Garmin Xero® S1 Trapshooting Trainer Korisnički priručnik

Garmin Xero® S1 Trapshooting Trainer Korisnički priručnik
Important Safety and
Product Information
2
Informations importantes
sur le produit et la
sécurité
4
guida Informazioni
importanti sulla sicurezza
e sul prodotto
6
Wichtige Sicherheits- und
Produktinformationen 8
Información importante
sobre el producto y tu
seguridad
10
Informações importantes
sobre segurança e sobre o
produto
13
Belangrijke veiligheids- en
productinformatie
15
Vigtige produkt- og
sikkerhedinformatione
r
16
Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja
18
Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon
20
Guiden Viktig säkerhetsoch
produktinformation
22
Ważne informacje
dotyczące
bezpieczeństwa i
produktu
23
Důležité bezpečnostní
informace a informace o
produktu
25
Pomembne informacije o
varnosti in izdelku
27
Važne informacije o
proizvodu i sigurnosti 28
EN
2
EN
FR
FR
IT
7
IT
DE
DE
ES
ES
ES
13
PT
PT
NL
DA
17
DA
FI
FI
NB
NB
SV
22
PL
PL
CS
CS
27
SL
HR
Važne informacije o sigurnosti i proizvodu
UPOZORENJE
Ako se ne pridržavate sljedećih upozorenja, može doći do
nesreće koja može rezultirati smrtnim slučajem ili
ozbiljnom ozljedom.
Upozorenja za upotrebu vatrenog oružja
Ovaj je uređaj namijenjen kao rješenje za točno ciljanje i
pri tome se koristi isključivo kalibriranim mjerenjima
trenutnih uvjeta. Ovisno o okolini, uvjeti se mogu brzo
mijenjati. Promjene uvjeta u okolini, kao što su naleti vjetra
ili vjetar na donjem dijelu putanje, mogu utjecati na
preciznost gađanja. Rješenja za ciljanje samo su prijedlozi
temeljeni na podacima koje ste unijeli u uređaj. Radi
sigurnosti uvijek imajte na umu marginu pogreške uslijed
promjene uvjeta i pogrešaka u očitanju.
Prije upotrebe vatrenog oružja uvijek provjerite opremu.
Snosite odgovornost za razumijevanje primjenjivih propisa
za upotrebu vatrenog oružja te za postupanje u skladu s
tim propisima.
Prije pucanja uvijek dobro proučite metu i što se nalazi iza
nje. Ako ne uzmete u obzir okolinu u kojoj pucate, može
doći do imovinske štete, ozljeda ili smrtnih posljedica.
Upozorenja za bateriju
U ovom se uređaju koristi litij-ionska baterija.
Ako ne pratite ove smjernice, mogli biste skratiti vijek
trajanja baterije ili riskirati oštećenje uređaja, požar,
kemijske opekline, curenje elektrolita i/ili ozljede.
• Uređaj ili baterije nemojte rastavljati, modificirati,
ponovno sastavljati, bušiti niti oštećivati.
• Ne vadite i ne pokušavajte izvaditi bateriju koja nije
zamjenjiva.
• Uređaj ili baterije nemojte izlagati vatri, eksploziji ili
drugim opasnostima.
proizvodima koji su priključeni na kabele napajanja i/ili
podatkovne kabele koje nije isporučila tvrtka Garmin. Isto
tako, Garmin zadržava pravo odbijanja jamstvenih
zahtjeva za proizvode ili usluge dobivene i/ili korištene u
suprotnosti sa zakonima bilo koje države. Garmin
navigacijski proizvodi namijenjeni su isključivo za upotrebu
kao pomagala u putovanjima i ne smiju se koristiti u svrhu
gdje su potrebna precizna mjerenja smjera, udaljenosti,
lokacije ili topografije. Garmin ne jamči preciznost i
potpunost kartografskih podataka.
Ovo se ograničeno jamstvo ne odnosi na lošiji rad bilo
kojeg Garmin navigacijskog uređaja koji je posljedica
korištenja uređaja u blizini bilo kojeg ručnog ili drugog
uređaja koji koristi zemaljsku širokopojasnu mrežu na
frekvencijama koje su blizu frekvencija koje koristi bilo koji
sustav za globalnu navigaciju (GNSS), npr. sustav za
globalno pozicioniranje (GPS), niti je tvrtka Garmin za
njega odgovorna. Korištenje takvih uređaja može
negativno utjecati na prijem GNSS signala.
DO MJERE DO KOJE TO DOPUŠTA PRIMJENJIVI
ZAKON, JAMSTVA I PRAVNI LIJEKOVI NAVEDENI U
OVOM OGRANIČENOM JAMSTVU ISKLJUČIVI SU I
TVRTKA GARMIN IZRIČITO SE ODRIČE SVIH DRUGIH
JAMSTAVA I PRAVNIH LIJEKOVA, BILO IZRIČITIH,
IMPLICIRANIH, ZAKONSKIH ILI BILO KAKVIH DRUGIH,
UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA BILO KOJE
IMPLICIRANO JAMSTVO ZA TRŽIŠNI POTENCIJAL ILI
PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, BILO ONO
ZAKONSKO ILI PO NEKOJ DRUGOJ OSNOVI. OVO
VAM OGRANIČENO JAMSTVO DAJE POSEBNA
ZAKONSKA PRAVA, A OVISNO OD DRŽAVE DO
DRŽAVE, MOŽDA IMATE I NEKA DRUGA ZAKONSKA
PRAVA. AKO SE IMPLICIRANIH JAMSTAVA NE MOŽE
ODREĆI NA TEMELJU ZAKONA VAŠE DRŽAVE,
TRAJANJE TAKVIH JAMSTAVA OGRANIČENO JE NA
TRAJANJE OVOG OGRANIČENOG JAMSTVA. NEKE
DRŽAVE (I POKRAJINE) NE DOPUŠTAJU
OGRANIČAVANJE TRAJANJA IMPLICIRANOG
JAMSTVA, PA SE GORNJE OGRANIČENJE MOŽDA
NEĆE PRIMJENJIVATI NA VAS.
U SLUČAJU NEPOŠTOVANJA JAMSTVA TVRTKA
GARMIN NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE SNOSITI
ODGOVORNOST ZA BILO KAKVA SLUČAJNA,
POSEBNA, NEIZRAVNA ILI POSLJEDIČNA
OŠTEĆENJA, BEZ OBZIRA JESU LI REZULTAT
UPOTREBE, POGREŠNE UPOTREBE ILI
NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE OVOG PROIZVODA ILI
MANJKAVOSTI PROIZVODA. NEKE DRŽAVE (I
POKRAJINE) NE DOPUŠTAJU ISKLJUČIVANJE
SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE TE SE GORNJA
OGRANIČENJA MOŽDA NEĆE PRIMJENJIVATI NA VAS.
Ako tijekom jamstvenog razdoblja podnesete zahtjev za
jamstvenim servisom u skladu s ovim Ograničenim
jamstvom, Garmin će po vlastitom odabiru: (i) popraviti
uređaj pomoću novih dijelova ili rabljenih dijelova koji
zadovoljavaju standarde kvalitete tvrtke Garmin, (ii)
zamijeniti uređaj novim uređajem ili obnovljenim uređajem
koji zadovoljava standarde kvalitete tvrtke Garmin ili (iii)
zamijeniti uređaj za puni povrat kupovne cijene koju ste
platili. TAKAV PRAVNI LIJEK BIT ĆE VAŠ JEDINI I
ISKLJUČIVI PRAVNI LIJEK U SLUČAJU
NEPOŠTOVANJA JAMSTVA. Jamstvo na popravljene ili
zamijenjene uređaje iznosi 90 dana. Ako je poslana
29
HR
OBAVIJEST
Nepridržavanje sljedeće obavijesti može uzrokovati
ozljede ili oštećenja imovine ili negativno utjecati na rad
uređaja.
Napomene o bateriji
• Uređaj ili baterije nemojte uranjati u vodu ili druge
tekućine.
• Uređaj nemojte izlagati izvoru topline ili ga držati na
visokim temperaturama, recimo na suncu u vozilu bez
nadzora. Kako biste spriječili oštećenja, izvadite uređaj
iz vozila ili ga maknite s izravnog sunca, npr. u
suvozačev pretinac.
• Uređaj nemojte koristiti izvan raspona temperature
naznačenog u tiskanom priručniku koji se nalazi u
pakiranju uređaja.
• Prilikom skladištenja uređaja na dulje vremensko
razdoblje, skladištite ga u rasponu temperature
naznačenom u tiskanom priručniku koji se nalazi u
pakiranju uređaja.
• Nemojte koristiti kabel za napajanje / prijenos podataka
koji nije odobrila ili isporučila tvrtka Garmin.
• Obratite se lokalnoj jedinici za odlaganje otpada radi
odlaganja uređaja/baterija u skladu s važećim lokalnim
zakonima i propisima.
Programi za očuvanje okoliša
Informacije o programu recikliranja tvrtke Garmin te
programima WEEE, RoHS, REACH i drugim programima
potražite na adresi www.garmin.com/aboutGarmin
/environment.
Izjava o usklađenosti
Tvrtka Garmin ovime izjavljuje da je ovaj proizvod
usklađen s Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU Izjave o
usklađenosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
www.garmin.com/compliance.
Ograničeno jamstvo
OVO VAM OGRANIČENO JAMSTVO DAJE POSEBNA
ZAKONSKA PRAVA, A OVISNO OD DRŽAVE DO
DRŽAVE (ILI POKRAJINE), MOŽDA IMATE I NEKA
DRUGA ZAKONSKA PRAVA. GARMIN NE ISKLJUČUJE,
OGRANIČAVA ILI OBUSTAVLJA OSTALA ZAKONSKA
PRAVA KOJA MOŽDA IMATE NA TEMELJU ZAKONA
VAŠE DRŽAVE (ILI POKRAJINE). KAKO BISTE SE U
POTPUNOSTI UPOZNALI SA SVOJIM PRAVIMA,
PROUČITE ZAKONE VAŠE DRŽAVE ILI POKRAJINE.
Proizvodi koji nisu namijenjeni zrakoplovstvu imaju
jamstvo da neće imati pogrešaka u materijalu ili izradi do
godinu dana od datuma kupnje. Unutar tog razdoblja
Garmin će, po vlastitoj odluci, popraviti ili zamijeniti
komponente koje nisu ispravno radile prilikom uobičajene
upotrebe. Takvi popravci ili zamjene bit će besplatni za
korisnika za dijelove ili rad, pod uvjetom da korisnik
podmiri troškove transporta. Ovo ograničeno jamstvo ne
vrijedi za: (i) kozmetička oštećenja kao što su ogrebotine,
zarezi i udubljenja; (ii) potrošne dijelove poput baterija,
osim ako šteta nije uzrokovana manjkavim materijalima ili
izradom; (iii) štetu uzrokovanu nesretnim slučajem,
zlouporabom, nepravilnim korištenjem, vodom, poplavom,
požarom ili drugim prirodnim nepogodama ili vanjskim
uzrocima; (iv) štetu uzrokovanu servisiranjem od strane
osobe koja nije ovlašteni serviser tvrtke Garmin; (v) štetu
na proizvodima koji su modificirani ili preinačeni bez
pisanog dopuštenja tvrtke Garmin ili (vi) štetu na
HR
jedinica još uvijek pokrivena izvornim jamstvom, onda
novo jamstvo traje 90 dana ili do kraja izvornog
jednogodišnjeg jamstva, što god je duže.
Prije slanja zahtjeva za jamstveni servis, pristupite
resursima za pomoć na web-mjestu support.garmin.com i
proučite ih. Ako vaš uređaj i dalje ne radi ispravno i nakon
upotrebe tih resursa, obratite se ovlaštenom servisu tvrtke
Garmin u državi u kojoj ste kupili uređaj ili slijedite upute
na web-mjestu support.garmin.com kako biste ostvarili
jamstveni servis. Ako se nalazite u SAD-u, možete nazvati
broj telefona 1-800-800-1020.
Ako vam je jamstveni servis potreban izvan države u kojoj
ste kupili proizvod, Garmin ne može jamčiti da će dijelovi i
proizvodi potrebni za popravak ili zamjenu vašeg
proizvoda biti dostupni zbog različitih ponuda proizvoda i
različitih važećih standarda, zakona i propisa. U tom
slučaju tvrtka Garmin može po vlastitom nahođenju i u
skladu s važećim zakonima popraviti ili zamijeniti vaš
proizvod usporedivim Garmin proizvodima i dijelovima ili
od vas zatražiti da svoj proizvod pošaljete u ovlašteni
servis tvrtke Garmin u državi u kojoj ste kupili proizvod ili u
ovlašteni servis tvrtke Garmin u nekoj drugoj državi u kojoj
je vaš uređaj moguće servisirati, pri čemu snosite
odgovornost za poštivanje svih važećih zakona i propisa o
uvozu i izvozu te za plaćanje svih carina, PDV-a, poštarina
i ostalih vezanih poreza i naknada. U nekim slučajevima
tvrtka Garmin i njezini ovlašteni zastupnici možda neće
moći servisirati vaš proizvod u državi izvan države u kojoj
ste kupili proizvod ili vam vratiti popravljeni ili zamijenjeni
proizvod u tu državu zbog važećih standarda, zakona ili
propisa u toj državi.
Kupnja putem online aukcija: Proizvodi kupljeni na
online aukcijama ne podliježu popustima ili drugim
posebnim ponudama unutar jamstva tvrtke Garmin.
Potvrde online aukcija ne prihvaćaju se kao potvrda
jamstva. Za dobivanje jamstvene usluge potreban je
izvornik ili kopija računa od ovlaštenog dobavljača. Garmin
neće zamijeniti komponente koje nedostaju iz paketa
kupljenih putem online aukcije.
Međunarodna kupovina: Međunarodni distributeri mogu
dati zasebno jamstvo za uređaje koji su kupljeni izvan
Sjedinjenih Američkih Država, ovisno o državi. Ako je to
primjenjivo, ovo jamstvo daje lokalni distributer koji
osigurava i lokalno servisiranje vašeg uređaja. Jamstva
distributera valjana su samo u području namijenjene
distribucije.
30
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Croatian were displayed