renses efter hver brug! Lad drejeknappen (6b) til rensning stå i den senest brugte position.

Automatisk forrensning af mælkesystem:

1. Vælg f

frem på displayet

med drejeknappen (15).

2. Stil en tom beholder, så høj som mulig, neden under udløbet (6a).

3. Skub kaffeudløbet så tæt hen til beholderen som muligt.

4. Kom enden af mælkeslangen (6c) ned i beholderen.

5. Tryk på start (10).

Apparatet fylder nu automatisk beholderen med vand og suger det til skylning op igen via mælkeslangen (6c). Skylningen standser automatisk efter ca. 1 min.

6. Tøm beholderen, og rens mælkeslangen (6c).

4. Alle delene skylles med rent vand og tørres af.

5. Sæt de enkelte dele sammen igen og tryk dem ind til anslaget.

¡

Fare for forbrænding!

Anvend kun mælkeskummeren (6), når den er fuldstændig samlet og monteret.

Derudover skal mælkesystemet rengøres grundigt med jævne mellemrum (manuelt eller i opvaskemaskine).

11

Rensning af bryggeenhed

Rens bryggeenheden jævnligt!

Automatisk forrensning af bryggeenhed:

1. Vælg e

med drejeknappen (15).

2. Sæt et tomt glas under udløbet (6a).

3. Tryk på start (10).

Maskinen skyller.

Ud over det automatiske rengøringsprogram skal brygenheden (5a) regelmæssigt tages ud og rengøres ( Billede E i starten af vejledningen).

1. Sluk for maskinen med netafbryderen

O / I (9). Ingen af knapperne må lyse.

2. Lågen (5b) til bryggeenhed åbnes.

3. Den røde lås (5e) på bryggeenheden skubbes helt til venstre.

4. Tryk den røde trykknap (5d) ind, grib ned i bryggeenhedens fordybninger og træk den forsigtigt ud.

5. Bryggeenheden (5a) rengøres grundigt under rindende vand.

Bemærk: Efter grundig rengøring bør bryggeenhedens tætninger smøres jævnligt.

Påfør hertil et tyndt lag af det dertil specielt beregnede fedt (bestillingsnr. 311368) på tætningerne hele vejen rundt.

Vigtigt: Rengør apparatet uden skylle- og andre rensemidler, og put den ikke i opvaskemaskinen.

6. Apparatets inderside rengøres grundigt med en fugtig klud. Fjern eventuelle kafferester.

7. Lad bryggenheden (5a) og det indre af apparatet tørre.

8. Tryk bryggeenheden (5a) ind i maskinen til anslaget.

9. Skub den røde lås (5e) helt til højre og luk døren (5b).

Sådan sparer du energi

● Espresso-fuldautomaten slukker automatisk efter en time (fabriksindstilling). Det forudindstillede tidsrum på en time kan forkortes (se

“Menuindstillinger“ på side 7).

med tasten e ler og slukker.

Sluk

off / j

i kapitel

(13). Apparatet skyl-

● Proceduren for tilberedning af kaffe og mælkeskum må helst ikke afbrydes, da dette fører til et øget strømforbrug og

øget forekomst af restvand i drypskålen.

● Maskinen skal afkalkes med jævne mellemrum for at undgå kalkal ejringer, da disse vil bevirke at strømforbruget stiger.

12

Serviceprogrammer

Godt råd: Se også kort betjening-svejledning i opbevaringsrummet (5c).

Alt efter brug vises følgende meddelelser på displayet inden for bestemte tidsrum:

Afkalkning nødvendig

!

eller

Rensning nødvendig

!

eller

Calc‘n‘Clean nødvendig!

Maskinen renses eller afkalkes med det pågældende program straks.

Programmerne kan også kombineres med funktionen Calc‘n‘Clean (se kapitel

“Calc‘n‘Clean“ på side 15). Hvis anvisningerne for serviceprogrammet ikke følges, kan dette føre til beskadigelse af maskinen.

Bemærk

I forbindelse med serviceprogrammerne skal afkalknings- og rengøringsmidler benyttes efter anvisning. Overhold sikkerhedsanvisningerne på rensemidlernes emballage.

Serviceprogrammet må under ingen omstændigheder afbrydes!

Væsker må ikke drikkes!

Der må ikke benyttes eddike eller midler på eddikebasis, citronsyre eller midler på citronsyrebasis!

Der må ikke kommes afkalkningstabletter eller andre afkalkningsmidler ned i pulverskuffen (4)!

Specielt udviklede og egnede afkalknings- og rensetabletter kan købes i handlen og via kundeservice.

Ordrenummer Handel Kundeservice

Rensetabletter TZ60001

Afkalkningstabletter

TZ60002

310575

310967

Vigtigt: Hvis der sidder et vandilter i vandbeholderen (17), skal dette fjernes før start af serviceprogrammet.

Afkalkning

Varighed: ca. 25 minutter

Vigtigt: Hvis der er isat et vandilter i vandbeholderen (17), er det tvingende nødvendigt, at ilteret fjernes inden afkalkningsproceduren startes.

Tryk på tasten sen

Tryk på tasten e et, og tryk derefter på tasten start (10).

Afkalkningsproceduren starter.

e

off / nede i 3 sekunder, når der vises meddelel-

Afkalkning nødvendig!

off / nede i mindst 3 sekunder for at afkalke apparatet en gang imellem. Tryk derefter to gange kort på tasten e j j

(13) og hold den

øverste drejeknap (15) indtil

i display-

(13) og hold den

off / j

(13). Drej den

Start

afkalkn.

vises i displayet. Tryk på tasten

start (10) for at starte afkalkningsproceduren.

Displayet guider gennem programmet.

Tøm skål

Isæt skål

● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.

Bemærk: Hvis vandilteret (20) er aktiveret, vises den tilsvarende anmodning om at fjerne ilteret (20) og derefter at trykke på tasten start (10) igen. Hvis du endnu ikke har gjort det, så fjern ilteret nu. Tryk på

start (10).

Påfyld afkalker

Tryk på start

● Fyld lunkent vand på den tomme vandbeholder (17) op til markeringen 0,5l og opløs 2 Siemens afkalkningstabletter heri.

● Tryk på start (10).

13

Placer beholder

Tryk på start

● Sæt en beholder med en volumen på mindst 0,5 liter under udløbet (6a).

● Tryk på start (10).

Afkalkning kører

Afkalkningsprogrammet kører herefter i ca.

20 min.

Rens/fyld vandbeh.

Tryk på start

● Skyl vandbeholderen (17) og fyld rent vand på op til markeringen max.

● Tryk på start (10).

Afkalkning kører

Afkalkningsprogrammet kører herefter i ca.

1 minutter og skyller maskinen.

Tøm skål

Isæt skål

● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.

Hvis der anvendes et ilter, så sæt det i igen nu. Maskinen er nu afkalket og klar til drift igen.

Rensning

Varighed: ca. 10 minutter

Tryk på tasten sen

Tryk på tasten e og tryk derefter på tasten start (10).

Rensningen starter. e nede i mindst 3 sekunder for at rense apparatet en gang imellem. Tryk derefter to gange kort på tasten

off / nede i 3 sekunder, når der vises meddelel-

Rensning nødvendig!

off / e j j

(13) og hold den

øverste drejeknap (15) indtil

i displayet,

(13) og hold den

off / j

(13). Drej den

Start

rensning

vises i displayet. Tryk på tasten

start (10) for at starte rensningen.

Displayet guider gennem programmet.

Tøm skål

Isæt skål

● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.

Rensning kører

Apparatet skyller to gange.

Åbn skuffe

● Pulverskuffe åbnes (4).

Påfyld rensemid.

● Læg en Siemens rengøringstablet ind i skuffen (4) og luk denne.

Rensning kører

Rengøringsprogrammet kører nu i ca. 8 min.

Tøm skål

Isæt skål

● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.

Maskinen er nu renses og driftsklar.

14

Calc‘n‘Clean

Varighed: ca. 35 minutter

Calc‘n‘Clean kombinerer de to enkeltfunktioner Afkalkning og Rengøring. Hvis programmernes service intervaller ligger tæt op ad hinanden, foreslår espresso fuldautomaten automatisk dette serviceprogram.

Vigtigt: Hvis der sidder et vandilter i vandbeholderen (17), skal dette fjernes før start af serviceprogrammet.

Tryk på tasten sen

Tryk på tasten e playet, og tryk derefter på tasten start (10).

Serviceprogrammet starter.

e

off /

off / j j nede i mindst 3 sekunder for at udføre

Calc‘n‘Clean en gang imellem. Tryk derefter to gange kort på tasten

(13) og hold den nede i 3 sekunder, når der vises meddelel-

Calc‘n‘Clean nødvendig!

den øverste drejeknap (15) indtil

i dis-

(13) og hold den e

off / j

(13). Drej

Start

Calc‘n‘Clean

vises i displayet. Tryk på tasten start (10) for at starte Calc‘n‘Clean.

Displayet guider gennem programmet.

Tøm skål

Isæt skål

● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.

Påfyld afkalker

Tryk på start

● Fyld lunkent vand på den tomme vandbeholder (17) op til markeringen 0,5l og opløs 2 Siemens afkalkningstabletter heri.

● Tryk på start (10).

Placer beholder

Tryk på start

● Sæt en beholder med en volumen på mindst 1 liter under udløbet (6a).

● Tryk på start (10).

Calc‘n‘Clean kører

Afkalkningsprogrammet kører herefter i ca.

22 min.

Rens/fyld vandbeh.

Tryk på start

● Skyl vandbeholderen (17) og fyld rent vand på op til markeringen max.

● Tryk på start (10).

Calc‘n‘Clean kører

Afkalkningsprogrammet kører herefter i ca.

10 minutter og skyller maskinen.

Tøm skål

Isæt skål

● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.

Hvis der anvendes et ilter, så sæt det i igen nu. Maskinen er nu renses og driftsklar.

Calc‘n‘Clean kører

Apparatet skyller to gange.

Åbn skuffe

● Pulverskuffe åbnes (4).

Påfyld rensemid.

● Læg en Siemens rengøringstablet ind i skuffen (4) og luk denne.

Bemærk: Hvis vandilteret (20) er aktiveret, vises den tilsvarende anmodning om at fjerne ilteret (20) og derefter at trykke på tasten start (10) igen. Hvis du endnu ikke har gjort det, så fjern ilteret nu. Tryk på

start (10).

15

Frostbeskyttelse

¡

Maskinen tømmes i forbindelse med transport og opbevaring for at undgå frostrelaterede skader.

Info: Maskinen skal være klar til drift, vandbeholderen (17) skal være fyldt op.

1. Stil en stor beholder under udløbet (6a).

2. Tryk på tasten h

/ g

(12) og lad automaten dampe i ca. 15 sekunder.

3. Sluk for maskinen med netafbryderen

O / I (9).

4. Tøm vandbeholder (17) og drypbakke

(8).

Tilbehør

Følgende tilbehør kan købes i handlen eller hos kundeservice.

Reklamationsret

På dette apparat yder SIEMENS 2 års reklamationsret. Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse til reparation, hvis denne ønskes udført indenfor retten til reklamation. Medfølger købs nota ikke, vil reparationen altid blive udført mod beregning.

Indsendelse til reparation

Skulle Deres SIEMENS apparat gå i stykker, kan det indsendes til vort serviceværksted:

BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4,

2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.

Ret til ændringer forbeholdes.

Ordrenummer Handel Kundeservice

Rensetabletter TZ60001 310575

Afkalkningstabletter

Vandilter

TZ60002

TZ70003

310967

467873

Mælkebeholder

(isoleret)

Fedt (tube)

TZ70009

673480

311368

Bortskaffelse

A

Emballagen skal bortskaffes på miljøvenlig vis. Maskinen er mærket iht. det europæiske direktiv 2002/96/EC om affald af elektriske og elektroniske produkter (waste electrical and electronic equipment-WEEE).

Direktivet fastsætter fælles EU-regler om tilbagetagelse, håndtering og genbrug af elskrot. Du kan få nærmere informationer om aktuelle muligheder for bortskaffelse i faghandlen.

16

Små problemer kan man selv afhjælpe

Problem

Display siger

Påfyld

bønner!

selvom den er fuld, eller maleværket maler ingen kaffebønner.

Der kommer ingen varmt vand.

For lidt eller slet ingen mælkeskum eller mælkeskummeren (6) suger ikke mælken op.

Kaffen løber kun dråbevis, eller der kommer slet ingen kaffe.

Kaffen har ingen “crema“.

Årsag

Bønner falder ikke ned i maleværket (der benyttes for olieholdige bønner).

Afhjælpning

Bank ganske let på bønnebeholderen (1). Gå evt. over til anden kaffesort.

Er bønnebeholderen (1) tom, så tør den ren med en tør klud.

Mælkeskummeren (6) eller dens holder er snavset.

Mælkeskummeren (6) eller dens holder er snavset.

Mælkeskummer (6) eller dens holder renses, se kapitlet ”Vedligeholdelse og daglig rengøring”.

Mælkeskummer (6) eller dens holder renses, se kapitlet ”Vedligeholdelse og daglig rengøring”.

Maskine afkalkes.

Maskinen er fuldstændig tilkalket.

Uegnet mælk.

Mælkeskummeren (6) er ikke blevet sat rigtigt sammen.

For in malingsgrad.

For in pulverkaffe.

Maskinen er fuldstændig tilkalket.

Mælken skal have en fedtprocent på 1,5.

Fugt mælkeskummerens dele og pres dem godt sammen.

Indstil grovere malingsgrad.

Benyt mere groftmalet kaffe.

Maskine afkalkes.

Uegnet kaffesort.

Anvend en kaffesort med en større andel af

Robustabønner.

Bønnerne er ikke friskristet. Benyt friske bønner.

Malingsgraden svarer ikke til kaffebønnerne.

Indstil in malingsgrad.

Kan problemerne ikke afhjælpes, skal man ubetinget kontakte vores hotline!

17

Små problemer kan man selv afhjælpe

Problem

Kaffen er “sur“.

Kaffen er for “bitter“.

Årsag

For grov malingsgrad eller for groftmalet kaffepulver.

Uegnet kaffetype.

For in malingsgrad eller for inmalet kaffepulver.

Afhjælpning

Indstil inere malingsgrad eller benyt inere kaffepulver.

Brug en lidt mørkere ristning.

Indstil grovere malingsgrad eller benyt mere groftmalet kaffepulver.

Skift til anden kaffesort.

Kontakt venligst hotline.

Display siger

Fejl hotline

.

Uegnet kaffesort.

Maskinen har en fejl.

Vandilteret (20) holder ikke i vandbeholderen (17).

Kaffegrumset er ikke kompakt og for vådt.

Display

Rens bryg.enhed

Vandilteret (20) er ikke fastgjort korrekt.

Formalingsgraden er indstillet for fint eller for groft, eller der anvendes for lidt formalet kaffe.

Brygenhed (5) snavset.

For meget kaffepulver i brygenhed (5).

Tryk vandilteret (20) lige og fast ned i vandbeholderens tilslutning.

Indstil formalingsgraden grovere eller finere, eller brug 2 strøgne måleskeer kaffepulver.

Rengør brygenhed (5).

Stærkt svingende kvalitet af kaffe eller mælkeskum.

Bryggeenhedens mekanisme er stram.

Maskinen er tilkalket.

Rengør brygenhed (5) (påfyld max. 2 strøgne måleskeer med kaffepulver).

Tag bryggeenheden ud og påfør et dertil specielt beregnet fedt (bestillingsnr.

311368), se kapitlet

”Vedligeholdelse og daglig rengøring”.

Afkalk maskinen ifølge brugsanvisningen med to afkalkningstabletter.

Der drypper vand på bundfladen inde i maskinen, når drypbakken (8) er taget ud.

Drypbakken (8) er fjernet for tidligt.

Vent nogle sekunder med at fjerne drypbakken (8), efter at sidste drik er taget af.

Kan problemerne ikke afhjælpes, skal man ubetinget kontakte vores hotline!

18

Små problemer kan man selv afhjælpe

Problem

Display

Indsæt Bryg. enhed

.

Fabriksindstillingerne blev

ændret og skal aktiveres igen (”Reset”).

Årsag

Bryggeenhed (5) mangler eller blev ikke genkendt.

Der blev foretaget personlige, ikke længere

ønskede indstillinger.

Afhjælpning

Sluk for apparatet med bryggeenheden indsat (5), vent i tre sekunder, og tænd så igen.

Sluk apparatet med afbrydee

O / I (9). Tryk på tasten

off / j

(13) og tasten h

(12), og hold dem nede og tænd apparatet med afbryderen O / I (9). Bekræft derefter med tasten start (10).

Fabriksindstillingerne er aktiverede.

Kan problemerne ikke afhjælpes, skal man ubetinget kontakte vores hotline!

Tekniske data

Elektrisk tilslutning (spænding/frekvens)

Varmesystemets effekt

Maksimalt pumpetryk, statisk

Maksimal kapacitet vandbeholder (uden filter)

Maksimal kapacitet kaffebønnebeholder

Tilførselsledningens længde

Mål (H x B x D)

Vægt, ufyldt

Kværntype

220-240 V / 50-60 Hz

1600 W

15 bar

1,7 l

300 g

100 cm

385 x 280 x 479 mm

9,3 kg

Keramik

19

Innholdsfortegnelse

− Knappen

− Knappen e

off / j

..................................22

− Knappen

− Knappen start .......................................22

Innhold i pakken .......................................21

Oversikt ....................................................21

Betjeningselementer .................................22

− Strømbryter O / I ....................................22

d

..........................................22

− Dreievelger for kaffestyrke ....................22

− Dreievelger for valg av drikke................22

− Dreievelger ............................................23

Meldinger på skjermen .............................23

aromaDoubleShot.....................................23

Før du tar maskinen i bruk........................23

Vannfilter ...................................................24

Menyinstillinger .........................................25

Slå av

Filter

Språk h

/ g

...................................22

..................................................25

...................................................25

Start Calc‘n‘Clean

Temperatur

........................26

.......................................26

..................................................26

Vannets hardhet

Drikketeller

............................26

....................................26

Innstilling av malingsgrad .........................26

Lage kaffe med kaffebønner .....................26

Lage kaffe med ferdigmalt kaffe ...............27

Lage varmt vann .......................................28

Lage melkeskum og varm melk ................28

Pleie og daglig rengjøring .........................29

− Rengjøring av melkeskummeren ..........29

− Rengjøre kokeenheten ..........................30

Råd om energisparing ..............................31

Serviceprogram ........................................31

− Avkalking ...............................................32

− Rengjøring.............................................32

− Calc‘n‘Clean ..........................................33

Frostbeskyttelse .......................................34

Tilbehør ....................................................34

Avfallshåndtering ......................................34

Garanti ......................................................34

Små problemer du kan løse selv ..............35

Tekniske data............................................37

Kjære kaffeelsker, gratulerer med din nye automatiske

espressomaskin fra Siemens.

Denne bruksanvisningen beskriver ulike modeller som utstyrsmessig avviker fra hverandre.

Vær oppmerksom på miniveiledningen som er vedlagt din maskin.

Den kan oppbevares i et spesielt oppbevaringsrom (5c) slik at den er lett tilgjengelig senere.

Sikkerhetsanvisninger

Bruksanvisningen må leses nøye, følges og oppbevares! Hvis du gir enheten videre til en annen person, må du legge ved bruksanvisningen.

Denne helautomatiske espressomaskinen er designet for å lage små mengder med kaffe til privat bruk eller for bruk i ikke-kommersielle, husholdningslignende miljøer som for eksempel små kantiner for butikker, kontorer, landbruk eller andre mindre næringsforetak, eller for bruk av gjester ved bed-and-breakfast- og andre små hoteller av lignende type.

¡

Fare for elektrisk støt!

Kaffemaskinen må kun kobles til og brukes i samsvar med informasjonen på typeskiltet for maskinen.

Den må ikke benyttes dersom nettkabelen eller maskinen er skadet på noen som helst måte.

Maskinen skal kun benyttes innendørs og ved romtemperatur.

Personer (også barn) med reduserte sanseevner eller mentale ferdigheter eller som ikke har den erfaringen og kunnskapen som kreves, skal ikke ta apparatet i bruk. Unntak gjelder bare hvis de har tilsyn eller har blitt forklart hvordan apparatet skal håndteres av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.

20

Hold barn borte fra maskinen. Barn må være under tilsyn for å unngå at de leker med maskinen.

Dra straks ut kontakten dersom det oppstår en feil.

For å unngå personskader, må reparasjoner av maskinen, som f.eks. utskiftning av en skadet nettkabel, kun utføres av en representant fra vår kundeservice.

Maskinen og strømkabelen må aldri senkes ned i vann.

Ikke putt ingre eller hånden ned i kaffekvernen.

Maskinen må kun brukes i frostfrie rom.

¡

Fare for skålding!

Kranen/uttaket (6a) til melkeskummeren kan bli svært varm. La den avkjøle seg etter bruk før du tar i den.

Maskinen skal ikke brukes med mindre melkeskummeren (6) er satt helt sammen og montert.

¡

Kvelningsfare!

La aldri små barn leke med innpakningsmaterialet.

Innhold i pakken

Se oversiktsillustrasjonen foran i brukerveiledningen

1

Helautomatisk espressomaskin TE506

2

Miniveiledning

3

Bruksanvisning

4

Melkeskummer

5

Testremse for måling av vannets hardhet

6

Pulverskje

7

Fett (på tube)

8

Vannfilter

(kun TE506F09DE / TE506F19DE)

Oversikt

Figurene A, B, C, D og E

1 Kaffebønnebeholder

2 Aromalokk

3 Dreievelger for inhetsgrad på malingen

4 Skuff for kaffepulver

(kaffepulver/rengjøringstablett)

5 Kokeenhet (igur E)

a) Kokeenhet

b) Dør

c) Oppbevaringsrom for miniveiledning

d) Trykknapp

e) Låsemekanisme

6 Melkeskummer (igur C)

a) Kran (uttak)

b) Dreievelger for varm melk og

melkeskum

c) Melkeslange

d) Overdel

e) Luftdyse

7 Kaffeuttak, høyderegulerbar

8 Dryppeskål (igur D)

a) Beskyttelse dryppeskål

b) Kaffebeholder

c) Dryppeskål for kaffeuttak

d) Rist for kaffeuttak

9 Strømbryter O / I

10 Knappen start

11 Knappen

12 Knappen

13 Knappen d h e

/ g

off / j

14 Dreievelger for kaffestyrke

15 Dreievelger for valg av drikke

16 Skjerm

17 Avtakbar vanntank

18 Deksel for vannbeholder

19 Pulverskje (hjelp for å sette inn vannilter)

20 Vannfilter

(kun TE506F09DE / TE506F19DE)

21 Oppbevaringsrom for pulverskje

22 Strømkabel med oppbevaringsrom

21

Betjeningselementer

Strømbryter O / I

Med strømbryteren O/I (9) slår du kaffemaskinen enten på eller helt av (strømtilførselen kuttes).

Viktig: Før du slår av maskinen må du kjøre skylleprogrammet eller trykke på tasten e

off / j

(13).

Knappen

d

Ved å trykke på knappen d

(11) kan du brygge to kopper samtidig av den drikken du har valgt. Knappen er aktiv for drikker uten melk og uten aromaDoubleShotfunksjon.

Knappen

e

off /

j

Når du trykker kort på tasten spyles maskinen og blir deretter slått av.

Dersom du holder tasten e e

off /

off / j j

(13),

(13) inne, kan du enten vise brukerinnstillingene eller starte avkalkings- og rengjøringsfunksjonen.

Dreievelger for kaffestyrke

h til g

Med dreievelgeren (14) stiller du inn styrken på kaffen.

Ekstra svak

Svak

Normal

Sterk

DoubleShot sterk +

DoubleShot sterk ++

Med denne kaffestyrken brygges kaffen i 2 omganger.

Se også kapittel

”aromaDoubleShot” på side

23.

Knappen

h

/

g

Ved å trykke på tasten h

/ g

(12) starter produksjonen av damp for å lage melkeskum eller varm melk. Du bruker også denne knappen når du vil lage varmt vann.

Knappen start

Ved å trykke på knappen start (10) starter maskinen å brygge kaffe eller eventuelt et service-program.

Ved å trykke nok en gang på knappen start

(10) mens bryggingen av kaffen pågår kan du stoppe prosessen.

Dreievelger for valg av drikke

a til c m til

Med dreievelgeren (15) kan du velge hvilken drikk du

ønsker, samt mengde. Du kan også endre på brukerinnstillingene med den.

Kaffedrikker uten melk:

Liten Espresso

Espresso

Liten Café Crème

Café Crème

Stor Café Crème

Kaffedrikker med melk:

Liten Cappuccino

Stor Cappuccino

Liten Macchiato

Macchiato

Stor Macchiato n e

Skyll maskinen f

Rengjør melkesys.

Merk: Dersom du velger en drikk som ikke kan brygges, vises følgende på skjermen;

Ugyldig kombinasjon

. Da må du endre på styrken på kaffen eller valg av drikke.

22

Dreievelger

Dersom du ønsker å lage melkeskum – for eksempel for å lage Latte Macchiato eller

Cappuccino – dreier du symbolet i

slik at det peker framover.

j

slik at det peker framover.

Dersom du vil varme melk dreier du symbolet

Dersom du vil varme vann stiller du inn dreievelgeren vannrett.

AromaDoubleShot-funksjonen aktiveres ved følgende innstillinger:

Meldinger på skjermen

Skjermen (16) viser, i tillegg til meldinger om hvilken prosess eller tilstand maskinen bei nner seg i, meldinger som krever at du utfører bestemte handlinger. Når du har utført den handlingen som kreves forsvinner meldingen, og skjermen viser igjen menyen for valg av drikke.

Før du tar maskinen i bruk

Generelt

I de respektive beholderne må det kun fylles kaldt vann uten kullsyre, og kaffebønneblandinger, helst for espresso eller automater. Det må ikke benyttes kaffebønner som er glaserte, karamelliserte eller som på annen måte er sukkerholdige, da disse vil forårsake at kokeenheten tilstoppes.

På denne kaffemaskinen kan du stille inn hardheten på vannet. Fra fabrikken er hardhetsgraden satt til 4. Hardhetsgraden på vannet kontrolleres med de medfølgende testremsene. Dersom testen viser at hardhetsgraden ikke tilsvarer grad 4, må maskinen innstilles deretter (se side 26).

Vannets

hardhet i kapittel ”Menyinstillinger” på

aromaDoubleShot

Mengden av oppløste bitterstoffer og uønskede aromastoffer øker jo lengre kaffen brygges. Dette får innvirking på kaffens smak og aroma. TE506 har derfor en spesiell aromaDoubleShot-funksjon i forbindelse med brygging av ekstra sterk kaffe. Når halvparten av kaffemengden er brygget, males resten av kaffebønnene og resten av kaffen brygges, på denne måten produseres det kun velsmakende og behagelige aromastoffer.

Ta i bruk maskinen

1. Plasser espressomaskinen på et jevnt og plant underlag som tåler vekten av maskinen og ikke skades av eventuelt vannsøl. Ventilasjonsåpningene på maskinen må ikke dekkes til.

2. Dra ut nettkabelen fra oppbevaringsrommet (22) og sett støpselet i en strømkontakt. Kabellengden kan reguleres ved å skyve kabelen tilbake oppover eller dras ut nedover. Plasser kaffemaskinen med baksiden ut mot kanten av benken eller bordet og dra enten kabelen nedover eller skyv den oppover.

23

3. Sett sammen melkeskummeren. Maskinen skal ikke brukes med mindre melkeskummeren (6) er satt helt sammen og montert.

4. Lukk opp lokket (18) på vannbeholderen.

5. Ta av vannbeholderen (17), skyll den og fyll den med friskt, kaldt vann. Vær oppmerksom på max-merket.

6. Sett vanntanken (17) på plass og trykk den helt ned.

7. Lukk lokket på vanntanken (18) igjen.

8. Fyll kaffebønner i kaffebønnebeholderen (1). (For brygging av kaffe med ferdigmalt kaffe, se kapittel ”Lage kaffe med ferdigmalt kaffe” på side 27.)

9. Slå på strømbryteren O / I (9). På skjermen (16) vises menyen for innstilling av skjermspråk.

10. Med den øvre dreievelgeren (15) velger du det skjermspråket du ønsker.

Du kan velge mellom følgende språk:

English

Français

Nederlands

Italiano

Español

Magyar

Dansk

Suomi

Svenska

Polski

Türkçe

Norsk

Português Čeština

ελληνικα български русский

11. Sett koppen e.l. under kranen/uttaket

(6a).

12. Trykk på knappen start (10). Det valgte språket er lagret.

Maskinen varmes opp og spyler. Litt vann kommer ut av kaffekranen/uttaket. Når skjermen viser menyen for valg av drikke betyr det at maskinen er klar til bruk.

24

Slå av kaffemaskinen

Når maskinen ikke har vært i bruk på en time, vil den automatisk spyle og deretter slå seg av (tidsintervallet kan endres, se

Slå av i kapittel ”Menyinstillinger” på side

25).

Unntak: Dersom du kun har laget varmt vann eller damp vil maskinen slå seg av uten å kjøre skylleprosessen først.

Hvis du vil slå av maskinen manuelt må du trykke på knappen e

off / j

(13). Maskinen skylles og slår seg deretter av.

Merk: Ved første gangs bruk, etter bruk av et serviceprogram eller etter at apparatet har vært ute av bruk for en lengre periode, vil ikke den første drikken inneholde full aroma og bør ikke drikkes.

Første gang du bruker espressomaskinen får du ikke et passe tykt og fast skum

(crema) før etter noen få kopper.

Ved lengre bruk er det normalt at det danner seg vanndråper i ventilasjons åpningene.

Vanni lter

Et vanni lter kan gjøre at det blir mindre kalkavleiringer.

Før du kan bruke et nytt vanni lter må det spyles. Da går du fram på følgende måte:

1. Bruk pulverskjeen (19) til å trykke vanni lteret (20) godt på plass i vanntanken.

2. Fyll vanntanken (17) med vann opp til

max-merket.

3. Hold knappen e

3 sekunder. Menyen åpnes.

4. Trykk på tasten ger inntil

Filter e

off / j

off /

(13) inne i minst j

(13) l ere ganmangler/gml på skjermen.

5. Med den øvre dreievelgeren (15)

vises

Aktiver filter

velger du det du ønsker.

6. Trykk på knappen start (10).

7. Sett en beholder på ca 0,5 liter under kranen/uttaket (6a).

8. Trykk på knappen start (10).

9. Vannet går nå først gjennom i lteret for å spyle det.

10. Tøm deretter beholderen.

Maskinen er nå klar til bruk.

Info: Dersom kaffemaskinen i en lengre periode ikke blir benyttet (f.eks. i forbindelse med ferier) bør i lteret som står i maskinen spyles før den tas i bruk igjen. For å gjøre dette brygger du en kopp med varmt vann som du så kaster.

Info: Ved å spyle i lteret aktiveres samtidig telleren som viser når du bør skifte i lter.

Hvis meldingen

Skift filter skjermen, eller senest etter 2 måneder har ikke lenger vanni lteret noen effekt. Av hygieniske grunner og for at kaffemaskinen ikke skal få et kalkbelegg (dette kan skade maskinen) skal i lteret skiftes. Filter (TZ70003) får du kjøpt i butikker som selger denne maskinen eller via Siemens kundetjeneste

(467873). Dersom du ikke setter inn et nytt i lter, skal innstillingen

Filter vises på

settes til mangler/gml

.

Menyinstillinger

Ved hjelp av menyvalgene kan du stille inn kaffemaskinen nøyaktig slik det passer for deg.

1. Trykk på knappen e

off / j

(13) minst 3 sekunder.

2. Trykk l ere ganger på knappen e

off / j

(13) inntil menyvalgene du vil bruke vises på skjermen.

3. Med den øvre dreievelgeren (15) velger du den innstillingen du ønsker.

4. Bekreft valget med knappen start (10).

Dersom du ønsker å forlate menyen uten å velge noe, vrir du dreievelgeren tilbake til

Tilbake

og trykker deretter på knappen

start (10).

Info: Ved hjelp av i lterindikatoren kan du markere i hvilken måned du skiftet i lter. Du kan også markere når (hvilken måned) du må skifte i lter neste gang (senest etter to måneder).

Du kan endre følgende innstillinger:

Slå av

: Her bestemmer du hvor lang tid kaffemaskinen skal vente etter siste drikk ble laget før den automatisk slår seg av. Du kan stille inn et tidsintervall fra 15 minutter til 4 timer. Standardinnstillingen er 1 time, dette tidsintervallet kan gjøres kortere for å spare energi.

Filter

: Her kan du stille inn om du benytter et vanni lter i maskinen eller ikke. Dersom du ikke bruker et vanni lter skal innstillingen stå på

Filter mangler/gml

. Dersom du bruker et vanni lter skal innstillingen stå

Aktiver filter

. Før du kan ta i bruk et nytt vanni lter må det vaskes (se kapittel

”Vanni lter” på side 24).

25

(

Start Calc‘n‘Clean

: Her kan du manuelt velge serviceprogrammene

Calc‘n‘Clean

/ avkalking

/ rengjøring

). Trykk på knappen start (10) og kjør gjennom programmet du har valgt

(se kapittel ”Serviceprogram” på side 31).

Innstilling av malingsgrad

Ved hjelp av dreievelgeren (3) for malingsgraden kan du stille hvor int du ønsker å male kaffebønnene.

Temperatur

: Her kan temperaturen (

Høy

/

Middels

/

Lav

) stilles inn.

Språk

: Her kan du velge språket på skjermen.

NB!

Finhetsgraden skal kun endres når kvernen arbeider! Hvis ikke, kan maskinen skades.

Ikke putt fingre eller hånden ned i kaffekvernen.

Vannets hardhet

: På denne kaffemaskinen kan du stille inn hardheten på vannet.

Det er viktig å stille inn korrekt hardhet på vannet som benyttes, slik at kaffemaskinen kan vise når den bør avkalkes.

Forhåndsinnstillingen for hardheten på vannet er 4.

Hardheten på vannet kan kontrolleres ved hjelp av testremsene som følger med maskinen. Ditt lokale vannverk vil også kunne opplyse om hardheten på springvannet der du bor.

Hold testremsen nede i vannet noen sekunder og ta den opp og rist forsiktig.

Resultatet kan avleses etter ca ett minutt.

Vannets hardhet og innstillingsmuligheter:

Trinn

3

4

1

2

Vannets hardhet

Tysk (°dH) Fransk (°fH)

1-7

8-14

15-21

22-30

1-13

14-25

26-38

39-54

Drikketeller

: Her vises hvor mange

(kaffe)drikker som er blitt brygget siden du tok i bruk maskinen.

a

● Når kvernen arbeider stiller du inn dreievelgeren (3) slik du ønsker fra inmalt

( a: Drei i retning mot klokka) til grovmalt

( b: Drei i retning med klokka).

b

Info: Du vil først merke den nye innstillingen etter at to kopper kaffe er laget.

Tips: Bruk en inere maling for å male mørkere kaffebønner og en grovere maling for lyse.

Lage kaffe med kaffebønner

Denne helautomatiske espressomaskinen maler kaffebønnene hver gang den lager kaffe.

Kaffemaskinen må være klar til bruk. Når du skal brygge en kaffedrikk med melk må du først sette melkeslangen ned i en melkebeholder og sette dreievelgeren (6b) til

„Melkeskum“ j

.

26

Viktig: Det er vanskelig å fjerne inntørkede melkerester, derfor melkeskummeren

(6) rengjøres i lunkent vann hver gang den har vært brukt og spyles med hjelp av programmet side 29).

Rengjør melkesys.

(se

Lage kaffe med ferdigmalt kaffe

Denne espressomaskinen kan også lage kaffe med ferdigmalt kaffe ( ikke pulverkaffe).

Tips: Det bør helst brukes kaffebønneblandinger beregnet på espresso- eller helautomatiske kaffemaskiner. Kaffebønnene bør oppbevares kjølig i en lukket beholder.

Kaffebønnene kan males selv om de er dypfryste.

Viktig: Fyll opp vanntanken (17) hver dag med friskt, kaldt vann. Du må passe på at det alltid er nok vann i vanntanken (17).

Kaffemaskinen må være klar til bruk. Når du skal brygge en kaffedrikk med melk må du først sette melkeslangen ned i en melkebeholder og sette dreievelgeren (6b) til

„Melkeskum“ j

.

Merk: Når du lager kaffe med ferdigmalt kaffe er ikke aromaDoubleShot-funksjonen tilgjengelig.

Tilberedning

Kaffemaskinen må være klar til bruk.

1. Formvarmet/de kopp(er) settes under kaffeuttaket (7).

Tips: Når du lager en liten espresso skal koppen alltid varmes opp på forhånd, f.eks. med varmt vann.

2. Bruk den øvre dreievelgeren (15) til å velge kaffedrikk og mengde.

Kaffedrikken og mengden du har valgt vises på skjermen.

3. Bruk den nedre dreievelgeren (14) til å velge styrken på kaffedrikken. Styrken vises på skjermen. Dersom du vil brygge to kopper samtidig, trykker du på knappen d

(11) (gjelder kun for drikker uten melk og uten aromaDoubleShotfunksjon).

4. Trykk på knappen start (10).

Maskinen brygger kaffen og fyller den i koppen(e).

Viktig: Det er vanskelig å fjerne inntørkede melkerester, derfor melkeskummeren

(6) rengjøres i lunkent vann hver gang den har vært brukt og spyles med hjelp av programmet side 29).

Rengjør melkesys.

(se

Viktig: Fyll opp vanntanken (17) hver dag med friskt, kaldt vann. Du må passe på at det alltid er nok vann i vanntanken (17).

Tilberedning

1. Åpne pulverskuff (4).

2. Fyll skuffen med maks 2 strøkne kaffeskjeer med malt kaffe.

NB! Det må ikke fylles i hele kaffebønner eller pulverkaffe (Nescafé).

3. Lukk kaffepulverskuffen (4).

4. Velg den drikken du ønsker ved å dreie på den øvre dreievelgeren (15) (kun èn kopp av gangen).

5. Trykk på knappen start (10).

Maskinen brygger kaffen og fyller den i koppen. Merk: Noen valg innebærer at kaffen blir brygget i to porsjoner rett etter hverandre

(se kapittel ”aromaDoubleShot” på side 23).

Vent til prosessen er helt ferdig.

Ved å trykke en gang til på knappen

start (10) kan du avbryte prosessen før den er ferdig.

Merk: Dersom du ønsker en kopp til laget med malt kaffe, må du gjenta prosessen.

Dersom det ikke lages mer kaffe innen 90 sekunder, vil kokekammeret automatisk tømmes for å forhindre at det blir for fullt.

Maskinen skyller automatisk.

27

Lage varmt vann

¡

Forbrenningsfare!

Melkeskummeren (6) blir svært varm.

Melkeskummeren (6) må kun berøres på plastikkdelene.

Kaffemaskinen må være klar til bruk.

1. Sett en oppvarmet kopp eller et glass under melkeskummeren (6).

2. Hold dreievelgeren (6b) vannrett.

3. Still inn dreievelgeren (6b) på

”Melkeskum” j

eller ”Varm melk” i

.

3. Trykk i ca. 3 sekunder på knappen h

/ g

(12). Kaffemaskinen varmes nå opp. Det kommer nå varmt vann ut fra kranen til melkeskummeren i ca. 40 sekunder (6).

4. Dersom du trykker en gang til på knappen h

/ g

(12) kan prosessen avbrytes før den er ferdig.

Lage melkeskum og varm melk

¡

Forbrenningsfare!

Melkeskummeren (6) blir svært varm.

Melkeskummeren (6) må kun berøres på plastikkdelene.

Tips: Skum opp melk først og brygg deretter kaffen, eller lag melkeskum separat som du så heller på kaffen.

Kaffemaskinen må være klar til bruk.

1. Sett den forvarmede koppen under kranen/uttaket (6a).

2. Før melkeslangen (6c) ned i melkebeholderen.

4. Trykk på knappen

Knappen h

/ g h

/ g

(12).

(12) blinker, og maskinen varmer nå opp i ca 20 sekunder.

¡

Forbrenningsfare!

Melkeskum eller varm melk kommer nå under høyt trykk ut av melkeskummeren

(6). Merk at melkesprut kan forårsake forbrenninger. Kranen/uttaket (6a) må ikke berøres eller rettes mot personer.

Trykk på knappen prosessen.

h

/ g

(12) for å avbryte

Tips: For å få best melkeskum, bør du bruke kald melk med et fettinnhold på minst

1,5 %.

Viktig: Det er vanskelig å fjerne inntørkede melkerester, derfor melkeskummeren

(6) rengjøres i lunkent vann hver gang den har vært brukt og spyles med hjelp av programmet side 29).

Rengjør melkesys.

(se

28

Pleie og daglig rengjøring

¡

Fare for elektrisk støt!

Dra støpslet ut av kontakten i veggen før rengjøring av kaffemaskinen.

Senk aldri maskinen ned i vann.

Bruk ikke et apparat for rengjøring med damp.

● Puss huset med et bløtt, fuktig tørkle.

● Bruk ikke rengjøringsmaterialer som riper eller rengjøringsmidler.

● Rester av kalk, kaffe, melk eller avkalkingsmiddel skal alltid fjernes umiddelbart. Under slike rester kan det danne seg korrosjon.

● Dryppeskålen (8c) med kaffebeholderen

(8b) dras ut fremover. Ta av beskyttelsen

(8a) og dryppebeskyttelsen (8d).

Dryppeskålen og kaffebeholderen tømmes og rengjøres.

● Ta ut pulverskuffen (4) og gjør den ren.

Følgende deler skal ikke vaskes i opp-

vaskmaskin: Låsen til oppbevaringsrommet for miniveiledningen (5c), beskyttelse for dryppeskål (8a), skuff for kaffepulver

(4), kokeenhet (5a).

● Følgende deler kan vaskes i oppvaskmaskin: Dryppeskål (8c), kaffebeholder

(8b), rist for kaffeuttak (8d), aromalokk (2) og pulverskje (19)

● Oppsamlingsbeholderne (skåler og kaffepulverskuff) inne i maskinen tørkes av.

Viktig: Dryppeskålen (8c) og kaffebeholderen (8b) må tømmes og rengjøres daglig for

å forhindre soppdannelse.

Merk: Hvis kaffemaskinen slås på med strømbryteren O / I (9) når den er kald eller blir slått av automatisk etter at du har brygget kaffe, vil den automatisk gjennomføre en spyleprosess. Systemet renser med andre ord seg selv automatisk.

Viktig: Dersom kaffemaskinen ikke skal benyttes i en lengre periode (f.eks. i forbindelse med ferier) bør hele enheten, inkludert melkeskummersystemet og kokeenheten rengjøres grundig.

Rengjøring av melkeskummeren

Hvis melkeskummeren ikke blir rengjort etter bruk vil etter en viss tid følgende beskjed vises på skjermen:

Rengjør melkesys.!

Melkeskummeren skal rengjøres etter hver bruk! Når maskinen skal rengjøres lar du dreievelgeren (6b) stå i den stillingen den sist ble brukt i.

Automatisk forrengjøring av melkeskummeren:

1. Velg f

med dreievelgeren (15).

2. Sett en tom, høy beholder under kranen/ uttaket (6a).

3. Skyv kaffekranen så nærme beholderen som mulig.

4. Sett melkeslangen (6c) ned i bollen.

5. Trykk på knappen start (10).

Kaffemaskinen fyller nå automatisk vann i bollen og suger det opp igjen via melkeslangen (6c) for å skylle melkesystemet.

Skylleprosessen avsluttes etter ca. 1 minutt.

6. Tøm bollen og rengjør melkeslangen

(6c).

I tillegg skal melkesystemet renses grundig regelmessig (i oppvaskmaskin eller for hånd).

29

Ta fra hverandre melkeskummeren for å rengjøre den:

1. Dra melkeskummeren (6) rett framover og ut av maskinen.

2. Ta melkeskummeren fra hverandre i sine enkeltdeler; (6a) til (6d) (se

illustra-

sjon C foran i denne veiledningen).

3. Rengjør enkeltdelene med såpevann og en bløt børste. Om nødvendig kan du la delene ligge en stund i varmt såpevann.

4. Spyl alle delene med rent vann og tørk av dem.

5. Sett sammen alle delene og trykk melkeskummeren inn i maskinen til den sitter ordentlig på plass.

Rengjøre kokeenheten

Rengjør kokeenheten jevnlig!

Automatisk forrengjøring av kokeenheten:

1. Velg e

med dreievelgeren (15).

2. Sett et tomt glass under kranen/uttaket

(6a).

3. Trykk på knappen start (10).

Maskinen skyller automatisk.

I tillegg til det automatiske rengjøringsprogrammet bør kokeenheten (5a) tas av for rengjøring med jevne mellomrom (

illustra-

sjon E foran i brukerveiledningen).

1. Slå kaffemaskinen helt av med strømbryteren O / I (9). Alle knappelysene slukkes.

2. Åpne døren (5b) til kokeenheten.

3. Skyv den røde låsen (5e) på kokeenheten helt mot høyre.

4. Trykk på den røde knappen (5d) og ta tak i kokeenheten ved gripetakene og dra kokeenheten forsiktig ut av maskinen.

5. Rengjør kokeenheten (5a) under rennende vann.

¡

Fare for skålding!

Maskinen skal ikke brukes med mindre melkeskummeren (6) er satt helt sammen og montert.

Viktig: Ikke bruk oppvask- eller andre rengjøringsmidler, og ikke vask den i oppvaskmaskinen.

6. Gjør grundig rent inne i kaffemaskinen med en fuktig klut og fjern eventuelle kafferester.

7. La kokeenheten (5a) og selve maskinen stå til den er tørr.

8. Deretter settes kokeenheten (5a) helt inn i maskinen igjen.

9. Skyv den røde låsemekanismen (5e) helt mot høyre og lukk døren / dekslet

(5b).

30

Merk: Etter en grundig rengjøring bør pakningene i kokeenheten regelmessig settes inn med fett for å sikre optimalt vedlikehold av enheten. Bruk en type fett som er spesialutviklet for dette formålet (bestillingsnummer 311368), og smør det tynt på pakningene.

Råd om energisparing

● Espressomaskinen slår seg automatisk av etter en time (fabrikkinnstilling).

Standardinnstillingen på en time kan endres (se

Slå av

”Menyinstillinger” på side 25).

● Dersom espressomaskinen ikke benyttes skal den slås av. For å gjøre dette trykker du på knappen e

i kapittel

off / j

(13). Maskinen skylles og slår seg deretter av.

● Maskinen bør ikke slås av dersom den er i ferd med å lage kaffe eller melkeskum.

Dersom du avbryter bryggingen av kaffe eller prosessen med å lage melkeskum fører det til ekstra energiforbruk og mer restevann i dryppeskålen.

● Kaffemaskinen bør avkalkes med jevne mellomrom for å forhindre kalkavleiringer i maskinen. Kalkavleiringer medfører høyere energiforbruk.

Serviceprogram

Tips: Les også miniveiledningen som ligger i oppbevaringsrommet (5c).

Avhengig av hvor mye maskinen blir brukt vil det vises følgende meldinger på skjermen med varierende tidsmellomrom:

Må avkalkes! eller

Må rengjøres! eller

Calc‘n‘Clean nødvendig!

Du bør da straks kjøre serviceprogrammet for avkalking eller rengjøring. Eventuelt kan begge operasjonene utføres samtidig ved hjelp av funksjonen Calc‘n‘Clean (se kapittel ”Calc‘n‘Clean” på side 33). Dersom serviceprogrammet ikke gjennomføres som angitt, kan det forårsake skader på kaffemaskinen.

NB!

Ved kjøring av serviceprogrammet må det kun benyttes de foreskrevne avkalkings- og rengjøringsmidlene. Les sikkerhetsforskriftene på innpakningen til rengjøringsmiddelet og følg disse.

Serviceprogrammet må under ingen omstendigheter avbrytes!

Ikke drikk væskene!

Bruk aldri eddik, eddikbaserte væsker, sitronsyre eller sitronsyrebaserte væsker!

Det må under ingen omstendigheter tilsettes avkalkingstabletter eller andre avkalkingsmidler i skuffen for kaffepulver (4)!

Spesialutviklede avkalkingsmidler og rengjøringstabletter får du i butikker som forhandler denne maskinen eller via

Siemens kundetjeneste.

Bestillingsnr I butikken Kundetjeneste

Rengjøringstabletter

Avkalkingstabletter

TZ60001

TZ60002

310575

310967

31

Viktig: Dersom det er satt inn et vannilter i vannbeholderen (17), må dette fjernes før serviceprogrammet startes.

Avkalking

Varighet: ca. 25 minutter

Viktig: Dersom det er satt inn et vannilter i vannbeholderen (17), må dette fjernes før avkalkingsprogrammet startes.

Hvis skjermen viser meldingen

avkalkes!

, trykker du på knappen e

off / j

(13) i 3 sekunder og deretter på knappen start (10). Avkalkingsprosessen starter.

Dersom du ønsker å starte avkalkingsprosessen igjen, trykker du på knappen e

off / j

(13) i minst 3 sekunder. Deretter trykker du to ganger kort på knappen e

off / j

(13). Drei på den øvre dreievelgeren (15) inntil skjermen viser meldingen

Start avkalking

. Trykk på knappen

start (10) for å starte avkalkingsprogrammet.

Skjermen viser deretter framdriften i programmet.

Tøm dryppeskål

Sett i dryppeskål

● Tøm dryppeskålen (8) og sett den tilbake igjen.

Merk: Dersom vannilteret (20) er aktivert, viser skjermen en melding om at du må fjerne ilteret (20) og deretter trykke på knappen start (10) igjen. Fjern ilteret nå dersom du ikke allerede har gjort det. Trykk på knappen start (10).

Fyll i avkalkingsm.

Trykk på start

● Fyll opp vanntanken (17) med lunkent vann til merket 0,5l, og løs opp 2

Siemens avkalkingstabletter i vannet.

● Trykk på knappen start (10).

32

Plasser beholder

Trykk på start

● Sett en beholder på minst 0,5 liter under dysen (6a).

● Trykk på knappen start (10).

Avkalking pågår

Avkalkingsprogrammet starter og varer i ca

20 minutter.

Rens/fyll vanntank

Trykk på start

● Skyll vanntanken (17) og fyll den opp til

max-merket med friskt, kaldt vann.

● Trykk på knappen start (10).

Avkalking pågår

Avkalkingsprogrammet starter og varer i ca

3 minutter, deretter skylles maskinen.

Tøm dryppeskål

Sett i dryppeskål

● Tøm dryppeskålen (8) og sett den tilbake igjen.

Dersom du bruker vannilter, settes dette inn igjen nå. Maskinen er nå avkalket og klar til bruk.

Rengjøring

Varighet: ca. 10 minutter

Hvis skjermen viser meldingen

rengjøres!

, trykker du på knappen e

off / j

(13) i 3 sekunder og deretter på knappen start (10).

Rengjøringsprogrammet starter.

Dersom du ønsker å starte rengjøringsprosessen igjen, trykker du på knappen e

off / j

(13) i minst 3 sekunder. Deretter trykker du to ganger kort på knappen e

off / j

(13). Drei på den øvre dreievelgeren (15) inntil skjermen viser meldingen

Start rengjøring.

Trykk på knappen

start (10) for å starte rengjøringsprogrammet.

Skjermen viser deretter framdriften i programmet.

Tøm dryppeskål

Sett i dryppeskål

● Tøm dryppeskålen (8) og sett den tilbake igjen.

Rengjøring pågår

Apparatet skyller to ganger.

Åpne skuffen

● Åpne pulverskuff (4).

Fyll i rengj.middel

● Legg inn en Siemens rengjøringstablett og lukk skuffen (4).

Rengjøring pågår

Rengjøringsprogrammet starter og varer i ca 8 minutter.

Tøm dryppeskål

Sett i dryppeskål

● Tøm dryppeskålen (8) og sett den tilbake igjen.

Kaffemaskinen er nå rengjort og klar til bruk.

Calc‘n‘Clean

Varighet: ca. 35 minutter

Calc‘n‘Clean kombinerer enkeltfunksjonene for avkalking og rengjøring. Dersom begge prosessene skal utføres nesten samtidig, vil maskinen automatisk foreslå dette serviceprogrammet.

Viktig: Dersom det er satt inn et vannilter i vannbeholderen (17), må dette fjernes før serviceprogrammet startes.

Hvis skjermen viser meldingen

Calc‘n‘Clean nødvendig!

, trykker du på knappen e

off / j

(13) i 3 sekunder og deretter på knappen start (10).

Serviceprogrammet starter.

Dersom du ønsker å starte Calc‘n‘Clean igjen, trykker du på knappen off / j

(13) i minst 3 sekunder. Deretter trykker du to ganger kort på knappen på den øvre dreievelgeren (15) inntil skjermen viser meldingen e

off /

Start j

(13). Drei

Calc‘n‘Clean

. Trykk på knappen start

(10) for å starte Calc‘n‘Clean.

Skjermen viser deretter framdriften i programmet.

Tøm dryppeskål

Sett i dryppeskål

● Tøm dryppeskålen (8) igjen.

og sett den tilbake

Calc‘n‘Clean pågår

Apparatet skyller to ganger.

Åpne skuffen

● Åpne pulverskuff (4).

Fyll i rengj.middel

● Legg inn en Siemens rengjøringstablett og lukk skuffen (4).

Merk: Dersom vannilteret (20) er aktivert, viser skjermen en melding om at du må fjerne ilteret (20) og deretter trykke på knappen start (10) igjen. Fjern ilteret nå dersom du ikke allerede har gjort det. Trykk på knappen start (10).

Fyll i avkalkingsm.

Trykk på Start

● Fyll opp vanntanken (17) med lunkent vann til merket 0,5l, og løs opp 2

Siemens avkalkingstabletter i vannet.

● Trykk på knappen start (10).

Plasser beholder

Trykk på start

● Sett en beholder på minst 1 liter under dysen (6a).

● Trykk på knappen start (10).

Calc‘n‘Clean pågår

Avkalkingsprogrammet starter og varer i ca

22 minutter.

33

Rens/fyll vanntank

Trykk på start

● Skyll vanntanken (17) og fyll den opp til

max-merket med friskt, kaldt vann.

● Trykk på knappen start (10).

Calc‘n‘Clean pågår

Avkalkingsprogrammet starter og varer i ca

10 minutter, deretter skylles maskinen.

Tøm dryppeskål

Sett i dryppeskål

● Tøm dryppeskålen (8) og sett den tilbake igjen.

Dersom du bruker vannilter, settes dette inn igjen nå. Kaffemaskinen er nå rengjort og klar til bruk.

Frostbeskyttelse

¡

For å unngå frostskader under transport og lagring må kaffemaskinen på forhånd tømmes fullstendig.

Info: Kaffemaskinen må være klar til bruk og vanntanken (17) må være full.

1. Sett et stort kar under kranen/uttaket

(6a).

2. Trykk på knappen h

/ g

(12) og la maskinen lage damp i ca 15 sekunder.

3. Slå kaffemaskinen helt av med strømbryteren O / I (9).

4. Tøm vannbeholderen (17) og dryppeskålen (8).

Tilbehør

Tabellen nedenfor viser tilgjengelig tilbehør du kan kjøpe enten i butikker som fører denne maskinen eller via Siemens kundetjeneste.

Bestillingsnr I butikken Kundetjeneste

Rengjøringstabletter

Avkalkingstabletter

Vannfilter

Melkebeholder

(isolert)

Fett

(på tube)

TZ60001

TZ60002

TZ70003

TZ70009

310575

310967

467873

673480

311368

Avfallshåndtering

A

Vennligst kast innpakningsmaterialet på en miljø- og forskriftsmessig måte. Dette apparatet er merket i samsvar med de europeiske retningslinene 2002/96/EG angående brukte elektriske og elektroniske apparater (waste electrical and electronic equipment-WEEE).

Retningslinjene fastsetter rammene i hele

EU for retur og avfallshåndtering av gammelt utstyr. Faghandelen kan gi opplysninger om aktuelle avfallsmottak.

Garanti

For dette apparatet gjelder de garantibetingelser som er oppgitt av vår representant i de respektive land. Detaljer om disse garantibetingelsene får du ved å henvende deg til elektrohandelen der du har kjøpt apparatet. Ved krav i forbindelse med garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.

Det tas forbehold om endringer.

34

Små problemer du kan løse selv

Problem

Skjermen viser

Fyll på bønner! selv om det er fylt kaffebønner i beholderen (1), eller kvernen maler ikke kaffebønnene.

Det er ikke mulig å lage varmt vann.

Årsak

Kaffebønnene faller ikke ned i kvernen (bønnene er for glatte).

Melkeskummeren (6) er skittent.

Løsning

Bank forsiktig på kaffebønnebeholderen (1).

Bytt eventuelt til en annen kaffesort.

Tørk av kaffebønnebeholderen (1) med en tørr klut når beholderen er tom.

Rengjør melkeskummeren (6), se kapitlet ”Pleie og daglig rengjøring”.

Rengjør melkeskummeren (6), se kapitlet ”Pleie og daglig rengjøring”.

Kaffemaskinen må avkalkes.

For lite eller ikke noe skum eller melkeskummeren (6) suger ikke melk.

Melkeskummeren (6) er skittent.

Det er mye kalkavleiringer i maskinen.

Uegnet melketype.

Bruk kald melk med 1,5 % fett

(lettmelk).

Kaffe renner kun dråpevis eller det flyter overhodet ingen kaffe.

Kaffen får ikke noe

”Crema”.

Melkeskummeren (6) er ikke riktig satt sammen.

Fukt melkeskummerdelene og trykk de godt i hverandre.

Malingsgraden av kaffebønnene er for in. Det benyttede kaffepulveret er for inmalt.

Det er mye kalkavleiringer i maskinen.

Kaffesorten egner seg ikke til bruk med kaffemaskinen.

Kaffebønnene er ikke nybrente.

Innstill på grovere maling.

Bruk grovere malt kaffe.

Kaffemaskinen må avkalkes.

Bruk en kaffetype med en større andel Robusta kaffebønner.

Bruk kaffebønner som er nybrent.

Malingsgraden er ikke tilpasset kaffebønnene.

Still inn malingsgraden på inmalt.

Hvis problemer ikke lar seg løse skal du ringe hjelpelinjen!

35

Små problemer du kan løse selv

Problem

Kaffen er for ”sur”.

Årsak

Malingsgraden er innstilt på for grov maling, eller det ferdigmalte kaffepulveret som benyttes er for grovt malt.

Kaffesorten er uegnet.

Løsning

Sett malingsgraden på inere maling eller bruk ferdigmalt kaffe som er inere malt.

Kaffen er for ”bitter”.

Malingsgraden er innstilt på for in maling, eller det ferdigmalte kaffepulveret som benyttes er for inmalt.

Kaffesorten egner seg ikke til bruk med kaffemaskinen.

Det har oppstått en feil.

Bruk en mørkere brent kaffesort.

Sett malingsgraden på grovere maling eller bruk ferdigmalt kaffe som er grovere malt.

Bytt til en annen kaffesort.

Skjermen viser

Feil

Ring hotline

Ta kontakt med hotline.

Vannilteret (20) holder ikke i vanntanken (17).

Kaffegruten er ikke fast og for våt.

Displayet viser

Rengjør kokeenhet

Vannilteret (20) er ikke festet på korrekt måte.

Malingsgraden er enten for fin eller for grov eller det brukes for lite kaffepulver.

Sett vannilteret (20) rett ned i koblingen mot vanntanken og trykk det på plass.

Instill malingen grovere eller finere eller bruk to strøkne måleskjeer kaffepulver.

Rens kokeenheten (5).

Forurenset kokeenhet (5).

For mye kaffepulver i kokeenheten (5).

Rens kokeenheten (5)

(fyll på maksimalt 2 strøkne pulverskjeer med kaffepulver).

Sterkt vekslende kvalitet av kaffe eller melkeskum.

Mekanismen i kokeenheten går tregt.

Apparatet er forkalket.

Ta ut kokeenheten og sett inn pakningene med spesialfett

(bestillingsnummer 311368), se kapitlet ”Pleie og daglig rengjøring”.

Avkalk apparatet slik det er beskrevet i instruksjonene med to avkalkingstabletter.

Hvis problemer ikke lar seg løse skal du ringe hjelpelinjen!

36

Små problemer du kan løse selv

Problem

Dryppevann på den indre apparatbunnen når dryppeskålen (8) er fjernet.

Displayet viser

Sett inn bryggenhet

Årsak

Tatt ut dryppeskålen (8) for tidlig.

Løsning

Vent i noen sekunder før du tar ut dryppeskålen (8) etter den siste drikken er ferdig.

Fabrikkinnstillingene er blitt endret og skal reaktiveres (”Reset”).

Bryggeenheten (5) mangler eller ble ikke gjenkjent.

Det ble foretatt egne innstillinger som ikke lenger er ønsket.

Slå av maskinen når bryggeenheten (5) står i maskinen, vent i 3 sekunder og start så maskinen på nytt.

Slå av apparatet med strømbryteren O / I (9). Hold tastene/ knappene e

off / j

(13) og h

(12) nede og slå på apparatet med strømbryteren

O / I (9).

Deretter bekrefter du valget med startknappen (10). Nå er fabrikkinnstillingene aktivert.

Hvis problemer ikke lar seg løse skal du ringe hjelpelinjen!

Tekniske data

Strømkilde (spenning/frekvens)

Varmeelementets ytelse

Maksimalt statisk pumpetrykk

Vanntankens kapasitet (uten filter)

Kaffebønnebeholderens kapasitet

Strømkabelens lengde

Mål (H x B x D)

Vekt, tom

Type maleenhet (kaffekvern)

220-240 V / 50-60 Hz

1600 W

15 bar

1,7 l

300 g

100 cm

385 x 280 x 479 mm

9,3 kg

Keramisk

37

Innehåll

start Knapp ...........................................40

Följande ingår ...........................................39

Översikt ....................................................39

Reglage ....................................................40

− Strömbrytare O / I ...................................40

d e

Knapp ..............................................40

off / j

Knapp .......................................40

− Vred för styrka .......................................40

− Vred för val av kaffetyp..........................40

− Vred .......................................................41

Displaymeddelanden ................................41

aromaDoubleShot.....................................41

Före första användningen.........................41

Vattenfilter .................................................42

Menyinställningar......................................43

− h

/

g

Knapp .......................................40

Stäng av

Filter

Språk

.............................................43

...................................................43

Starta Calc‘n‘Clean

Temperatur

......................43

.......................................43

..................................................43

Vattenhårdhet

................................44

Dryckesräknare

.............................44

Inställning av malningsgrad ......................44

Bryggning med kaffebönor .......................44

Bryggning med malt kaffe .........................45

Hetta upp vatten .......................................46

Skumma eller värma mjölk .......................46

Skötsel och daglig rengöring ....................47

− Rengöring av mjölksystemet .................47

− Rengöring av bryggenhet ......................48

Tips för att spara energi ............................49

Serviceprogram ........................................49

− Avkalkning .............................................50

− Rengöring..............................................50

− Calc‘n‘Clean ..........................................51

Frostskydd ................................................52

Tillbehör ....................................................52

Avfallshantering ........................................52

Konsumentbestämmelser .........................52

Enklare fel som man själv kan åtgärda.....53

Tekniska data............................................55

Bästa kaffeälskare,

Vi gratulerar till köpet av den denna helautomatiska espressomaskin från Siemens.

Den här bruksanvisningen beskriver olika modeller som har olika utrustning.

Läs också gärna den förkortade bruksanvisningen som bifogats.

Denna kan förvaras i ett speciellt förvaringsfack (5c) tills nästa gång den behövs.

Säkerhetsanvisningar

Läs noggrant igenom bruksanvisningen, följ den och spara den! Ge dessa bruksanvisningar till nästa ägare om du säljer enheten.

Den här helautomatiska espressomaskinen är avsedd att bearbeta mängder som

är normala för hushåll eller för hushållsliknande, ej för kommersiell användning.

Hushållsliknande användning omfattar t.ex. användning i personalkök i affärer, på kontor, jordbruksrörelser eller andra kommersiella verksamheter, samt att nyttjas av gäster på pensionat, små hotell och liknande boendeinrättningar.

 uppgifterna på typskylten.

Använd inte maskinen om kabeln och/eller maskinen är skadad.

Använd endast maskinen inomhus i rumstemperatur.

Personer (även barn) med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga, eller med bristande erfarenhet eller kunskap får ej hantera apparaten om de inte är under uppsikt eller har fått instruktioner om hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Håll barn borta från maskinen. Ha barn under uppsikt för att förhindra att de leker med maskinen.

Dra ut nätkontakten direkt vid fel.

För att undvika risker får endast vår kundservice reparera maskinen, t.ex. byta ut en skadad kabel.

38

Doppa aldrig maskinen eller nätkabeln i vatten.

Ta inte med händerna i kvarnen.

Utrustningen får endast användas i frostfria utrymmen.

¡

Risk för skållning!

Mjölkskumningsutloppet (6a) blir mycket varmt. Låt den svalna när den har använts innan du tar på det.

Använd kaffemaskinen endast när mjölkskummaren (6) har monterats och installerats ordentligt.

¡

Kvävningsrisk!

Barn får inte leka med förpackningsmaterial.

Följande ingår

Se illustrationen i början av den här bruksanvisningen.

1

Helt automatisk espressomaskin, TE506

2

Snabbreferensguide

3

Bruksanvisning

4

Mjölkskummare

5

Teststicka för vattenhårdhet

6

Pulversked

7

Smörjmedel (tub)

8

Vattenfilter

(endast TE506F09DE / TE506F19DE)

Översikt

Bilder A, B, C, D och E

1 Behållare för kaffebönor

2 Aromlock

3 Vred för inställning av malningsgrad

4 Pulverfack

(kaffepulver / rengöringstablett)

5 Bryggenhet (igur E)

a) Bryggenhet

b) Lucka

c) Förvaringsfack för förkortad

bruksanvisning

d) Tryckknapp

e) Låsning

6 Mjölkskummare (igur C)

a) Utlopp

b) Vred för varm eller skummad mjölk

c) Mjölkslang

d) Överdel

e) Luftmunstycke

7 Kaffeutlopp kan justeras på höjden

8 Droppskål (igur D)

a) Panel droppskålar

b) Behållare för kaffesump

c) Droppskål kaffeutlopp

d) Dropplåt kaffeutlopp

9 Strömbrytare O / I

10 start Knapp

11

12

13 d h e

Knapp

/ g

off /

Knapp j

Knapp

14 Vred för styrka

15 Vred för val av kaffetyp

16 Display

17 Borttagbar vattentank

18 Lock vattentank

19 Pulversked (isättningshjälp för

vattenilter)

20 Vattenfilter

(endast TE506F09DE / TE506F19DE)

21 Förvaringsfack för måttsked

22 Strömsladd med förvaringsfack

39

Reglage

Strömbrytare O / I

Strömbrytaren O / I (9) används till att sätta igång enheten eller stänga av den helt

(strömtillförseln stryps).

Viktigt: Innan du stänger av ska du köra rengöringsprogrammet eller använda knappen e

off / j

(13) för att stänga av.

d

Knapp

Tryck på knappen d

(11) för att tillreda två koppar av den valda drycken samtidigt.

Knappen kan användas för dryck utan mjölk och utan funktionen aromaDoubleShot.

e

off /

j

Knapp

När du trycker snabbt på knappen e

off / j

(13) sköljs enheten igenom och stängs av. När du trycker och håller in knappen e

off / j

(13) visas användarinställningarna eller så startas avkalknings- och rengöringsfunktionen.

Vred för styrka

h till g

Med detta vred (14) bestämmer du styrkan på kaffet.

Mycket mild

Mild

Normal

Stark

DoubleShot stark +

DoubleShot stark ++

Med dessa alternativ bryggs kaffet i två steg. Se ”aroma-

DoubleShot” på sidan 41.

Vred för val av kaffetyp

Med detta vred (15) väljer du kaffetyp och mängd per kopp. Det används även till att ändra inställningarna.

h

/

g

Knapp

Tryck på knappen h

/ g

(12) för att få

ånga till mjölkskumning eller varm mjölk.

Samma knapp används för att hälla upp varmvatten.

start Knapp

Genom att trycka på knapp start (10) startas tillagning av dryck eller så genomförs ett serviceprogram. Genom att trycka igen på knapp start (10) när dryck tillagas går det att stoppa tillagningen i förtid.

a till c

Kaffedryck utan mjölk:

Liten espresso

Espresso

Liten café crème

Café crème

Stor café crème m till

Kaffedryck med mjölk:

Liten cappuccino

Stor cappuccino

Liten macchiato

Macchiato

Stor macchiato n e

Skölj maskinen f

Rengör mjölksyst.

OBS: Om du väljer en kaffetyp som inte kan göras, visas

Ogiltig kombination

på displayen. Ändra då styrka eller kaffetyp.

40

Vred

Om du vill ha mjölkskum – exempelvis till latte macchiato eller cappuccino – vrider du fram symbolen i

. j

.

Om du vill ha varm mjölk vrider du fram symbolen

Om du vill ha varmt vatten vrider du väljaren till horisontellt läge.

Före första användningen

Allmänt

Fyll tanken med färskt, kallt vatten utan kolsyra, och använd helst bara bönor i helt automatiska kaffe- och espressomaskiner.

Använd ej kaffebönor som är glaserade, karamelliserade eller behandlade med andra sockerhaltiga tillsatser, då dessa täpper igen bryggenheten. På denna maskin går det att ställa in hårdheten på vattnet. På fabriken ställs vattenhårdhet 4 in. Med den bifogade testremsan kan du se vilken hårdhet ditt vatten har. Om testet visar något annat än 4 ändrar du enhetens inställningar

(se

Vatten hårdhet i kapitel

”Menyinställningar” på sidan 44).

Displaymeddelanden

Displayen (16) visar inte enbart aktuell status utan även ett l ertal meddelanden för att informera dig om vad som bör göras. När du har gjort det du ska försvinner meddelandet och menyn för val av kaffetyp visas igen.

aromaDoubleShot

Ju längre kaffet bryggs, desto l er bittra

ämnen och oönskade aromer lösgörs. Det påverkar smaken negativt och gör kaffet mer svårsmält. Så för extra starkt kaffe har

TE506 en speciell aromaDoubleShot-funktion. När hälften av drycken är klar mals nytt kaffe och en ny bryggning påbörjas så att endast aromatiska dofter uppstår.

Funktionen aromaDoubleShot aktiveras på följande sätt:

Börja använda maskinen

1. Ställ den helautomatiska espressomaskinen på en jämn vattenfast yta som tål vikten av maskinen. Se till att ventileringsspåren på maskinen inte täcks

över.

2. Dra ut nätkabeln ur kabelfacket (22) och anslut. Längden på kabeln kan ställas in genom att skjuta tillbaka eller dra ut den.

Ställ maskinen med baksidan mot t.ex. bordskanten och dra antingen ut kabeln

nedåt eller skjut uppåt.

3. Installera mjölkskummaren. Använd kaffemaskinen endast när mjölkskummaren (6) har monterats och installerats ordentligt.

4. Fäll upp locket till vattentanken (18).

5. Ta bort vattentanken (17) diska ur och fyll på med färskt, kallt vatten.

Observera markeringen max.

41

6. Sätt på vattentanken (17) rakt och tryck försiktigt ner den.

7. Stäng locket till vattentanken (18) igen.

8. Fyll bönbehållaren (1) med kaffebönor.

(Information om bryggning med malt kaffe se ”Bryggning med malt kaffe” på sidan 45.)

9. Tryck på strömbrytaren O / I (9).

Displayen (16) visar menyn för inställning av displayspråk.

10. Ange önskat språk med det övre

vredet (15).

Välj mellan följande språk:

English

Français

Nederlands

Italiano

Español

Magyar

Dansk

Suomi

Svenska

Polski

Türkçe

Norsk

Português Čeština

ελληνικα български русский

11. Placera en behållare under utloppet

(6a).

12. Tryck på knappen start (10). Det valda språket sparas.

Enheten värms upp och sköljs igenom. Det kommer att rinna ut lite vatten ur kaffeutloppet. När menyn för val av kaffetyp visas i displayen är enheten klar att användas.

Stänga av enheten

Om enheten inte har använts på en timme sköljs den automatiskt igenom och stängs av (information om att ändra tidsintervaller se

Stäng av på sidan 43).

i kapitel ”Menyinställningar”

Undantag: Enheten stängs av utan att sköljas igenom om du endast har tagit varmt vatten eller ånga.

Du kan stänga av enheten manuellt innan detta inträffar genom att trycka på knappen e

off / j

(13). Enheten sköljs igenom och stängs av.

Observera: När maskinen används första gången, om ett serviceprogram har körts eller om maskinen har stått oanvänd en längre tid, har den första drycken ännu inte full arom och bör därför inte drickas.

När den helautomatiska espressomaskinen har börjat användas, blir creman varaktigt inporig och fast först efter att några koppar har tillagats.

Efter en längre tids användning kan droppar formas på ventileringsspåren. Det är normalt.

Vattenilter

Ett vattenilter kan förebygga kalkbildning.

Innan ett nytt vattenilter används måste det sköljas. Det gör du så här:

1. Tryck fast vatteniltret (20) ordentligt i vattenbehållaren med hjälp av måttskeden (19).

2. Fyll vattentanken (17) med vatten upp till markeringen max.

3. Tryck och håll in knappen e

off / j minst tre sekunder. Menyn öppnas.

4. Tryck på knappen gånger tills

Filter visas på displayen.

5. Välj e

off / j

(13) i

(13) lera sakn/ gammalt

Aktivera filter

med det övre vredet (15).

6. Tryck på knappen start (10).

7. Placera en behållare som rymmer minst

0,5 liter under utloppet (6a).

8. Tryck på knappen start (10).

9. Vattnet rinner nu genom iltret för att skölja det.

10. Töm sedan kärlet.

Maskinen är nu färdig att användas igen.

Info: När iltret sköljs aktiveras samtidigt inställningen för att visa ilterbyte.

42

Efter angivelsen

Byt filter sätts i, vrider du inställningen eller senast efter 2 månader har i ltret inte längre någon verkan. Av hygieniska skäl samt för att maskinen inte ska kalka igen (maskinen kan gå sönder) ska i ltret därför bytas ut.

Utbytesi lter i nns i handeln (TZ70003) eller hos kundtjänst (467873). Om inget nytt i lter

Filter till sakn/ gammalt

.

Info: Du kan använda i lterindikatorn till att markera vilken månad du satte in i ltret. Du kan även markera vilken månad du behöver byta ut i ltret (med högst två månaders

mellanrum).

Info: Om maskinen inte används under en längre tid (t.ex. semester), bör det isatta i ltret sköljas innan maskinen används. Gör det genom att bereda en kopp med hett vatten som du sedan häller ut.

Menyinställningar

Du kan anpassa enheten enligt önskemål i menyinställningarna.

1. Tryck in knappen tre sekunder.

2. Tryck in knappen e e

off /

off / j j

(13) i minst

(13) upprepade gånger tills önskat menyobjekt visas i displayen.

3. Välj önskad inställning med det övre vredet (15).

4. Bekräfta genom att trycka på knappen

start (10).

Om du vill lämna menyn utan att göra några

ändringar, ställer du vredet på

Avsluta och trycker på knappen start (10).

Du kan göra följande inställningar:

Stäng av

: Här anger du tidsintervallerna för när enheten automatiskt ska stängas av efter den senaste bryggningen. Du kan välja intervaller mellan 15 minuter och 4 timmar. Grundinställningen är 1 timme, men den kan göras kortare om du vill spara ström.

Filter

: Här kan du ställa in om du använder ett vatteni lter eller ej. Om du inte använder ett vatteni lter ställer du in inställningen på

Filter sakn/gammalt du använder ett vatteni lter ställer du in inställningen på

Aktivera filter

(se ”Vatteni lter” på sidan 42).

. Om

. Nya vatteni lter måste sköljas före användning

Starta Calc‘n‘Clean

: Serviceprogrammen (

Calc‘n‘Clean

/

Avkalkning

/

Rengöring

) kan väljas manuellt här. Tryck på startknappen (10) för att köra valt program (se ”Serviceprogram” på sidan 49).

Temperatur

: Bryggtemperaturen (

Hög

/

Medelhög

/

Låg

) kan ställas in här.

Språk

: Displayspråk kan ställas in här.

43

Vattenhårdhet

: På denna maskin går det att ställa in vattenhårdheten. Det är viktigt att ställa in vattenhårdheten rätt så att maskinen i god tid visar när den måste kalkas av. På fabriken förinställs vattenhårdhet 4.

Det går att bestämma vattenhårdheten med den bifogade testremsan eller så kan man fråga hos kommunen.

Doppa ner testremsan kort i vattnet, skaka av lätt och läs av resultatet efter en minut.

Vattenhårdhetsgrader och inställningssteg:

Steg

3

4

1

2

Vattenhårdhetsgrad

Tysk (°dH) Fransk (°fH)

1-7

8-14

15-21

22-30

1-13

14-25

26-38

39-54

Dryckesräknare

: Denna visar hur många koppar som har serverats sedan apparaten användes första gången.

Inställning av malningsgrad

Det går att ställa in önskad malningsgrad för det malda kaffet med vredet (3) för inställning av malningsgrad.

a

Varning

Ställ endast in malningsgraden när kvarnen går! I annat fall kan maskinen skadas. Ta inte med händerna i kvarnen.

● Ställ in kvarnen när den går med vredet

(3), från in malning ( a: Vrid moturs) till grövre malning ( b: Vrid medurs) och tvärtom till önskad malningsgrad.

b

Info: Den nya inställningen märks först vid den andra eller tredje koppen kaffe.

Tips: Ställ in en inare malningsgrad för mörkrostade bönor och en grövre malningsgrad för mer lättrostade bönor.

Bryggning med kaffebönor

Den här helautomatiska espressomaskinen mal nytt kaffe för varje bryggning.

Apparaten måste vara redo att användas.

För att tillreda en kaffedryck med mjölk bör mjölkslangen läggas i en mjölkbehållare.

Välj sedan ”mjölkskum” j

med vredet (6b).

Viktigt: Torkad mjölk är svår att få bort, så skummaren (6) måste rengöras med ljummet vatten direkt efter användning och sköljas av med hjälp av programmet

Rengör mjölksyst.

-programmet (se sidan 47).

44

Tips: Använd helst espresso- eller bönblandningar för automatiska maskiner. För att kvaliteten skall vara optimal, förvara bönorna svalt och förslutet eller djupfryst.

Det går att mala kaffebönorna när de är djupfrysta.

Bryggning med malt kaffe

Denna helautomatiska espressomaskinen kan också användas med malt kaffe (ej lösligt kaffe).

Viktigt: Fyll på nytt vatten i vattentanken

(17) varje dag. Det skall alltid vara tillräckligt med vatten i vattentanken (17) för att använda maskinen.

Apparaten måste vara redo att användas.

För att tillreda en kaffedryck med mjölk bör mjölkslangen läggas i en mjölkbehållare.

Välj sedan ”mjölkskum” j

med vredet (6b).

Förberedelse

1. Ställ förvärmd kopp/förvärmda koppar under kaffeutloppet (7).

Tips: Värm alltid upp koppen med varmt vatten när du ska göra en cappuccino.

2. Välj kaffe och mängd per kopp med det

övre vredet (15). Det kaffe och den mängd du väljer visas i displayen.

3. Välj önskad styrka med det undre vredet

(14). Styrkan du väljer visas i displayen.

För att tillreda två koppar av samma dryck samtidigt trycker du på knappen d

(11) (endast för dryck utan mjölk och utan aromaDoubleShot-funktionen).

4. Tryck på knappen start (10).

Kaffet förbryggs och rinner ner i koppen/ kopparna.

OBS: Funktionen aromaDoubleShot kan inte användas när du gör kaffe med malt kaffe.

Viktigt: Torkad mjölk är svår att få bort, så skummaren (6) måste rengöras med ljummet vatten direkt efter användning och sköljas av med hjälp av programmet

Rengör mjölksyst.

-programmet (se sidan 47).

Viktigt: Fyll på nytt vatten i vattentanken

(17) varje dag. Det skall alltid innas tillräckligt med vatten i vattentanken (17) för att kunna använda maskinen.

OBS: Med vissa alternativ bryggs kaffet i två steg (se ”aromaDoubleShot” på sidan 41).

Vänta tills hela proceduren är klar.

Tryck på knappen start (10) igen om du vill avbryta bryggprocessen.

Förberedelse

1. Öppna pulverfacket (4).

2. Fyll i maximalt 2 strukna pulverskedar med kaffepulver.

Observera: Fyll endast på malet kaffe, alltså inga bönor eller lösligt kaffe.

3. Stäng pulverfacket (4).

4. Ange önskad kaffetyp med det övre vredet (15) (endast en kopp).

5. Tryck på knappen start (10).

Kaffet bryggs och rinner ner i koppen.

Observera: Upprepa proceduren för att göra ännu en kopp kaffe. Om inget kaffe görs inom 90 sekunder, töms bryggkammaren automatiskt för att det inte skall bli för fullt. Maskinen sköljer.

45

Hetta upp vatten

¡

Risk för brännskador!

Mjölkskummaren (6) blir mycket varm. Rör endast vid mjölkskummarens (6) plastdel.

Maskinen måste vara färdig att användas.

1. Ställ den förvärmda koppen/glaset under utloppet på mjölkskummaren (6).

2. Vrid vredet (6b) till horisontellt läge.

3. Tryck och håll in knappen sekunder.

4. Tryck på knappen

/ g

(12) i ungefär tre sekunder. Enheten värms upp. Varmt vatten rinner ut ur mjölkskummarens utlopp (6) i ungefär 40 h

/ g h

(12) igen för att avsluta processen i förtid.

Skumma eller värma mjölk

¡

Risk för brännskador!

Mjölkskummaren (6) blir mycket varm. Rör endast vid mjölkskummarens (6) plastdel.

Tips: Du kan skumma mjölk innan du tillreder kaffet, eller skumma mjölk separat och hälla den i kaffet.

Maskinen måste vara färdig att användas.

1. Placera en förvärmd kopp under utloppet (6a).

2. Placera mjölkslangen (6c) i en mjölkbehållare.

3. Ställ vredet (6b) på ”Mjölkskumning” eller ”Varm mjölk” i

.

j

4. Tryck på knappen

Knappen h

/ g h

/ g

(12) .

(12) blinkar och enheten värms upp under cirka 20 sekunder.

¡

Risk för brännskador!

Skummad eller varm mjölk kommer ut med högt tryck ur mjölkskummaren (6).

Mjölkstänk kan ge brännskador. Rör inte vid utloppet (6a) och rikta det aldrig mot någon.

5. Avsluta processen genom att trycka på knappen h

/ g

(12).

Tips: För att mjölkskumskvaliteten skall bli optimal är det lämpligast att använda kall mjölk med en fetthalt på 1,5 %.

Viktigt: Torkad mjölk är svår att få bort, så skummaren (6) måste rengöras med ljummet vatten direkt efter användning och sköljas av med hjälp av programmet

Rengör mjölksyst.

-programmet (se sidan47<?>).

46

Skötsel och daglig rengöring

¡

Risk för elektrisk stöt!

Dra ut nätkontakten före rengöring.

Doppa aldrig ner maskinen i vatten.

Använd inte ångrengörare.

● Torka av höljet med en mjuk, fuktig trasa.

● Använd inga slipande trasor eller rengöringsmedel.

● Ta alltid bort rester av kalk, kaffe, mjölk och avkalkningslösning direkt. Korrosion kan bildas under sådana rester.

● Dra ut droppskålen (8c) med kaffesumpbehållaren (8b). Ta bort panelen (8a) och plåten (8d). Töm och rengör droppskålen och kaffesumpbehållaren.

● Ta bort och rengör pulverfacket (4).

Följande delar tål inte maskindisk:

Förvaringsfackets lock (5c), droppskålspanelen (8a), pulverfacket (4), bryggenheten (5a).

● Följande delar tål maskindisk:

Droppskålen för kaffeutlopp (8c), behållaren för kaffesump (8b), dropplåten för kaffeutlopp (8d), aromlocket (2) och måttskeden (19).

● Torka ur enhetens insida (tråghållare och fack).

Viktigt: Droppskålen till kaffeutloppet (8c) och kaffesumpbehållaren (8d) ska tömmas och rengöras dagligen för att undvika mögelbildning

.

OBS: Om enheten är kall när du sätter igång den med strömbrytaren O / I (9) eller om den stängs av automatiskt efter att kaffe har tillretts, sköljs den igenom automatiskt.

Systemet sköter alltså rengörningen själv.

Viktigt: Hela apparaten inklusive mjölksystemet och bryggenheten ska rengöras noggrant om de inte ska användas under en längre tid (t.ex. vid semester).

Rengöring av mjölksystemet

Om mjölksystemet inte rengörs efter mjölk har använts visas följande meddelanden efter en liten stund på displayen.

Rengör alltid mjölksystemet när det har använts! Vid rengöring låter du vredet (6b) stå kvar i samma position som när det användes senast.

Så här förrengör du mjölksystemet

automatiskt:

1. Välj f

Rengör mjölksyst.!

med vredet (15).

2. Ställ en hög, tom behållare under utloppet (6a).

3. För utloppet så nära behållaren som möjligt.

4. Placera mjölkrörets ände (6c) i behållaren.

5. Tryck på knappen start (10).

Maskinen häller automatiskt vatten i behållaren och suger upp det igen via mjölkröret för att skölja mjölksystemet. Efter ca 1 min. stoppas sköljningen automatiskt.

6. Töm behållaren och rengör mjölkröret

(6c).

Rengör dessutom mjölksystemet ordentligt med jämna mellanrum (diskmaskin eller för hand).

47

Plocka isär mjölksystemet för att rengöra:

1. Dra ut mjölkskummaren (6) ur apparaten.

2. Plocka isär mjölkskummarens delar (6a) till (6d) (se i gur C i början av bruksanvisningen).

3. Rengör tillbehören med en blandning av rengöringsmedel och vatten samt en mjuk borste. Vid behov kan delarna blötläggas i varmt vatten med rengöringsmedel.

4. Skölj alla delar med rent vatten och låt torka.

5. Sätt ihop alla delarna igen och sätt i till stopp.

Rengöring av bryggenhet

Rengör bryggenheten regelbundet.

Så här förrengör du bryggenheten

automatiskt:

1. Välj e

med vredet (15).

2. Placera ett tomt glas under utloppet

(6a).

3. Tryck på knappen start (10).

Maskinen sköljer.

Förutom det automatiska rengöringsprogrammet bör bryggenheten (5a) tas ut för att rengöras med jämna mellanrum (se

i gur E i början av anvisningarna).

1. Stäng av maskinen med strömbrytaren

O / I (9). Ingen knapp lyser.

2. Öppna luckan (5b) till bryggenheten.

3. Skjut den röda spärren (5e) på bryggenheten så långt det går åt vänster.

4. Tryck på den röda tryckknappen (5d) och ta tag i bryggenheten i nedsänkningarna och ta ut den försiktigt.

5. Rengör bryggenheten (5a) noggrant under rinnande vatten.

¡

Risk för skållning!

Använd kaffemaskinen endast när mjölkskummaren (6) har monterats och installerats ordentligt.

Viktigt: Rengör inte med rengöringsmedel eller liknande. Enheten får inte diskas i diskmaskin.

6. Rengör apparaten noggrant invändigt med en fuktig trasa och ta bort eventuella kafferester.

7. Låt bryggenheten (5a) och insidan av maskinen torka.

8. Sätt i bryggenheten (5a) till stopp.

9. Skjut den röda spärren (5e) så långt det går åt höger och stäng luckan (5b).

48

OBS: När du har rengjort bryggenheten ska du smörja packningarna regelbundet för bästa funktion. Lägg ett tunt lager specialsmörjmedel (beställningsnr. 311368) på packningarna.

Serviceprogram

Tips: Se även förkortade anvisningar i förvaringsfacket (5c).

Beroende på användning kommer följande meddelanden att visas på displayen med vissa intervaller.

Avkalkning behövs! eller

Rengöring behövs! eller

Calc‘n‘Clean behövs!

Tips för att spara energi

● Den här helautomatiska espressomaskinen stängs av automatiskt efter en timme

(grundinställning). Grundinställningen på en timme kan kortas ned (se

Stäng av kapitel ”Menyinställningar” på sidan 43).

● Stäng av den helautomatiska espressomaskinen när du inte använder den. Det gör du genom att trycka på knappen

i e

off / j

(13). Enheten sköljs igenom och stängs av.

● Avbryt helst inte kaffe- eller mjölktillagning. Stoppar man kaffe- eller mjölktillagningen i förtid ökar energiförbrukningen och det samlas även mer restvatten i droppskålen.

● Avkalka maskinen med jämna mellanrum för att undvika kalkavlagringar. Kalkrester leder till en högre energiförbrukning.

Då bör maskinen rengöras eller kalkas av utan dröjsmål med motsvarande program.

De båda procedurerna kan valfritt sammanfattas med funktionen Calc‘n‘Clean (se

”Calc‘n‘Clean” på sidan 51). Följs inte anvisningen om serviceprogram kan maskinen skadas.

Varning

Använd avkalknings- och rengöringsmedel enligt anvisningarna för alla serviceprogram. Läs säkerhetsanvisningarna på rengöringsmedlets förpackning.

Avbryt absolut inte serviceprogrammet!

Drick inte vätskorna!

Använd aldrig ättika, medel baserade på

ättika, citronsyra eller medel baserade på citronsyra!

Fyll absolut inte på avkalkningstabletter eller andra avkalkningsmedel i pulverfacket

(4)!

Speciellt utvecklade och lämpade avkalknings- och rengöringstabletter i nns i handeln och hos kundservice.

Beställningsnummer

Rengöringstabletter

Avkalkningstabletter

Handel

TZ60001

TZ60002

Kundtjänst

310575

310967

49

Viktigt: Om ett vattenilter är isatt i vattentanken (17) är det viktigt att ta ut det innan serviceprogrammet startas.

Avkalkning

Tid: ca 25 minuter

Viktigt: Om det sitter ett ilter i vattenbehållaren (17) måste det tas bort det innan avkalkningsprogrammet körs.

Om meddelandet visas i displayen håller du in knappen

/ j

(13) i tre sekunder och trycker sedan på knappen start (10). Då startar avkalkningsprogrammet.

Om du vill kalka av utan föregående meddelande håller du in knappen i minst tre sekunder. Tryck sedan lätt på knappen e

off / j

Avkalkning behövs!

det övre vredet (15) tills e

off /

(13) två gånger. Vrid på

Starta j e

off

(13)

avkalkning

visas i displayen. Sätt igång avkalkningen genom att trycka på knappen

start (10).

Displayen guidar dig genom programmet.

Töm droppskål

Sätt i droppskål

● Töm droppskålen (8) och sätt i den igen.

Sätt in behållare

Tryck på start

● Placera en behållare som rymmer minst

0,5 liter under utloppet (6a).

● Tryck på knappen start (10).

Avkalkning pågår

Avkalkningsprogrammet går nu ca 20 minuter.

Rengör/fyll tank

Tryck på start

● Skölj vattentanken (17) och fyll i friskt vatten upp till markeringen max.

● Tryck på knappen start (10).

Avkalkning pågår

Avkalkningsprogrammet går ca 3 minuter och sköljer maskinen.

Töm droppskål

Sätt i droppskål

● Töm droppskålen (8) och sätt i den igen.

Om du använder ett ilter ska du byta ut det.

Maskinen är färdigavkalkad och är färdig att användas igen.

OBS: Om vatteniltret (20) är aktiverat kommer du att bli ombedd att ta bort det och sedan trycka på knappen start (10) igen. Ta bort iltret nu, om du inte redan har gjort det.

Tryck på knappen start (10).

Lägg i avkalk.tabl.

Tryck på start

● Fyll i ljummet vatten i den tomma vattentanken (17) upp till markeringen 0,5 l och lös upp 2 Siemens avkalkningstabletter i vattnet.

● Tryck på knappen start (10).

Rengöring

Tid: ca 10 minuter

Om meddelandet visas i displayen håller du in knappen

/ j e

off

(13) i tre sekunder och trycker sedan på knappen start (10). Då startar rengöringse

off / j

Rengöring behövs!

e

off / j

(13) i

(13) två gånger. Vrid på

Starta rengöring

visas i displayen. Sätt igång rengöringen genom att trycka på knappen

start (10).

Displayen guidar dig genom programmet.

programmet.

Om du vill rengöra utan föregående meddelande håller du in knappen minst tre sekunder. Tryck sedan lätt på knappen det övre vredet (15) tills

50

Töm droppskål

Sätt i droppskål

● Töm droppskålen (8) och sätt i den igen.

Rengöring pågår

Maskinen sköljer två gånger.

Öppna pulverfack

● Öppna pulverfacket (4).

Lägg i rengör.tabl.

● Lägg i en Siemens rengöringstablett och stäng facket (4).

Rengöring pågår

Rengöringsprogrammet går nu ca 8 minuter.

Töm droppskål

Sätt i droppskål

● Töm droppskålen (8) och sätt i den igen.

Maskinen är färdigrengjord och är färdig att användas igen.

Calc‘n‘Clean

visas i displayen. Sätt igång Calc‘n‘Clean-programmet genom att trycka på knappen start (10).

Displayen guidar dig genom programmet.

Töm droppskål

Sätt i droppskål

● Töm droppskålen (8) och sätt i den igen.

Calc‘n‘Clean pågår

Maskinen sköljer två gånger.

Öppna pulverfack

● Öppna pulverfacket (4).

Lägg i rengör.tabl.

● Lägg i en Siemens rengöringstablett och stäng facket (4).

Calc‘n‘Clean

Tid: ca 35 minuter

Calc‘n‘Clean kombinerar de enskilda funktionerna avkalkning och rengöring. Om de båda programmen behövs ungefär samtidigt, föreslår den helautomatiska espressomaskinen det här serviceprogrammet.

Viktigt: Om ett vattenilter är isatt i vattentanken (17) är det viktigt att ta ut det innan serviceprogrammet startas.

Om meddelandet

Calc‘n‘Clean behövs!

visas i displayen håller du in knappen e

off / j

(13) i tre sekunder och trycker sedan på knappen start (10). Då startar serviceprogrammet.

Om du vill köra Calc‘n‘Clean utan föregående meddelande håller du in knappen

off / j e

off / j

(13) två gånger. e

(13) i minst tre sekunder. Tryck sedan lätt på knappen

Vrid på det övre vredet (15) tills

Starta

OBS: Om vatteniltret (20) är aktiverat kommer du att bli ombedd att ta bort det och sedan trycka på knappen start (10) igen. Ta bort iltret nu, om du inte redan har gjort det.

Tryck på knappen start (10).

Lägg i avkalk.tabl.

Tryck på start

● Fyll i ljummet vatten i den tomma vattentanken (17) upp till markeringen 0,5 l och lös upp 2 Siemens avkalkningstabletter i vattnet.

● Tryck på knappen start (10).

Sätt in behållare

Tryck på start

● Placera en behållare som rymmer minst

1 liter under utloppet (6a).

● Tryck på knappen start (10).

Calc‘n‘Clean pågår

Avkalkningsprogrammet går nu ca 22 minuter.

Rengör/fyll tank

Tryck på start

● Skölj vattentanken (17) och fyll i friskt vatten upp till markeringen max.

● Tryck på knappen start (10).

51

Calc‘n‘Clean pågår

Avkalkningsprogrammet går ca 10 minuter och sköljer maskinen.

Töm droppskål

Sätt i droppskål

● Töm droppskålen (8) och sätt i den igen.

Om du använder ett ilter ska du byta ut det.

Maskinen är färdigrengjord och är färdig att användas igen.

Tillbehör

Följande tillbehör inns i handeln samt kundtjänst.

Beställningsnummer

Rengöringstabletter

Avkalkningstabletter

Handel

TZ60001

TZ60002

Vattenilter TZ70003

Kundtjänst

310575

310967

467873

Frostskydd

¡

För att undvika skador genom frost vid transport och lagring, måste maskinen dessförinnan tömmas helt.

Info: Maskinen måste vara färdig att användas och vattentanken (17) vara fylld.

1. Placera en stor behållare under utloppet

(6a).

2. Tryck på knappen h

/ g

(12) och låt apparaten ge ut ånga i ungefär 15 sekunder.

3. Stäng av maskinen med strömbrytaren

O / I (9).

4. Töm vattentanken (17) och droppskålen

(8).

Mjölkbehållare

(isolerad)

Smörjmedel

(tub)

TZ70009

Avfallshantering

A

673480

311368

Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt. Den här apparaten är märkt enligt europeiskt direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment – WEEE). I direktivet inns anvisningar för återtagning och återvinning av förbrukade apparater inom EG.

Kontakta din fackhandel om du vill ha ytterligare information.

Konsumentbestämmelser

I Sverige gäller av EHL antagna konsument bestämmelser. Den fullständiga texten inns hos din handlare. Spar kvittot.

Rätt till ändringar förbehålls.

52

Enklare fel som man själv kan åtgärda

Problem

Displayangivelse

Fyll på bönor!

trots fylld bönbehållare (1) eller kvarnen mal inte kaffebönor.

Det kommer inget hett vatten.

Orsak

Bönorna ramlar inte ner i kvarnen (för oljiga bönor).

Mjölkskummaren (6) är smutsigt.

Åtgärd

Knacka lätt på behållaren för kaffebönor (1).

Byt eventuellt kaffesort.

Torka ur bönbehållaren (1) med en torr trasa när den är tömd.

Rengör mjölkskummaren

(6). Se ”Skötsel och daglig rengöring”.

Rengör mjölkskummaren

(6). Se ”Skötsel och daglig rengöring”.

Avkalka maskinen.

För lite mjölkskum eller för lytande mjölkskum eller mjölkskummaren (6) suger inte upp någon mjölk.

Mjölkskummaren (6) är smutsigt.

Maskinen är starkt igenkalkad.

Mjölken ej lämplig för skumning.

Använd kall mjölk med en fetthalt på 1,5%.

Kaffet kommer bara droppvis eller det kommer inget kaffe längre.

Mjölkskummaren (6) är inte rätt ihopsatt.

Malningsgraden är för in.

Pulverkaffet är för int.

Fukta mjölkskummardelarna och pressa ihop dem ordentligt.

Ställ in malningsgraden grövre. Använd grövre kaffepulver.

Avkalka maskinen.

Maskinen är starkt igenkalkad.

Olämplig kaffesort.

Kaffet har ingen ”crema”.

Kaffet är för ”surt”.

Bönorna inte längre nyrostade.

Malningsgraden är inte anpassad till kaffebönorna.

Malningsgraden är för grovt inställd eller är kaffepulvret för grovt.

Olämplig kaffesort.

Använd kaffesorter med en hög andel robustabönor.

Använd färska bönor.

Ställ malningsgraden på in.

Ställ in malningsgraden inare eller använd inare kaffepulver.

Använd mörkare rostning.

Om det inte går att åtgärda problemet, tveka inte att ringa till vår hotline!

53

Enklare fel som man själv kan åtgärda

Problem

Kaffet är för ”bittert”.

Orsak

Malningsgraden är för int inställd eller så är kaffepulvret för int.

Olämplig kaffesort.

Fel på maskinen.

Åtgärd

Ställ in malningsgraden grövre eller använd grövre kaffepulver.

Byt kaffesort.

Ring till vår hotline.

Displayangivelse

Fel, kontakta hotline

.

Vatteniltret (20) hålls inte i vattentanken (17).

Kaffesumpen är inte kompakt och för våt.

Displayangivelse

Rengör bryggenhet

Vatteniltret (20) är inte fastsatt på rätt sätt.

Malningsgraden är för fint eller för grovt inställd, eller för lite kaffepulver används.

Se till att du håller vatteniltret (20) rakt och tryck fast det ordentligt i tankanslutningen.

Ställ in malningsgraden grövre eller finare, eller använd 2 strukna mått kaffepulver.

Rengör bryggenheten (5).

Nedsmutsad bryggenhet

(5).

För mycket kaffepulver i bryggenheten (5).

Bryggenhetens mekanism

är styv.

Rengör bryggenheten (5)

(fyll i maximalt 2 strukna pulverskedar med kaffepulver).

Ta bort bryggenheten och smörj med specialsmörjmedel (beställningsnr. 311368).

Se ”Skötsel och daglig rengöring”.

Mycket varierande kaffe- eller mjölkskumskvalitet.

Droppvatten på maskinens inre botten när droppskålen

(8) är borttagen.

Maskinen är igenkalkad.

Droppskålen (8) borttagen för tidigt.

Avkalka maskinen enligt anvisningarna med två avkalkningstabletter.

Ta ut droppskålen (8) först några sekunder efter att den senaste drycken har tillagats.

Om det inte går att åtgärda problemet, tveka inte att ringa till vår hotline!

54

Enklare fel som man själv kan åtgärda

Problem

Displayangivelse

Sätt i bryggenhet

Grundinställningarna har

ändrats och bör återställas

(”Reset”).

Orsak

Bryggenheten (5) saknas eller kändes inte igen.

Några inställningar som inte längre är önskvärda har genomförts.

Åtgärd

Stäng av enheten med bryggenheten (5) på plats, vänta i tre sekunder och sätt på enheten igen.

Stäng av apparaten med strömbrytaren O / I (9). Tryck och håll in knapparna e

off / j

(13) och h

(12) och sätt igång apparaten med strömbrytaren O / I (9).

Bekräfta slutligen med knappen start (10).

Grundinställningarna är nu aktiverade.

Om det inte går att åtgärda problemet, tveka inte att ringa till vår hotline!

Tekniska data

Elektrisk anslutning (spänning/frekvens)

Effekt på uppvärmningen

Maximalt pumptryck, statiskt

Maximal volym för vattentanken (utan filter)

Maximal volym för behållaren för kaffebönor

Sladdlängd

Mått (H x B x D)

Vikt, ofylld

Typ av malverk

220-240 V / 50-60 Hz

1600 W

15 bar

1,7 l

300 g

100 cm

385 x 280 x 479 mm

9,3 kg

Keramik

55

Sisältö

− Painike

− Painike e

off / j

....................................58

− Painike

− Painike start..........................................58

Pakkauksen sisältö ...................................57

Yleiskuvaus ..............................................57

Laitteen osat .............................................58

− Verkkokytkin O / I ...................................58

d

............................................58

− Kahvin vahvuuden kiertovalitsin ............58

− Juomavalikoiman kiertovalitsin..............58

− Maidon/maitovaahdon kiertovalitsin ......59

Näytön ilmoitukset ....................................59

aromaDoubleShot.....................................59

Ennen ensimmäistä käyttöä .....................59

Vedensuodatin ..........................................60

Valikkoasetukset .......................................61

Kieli h

Suodatin

/

Lämpötila g

Pois päältä

......................................58

........................................61

............................................61

Käynnistä Calc‘n‘Clean

...............61

..........................................61

.....................................................61

Vedenkovuus

....................................62

Juomien laskuri

..............................62

Jauhatuskarkeuden asetus.......................62

Kahvin valmistaminen pavuista ................63

Kahvin valmistaminen kahvijauhoista .......63

Kuuman veden valmistus .........................64

Maitovaahdon ja lämpimän maidon valmistus...................................................64

Huolto ja päivittäinen puhdistus ................65

− Maitojärjestelmän puhdistaminen..........65

− Keittoyksikön puhdistaminen.................66

Energiansäästöohjeita ..............................67

Huolto-ohjelmat ........................................67

− Kalkinpoisto ...........................................68

− Puhdistus ..............................................68

− Calc‘n‘Clean ..........................................69

Jäätymissuoja ...........................................70

Lisävarusteet ............................................70

Jätehuolto .................................................70

Takuu ........................................................70

Pienten toimintahäiriöiden korjaaminen....71

Tekniset tiedot...........................................73

Hyvä kahvin ystävä!

Olet tehnyt hyvän päätöksen ostamalla tämän täysautomaattisen Siemens espresso-/kahvinkeittimen.

Tässä käyttöohjeessa on kuvattu eri laitemalleja, joiden varustelut poikkeavat toisistaan.

Lue myös oheinen pikaohje.

Se voidaan säilyttää erillisessä säilytyslokerossa (5c) seuraavaa käyttökertaa varten.

Turvallisuusohjeet

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, noudata niitä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten! Kun annat laitteen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohjeet.

Tämä täysautomaattinen espressokeitin on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa tai vastaavissa olosuhteissa.

Kotitalouskäytöllä tarkoitetaan esim. käyttöä työntekijöiden keittiötiloissa kaupoissa, toimistoissa, maatiloilla ja muilla elinkeinoelämän alueilla, kuten pienten hotellien, motellien ja muiden asuintilojen asiakkaiden käytössä.

 peen tehtyjen merkintöjen mukaisesti.

Laitetta saa käyttää ainoastaan, mikäli itse laite ja sen liitäntäjohto ovat moitteettomassa kunnossa.

Käytä laitetta vain sisätiloissa ja huoneenlämpötilassa.

Laitetta ei saa antaa sellaisten henkilöiden

(myöskään lasten) käyttöön, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt eivät riitä laitteen turvalliseen käyttöön tai joilta puuttuu riittävä kokemus ja riittävät tiedot, paitsi siinä tapauksessa, että he käyttävät tätä laitetta valvonnan alaisina tai mikäli heidän

TURVALLISUUDESTAAN vastuussa oleva henkilö on opettanut heille laitteen käytön.

Pidä lapset etäällä laitteesta. Varmista, että lapset eivät leiki tällä laitteella.

56

Vedä verkkopistoke pistorasiasta heti jos laitteessa ilmenee toimintahäiriöitä.

Laitteen korjauksen, esimerkiksi sen viallisen johdon vaihtamisen, saa tehdä vain meidän valtuuttamamme huoltopalvelu, jotta vältytään mahdollisilta vaaratilanteilta.

Laitetta tai verkkojohtoa ei saa missään tapauksessa upottaa veteen.

Älä tartu käsin kahvimyllyyn.

Käytä laitetta ainoastaan sisätiloissa.

¡

Palovammojen vaara!

Maidonvaahdottimen ulostulo (6a) kuumenee käytettäessä. Anna sen jäähtyä käytön jälkeen ennen kuin kosket siihen.

Käytä laitetta vain, kun maidonvaahdotin (6) on asennettu kokonaan.

¡

Tukehtumisvaara!

Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

Pakkauksen sisältö

Katso kuva käyttöohjeen alussa.

1

Täysautomaattinen espressokeitin

TE506

2

Pikaopas

3

Käyttöohje

4

Maidonvaahdotin

5

Liuska veden kovuuden mittaamista varten

6

Mittalusikka kahvijauhoille

7

Rasva (tuubi)

8

Vedensuodatin

(vain TE506F09DE / TE506F19DE)

Yleiskuvaus

Kuvat A, B, C, D ja E

1 Papusäiliö

2 Aromakansi

3 Kiertovalitsin jauhatuskarkeuden

valitsemista varten

4 Säiliö kahvijahoille

(kahvijauhoja/puhdistustablettia varten)

5 Keittoyksikkö (Kuva E)

a) Keittoyksikkö

b) Ovi

c) Pikaohjeen säilytyslokero

d) Painonappi

e) Lukitus

6 Maidonvaahdotin (Kuva C)

a) Ulostulo

b) Kuuman maidon/maitovaahdon

kiertovalitsin

c) Maitoletku

d) Yläosa

e) Ilmasuutin

7 Kahvin ulostuloaukon korkeus

säädettävissä

8 Tiputusastia (Kuva D)

a) Tiputusalustan suojus

b) Astia kahvinporoille

c) Tiputusastia kahvin ulostulon alla

d) Laskusäleikkö kahvin ulostulon alla

9 Verkkokytkin O / I

10 Painike start

11 Painike

12 Painike

13 Painike d h e

/ g

off / j

14 Kahvin vahvuuden kiertonappi

15 Juomavalikoiman kiertonappi

16 Näyttö

17 Irrotettava vesisäiliö

18 Vesisäiliön kansi

19 Mittalusikka kahvijauhoille (voidaan

käyttää apuvälineenä vedensuodatinta

paikalleen asetettaessa)

20 Vedensuodatin

(vain TE506F09DE / TE506F19DE)

21 Jauhelusikan säilytys

22 Virtajohto ja säilytyslokero

57

Laitteen osat

Verkkokytkin O / I

Laite kytketään päälle tai kokonaan pois päältä (virransyöttö katkaistaan) verkkokytkimellä O / I (9).

Tärkeää: Suorita huuhteluohjelma ennen laitteen kytkemistä pois päältä tai kytke laite pois päältä painikkeella e

off / j

(13).

Painike

d

Painamalla painiketta d

(11) voidaan valmistaa samaan aikaan kaksi kupillista valittua juomaa. Painike voidaan aktivoida juomille, joissa ei ole maitoa ja joissa ei ole

aromaDoubleShot-toimintoa.

Painike

e

off /

Kun painiketta j e

off / j

(13) painetaan lyhyesti, laite suorittaa huuhtelun ja kytkeytyy pois päältä. Kun painiketta e

off / j

(13) painetaan pitkään, näytöllä näkyvät käyttäjäkohtaiset asetukset tai laite käynnistää kalkinpoisto- ja puhdistustoiminnon.

Kahvin vahvuuden kiertovalitsin

h

… g

Kiertonapilla (14) asetetaan kahvin vahvuus.

Erittäin mieto

Mieto

Normaali

Vahva

DoubleShot Vahva +

DoubleShot Vahva ++

Näillä kahvin vahvuuksilla kahvi keitetään 2 vaiheessa.

”aromaDoubleShot” sivulla 59.

Juomavalikoiman kiertovalitsin

Kiertonapilla (15) valitaan haluttu juoma ja määrä.

Napilla muutetaan myös käyttäjäkohtaisia asetuksia.

Painike

h

/

g

Painamalla painiketta h

/ g

(12) muodostetaan maitovaahdon tai kuuman maidon valmistuksessa tarvittava höyry. Lisäksi tällä painikkeella valmistetaan kuumaa vettä.

Painike start

Juomien valmistus tai huolto-ohjelma käynnistetään painamalla käynnistyspainiketta

start (10). Painamalla uudelleen käynnistyspainiketta start (10) juoman valmistumisen aikana voidaan juoman valmistus pysäyttää ennenaikaisesti.

a

… c m

Kahvijuomat, joissa ei ole maitoa:

Pieni espresso

Espresso

Pieni café crème

Café crème

Iso café crème

Kahvijuomat, joissa on maitoa:

Pieni cappuccino

Iso cappuccino

Pieni macchiato

Macchiato

Iso macchiato n e

Huuhtele laite f

Huuhtele maitosuutin

Huomaa: Jos valittua juomaa ei voida valmistaa, näytöllä näkyy juomavalintaa.

Virheellinen

yhdistelmä

. Muuta kahvin vahvuutta tai

58

Maidon/maitovaahdon kiertovalitsin

Valmista maitovaahtoa – esimerkiksi latte macchiatoa tai cappuccinoa varten – kiertämällä symbolia

Valmista kuumaa maitoa kiertämällä symbolia i j

eteenpäin.

eteenpäin.

Valmista kuumaa vettä asettamalla kiertovalitsin vaakasuoraan.

Näytön ilmoitukset

Näytöllä (16) näytetään laitteen tilan lisäksi eri ilmoituksia, jotka antavat tarvittaessa lisäinformaatiota toimenpiteistä. Kun tarvittavat toimenpiteet on suoritettu, ilmoitus poistuu näytöltä automaattisesti ja näytöllä näkyy jälleen valikko juomien valintaa varten.

aromaDoubleShot

Mitä pitempään kahvia keitetään, sitä enemmän siihen vapautuu kitkeriä ja epätoivottuja aromeja. Tämä vaikuttaa kahvin makuun ja terveellisyyteen. TE506:ssa on erittäin vahvaa kahvia varten erityinen

aromaDoubleShot-toiminto. Kun määrästä on valmistettu puolet, kahvijauhe jauhetaan ja kahvi vavalmistetaan siten, että vain täyteläiset ja miellyttävät aromit vapautuvat.

aromaDoubleShot-toiminto on käytössä vain seuraavissa asetuksissa:

Ennen ensimmäistä käyttöä

Yleistä

Käytä vain puhdasta, kylmää ja hiilihapotonta vettä ja mieluiten kahvipapuja, jotka on tarkoitettu täysautomaattisiin kahvinkeittimiin tai espressolaitteisiin. Älä käytä kuorrutettuja, karamellisoituja tai muuten sokeripitoisilla lisäaineilla käsiteltyjä kahvipapuja, sillä ne tukkivat kahvimyllyn. Tämä laite voidaan säätää siinä käytettävän veden kovuudelle.

Vedenkovuuden tehdasasetus on 4. Mittaa käytettävän veden kovuus oheisella testilapulla. Jos testin tuloksena on muu arvo kuin 4, muuta laitteen asetusta käyttöönoton jälkeen vastaavasti (katso

Vedenkovuus luvussa ”Valikkoasetukset” sivulla 62).

Laitteen käyttöönotto

1. Aseta täysautomaattinen espressokeitin veden- ja laitteen painon kestävälle tasaiselle alustalle. Varmista, että laitteen ilmastointiaukot pysyvät esteettöminä.

2. Vedä verkkopistokkeen johtoa johtolokerosta (22) ja työnnä pistoke pistorasiaan. Pituutta voidaan säätää työntämällä ylöspäin ja vetämällä alaspäin. Aseta laite niin että sen takasivu on esim pöydän reunan yläpuolella ja voit joko vetää johtoa alaspäin tai työntää ylöspäin.

3. Asenna maidonvaahdotin. Käytä laitetta vain, kun maidonvaahdotin (6) on asennettu kokonaan.

4. Käännä vesisäiliön (18) kansi ylös.

59

5. Irrota vesisäiliö (17), huuhtele ja täytä puhtaalla, kylmällä vedellä. Huomaa täyttömäärän merkintä max jota ei saa ylittää.

6. Aseta vesisäiliö (17) pystysuorassa asennossa paikalleen ja paina alas.

7. Sulje vesisäiliön (18) kansi.

8. Täytä papusäiliöön (1) kahvipapuja.

(Kahvin valmistus kahvijauheella, katso luku ”Kahvin valmistaminen kahvijauhoista” sivulla 63.)

9. Paina verkkokytkintä O / I (9). Näytölle

(16) avautuu valikko näytön kielen asetusta varten.

10. Valitse haluttu kieli ylemmällä kiertonapilla (15).

Voit valita seuraavista kielistä:

English

Français

Nederlands

Italiano

Español

Magyar

Dansk

Suomi

Svenska

Polski

Türkçe

Norsk

Português Čeština

ελληνικα български русский

11. Aseta astia ulostulon (6a) alle.

12. Paina käynnistyspainiketta start (10).

Valitsemasi kieli on nyt tallennettu muistiin.

Laite kuumenee ja suorittaa huuhtelun.

Kahvin ulostulosta valuu hieman vettä. Kun näytöllä näkyy juomavalikko, laite on käyttövalmis.

Laitteen kytkeminen pois päältä

Jos laitetta ei käytetä yli tuntiin, laite suorittaa huuhtelun automaattisesti ja kytkeytyy pois päältä (viive asetettavissa, katso

Pois päältä

luvussa ”Valikkoasetukset” sivulla

61).

Poikkeus: Jos laitteessa valmistettiin vain kuumaa vettä tai höyryä, laite kytkeytyy pois päältä ilman huuhtelua.

Kytke laite pois päältä jo aikaisemmin painamalla painiketta off / j

(13). Laite suorittaa huuhtelun ja kytkeytyy pois päältä.

Huomaa: Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla, huolto-ohjelman jälkeen tai pitkän käyttötauon jälkeen ensimmäisessä kahviannoksessa ei ole täyttä aromia, eikä sitä tulisi juoda.

Espresso-/kahviautomaatin käyttöönoton jälkeen laitteella täytyy keittää ensin useampia kupillisia kahvia, ennen kuin kahvin pinnalle muodostuu vaaleanruskea ja pysyvä vaahtokerros eli crema.

Jos laite on käytössä pitkään, ilmastointiaukkoihin voi muodostua vesipisaroita.

Tämä on normaalia.

Vedensuodatin

Vedensuodatin voi vähentää kalkkikerrostumien muodostumista.

Ennen uuden vedensuodattimen käyttämistä se on huuhdeltava.

Toimi näin:

1. Paina vedensuodatin (20) jauhelusikan

(19) avulla tiiviisti vesisäiliöön.

2. Täytä vesisäiliöön (17) vettä merkintään

max asti.

3. Paina painiketta off / j

(13) vähintään

3 sekunnin ajan. Valikko avautuu.

4. Paina painiketta e e

off / j

(13) niin monta kertaa, että näytöllä näkyy teksti

Suodatin vanha/ei ole

.

5. Valitse ylemmällä kiertonapilla (15)

Aktivoi suodatin

.

6. Paina käynnistyspainiketta start (10).

7. Aseta 0,5 litran vetoinen astia ulostulon

(6a) alle.

8. Paina käynnistyspainiketta start (10).

9. Vesi virtaa nyt suodattimen läpi ja huuhtelee sen.

10. Tyhjennä astia sen jälkeen.

Laite on taas käyttövalmis.

Info: Kun suodatin huuhdotaan, aktivoituu samalla asetus suodattimen vaihdon näyttöä varten.

60

Kun näytöllä näkyy viimeistään 2 kuukauden kuluttua on suodattimen vaikutus heikentynyt. Hygienisistä syistä ja laitteen kalkkeutumisen estämiseksi suodatin on vaihdettava (laite voi muussa tapauksessa vahingoittua). Varasuodattimia voidaan ostaa alan liikkeis tä (TZ70003) tai tilata asiakaspalvelusta (467873). Jos uutta suodatinta ei aseteta paikalleen, kierrä asetus

Suodatin

Vaihda suodatin

asentoon tai vanha/ei ole

.

Valikkoasetukset

Valikkoasetuksissa voidaan laitteen asetuksia muokata yksilöllisesti.

1. Pidä painiketta

2. Paina painiketta e e

off / j

off /

(13) painettuna j

(13) useasti, kunnes näytöllä näkyy haluttu valikkokohta.

3. Valitse haluamasi asetus ylemmällä kiertonapilla (15).

4. Vahvista painikkeella start (10).

Poistu valikosta tekemättä muutoksia asettamalla kiertovalitsin asentoon

Takaisin painamalla painiketta start (10).

ja

Info: Suodatinmerkillä voidaan merkitä kuukausi, jolloin suodatin on otettu käyttöön. Voit myös merkitä kuukauden, jolloin suodatin on seuraavan kerran vaihdettava

(viimeistään kahden kuukauden kuluttua).

Voit tehdä seuraavat asetukset:

Pois päältä

: Tässä voidaan asettaa aika, jonka jälkeen laite kytkeytyy pois päältä viimeisen juomanvalmistuksen päätyttyä.

Asetus on mahdollista tehdä 15 minuutista

4 tuntiin saakka. Esiasetettu aika on 1 tunti.

Aikaa voidaan lyhentää energian säästämiseksi.

Suodatin

: Tässä voidaan valita, käytetäänkö vedensuodatinta. Jos vedensuodatinta ei käytetä, valitse asetus

Suodatin vanha/ei ole

. Jos vedensuodatinta käytetään, valitse asetus

Aktivoi suodatin

Ennen kuin uutta vedensuodatinta voidaan käyttää, se on huuhdeltava (katso luku

”Vedensuodatin” sivulla 60)

.

Info: Jos laite on pitemmän aikaa käyttämättömänä (esim. loman aikana), suosittelemme huuhtelemaan laitteessa olevan suodattimen ennen laitteen seuraavaa käyttöä. Valmista laitteella kupillinen kuumaa vettä, mikä samanaikaisesti puhdistaa suodattimen.

(

Käynnistä Calc‘n‘Clean

: Tässä voidaan valita käsin huolto-ohjelmat

Calc‘n‘Clean

/

Kalkinpoisto

/

Puhdistus

). Paina painiketta start (10) ja suorita valittu ohjelma (katso luku ”Huoltoohjelmat” sivulla 67).

Lämpötila

: Tässä voidaan asettaa veden/ kahvin valmistuslämpötila ( korkea

/ keskitaso

/ alhainen

).

Kieli

: Tässä voidaan asettaa näytön kieli.

61

Vedenkovuus

: Tässä laitteessa on veden kovuuden säätömahdollisuus. Veden kovuuden oikea asetus on tärkeää, jotta laite ilmoittaa oikeaan aikaan, milloin on suoritettava kalkinpoisto. Veden kovuuden tehdasasetus on 4.

Veden kovuus voidaan mitata oheisella testitikulla tai kysyä paikalliselta vesilaitokselta. Pidä testitikkua lyhyen aikaa vedessä, ravistele kevyesti ja lue tulos noin minuutin kuluttua.

Veden kovuusasteikko ja asetukset:

Asteikko Veden kovuus

Saksa (°dH) Ranska (°fH)

3

4

1

2

1-7

8-14

15-21

22-30

1-13

14-25

26-38

39-54

Juomien laskuri

: Tässä näkyy käyttöönotosta lähtien valmistettujen juomien määrä.

Jauhatuskarkeuden asetus

Kahvipapujen jauhatus karkeutta voidaan säätää kierrettävällä jauhatuskarkeuden valitsimella (3).

a

Varoitus

Säädä kahvin karkeutta vain kahvimyllyn ollessa käynnissä! Muussa tapauksessa laite voi vaurioitua. Älä tartu käsin kahvimyllyyn.

● Säädä kahvimyllyn ollessa käynnissä haluamasi kahvijauhojen karkeus kiertämällä valitsimen (3) asentoa hienon jauhatuskarkeuden ( a: kierrä vastapäivään) ja karkean jauhatuskarkeuden ( b: kierrä myötäpäivään) välillä.

b

Info: Uusi asetus on huomattavissa vasta toisen kahvikupillisen valmistumisesta lähtien.

Vihje: Valitse tummaksi paahdetuille pavuille hienompi jauhatuskarkeus, vaaleammille pavuille karkeampi jauhatuskarkeus.

62

Kahvin valmistaminen pavuista

Espresso-/kahviautomaatti jauhaa tuoreen kahvin jokaisella keittokerralla.

Laitteen tulee olla käyttövalmis. Valmista kahvijuoma maidolla ohjaamalla maitoletku ensin maitosäiliöön ja asettamalla kiertovalitsin (6b) maitovaahdon j

kohdalle.

Tärkeää: Kuivuneita maitojäämiä on vaikea poistaa. Puhdista sen vuoksi maitovaahdotin (6) ehdottomasti jokaisen käyttökerran jälkeen haalealla vedellä ja huuhtele

Huuhtele maitosuutin ohjelmaa käyttäen (katso sivu 65).

-

Vihje: Käytä laitteessa mieluiten espresso- tai kahviautomaatteihin tarkoitettuja sekoituksia. Kahvipavut on suositeltavaa joko säilyttää viileässä paikassa, suljetussa astiassa tai pakastimessa. Kahvipavut voidaan jauhaa myös pakastettuina.

Tärkeää: Täytä päivittäin raikasta vettä vesisäiliöön (17). Vesisäiliössä (17) tulee aina olla riittävästi vettä laitteen käyttöä varten.

Valmistelu

1. Aseta esilämmitetyt kupit kahvin ulostulokohdan (7) alle.

Vihje: Kun valmistat pienen espresson, esilämmitä kuppi aina esim. kuumalla vedellä.

2. Valitse haluttu kahvi ja määrä kiertämällä ylempää kiertonappia (15). Valittu kahvi ja määrä näkyvät näytöllä.

3. Valitse haluttu kahvin vahvuus kiertämällä alempaa kiertonappia (14). Valittu vahvuus näkyy näytöllä. Kun haluat valmistaa kaksi kupillista samanaikaisesti, paina painiketta d

(11). (Vain juomat, joissa ei ole maitoa ja joissa ei ole aromaDoubleShot-toimintoa).

4. Paina käynnistyspainiketta start (10).

Kahvi valmistuu ja valuu kuppiin (kuppeihin).

Huomaa: Joissakin asetuksissa kahvi valmistetaan kahdessa eri vaiheessa (katso luku ”aromaDoubleShot” sivulla 59). Odota, kunnes toiminto on päättynyt kokonaan.

Keittäminen voidaan lopettaa ennenaikaisesti painamalla uudelleen painiketta start

(10).

Kahvin valmistaminen kahvijauhoista

Tällä espresso-/kahviautomaatilla voidaan valmistaa kahvia myös kahvijauhoista (ei instant-jauheesta).

Laitteen tulee olla käyttövalmis. Valmista kahvijuoma maidolla ohjaamalla maitoletku ensin maitosäiliöön ja asettamalla kiertovalitsin (6b) maitovaahdon j

kohdalle.

Ohje: aromaDoubleShot-toiminto ei ole käytettävissä, kun kahvia valmistetaan jauhekahvista.

Tärkeää: Kuivuneita maitojäämiä on vaikea poistaa. Puhdista sen vuoksi maitovaahdotin (6) ehdottomasti jokaisen käyttökerran jälkeen haalealla vedellä ja huuhtele

Huuhtele maitosuutin ohjelmaa käyttäen (katso sivu 65).

-

Tärkeää: Täytä päivittäin raikasta vettä vesisäiliöön (17). Vesisäiliössä (17) tulee aina olla riittävästi vettä laitteen käyttöä varten.

63

Valmistelu

1. Avaa kahvijauholaatikko (4).

2. Täytä laitteeseen enintään 2 mittalusikallista kahvijauhoja.

Varoitus: Älä täytä kokonaisia papuja tai instant-kahvijauhetta.

3. Sulje kahvijauholaatikko (4).

4. Valitse haluttu juoma kiertämällä ylempää kiertonappia (15) (vain yksi kuppi mahdollinen).

5. Paina käynnistyspainiketta start (10).

Kahvi valmistuu ja valuu kuppiin.

Huomaa: Toista toimenpide jos haluat valmistaa uuden kupillisen kahvia. Jos kahvia ei valmisteta 90 sekunnin sisällä, kahvinkeittokammio tyhjenee automaattisesti estäen siten ylitäyttymisen. Laite huuhtelee.

Kuuman veden valmistus

¡

Palovammojen vaara!

Maidonvaahdotin (6) kuumenee todella paljon. Kosketa maidonvaahdotinta (6) ainoastaan sen muoviosasta.

Laitteen tulee olla käyttövalmis.

1. Aseta esilämmitetty kuppi tai lasi maidonvaahdottimen ulostulokohdan (6) alle.

2. Aseta kiertovalitsin (6b) vaakasuoraan.

3. Paina painiketta h

/ g

(12) noin 3 sekunnin ajan. Laite kuumenee.

Kuumaa vettä valuu noin 40 sekunnin ajan maidonvaahdottimen (6) ulostulosta.

4. Toiminto voidaan keskeyttää etuajassa painamalla uudelleen painiketta

(12).

h

/ g

64

Maitovaahdon ja lämpimän maidon valmistus

¡

Palovammojen vaara!

Maidonvaahdotin (6) kuumenee todella paljon. Kosketa maidonvaahdotinta (6) ainoastaan sen muoviosasta.

Vihje: Vaahdota ensin maito ja keitä sitten kahvi tai vaahdota maito erikseen ja kaada se kahvin päälle.

Laitteen tulee olla käyttövalmis.

1. Aseta esilämmitetty kuppi/astia ulostulon (6a) alle.

2. Ohjaa maitoletku (6c) maitosäiliöön.

3. Aseta kiertovalitsin (6b) maitovaahdon j

tai kuuman maidon i

kohdalle.

4. Paina painiketta

Painike h

/ g h

/ g

(12).

(12) vilkkuu, laite kuumenee nyt noin 20 sekunnin ajan.

¡

Palovammojen vaara!

Maitovaahto tai kuuma maito tulee ulos maidonvaahdottimesta (6) suurella paineella. Maitoroiskeet voivat aiheuttaa palovammoja. Älä koske ulostuloon (6a) tai osoita sitä ketään kohden.

5. Lopeta toiminto painamalla painiketta h

/ g

(12).

Vihje: Valmistat maitovaahdon parhaiten käyttämällä kylmää maitoa, jonka rasvapitoisuus on vähintään 1,5%.

Tärkeää: Kuivuneita maitojäämiä on vaikea poistaa. Puhdista sen vuoksi maitovaahdotin (6) ehdottomasti jokaisen käyttökerran jälkeen haalealla vedellä ja huuhtele

Huuhtele maitosuutin ohjelmaa käyttäen (katso sivu 65).

-

Huolto ja päivittäinen puhdistus

¡

Sähköiskun vaara!

Vedä verkkopistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.

Laitetta ei missään tapauksessa saa upottaa veteen. Älä käytä painepesuria.

● Puhdista laitteen ulkokuori pyyhkimällä pehmeällä, kostealla pyyhkeellä.

● Älä käytä hankaavia pyyhkeitä tai puhdistusaineita.

● Pyyhi välittömästi kalkin, kahvin, maidon ja kalkinpoistoaineen jäämät. Ne voivat aiheuttaa korroosiota.

● Vedä tippa-astiaa (8c) ja kahvinporoastiaa

(8b) eteenpäin. Irrota suojus (8a) ja tippalevy (8d). Tyhjennä ja puhdista tippa-astia ja kahvinporoastia.

● Irrota ja puhdista kahvijauhelaatikko (4).

Älä pese seuraavia osia astianpesuko-

neessa: Säilytyslokeron kansi (5c), tippaastian suojus (8a), kahvijauhelaatikko (4), keittoyksikkö (5a).

● Seuraavat osat voidaan pestä astianpesukoneessa: Tippa-astia (8c), kahvijauheastia (8b), tippalevy (8d), aromikansi (2) ja jauhelusikka (19).

● Pyyhi laitteen sisäpuoli (ei astioita eikä kahvijauhelaatikkoa).

Tärkeää: Tippa-alusta (8c) ja kahvinporoastia (8b) täytyy tyhjentää ja puhdistaa päivittäin, jotta vältetään homeen muodostuminen.

Huomaa: Jos laite kytketään päälle kylmänä verkkokytkimellä O / I (9) tai laite kytkeytyy pois päältä automaattisesti kahvinkeiton jälkeen, laite suorittaa huuhtelun automaattisesti. Näin ollen laite puhdistuu itsestään.

Tärkeää: Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan (esim. loma), koko laite tulee puhdistaa perusteellisesti, mukaan lukien maidonvaahdotin ja keittoyksikkö.

Maitojärjestelmän puhdistaminen

Jos maitojärjestelmää ei puhdisteta maidonvalmistuksen jälkeen, näytöllä näkyy tietyn ajan kuluttua ilmoitus

Huuhtele maitosuutin!

Puhdista maitojärjestelmä jokaisen käyttökerran jälkeen! Jätä kiertovalitsin (6b) puhdistusta varten viimeisen käyttökerran mukaiseen asentoon.

Maitojärjestelmän automaattinen

esipuhdistus:

1. Valitse kiertonapilla (15) f

.

2. Aseta tyhjä, mahdollisimman korkea astia ulostulon (6a) alle.

3. Työnnä kahvin ulostulo mahdollisimman lähelle astiaa.

4. Aseta maitoletkun (6c) pää astiaan.

5. Paina käynnistyspainiketta start (10).

Laite täyttää nyt astian automaattisesti vedellä ja imee veden takaisin maitoletkuun

(6c) huuhtelun suorittamista varten.

Huuhtelutoimenpide päättyy automaattisesti noin 1 minuutin kuluttua.

6. Tyhjennä astia ja puhdista maitoletku

(6c).

Puhdista lisäksi suutinosa huolellisesti säännöllisin väliajoin (astianpesukoneessa tai käsipesussa).

65

Maitojärjestelmän purkaminen puhdistamista varten:

1. Vedä maidonvaahdotin (6) suoraan eteenpäin ulos laitteesta.

2. Pura maidonvaahdotin osiin (6a) - (6d).

(Katso kuva C ohjeen alussa).

3. Puhdista yksittäiset osat astianpesuaineella ja pehmeällä harjalla. Liota tarvittaessa lämpimässä pesuvedessä.

4. Huuhtele kaikki osat puhtaalla vedellä ja kuivaa.

5. Kokoa kaikki osat ja aseta paikalleen vasteeseen asti.

Keittoyksikön puhdistaminen

Puhdista keittoyksikkö säännöllisesti!

Keittoyksikön automaattinen esipuhdistus:

1. Valitse kiertonapilla (15) e

.

2. Aseta ulostulon (6a) alle tyhjä lasi.

3. Paina käynnistyspainiketta start (10).

Laite huuhtelee.

Automaattisen puhdistusohjelman lisäksi voidaan keittoyksikkö (5a) irrottaa säännöllisin väliajoin puhdistamista varten (

Kuva E

ohjeen alussa).

1. Kytke laite pois päältä verkkokatkaisijalla O / I (9). Minkään painikkeen merkkivalo ei saa palaa.

2. Avaa ovi (5b) keittoyksikköön.

3. Työnnä kahvinkeittoyksikön punainen lukitus (5e) kokonaan vasemmalle.

4. Paina punaista painonappia (5d) ja tartu kahvinkeittoyksikköön sen kiinnipitokohdista ja ota se varovaisesti ulos.

5. Puhdista keittoyksikkö (5a) huolellisesti juoksevalla vedellä.

¡

Palovammojen vaara!

Käytä laitetta vain, kun maidonvaahdotin (6) on asennettu kokonaan.

Tärkeää: Älä käytä puhdistukseen huuhtelu- ja puhdistusaineita. Älä pese laitetta astianpesukoneessa.

6. Puhdista laitteen sisäosat kostealla liinalla ja poista mahdolliset kahvijäämät.

7. Anna keittoyksikön (5a) ja laitteen sisäosan kuivua.

8. Työnnä keittoyksikkö (5a) paikalleen vasteeseen asti.

9. Työnnä punainen lukitus (5e) kokonaan oikealle ja sulje ovi (5b).

66

Ohje: Keittoyksikön tiivisteet on rasvattava säännöllisesti perusteellisen puhdistuksen jälkeen. Levitä tiivisteille ohuelti tarkoitukseen sopivaa rasvaa (tilausnumero

311368).

Energiansäästöohjeita

● Täysautomaattinen espressolaite kytkeytyy automaattisesti pois päältä tunnin kuluttua (tehdasasetus). Esiasetettu aika on yksi tunti. Aikaa voidaan kuitenkin lyhentää (katso

”Valikkoasetukset” sivulla 61).

● Jos täysautomaattista espressokeitintä ei käytetä, kytke laite pois päältä. Paina painiketta e

Pois päältä

off / j

luvussa

(13). Laite suorittaa huuhtelun ja kytkeytyy pois päältä.

● Älä keskeytä kahvin tai maitovaahdon valmistumista. Ennenaikainen kahvin tai maitovaahdon valmistumisen keskeyttäminen lisää energiankulutusta ja jäämäveden määrää tiputusastiassa.

● Suorita kalkinpoisto ja puhdistus säännöllisin väliajoin välttääksesi kalkin kovettumista kiinni laitteeseen. Kuivunut kalkki lisää energiankulutusta.

Huolto-ohjelmat

Vihje: Katso myös pikaohje säilytyslokerossa (5c).

Käytöstä riippuen näytöllä näkyvät tietyin väliajoin seuraavat ilmoitukset:

Suorita kalkinpoisto tai

Suorita puhdistus tai

Suorita Calc‘n‘Clean

Puhdista laite tai poista kalkki tällöin välittömästi vastaavalla ohjelmalla. Valinnaisesti voidaan molemmat toimenpiteet suorittaa myös yhdessä Calc‘n‘Clean-puhdistusohjelmalla (katso luku ”Calc‘n‘Clean” sivulla 69).

Ellei huolto-ohjelmia ajeta ohjeiden mukaisesti, laite voi rikkoontua.

Varoitus

Käytä jokaisen huolto-ohjelman yhteydessä kalkinpoisto- ja puhdistusaineita ohjeiden mukaisesti. Noudata puhdistusainepakkauksen turvallisuusohjeita.

Huolto-ohjelmaa ei missään tapauksessa saa keskeyttää!

Älä juo puhdistunesteitä tai puhdistuksen aikana valmistuvia nesteitä!

Älä milloinkaan käytä etikkaa tai etikkapohjaisia puhdistusaineita, sitruunahappoa tai sitruunahappopohjaisia puhdistusaineita!

Kalkinpoistotabletteja tai muita kalkinpoistoaineita ei saa missään tapauksessa laittaa kahvijauholokeroon (4)!

Käyttötarkoitukseen erityisesti suunniteltuja ja tähän laitteeseen soveltuvia kalkinpoisto- ja puhdistustabletteja voidaan ostaa alan liikkeistä ja tilata asiakaspalvelusta.

67

Tilausnumero

Puhdistustabletit

Kalkinpoistotabletit

Alan liikkeistä

TZ60001

TZ60002

Kalkinpoisto

Kesto: noin 25 minuuttia

Asiakas palvelusta

310575

310967

Tärkeää: Jos vesisäiliössä (17) on vedensuodatin, se täytyy ehdottomasti poistaa sieltä ennen huolto-ohjelman käynnistämistä.

Tärkeää: Jos vesisäiliöön (17) on asetettu vedensuodatin, se on ehdottomasti poistettava ennen kalkinpoistoa.

Kun näytöllä näkyy ilmoitus

Suorita

kalkinpoisto

, paina painiketta e

off / j e

off /

(13) vähintään 3 e

off / j

Käynnistä kalkinpoisto

. Käynnistä kalkinpoisto painamalla painiketta start

(10).

Näyttö ohjaa ohjelman läpi.

j

(13) 3 sekunnin ajan ja paina lopuksi painiketta start (10). Kalkinpoisto aloitetaan.

Kalkinpoisto voidaan suorittaa ajoittain painamalla painiketta sekunnin ajan. Paina painiketta

(13) nopeasti kaksi kertaa. Kierrä kiertonappia (15) niin pitkään, kunnes näytöllä näkyy

Tyhjennä tippa-astia

Aseta tippa-astia

● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin paikalleen.

Lisää kalkinpoistoa.

Paina start

● Täytä haaleaa vettä tyhjään vesisäiliöön

(17), merkintään 0,5l asti, lisää 2

Siemens kalkinpoistotablettia ja anna niiden liueta täydellisesti.

● Paina käynnistyspainiketta start (10).

Aseta säiliö

Paina start

● Aseta vähintään 0,5 litran vetoinen astia ulostulon (6a) alle.

● Paina käynnistyspainiketta start (10).

Kalkinpoisto käynnissä

Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt n. 20 minuutin ajan.

Puhd./täytä vesisäiliö

Paina start

● Huuhtele vesisäiliö (17) ja täytä puhdasta vettä merkintään max asti.

● Paina käynnistyspainiketta start (10).

Kalkinpoisto käynnissä

Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt noin 3 minuutin ajan ja huuhtelee laitteen.

Tyhjennä tippa-astia

Aseta tippa-astia

● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin paikalleen.

Jos käytetään suodatinta, aseta se nyt takaisin paikalleen. Laitteesta on nyt poistettu kalkki ja laite on taas käyttövalmis.

Puhdistus

Kesto: noin 10 minuuttia

Huomaa: Jos vedensuodatin (20) on käytössä, näytöllä näkyy ilmoitus, jossa pyydetään poistamaan suodatin (20) ja painamaan painiketta start (10) uudelleen. Poista suodatin nyt, jos sitä ei ole poistettu jo aikaisemmin. Paina käynnistyspainiketta start

(10).

Kun näytöllä näkyy ilmoitus

puhdistus

, paina painiketta

3 sekunnin ajan ja paina lopuksi painiketta

start (10). Puhdistustoiminto aloitetaan.

Laitteen puhdistus voidaan suorittaa ajoittain painamalla painiketta e

Suorita e

off /

off / j j

(13)

(13) vähintään 3 sekunnin ajan. Paina painiketta e

off / j

(13) nopeasti kaksi kertaa. Kierrä

68

kiertonappia (15) niin pitkään, kunnes näytöllä näkyy

Käynnistä puhdistus

.

Käynnistä puhdistus painamalla painiketta

start (10).

Näyttö ohjaa ohjelman läpi.

Tyhjennä tippa-astia

Aseta tippa-astia

● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin paikalleen.

Puhdistus käynnissä

Laite huuhtelee kahdesti.

Avaa laatikko

● Avaa kahvijauholaatikko (4).

Lisää puhdistusta.

● Lisää yksi Siemens puhdistustabletti ja sulje lokero (4).

Puhdistus käynnissä

Puhdistusohjelma käy nyt noin 8 minuutin ajan.

Tyhjennä tippa-astia

Aseta tippa-astia

● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin paikalleen.

Laite on nyt puhdistettu ja taas käyttövalmis.

Calc‘n‘Clean

Kesto: noin 35 minuuttia

Calc‘n‘Clean toiminnolla suoritetaan samanaikaisesti sekä kalkinpoisto että laitteen puhdistaminen. Jos näiden ohjelmien suoritusajankohdat ovat lähellä toisiaan, espresso-/kahviautomaatti ehdottaa automaattisesti tämän huolto-ohjelman käyttöä.

Tärkeää: Jos vesisäiliössä (17) on vedensuodatin, se täytyy ehdottomasti poistaa sieltä ennen huolto-ohjelman käynnistämistä.

Kun näytöllä näkyy ilmoitus

Huolto-ohjelma aloitetaan.

Suorita

Calc’n’Clean

, paina painiketta

(13) 3 sekunnin ajan ja paina lopuksi painiketta start (10).

Calc‘n‘Clean-toiminto voidaan suorittaa ajoittain painamalla painiketta e e

off /

off / j j

(13) vähintään 3 sekunnin ajan. Paina painiketta e

off / j

(13) nopeasti kaksi kertaa. Kierrä kiertonappia (15) niin pitkään, kunnes näytöllä näkyy

Käynnistä Calc‘n‘Clean

.

Käynnistä Calc‘n‘Clean-toiminto painamalla painiketta start (10).

Näyttö ohjaa ohjelman läpi.

Tyhjennä tippa-astia

Aseta tippa-astia

● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin paikalleen.

Calc‘n‘Clean käynnissä

Laite huuhtelee kahdesti.

Avaa laatikko

● Avaa kahvijauholaatikko (4).

Lisää puhdistusta.

● Lisää yksi Siemens puhdistustabletti ja sulje lokero (4).

Huomaa: Jos vedensuodatin (20) on käytössä, näytöllä näkyy ilmoitus, jossa pyydetään poistamaan suodatin (20) ja painamaan painiketta start (10) uudelleen. Poista suodatin nyt, jos sitä ei ole poistettu jo aikaisemmin. Paina käynnistyspainiketta start

(10).

Lisää kalkinpoistoa.

Paina start

● Täytä haaleaa vettä tyhjään vesisäiliöön

(17), merkintään 0,5l asti, lisää 2

Siemens kalkinpoistotablettia ja anna niiden liueta täydellisesti.

● Paina käynnistyspainiketta start (10).

69

Aseta säiliö

Paina start

● Aseta vähintään 1 l vetoinen astia ulostulon (6a) alle.

● Paina käynnistyspainiketta start (10).

Calc‘n‘Clean käynnissä

Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt n. 22 minuutin ajan.

Puhd./täytä vesisäiliö

Paina start

● Huuhtele vesisäiliö (17) ja täytä puhdasta vettä merkintään max asti.

● Paina käynnistyspainiketta start (10).

Calc‘n‘Clean käynnissä

Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt noin 10 minuutin ajan ja huuhtelee laitteen.

Tyhjennä tippa-astia

Aseta tippa-astia

● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin paikalleen.

Jos käytetään suodatinta, aseta se nyt takaisin paikalleen. Laite on nyt puhdistettu ja taas käyttövalmis.

Lisävarusteet

Seuraavat lisävarusteet voidaan ostaa alan liikkeistä tai tilata asiakaspalvelusta:

Tilausnumero

Puhdistus tabletit

Kalkinpoistotabletit

TZ60001

TZ60002

Vedensuodatin TZ70003

Maitosäiliö

(eristetty)

Rasva (tuubi)

Alan liikkeistä

TZ70009

Asiakaspalvelusta

310575

310967

467873

673480

311368

Jätehuolto

A

Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti.

Laite on merkitty valtioneuvoston sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun asetuksen

(852/2004) ja EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin (2002/96/EY) edellyttämällä tavalla. Direktiivi säätää EUlaajuisesta käytettyjen laitteiden palautusta ja hyödyntämistä.

Tietoja oikeasta jätehuollosta saa myyjältä tai kunnalliselta jäteneuvojalta.

Jäätymissuoja

¡

Mahdollisten jäätymisvaurioiden estämiseksi kuljetuksen tai säilyttämisen aikana laite on sitä ennen tyhjennettävä huolellisesti.

Info: Laitteen tulee olla käyttövalmis ja vesisäiliön (17) täytettynä.

1. Aseta suuri astia ulostulon (6a) alle.

2. Paina painiketta h

/ g

(12) ja anna laitteen höyrytä noin 15 sekunnin ajan.

3. Kytke laite pois päältä verkkokatkaisijalla O / I (9).

4. Tyhjennä vesisäiliö (17) ja tiputusastia

(8).

Takuu

Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan myöntämät takuuehdot. Täydelliset takuuehdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut laitteen. Takuutapauksessa on näytettävä ostokuitti.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

70

Pienten toimintahäiriöiden korjaaminen

Häiriö

Näytöllä näkyy ilmoitus

Lisää kahvipapuja!

vaikka papusäiliö (1) on täysi tai kahvimylly ei jauha papuja.

Kuuman veden valmistaminen ei onnistu

Syy

Pavut eivät putoa kahvimyllyyn (liian öljyiset pavut).

Apu

Koputa papusäiliötä (1) kevyesti.

Vaihda kahvin laatua.

Kun papusäiliö (1) on tyhjä, pyyhi se kuivalla pyyhkellä.

Liian vähän tai ei ollenkaan maitovaahtoa tai maidonvaahdotin (6) ei ime maitoa.

Kahvia tulee vain tiputellen tai ei ollenkaan.

Kahvissa ei ole ”Cremaa”.

Maidonvaahdotin (6) tai maidonvaahdottimen kiinnitys likainen.

Maidonvaahdotin (6) tai maidonvaahdottimen kiinnitys likainen.

Laite kalkkeentunut.

Sopimaton maidon laatu.

Maidonvaahdotin (6) on koottu tai asetettu paikalleen väärin.

Liian hieno jauhatus.

Kahvijauho liian hienoa.

Laite kalkkeentunut.

Sopimaton kahvin laatu.

Puhdista maidonvaahdotin

(6) tai maidonvaahdottimen kiinnitys, katso luku ”Huolto ja päivittäinen puhdistus”.

Puhdista maidonvaahdotin

(6) tai maidonvaahdottimen kiinnitys, katso luku ”Huolto ja päivittäinen puhdistus”.

Poista kalkki laitteesta.

Käytä maitoa jonka rasvapitoisuus on 1,5%.

Kostuta maidonvaahdottimen osat ja paina ne tiukasti yhteen.

Säädä jauhatus karkeammaksi. Käytä karkeampaa kahvijauhoa.

Poista kalkki laitteesta.

Käytä kahvilaatua, jossa on enemmän robusta-papuja.

Käytä tuoreita papuja.

Pavut eivät ole enää paahtotuoreita.

Jauhatusta ei ole sovitettu kahvipapuihin.

Säädä jauhatus hienommaksi.

Kahvi on liian ”hapanta”.

Jauhatus asetettu liian karkeaksi tai kahvijauho on liian karkeaa.

Sopimaton kahvilaatu.

Säädä jauhatus hienommaksi tai käytä hienompaa kahvijauhoa.

Käytä tummemmaksi paahdettua kahvia.

Ellei toimintahäiriöitä voida korjata, soita Hotline palvelupuhelimeen!

71

Pienten toimintahäiriöiden korjaaminen

Häiriö

Kahvi on liian ”väkevää”.

Syy

Jauhatus säädetty liian hienoksi tai kahvijauho on liian hienoa.

Apu

Säädä jauhatus karkeammaksi tai käytä karkeampaa kahvijauhoa.

Sopimaton kahvin laatu.

Vaihda kahvin laatua.

Laitteessa on toimintahäiriö. Ota yhteys Hotlineen.

Näytöllä ilmoitus

Häiriö.

Soita Hotlineen

.

Vedensuodatin (20) ei pysy vesisäiliössä (17).

Kahvinporot eivät ole kiinte-

ässä muodossa ja ne ovat liian märkiä.

Näytöllä näkyy teksti

Puhdista keittoyksikk.

Vedensuodatinta (20) ei ole kiinnitetty oikein.

Jauhatus on asetettu liian hienoksi tai karkeaksi tai käytettävissä on liian vähän kahvijauhoja.

Keittoyksikkö (5) likainen.

Keittoyksikössä (5) on liian paljon jauhokahvia.

Keittoyksikön mekanismi on jäykkä.

Kiinnitä vedensuodatin (20) vesisäiliöön lujasti painamalla.

Säädä jauhatus karkeammaksi tai hienommaksi tai mittaa 2 tasapäistä mittalusikallista kahvijauhoja.

Puhdista keittoyksikkö (5).

Puhdista keittoyksikkö (5)

(mittaa enintään 2 tasapäistä mittalusikallista kahvijauhoja).

Irrota keittoyksikkö ja käsittele tiivisteet tarkoitukseen sopivalla rasvalla (tilausnumero 311368), katso luku

”Huolto ja päivittäinen puhdistus”.

Kahvin tai maitovaahdon laatu vaihtelee huomattavasti.

Kun tiputusastia (8) irrotetaan, laitteen sisäpohjalla näkyy sille tippunutta vettä.

Laite kalkkeentunut.

Tiputusastia (8) on irrotettu liian aikaisin.

Poista laitteesta kalkki käyttöohjeessa neuvotulla tavalla käyttämällä kahta kalkinpoistotablettia.

Irrota tiputusastia (8) vasta kun viimeisestä juoman valmistumisesta on kulunut muutama sekunti.

Ellei toimintahäiriöitä voida korjata, soita Hotline palvelupuhelimeen!

72

Pienten toimintahäiriöiden korjaaminen

Häiriö

Näytöllä näkyy teksti

Aseta keittoyksikk.

Syy

Keittoyksikkö (5) puuttuu tai sitä ei tunnisteta.

Apu

Kytke laite pois päältä, kun keittoyksikkö (5) on asetettu paikalleen. Odota 3 sekuntia ja kytke laite takaisin päälle.

Tehdasasetuksia on muutettu ja ne halutaan ottaa uudelleen käyttöön

(Nollaus).

Käyttäjä on tehnyt asetuksia, joita hän ei enää halua käyttää.

Kytke verkkokytkimellä O / I

(9) varustettu laite pois päältä. Paina painiketta e

off / j

(13) ja painiketta h

/ g

(12) ja kytke verkkokytkimellä O / I (9) varustettu laite takaisin päälle. Vahvista sitten painikkeella start (10).

Tehdasasetukset on otettu käyttöön.

Ellei toimintahäiriöitä voida korjata, soita Hotline palvelupuhelimeen!

Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä (jännite/taajuus)

Teho

Pumpun maksimipaine (staattinen)

Vesisäiliön maksimitilavuus (ilman suodatinta)

Kahvipapusäiliön maksimitilavuus

Johdon pituus

Mitat (K x L x S)

Paino, tyhjänä

Kahvimylly

220-240 V / 50-60 Hz

1600 W

15 bar

1,7 l

300 g

100 cm

385 x 280 x 479 mm

9,3 kg

Keraaminen

73

Índice

e h

................................................76

off /

/ g j

........................................76

.........................................76

Ajustes de menú .......................................80

Volumen de suministro .............................75

Visión de conjunto ....................................75

Funciones de manejo ...............................76

− Interruptor de red O / I ............................76

− Tecla

− Tecla

− Tecla

− Tecla start .............................................76

− Botón giratorio «Intensidad del café»....76

− Botón giratorio «Selección de bebidas» 76

− Selector giratorio ...................................77

Mensajes del display ................................77

aromaDoubleShot.....................................77

Preparación de la máquina antes de usarla por primera vez.........................................77

Filtro de agua............................................79

Desconexión

Filtro

Temp

.....................................80

..................................................80

Iniciar Calc‘n‘Clean

.......................80

. ....................................................80

Idioma

..................................................80

Dureza del agua

.............................80

Contador de bebidas

....................80

Ajuste del grado de molido .......................80

Preparación con café en grano ................81

Preparación con café molido ....................82

Calentar agua ...........................................82

Preparar espuma y leche caliente ............82

Cuidado y limpieza diaria .........................83

− Limpieza del espumador .......................84

− Limpieza de la unidad de preparación ..85

Recomendaciones para ahorrar energía ..86

Programas de servicio ..............................86

− Descalcificación ....................................87

− Limpieza ................................................87

− Calc‘n‘Clean ..........................................88

Protección contra la formación de hielo ...89

Accesorios ................................................89

Eliminación ...............................................90

Garantía....................................................90

Resolución de algunos problemas sencillos ................................................. 91

Datos técnicos ....................................... 93

Estimado amante del café, enhorabuena por haber adquirido esta cafetera automática de café expreso de la casa

Siemens.

Estas instrucciones de manejo describen distintos modelos de cafetera que se diferencian por sus prestaciones.

Tenga en cuenta asimismo las instrucciones breves adjuntas, también aplicables a todos los modelos, que se recomienda guardar en el lugar especial previsto (5c) a tal in.

Indicaciones de seguridad

Lea detenidamente las instrucciones de manejo antes de manejar la cafetera y guárdelas después para su posterior consulta. Si la vende, no olvide adjuntar el manual de instrucciones.

Esta cafetera automática de café expreso ha sido diseñada para la preparación de pequeñas cantidades de café para uso doméstico o en entornos no industriales, equiparables a los domésticos, como p.ej. cocinas utilizadas por empleados de tiendas, oicinas, entornos rurales y otros entornos industriales, así como la utilización por huéspedes de pensiones, pequeños hoteles y alojamientos similares.

¡

¡Peligro de descargas eléctricas!

Conecte y opere la máquina únicamente siguiendo las indicaciones de la placa de características.

Utilícela sólo si el cable de alimentación y la máquina se encuentran en perfecto estado.

Utilice la máquina sólo en espacios interiores a temperatura ambiente.

No permitir el uso del aparato a personas

(incluidos niños) con capacidades intelectuales o sensoriales disminuidas o con insuiciente experiencia y conocimientos, a no ser que sean vigilados o hayan sido instruidos en el manejo del aparato por la persona responsable de su seguridad.

74

Mantenga la máquina fuera del alcance de los niños. Asegúrese de que no juegan con ella.

En caso de que se produzca una avería, desconecte inmediatamente la máquina de la red eléctrica.

Para evitar riesgos, las reparaciones de la máquina (p.ej. el cambio de un cable de alimentación dañado) sólo podrá realizarlas nuestro servicio de asistencia técnica.

No sumerja nunca en agua la máquina ni el cable de conexión a la red.

No meta la mano en el molino.

Utilice la máquina sólo en espacios protegidos contra las heladas.

¡

¡Peligro de quemadura!

La salida (6a) del espumador se calienta mucho. Después de utilizarlo, no lo toque hasta que se haya enfriado.

Utilice la máquina sólo si el espumador (6) está completamente montado e instalado.

¡

¡Peligro de asixia!

No deje que los niños jueguen con el embalaje.

Volumen de suministro

Véase el esquema al comienzo de las instrucciones.

1

Cafetera automática de café expreso

TE506

2

Instrucciones breves

3

Instrucciones de uso

4

Espumador

5

Tira de prueba de dureza del agua

6

Cuchara dosiicadora

7

Grasa (tubo)

8

Filtro de agua

(sólo TE506F09DE / TE506F19DE)

Visión de conjunto

Figuras A, B, C, D y E

1 Recipiente para café en grano

2 Tapa para conservar el aroma

3 Selector giratorio para el ajuste del

grado de molido

4 Cajón para el café molido

(café molido/pastilla de limpieza)

5 Unidad de preparación (igura E)

a) Unidad de preparación

b) Puerta

c) Compartimento para guardar las

instrucciones breves

d) Tecla

e) Cierre

6 Espumador (igura C)

a) Salida

b) Selector giratorio para

leche caliente/espuma

c) Conducto para la leche

d) Parte superior

e) Tobera de aire

7 Dispensador de café de altura regulable

8 Bandeja de goteo (igura D)

a) Embellecedor de las bandejas de goteo

b) Recipiente para los posos de café

c) Bandeja de goteo del dispensador de café

d) Rejilla del dispensador de café

9 Interruptor de red O / I

10 Tecla start

11 Tecla

12 Tecla

13 Tecla d h e

/ g

off / j

14 Botón giratorio «Intensidad del café»

15 Botón giratorio «Selección de bebidas»

16 Display

17 Depósito de agua desmontable

18 Tapa del depósito de agua

19 Cuchara dosiicadora/mango del iltro

(ayuda para cargar el iltro de agua)

20 Filtro de agua

(sólo TE506F09DE / TE506F19DE)

21 Compartimento para cuchara dosiicadora

22 Cable de conexión a la red

con compartimento para guardarlo

75

Funciones de manejo

Interruptor de red O / I

El interruptor de red O / I (9) se utiliza para encender o apagar completamente la máquina (la alimentación se interrumpe). .

Importante: ejecute el programa de lavado antes de apagarla o utilice la tecla

(13) para apagar.

e

off / j

Tecla

d

Pulse la tecla d

(11) para preparar simultáneamente dos tazas de la bebida seleccionada. La tecla está activa para bebidas sin leche y sin la función

aromaDouble-

Shot.

Tecla

e

off /

j

Pulsando brevemente la tecla e

off / j

(13) la máquina realiza la limpieza y se apaga.

Pulsando prolongadamente la tecla e

off / j

(13) se accede a los ajustes de usuario o se inicia la función de descalcii cación y limpieza.

Botón giratorio «Intensidad del café»

h hasta g

Con el botón giratorio (14) se ajusta la intensidad del café.

Muy suave

Suave

Normal

Fuerte

DoubleShot fuerte +

DoubleShot fuerte ++

Con estas intensidades del café, el café se escalda en dos fases. Véase la página 77 del capítulo

«aromaDoubleShot» .

Tecla

h

/

g

Pulse la tecla h

/ g

(12) para generar vapor para preparar espuma o leche caliente. Esta tecla se utiliza también para preparar agua caliente.

Tecla start

Pulsando la tecla start (10) se comienzan a preparar bebidas o se inicia un programa de servicio. El proceso de preparación de bebidas puede interrumpirse antes de tiempo volviendo a pulsar la tecla start (10).

Botón giratorio «Selección de bebidas»

a hasta c m hasta

Este botón giratorio (15) se utiliza para seleccionar la bebida deseada y la cantidad y para modii car los ajustes de usuario.

Tipos de café sin leche:

Expreso pequeño

Expreso

Café corto

Café

Café largo

Tipos de café con leche:

Capuchino pequeño

Capuchino grande

Macchiato pequeño

Macchiato

Macchiato grande n e

Limpiar máquina f

Limpiar espumador

Nota: si se selecciona una bebida que no se puede preparar, aparece en el display

Combinación no válida

. Modii que la intensidad o la bebida seleccionada.

76

Selector giratorio

Para preparar espuma (por ejemplo para latte macchiato o capuchino), gire el icono j

hacia delante.

Para calentar leche, gire el icono delante.

i

hacia

Para calentar agua, coloque horizontalmente el selector giratorio.

Mensajes del display

Además del estado de funcionamiento actual, en el display (16) se visualizan distintos mensajes que le ofrecen información sobre el estado de la máquina o le avisan de cuándo es necesaria su intervención. En cuanto se ha tomado la medida necesaria, el mensaje desaparece y se vuelve a visualizar el menú para la selección de bebidas.

aromaDoubleShot

Cuanto más prolongado sea el tiempo de preparación del café, tantas más sustancias amargas y olores no deseados podrán producirse. Esto puede afectar al sabor del café y dii cultar su digestión. Por esa razón, la cafetera TE506 dispone de una función especial aromaDoubleShot para el café extra fuerte. Una vez preparada la mitad de la cantidad, se vuelve a moler café y se escalda, de manera que sólo se producen olores agradables y aromáticos.

La función aromaDoubleShot está activa con los siguientes ajustes:

Preparación de la máquina antes de usarla por primera vez

Aspectos generales

Llene los recipientes respectivos únicamente con agua limpia fría sin gas y preferiblemente con mezclas de granos de café aptas para máquinas automáticas o máquinas de café expreso. Evite el uso de granos glaseados, caramelizados o azucarados y no utilice nunca café torrefacto, ya que provocan la obstrucción del molino.

En esta máquina se puede ajustar la dureza del agua. El ajuste de fábrica de la dureza del agua es 4. Compruebe la dureza del agua utilizada con la tira de comprobación adjunta. Si el valor obtenido en la comprobación no es igual a 4, programe la máquina correctamente tras ponerla en funcionamiento (véase

Dureza del agua en la página

80 del capítulo «Ajustes de menú»)

Puesta en funcionamiento

1. Coloque la cafetera automática de café expreso en una superi cie plana impermeable que aguante bien su peso.

Asegúrese de que las rejillas de ventilación de la máquina no estén obstruidas.

2. Extraiga el cable del compartimento (22) y conéctelo a la red eléctrica. La longitud del cable puede ajustarse empujándolo hacia atrás y hacia arriba o extrayéndolo hacia abajo. Para ello, coloque el lado trasero de la máquina p.ej. en el borde de una mesa y tire del cable hacia abajo o hacia arriba.

77

3. Monte el espumador. Utilice la máquina sólo si el espumador (6) está completamente montado e instalado.

La máquina empieza a calentarse e inicia el proceso de lavado. Sale un poco de agua del dispositivo de salida del café. Si en el display aparece la selección de bebidas, la máquina está lista para el servicio.

4. Levante la tapa del depósito de agua

(18).

5. Retire el depósito de agua (17), límpielo y llénelo de agua limpia hasta la marca

max.

6. Coloque el depósito de agua (17) sin ladearlo y haga presión sobre él hacia abajo.

7. Vuelva a cerrar la tapa del depósito de agua (18).

8. Llene el recipiente para granos de café

(1) con café en grano. (Para la preparación con café molido véase la página 82 del capítulo «Preparación con café molido»).

9. Pulse el interruptor de red O / I (9). En el display (16) aparece el menú para ajustar el idioma.

10. Seleccione el idioma deseado con el botón giratorio superior (15).

Pueden seleccionarse los siguientes idiomas:

English

Français

Svenska

Polski

Türkçe

Norsk

Nederlands

Italiano

Español

Magyar

Dansk

Suomi

Português Čeština

ελληνικα български русский

11. Coloque un recipiente apropiado debajo de la salida (6a).

12. Pulse la tecla start (10). El idioma seleccionado se guarda.

Apagar la máquina

Si la máquina no se utiliza durante una hora, se limpia automáticamente y se apaga (la duración se puede ajustar, véase la página 80 del capítulo

Desconexión

).

Excepción: si sólo se ha preparado agua caliente o vapor, la máquina se apagará sin realizar el proceso de lavado.

e

off / j

(13). La máquina realiza el proceso de lavado y se apaga.

Nota: la primera vez que se utiliza, tras haber ejecutado un programa de servicio o si la máquina no se utilizado durante un periodo de tiempo prolongado, la primera bebida aún no tiene todo el aroma y no se debería beber.

La primera vez que se utilice la cafetera automática, sólo se conseguirá una crema consistente y de poros i nos después de haber preparado varias tazas de café.

Tras un uso prolongado, es habitual que se formen gotas de agua en las rejillas de ventilación.

78

Filtro de agua

Un i ltro de agua puede impedir que se produzcan depósitos de cal.

Antes de poder utilizar un nuevo i ltro de agua, es necesario limpiarlo. Proceda para ello del siguiente modo:

1. Fije el i ltro (20) con ayuda de la cuchara dosii cadora (19) en el depósito.

2. Llene de agua el depósito (17) hasta la marca max.

3. Mantenga pulsada la tecla durante al menos 3 segundos. El ajuste de menú se abre.

4. Pulse la tecla e

off / j

(13) repetidamente hasta que aparezca en el display

Sin filtro/filtro viejo

.

e

off / j

(13)

5. Seleccione con el botón giratorio superior (15)

Activar filtro

.

6. Pulse la tecla start (10).

7. Coloque un recipiente de 0,5 litros

debajo de la salida (6a).

8. Pulse la tecla start (10).

9. El agua comienza a pasar por el i ltro para lavarlo.

10. Vacíe el recipiente a continuación.

La máquina vuelve a estar lista para el servicio.

Información: al lavar el i ltro se activa el ajuste para que, en el momento preciso, se visualice

Cambiar filtro

.

Información: con el indicador de i ltro podrá marcar el mes en el que ha colocado el i ltro. También podrá marcar el mes en el que deberá cambiar el i ltro la próxima vez

(como muy tarde después de dos meses).

Información: si no utiliza la máquina durante un periodo de tiempo prolongado (p.

ej. durante las vacaciones), antes de volver a utilizarla deberá lavar el i ltro. Prepare una taza de agua caliente y tírela.

El i ltro deja de ser efectivo cuando se visualiza

Cambiar filtro ca un i ltro nuevo, ajuste o como muy tarde transcurridos 2 meses desde su colocación. Llegado el momento, el i ltro deberá cambiarse por razones higiénicas y para que la máquina no se calcii que (puede resultar deteriorada). Puede conseguir i ltros de repuesto en establecimientos comerciales (TZ70003) o a través del servicio de asistencia técnica (467873). Si no colo-

Filtro a

Sin filtro/filtro viejo

.

79

Ajustes de menú

En los ajustes de menú podrá adaptar la máquina individualmente

1. Mantenga pulsada la tecla

2. Pulse la tecla e

off / j e

off /

(13) repetidamente hasta que aparezca en el display la opción de menú deseada.

3. Seleccione el ajuste deseado con el botón giratorio superior (15).

4. Conirme con la tecla start (10).

j

(13)

Para salir del menú sin realizar cambios, coloque el selector giratorio en pulse la tecla start (10).

Volver

y

Puede realizar los siguientes ajustes:

Desconexión

: Aquí puede ajustarse el intervalo de tiempo tras el que la máquina se apagará automáticamente después de preparar la última bebida. El ajuste puede oscilar entre 15 minutos y 4 horas. El ajuste por defecto es una hora. Este valor puede reducirse para ahorrar energía.

Filtro

: Aquí puede ajustarse si se utiliza un iltro de agua. Si no se utiliza ninguno, gire el ajuste a

Sin filtro/filtro viejo

Si se utiliza uno, gire el ajuste a

Activar filtro

. Antes de poder utilizar un nuevo iltro de agua, debe lavarse este (véase la página 79 del capítulo «Filtro de agua»).

.

Dureza del agua

: En esta máquina se puede ajustar la dureza del agua. Es importante ajustarla correctamente para que la máquina pueda indicar a tiempo el momento en que se debe descalciicar. El ajuste por defecto de la dureza del agua es 4.

La dureza se puede determinar utilizando la tira de prueba adjunta o consultar llamando a la empresa de abastecimiento de agua de su zona.

Mantenga brevemente dentro del agua la tira de prueba, sacúdala ligeramente y lea el resultado cuando haya pasado un minuto.

Dureza del agua y niveles de ajuste:

Nivel

3

4

1

2

Dureza del agua

Alemania (°dH) Francia (°fH)

1-7

8-14

15-21

22-30

1-13

14-25

26-38

39-54

Contador de bebidas

: Aquí puede consultarse la cantidad de bebidas preparadas desde la puesta en servicio de la máquina.

Ajuste del grado de molido

El grado de molido del café se puede ajustar con el selector giratorio (3) para el ajuste del grado de molido.

Iniciar Calc‘n‘Clean leccionarse manualmente los programas de mantenimiento (

: Aquí pueden se-

Calc‘n‘Clean

/ descalc.

/ limpieza

). Pulsar la tecla

start (10) y ejecutar el programa seleccionado (véase la página 86 del capítulo

«Programas de servicio»).

(

Temp.

: Aquí puede ajustarse la temperatura alta

/ media

/ baja

).

Idioma

: Aquí puede ajustarse el idioma del display.

¡Atención!

El grado de molido sólo se puede ajustar mientras el molino funciona, de lo contrario la máquina puede resultar dañada. No meta la mano en el molino.

● Con el molino en funcionamiento, ajuste el selector giratorio (3) de café molido ino ( a: Giro en el sentido contrario a las agujas del reloj) a café molido más grueso ( b: Giro en el sentido de las agujas del reloj).

80

a b

Importante: cambie todos los días el agua del depósito de agua (17). El depósito deberá disponer siempre del agua suiciente para que la máquina pueda funcionar.

Información: el nuevo ajuste sólo surte efecto a partir de la segunda taza de café.

Sugerencia: con granos de café muy tostados, ajuste un grado de molido más ino; en caso de granos menos tostados, ajuste un grado de molido más grueso.

Preparación con café en grano

Esta cafetera automática de café expreso muele café fresco cada vez que se hace café.

Preparación

1. Coloque la taza o tazas precalentadas debajo del dispensador de café (7).

Sugerencia: para preparar un expreso pequeño, precaliente la taza p.ej. con agua caliente.

2. Seleccione el café deseado y la cantidad deseada girando el botón superior

(15). El café seleccionado y la cantidad se visualizan en el display.

3. Seleccione la intensidad deseada del café girando el botón inferior (14). La intensidad seleccionada se visualiza en el display. Para preparar dos tazas al mismo tiempo, pulse la tecla d

(11)

(sólo para bebidas sin leche y sin la función aromaDoubleShot).

4. Pulse la tecla start (10).

La máquina escalda el café y la taza o tazas empiezan a llenarse.

La máquina ha de estar lista para funcionar.

Para preparar una bebida de café con leche, introduzca primero el conducto para la leche en un recipiente y gire el selector (6b) hasta la posición «Espuma» j

.

Importante: los restos de leche seca son difíciles de eliminar, por lo que se recomienda encarecidamente limpiar el espumador (6) con agua templada cada vez que se utilice y con ayuda del programa

Limpiar espumador

(véase la página 84).

Nota: con algunos ajustes el café se prepara en dos fases (véase la página 77 del capítulo «aromaDoubleShot»). Espere hasta que el proceso de lavado haya concluido totalmente.

Pulse de nuevo la tecla start (10) para inalizar antes de tiempo el proceso de escaldado.

Sugerencia: utilice preferiblemente mezclas de granos para máquinas de café expreso o normal. Para conseguir una calidad

óptima, los granos deben conservarse cerrados y en un lugar frío, o también pueden congelarse. Los granos también pueden molerse aunque estén congelados.

81

Preparación con café molido

Esta cafetera automática también puede funcionar con café molido (no café soluble).

La máquina ha de estar lista para funcionar.

Para preparar una bebida de café con leche, introduzca primero el conducto para la leche en un recipiente y gire el selector (6b) hasta la posición «Espuma» j

.

Nota: la función aromaDoubleShot no está disponible si se utiliza café molido.

Calentar agua

¡

¡Peligro de quemadura!

El espumador (6) se calienta mucho. Toque solamente la parte de plástico del espumador (6).

La máquina ha de estar lista para funcionar.

1. Coloque la taza o el vaso precalentados debajo de la salida del espumador (6).

2. Coloque el selector giratorio (6b) en posición horizontal.

Importante: los restos de leche seca son difíciles de eliminar, por lo que se recomienda encarecidamente limpiar el espumador (6) con agua templada cada vez que se utilice y con ayuda del programa

Limpiar espumador

(véase la página 84).

Importante: cambie todos los días el agua del depósito de agua. El depósito deberá disponer siempre del agua sui ciente para que la máquina pueda funcionar.

Preparación

1. Abra el cajón del café molido (4).

2. Llene como máximo 2 cucharas dosii cadoras rasas de café molido.

Atención: no utilice granos enteros de café ni café soluble.

3. Cierre el cajón del café molido (4).

4. Seleccione la bebida deseada girando el botón superior (15) (sólo es posible una taza).

5. Pulse la tecla start (10).

La máquina escalda el café y la taza empieza a llenarse.

3. Pulse la tecla h

/ g

(12) durante aprox. 3 segundos. La máquina empieza a calentarse. Sale agua caliente durante aprox. 40 segundos por la salida espumador (6).

4. El proceso se puede interrumpir antes de tiempo volviendo a pulsar la tecla h

/ g

(12).

Preparar espuma y leche caliente

¡

¡Peligro de quemadura!

El espumador (6) se calienta mucho. Toque solamente la parte de plástico del espumador (6).

Nota: repita el proceso para obtener otra taza de café. Si no se hace café durante 90 segundos, la cámara de preparación se vacía automáticamente para evitar que se llene demasiado. A continuación, se inicia el proceso de lavado.

Sugerencia: espume primero la leche y prepare después café o espume la leche por separado y añádala al café.

La máquina ha de estar lista para funcionar.

1. Coloque la taza precalentada debajo de la salida (6a).

2. Introduzca el conducto para la leche

(6c) en un recipiente para leche.

82

3. Coloque el selector giratorio (6b) en

«Espuma» j

o «Leche caliente» i

.

Cuidado y limpieza diaria

¡

¡Peligro de descargas eléctricas!

Desenchufe la máquina de la red eléctrica antes de empezar a limpiarla, no la sumerja nunca en agua y no utilice limpiadores a vapor.

4. Pulse la tecla

La tecla h

/ h g

/ g

(12) .

(12) parpadea, la máquina se calienta durante aproximadamente 20 segundos.

¡

¡Peligro de quemadura!

Del espumador (6) sale espuma o leche caliente con mucha presión. Las salpicaduras de leche pueden producir escaldaduras.

No toque ni dirija la salida (6a) hacia otras personas.

● Limpie la superi cie de la máquina con un paño suave y húmedo.

● No utilice paños ni detergentes abrasivos.

● Retire siempre inmediatamente los restos de cal, café, leche y solución descalcii cadora. Dichos restos pueden producir

corrosión.

● Extraiga hacia delante la bandeja de goteo (8c) con el recipiente para los posos de café (8b). Retire el embellecedor (8a) y la bandeja escurridora (8d). Vacíe la bandeja de goteo y el recipiente para los posos de café y límpielos.

● Retire el cajón del café molido (4) y límpielo.

5. Finalice el proceso pulsando la tecla

/ g

(12).

h

Sugerencia: para conseguir la mejor espuma utilice preferentemente leche fría con al menos un 1,5 % de materia grasa.

Importante: los restos de leche seca son difíciles de eliminar, por lo que se recomienda encarecidamente limpiar el espumador (6) con agua templada cada vez que se utilice y con ayuda del programa

Limpiar espumador

(véase la página 84).

Las siguientes piezas no se pueden

lavar en el lavavajillas: cierre del compartimento para guardar las instrucciones breves (5c), embellecedor (8a), cajón del café molido (4), unidad de preparación

(5a).

● Las siguientes piezas se pueden lavar en el lavavajillas: bandeja de goteo (8c), recipiente para los posos de café (8b), bandeja escurridora (8d), tapa para conservar el aroma (2) y cuchara dosii cadora (19).

● Limpie el interior de la máquina (recipientes y cajón del café molido) con un paño.

83

Importante: la bandeja de goteo (8c) y el recipiente para los posos de café (8b) deben vaciarse y limpiarse a diario para evitar la formación de moho.

Nota: si la máquina se enciende estando fría con el interruptor de red O / I (9) o se apaga automáticamente tras preparar café, la máquina inicia el proceso de lavado automáticamente. Es decir, la máquina se limpia ella misma.

Desmontar el espumador para limpiarlo:

1. Extraiga de la máquina el espumador

(6) recto hacia adelante.

2. Desmonte las distintas piezas del espumador (6a) a (6d) (véase la i gura C al comienzo de las instrucciones).

3. Limpie las diferentes piezas con detergente lavavajillas y con un cepillo suave.

Si es necesario, introdúzcalas en agua caliente con detergente.

Importante: si no se ha utilizado durante un periodo de tiempo prolongado (p. ej. durante las vacaciones), limpie toda la máquina a fondo, incluyendo el espumador y la unidad de preparación.

Limpieza del espumador

Si no se ha limpiado el espumador tras preparar leche, pasado un cierto tiempo aparece en el display el mensaje

Limpiar espumador!

Limpie el espumador cada vez que lo utilice. Para la limpieza, deje el selector giratorio (6b) en la misma posición de la última vez que se utilizó.

Prelavado automático del espumador:

1. Seleccione con el botón giratorio (15)

2. Coloque un recipiente vacío lo más alto posible debajo de la salida (6a).

para la leche (6c). El proceso de lavado concluye automáticamente después de

1 min. aproximadamente.

6. Vacíe el recipiente y limpie el conducto para la leche (6c).

f

3. Acerque la salida lo más posible al recipiente.

4. Introduzca en el recipiente el extremo del conducto para la leche (6c).

5. Pulse la tecla start (10).

La máquina llena automáticamente el recipiente con agua y vuelve a aspirarla para realizar el lavado a través del conducto

.

4. Enjuague todas las piezas con agua limpia y séquelas.

5. Vuelva a colocar todas las piezas y haga presión sobre ellas hasta que encajen por completo.

¡

¡Peligro de quemadura!

Utilice la máquina sólo si el espumador (6) está completamente montado e instalado.

El espumador debería limpiarse a fondo también regularmente (a mano o en el lavavajillas).

84

Limpieza de la unidad de preparación

¡Limpie regularmente la unidad de preparación!

Prelavado automático de la unidad de preparación:

1. Seleccione con el botón giratorio

(15) e

.

2. Coloque un vaso vacío debajo de la salida (6a).

3. Pulse la tecla start (10).

A continuación, se inicia el proceso de lavado.

Además del programa de limpieza automático, la unidad de preparación (5a) debería extraerse regularmente para limpiarla

( i gura E al comienzo de las instrucciones).

1. Desconecte la máquina con el interruptor de red O / I (9). No hay ninguna tecla encendida.

2. Abra la puerta (5b) de la unidad.

3. Desplace el cierre rojo (5e) de la unidad de preparación totalmente hacia la izquierda.

4. Pulse la tecla roja (5d), sujete la unidad de preparación por las agarraderas y extráigala con cuidado.

5. Limpie a fondo la unidad de preparación

(5a) con agua debajo del grifo.

6. Limpie a fondo el interior de la máquina con un paño húmedo y retire los restos de café que pueda haber.

7. Espere a que se sequen la unidad de preparación (5a) y el interior de la máquina.

8. Vuelva a montar la unidad de preparación (5a) y presione hasta que encaje por completo.

9. Desplace el cierre rojo (5e) totalmente hacia la derecha y cierre la puerta (5b).

Nota: tras limpiarlas a fondo, las juntas de obturación de la unidad de preparación se deberían engrasar regularmente para conseguir un cuidado perfecto. Aplique alrededor de las juntas una grasa especial para este i n (nº de pedido 311368).

Importante: limpie la unidad sin utilizar ningún tipo de detergente y no la meta en el lavavajillas.

85

Recomendaciones para ahorrar energía

● La cafetera automática de café expreso se apaga automáticamente después de una hora (ajuste de fábrica). El tiempo preajustado de una hora se puede acortar (véase

80).

Desconexión

● Apague la cafetera si no la utiliza. Pulse para ello la tecla e

off / j

en la página

(13). La máquina realiza el proceso de lavado y se apaga.

● En la medida de lo posible, no interrumpa la preparación de café o de espuma. Si se para antes de tiempo la preparación de café o de espuma el consumo de energía es mayor y también es mayor la cantidad de agua residual de la bandeja de goteo.

● Descalciique la máquina regularmente para impedir que se produzcan calciicaciones. Los residuos de cal hacen que aumente el consumo de energía.

Programas de servicio

Sugerencia: consulte también las instrucciones breves de manejo del compartimento

(5c).

¡Atención!

Con cada programa de servicio, utilice los productos de descalcificación y de limpieza según las instrucciones. Respete las indicaciones de seguridad que aparecen en el embalaje de los productos de limpieza.

No interrumpa nunca el programa de servicio y no se beba los líquidos.

No utilice nunca vinagre, productos a base de vinagre, ácido cítrico ni productos a base de ácido cítrico.

No introduzca nunca pastillas ni otros productos para descalcificar en el cajón del café molido (4).

Los productos de descalciicación y de limpieza especialmente desarrollados pueden obtenerse en establecimientos comerciales y a través del servicio de asistencia técnica.

Nº de pedido

Pastillas de limpieza

Pastillas de descalciicación

Establecimiento comercial

TZ60001

TZ60002

Servicio de asistencia técnica

310575

310967

Dependiendo de la utilización, aparecerán periódicamente en el display los siguientes mensajes:

Descalc. necesaria!

o

Limpieza necesaria!

o

Calc’n’Clean necesario!

Importante: si el depósito de agua (17) tiene un iltro de agua dentro, es imprescindible que lo retire antes de iniciar el programa de servicio.

La máquina debería ser limpiada o descalciicada inmediatamente con el programa correspondiente. La función Calc‘n‘Clean permite agrupar los dos procesos (Véase la página

88 del capítulo «Calc‘n‘Clean» ). En caso de que el programa no se ejecute a tiempo pueden producirse daños en la máquina.

86

Descalciicación

Duración: aprox. 25 minutos.

Importante: si el depósito de agua (17) tiene un iltro dentro, es imprescindible que lo retire antes de iniciar el programa de descalciicación.

Si en el display se visualiza el mensaje

Descalc. necesaria!

, pulse la tecla

off / j

(13) durante 3 segundos y a continuación la tecla start (10). e

El proceso de descalciicación comienza.

Para descalciicar la máquina, pulse la tecla e

off / j

(13) durante al menos 3 segundos.

A continuación, pulse brevemente dos veces la tecla e

off / j

(13). Gire el botón superior (15) hasta que aparezca en el display

Iniciar descalc.

. Para iniciar el proceso de descalciicación pulse la tecla

start (10).

Siga las instrucciones del display.

Vaciar bandeja

Colocar bandeja

● Vacíe la bandeja de goteo (8) y vuelva a colocarla.

Nota: si está activado el iltro de agua (20), aparecerá el mensaje correspondiente para retirar el iltro (20) y volver a pulsar la tecla

start (10). Si no lo ha hecho aún, retire ahora el iltro. Pulse la tecla start (10).

Llenar descalc.

Pulsar start

● Llene el depósito de agua (17) vacío con agua templada hasta la marca 0,5l y disuelva en ella 2 pastillas de descalciicación de Siemens.

● Pulse la tecla start (10).

Colocar recipiente

Pulsar start

● Coloque un recipiente de como mínimo

0,5 litros debajo de la salida (6a).

● Pulse la tecla start (10).

Descalc. en curso

El programa de descalciicación se ejecuta durante unos 20 minutos.

Limp./llenar dep. de agua

Pulsar start

● Limpie el depósito de agua (17) y llénelo con agua limpia hasta la marca max.

● Pulse la tecla start (10).

Descalc. en curso

El programa de descalciicación se ejecuta durante aprox. 3 minutos y la máquina inicia el proceso de lavado.

Vaciar bandeja

Colocar bandeja

● Vacíe la bandeja de goteo (8) y vuelva a colocarla.

Si se utiliza un iltro, vuelva a colocarlo ahora. La máquina está descalciicada y vuelve a estar lista para funcionar.

Limpieza

Duración: aprox. 10 minutos.

Si en el display se visualiza el mensaje

Limpieza necesaria!

, pulse la tecla

off / nuación la tecla start (10).

El proceso de limpieza comienza.

Para limpiar la máquina, pulse la tecla

off / j j

(13) durante 3 segundos y a conti-

(13) durante al menos 3 segundos. A la tecla e

off / j

(15) hasta que aparezca en el display e e

(13). Gire el botón superior

Iniciar limpieza

. Para iniciar el proceso de limpieza pulse la tecla start (10).

Siga las instrucciones del display.

Vaciar bandeja

Colocar bandeja

● Vacíe la bandeja de goteo (8) y vuelva a colocarla.

87

Limpieza en curso

La máquina inicia dos veces la función de lavado.

Abrir cajón

● Abra el cajón del café molido (4).

Llenar limpiador

● Introduzca una pastilla de limpieza de

Siemens y cierre el cajón (4).

Limpieza en curso

El programa de limpieza se ejecuta durante unos 8 minutos.

Vaciar bandeja

Colocar bandeja

● Vacíe la bandeja de goteo (8) y vuelva a colocarla.

La máquina está limpia y vuelve a estar lista para el servicio.

Calc‘n‘Clean

Duración: aprox. 35 minutos.

Calc‘n‘Clean combina las funciones individuales Descalciicación y Limpieza.

Si la inalización de ambos programas está muy próxima, la cafetera automática preiere automáticamente este programa de servicio.

Importante: si el depósito de agua (17) tiene un iltro de agua dentro, es imprescindible que lo retire antes de iniciar el programa de servicio.

Si en el display se visualiza el mensaje

Calc‘n‘Clean necesario!

tecla e

off / j vemente dos veces la tecla

, pulse la continuación la tecla start (10).

El programa de servicio comienza.

Para ejecutar el programa Calc‘n‘Clean, pulse la tecla

(13) durante 3 segundos y a e

off / j

(13) durante al menos 3 segundos. A continuación, pulse bree

off / j

(13).

88

Gire el botón superior (15) hasta que aparezca en el display

Iniciar

Calc‘n‘Clean

. Para iniciar el programa

Calc‘n‘Clean, pulse la tecla start (10).

Siga las instrucciones del display.

Vaciar bandeja

Colocar bandeja

● Vacíe la bandeja de goteo (8) y vuelva a colocarla.

Calc‘n‘Clean en curso

La máquina inicia dos veces la función de lavado.

Abrir cajón

● Abra el cajón del café molido (4).

Llenar limpiador

● Introduzca una pastilla de limpieza de

Siemens y cierre el cajón (4).

Nota: si está activado el iltro de agua (20), aparecerá el mensaje correspondiente para retirar el iltro (20) y volver a pulsar la tecla

start (10). Si no lo ha hecho aún, retire ahora el iltro. Pulse la tecla start (10).

Llenar descalc.

Pulsar start

● Llene el depósito de agua (17) vacío con agua templada hasta la marca 0,5l y disuelva en ella 2 pastillas de descalciicación de Siemens.

● Pulse la tecla start (10).

Colocar recipiente

Pulsar start

● Coloque un recipiente de como mínimo

1 litro debajo de la salida (6a).

● Pulse la tecla start (10).

Calc‘n‘Clean en curso

El programa de descalciicación se ejecuta durante unos 22 minutos.

Limp./llenar dep. de agua

Pulsar start

● Limpie el depósito de agua (17) y llénelo con agua limpia hasta la marca max.

● Pulse la tecla start (10).

Calc‘n‘Clean en curso

El programa de descalciicación se ejecuta durante aprox. 10 minutos y la máquina inicia el proceso de lavado.

Vaciar bandeja

Colocar bandeja

● Vacíe la bandeja de goteo (8) y vuelva a colocarla.

Si se utiliza un iltro, vuelva a colocarlo ahora. La máquina está limpia y vuelve a estar lista para el servicio.

Accesorios

Los siguientes accesorios se pueden obtener en establecimientos comerciales y a través del servicio de asistencia técnica.

Nº de pedido

Pastillas de limpieza

Pastillas de descalciicación

Filtro de agua

Recipiente para la leche

(aislado)

Grasa (tubo)

Establecimiento comercial

TZ60001

TZ60002

TZ70003

TZ70009

Servicio de asistencia técnica

310575

310967

467873

673480

311368

Protección contra la formación de hielo

¡

Para evitar daños provocados por el hielo durante el transporte o almacenamiento, la máquina debe estar antes completamente vacía.

Información: estando la máquina lista para el servicio y el depósito de agua (17) lleno:

1. Coloque un recipiente grande debajo de la salida (6a).

2. Pulse la tecla h

/ g

(12) y deje que salga vapor de la máquina durante aprox. 15 segundos.

3. Desconecte la máquina con el interruptor de red O / I (9).

4. Vacíe el depósito de agua (17) y la bandeja de goteo (8).

Eliminación

A

Elimine el embalaje respetando el medio ambiente. Este aparato está señalizado según la Directiva Europea 2002/96/CE sobre aparatos eléctricos y electrónicos antiguos (material residual eléctrico y electrónico – WEEE). La Directiva proporciona el marco para el reciclaje y aprovechamiento de aparatos antiguos a nivel de toda la

UE. Infórmese sobre las vías de eliminación actuales en su distribuidor.

89

Garantía

CONDICIONES DE GARANTIA PAE

SIEMENS se compromete a reparar o reponer de for ma gratuita durante un período de

24 me ses, a partir de la fecha de compra por el usuario inal, las piezas cuyo defecto o fal ta de funcionamiento obedezca a causas de fabricación, así como la mano de obra ne cesaria para su reparación, siempre y cuando el aparato sea llevado por el usuario al taller del Servicio Técnico

Autorizado por SIEMENS. En el caso de que el usuario solicitara la vi sita del Técnico

Autorizado a su domicilio para la reparación del aparato, estará obligado el usuario a pagar los gastos del desplazamiento.

Esta garantía no incluye: lámparas, cristales, plásticos, ni piezas estéticas, reclamadas después del primer uso, ni averías producidas por causas ajenas a la fabricación o por uso no doméstico. Igualmente no están amparadas por esta garantía las averías o falta de funcionamiento producidas por causas no imputables al aparato (manejo inadecuado del mismo, limpiezas, voltajes e instalación incorrecta) o falta de seguimiento de las instrucciones de fun ciona miento y mantenimiento que para cada aparato se incluyen en el folleto de instrucciones. Para la efectividad de esta garantía es imprescindible acreditar por parte del usuario y ante el Servicio Autorizado de

SIEMENS, la fecha de adquisición mediante la correspon diente FACTURA DE

COMPRA que el usua rio acompañará con el aparato cuando ante la eventualidad de una avería lo tenga que llevar al Taller

Autorizado.

La intervención en el aparato por personal ajeno al Servicio Técnico Autorizado por

SIEMENS, signiica la pérdida de garantía.

GUARDE POR TANTO LA FACTURA DE

COMPRA. Todos nuestros técnicos van pro vistos del correspondiente carnet avalado por ANFEL (Asociación Nacional de

Fabri can tes de Electrodomésticos) que le acredi ta como Servicio Autorizado de

SIEMENS. Exija su identiicación.

Modiicaciones reservadas.

90

Resolución de algunos problemas sencillos

Problema Causa Solución

Indicación de display

Rellenar granos!

a pesar de que el recipiente para granos (1) está lleno o el molino no muele granos de café.

Los granos no caen directamente en el molino

(son demasiado grasos).

Golpee suavemente el recipiente para granos (1). Si es necesario, utilice otro tipo de café.

Cuando el recipiente para granos (1) esté vacío límpielo con un paño seco.

No es posible calentar agua

.

Muy poca espuma o no hay espuma o bien el espumador (6) no aspira leche

.

El espumador (6) o el oriicio del espumador están obstruidos.

El espumador (6) o el oriicio del espumador están obstruidos.

Limpie el espumador (6) o el oriicio del espumador, véase el capítulo «Cuidado y limpieza diaria».

Limpie el espumador o el oriicio, véase el capítulo «Cuidado y limpieza diaria».

Descalciique la máquina.

El café solamente sale a gotas o no sale.

La máquina está muy calciicada.

Leche inadecuada.

El espumador (6) no está montado correctamente.

El grado de molido es demasiado ino. El café molido es demasiado ino.

La máquina está muy calciicada.

Utilice leche con un 1,5 % de materia grasa, preferible mente entera.

Humedezca las piezas del espumador y apriételas con fuerza.

Regule el grado de molido para que sea menos ino. Utilice café molido menos ino.

Descalciique la máquina.

El café no tiene

«crema».

Tipo de café inadecuado.

Utilice un tipo de café con una mayor proporción de granos robusta.

Utilice granos frescos.

Los granos ya no están frescos.

El grado de molido no es el adecuado para los granos de café.

Ajuste un grado de molido ino.

Si no puede resolver algún problema, póngase en contacto con el servicio técnico.

91

Resolución de algunos problemas sencillos

Problema

El café es demasiado

«ácido».

El café es demasiado

«amargo».

Causa Solución

El ajuste del grado de molido es demasiado grueso o el café molido es demasiado grueso.

Tipo de café inadecuado.

El ajuste del grado de molido es demasiado ino o el café molido es demasiado ino.

Regule el grado de molido para que sea más ino o utilice un café molido más ino.

Utilice un tueste más oscuro.

Regule el grado de molido para que sea menos ino o utilice un café molido menos ino.

Tipo de café inadecuado.

Utilice otro tipo de café.

La máquina está averiada.

Llame al servicio técnico.

Indicación de display

Error Ser. Técnico.

El iltro de agua (20) no está bien sujeto en el depósito de agua (17).

Los posos de café no son compactos y están demasiado húmedos.

Indicación de display

Limpiar un. preparación

Calidad del café o de la leche muy variable.

El iltro de agua (20) no está bien montado.

Presione con fuerza el iltro de agua (20) recto en el empalme del depósito.

El ajuste del grado de molido es demasiado fino o demasiado grueso o se utiliza demasiado poco café molido.

Unidad de preparación (5) sucia.

Demasiado café molido en la unidad de preparación

(5).

Regule el grado de molido para que sea más o menos fino o utilice dos cucharadas rasas de café molido.

Limpiar unidad de preparación

(5).

Limpie la unidad de preparación (5) (llene como máximo 2 cucharadas rasas de café

molido).

El mecanismo de la unidad de preparación está duro.

Retire la unidad de preparación y trátela con una grasa especial (nº de pedido 311368), véase el capítulo «Cuidado y limpieza diaria».

La máquina está calcificada. Descalcifique la máquina con dos pastillas de descalcificador siguiendo las instrucciones.

Si no puede resolver algún problema, póngase en contacto con el servicio técnico.

92

Resolución de algunos problemas sencillos

Problema

Gotas de agua en el interior de la máquina al haber retirado la bandeja de goteo (8).

Indicación de display

Insertar un. preparación

Causa

Bandeja de goteo (8) retirada demasiado pronto.

La unidad de preparación

(5) falta o no ha sido reconocida.

Solución

Retire la bandeja de goteo (8) unos segundos después de haber preparado la última

bebida.

Apague la máquina con la unidad de preparación (5) insertada, espere tres segundos y vuelva a encenderla.

La coniguración de fábrica ha sido modiicada y debe volver a ser activada («reset»).

Se han realizado ajustes propios que ya no se desean.

Apague la máquina con el interruptor de red O / I (9).

Mantenga pulsada la tecla e

off / j

(13) y la tecla h

(12) y encienda la máquina con el interruptor de red O / I (9).

Confirme a continuación con la tecla start (10). La configuración de fábrica está activada.

Si no puede resolver algún problema, póngase en contacto con el servicio técnico.

Datos técnicos

Conexión eléctrica (tensión/frecuencia)

Potencia del calefactor

Presión máxima de la bomba, estática

Capacidad máxima del depósito de agua (sin filtro)

Capacidad máxima del recipiente para granos de café

Longitud del cable de alimentación

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)

Peso, vacía

Tipo de molino

220-240 V / 50-60 Hz

1600 W

15 bar

1,7 l

300 g

100 cm

385 x 280 x 479 mm

9,3 kg

Cerámica

93

pt

Conteúdo

− Botão

− Botão e

off / j

.......................................96

− Botão

− Botão start ............................................96

Incluído na entrega ...................................95

Legenda das iguras .................................95

Elementos de comando ............................96

− Interruptor ligar/desligar O / I .................96

d

...............................................96

− Selector “Intensidade do café“ ..............96

− Selector “Selecção de bebidas“ ............96

− Selector rotativo ....................................97

Mensagens do visor .................................97

aromaDoubleShot.....................................97

Antes da primeira utilização .....................97

Filtro ..........................................................98

Deinições de menu ..................................99

Filtro

Temp h

/

Desligar g

........................................96

.............................................99

..................................................99

Start Calc‘n‘Clean

........................99

. ....................................................99

Idioma

..................................................99

Dureza de água

.............................100

Contador de bebidas

..................100

Regular o grau de moagem ....................100

Preparação com grãos de café ..............100

Preparação com café moído ..................101

Preparar água quente.............................102

Fazer espuma de leite ou leite quente ...102

Manutenção e limpeza diária..................103

− Limpar o bocal de fazer espuma de leite.................................................103

− Limpar a unidade de infusão ...............104

Dicas para poupar energia .....................105

Programas de manutenção ....................105

− Descalcificar ........................................106

− Limpar .................................................106

− Calc‘n‘Clean ........................................107

Protecção anticongelante .......................108

Acessórios ..............................................108

Eliminação do aparelho ..........................108

Garantia ..................................................108

Reparar pequenas avarias sem ajuda externa....................................................109

Dados técnicos ....................................... 111

Caros amantes do café, parabéns pela aquisição desta máquina de café Expresso da casa Siemens.

Estas instruções descrevem vários modelos que diferem nos equipamentos e acessórios.

Veja também as instruções sucintas que podem ser guardadas num compartimento especial (5c) até que sejam precisas.

Avisos de Segurança

Leia e siga as instruções com cuidado e guarde-as num local acessível! No caso de vender este aparelho, por favor facultar também os manuais.

Esta máquina de café expresso totalmente automática destina-se ao processamento de volumes habituais ao uso doméstico ou aplicações similares nãocomerciais. Aplicações similares incluem, por exemplo: Utilização em cozinhas para colaboradores em lojas, escritórios, explorações agrícolas e outros estabelecimentos comerciais, assim como a utilização por hóspedes em pensões, pequenos hotéis e modalidades residenciais semelhantes.

¡

Perigo de choque eléctrico!

Deve ligar e operar o aparelho apenas de acordo com as indicações da chapa de características.

Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou o aparelho em si apresentam quaisquer danos.

Utilize o aparelho apenas no interior e à temperatura ambiente.

Não permitir a utilização do aparelho por pessoas (incluindo crianças) de capacidade física, sensorial ou mental diminuída ou sem conhecimento ou experiência suiciente, a não ser sob supervisão ou após devida instrução na utilização do aparelho pela pessoa responsável pela sua segurança.

94

Mantenha crianças afastadas do aparelho ou supervisione-as para garantir que não brincam com o aparelho.

Em caso de avaria, desligue imediatamente o aparelho da tomada eléctrica.

Reparações do aparelho, como por exemplo, substituir um cabo daniicado, competem exclusivamente aos nossos Serviços de Assistência técnica, para se prevenir quaisquer riscos e perigos.

Nunca mergulhe o cabo de alimentação ou o aparelho em água. Nunca meta as mãos no mecanismo de moagem de gelo.

.

Utilize o aparelho apenas em locais livres

¡

Perigo de queimadura!

A saída (6a) do bocal de fazer espuma de leite ica muito quente. Deixar arrefecer antes de tocar nele.

Não utilizar o aparelho antes de ter montado e instalado o bocal (6).

¡

Risco de sufoco!

Não permitir a crianças brincar com o material de embalagem.

Incluído na entrega

Consultar a igura no início do presente manual de instruções.

1

Máquina de café Expresso TE506 automática

2

Instruções sucintas

3

Instruções de serviço

4

Bocal para fazer espuma de leite

5

Fita de teste para dureza da água

6

Colher de café

7

Massa (bisnaga)

8

Filtro (só TE506F09DE / TE506F19DE)

pt

Legenda das iguras

Figuras A, B, C, D e E

1 Depósito para café em grão

2 Tampa para conservar o aroma

3 Selector rotativo para selecção do

grau de moagem do café

4 Gaveta para café moído

(café em pó/pastilha de limpeza)

5 Unidade de infusão (igura E)

a) Unidade de infusão

b) Portinhola

c) Compartimento para instruções

sucintas

d) Botão

e) Fecho

6 Bocal para fazer espuma de leite

( igura C)

a) Saída

b) Selector rotativo para leite quente/

espuma de leite

c) Tubo para leite

d) Parte superior

e) Injector de ar

7 Saída de café regulável em altura

8 Colector de pingos (igura D)

a) Anteparo dos recipientes

b) Depósito de borras de café

c) Recipiente por baixo da saída de café

d) Grelha por baixo da saída de café

9 Interruptor ligar/desligar O / I

10 Botão start

12 Botão

13 Botão h e

/ g

off / j

14 Selector “Intensidade do café“

15 Selector “Selecção de bebidas“

16 Visor

17 Depósito de água amovível

18 Tampa do depósito de água

19 Colher de café (dispositivo

para colocar o iltro de água)

20 Filtro (só TE506F09DE / TE506F19DE)

21 Compartimento para a colher-medida

22 Cabo de ligação e respectivo

compartimento

95

pt

Elementos de comando

Interruptor ligar/desligar O / I

O interruptor O / I (9) liga ou desliga completamente o aparelho (interrupção da alimentação).

Importante: Antes de desligar, executar o programa de lavagem ou utilizar o botão e

off / j

(13) para desligar.

Botão

d

Premir o botão d

(11) para preparar simultaneamente duas chávenas da bebida seleccionada. O botão pode ser activado para bebidas sem leite e sem a função de

aromaDoubleShot.

Botão

e

off /

Premir o botão j e

off / j

(13) brevemente. O aparelho executa uma lavagem e desligase. Premir sem soltar o botão e

off / j

(13) para visualizar as dei nições do utilizador ou iniciar as funções de descalcii cação ou de limpeza.

Selector “Intensidade do café“

h a g

Utilize o selector (14) para regular a intensidade do café.

Muito fraco

Fraco

Normal

Forte

DoubleShot forte +

DoubleShot forte ++

A estes níveis de intensidade de café, o café é preparado em duas fases. Ver

“aromaDoubleShot“ na página 97.

Botão

h

/

g

Pressione o botão h

/ g

(12) para produzir o vapor necessário para fazer espuma de leite ou leite quente. Este botão também serve para tirar água quente.

Botão start

Premir o botão start (10) inicia a prepara-

ção da bebida ou um programa de serviço.

Se premir o botão start (10) durante a preparação da bebida, a mesma será interrompida.

Selector “Selecção de bebidas“

a a c

Utilize o selector (15) para seleccionar a bebida pretendida e a quantidade por chávena. Também pode utilizálo para alterar as dei nições de utilizador.

Bebidas de café sem leite:

Expresso pequeno

Expresso

Café Crème pequeno

Café Crème

Café Crème grande m a

Bebidas de café com leite:

Cappuccino pequeno

Cappuccino grande

Macchiato pequeno

Macchiato

Macchiato grande n e

Lavar o aparelho f

Limpar sist. leite

Nota: Se seleccionou uma bebida que não pode ser preparada, o visor visualiza

Combinação inválida

. Altere a intensidade de café ou a bebida seleccionada.

96

Selector rotativo

Para preparar espuma de leite – por exemplo para um Latte Macchiato ou Cappuccino

– seleccionar o símbolo j

. Para preparar leite quente, seleccionar o símbolo lector na posição horizontal.

i

.

Para preparar água quente, colocar o se-

pt

Antes da primeira utilização

Geral

Usar somente água limpa e fria sem gás carbónico e encher os respectivos recipientes, preferencialmente, com misturas de café para máquinas de café expresso ou máquinas totalmente automáticas. Não utilizar grãos de café tratados com açúcar, caramelo ou outros aditivos sacaríferos, uma vez que podem entupir a unidade de infusão.

Este aparelho permite o ajuste da dureza de água. A máquina vem pré-regulada para o grau de dureza 4. Determinar a dureza da

água a utilizar através da tira de teste fornecida com o aparelho. Se a verii cação resultar num valor diferente de 4, deve programar o aparelho em conformidade após de o ter ligado. (Ver

página 100.)

Dureza de água

na

Mensagens do visor

O visor (16) não só visualiza o estado operacional actual como também diversas mensagens com informações de estado ou que solicitam intervenções da sua parte. Logo que tenha executado as acções pedidas, a mensagem apaga-se e o visor volta a visualizada o menu para a selecção de bebidas.

aromaDoubleShot

Quanto mais tempo durar a infusão do café, tanto mais substâncias amargas e aromas menos desejáveis são libertados. Isto prejudica o sabor e a digestibilidade do café. Por isso, o TE506 oferece a função especial de aromaDoubleShot para café extra forte.

Após preparação da primeira metade do café, o aparelho mói novo café e prepara-o na unidade de infusão. Desta forma, apenas os aromas de sabor agradável e de digestão leve são libertados.

A função aromaDoubleShot é activada nas seguintes condições:

Ligar o aparelho

1. Colocar a máquina de café expresso sobre uma superfície plana e resistente

à água que aguente com o peso da máquina. É necessário garantir que as grelhas de ventilação estejam sempre desimpedidas.

2. Tirar o cabo de alimentação do compartimento (22) e ligar à tomada eléctrica.

O comprimento pode ser ajustado, empurrando o cabo para dentro e puxandoo para fora. Para tal, colocar o aparelho, com a face posterior no bordo da mesa e puxar o cabo ou para baixo ou empurrá-lo para cima.

3. Instalar o bocal. O aparelho não deve ser utilizado antes de se ter montado e instalado o bocal (6).

97

pt

4. Levantar a tampa (18) do depósito de

água.

5. Tirar o depósito de água (17), lavar e encher com água fria e limpa até à marca max.

6. Colocar o depósito de água (17) a direito e empurrá-lo para baixo.

7. Voltar a fechar a tampa (18) do depósito de água.

8. Encher o depósito de café (1) com grãos de café. (Para preparar a bebida utilizando café em pó, ver “Preparação com café moído“ na página 101.)

9. Premir o interruptor de rede O / I (9).

O visor (16) visualiza o menu para deinir o idioma das mensagens.

10. Utilize o selector (15) para seleccionar o idioma. Idiomas disponíveis:

English

Français

Nederlands

Italiano

Español

Magyar

Dansk

Suomi

Svenska

Polski

Türkçe

Norsk

Português Čeština

ελληνικα български русский

11. Colocar um recipiente por baixo da saída (6a).

12. Premir o botão start (10). O idioma seleccionado é memorizado.

O aparelho aquece e lava. Da saída de café pode sair um pouco de água. Quando o visor visualiza o menu de selecção de bebidas, o aparelho está pronto para ser utilizado.

Desligar o aparelho

Se a máquina de café não for utilizada durante uma hora, ela executa automaticamente um programa de lavagem e desliga

(o período de tempo é programável, ver

Desligar na página 99).

Excepção: Se apenas tirou água quente ou vapor, a máquina desliga-se sem uma lavagem.

Para desligar o aparelho manualmente antes disso, premir o botão aparelho lava e desliga-se.

e

Nota: Na primeira utilização ou após execução de um programa de serviço ou após um longo período de desactivação, a primeira bebida não terá o aroma pleno pelo que não deve ser bebida.

Quando utilizar a máquina de café expresso pela primeira vez, terá de tirar algumas chávenas até que o café Crema ique cremoso e com espuma estável.

Após utilização intensiva, as grelhas de ventilação podem apresentar gotas de

água. Isto é normal.

Filtro

off / j

(13). O

Um iltro de água pode prevenir depósitos de calcário.

Sempre que colocar um novo iltro de água este tem de ser lavado. Para isso, deve proceder como se segue:

1. Utilizar a colher-medida (19) para empurrar o iltro de água (20) para dentro do depósito de água (17).

2. Encher com água até à marca

3. Premir sem soltar o botão

4. Premir o botão mente até que o visor visualize j

(13) durante pelo menos três segundos. O menu abre.

e

off / j

max.

off /

(13) repetida-

Filtro em falta/velho

.

5. Seleccionar

Activar filtro o selector (15).

rodando

6. Premir o botão start (10).

7. Colocar um recipiente de 0,5 l por baixo da saída (6a).

8. Premir o botão start (10).

9. A água passa primeiro pelo iltro para lavá-lo.

10. Esvaziar o recipiente.

O aparelho está de novo operacional.

98

Info: A lavagem do i ltro activou simultaneamente a indicação de mudança de i ltro.

Após a indicação

Mudar filtro mais tardar, após 2 meses, o efeito do i ltro está gasto. Por razões de higiene e para prevenir a calcii cação do aparelho (o aparelho pode i car danii cado), o i ltro deve ser substituído. Os i ltros podem ser obtidos no comércio (TZ70003) ou pelo serviço de assistência técnica (467873). Se o i ltro não for substituído, rodar a opção

Filtro

ou, o

para em falta/velho

.

pt

Dei nições de menu

As opções de menu permitem a programa-

ção do aparelho às suas preferências individuais.

1. Premir sem soltar o botão durante pelo menos 3 seg.

2. Premir o botão e

off / j e

off / j

(13)

(13) repetidamente até que o visor visualize o ponto de menu pretendido.

3. Seleccionar a opção pretendida, rodando o selector (15).

4. Coni rmar premindo o botão start (10).

Para sair do menu sem fazer qualquer alteração, rodar o selector para o botão start (10).

Sair

e premir

Opções disponíveis:

Desligar

: Aqui pode programar o período de tempo, após o qual a máquina desligará automaticamente após a preparação da

última bebida. O tempo é programável entre 15 minutos a 4 horas. O período por defeito é de 1 hora, mas pode ser reduzido para economizar energia.

Nota: Utilize o indicador do i ltro para marcar o mês em que colocou o i ltro.

Também pode marcar o mês em que o i ltro deve ser substituído (o mais tardar após dois meses).

Filtro

: Aqui pode dei nir se o aparelho vai utilizar um i ltro de água. Se não utilizar i ltro de água, rodar para

Filtro em falta/velho

. Se utilizar i ltro de água, rodar para

Activar filtro

“Filtro“ na página 98).

. Lavar i ltros de água novos antes de os utilizar (ver

Info: Se o aparelho não for utilizado durante algum tempo (por ex. férias), o i ltro existente no aparelho deve ser lavado antes de qualquer nova utilização. Para tal, deve tirar uma chávena de água quente e deitar a

água fora.

Start Calc‘n‘Clean

: Aqui se pode seleccionar manualmente os programas de serviço (

Calc‘n‘Clean

/ descalcif.

limpeza

). Premir o botão start (10) e

/ executar o programa seleccionado (ver

“Programas de manutenção“ na página 105).

Temp.

: Aqui pode dei nir a temperatura de infusão ( elevada

/ média

/ baixa

).

Idioma

: Aqui pode dei nir o idioma do visor.

99

pt

Dureza de água

: Este aparelho permite regular o grau de dureza da água. A regula-

ção correcta da água é importante, para que o aparelho indique atempadamente quando é necessário realizar um ciclo de descalciicação. O valor predeinido para a dureza da água é 4.

A dureza da água pode ser determinada através da tira de teste fornecida junto com o aparelho ou obtida junto dos Serviços de

Abastecimento de Água competentes

Mergulhar a tira de teste brevemente na

água e fazer a leitura do resultado após 1 minuto.

Graus de dureza de água e níveis de regulação:

Nível

3

4

1

2

Grau de dureza

Alemão (°dH) Francês (°fH)

1-7

8-14

15-21

22-30

1-13

14-25

26-38

39-54

a b

Info: A nova regulação só se faz sentir a partir da segunda chávena de café.

Dica: Para grão de café escuro utilizar um grau de moagem mais ino, para grão de café claro utilizar um grau de moagem mais grosso.

Contador de bebidas

: É visualizado quantas bebidas foram preparadas desde que o aparelho foi comissionado.

Regular o grau de moagem

O selector (3) para grau de moagem permite regular o grau de ineza do café.

Preparação com grãos de café

Esta máquina de café expresso automática mói café fresco para cada chávena.

O aparelho deve estar operacional. Para preparar uma bebida de café com leite, mergulhar o tubo de leite primeiro num recipiente de leite e em seguida rodar (6b) o selector para “Espuma de leite“ j

.

Importante: Resíduos de leite secos são difíceis de limpar. Por isso, é necessário lavar o bocal de fazer espuma de leite (6) após cada utilização imediatamente com

água morna e limpá-lo utilizando o programa

Limpar sist. leite

(ver página 103).

Atenção

Regular o grau de moagem apenas enquanto o moinho está a funcionar! Doutra forma o aparelho pode ser danificado.

Nunca meta as mãos no mecanismo de moagem.

● Ajustar o selector (3) entre a posição de moagem ina ( a: Rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) e a posi-

ção de moagem ( b: Rodar no sentido dos ponteiros do relógio) enquanto o moinho está a funcionar.

Dica: Deve utilizar preferencialmente misturas de café para máquinas de café ou café expresso. Para uma melhor qualidade, os grãos de café devem ser guardados em local fresco ou congelados para utilização posterior. Os grãos de café também podem ser moídos enquanto congelados.

Importante: Encher o depósito de água

(17) sempre com água fresca. Deve haver sempre água suiciente no depósito de

água (17) para operar o aparelho.

100

Preparação

1. Colocar a(s) chávena(s) por baixo da saída de café (7).

Dica: Para um Expresso pequeno, aquecer sempe previamente a chávena, por ex. com água quente.

2. Seleccionar o café e a quantidade pretendida, rodando o selector (15). O visor visualiza o tipo de café e a quantidade seleccionada.

3. Seleccionar a intensidade do café, rodando o selector (14). O visor visualiza a intensidade de café seleccionada.

Para preparar duas chávenas ao mesmo tempo, premir o botão d

(11) (só para bebidas sem leite e sem função de aromaDoubleShot).

4. Premir o botão start (10).

O café é preparado e escorre em seguida para a(s) chávena(s).

Nota: Em certas opções, o café é preparado em duas fases (ver “aromaDoubleShot“ na página 97). Aguarde até que o processo seja concluído.

Para terminar o ciclo de infusão antecipadamente, prima mais uma vez no botão

start (10).

pt

Preparação com café moído

A máquina de café expresso automática também permite fazer café com café moído

(não café solúvel).

O aparelho deve estar operacional. Para preparar uma bebida de café com leite, mergulhar o tubo de leite primeiro num recipiente de leite e em seguida rodar (6b) o selector para “Espuma de leite“ j

.

Nota: A função aromaDoubleShot não pode ser utilizada quando o café a preparar utiliza café moído.

Importante: Resíduos de leite secos são difíceis de limpar. Por isso, é necessário lavar o bocal de fazer espuma de leite (6) após cada utilização imediatamente com

água morna e limpá-lo utilizando o programa

Limpar sist. leite

(ver página 103).

Importante: Encher o depósito de água

(17) sempre com água fresca. Deve haver sempre água suiciente no depósito de

água (17) para operar o aparelho.

Preparação

1. Abrir a gaveta de café moído (4).

2. Introduzir no máximo 2 colheres-medida rasas de café moído

Atenção: Não introduzir grãos de café inteiros ou café solúvel!

3. Fechar a gaveta de café moído (4).

4. Seleccionar a bebida pretendida, rodando o selector (15) (uma chávena só).

5. Premir o botão start (10).

O café é preparado e escorre em seguida para a chávena.

Nota: Se quiser outra chávena de café moído, deve repetir a operação. Se dentro de

90 segundos não for tirado nenhum café, a unidade de infusão esvazia automaticamente para prevenir transbordos. O aparelho inicia um ciclo de lavagem.

101

pt

Preparar água quente

¡

Perigo de queimadura!

O bocal de fazer espuma de leite (6) i ca muito quente. Segure o bocal (6) apenas na sua parte plástica.

O aparelho deve estar operacional.

1. Colocar uma chávena pré-aquecida por baixo da saída (6a).

2. Inserir o tubo para leite (6c) num recipiente contendo leite.

3. Rodar o selector (6b) para “Espuma de leite“ j

ou “Leite quente“ i

.

O aparelho deve estar operacional.

1. Colocar a chávena pré-aquecida ou o copo por baixo da saída do bocal de fazer espuma de leite (6).

2. Rodar o selector (6b) para a posição vertical.

3. Premir sem soltar o botão durante cerca de 3 segundos. O aparelho aquece a água. Da saída do bocal de fazer espuma de leite (6) sai água quente durante cerca de 40 segundos.

4. Premir de novo o botão h para abreviar o processo.

h

/

/ g g

(12)

(12)

4. Premir o botão

O botão h

/ g h

/ g

(12).

(12) i ca intermitente e o aparelho inicia um ciclo de aquecimento de aproximadamente 20 segundos.

¡

Perigo de queimadura!

Do bocal (6) sai espuma de leite ou leite quente à alta pressão. Os salpicos do leite podem escaldar. Não toque na saída (6a), nem aponte o bocal para pessoas.

Fazer espuma de leite ou leite quente

¡

Perigo de queimadura!

O bocal de fazer espuma de leite (6) i ca muito quente. Segure o bocal (6) apenas na sua parte plástica.

Dica: Pode fazer primeiro a espuma de leite e em seguida juntar o café ou fazer a espuma de leite separadamente e deitá-la em cima do café.

5. Finalizar o processo premindo o botão h

/ g

(12).

Dica: Para uma espuma de leite óptima, utilize leite frio com um teor de gordura de pelo menos 1,5 % se possível.

Importante: Resíduos de leite secos são difíceis de limpar. Por isso, é necessário lavar o bocal de fazer espuma de leite (6) após cada utilização imediatamente com

água morna e limpá-lo utilizando o programa

Limpar sist. leite

(ver página 103).

102

pt

Manutenção e limpeza diária

¡

Perigo de choque eléctrico!

Antes de limpar o aparelho tirar a i cha eléctrica da tomada.

Nunca mergulhar o aparelho em água.

Não utilizar pistolas de limpeza a vapor.

● Limpar o aparelho com um pano macio e humedecido.

● Nunca utilizar panos ou detergentes abrasivos.

● Eliminar sempre de imediato quaisquer resíduos de calcário, de café, de leite e de pastilhas de descalcii cação. Estes resíduos podem causar corrosão.

● Puxar o colector de pingos (8c) com o depósito de borras de café (8b) para fora e tirar. Retirar o anteparo (8a) e a grelha

(8d). Esvaziar e limpar o colector de pingos e o recipiente para borras de café.

● Tirar a gaveta de café em pó (4) e limpá-la.

Importante: O colector de pingos (8c) e o depósito de borras de café (8b) devem ser esvaziados e limpos todos os dias para prevenir a formação de bolor.

Nota: Se a máquina de café estiver fria quando se liga o interruptor O / I (9) se se desligar automaticamente após a retirada de café, ela inicia automaticamente um ciclo de lavagem. Por outras palavras, o aparelho faz uma auto-limpeza.

Importante: Se o aparelho esteve sem funcionar durante um período prolongado

(por ex. durante as férias), limpar a fundo todo o aparelho, incluindo o sistema de leite e a unidade de infusão.

Não colocar na máquina de lavar loiça

as seguintes peças: Tampa do compartimento (5c), anteparo do colector de pingos (8a), gaveta (4), unidade de infusão

(5a).

● As seguintes peças podem ser lavadas na máquina de lavar loiça: Colector de pingos da saída de café (8c), recipiente para borras de café (8b), grelha para saída de café (8d), tampa de conservar o aroma (2) e colher-medida (19).

● Limpar o interior do aparelho (suportes de colectores e gaveta).

Limpar o bocal de fazer espuma de leite

Se o sistema de leite não foi limpo após preparação de leite, será visualizado, após algum tempo, a mensagem

Limpar sist.

Leite!

Limpar o bocal após cada utilização!

Para limpar, deixar o selector (6b) na mesma posição em que estava quando o aparelho foi utilizado pela última vez.

Para a limpeza prévia automática do

sistema de leite:

1. Seleccionar f

, rodando o selector (15).

2. Colocar um recipiente alto vazio por baixo da saída (6a).

3. Aproximar a saída o mais possível ao recipiente.

4. Colocar a extremidade do tubo para leite (6c) no recipiente.

5. Premir o botão start (10).

O aparelho deita automaticamente água para dentro do recipiente e volta a aspirá-la para lavar o sistema de leite. O ciclo de lavagem pára automaticamente após aprox.

1 minuto.

6. Esvaziar o recipiente e limpar o tubo para leite (6c).

103

pt

Adicionalmente deve ser limpo regularmente o sistema de leite (à mão ou na máquina de lavar loiça).

Desmontar o bocal de fazer espuma de leite para efeito de limpeza:

1. Puxar o bocal de fazer espuma de leite

(6) para fora do aparelho.

2. Desmontar as peças (6a) a (6d) do bocal de fazer espuma de leite (ver

i gura

C no início das instruções de serviço).

3. Limpar as peças com água de sabão, utilizando uma escova macia. Se necessário, pôr de molho em água de sabão morna.

4. Lavar todas as peças com água limpa e secar.

5. Voltar a montar todas as peças e encaixar até engatar.

Limpar a unidade de infusão

Limpar regularmente a unidade de infusão.

Para a limpeza prévia automática da

unidade de infusão:

1. Seleccionar e

, rodando o selector (15).

2. Colocar um copo vazio por baixo da saída (6a).

3. Premir o botão start (10).

O aparelho inicia um ciclo de lavagem.

Adicionalmente ao programa de limpeza automático convém limpar regularmente a unidade de infusão (5a) (ver a i gura E no início das instruções de serviço).

1. Desligar o aparelho com o interruptor de rede O / I (9). Nenhum botão está iluminado.

2. Abrir a portinhola (5b) da unidade de infusão.

3. Empurrar o fecho vermelho (5e) da unidade de infusão totalmente para a esquerda.

4. Premir o botão vermelho (5d) e segurar a unidade de infusão nas pegas e retirar com cuidado.

5. Lavar a unidade de infusão (5a) abundantemente com água a correr.

¡

Perigo de queimadura!

Não utilizar o aparelho antes de ter montado e instalado o bocal (6).

Importante: Não utilizar detergente ou outros agentes de limpeza e não colocar na máquina de lavar-loiça.

6. Limpar o interior do aparelho com um pano húmido e eliminar todos os resíduos de café.

7. Deixar a unidade de infusão (5a) e o interior do aparelho secar completamente.

104

8. Encaixar a unidade de infusão (5a) até ao engate.

9. Empurrar o fecho vermelho (5e) para a direita e fechar a portinhola (5b).

Nota: Após limpeza profunda, todas as juntas da unidade de infusão devem ser regularmente lubrii cadas para optimizar a manutenção. Aplicar à volta de todas as juntas uma i na camada da massa especialmente preparada para o efeito (ref. de encomenda 311368).

pt

● O aparelho deve ser descalcii cado regularmente para prevenir depósitos de cálcio que condicionam um maior consumo de energia.

Programas de manutenção

Dica: Ver também as instruções sucintas na gaveta (5c).

Em função da utilização, o display visualizará a intervalos certos as seguintes mensagens:

Executar descalcif. ou

Executar limpeza ou

Executar Calc‘n‘Clean

Neste caso, o aparelho deve ser descalcii cado e limpo sem demora, utilizando o respectivo programa de manutenção. É possível juntar duas operações através da fun-

ção Calc‘n‘Clean (ver “Calc‘n‘Clean“ na página 107). Se o programa de manutenção não for executa do após este aviso, o aparelho pode i car danii cado.

Dicas para poupar energia

● A máquina de café Expresso totalmente automática desliga-se automaticamente após uma hora (valor por defeito). O período de tempo por defeito de uma hora pode ser reduzido (ver capítulo “Dei nições de menu” na página

99).

● Desligar a máquina de café expresso automática quando não estiver a ser utilizada. Premir o botão e

Desligar

off / j

no

(13) para o efeito. O aparelho lava e desliga-se.

● Se possível, nunca interromper a preparação de café ou de espuma de leite. A interrupção da preparação de café ou de espuma de leite implica um maior consumo de energia e enchimento mais rápido de água residual no colector de pingos.

Atenção

Utilizar os produtos de descalcificação e de limpeza sempre que realizar o programa de manutenção. Atenção às instruções de segurança constantes da embalagem do detergente.

Nunca interromper o programa de manutenção! Nunca beber os líquidos!

Nunca utilizar vinagre, detergentes na base de vinagre, ácido cítrico ou produtos na base de ácido cítrico!

Nunca introduzir as pastilhas de descalcifi cação ou outros produtos de descalcifi ca-

ção na gaveta (4)!

Outros produtos de descalcii cação e de limpeza especialmente desenvolvidos e adequados podem ser adquiridos nos serviços de assistência ou no comércio.

105

pt

Ref.

Pastilhas de limpeza

Pastilhas de descalciicação

Comércio

TZ60001

TZ60002

Descalciicar

Duração: aprox. 25 minutos

Serviço

310575

310967

Importante: Se houver um iltro no depósito de água (17), deve retirá-lo sem falta antes de iniciar o programa de manuten-

ção.

Importante: Se houver um iltro no depósito de água (17), este tem de ser retirado antes de se iniciar o programa de descalciicação.

Se no visor visualizar a mensagem

Executar descalcif.

, prima o botão e

off / j

(13) durante 3 segundos e em seguida o botão start (10). O programa de descalciicação é iniciado.

Para descalciicar o aparelho sem pedido de acção do visor, prima o botão

(13) durante pelo menos 3 segundos. Em seguida prima o botão e

off / j e

off / j

(13) brevemente por 2 vezes. Rode o selector (15) até que o visor visualize

Start descalcif.

Para iniciar o programa de descalciicar, prima o botão start (10).

O visor indica o progresso do programa.

.

Esvaziar colector

Colocar colector

● Esvaziar o colector de pingos (8) e voltar a colocar.

Encher descalcif.

Premir start

● Encher o depósito de água (17) até à marca de 0,5l e adicionar 2 pastilhas

Siemens de descalciicação.

● Premir o botão start (10).

Colocar recipiente

Premir start

● Colocar um recipiente de pelo menos 0,5 l de capacidade por baixo da saída (6a).

● Premir o botão start (10).

Descalcif. em curso

O programa de descalciicação demora cerca de 20 minutos.

Limp./lavar dep. água

Premir start

● Lavar o depósito de água (17) e encher com água limpa até à marca max.

● Premir o botão start (10).

Descalcif. em curso

O programa de descalciicação demora cerca de 3 minutos e lava o aparelho.

Esvaziar colector

Colocar colector

● Esvaziar o colector de pingos (8) e voltar a colocar.

Colocar o iltro se costuma utilizá-lo. O aparelho está de novo operacional.

Limpar

Duração: aprox. 10 minutos

Nota: Se o iltro de água (20) estiver activado, o aparelho solicitará que retire o iltro de

água (20) e volte a premir o botão start

(10). Retirar o iltro se ainda não o fez.

Premir o botão start (10).

Se no visor visualizar a mensagem

Executar limpeza

, prima o botão

/ j da prima o botão e

off

(13) durante 3 segundos e em seguida o botão start (10) O programa de limpeza é iniciado.

Para limpar o aparelho sem pedido de ac-

ção do visor, prima o botão e

off / j e

off / j

(13)

(13) brevemente por 2 vezes. Rode o selector (15) até que o

106

pt

visor visualize

Start limpeza

. Para iniciar o programa de limpeza, prima o botão

start (10).

O visor indica o progresso do programa.

Esvaziar colector

Colocar colector

● Esvaziar o colector de pingos (8) e voltar a colocar.

Limpeza em curso

O aparelho realiza 2 ciclos de lavagem.

Abrir gaveta

● Abrir a gaveta de café moído (4).

Encher detergente

● Colocar uma pastilha de limpeza

Siemens e voltar a fechar a gaveta (4).

Limpeza em curso

O programa de limpeza demora cerca de 8 minutos.

Esvaziar colector

Colocar colector

● Esvaziar o colector de pingos (8) e voltar a colocar.

O aparelho inalizou o ciclo de limpeza e está operacional.

Calc‘n‘Clean

Duração: aprox. 35 minutos

Calc‘n‘Clean combina as funções individuais de descalciicar e de limpar. Se as duas operações são devidas quase ao mesmo tempo, o aparelho propõe automaticamente a realização deste programa de manutenção.

Importante: Se houver um iltro no depósito de água (17), deve retirá-lo sem falta antes de iniciar o programa de manuten-

ção.

Se no visor visualizar a mensagem

Executar Calc‘n‘Clean,

prima o botão e

off / j

(13) durante 3 segundos e em seguida o botão start (10). O programa de manutenção é iniciado.

Para executar Calc‘n‘Clean antes do pedido de acção, prima o botão visor visualize

off / j

(13) durante pelo menos 3 segundos. Em seguida prima o botão e

off / j

(13) brevemente por

2 vezes. Rode o selector (15) até que o

Start Calc‘n‘Clean

.

Para iniciar Calc‘n‘Clean, prima o botão

start (10).

O visor indica o progresso do programa.

Esvaziar colector

Colocar colector

● Esvaziar o colector de pingos (8) e voltar a colocar.

Calc‘n‘Clean em curso

O aparelho realiza 2 ciclos de lavagem.

Abrir gaveta

● Abrir a gaveta de café moído (4).

Encher detergente

● Colocar uma pastilha de limpeza

Siemens e voltar a fechar a gaveta (4).

Nota: Se o iltro de água (20) estiver activado, o aparelho solicitará que retire o iltro de

água (20) e volte a premir o botão start

(10). Retirar o iltro se ainda não o fez.

Premir o botão start (10).

Encher descalcif.

Premir start

● Encher o depósito de água (17) até à marca de 0,5l e adicionar 2 pastilhas

Siemens de descalciicação.

● Premir o botão start (10).

Colocar recipiente

Premir start

● Colocar um recipiente de pelo menos 1 l de capacidade por baixo da saída (6a).

● Premir o botão start (10).

107

pt

Calc‘n‘Clean em curso

O programa de descalciicação demora cerca de 22 minutos.

Limp./lavar dep. água

Premir start

● Lavar o depósito de água (17) e encher com água limpa até à marca max.

● Premir o botão start (10).

Calc‘n‘Clean em curso

O programa de descalciicação demora cerca de 10 minutos e lava o aparelho.

Esvaziar colector

Colocar colector

● Esvaziar o colector de pingos (8) e voltar a colocar.

Colocar o iltro se costuma utilizá-lo. O aparelho inalizou o ciclo de limpeza e está operacional.

Acessórios

Os seguintes acessórios podem ser obtidos no comércio e através dos serviços de assistência.

Ref.

Pastilhas de limpeza

Comércio Serviço

TZ60001 310575

TZ60002 310967 Pastilhas de descalcificação

Filtro

Recipiente de leite

(separado)

Massa (bisnaga)

TZ70003

TZ70009

467873

673480

311368

Protecção anticongelante

¡

Para prevenir danos provocados por temperaturas baixas durante o transporte e armazenagem, o aparelho deve ser previamente e completamente esvaziado.

Eliminação do aparelho

A

Eliminar a embalagem de forma ecológica.

Esta máquina cumpre a Directiva Europeia

2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE).

A directiva deine as regras para a retoma e reciclagem de aparelhos usados em todo o espaço da UE.

Contactar o revendedor especializado para mais informações.

Info: O aparelho deve estar operacional e o depósito de água (17) deve estar cheio.

1. Colocar um recipiente de grande capacidade por baixo da saída (6a).

2. Premir o botão h

/ g

(12) e deixar sair vapor durante cerca de 15 segundos.

3. Desligar o aparelho com o interruptor de rede O / I (9).

4. Esvaziar o depósito de água (17) e o colector de pingos (8).

Garantia

Para este aparelho vigoram as condições de garantia publicadas pelo nosso represen tante no país em que o mesmo for adquirido. O representante onde comprou o aparelho poderá dar-lhe mais pormenores sobre este assunto. Para a prestação de qualquer serviço dentro da garantia é, no entanto, necessária a apresentação do documento de compra do aparelho.

Salvo alterações técnicas.

108

pt

Reparar pequenas avarias sem ajuda externa

Avaria

Mensagem de visor

Encher dep. Grãos! embora o depósito (1) esteja cheio ou o moinho não mói.

Não há água quente.

Pouca espuma ou espuma muito líquida.

Causa

Os grãos de café não passam para o moinho (grãos oleosos demais).

O bocal de fazer leite em espuma (6) está entupido.

O bocal de fazer leite em espuma (6) está entupido.

Medidas a tomar

Bater ligeiramente contra o depósito de grãos de café

(1). Mudar a marca de café.

Esvaziar do depósito (1) elimpar com pano seco.

Limpar o bocal de fazer leite em espuma (6). Ver capítulo

“Manutenção e limpeza diária“.

Limpar o bocal de fazer leite em espuma (6). Ver capítulo

“Manutenção e limpeza diária“.

Descalciicar o aparelho.

O bocal de fazer espuma de leite (6) não aspira o leite.

O aparelho está muito calciicado.

Leite inadequado.

Utilizar leite frio de 1,5 % de gordura.

O café só sai aos pingos ou não sai de todo.

O bocal de fazer leite em espuma (6) não está correctamente montado.

Grau de moagem ino demais.

Café moído ino demais.

O aparelho está muito calciicado.

Tipo de café inadequado.

Humedecer as peças do bocal de fazer espuma e uni-las sob pressão.

Regular um grau de moagem mais grosso. Utilizar café moído mais grosso.

Descalciicar o aparelho.

Café sem “Crème“.

Grãos não estão frescos.

Utilizar um tipo de café com uma maior percentagem de grãos Robusta.

Utilizar grãos de café frescos.

O grau de moagem não é adequado ao grão de café utilizado

.

Regular o grau de moagem para mais ino.

Se não conseguir resolver o problema, telefone sem falta a hotline!

109

pt

Reparar pequenas avarias sem ajuda externa

Avaria

Café “ácido“ demais.

Café “amargo“ demais.

Causa

Grau de moagem grosso demais. Café moído grosso demais. Grau de moagem ino demais.

Tipo de café inadequado.

Café moído ino demais

O aparelho tem uma avaria.

Tipo de café inadequado.

Medidas a tomar

Regular um grau de moagem mais ino.

Utilizar café moído mais ino.

Utilizar grão mais torrado.

Regular um grau de moagem mais grosso. Utilizar café moído mais grosso.

Mudar a marca de café.

Mensagem do visor

Erro

Hotline.

O aparelho tem uma avaria. Contactar a Linha de Apoio ao Cliente.

O filtro de água (20) no depósito de água (17) está solto.

As borras estão soltas e muito húmidas.

Mensagem no visor

Limpar unid. infusão

O filtro de água (20) não está correctamente colocado.

O grau de moagem é ino ou grosso demais ou utilizou café em pó a menos.

Empurrar o iltro de água

(20) com irmeza para dentro da ligação ao depósito.

Alterar o grau de moagem para mais ino ou mais grosso ou utilizar 2 colheresmedida de café.

Unidade de infusão (5) suja. Limpar unidade de infusão

(5).

Excesso de café em pó na unidade de infusão (5).

Limpar a unidade de infusão

(5). (Nunca utilizar mais do que 2 colheres-medida de café em pó.)

O mecanismo da unidade de infusão está emperrado.

Tirar a unidade de infusão e aplicar a massa especialmente preparada para o efeito (ref. de encomenda

311368). Ver capítulo

“Manutenção e limpeza diária“.

Se não conseguir resolver o problema, telefone sem falta a hotline!

110

pt

Reparar pequenas avarias sem ajuda externa

Avaria

A qualidade de café ou de espuma de leite varia muito.

Há pingos no interior do aparelho quando o colector de pingos (8) está retirado.

Mensagem no visor

Colocar unid. infusão

.

Causa

O aparelho precisa de ser descalcificada.

O colector de pingos (8) foi retirado cedo demais.

A unidade de infusão (5) falta ou não foi reconhecida.

Medidas a tomar

Descalcificar o aparelho de acordo com as instruções utilizando duas pastilhas.

Retirar o colector de pingos

(8) alguns segundos após a preparação da última bebida.

Desligar o aparelho com a unidade de infusão de água

(5) colocada, esperar três segundos e voltar a ligar o aparelho.

As deinições de fábrica foram alteradas. Pretendese agora repôr as deinições (“Reset”).

Foram efectuadas regulações próprias que deixaram de ter utilidade.

Desligue o aparelho no interruptor O / I (9). Prima sem soltar o botão e o botão h e

off / j

(13)

(12) enquanto volta a ligar o aparelho no interruptor O / I (9). Em seguida conirme com o botão

start (10). As deinições de fábrica estão de novo activas.

Se não conseguir resolver o problema, telefone sem falta a hotline!

Dados técnicos

Ligação eléctrica (tensão/frequência)

Potência do elemento de aquecimento

Pressão estática máxima da bomba

Capacidade máxima do depósito de água (sem filtro)

Capacidade máxima do depósito do café em grão

Comprimento do cabo

Dimensões (A x L x P)

Peso, tara

Tipo do mecanismo de moagem

220-240 V / 50-60 Hz

1600 W

15 bar

1,7 l

300 g

100 cm

385 x 280 x 479 mm

9,3 kg

Cerâmico

111

Kundendienst-Zentren

Central-Service-Depots

Service Après-Vente

Servizio Assistenza

Centrale Servicestation

Asistencia técnica

Servicevaerkter

Apparatservice

Huolto

DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH

Zentralwerkstatt für kleine

Hausgeräte

Trautskirchener Straße 6 – 8

90431 Nürnberg

Online Auftragsstatus, Pickup

Service für Kaffeevollautomaten und viele weitere Infos unter: www.siemens-home.de

Reparaturservice*

(Mo-Fr: 8:00-18:00 erreichbar)

Tel.: 01801 33 53 03 mailto:[email protected] bshg.com

Ersatzteilbestellung*

(365 Tage rund um die Uhr erreichbar)

Tel.: 01801 33 53 04

Fax: 01801 33 53 08 mailto:[email protected]

*) 3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz,

Mobilfunk max. 0,42 €/Min

AE United Arab Emirates,

ةﺪﺤّﺘﻤﻟا ﺔّﻴﺑﺮﻌﻟا تارﺎﻣﻹا

BSH Home Appliances FZE

Round About 13,

Plot Nr MO-0532A

17312 Jebel Ali Free Zone -

Dubai

Tel.: 04 881 4401

Fax: 04 881 4805 www.siemens-home.ae

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte

Gesellschaft mbH

Werkskundendienst für Hausgeräte

Quellenstrasse 2

1100 Wien

Tel.: 0810 240 260*

Fax: 01 605 75 51 212 mailto:[email protected] bshg.com

Hotline für Espresso-Geräte:

Tel.: 0810 700 400* www.siemens-home.at

*innerhalb Österreichs zum Regionaltarif

AU Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.

7-9 Arco Lane

HEATHERTON, Victoria 3202

Tel.: 1300 368 339

Fax: 1300 306 818 valid only in AUS mailto:[email protected] www.siemens-home.com.au

BA Bosnia-Herzegovina,

Bosna i Hercegovina

"HIGH" d.o.o.

Odobašina 57

71000 Sarajewo

Info-Line: 061 10 09 05

Fax: 033 21 35 13 mailto:[email protected]

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.

Avenue du Laerbeek 74

Laarbeeklaan 74

1090 Bruxelles – Brussel

Tel.: 070 222 142

Fax: 024 757 292 mailto:[email protected] www.siemens-home.com

BG Bulgaria

EXPO2000-service

Ks. Ljulin, bl.549/B - patrer

1359 Sofia

Tel.: 02 826 0148

Fax: 02 925 0991 mailto:[email protected]

BH Bahrain,

ﻦﻳﺮﺤﺑ

Khalaifat Est.

P.O. Box 5111

Manama

Tel.: 1759 2233

Fax: 1759 3340 mailto:[email protected]

CH Schweiz, Suisse,

Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG

Werkskundendienst für Hausgeräte

Fahrweidstrasse 80

8954 Geroldswil mailto:[email protected] bshg.com

Service Tel.: 0848 840 040

Service Fax: 0848 840 041 mailto:[email protected]

Ersatzteile Tel.: 0848 880 080

Ersatzteile Fax: 0848 880 081 mailto:[email protected] www.siemens-home.com

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service

39, Arh. Makaariou III Str.

2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)

Tel.: 77 77 807

Fax: 022 65 81 28 mailto:[email protected] cytanet.com.cy

CZ Česká Republika,

Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Firemní servis domácích spotřebičů

Pekařská 10b

155 00 Praha 5

Tel.: 0251 095 546

Fax: 0251 095 549 www.siemens-home.com

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S

Siemens Hvidevareservice

Telegrafvej 4

2750 Ballerup

Tel.: 44 89 89 85

Fax: 44 89 89 86 mailto:[email protected]

BSHG.com www.siemens-home.dk

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ

Raua 55

10152 Tallinn

Tel.: 0627 8730

Fax: 0627 8733 mailto:[email protected]

ES España, Spain

En caso de avería llámenos al numero abajo indicado, le recogemos el aparato en su domicicilio.También puede comprar los accesorios y productos de mantenimiento de su cafetera.

Tel.: 902 28 88 38

BSH Electrodomésticos

España S. A.

Servicio BSH al Cliente

Polígono Malpica, Calle D,

Parcela 96 A

50016 Zaragoza

Tel.: 902 11 88 21 mailto:[email protected] www.siemens-home.es

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy

Sinimäentie 8 D, PL 66

02631 Espoo

Tel.: 020 7510700

Fax: 020 7510790 mailto:[email protected] bshg.com www.siemens-home.fi

10/10

FR France

BSH Electroménager S.A.S.

50 rue Ardoin – BP 47

93401 Saint-Ouen cedex

Service interventions à domicile:

01 40 10 12 00

Service Consommateurs:

0 892 698 110

(0,34 € TTC/mn)

Service Pièces Détachées et

Accessoires:

0 892 698 009

(0,34 € TTC/mn) www.siemens-home.fr

GB Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.

Grand Union House

Old Wolverton Road

Wolverton

Milton Keynes MK12 5PT

To arrange an engineer visit, to order spare parts or accessories or for product advice please visit www.siemens-home.co.uk or call

Tel.: 0844 892 8999*

*Calls from a BT landline will be charged at up to 3 pence per minute. A call set-up fee of up to 6 pence may apply.

GR Greece, Ελλάς

BSH Ikiakes Siskeves A. B. E.

Central Branch Service

17 km E.O. Athinon-Lamias &

Potamou 20

145 64 Kifisia

Greece – Athens

Tel.: 2104 277 701

Fax: 2104 277 669

North-Greece – Thessaloniki

Tel.: 2310 497 200

Fax: 2310 497 220

South-Greece – Heraklion/Kreta

Tel.: 2810 325 403

Fax: 2810 324 585

Central-Greece – Patras

Tel.: 2610 330 478

Fax: 2610 331 832 mailto:[email protected] bshg.com www.siemens-home.com

HK Hong Kong,

香港

BSH Home Appliances Limited

Unit 1 & 2, 3rd Floor

North Block, Skyway House

3 Sham Mong Road

Tai Kok Tsui, Kowloon

Hong Kong

Tel.: 2565 6151

Fax: 2565 6252 mailto:[email protected] bshg.com www.siemens-home.com.hk

HR Hrvatska, Croatia

Andabaka d.o.o.

Gunduliceva 10

21000 Split

Info-Line: 021 481 403

Info-Fax: 021 481 402 mailto:[email protected]

HU Magyarország, Hungary

BSH Háztartási Készülék

Kereskedelmi Kft.

Háztartási gépek márkaszervize

Királyhágó tér 8-9.

1126 Budapest

Hibabejelentés

Tel.: 01 489 5461

Fax: 01 201 8786 mailto:[email protected]

Alkatrészrendelés

Tel.: 01 489 5463

Fax: 01 201 8786 mailto:[email protected]

www.siemens-home.com

IE Republic of Ireland

BSH Home Appliances Ltd.

Unit F4, Ballymount Drive

Ballymount Industrial Estate

Walkinstown

Dublin 12

Service Requests, Spares and

Accessories

Tel.: 01450 2655

Fax: 01450 2520 www.siemens-home.com

IL Israel, לארשי

C/S/B Home Appliance Ltd.

Uliel Building

2, Hamelacha St.

Industrial Park North

71293 Lod

Tel.: 08 9777 222

Fax: 08 9777 245 mailto:[email protected] www.siemens-home.com

IS Iceland

Smith & Norland hf.

Noatuni 4

105 Reykjavik

Tel.: 0520 3000

Fax: 0520 3011 www.sminor.is

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via. M. Nizzoli 1

20147 Milano (MI)

Numero verde 800 018346 mailto:[email protected]

www.siemens-home.com

KZ Kazakhstan, Қазақстан

Kombitechnocenter

Seyfulina No: 422

480096 Almaty

Tel.: 272 793 333

Fax: 272 798 383 mailto:[email protected]

LB Lebanon,

��������������

Teheni, Hana & Co.

Boulevard Dora 4043 Beyrouth

P.O. Box 90449

Jdeideh 1202 2040

Tel.: 01 255 211

Fax: 01 257 359 mailto:[email protected]

LT Lietuva, Lithuania

Baltic Continent Ltd.

Lukšio g. 23

09132 Vilnius

Tel.: 05 274 1788

Fax: 05 274 1765 mailto:[email protected] www.balticcontinent.lt

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.

13-15, ZI Breedeweues

1259 Senningerberg

Tel.: 26349 300

Fax: 26349 315 mailto:[email protected] bshg.com www.siemens-home.lu

LV Latvija, Latvia

Sia Olimpeks Elektroniks Ltd.

Bullu street 70c

1067 Riga

Tel.: 07 42 41 37 mailto:[email protected]

MD Moldova

S.R.L. "Rialto-Studio" ул. Щусева 98

2012 Кишинев тел./факс: 022 23 81 80

ME Crna Gora, Montenegro

Elektronika komerc

Ul. 27 Mart br. 2

81000 Podgorica

Tel./Fax: 020 662 444

Mobil: 069 324 812

MK Macedonia, Македонија

GORENEC

Jane Sandanski 69 lok. 3

1000 Skopje

Tel.: 02 2454 600

Mobil: 070 697 463 mailto:[email protected]

10/10

MT Malta

Aplan Limited

Aplan Centre

B – Kara By Pass

B – Kara BKR

Tel.: 021 48 05 90

Fax: 021 48 05 98 mailto:[email protected]

NL Nederlande, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.

Burg. Stramanweg 122

1101 EN Amsterdam Zuidoost

Storingsmelding:

Tel.: 070 333 1234

Fax: 070 333 3978 mailto:[email protected] bshg.com

Onderdelenverkoop:

Tel.: 070 333 1234

Fax: 070 333 3980 mailto:[email protected] bshg.com www.siemens-home.nl

NO Norge, Norway

BSH Husholdningsapparater A/S

Grensesvingen 9

0661 Oslo

Tel.: 22 66 06 00

Fax: 22 66 05 50

5052 Bergen

Tel.: 55 59 68 80

Fax: 55 59 68 90

7037 Trondheim

Tel.: 73 95 23 30

Fax: 73 95 23 40 mailto:[email protected] bshg.com www.siemens-home.no

NZ New Zealand

BSH Home Appliances Ltd.

Unit F 2, 4 Orbit Drive

Mairangi Bay

Auckland 0632

Tel.: 09 477 0492

Fax: 09 477 2647 mailto:[email protected]

PL Polska, Poland

BSH Sprzęt Gospodarstwa

Domowego Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 183

02-222 Warszawa

Centrala Serwisu:

Tel.: 0801 191 534

Fax: 022 57 27 709 mailto:[email protected] bshg.com www.siemens-home.pl

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos, Lda.

Rua Alto do Montijo, nº 15

2790-012 Carnaxide

Tel.: 707 500 545

Fax: 21 4250 701 mailto: [email protected] bshg.com www.siemens-home.com

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.

Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.17-21, sect.1

13682 Bucuresti

Tel.: 0801 000 110

Fax: 021 203 9731 mailto:[email protected] bshg.com

RU Russia, Россия

OOO "БСХ Бытовая техника"

Сервис от производителя

Малая Калужская 19/1

119071 Москва тел.: 495 737 2962 факс: 495 737 2982 mailto:[email protected] www.siemens-home.com

SE Sverige, Sweden

BSH Hushållsapparater AB

Landsvägen 32

169 29 Solna

Tel.: 0771 11 22 77 mailto:[email protected] bshg.com www.siemens-home.se

SG Singapore,

新加坡

BSH Home Appliances Pte. Ltd.

37 Jalan Pemimpin

Union Industrial Building

Block A, #01-03

577177 Singapore

Tel.: 6751 5000

Fax: 6751 5005 mailto:[email protected] bshg.com

SI Slovenija, Slovenia

BSH Hišni aparati d.o.o.

Litostrojska 48

1000 Ljubljana

Tel.: 01 583 08 87

Fax: 01 583 08 89 mailto:[email protected] bshg.com www.siemens-home.com

SK Slovensko, Slovakia

Technoservis Bratislava

Trhová 38

84108 Bratislava – Doubravka

Tel./Fax: 02 6446 3643

TR Türkiye, Turkey

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.S.

Cakmak Mahallesi,

Balkan Caddesi No: 51

34770 Ümraniye, Istanbul

Tel.: 0 216 444 6688

Fax: 0 216 528 9188 mailto:[email protected] www.siemens-home.com

UA Ukraine, Україна

ТОВ "БСХ Побутова Техніка" тел.: 044 490 2095 www.siemens-home.com

XK Kosovo

NTP GAMA

Rruga Mag Prishtine-Ferizaj

70000 Ferizaj

Tel.: 038 502 448

Fax: 029 021 434 mailto:[email protected]

XS Srbija, Serbia

SZR "SPECIJALELEKTRO"

Bulevar Milutina Milankovića 34

11070 Novi Beograd

Tel.: 011 2147 110

Fax: 011 2139 689 mailto:[email protected]

ZA South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.

15th Road Randjespark

Private Bag X36, Randjespark

1685 Midrand – Johannesburg

Tel.: 086 002 6724

Fax: 086 617 1780 mailto:[email protected] bshg.com www.siemens-home.com

10/10

Garantiebedingungen

DEUTSCHLAND (DE)

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden

Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw.

Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf

Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage,

Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von

Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder

Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser

Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten

Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue

Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze

Gerät.

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte

Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen.

Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer

Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Siemens-Electrogeräte GmbH

Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany

03/10

Material-Nr.:

Hier Nr. eintragen

Garantiebedingungen

DEUTSCHLAND (DE)

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden

Bedingungen:

Siemens Info Line

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen zu Kleinen Hausgeräten:

DE-Tel.: 01805 54 74 36*

*) 0,14

€/Min. aus dem Festnetz,

Mobilfunk max. 0,42

€/Min.

Nur für Deutschland gültig!

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw.

Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf

Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage,

Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von

Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder

Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird. oder unter

[email protected]

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser

Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten

Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue

Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze

Gerät.

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte

Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen.

Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer

Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Siemens-Electrogeräte GmbH

Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany

03/10

Material-Nr.:

Hier Nr. eintragen

Siemens-Electrogeräte GmbH

Carl-Wery-Str. 34, 81739 München

© Siemens-Electrogeräte GmbH, 2011.

www.siemens-homeappliances.com

TZ506xx2 01/11

9000634282

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Finnish were displayed