advertisement

Duracraft DF130E Series Korisnički priručnik | Manualzz
GB
CZ
DE
DK
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IT
NL
NO
PL
PT
SE
SI
FAN HEATER
User instructions
OTOPNý VENTILÁTOR
Návod k použití
HEIZLÜFTER
Gebrauchsanweisung
Varmeblæser
Betjeningsvejledning
Termoventilador
Instrucciones de uso
LÄMPÖPUHALLIN
Käyttöohje
Radiateur soufflant
Mode d’emploi
VENTILATORSKA GRIJALICA
Upute za uporabu
HŐSUGÁRZÓ
Használati utasítás
Termoventilatore
Istruzioni per l’uso
VENTILATORKACHEL
Gebruiksaanwijzing
VARMEVIFTE
Bruksanvisning
TERMOWENTYLATOR
Instrukcja obsługi
AQUECEDOR ELÉCTRICO
Manual do utilizador
Värmefläkt
Bruksanvisning
KALORIFER Navodilo za uporabo
DF130E
DF130E
Contents
4
English
Obsah
6
Česky
8
10
DANSK
ÍNDICE
12
14
SUOMI
16
18
20
HRVATSKI 22
24
26
28
NORSK
30
POLSKI
32
34
36
3
4
5
2
1
6
7
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
ČESKY
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Likvidace
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
TEILE 1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
DANSK
DANSK
DELE
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
10
11
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Orificio de salida de aire
Interruptor de termostato Conmutador de Ajustes
A ( ) apagado
B ( ) aire frío
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Indicador de luz
Asidero de transporte
Orificio de entrada de aire
Cable de alimentación
12
Limpieza
CONDICIÓN DE COMPRA
13
SUOMI
SUOMI
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
14
15
CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE
Elimination
1.
2.
3.
4.
5. 6.
7.
16
17
ΜΕΡΗ
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
A
B
C
D
1.
2.
3.
3.
1.
4.
2.
3.
19
HRVATSKI
HRVATSKI
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
Zaštita od pregrijavanja grijalice
Zbrinjavanje u otpad
1. P rije korištenja ovog uređaja pažljivo pročitajte upute i uređaj
upotrebljavajte u skladu s njima.
2. Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba
(uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetnih ili mentalnih
sposobnosti, ili onih koje nemaju iskustvo i znanje, osim
ukoliko nisu pod nadzorom ili dobili upute za rukovanje od
osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod
nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
3. Uređaj je namijenjen samo za uporabu u zatvorenom prostoru,
ne za vanjsku ili komercijalnu uporabu.
4. Ne koristite uređaj u blizini lako zapaljivih plinova ili tvari
poput otapala, lakova, ljepila i sl. Neki unutarnji dijelovi mogu
biti vrući i mogu bacati iskre.
5. Ne smještajte uređaj neposredno ispod utičnice.
6. Zapaljive materijale držite najmanje 100 cm udaljene od
grijalice. Nemojte dozvoliti da Vam gola koža dođe u dodir sa
vrućim površinama kako biste spriječili opekline.
7. Ni sa čime ne prekrivajte uređaj, kako je prikazano
simbolom. To može dovesti do pregrijavanja, požara ili strujnog
udara. Osigurajte da su otvori za ulaz i izlaz zraka slobodni.
8. Ne koristite ovaj uređaj ili strujni kabel ukoliko su oštećeni ili
pokazuju znakove oštećenja, ukoliko je uređaj pao ili ne radi
ispravno. Popravke moraju provesti servisni centri odobreni od
strane proizvođača.
9. Tijekom rada rešetka izvoda zraka može se jako ugrijati molimo ne dodirujte je golim rukama.
10. Nikada ne dodirujte jedinicu mokrim rukama.
11. Osigurajte da se jedinici ne može pristupiti iz tuš kabine ili
kade.
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
1. G rijalica je opremljena zaštitom od pregrijavanja, koja je
automatski isključuje u slučaju da temperatura u uređaju
prekorači normalnu radnu temperaturu. Ova zaštita vrijedi
samo za uređaj i nema nikakvog utjecaja na regulaciju
temperature u prostoriji.
2. Okrenite glavni prekidač (3) u položaj ( ), a podešavač
termostata (2) u najniži položaj ( ) i izvucite utikač iz
utičnice.
3. Grijalicu potom ostavite da se ohladi najmanje 20 minuta.
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži ukazuje
na to da se ovaj proizvod ne tretira kao uobičajen
kućanski otpad, već ga treba predati sabirnom mjestu
za reciklira­nje električnih i elektronskih ure∂aja.
Vašim sudjelovanjem u postupku ispravnog zbrinjavanja ovog
proizvoda doprinosite očuvanju okoliša i zaštiti ljudskog zdravlja.
Nepravilnim zbrinjavanjem u otpad ugrožavaju se okoliš i zdravlje
ljudi.
Daljnje informacije o recikliranju ovog proizvoda dobit ćete u Vašoj
vijećnici, poduzeću zaduženom za odvoženje otpada ili u trgovini u
kojoj ste kupili ure∂aj.
Ovaj propis vrijedi samo u zemljama koje su članice EU.
Otvor za ispuh zraka
Podešavač termostata
Prekidač Postavki
A ( ) isklj
B ( ) hladan zrak
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Pilotska lampica
Ručka za nošenje
Otvor za ispuh zraka
Strujni kabel
UPUTE ZA RUKOVANJE
1. O krenite glavni prekidač (1) u položaj ( ).
2. Okrenite podešavač termostata (2) u smjeru kazaljke sata do
najvišeg položaja ( ).
3. Kad se dostigne željena temperatura u prostoriji, okrenite
podešavač termostata (2) suprotno od kretanja kazaljke sata,
dok ne čujete “klik”. Grijalica tada prestaje raditi.
4. Zatim okrenite podešavač termostata (2) još jednom samo
malo u smjeru kazaljke sata. Grijalica se nakon toga automatski
uključuje i isključuje i održava željenu temperaturu prostorije.
20
Čišćenje
1. P rije početka čišćenja okrenite podešavač termostata (2)
u najniži položaj ( ) i izvucite utikač iz utičnice. Ostavite
grijalicu da se ohladi najmanje 20 minuta.
2. Otvor za usis (1) i ispuh (6) zraka čistite usisavačem, kako biste
odstranili prašinu s motora i grijaćeg elementa.
3. Grijalicu očistite s vanjske strane mekanom i vlažnom krpom.
UVJETI KUPNJE
Kupac preuzima kao uvjet kupnje odgovornost za ispravno
korištenje i njegu ovog KAZ proizvoda shodno ovim uputama za
rukovanje. Kupac i korisnik moraju sami ocijeniti kada će i koliko
dugo koristiti ovaj KAZ proizvod.
PAŽNJA: UKOLIKO DO≠E DO PROBLEMA PRI UPORABI OVOG
KAZ PROIZVODA, MOLIMO VAS OBRATITE POZORNOST
NA ODREDBE IZ JAMSTVENIH UVJETA. MOLIMO VAS NE
POKUŠAVAJTE SAMI OTVARATI ILI POPRAVLJATI OVAJ KAZ
PROIZVOD, JER TO MOŽE DOVESTI DO GUBITKA PRAVA NA
JAMSTVENE USLUGE, OŠTEĆENJA ZDRAVLJA I MATERIJALNE
ŠTETE.
Zadržano pravo na tehničke izmjene.
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
21
MAGYAR
MAGYAR
ALKOTÓELEMEK
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
22
23
ITALIANO
ITALIANO
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
24
25
NEDERLANDS
NEDERLANDS
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Oververhittingsbeveiliging voor het verwarmingstoestel
26
KOOPVOORWAARDE
27
NORSK
NORSK
KOMPONENTER
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
28
29
POLSKI
POLSKI
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
30
31
PORTUGUÊS
PORTUGUÊS
IMPORTANTES INSTRUÇÕES de SEGURANÇA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
32
Limpeza
CONDIÇÃO DE COMPRA
33
KOMPONENTER
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
34
35
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
36
37
38
39

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement