ZANUSSI ZDS104 Lietotāja rokasgrāmata

Show PDF Add to My manuals
28 Pages

advertisement

Lietošanas
instrukcija
Trauku
mazgājamā
mašīna
ZDS 104
Paldies, ka iegādājāties mūsu ierīci
Mēs ceram, ka būsiet apmierināti ar savu jauno
ierīci un, pērkot mājsaimniecības ierīces,
izvēlēsieties mūsu zīmolu arī turpmāk.
Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas
pamācību un saglabājiet to visu ierīces
lietošanas laiku turpmākām atsaucēm. Šo
lietošanas pamācību jānodod katram
nākamajam ierīces īpašniekam.
Saturs
Drošības informācija _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Vadības panelis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Mazgāšanas programmas _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Pirmā lietošana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Iestatiet ūdens mīkstināšanas pakāpi _ _ _ 8
Speciālās sāls lietošana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Skalošanas līdzekļa lietošana _ _ _ _ _ _ 10
Galda piederumu un trauku
ievietošana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Mazgāšanas līdzekļu lietošana _ _ _ _ _ 15
Trauku izņemšana no trauku mazgājamās
mašīnas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Kopšana un tīrīšana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
Rűpes par dabu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17
Ja kaut kas nedarbojas _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
Tehniskie dati _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20
Patēriņa rādītāji _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21
Ieteikumi pārbaudes institūcijām _ _ _ _ _ 21
Uzstādīšana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
2
Drošības informācija
Jūsu drošības nolūkos pirms ierīces uzstādī-
šanas un lietošanas uzsākšanas nodrošinie-
ties, lai tā tiktu pareizi lietota. Lūdzu, rūpīgi
izlasiet šo rokasgrāmatu un iepazīstieties ar vi-
siem tajā ietvertajiem padomiem un brīdināju-
miem. Lai novērstu nelaimes gadījumu
iespējamību un ierīces darbības traucējumus,
ir svarīgi, lai visi šīs ierīces lietotāji rūpīgi iepa-
zītos ar tās lietošanas un drošības norādīju-
miem. Saglabājiet šo lietošanas pamācību un
sekojiet, lai tā vienmēr atrastos kopā ar ierīci
gadījumā, ja tā tiek pārvietota vai pārdota.
Tādējādi Jūs nodrošināsiet iespēju, ka visi tās
lietotāji būs atbilstoši informēti par pareizu un
drošu ierīces lietošanu.
Pareiza lietošana
Šī trauku mazgājamā mašīna ir paredzēta
tikai tādu trauku un galda piederumu maz-
gāšanai mājsaimniecībā, kas ir piemēroti
mazgāšanai trauku mazgājamajās mašīnās.
Nelieciet trauku mazgājamā mašīnā nekāda
veida šķīdinātājus. Tas var izraisīt
eksploziju.
Naži un citi asi priekšmeti jāievieto galda
piederumu groziņā ar asajiem galiem uz leju
vai augšējā grozā horizontālā veidā.
Izmantojiet tikai trauku mazgājamām mašī-
nām paredzētos līdzekļus (mazgāšanas
līdzekli, sāli un skalošanas līdzekli).
Centieties neatvērt durtiņas ierīces darbības
laikā, jo no tās var izplūst karsts tvaiks.
Neizņemiet traukus no trauku mazgājamās
mašīnas un neievietojiet tos ierīcē program-
mas norises laikā.
Pēc lietošanas atvienojiet ierīci no strāvas
padeves avota un aizveriet ūdens krānu.
Šīs ierīces tehnisko apkopi un remontu
drīkst veikt tikai autorizētā servisa centra
darbinieki. Remontam drīkst izmantot tikai
oriģinālās rezerves daļas.
Nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt ierīci
paši! Ja remontu veic nekvalificētas perso-
nas, tās var gūt nopietnus miesas bojājumus
vai neatgriezeniski sabojāt ierīci. Sazinieties
ar autorizētā servisa centra darbiniekiem.
Vienmēr pieprasiet tikai oriģinālās rezerves
daļas.
Vispārīgi drošības norādījumi
Trauku mazgāšanas līdzekļi var izraisīt ķī-
miskus apdegumus acīm, mutei vai iekš-
ējiem orgāniem. Tie var izraisīt dzīvībai
bīstamas situācijas. Ievērojiet mazgāšanas
līdzekļu ražotāja sniegtos norādījumus uz to
iepakojuma.
Ūdeni no trauku mazgājamās mašīnas ne-
drīkst lietot uzturā. Ierīcē var būt mazgāša-
nas līdzekļu paliekas.
Pārliecinieties, vai laikā, kad nenotiek trauku
ielikšana vai izņemšana no ierīces, trauku
mazgājamās mašīnas durtiņas ir aizvērtas.
Tādējādi Jūs novērsīsiet iespēju, ka kāds aiz
tām var nejauši paklupt un savainoties.
Nesēdiet un nekāpiet uz atvērtām ierīces
durtiņām.
Bērnu drošībai
Šo ierīci drīkst lietot tikai pieaugušie. Neļau-
jiet bērniem bez uzraudzības lietot trauku
mazgājamo mašīnu.
3
Nenovietojiet iepakojuma materiālu bērniem
pieejamās vietās. Pastāv nosmakšanas
briesmas.
Visus mazgāšanas līdzekļus uzglabājiet
bērniem nepieejamās vietās.
Neļaujiet bērniem atrasties trauku mazgāja-
mās mašīnas tuvumā laikā, kad tās durtiņas
ir atvērtas.
Uzstādīšana
Pārbaudiet, vai trauku mazgājamā mašīna
transportēšanas laikā nav bojāta. Nekad ne-
uzstādiet bojātu ierīci. Ja trauku mazgājamā
mašīna ir bojāta, sazinieties ar tās
pārdevēju.
Pirms lietošanas uzsākšanas ierīcei ir jāno-
ņem viss iepakojuma materiāls.
Visi ar elektroinstalēšanu un santehniku
saistīti darbi, kas nepieciešami ierīces uz-
stādīšanai, kā arī šīs ierīces uzstādīšana ,jā-
veic kvalificētam un kompetentam speciā-
listam.
Drošības nolūkos ir bīstami pārveidot ierīces
tehnisko specifikāciju vai jebkādā veidā mē-
ģināt izmainīt ierīci.
Nekad neizmantojiet trauku mazgājamo
mašīnu, ja tās elektriskais vads vai ūdens
padeves vai drenāžas caurules ir bojātas;
vai ir bojāts tās vadības panelis, darba
virsma vai cokola daļa tā, ka lietotājam ir brīvi
pieejamas ierīces iekšējās, strāvu vadošās
detaļas. Sazinieties ar autorizētā servisa
centra darbiniekiem, lai novērstu iespējamo
negadījumu risku.
Nevienā trauku mazgājamās mašīnas pusē
nedrīkst urbt caurumus, jo tā var tikt bojātas
ierīces hidrauliskās vai elektriskās detaļas.
UZMANĪBU
Pievienojot ierīci ūdens padevei un strāvas pa-
deves avotam, uzmanīgi ievērojiet norādes,
kas sniegtas atbilstošajās nodaļās šajā lieto-
šanas pamācībā.
Vadības panelis
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 • Page 1
 • Page 2
 • Page 3
 • Page 4
 • Page 5
 • Page 6
 • Page 7
 • Page 8
 • Page 9
 • Page 10
 • Page 11
 • Page 12
 • Page 13
 • Page 14
 • Page 15
 • Page 16
 • Page 17
 • Page 18
 • Page 19
 • Page 20
 • Page 21
 • Page 22
 • Page 23
 • Page 24
 • Page 25
 • Page 26
 • Page 27
 • Page 28
/

advertisement

Related manuals

advertisement