Aeg-Electrolux SK91800-4I Manuel utilisateur

Aeg-Electrolux SK91800-4I Manuel utilisateur
SANTO K 9 18 00-4 i
Integrierbares Kühlgerät
Integrating Fridge
Réfrigérateur intégrable
Refrigeradores embutíveis
Kjøleskap for innbygging
Gebrauchs- und Einbauanweisung
Operating and Installation Instructions
Notice d’utilisation
Instruções de utilização e de montagem
Bruksanvisning
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
Änderungen vorbehalten
© Copyright by AEG
Subject to change without notice
2223 363-32
11/05 Sous réserve de modifications
Sujeito a alterações sem aviso prévio
Med forbehold om endringer
Ved vanlig bruk
• Beholdere med brennbare gasser elle væsker kan bli utette under påvirkning av kulde. Eksplosjonsfare! Oppbevar derfor ikke beholdere med
brennbare stoffer, som f. eks. spraybokser, lighter-etterfylling-spatroner
etc. i kuldeapparatet.
• Flasker og bokser må ikke lagres i frysedelen. Den kan briste når innholdet
fryser- og til og med eksplosere hvis de inneholder kullsyre! Ikke legg brus,
saft, øl, vin, champagne osv. i frysedelen. Unntak: Høyprosents brennevin
kan lagres i frysedelen.
• Ikke ta spiseis og isbiter rett fra frysedelen og i munnen. Svært kald is kan
fryse fast til tungen elle leppene og forårsake skader.
• Ikke ta på de dypfryste matvarene med våte hender. Hendene kan fryse
fast.
• Ikke bruk elektriske apparater (f.eks.elektriske ismaskiner, røreapparater
etc.) inne i kuldeapparatet.
• Før rengjøringsarbeider skal apparatet alltid slåes av og støpselet trekkes
ut eller sikringen slåes av hhv. skrues ut.
• Støpselet skal alltid trekkes ut av stikkontakten ved å holde i støpselet, ikke
i kabelen.
Ved forstyrrelser
• Hvis det skulle oppstå en forstyrrelse i apparatet, så slå først opp i denne
bruksanvisningen under “Hva må gjOres hvis...”. Hvis opplysningene som er
gitt der ikke er tilstrekkelige, så ikke utfør ytterligere arbeider selv.
• Kuldeapparater må kun repreres av fagfolk. Det kan oppstå betydelige farer ved usakkyndig utføte reparasjoner. Henvend deg til forhandleren eller til vår kundeservice hvis det er behov for reparasjoner.
Transportbeskyttelsen fjernes
Apparatet og deler av det innvendige utstyret er beskyttet med tanke på
transporten.
• Limbåndene på høyre og venstre side av dørens utside trekkes av.
• Alle limbånd og polstringsdeler fjerns fra apparatets indre.
Hyllesperrer
Apparatet er utstyrt med hyllesperrer
som holder hyllene festet under transporten. Gå frem på følgende måte for å
fjerne dem: Flytt hyllesperrene i pilretningen, løft opp glasshyllen bak og skyv
den fremover helt til den løsner og ta
av sperrene.
72
A
B
C
17
18
Sikkerhet
Sikkerheten til våre kuldeapparater er i samsvar med anerkjente regler
innen teknikk og med loven om apparatsikkerhet. Allikevel ser vis oss
nødt til å gjøre deg kjent med følgende sikkethetinfoemasjoner:
Korrekt anvendelse
• Kuldeapparatet er bestemt for bruk i husholdninger. Det egner seg til
nedkjøling, innfrysing og lagring av matvarer i dypfryst tilstand samt til
lagring av is. Hvis apparatet benyttes til et annet formål enn det tilsiktede eller feilbetjenes, fralegger produsenten seg enhver ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.
• Av sikkethetsmessige årsaker or ombygginger eller endringer av kuldeapparatet ikke tillatt.
• Hvis kuldeapparatet skal benyttes i næringsøyemed eller til andre formål
enn nedkjøling, lagring av dypfryste matvarer eller innfrysing av matvarer, skal lovbestemmelsene som gjelder for dette området følges.
Før førstegangs bruk
• Kontroller kuldeapparatet med hensyn til transportskader. Et skadet apparat må ikke under noen omstendigheter tilkoles! Ta i dette tilfellet kontakt
med leverandøren.
Kuldemedium
Apparatet inneholder kuldemediet isobutan (R600A) i kuldemiddelkretsløpet, en naturgass som er svært miljøvennlig, men brennbar.
• Påse ved transport og oppstilling av apparatet at igen av delene i kuldemedium-kretsløpet skades.
• Ved skader på kuldemedium-kretsløpet:
– Det er absolutt nødvendig å unngå åpen ild og brannkilder;
– luft godt i rommet som apparatet står i.
Barns sikkerhet
• Emabllasjedeler (f. kvelning! Hold emballasjematerialet borte fra barn!
• Utrangerte apparater skal gj´res ubrukelige før de kastes. Trekk ut nettilkoplingsstøpselet, skjær av den elektriske tilførselslegningen, fjern eller
ødelegg eventuelle smekk- eller slålåser. På denne måten kan det forhindres at barn som leker sperres inne (fare for kvelning) eller kommer i en
annen livsfarling situasjon.
• Barn er ofte ikke i stand til å vurdere farene som ligger i omgangen med
husholdningsapparater. Sørg derfor for at barn er under oppsyn og ikke la
barn leke med apparatet.
71
Innhold
Sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Transportbeskyttelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Hyllesperrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Avfallsbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Informasjoner om apparatets emballasje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Avfallsbehandling av utrangerte apparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Oppstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Oppstillingssted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Skapet trenger ventilasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Omhengsling av dørene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Nisjemål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Før førstegans bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Elektrisk tilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Betieningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Knapper for temperaturinnstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Innredning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Hyller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Stillbare dørhyller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Avriming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Rengjøring og pleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Tips omstrømsparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Avhjelping av forstyrrelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Utskiftning av lampen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Kundeservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Bestemmelser, standarder, direktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
70
19
Kjære kunde,
Vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar i bruk det
nye kuldeapparatet. Den inneholder viktige informasjoner om sikker bruk,
oppstilling og pleie av apparatet.
Oppbevar bruksanvisningen slik at den kan konsulters senere. Bruksanvisningen skal gis viddere ved et eventuelt videresalg av apparatet.
NB: Denne bruksanvisningen gjelder flere teknisk like modeller med forskjelling innredning. Følg bare de henvisningene som gjelder din kjøleskapmodell.
Ved hjelp av advarselstrekanten og/eller signalord (Advarsell, Forsiktig!,
OBS!) fremheves informasjoner som er viktige for din egen sikkerhet eller
for apparatets funksjonsdyktighet. Det er absolutt nødvendig at disse
overholdes.
Etter dette tegnet gis det supplerende informasjoner om betjeningen og
praktisk bruk av apparatet.
Kløverbladet kjennetegner tips og informsjoner angående økonomisk og
miljøvennlig bruk av apparatet.
For ev. forstyrrelser inneholder bruksanvisningen informsjoner om hvordan
kunden kan avhjelpe disse, se avsnittet “Hva mågjøres hvis...”. Hvis disse
informasjonene ikke skulle være tilstrekkelige, står vår kundeservice gjerne
til disposisjon.
69
68
Disposal:
• The appliance may not be disposed of with domestic waste or bulky refuse.
• The refrigerant circuit, especially the heat exchanger at the back of the
appliance, may not be damaged.
• Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.
A
B
C
21
Installation
Avaria
SN
+10 bis +32 °C
N
+16 bis +32 °C
ST
+18 bis +38 °C
T
+18 bis +43 °C
50 mm
min.
200 cm
1.
2.
3.
2
4.
5.
min.
200 cm2
D567
22
67
1780mm
550 mm
560 mm
23
Operating and indicator panel
°C
°C
A
A.
B
C
D
E
F
G
B
C
D
E
F
G
•
24
1.
2.
3.
4.
5.
6.
65
Descongelar
Temperature display
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
2.
25
1.
2.
26
1.
2.
3.
4.
62
1.
2.
3.
4.
5.
6.
28
Possible Cause
Remedy
60
Interior lighting does not
work.
30
Painel de comando
°C
1.
2.
A
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
B
C
D
E
F
G
58
3.
4.
5.
31
Chère Cliente, Cher Client
Conservez cette notice d’utilisation avec votre appareil. Si l’appareil devait
être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d’utilisation l’accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du
fonctionnement de celui-ci et des avertissements s’y rapportant.
Ce mode d’emploi s’applique à plusieurs modèles techniqueme comparables,
qui diffèrent par leur équipement. Observez uniquementles indications qui
correspondent à votre modèle.
Indications de sécurité
Colocación
50 mm
min. 2
200 cm
min.
200 cm
2
D567
Conseils et recommandations
Dimensões do nicho
Informations liées à la protection de l’environnement
La notice d’utilisation contient des indications qui permettent de remédier
soi-même à d’éventuels dérangements. Voir "En cas d’anomalie de fonctionnement". Si ces indications ne suffisent pas, consultez le service après
vente de votre magasin vendeur.
Altura
Profundidade
Largura
1780 mm
550 mm
560 mm
57
A
B
C
SN
+10 a +32 °C
N
ST
T
+18 a +43 °C
Sommaire
Avertissements importants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Avant la mise en service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Utilisation de votre appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Bandeau de commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Mise en service - Réglage de la température . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Equipement intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Les clayette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Les balconnets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Emplacement des denrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Zone la plus froide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Compartiment réfrigérateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Entretien et nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Dégivrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Remplacement de l’ampoule d’éclairage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
En cas d’absence prolongée ou de non utilisation . . . . . . . . . . . . . . . .45
En cas d’anomalie de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
En cas d’arrêt de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Retrait de la protection pour le transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Arrêts pour clayettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Emplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Branchement électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Dimensions de la niche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Votre appareil a besoin d’air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Encastrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Règlements, normes, directives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
33
Avertissements importants
Ces avertissements ont été rédigés pour votre sécurité et celle d’autrui
Utilisation
• Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Veillez à ce que
les enfants n’y touchent pas et ne l’utilisent pas comme un jouet.
• A la réception de l’appareil, déballez-le ou faites-le déballer immédiatement. Vérifez son aspect général. Faites les éventuelles réserves par écrit sur
le bon de livraison dont vous garderez un exemplaire.
• Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l’utilisez pas
à des fins commerciales ou industrielles ou pour d’autres buts que celui pour
lequel il a été conçu.
• Ne modifiez pas ou n’essayez pas de modifier les caractéristiques de cet
appareil. Cela représenterait un danger pour vous.
• Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits
congelés et ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets
glacés dès leur sortie de l’appareil ; la température très basse à laquelle ils se
trouvent peut provoquer des brûlures ou un arrachement de la peau.
• Les réfrigérateurs et / ou congélateurs ménagers sont destinés uniquement
à la conservation et/ou congélation des aliments.
• Si la température ambiante est inférieure ou égale à 10°C, les performances du compartiment congélateur ne seront plus assurées. Ceci est aussi
valable lorsque l’interrupteur de température ambiante est basculé (si votre
appareil en est équipé).
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Suivez les indications du fabricant pour la conservation et/ou congélation
des aliments.
• Dans tous les appareils de réfrigération et congélation certaines surfaces
peuvent se couvrir de givre. Suivant le modèle, ce givre peut être éliminé
automatiquement (dégivrage automatique) ou bien manuellement.
• N’essayez jamais d’enlever le givre avec un objet métallique, vous risqueriez d’endommager irrémédiablement l’évaporateur rendant du même coup
l’appareil inutilisable. N’employez pour cela qu’une spatule en plastique.
• Ne décollez pas les bacs à glaçons avec un couteau ou tout autre objet
tranchant.
• Ne placez ni bouteilles ni boîtes de boissons gazeuses dans le congélateur/compartiment basse température, elles pourraient éclater.
• Débranchez toujours la prise de courant avant de procéder au nettoyage
intérieur et extérieur de l’appareil et au remplacement de la lampe d’éclai34
55
54
rage (pour les modèles qui en sont équipés).
• Ne faites pas fonctionner d’appareils électriques (par exemple : sorbetières électriques, mélangeurs,...) à l’intérieur de l’appareil.
Stockage des denrées dans les réfrigérateurs et
règles d’hygiène
La consommation croissante de plats préparés et d’autres aliments fragiles,
sensibles en particulier au non-respect de la chaîne de froid (1), rend nécessaire une meilleure maîtrise de la température de transport et de stockage
de ces produits.
A la maison, le bon usage du réfrigérateur et le respect de règles rigoureuses contribuent de façon significative et efficace à l’amélioration de la conservation des aliments.
Conservation des aliments/Maîtrise des températures
• Stockez les aliments selon leur nature dans la zone appropriée:
Zone tempérée: Boissons œufs, beurre, sauces industrielles et préparées,
fromages à pâtes cuite, fruits et légumes frais.
Zone fraîche: Produits laitiers, desserts lactés, matières grasses, fromages
frais.
Zone la plus froide: Viandes, volailles, poissons, charcuteries, plats préparé,
salades composées, préparations et pâtisseries à base d’œufs ou de crème,
pâtes fraîches, pâte à tarte, pizza/quiches, produits frais et fromages au lait
cru, légumes prêts à l’empli vendus sous sachet plastique et plus géneéralement,tout produits frais dont la date limite de consommation (DLC) est
associée à une temperature de conservation inférieure ou égale à +4°C.
L’observation des conseils suivantes est de nature à éviter la contamination
croisée et à pévenir une mauvaise conservation des aliments.
• Emaller systématiquement les produits pour éviter que les denrées ne se
contaminent mutuellement.
• Se laver les mains avant de toucher les aliments et plusieurs fois pendant
la préparation du repas si celle-ci implique des maniplations successives
de produits différents, et après, bien sûr, au moment de passer à table
comme les règles d’hygiène l’imposent.
• Ne pas réutiliser des utensiles ayant déjà servi (cuillère en bois, planche à
dècouper sans les avoir bien nettoyés au préalable).
• Attendre le refroidissement complet des préparations avant de les stocker
(ex : soupe).
• Limiter le nombre d’ouvertures de la porte et, en tout état de cause, ne
pas laisser ouverte trop longtemps pour éviter une remontée en température du réfrigérateur.
• Disposer les aliments de telle sorte que l’air puisse circuler librement tout
autour.
35
Il convient de vérifier régulièrement que la température, notamment celle
de la zone la plus froide, est correcte et le cas chéant, d’ajuster le thermostat en conséquence comme indiqué (page “UTILISATION”).
La mesure de la tempérautre dans un zone (sur une clayette, par exemple)
peut se faire au moyen d’un thermomètre placé, dès le départ, dans un récipient rempli d’eau (verre). Pour avoir une représentation fidèle de la réalité,
lisez la température sans manipulation des commandes ni ouvertre de porte.
Respect des règles d’hygiène
• Nettoyez fréquemment l’intérieur du réfrigérateur en utilisant un produit
d’entretien doux sans effet oxydant sur les parties métalliques, puis rincer
avec de l’eau additionnèe de jus de citron, de vinaigre blanc ou avec tout
produit désinfectant adapté au réfrigérateur.
• Retirez les suremballages du commerce avant de placer les aliments dans
le réfrigérateur (par exemple suremballages des packs de yaourts).
• Couvrez les aliments.
• Consultez la notice d’utilisation de l’appareil en toutes circonstances et en
particulier pour les conseils d’entretien.
Installation
• Assurez-vous, après avoir installé l’appareil, que celui-ci ne repose pas sur
le câble d’alimentation.
Important: en cas de dommage du câble d’alimentation, il ne doit être
renplacé que par un professionnel qualifié.
• L’appareil se réchauffe sensiblement au niveau du condenseur et du compresseur. Veillez à ce que l’air circule librement tout autour de l’appareil.
Une ventilation insuffisante entraînerait un mauvais fonctionnement et
des dommages sur l’appareil.
• Suivez les instructions données pour l’installation.
• Après la livraison, attendez 2 heures avant de brancher l’appareil pour que
le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
Veuillez lire attentivement ces remarques avant d’installer et d’utiliser
votre appareil. Nous vous remercions de votre attention.
Protection de l’environnement
Tous les matériaux marqués par le symbole
, >PE< (polyéthylène),
>PS< (mousse de polystyrène) sont recyclables. Déposez-les dans une
déchetterie prévue à cet effet (renseignez-vous auprès des services de
votre commune) pour qu’ils puissent être récupérés et recyclés.
36
• Le symbole
sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être
remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du
matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit
52
est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l’environnement et la santé humaine qui,
sinon, seraient le résultat d’un traitement inapproprié des déchets de
ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre
région, votre service d’élimination des déchets ménagers ou le
magasin où vous avez acheté le produit.
• Le système frigorifique et l’isolation de votre appareil ne contiennent
pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l’environnement.
• Les C.F.C. sont remplacés par des hydrocarbures.
Le circuit réfrigérant de cet appareil contient de l’isobutane (R 600 A):
les interventions doivent être effectuées exclusivement par des personnes qualifiées ayant reçues une formation spécifique pour le R 600 A.
Ce gaz est néanmoins inflammable:
1.Ne faites pas fonctionner d’appareils électriques (par exemple: sorbetières électriques, mélangeurs ou de sèche cheveux pour accélérer le
dégivrage,...) à l’intérieur de votre appareil.
2.Pendant le transport et l’installation de votre appareil, assurez-vous
qu’aucune partie du circuit n’est endommagée. Si tel est le cas:
• Evitez les flammes vives (briquet) et tout autre allumage (étincelles).
• Aérez la pièce où se trouve l’appareil.
• Si vous vous débarrassez de votre appareil, veillez à ne pas détériorer
les circuits frigorifiques.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S’il remplace un appareil équipé d’une fermeture mécanique, nous vous conseillons de rendre
celle-ci inutilisable avant de vous en débarrasser, ceci afin d’éviter aux
enfants de s’enfermer dans l’appareil et de mettre ainsi leur vie en danger. Veillez également à couper le câble d’alimentation électrique au ras
de l’appareil. Renseignez-vous auprès des services de votre commune pour
la reprise de l’appareil.
En cas d’anomalie de fonctionnement, reportez-vous à la rubrique “EN CAS
D’ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT”. Si malgré toutes les vérifications, une
intervention s’avère nécessaire, le vendeur de votre appareil est le premier
habilité à intervenir. A défaut (déménagement, fermeture du magasin où
vous avez effectué l’achat...), consultez l’e Centre Contact Consommateurs
qui vous communiquera alors l’adresse d’un service après vente.
En cas d’intervention sur votre appareil, exigez du service après vente les
pièces de rechange certifiées Constructeur
Veuillez lire attentivement ces remarques avant d’installer et d’utiliser
votre appareil. Nous vous remercions de votre attention.
37
Avant la mise en service
Cara cliente, caro cliente
Votre appareil étant destiné au stockage des aliments, prenez la précaution
de nettoyer l’intérieur avec de l’eau tiède et un savon inodore (produit utilisé pour la vaisselle) avant toute utilisation.
Rincez et séchez soigneusement.
Attendez 2 heures avant de brancher votre appareil.
Utilisation de votre appareil
Bandeau de commande
°C
°C
A
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
B
C
D
E
F
G
Voyant de contrôle de la tension réseau (vert)
Touche MARCHE/ARRET du réfrigérateur
Touche de réglage de la température (pour températures plus chaudes)
Indication de température du réfrigérateur
Touche de réglage de la température (pour températures plus froides)
Indication d'activation de la fonction COOLMATIC (jaune)
Touche COOLMATIC
Touches de réglage de la température
•
•
•
38
Le réglage de la température se fait à l’aide des touches «C» (PLUS CHAUD)
et «E» (PLUS FROID).
Les touches sont en relation avec l’indicateur de température sur le bandeau de commande.
Lorsqu’on appuie sur une des deux touches «C» (PLUS CHAUD) ou «E» (PLUS
FROID), l’indicateur de température passe de l’affichage de la température
REELLE (l'indication de température s'allume) à l’affichage de la température de CONSIGNE (l'indication de température clignote).
A chaque pression supplémentaire sur une des deux touches, la température de CONSIGNE est modifiée de 1 °C. La température CONSIGNE doit être
atteinte dans les 24 heures.
Si on actionne aucune touche, l’indicateur de température affiche à nouveau la température REELLE après un bref délai (env. 5 s).
51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Télécharger PDF

publicité

Dans d’autres langues

Seules les pages du document en Français ont été affichées