Electrolux EWT11730W User Manual

Show PDF Add to My manuals
28 Pages

advertisement

והפעלה שימוש הוראות
למכעליון פתח כביסה ונת
דגםEWT 11730W
ושיווק יבוא
מיני-בע ליין"מ,
רח'גרניט12,אריה קריית,פ"ת
טל:03-9254833/1-800-26-11-26
www.miniline.com
We were thinking of you
when we made this product
3
של לעולם הבאים ברוכיםElectrolux
נכבדים לקוחות
שרכשתם על תודהכביסה מכונתמעולהזאתמתוצרתElectrolux.
ש בטוחים אנוהכביסה מכונתהעשויהביותר הגבוהה באיכות מחומרים,תבאופן ענה
דרישותיכם על מירבי.
המכונהקלה,ידידותיתונוחהלשימוש,את לקרוא חשוב אולםהמופיעות ההוראות
זמן לאורך ביותר הטובות התוצאות את להפיק מנת על זו בחוברת.שמרואתהחוברת
במקוםנגישבעתיד לשימוש.
בלתי ושימוש נכונה לא התקנה עקב שייגרם ולרכוש לגוף נזק לכל אחראי אינו היצרן
במ תקניכונה.
הנו זו בחוברת דיוקים אי לכל באחריות ישא לא היצרןוכתיב דפוס משגיאות בעים.
בלבד המחשה לצורך משמשים בחוברת האיורים.
לצורך בהתאם במוצר שינויים להכניס הזכות את לעצמו שומר היצרן,לפגוע מבלי
המ ובביצועי הבטיחות בתכונותכונה.
הסימולרגילה ביתית כאשפה יטופל לא שהמוצר מסמן האריזה על או המוצר על.
י זאת במקוםהחשמליים הרכיבים מחזור לצורך איסוף לנקודת אותו להעביר ש
והאלקטרוניים.הסביבה איכות שמירת את תבטיח המחזור הוראות על הקפדה.אי
סביבכם האנשים ובבריאות הסביבה באיכות יפגע ההוראות מילוי על הקפדה.לפרטים
רכ בה לחנות או המתאימות לרשויות התקשרו המחזור בנושא נוספיםהמוצר את שתם.
זה במדריך בשימוש הינם הבאים הסמלים:
במכשיר פגיעה ולמניעת האישית לבטיחותכם הנוגע חשוב מידע.
והנחיות כללי מידע.
הסביבה איכות בנושא מידע.
4
העניינים תוכן
בטיחות הוראות...................................................................................5
כללית בטיחות.................................................
התקנה......................................................................................................6
נכון שימוש.....................................................
המכונה תיאור.....................................................................................7
הטרגנטים מגירת........................................................................................7
הבקרה פנל.........................................................................................8
סמלים................................................................................................9
הראשונה בפעם המכונה הפעלת..........................................................11
יומיומי שימוש...........................................................................................11
טיפים...............................................................................................16
לכביסה בינלאומיים סמלים.................................................................17
הכביסה תכוניות טבלת.......................................................................18
נצריכה תוני.......................................................................................19
טיפול,ותחזוקה ניקוי..........................................................................20
עובד לא משהו אם.............................................................................21
נתוניםטכניים...........................................................................................24
והצבה התקנה...................................................................................24
הסביבה איכות שמירת.......................................................................27
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 • Page 1
 • Page 2
 • Page 3
 • Page 4
 • Page 5
 • Page 6
 • Page 7
 • Page 8
 • Page 9
 • Page 10
 • Page 11
 • Page 12
 • Page 13
 • Page 14
 • Page 15
 • Page 16
 • Page 17
 • Page 18
 • Page 19
 • Page 20
 • Page 21
 • Page 22
 • Page 23
 • Page 24
 • Page 25
 • Page 26
 • Page 27
 • Page 28
/

advertisement

Related manuals

advertisement