321 838 600 001 VW Touran 2003

321 838 600 001 VW Touran 2003
Anhängevorrichtung Montage- und Betriebsanleitung, Originalbetriebsanleitung
Závěsné zařízení Montážní a provozní návod
Anhængertræk Montage- og driftsvejledning
Enganche Instrucciones de montaje y de servicio
Attelage Notice de montage et d'utilisation
Perävaunun vetolaite Asennus- ja käyttöohjeet
Tow bar Installation and Operating Instructions
Διάταξη ζεύξης Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας
Vonóhorog Beszerelési utasítás
Gancio di traino Istruzioni di montaggio e per l'uso
Tilhengerfeste Monterings- og bruksanvisning
Trekhaak Montage- en gebruikshandleiding
Hak holowniczy Instrukcja montażu i eksploatacji
Сцепка Инструкция по монтажу и эксплуатации
Dragkrok Monterings- och bruksanvisning
2
321 838 691 101 - 003
Nationale Richtlinien über die Anbauabnahmen sind zu beachten.
Jegliche Änderungen bzw. Umbauten an der Anhängevorrichtung sind verboten. Sie führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.
Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kfz. - falls vorhanden - im Bereich der Anlageflächen der Anhängevorrichtung
entfernen.
Die Anhängevorrichtung dient zum Ziehen von Anhängern und zum Betrieb von Lastenträgern. Artfremde Benutzung ist verboten.
Bei Fahrzeugen mit Einparkhilfe können nach Montage der Anhängevorrichtung Fehlfunktionen auftreten, da Teile
(Kugelstange, Kupplungskugel) im Erfassungsbereich der Sensoren liegen könnten. In diesem Fall sollte der Erfassungsbereich
angepasst oder die Einparkhilfe deaktiviert werden. Bei Verwendung von Anhängevorrichtungen mit abnehmbaren bzw.
schwenkbaren Kugelstangen ist eine Fehlfunktion der Einparkhilfe nicht zu erwarten, wenn die Kugelstange aus der
Betriebsposition genommen wird.
Die Anhängevorrichtung ist ein Sicherheitsteil und darf nur von Fachunternehmen montiert werden. Bei falscher Montage besteht
schwere Unfallgefahr! Der deutsche Text dieser Anleitung ist bindend.
Änderungen vorbehalten.
Je nutné dodržovat místní směrnice o demontáži nástaveb.
Veškeré změny příp. přestavby tažného zařízení jsou zakázány. Mají za následek zánik platnosti povolení k provozu.
Izolační hmotu popř. ochranu spodku podlahy vozidla - pokud existují - je nutné v oblasti dosedacích ploch tažného zařízení
odstranit.
Tažné zařízení je určeno k tažení přívěsů a k provozu nosičů nákladu. Použití k jinému účelu je zakázáno.
U vozidel s pomocným parkovacím zařízením se mohou po montáži závěsného zařízení vyskytnout chybné funkce, protože
součásti (tyč s koulí, kulová hlavice spojky) mohou ležet v oblasti detekování snímačů. V tom případě by měl být upraven rozsah
snímání nebo by mělo být deaktivováno pomocné parkovací zařízení. Při použití tažných zařízení s odnímatelnou příp. výkyvnou
tyčí s koulí nebude docházet k chybné funkci pomocného parkovacího zařízení, pokud bude tyč s koulí demontována z provozní
polohy.
Tažné zařízení je bezpečnostní součást, kterou smí montovat pouze odborné podniky. Při chybné montáži hrozí vážné nebezpečí
nehody! Německý text tohoto návodu je závazný.
Změny vyhrazeny.
De nationale direktiver for afmontering af påmonterede dele skal overholdes.
Enhver ændring eller ombygning på anhængertrækket er forbudt. Dette medfører, at typegodkendelsen udløber.
Fjern isoleringsmassen hhv. undergulvsbeskyttelsen på personbilen. - hvis monteret - i området for anhængertrækkets
anlægsflade.
Anhængertrækket anvendes til trækning af anhængere og brug af ladvogne. Ikke-bestemmelsesmæssig anvendelse er forbudt.
Ved køretøjer med parkeringshjælp kan der opstå fejlfunktioner efter montering af anhængertrækket, da der kan ligge dele
(kuglestang, koblingskugle) i følernes dækningsområde. I dette tilfælde skal dækningsområdet tilpasses eller parkeringshjælpen
deaktiveres. Ved anvendelse af anhængertræk med aftagelige eller svingbare kuglestænger bør der ikke opstå fejlfunktioner i
parkeringshjælpen, når kuglestangen stilles ud af driftsposition.
Anhængertrækket er en sikkerhedsdel og må kun monteres af autoriserede firmaer. Ved forkert montering er der fare for alvorlige
uheld! Den tyske tekst i denne vejledning er bindende.
Ret til ændringer forbeholdes.
Deben respetarse las directivas nacionales referentes a controles de enganches.
Está prohibido modificar o remodelar el dispositivo de remolque. La consecuencia sería la invalidación del permiso de circulación.
Quitar la masa aislante o la protección de los bajos del vehículo - si existen - en el área donde se haya de acoplar del
enganche.
El dispositivo de remolque está previsto para el arrastre de remolques y para la operación de portadores de carga. Está prohibido
su uso para fines de otra índole.
En vehículos con ayuda al estacionamiento puede surgir fallos de funcionamiento tras el montaje del dispositivo de
remolque, ya que las piezas (barra de bola, acople de bola) pueden estar en la zona de alcance de los sensores. En este caso se
debe regular el área de registro o desactivar el auxiliar de estacionamiento. Si se emplean dispositivos de remolque a bola
extraíble u orientable, es improbable que ocurra un error en el auxiliar de estacionamiento cuando se ha quitado la barra de bola.
La bola de enganche es un elemento de seguridad y sólo se debe permitir su montaje a personal cualificado. ¡En caso de
montaje erróneo existe peligro de accidentes graves! Es vinculante el texto alemán de estas instrucciones.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones.
Les dispositions nationales concernant la réception à titre isolé doivent être respectées.
Toute modification ou transformation du dispositif d'attelage est interdite. Elle entraînerait l'annulation de la réception.
Le cas échéant, enlever l'insonorisant ou la protection sous caisse du véhicule dans la zone des surfaces d'appui.
Le dispositif d'attelage est destiné à tirer des remorques ou à utiliser des porte-charges. Toute utilisation à des fins autres que
celles prévues est interdite.
Lorsque les véhicules sont équipés de radars de recul, des dysfonctionnements peuvent survenir une fois le dispositif d'attelage
monté, car des pièces (attelage, rotule) peuvent se trouver dans la zone de détection des capteurs. Il est alors nécessaire
d'adapter la zone de détection en conséquence ou de désactiver le radar de recul. Avec des dispositifs d'attelage équipés de
rotules démontables ou escamotables, un dysfonctionnement du détecteur d'obstacles est improbable si vous ne mettez pas la
boule d'attelage en position de service.
Le dispositif d'attelage est un équipement de sécurité et doit être mis en place exclusivement par un atelier spécialisé. Un
montage incorrect représente un risque élevé d'accident ! Le texte allemand de cette notice fait foi.
Sous réserve de modifications.
321 838 691 101 - 003
3
Kansallisia asennusten teknistä hyväksymistä koskevia määräyksiä on noudatettava.
Kaikki vetolaitteeseen tehtävät muutokset tai jälkiasennukset ovat kiellettyjä. Nämä johtavat käyttöluvan raukeamiseen.
Mahdollinen eristysmassa tai pohjan suojaus tulee poistaa ajoneuvosta vetolaitteen kiinnityspintojen alueelta.
Vetolaite on tarkoitettu perävaunujen vetämistä ja kuormatelineiden käyttöä varten. Muut käyttötavat on kielletty.
Pysäköintitutkalla varustetuissa ajoneuvoissa voi esiintyä vetolaitteen asennuksen jälkeen toimintahäiriöitä, sillä osat
(kuulatanko, vetokuula) saattavat olla tunnistinten mittausalueella. Tällaisessa tapauksessa mittausaluetta tulee muuttaa tai
pysäköintitutka kytkeä pois päältä. Irrotettavilla tai käännettävillä kuulatangoilla varustettua vetolaitetta käytettäessä
pysäköintitutkan toimintahäiriöt eivät ole todennäköisiä, mikäli kuulatanko siirretään pois käyttöasennosta.
Vetolaite on turvallisuuteen vaikuttava osa, jonka saa asentaa vain alan erikoisliike. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vakavan
onnettomuuden! Tämän ohjeen saksankielinen teksti on sitova.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
National guidelines concerning official approval of auxiliaries must be observed.
Jegliche Änderungen bzw. Umbauten an der Anhängevorrichtung sind verboten. and voids the operating licence.
Remove the insulating compound and underbody coating - if there is any - from the area around the contact surface of the
trailer hitch.
The trailer hitch is intended for towing trailers and for attaching devices for carrying loads. Any other use is prohibited.
In the case of vehicles equipped with an acoustic parking system, malfunctions may occur after mounting the trailer hitch due
to parts (e.g. the bar or the ball) may be in the sensor range. In this case, adjust the sensing range or disable the acoustic parking
system. If using trailer hitches with removable or pivoting ball tow bars, the acoustic parking system should function normally
when the ball tow bar is not in the operating position.
A trailer hitch is a safety-critical part and may be fitted only by qualified companies. Improper assembly may result in a serious
accident hazard! The German text of this instruction is binding.
Subject to change.
Πρέπει να τηρούνται οι κρατικοί κανονισμοί σχετικά με τον έλεγχο προσθηκών στα αμαξώματα.
Απαγορεύονται οι αλλαγές και οι μετατροπές στην διάταξη ρυμούλκησης. Συναπάγονται την ακύρωση της άδειας λειτουργίας.
Αφαιρέστε το μονωτικό στρώμα ή αντίστοιχα το προστατευτικό στρώμα από το όχημα - αν υπάρχει - στην περιοχή επαφής
της διάταξης ρυμούλκησης .
Η διάταξη ρυμούλκησης χρησιμεύει για τη ρυμούλκηση τρέιλερ και για τη στερέωση σχάρας για φορτία. Άλλου είδους χρήση
απαγορεύεται.
Σε οχήματα με υποβοήθηση παρκαρίσματος μπορεί μετά από την τοποθέτηση της διάταξης ρυμούλκησης να παρουσιαστούν
δυσλειτουργίες, επειδή τα εξαρτήματα (ράβδος, κοτσαδόρος) μπορεί να βρίσκονται μέσα στην περιοχή ανίχνευσης των
αισθητήρων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ρυθμίσετε την περιοχή ανίχνευσης ή να απενεργοποιήσετε την υποβοήθηση
παρκαρίσματος. Αν χρησιμοποιείτε διατάξεις ρυμούλκησης με αποσπούμενες ή αντίστοιχα στρεπτές ράβδους, δεν αναμένετε
κάποια δυσλειτουργίας της υποβοήθησης παρκαρίσματος, όταν αφαιρείτε τη ράβδο κοτσαδόρου από τη θέση λειτουργίας.
Ο κοτσαδόρος είναι ένα εξάρτημα ασφαλείας και η τοποθέτηση του επιτρέπεται να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο συνεργείο. Σε
περίπτωση λάθους τοποθέτησης υπάρχει κίνδυνος σοβαρών ατυχημάτων! Το γερμανικό κείμενο αυτών των οδηγιών είναι
δεσμευτικό.
Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.
Figyelembe kell venni a műszaki átvételre vonatkozó nemzeti irányelveket.
A vonószerkezeten tilos bármiféle átalakítást végezni. A szerkezet megváltoztatása vagy átalakítása a forgalmi engedély
megszűnését vonja maga után.
Távolítsa el a szigetelő anyagot ill. az alvázvédőt - amennyiben van - a gépjárműről a vonószerkezet illesztési felületeinek
tartományában.
A vonószerkezet utánfutók vontatására szolgál és teherhordó járművek alkalmazására. Ettől eltérően tilos használni a
vontatószerkezetet.
Tolatóradarrall ellátott gépjárműveknél a vonószerkezet felszerelése hibás működést okozhat, mivel egyes részek (vonóhorogrúd, vonóhorog-gömb) az érzékelő látószögébe érhetnek. Ebben az esetben be kell állítani újból a látószöget vagy kiiktatni a
tolatóradart. Levehető gömbfejű vonóhoroggal ellátott vonószerkezet alkalmazásánál, ha a vonóhorgot eltávolítja az üzemeltetési
pozícióból, akkor a szerkezet nem zavarhatja a tolatóradart.
A vonószerkezet egy biztonsági felszerelés, amelyet csak szaküzem szerelhet fel. Helytelen szerelés súlyos balesethez vezethet!
A német szerelési utasítás betartása kötelező.
Változtatások jogát fenntartjuk.
Devono essere osservate le normative nazionali sui collaudi.
È vietato modificare o montare diversamente il gancio di traino. Ciò comporta l'annullamento del permesso di circolazione.
Rimuovere la massa isolante e la protezione della sottoscocca del veicolo (se presente) nella zona della superficie di
contatto con il gancio di traino.
Il gancio di traino è destinato alla trazione di rimorchi e all'esercizio di portacarichi. Un'utilizzazione per scopi diversi da quelli
previsti non è consentita.
Sui veicoli con dispositivo ausiliario di parcheggio, in seguito al montaggio del gancio di traino possono verificarsi anomalie di
funzionamento, poiché i componenti (barra di traino, sfera di aggancio) possono interferire con i sensori. In questo caso è
necessario regolare l'area di rilevamento o disattivare il dispositivo ausiliario di parcheggio. Se si utilizzano dispositivi di traino con
gancio di traino a sfera removibile o orientabile, è improbabile che si verifichino anomalie di funzionamento dell'ausilio di
parcheggio quando il gancio di traino a sfera è smontato.
Il gancio di traino è un componente di sicurezza e deve essere montato esclusivamente da personale specializzato. In caso di
montaggio errato sussiste il pericolo di incidenti gravi! È vincolante il testo tedesco di queste istruzioni.
Con riserva di modifiche.
4
321 838 691 101 - 003
Nasjonale retningslinjer om godkjennelse av monteringer skal overholdes.
Enhver endring hhv. ombygging av tilhengerfestet er forbudt. Dette vil ødelegge brukeropplevelsen.
Fjern isolasjonsmasse hhv. understellsbeskyttelse fra kjøretøyet, fra området ved tilhengerfestet - hvis dette finnes.
Tilhengerfestet brukes til trekke tilhengere og som lastfeste. Det er forbudt å bruke anordninger av annen art.
På kjøretøyer med parkeringshjelp kan man etter at tilhengerfestet er montert oppleve feilfunksjon fordi deler (kulestang,
koblingskule) kommer inn i registreringsområdet til sensorene. Hvis dette skjer må registreringsområdet tilpasses eller så må
parkeringshjelpen deaktiveres. Ved bruk av tilhengerfester med avtakbar hhv. svingbar kulestang, vil man ikke få feil på
parkeringshjelpen når kulestangen tas ut av bruksstilling.
Tilhengerfestet er en sikkerhetskomponent og skal monteres av fagbedrift. Det er stor fare for at det kan oppstå ulykker ved feil
montering! Den tyske teksten i denne veiledningen er bindende.
Med forbehold om endringer.
Nationale richtlijnen betreffende de montagegoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Elke wijziging van de aanhanger is verboden. Wijziging leidt tot verval van de gebruikstoestemming.
Isolatiemassa of de beschermende laag van het voertuig - indien aanwezig - van de contactvlakken van de trekinrichting
verwijderen.
De aanhanger is bedoeld voor het trekken van aanhangers en het gebruiken van lastdragers. Ander gebruik is verboden.
Bij voertuigen met parkeerhulp kunnen zich na montage van de aanhanger defecte functies voordoen omdat onderdelen
(kogelstangen, koppelingskogels) zich in het waarnemingsbereik van de sensors kunnen bevinden. In dit geval moet het
waarnemingsbereik worden aangepast of de parkeerhulp worden gedeactiveerd. Bij gebruik van aanhangers met verwijderbare
resp. zwenkbare kogelstangen is een defecte werking van de parkeerhulp onwaarschijnlijk als de kogelstang uit gebruikspositie
wordt gezet.
De aanhanger is veiligheidsonderdeel en mag alleen door vakkundig personeel worden gemonteerd. Bij verkeerde montage
bestaat ernstig gevaar voor ongevallen! De Duitse tekst van deze handleiding is bindend.
Wijzigingen voorbehouden.
Proszę przestrzegać krajowych wytycznych dotyczących odbioru technicznego.
Wszelkie zmiany lub przebudowy haka holowniczego są zabronione. Spowodują one utratę ważności świadectwa homologacji.
Proszę usunąć masę izolacyjną lub zabezpieczenie podwozia pojazdu (jeśli są) w obszarze styku haka holowniczego.
Hak holowniczy montowany jest w transporterach i służy do ciągnięcia przyczep. Niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie jest
zabronione.
Po zamontowaniu haka holowniczego w pojazdach z systemem wspomagania parkowania mogą wystąpić usterki, jeśli drążek
lub kula haka holowniczego znajdują się w zakresie wykrywalności czujników. W tym przypadku należy dostosować zakres
wykrywalności lub dezaktywować system wspomagania parkowania. W przypadku zastosowania haka holowniczego ze
zdejmowanym lub odchylanym drążkiem kulkowym można uniknąć wadliwego działania systemu wspomagania parkowania
poprzez wyjęcie drążka lub jego wysunięcie z pozycji roboczej.
Hak holowniczy stanowi element bezpieczeństwa i może zostać zamontowany wyłącznie przez firmę specjalistyczną. W
przypadku nieprawidłowego montażu istnieje poważne ryzyko wypadku! Tekst niniejszej instrukcji w języku niemieckim jest
wiążący.
Zmiany zastrzeżone.
Подлежат соблюдение национальные директивы о порядке приемки навесного/встраиваемого оборудования.
Какие-либо изменения и переделки на сцепке недопустимы. Они делают недействительным разрешение на
эксплуатацию.
Изоляцию или покрытие на днище автомобиля - при наличии - в зоне прилегания сцепкиудалить.
Сцепка служит для буксировкания прицепа и обслуживания грузовых балок. Запрещено использование для посторонних
целей.
На автомобилях с вспомогательным устройством парковки после монтажа сцепного устройства возможнысбои, так
как разные узлы (шаровая штанга, соединительный шар) могут оказаться в зоне действия датчиков. В этом случае
подрегулировать зону действия датчиков либо деактивировать вспомогательное устройство для парковки. При
пользовании сцепными устройствами со съемными/поворотными шаровыми штангами можно не опасаться отказа
устройства парковки, если отвести шаровую штангу из рабочей позиции.
Сцепное устройство - это узел, несущий предохранительные функции, и к его монтажу допускаются только специалисты.
При неправильном монтаже грозит опасность тяжелых травм! Обязательным является немецкий текст данной
инструкции.
Право на внесение изменений сохраняется.
Nationella riktlinjer beträffande monteringen skall beaktas.
All form av ändring respektive ombyggnad på dragkroken är förbjuden. Förändringar resulterar i att typgodkännandet upphör att
gälla.
Eventuell isolermassa resp. undergolvets skydd, i området för dragkroksfästets anliggningsytor, ska avlägsnas.
Dragkroken används för dragning av släpvagnar och för användning av lastbärare. Annan typ av användning är förbjuden.
På fordon med parkeringshjälp kan felfunktioner uppträda efter att dragkroken monterats, då komponenter (dragkula,
kopplingskula) kan ligga inom sensorernas räckvidd. I detta fall ska räckvidden anpassas eller parkeringshjälpen inaktiveras. Vid
användning av dragkrokar med avtagbara resp. infällbara dragkulor, är det osannolikt att felfunktioner inträffar när dragkulan tas
ur driftposition.
Dragkroken är en säkerhetskomponent och bör endast monteras av kvalificerade tekniker. Vid felaktig montering föreligger risk
för allvarliga olyckor! Den tyska texten i denna anvisning är bindande.
Ändringar förbehålls.
321 838 691 101 - 003
5
> 49mm
< 49mm
VW
0km
x
+
16kg
1000km
x+16kg
!
= max. 60kg
= max. 30kg
1. 2. 3.
S = max.
6
= ??kg
321 838 691 101 - 003
2.)
3.)
4.)
5.3.)
6.)
7.)
7
2.)
3.)
4.)
5.1.) 2003/03
5.2.)
5.3.)
6.)
7.)
8
321 838 691 101 - 003
2.)
3.)
4.)
5.2.)
5.3.)
6.)
7.)
321 838 691 101 - 003
9
2.)
3.)
4.)
5.1.) 2003/03
adentro.
5.2.)
5.3.)
6.)
7.)
321 838 691 101 - 003
2.)
3.)
4.)
5-1.) 2003/03
5.2.)
5.3.)
6.)
7.)
11
2.)
3.)
4.)
5-1.) 2003/03
pois.
5.2.)
5.3.)
6.)
7.)
12
321 838 691 101 - 003
2.)
3.)
4.)
5.1.) 2003/03
centre.
5.2.)
5.3.)
6.)
7.)
13
2.)
3.)
4.)
5.3.)
6.)
7.)
14
321 838 691 101 - 003
Szerelési útmutató:
Tájékoztatás:
Azokról a felületekről, ahol a pótkocsi csatlakozó a gépjárművel érintkezik, el kell távolítani az
alvázvédelmet és az üregeket lezáró anyagot, a viaszt vagy a zajcsillapító anyagot. El kell távolítani az
esetleges fúrási forgácsokat és a karosszéria csupasz helyeit (pl. furatokat) rozsdavédő festékkel kell
utókezelni.
1.)
Vegye le a hátsó lökésgátló burkolatot a gépjárműről Ehhez oldani kell a hátsó világítások rögzítéseit is.
Szerelje le a széria tartókat valamint az erősítő tartókat a járműről, ezekre az alkatrészekre már nem
lesz szükség.
Figyelem! Az M10 méretű széria csavarokat semmi esetre sem szabad újra felhasználni!!!
2.)
Tolja be az alap alkatrészt 1 a gépjármű tartóiba, és a csavarokkal 3 és alátétekkel 4 rögzítse a
rászerelési ábrának megfelelően.
3.)
Igazítsa hozzá az alap alkatrészt 1 a járműhöz, és húzza meg a csavarokat 3.
Figyelem!
Forgásszög által vezérelt meghúzási forgatónyomaték (10.9 minőségi osztályú M10x35 méretű
csavarok).
Először minden csavart váltakozva (keresztben) 50 Nm-rel (±10% tűrés)
húzzon meg. Most minden csavart váltakozva (keresztben) 90°-kal (+30° tűrés)
húzzon utána.
4.)
Az elektromos beszerelési garnitúrát külön útmutató szerint szerelje.
5.1.) 2003/03
A meglévő lökésgátlót (spoilert) alulról középen, a belülről jelölt területen vágja ki.
5.2.)
5.3.)
6.)
Rögzítse újra a hátsó lámpákat és a lökésgátló burkolatot a széria csavarokkal.
7.)
A golyósrudat a mellékelt külön kezelési útmutató szerint kell kezelni.
A golyósrúd levett állapotában a záródugót 6 ütközésig be
kell helyezni a golyósrúd fogadó hüvelybe.
Ezt a fogadó hüvelyt állandóan szennyeződésmentesen kell tartani.
A változtatások jogát fenntartjuk.
321 838 691 101 - 003
15
2.)
3.)
4.)
5.3.)
6.)
7.)
16
321 838 691 101 - 003
321 838 691 101 - 003
17
e
………………………………………………………..
timbro e firma
………………………..……………..lì…………..………………
sul veicolo…………………………………………………………………..
dove:
D = (T x C) / (T + C) x 0,00981 = …kN
2.)
3.)
4.)
5.3.)
6.)
7.)
18
321 838 691 101 - 003
2.)
3.)
4.)
De elektro-montageset volgens de separate handleiding monteren.
5.3.)
6.)
7.)
19
2.)
3.)
4.)
5.3.)
6.)
7.)
20
321 838 691 101 - 003
2.)
3.)
4.)
5.3.)
6.)
7.)
21
2.)
3.)
4.)
5.2.)
5.3.)
6.)
7.)
22
321 838 691 101 - 003
Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten.
Volný prostor ve smyslu Přílohy VII, obr. 30 Směrnice č. 94/20/EG musí být zaručen.
Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 30 i direktiv 94/20/EF.
Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, imagen 30 de la directiva comunitaria
94/20/CE.
L’espace libre spécifé dans l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/20/CE doit être garanti.
Liitteen VII, direktiivin 94/20/EY kuvan 30 mukainen vapaatila on taattava.
The clearance specified in appendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EC must be guaranteed.
Πρέπει να εξασφαλίζεται ο ελεύθερος χώρος σύμφωνα με το Παράρτημα VII, εικόνα 30 της Οδηγίας
94/20/ΕΚ.
A 94/20/EG Irányelvek VII. függeléke 30. ábrája szerinti szabad teret garantálni kell.
Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figura 30 della direttiva 94/20/CE.
Frirommet etter tillegg VII, figur 30 i direktiv 94/20/EØF skal overholdes.
De tussenruimte volgens aanhangsel VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EG moet in acht
worden genomen.
Zagwarantować swobodną przestrzeń zgodnie z załącznikiem VII, rysunek 30 dyrektywy 94/20/CE.
Оставлять свободное пространство согласно Приложению VII, рис. 30 Директивы 94/20/EG.
Fritt utrymme enligt bilaga VII, bild 30 i direktiv 94/20/EG ska garanteras.
ma
x. 4
5°
min. 140
max. 100
min. 65
5°
x. 4
ma
350 - 420 *
min
. 45
°
min. 55
min. 32
max.
30°
m ax
.R1
4 ,5
30°
max.
max
.R4
0
max. 30°
321 838 691 101 - 003
23
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
24
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
2.)
3.)
3.)
4.)
????
321 838 691 101 - 003
25
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
Zablokovaná poloha, provoz
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
26
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
2.)
3.)
3.)
4.)
????
321 838 691 101 - 003
27
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
28
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
2.)
3.)
3.)
4.)
????
321 838 691 101 - 003
29
1
3
3
13
2
8
5
4
b
a
10 9
7
6
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
30
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
2.)
3.)
3.)
4.)
????
321 838 691 101 - 003
31
Rotule amovible
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
32
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
2.)
3.)
3.)
4.)
????
321 838 691 101 - 003
33
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
34
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
Kuulatangon asennus:
1.)
2.)
3.)
Kuulatangon purku:
1.)
2.)
3.)
4.)
????
321 838 691 101 - 003
35
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
36
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
2.)
3.)
3.)
4.)
????
321 838 691 101 - 003
37
1
3
3
13
2
8
5
4
b
a
10 9
7
11
12
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
5
3
3
5
2
13
14
5
15
2
10
38
9
6
10
7
321 838 691 101 - 003
8
7
2.)
3.)
3.)
4.)
????
321 838 691 101 - 003
39
Levehető vonóhorog használati utasítása
Figyelem!
A levehető vonóhorog szabályszerű reteszelését minden menet előtt az alábbi jellemzőkre való tekintettel
ellenőrizni kell:
•
•
•
•
A kézi kerék zöld jelölése megegyezik a vonóhorgon lévő zöld jelöléssel.
A kézi kerék felfekszik a vonóhorogra (nincs rés).
A zár le van zárva, a kulcs pedig ki van húzva. A kézi kerék nem húzható ki.
A vonóhorog egészének szilárdan kell ülnie a felvevő csőben. Ellenőrizzük kézzel történő rázással.
Ha mind a 4 jellemző vizsgálata nem mutatkozik kielégítőnek, akkor az összeszerelést meg kell ismételni.
Amennyiben a jellemzők közül csak egy is nem teljesül, a vontató készüléket használni tilos, balesetveszély
áll fenn. Lépjünk kapcsolatba a gyártóval.
A vonóhorog összeszerelését és szétszedését normál kézi erővel, problémamentesen kell végrehajtani.
Segédeszközök, szerszámok, stb. használata tilos, mivel ezáltal a szerkezet megsérülhet.
A reteszelés megszüntetése összekapcsolt vontatónál ill. összeszerelt teherviselő esetén tilos!
Vontató ill. teherhordó nélküli utazás esetén a vonóhorgot le kell venni, és a felvevő csőbe mindig bele kell
dugni a záródugót.
Ez különösen érvényes, ha a hivatalos rendszám, ill. a világító készülék láthatósága a gömbfej miatt
korlátozott.
Levehető vonóhorog
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Reteszelt állás, üzemelés
2
Felvevő cső
Vonóhorog
Reteszelő golyók
Kioldókar
Kézi kerék
Fedősapka
Kulcs
Piros jelölés (kézi kerék)
Zöld jelölés (kézi kerék)
Zöld jelölés (vonóhorog)
Jelkép (működtetés reteszelés
megszüntetve)
Záródugó
Ütközőcsap
2 és 5 között nincs hézag (rés)
Hézag kb. 5 mm
Reteszelés nélküli állás, levéve
2
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
40
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
Vonóhorog felszerelése:
1.)
2.)
3.)
A felvevő csőből húzzuk ki a záródugót.
Normál esetben a vonóhorog, ha azt a csomagtartóból kivesszük, reteszelés nélküli állapotban van.
Ezt arról lehet felismerni, hogy a kézi kerék és a vonóhorog között egy világosan látható, kb. 5 mm –es
hézag látható (lásd a vázlatot) és a kézi keréken lévő piros jelölés a vonóhorgon lévő zöld jelölésre
mutat.
Figyeljünk arra, hogy a vonóhorgot csak ebben az állapotban lehet behelyezni!
Ha a vonóhorog reteszelő mechanizmusát a felszerelés előtt bármikor is kioldották, és ez reteszelt
állapotban van, akkor a szerkezetet elő kell feszíteni. A reteszelt helyzetet arról ismerjük fel, hogy a kézi
kerék zöld jelölése a vonóhorog zöld jelölésével egybe esik, és a kézi kerék hézag nélkül (lásd a
vázlatot) felfekszik a vonóhorogra. A reteszelő szerkezet előfeszítése az alábbiak szerint történik:
Bedugott kulcsnál és kinyitott zár esetén a kézi kereket az a nyíl irányába húzzuk ki, és az
előfeszítéshez a b nyíl irányába forgassuk el ütközésig.
A kioldó kar ekkor bekattan, a kézi kerék elengedését követően pedig a reteszelő szerkezet az
előfeszített állásban marad.
A vonóhorog felszereléséhez ezt alulról az ütköző csappal be kell helyezni a felvevő csőbe, és felfelé
kell nyomni.
A reteszelési folyamat ezáltal automatikusan végrehajtódik.
Kezünket nem szabad a kézi kerék tartományában tartani, mert ez reteszeléskor forog.
Zárjuk le a zárat, és a kulcsot mindig húzzuk ki. A kulcs nyitott zárnál nem húzható ki! A fedősapkát
nyomjuk rá a zárra.
Vonóhorog szétszerelése:
1.)
2.)
3.)
4.)
A sapkát húzzuk le a zárról, és nyomjuk rá a kulcs fogantyújára. A zárat nyissuk ki a kulccsal.
A vonóhorgot tartsuk szilárdan, a kézi kereket húzzuk ki az a nyíl irányába, az oldáshoz pedig
forgassuk a húzott helyzetbe ütközésig a b nyíl irányába.
A vonóhorgot vegyük ki a felvevő csőből.
A kézi kerék ekkor elengedhető, önmagától megakad a reteszelés nélküli állásban.
A vonóhorgot a csomagtartóban szennyeződés ellen védett módon kell tárolni.
A záródugót dugjuk be a felvevő csőbe!
Utasítások!
A levehető vonóhorog javításait és szétszedését alapvetően csak a gyártónak szabad végrehajtania.
A mellékelt utasító táblát a járműre a felvevő cső közelében, vagy a csomagtartó belső oldalára kell felszerelni
jól látható helyre.
A kifogástalan működés biztosítása érdekében a vonóhorgot és a felvevő csövet mindig tisztán kell tartani.
A szerkezet (mechanika) rendszeres ápolására figyelni kell. A zárat csak grafittal szabad kezelni.
A csapágyhelyeket, csúszófelületeket és gömbcsuklókat (golyókat) gyantamentes zsírral ill. olajjal kell
zsírozni, ill. olajozni. A zsírozás és olajozás kiegészítő korrózióvédelemként is szolgál.
A járműnek gőzsugárral történő tisztításakor a vonóhorgot le kell venni, és a záródugót be kell dugni. A
vonóhorgot tilos gőzsugárral tisztítani.
Fontos!
A levehető vonóhoroghoz 2 kulcs tartozik. A kulcs számát ???? az esetleges utánrendeléshez fel kell jegyezni
és meg kell őrizni.
????
321 838 691 101 - 003
41
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
42
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
2.)
3.)
3.)
4.)
321 838 691 101 - 003
43
Avtakbar kulestang
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Koplingsrør
Kulestang
Koplingskuler
Utløserarm
Håndhjulet
Deksel
Nøkkel
Markering rød (Håndhjulet)
Markering grønn (Håndhjulet)
Markering grønn (Kulestangen)
Symbol (fjerne forrigling)
Låseplugg
Koplingsbolt
Ingen klaring mellom 2 og 5
Klaring på ca. 5 mm
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
44
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
2.)
3.)
3.)
4.)
????
321 838 691 101 - 003
45
Afneembare kogelstang
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Steunpijp
Kogelstang
Vergrendelingskogels
Ontgrendelingshefarm
Handwiel
Afdekdopje
Sleutel
Markering rood (handwiel)
Markering groen (handwiel)
Markering groen (kogelstang)
Symbool (bediening ontgrendelen)
Sluitstop
Insteekbout
geen spleet tussen 2 en 5
Spleet van ca. 5 mm
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
46
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
2.)
3.)
3.)
4.)
321 838 691 101 - 003
47
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
48
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
2.)
3.)
3.)
4.)
????
321 838 691 101 - 003
49
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
50
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
2.)
3.)
3.)
4.)
????
321 838 691 101 - 003
51
Avtagbar kula
1
3
3
13
2
8
4
5
b
a
10 9
7
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
5
3
3
5
2
13
5
15
14
2
10
52
9
10
6
7
321 838 691 101 - 003
8
7
Montering av dragkulan:
1.)
2.)
3.)
3.)
4.)
????
321 838 691 101 - 003
53
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement