Electrolux EWF106517W Instrukcja obsługi

Show PDF Add to My manuals
28 Pages

advertisement

instrukcja obsługi
EWF 106517 W
Electrolux. Thinking of you.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą
stronę internetową www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2
Opis urządzenia 4
Panel sterowania 5
Tabela symboli 8
Pierwsze użycie 8
Dostosowanie ustawień do osobistych
preferencji 8
Codzienna eksploatacja 8
Przydatne rady i wskazówki 12
Programy prania 13
Konserwacja i czyszczenie 16
Co zrobić, gdy… 20
Dane techniczne 23
Parametry eksploatacyjne 23
Instalacja 24
Podłączenie do sieci elektrycznej 27
Ochrona środowiska 27
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Ważne! Instrukcję należy uważnie
przeczytać i zachować do wykorzystania w
przyszłości.
• Urządzenie spełnia normy branżowe oraz
przepisy prawne dotyczące bezpieczeń-
stwa urządzeń gospodarstwa domowe-
go. Jednakże jako producenci czujemy
się zobowiązani do przedstawienia nastę-
pujących wskazówek bezpieczeństwa.
• Należy zachować niniejszą instrukcję ob-
sługi wraz z urządzeniem, aby umożliwić
w przyszłości sprawdzenie informacji. W
razie sprzedaży lub przekazania urządze-
nia innemu użytkownikowi, bądź w razie
przeprowadzki i pozostawienia go na
miejscu, należy pamiętać o przekazaniu
nowemu użytkownikowi niniejszej instruk-
cji, aby umożliwić mu zapoznanie się z
funkcjonowaniem urządzenia i zasadami
bezpieczeństwa.
• KONIECZNIE należy zapoznać się z nimi
przed instalacją urządzenia i przystąpie-
niem do użytkowania.
• Przed pierwszym uruchomieniem urzą-
dzenia należy sprawdzić urządzenie pod
kątem ewentualnych uszkodzeń powsta-
łych w transporcie. Nie wolno podłączać
uszkodzonego urządzenia do zasilania.
W przypadku uszkodzenia elementów
urządzenia należy skontaktować się z do-
stawcą.
• Jeśli urządzenie zostało dostarczone
podczas miesięcy zimowych przy ujem-
nych temperaturach: Przed pierwszym
użyciem należy przechowywać pralkę w
temperaturze pokojowej przez 24 godzi-
ny.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania
się dokonywania jakichkolwiek modyfika-
cji lub zmian konstrukcyjnych w urządze-
niu.
• Podczas prania w wysokich temperatu-
rach drzwi pralki mogą się nagrzewać.
Nie wolno ich dotykać!
• Należy upewnić się, czy zwierzęta domo-
we nie weszły do bębna. W tym celu na-
leży przed użyciem sprawdzić zawartość
bębna.
• Monety, agrafki, gwoździe, śrubki, kamie-
nie lub inne twarde lub ostre przedmioty
mogą spowodować znaczne uszkodze-
nie i nie wolno ich wkładać do urządze-
nia.
• Używać tylko zalecanych ilości środka
zmiękczającego tkaniny i detergentu.
Użycie zbyt dużych ilości może spowo-
dować uszkodzenie tkanin. Informacje o
odpowiednich ilościach środków piorą-
cych znajdują się w zaleceniach produ-
centa.
• Małe rzeczy, takie jak skarpetki, sznuro-
wadła, paski itp. należy włożyć do spe-
cjalnej torebki lub poszewki na poduszkę,
ponieważ mogą się one dostać do wnę-
trza pralki.
2 electrolux
• Nie należy prać w pralce ubrań z fiszbina-
mi, materiałów o nieobszytych lub roz-
dartych brzegach.
• Po zakończeniu prania, czyszczenia i
konserwacji należy zawsze odłączać
urządzenie od źródła zasilania i zamknąć
dopływ wody.
• W żadnym wypadku nie wolno podejmo-
wać samodzielnych prób naprawy. Na-
prawy wykonywane przez osoby niedo-
świadczone mogą spowodować obraże-
nia lub wadliwe działanie urządzenia. Na-
leży skontaktować się z lokalnym punk-
tem serwisowym. Należy zawsze doma-
gać się użycia oryginalnych części za-
miennych.
Instalacja
• Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować
ostrożność przy jego przenoszeniu.
• Podczas rozpakowywania należy spraw-
dzić, czy pralka nie została uszkodzona.
W przypadku wątpliwości nie należy uru-
chamiać pralki, lecz skontaktować się z
serwisem.
• Przed włączeniem pralki należy usunąć
wszystkie materiały opakowaniowe i
wszystkie blokady założone na czas
transportu. W przeciwnym wypadku mo-
że dojść do poważnego uszkodzenia
pralki i ubrań. Patrz stosowny rozdział w
instrukcji obsługi.
• Po zainstalowaniu pralki należy spraw-
dzić, czy nie stoi na wężu dopływowym
lub wężu odpływowym, oraz czy blat nie
przycisnął przewodu zasilającego do
ściany.
• Jeśli urządzenie zostanie postawione na
miękkiej wykładzinie, należy za pomocą
żek wyregulować wysokość w taki
sposób, aby zapewnić swobodną cyrku-
lację powietrza pod urządzeniem.
• Po zainstalowaniu należy się upewnić, że
węże i ich podłączenia są szczelne.
• Jeśli urządzenie jest instalowane w miejs-
cu narażonym na temperatury poniżej ze-
ra, należy przeczytać rozdział "Niebezpie-
czeństwo zamarznięcia wody".
• Wszelkie prace hydrauliczne wymagane
w celu zainstalowania urządzenia powin-
ny być wykonywane przez wykwalifiko-
wanego hydraulika albo inną kompetent-
ną osobę.
• Wszelkie prace elektryczne związane z
instalacją urządzenia powinny być prze-
prowadzone przez uprawnionego elektry-
ka lub inną kompetentną osobę.
Eksploatacja
• Pralka jest przeznaczona do użytku w
gospodarstwie domowym. Urządzenie
należy używać zgodnie z przeznacze-
niem.
• Prać można jedynie tkaniny nadające się
do prania w pralce. Przestrzegać zaleceń
producenta odzieży umieszczonych na
metkach.
• Pralki nie należy przeładowywać. Patrz
"Tabela programów".
• Przed rozpoczęciem prania należy opró-
żnić wszystkie kieszenie i zapiąć wszyst-
kie guziki oraz zamki błyskawiczne. Nie
należy prać wystrzępionych lub podar-
tych ubrań. Przed praniem należy zaprać
plamy z farby, tuszu, rdzy i trawy. W pral-
ce NIE WOLNO prać biustonoszy z fiszbi-
nami.
• Ubrania, które miały kontakt z lotnymi po-
chodnymi ropy naftowej nie powinny być
prane w pralce automatycznej. W przy-
padku użycia lotnych płynów do czy-
szczenia należy usunąć je z ubrania
przed umieszczeniem ich w pralce.
• Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka
ciągnąc za przewód; należy zawsze
chwycić za samą wtyczkę.
• Nigdy nie należy używać pralki, jeśli prze-
wód zasilający, panel sterowania, blat lub
podstawa są uszkodzone w taki sposób,
że widoczne jest wnętrze pralki.
Bezpieczeństwo dzieci
• To urządzenie nie jest przeznaczone do
użytku przez osoby (w tym dzieci) o ogra-
niczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych czy umysłowych, a także nie-
posiadające wiedzy lub doświadczenia w
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba,
że będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie korzystania z
tego urządzenia przez osobę odpowie-
dzialną za ich bezpieczeństwo.
• Dzieci należy pilnować, aby mieć pew-
ność, że nie bawią się urządzeniem.
• Elementy opakowania (np. folia, styro-
pian) mogą stanowić zagrożenie dla dzie-
electrolux 3
ci – niebezpieczeństwo uduszenia się!
Należy je przechowywać w miejscu nie-
dostępnym dla dzieci.
• Detergenty należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Należy pilnować, aby dzieci lub zwierzęta
domowe nie wchodziły do bębna. Pralka
posiada specjalne zabezpieczenie przed
zamknięciem się dzieci lub zwierząt w
bębnie Aby uruchomić to zabezpiecze-
nie, należy obrócić (bez naciskania)
trzpień znajdujący się wewnątrz drzwi w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, aż nacięcie znajdzie się w poło-
żeniu poziomym. Można w tym celu użyć
monety.
Aby wyłączyć zabezpieczenie oraz przy-
wrócić możliwość zamknięcia drzwi, na-
leży obrócić trzpień w kierunku przeciw-
nym do ruchu wskazówek zegara, aż na-
cięcie znajdzie się w położeniu piono-
wym.
OPIS URZĄDZENIA
Zakupione przez Państwa urządzenie spełnia wszystkie nowoczesne wymagania zwią-
zane z efektywnym praniem przy jednoczesnym niskim zużyciu wody, energii i deter-
gentów. Nowy system piorący pozwala na całkowite wykorzystanie detergentu oraz
znacznie zmniejsza zużycie wody oraz energii.
1 2
3
4
5
6

1 Szuflada na detergenty
2 Panel sterowania
3 Uchwyt otwierania drzwi
4 Tabliczka znamionowa
5 Pompa opróżniająca
6 Regulowane nóżki
4 electrolux
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 • Page 1
 • Page 2
 • Page 3
 • Page 4
 • Page 5
 • Page 6
 • Page 7
 • Page 8
 • Page 9
 • Page 10
 • Page 11
 • Page 12
 • Page 13
 • Page 14
 • Page 15
 • Page 16
 • Page 17
 • Page 18
 • Page 19
 • Page 20
 • Page 21
 • Page 22
 • Page 23
 • Page 24
 • Page 25
 • Page 26
 • Page 27
 • Page 28
/

advertisement

Related manuals

advertisement