Hama 00050048 Használati utasítás

Hama 00050048 Használati utasítás
00
050048
Laminating Machine
BASIC L39
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Mode d‘emploi
Руководство по эксплуатации
Istruzioni per l‘uso
Gebruiksaanwijzing
Használati útmutató
Návod k použití
Návod na použitie
7
2
1
3
6
5
4
g
4
5
6
7
8
9
Solution
10
220-240 V~
50 Hz
250 W
Dimensions (W x H x D)
11,8 x 8,8 x 42,4 cm
1,40 kg
Weight (gross)
1,65 kg
Maximum laminating width
330 mm
0,6 mm
125µ
6 minutes
250 mm/minute
2
11
d
12
13
14
15
16
17
Behebung
18
220-240 V~
Netzfrequenz
50 Hz
250 W
11,8 x 8,8 x 42,4 cm
1,40 kg
1,65 kg
330 mm
maximale Laminierdicke
0,6 mm
125µ
2
19
f
20
21
22
23
24
25
Elimination
26
220-240 V~
50 Hz
250 W
11,8 x 8,8 x 42,4 cm
Poids (net)
1,40 kg
Poids (brut)
1,65 kg
330 mm
0,6 mm
125µ
6 minutes
250 mm/minute
2
27
u
Åã6.f.b(åf. ,. ³6(,4ãjåjÞ99
28
1.4 Ëd*j09Ü`09` .åf`å(åf`00.(å9
(+c +1ec-amÛ<c+± i ´è15 -æ91i1e+èic /1 ´9+/7æmèmá<<
ècã3<ßc+9<c +icec3<±, em33×c < æ9m_m3<± /1 1k+7æa<im3<³
+11èicè+èiæ³è /1+7ce3c5æ +1+è1±3<³ 3m ec3¶ +emß< i
/cßmè¶ < /-<icec3× /1 7æßÝc5æ -m_æ5c3<³ + æßcè15 3mÝcg1
/-ce×eæÛcg1 1/×èm < _3m3<:.
Î-1<_i1e<èc7¶ 3c 3c+cè 1èicè+èic331+è< _m ecåc9è×,
i1_3<9Ý<c i -c_æ7¶èmèc 3c+1k7³ec3<± -æ91i1e+èim,
/-<5c3c3<± 3c /1 3m_3mßc3<³, 3c9im7<å<á<-1im331g1 -c513èm,
3c+m39á<13<-1im33×ã <_5c3c3<: <7< /-<5c3c3<± 3ce1/æ+è<5×ã
_m/m+3×ã ecèm7c:.
29
Ë,j(0.(åµ ãbj*j ³4`6å*9Ü`(692 å.6.2
ËÈ$ÂÎË!
Ë,j(0. b4° ^9\09! Ë,j(0.(åµ ,.*j^`09° ³4`6å*9Ü`(692 å.6.2!
È*9 6.0åj6å` ( ,*.f.b6.7 949 b`åj4°29µ 0jà.b°Ù929(° ,.b
0j,*°^`09`2µ (ãÙ`(åfã`å .,j(0.(åµ b4° ^9\09!
"7± /-ce1èi-mÛc3<± 1/m+31+è< /1-mac3<± ´7c9è-<ßc+9<5 è1915
+1k7³em:èc +7ceæ³Û<c æ9m_m3<± /1 kc_1/m+31+è<:
j Ôc <+/17¶_æ:èc /-<k1- i +7æßmc /1i-caec3<± +1ce<3<èc7¶31g1
/-1i1em <7< +cèci1g1 Ýèc9c-m.
j Ô< i 91c5 +7æßmc 3c 1è9-×im:èc 91-/æ+ /-<k1-m. Î-< 913èm9èc
+ 3mã1e±Û<5<+± /1e 3m/-±ac3<c5 /1e97³ßc3<±5< < /-<
<_5c3c3<< ´7c9è-<ßc+91: < 5cãm3<ßc+91: 913+è-æ9á<< /-<k1-m
+æÛc+èiæcè 1/m+31+è¶ /1-mac3<± è1915.
j Ô<91gem 3c /1g-æam:èc /-<k1- <7< Ýèc9c- i i1eæ <7< e-æg<c
a<e91+è<.
Ë,j(0.(åµ ,.4ãÜ`09° å*jf2
ÈÅøû¼ÈÅøõûøÎðø
Ë,j(0.(åµ .^.dj
"7± /-ce1èi-mÛc3<± è-mi5 +1k7³em:èc +7ceæ³Û<c æ9m_m3<±
/1 kc_1/m+31+è<:
j Ôc /-<9m+m:èc+¶ 9 91-/æ+æ.
30
4. ’6(,4ãjåjÞ9°. ¼,*jf4`09`
4.1 È*92`Üj09`
q Îc-ce 3mßm715 31i1: 1/c-má<< ækce<èc+¶, ßè1 /-ce×eæÛm±
1/c-má<± _mic-Ýc3m.
q Ôc ´9+/7æmè<-æ:èc m//m-mè k17cc eiæã ßm+1i kc_ /c-c-×im.
Î-15caæè19 5caeæ 1/c-má<±5< e17ac3 +1+èmi7±è¶ 19 15 +c9æ3e.
31
32
ÈÅøû¼ÈÅøõûøÎðø!
Ë,j(0.(åµ .^.dj
"7± /-ce1èi-mÛc3<± è-mi5 +1k7³em:èc +7ceæ³Û<c æ9m_m3<±
/1 kc_1/m+31+è<:
j Ôc /-<9m+m:èc+¶ 9 91-/æ+æ.
"ÎðÑ$Îðø!
#`*`d9å` ã(å*.7(åf. .å f4jd9!
j Ôc /1eic-gm:èc æ+è-1:+èi1 i1_ec:+èi<³ i7mg< < a<e91+èc:.
33
u
6. È.9(6 0`9(,*jf0.(å`7
Î`9(,*jf0.(åµ È*9Ü90j
¼(å*j0`09`
Øm5<3<-1im3<c
1+æÛc+èi7±cè+±
3c/-mi<7¶31.
Î-1ic-¶èc
/-ce1ã-m3<èc7<.
Ôc _mic-Ýc3
/-1ác++ /1e1g-cim.
Îc-ce 3mßm715
1/c-má<< _c7c3m±
7m5/m 4 g1è1i31+è< 9
-mk1èc e17a3m g1-cè¶
/1+è1±331.
ÈÅðÑøŸ$Îðø!
j ý+7< + /151Û¶³ i×Ýcæ9m_m33×ã -c915c3emá<:
3c<+/-mi31+è¶ æ+è-m3<è¶ 3c æemcè+±, 1k-mè<èc+¶ i 1èec7
ècã1k+7æa<im3<±.
34
u
7. ¿`à09Ü`(69` bj00Ö`
(ã1e31c 3m/-±ac3<c
220-240 (~
50 %á
250 (è
Ëm_5c-× (" ã ( ã Å)
11,8 x 8,8 x 42,4 +5
(c+ (3cèè1)
1,40 9g
(c+ (k-æèè1)
1,65 9g
×m9+. Ý<-<3m 7m5<3<-1im3<±
330 55
0,6 55
×m9+. è17Û<3m /7c31ß31g1
9m-5m3m
125 595
×m9+. i-c5± -m_1g-cim
6 5<3æè
250 55/5<3.
2
8. Ëåb`4 å`à.h(4ã^9fj09°
Î1 i1/-1+m5 -c513èm <7< _m5c3× 3c<+/-mi3×ã <_ec7<:
1k-mÛm:èc+¶ 9 /-1emiáæ <7< i +c-i<+3æ³ +7æakæ 915/m3<<
Hama.
%1-±ßm± 7<3<± 1èec7m ècã1k+7æa<im3<±:
+49 9091 502-115 (3c5cá9<:, m3g7<:+9<:)
Î1e-1k3cc +51è-<èc _ec+¶: www.hama.com
35
i
36
37
38
39
40
41
42
220-240 V~
50 Hz
250 W
11,8 x 8,8 x 42,4 cm
1,40 kg
Peso (lordo)
1,65 kg
330 mm
0,6 mm
125µ
6 minuti
250 mm/minuto
2
43
o
Bedieningsinstructies
44
1
Aansluitkabel
2
3
Power-lampje
4
Ready-lampje
5
6
7
45
46
47
48
49
o
6. Verhelpen van storingen
Storing
Apparaat defect
De vereiste temperatuur is nog niet
bereikt.
50
o
7. Technical data
Ingangsspanning
220-240 V~
Netfrequentie
50 Hz
250 W
Afmetingen (B x H x D)
11,8 x 8,8 x 42,4 cm
1,40 kg
1,65 kg
Max. lamineerbreedte
330 mm
Max. lamineerdikte
0,6 mm
Max. tasdikte
Max. opwarmtijd
Max. snelheid
Aantal verwarmingsrollen
125µ
6 Minuten
250 mm/minuut
2
51
h
Kezelési útmutató
A készülék felépítése
1 Kihúzható kosár
2 Power-lámpa
3 Henger reteszelés-oldás
4 Ready-lámpa
5 BE/KI kapcsoló gomb
6 laminátbehúzó papír
7 laminátkiadás (hátoldal)
52
h
1. Bevezetés
1.1 El¼szó
Ezen lamináló készülék megvásárlásával a Hama azon min§ségi terméke mellett döntött, amely m€szaki jellemz§i és m€ködése alapján a
legmodernebb fejlesztési szintnek felel meg.
Olvassa el az itt található információkat, hogy gyorsan megismerkedjen a készülékével, és annak minden funkcióját alkalmazni tudja.
1.2 Információk ehhez a kezelési útmutatóhoz
A jelen kezelési útmutató az Basic L39 lamináló készülék (a továbbiakban: készülék) része és fontos ismertetést ad Önnek a készülék
rendeltetésszer€ használatáról, a biztonságról, a bekötésr§l, valamint
a készülék kezelésér§l.
A kezelési útmutatónak a készülék közelében mindig rendelkezésre
kell állni. A kezelési útmutatót minden olyan személynek el kell olvasni
és alkalmazni kell, aki a készüléket kezeli, és a készüléken keletkezett
zavarokat elhárítja.
Érizze meg ezt a kezelési útmutatót, és adott esetben adja tovább a
következ§ tulajdonosnak.
1.3 Szerz¼i jog
Ezt a dokumentációt szerz§i jog védi.
Valamennyi sokszorosítás, ill. utánnyomás, még kivonatos formában
is, valamint az ábrák továbbadása, még megváltoztatott állapotban is,
csak a gyártó beleegyezésével engedélyezett.
1.4 Garanciával kapcsolatos korlátozások
Az itt lefektetett kezelési útmutatóban lév§ valamennyi információ,
adat és kezelésre vonatkozó utasítás a nyomtatás id§pontja szerinti
utolsó állapotnak felel meg, és az eddigi tapasztalatainkon és ismereteinken nyugszik.
A gyártó nem vállal felel§sséget az esetben, ha a felhasználó a kezelési útmutatót nem alkalmazza, a készüléket nem a rendeltetésének
megfelel§en használja, azt szakszer€tlenül javítja, engedély nélkül
megváltoztatja, és ha nem engedélyezett pótalkatrészeket alkalmaz.
53
h
2. Alapvet¼ biztonsági utasítások
q Ellen§rizze a készüléket alkalmazás el§tt, hogy nincsenek-e rajta
küls§ sérülések. Sérült készüléket ne üzemeltessen.
q Olyan személyek, akik testi, szellemi vagy motorikus állapotuknál
fogva olyan állapotban vannak, hogy a készüléket nem tudják biztonságosan kezelni, azt csak egy felel§s személy felügyelete alatt
kezelhetik.
q A készülék javíttatását mindig csak szakemberrel végeztesse el.
Szakszer€tlen javítás esetén a garanciaigény elvész.
q A hibás alkatrészeket csak eredeti alkatrészekkel szabad kicserélni. Csak ezen alkatrészek esetében biztosítottak a biztonsági
követelmények.
q /vja a készüléket a nedvességt§l, valamint folyadékok, ill. tárgyak
behatolása ellen. Folyadékkal való érintkezés esetén a készüléket
azonnal válassza le az áramhálózatról.
Az elektromos áram által okozott veszély
VESZÉLY
Elektromos áram által okozott életveszély!
A feszültség alatt álló vezetéket vagy alkatrészek érintése esetén életveszély áll fenn!
Ügyeljen az alábbi biztonsági utasításokra, hogy az elektromos
áram által okozott veszélyt elkerülje:
j Ne alkalmazza a készüléket, amennyiben a csatlakozóvezeték
vagy a hálózati dugasz megsérült.
j Semmi esetre se nyissa ki a készülék házát. Amennyiben
megérinti a feszültség alatt álló csatlakozásokat, vagy megváltoztassa a mechanikus felépítést, áramütés veszélye áll fenn.
j Soha se merítse a készüléket vagy a hálózati dugaszt vízbe
vagy más folyadékba.
Sérülésveszély
FIGYELEM!
Égésveszély a burkolatot!
Ügyeljen az alábbi biztonsági utasításokra, hogy elkerülje a sérüléseket:
j Ne érintse meg a burkolatot.
54
h
3. Telepítés/felépítés
q Távolítsa el az összes csomagolási egységet a készülék
környezetéb§l.
q A gépet ne állítsa fel forró, nedves vagy nagyon párás környezetben.
q Helyezze a készüléket stabilan egy sík, vízszintes alapra.
q A dugaszaljzatnak könnyen elérhet§nek kell lennie, hogy a hálózati kapcsolat vészhelyzetben gyorsan bontható legyen.
q A készülék csatlakoztatása el§tt hasonlítsa össze a készülék adattábláján látható csatlakozási adatait (feszültség és frekvencia)
elektromos hálózata értékeivel. Ezeknek az adatoknak meg kell
egyezniük, hogy a készülék ne sérüljön meg.
q /vja a csatlakozóvezetéket forró felületekt§l és éles peremekt§l.
q Úgy helyezze el az összes kábelt, hogy azok ne okozzanak botlásveszélyt.
q Ne törje meg és ne csíptesse be a kábelt.
4. Kezelés és használat
4.1 Kezelési tanács
q Mindig várja meg a folyó lamináló m€velet végét, miel§tt a
következ§t elindítja.
q Soha ne m€ködtesse a készüléket két óránál többet megszakítás
nélkül, és mindig iktasson be kb. 15 másodpercnyi id§t két laminálási folyamat közé.
4.2 A készülék bekapcsolása
‹ Nyomja meg a BE/KI 5 gombot a készülék bekapcsolásához.
Ezután a Power lámpa 3 folyamatosan pirosan világít.
‹ A készülék ekkor automatikusan felf€t a fóliák laminálásához
szükséges h§mérsékletre. Ekkor a Ready-lámpa 4 folyamatos zöld
fénnyel ég.
55
h
4.3 Laminálás
‹ Tegye bele a laminálandó anyagot a megfelel§ tasakba (l. az
ábrát).
‹ Vezesse be a fóliatasakot a készülék elüls§ nyílásába 6. Eközben ügyeljen arra, hogy a lezárt véget vezesse be el§ször.
MEGJEGYZÉS!
j Bármilyen méret€ fóliatasakot ez elüls§ nyílás közepén
vezessen be, hogy az elhaladjon a szenzornál.
‹ A dokumentum kiadása a hátsó oldalon 7 történik.
‹ Ha az objektum nem lett teljes kör€en laminálva, ismételje meg
az els§ lépéseket.
‹ Ha még egyszer be szeretné helyezni a tárgyat (például ferde
bevezetés, nyomja meg a 2. számú henger-kireteszelés gombot
a készülék hátoldalán.
FIGYELEM!
j Lehetséges, hogy a készüléket elhagyó laminált objektumok
megérintéshez még túl forróak.
MEGJEGYZÉS!
j A laminált termék forró, és könnyen hajlik. Az objektumot
tegye lapos felületre és hagyja leh€lni, hogy az ne kunkorodjon fel.
4.4 A készülék kikapcsolása
‹ Nyomja meg a BE/KI 5 gombot a készülék kikapcsolásához.
Kialszik a 3. számú Power lámpa, valamint a 4. számú Ready
lámpa.
56
h
5. Tisztítás
VESZÉLY!
Vigyázatµ áramütés-veszély!
j Húzza ki a hálózati tápkábel dugaszát a fali konnektorból,
miel§tt elkezdi tisztítást.
FIGYELEM!
Égésveszély a burkolatot!
Ügyeljen az alábbi biztonsági utasításokra, hogy elkerülje a sérüléseket:
j Ne érintse meg a burkolatot.
ELÞVIGYIZATOSSIG!
Evja a készüléket a nedvességt¼l!
j A készülék tisztításához ne használjon nedves tisztítószert,
hogy ne érje helyrehozhatatlan kár a készüléket.
A lamináló készülék hengereit rendszeresen meg kell tisztítani a portól
és az esetleges ragasztómaradványoktól. Ehhez a következ§képpen
járjon el:
q Kapcsolja be a készüléket az el§bb leírtak szerint.
q Ha a 4. számú Ready lámpa folyamatosan világít, helyezzen be
egy papírlapot a készülékbe.
q Ha nagyon sok szennyez§dés tapad a papíron, fordítsa meg azt és
ismételje meg a folyamatot.
A készüléket kívül száraz kend§vel tisztítsa. Er§s szennyez§désnél a
kend§ kissé benedvesíthet§.
57
h
6. Hibaelhárítás
Hiba
A 4. számú
Ready lámpa
nem világít
folyamatosan
zölden.
Tasakok laminálása nem
helyes
Lehetséges ok
Megszüntetés
A BE/KI gomb 5
nem jól lett megnyomva.
Nyomja meg a BE/KI
gombot 5 a készülék
bekapcsolásához.
A hálózati kábel
nincs helyesen csatlakoztatva 1.
Gondoskodjon róla,
hogy a hálózati dugasz
a dugaszaljzatba legyen
dugaszolva.
A dugaszaljzatban
nincs feszültség.
Ellen§rizze a ház biztosítékait.
A készülék meghibásodott.
Értesítse a
vev§szolgálatot.
A szükséges
h§mérséklet még
nem lett elérve.
Várjon, amíg a Readylámpa 4 folyamatosan
ég.
MEGJEGYZÉS!
j Ha a fent megnevezett lépésekkel nem tudja megoldani a problémát, kérjük, forduljon a vev§szolgálathoz.
58
h
7. M•szaki adatok
Bemeneti feszültség
220-240 V~
Hálózati frekvencia
50 Hz
Max. teljesítményfelvétel
250 W
Méretek (sz x ma x mé)
11,8 x 8,8 x 42,4 cm
Súly (nettó)
1,40 kg
Súly (bruttó)
1,65 kg
Max. laminálási szélesség
330 mm
Maximális laminálási vastagság
0,6 mm
Maximális tasakvastagság
125µ
Maximális felf€tési id§
6 perc
Maximális sebesség
250 mm/perc
F€t§hengerek száma
2
8. Kiegészít¼ és kapcsolati információk
Kérjük, hogy a termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hama
terméktanácsadásához.
Közvetlen vonal Közvetlen vonal:
+49 9091 502-115 (Deu/Eng)
További támogatási információt itt talál:
www.hama.com
59
c
60
61
62
63
64
65
66
220-240 V~
50 Hz
Max. P¤íkon
250 W
11,8 x 8,8 x 42,4 cm
1,40 kg
Hmotnost (brutto)
1,65 kg
330 mm
0,6 mm
125µ
6 minuty
250 mm/minuta
2
67
v
68
69
70
71
72
73
74
220-240 V~
50 Hz
250 W
11,8 x 8,8 x 42,4 cm
1,40 kg
Hmotnos‡ (brutto)
1,65 kg
330 mm
0,6 mm
125µ
6 minút
250 mm/minúta
2
75
f
e
Nota sobre la protección medioambiental:
Despuþs de la puesta en marcha de la directiva Europea 2002/96/EU ô 2006/66/EU en el sistema legislativo nacionalß se aplicara
lo siguiente: Gos aparatos elþctricos ô electrËnicosß asû como las baterûasß no se deben evacuar en la basura domþstica. El usuario
estS legalmente obligado a llevar los aparatos elþctricos ô electrËnicosß asû como pilas ô pilas recargablesß al Qnal de su vida Ètil
a los puntos de recogida comunales o a devolverlos al lugar donde los adGuiriË. Gos detalles Guedaran deQnidos por la leô de
cada paûs. El sûmbolo en el productoß en las instrucciones de uso o en el embalae hace referencia a ello. Gracias al reciclaeß al
reciclae del material o a otras formas de reciclae de aparatos/pilas usadosß contribuôe Usted de forma importante a la protecciËn
de nuestro medio ambiente.
o
i
k
?u{ëêÚ¨ß éŸêèÚØ8 «ê èߪ u¤¦éèìéêì uê¤Úæ8­­¦ªè¦¢:
‰uˆ 6Ý 76×ã²í u­§ Ý §«‹u:ŠÕí \9Ýãê: 2002/96/EU Õ:× 2006/66/EE 8±7‹²:6„±86:× 76­ 8Ú±×Ո 9êÕ:×­ ×7¥†­§± 6: 8¯í©:
\× Ý´8Õ6«×Õ/© Õ:× ­× Ý´8Õ6«­±×Õ/© 7§7Õ8§/© Õ:ڄ© Õ:× ­× ²u:6:«ê8© 98± 8u×6«/u86:× ±: u86×­†±6:× 76: ­×Õ×:Õ0 :u­««ê²²:6:. \×
Õ:6:±:´‹6/© §u­¥«8­†±6:× :uˆ 6­± ±ˆ²­ ±: 8u×76«/5­§± 6ש Ý´8Õ6«×Õ/© Õ:× Ý´8Õ6«­±×Õ/© 7§7Õ8§/© Õ:ڄ© Õ:× 6ש ²u:6:«ê8©
76­ 6/´­© 6Ý© à‹í© 6­§© 76: 9ݲˆ7×: 7ݲ8ê: u8«×7§´´­ãí© u­§ /¥­§± 9ݲ׭§«ãÝÚ8ê ã×’ :§6ˆ 6­ 7Õ­uˆ í 76: 7ݲ8ê: u„´Ý7Ý©.
\× ´8u6­²/«8×8© «§Ú²êà­±6:× 76Ý 7¥86×Õí ±­²­Ú87ê:. 8­ 7†²æ­´­ u0±‹ 76­ u«­Šˆ±ß 76­ 8ã¥8׫ê9×­ ¥«í7Ý© í 76Ý 7§7Õ8§:7ê:
u:«:u/²u8× 78 :§6/© 6ש 9×:60¯8ש. `8 6ݱ :±:Նմ‹7Ýß 8u:±:¥«Ý7ײ­u­êÝ7Ý 6‹± §´×Մ± í ²8 0´´8© ²­«5/© ¥«Ý7ײ­u­êÝ7Ý©
u:´×„± 7§7Õ8§„± / `u:6:«×„± 7§±8×75/«868 7ݲ:±6×Õ0 76ݱ u«­76:7ê: 6­§ u8«×æ0´´­±6­©. ;6Ý ¥8«²:±ê: ×7¥†­§± :±6ê76­×¥: ­×
u:«:u0±‹ Õ:±ˆ±8© :uˆ««×£Ý© 7†²5‹±: ²8 6­± Õ:±­±×7²ˆ ã×: ²u:6:«ê8© Õ:× 7§77‹«8§6/©.
s
Not om miljöskydd:
Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU och 2006/66/EU i den nationella lagstiftningenß gäller fÊlande:
Elektriska och elektroniska apparater samt batterier får inte kastas i hushållssoporna. Ionsumenter är skôldiga att återlämna
elektriska och elektroniska apparater samt batterier vid slutet av dess livslängd tillß fÊr detta ändamålß offentliga uppsamlingsplatser.
Detaler fÊr detta deQnieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna sômbol på produktenß instruktionsmanualen
eller på fÊrpackningen indikerar att produkten innefattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av
material/batterier bidrar du till att skôdda milÊn och din omgivning.
m Ympäristönsuojelua koskeva ohje:
ôiitä lähtienß kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU a 2006/66/EU otetaan käôttÊÊn kansallisessa lainsäädännÊssäß pätevät
seuraavat määräôkset: ôähkÊÝ a elektroniikkalaitteita a paristoa ei saa hävittää talousätteen mukana. Iuluttaalla on lain mukaan
velvollisuus toimittaa sähkÊÝ a elektroniikkalaitteet niiden käôttÊiän päätôttôä niille varattuihin ulkisiin keräôspisteisiin tai palauttaa
ne môôntipaikkaan. òähän liittôvistä ôksitôiskohdista säädetään kulloisenkin osavaltion laissa. Cäistä määräôksistä mainitaan
môÊs tuotteen sômbolissaß käôttÊoheessa tai pakkauksessa. UudelleenkäôtÊlläß materiaalien/paristoa uudelleenkäôtÊllä tai muilla
vanhoen laitteiden uudelleenkäôttÊtavoilla on tärkeä vaikutus ôhteisen ômpäristÊmme suoelussa.
q
×skazówki dotycz_ce ochrony çrodowiska:
ùd czasu wprowadzenia europeskie dôrektôwô 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiQzuQ nastLpuQce
ustalenia: UrzQdze! elektrôcznôchß elektronicznôch oraz baterii ednorazowôch nie nale¨ô wôrzuca~ razem z codziennômi
odpadami domowômie U¨ôtkownik zobowiQzanô prawnie do odniesienia zepsutôchß zniszczonôch lub niepotrzebnôch urzQdze!
elektrôcznôch i elektronicznôch do punktu zbiËrki lub do sprzedawcô. ôzczegË(owe kwestie reguluQ przepisô prawne danego krau.
Lnformue o tôm sômbol przekreÔlonego kosza umieszczonô na opakowaniu. ôegreguQc odpadô pomagasz chroni~ Ôrodowiskoe
h
Környezetvédelmi tudnivalók:
Az eurËpai irSnôelvek 2002/96/EU þs 2006/66/EU aSnlSsa szerintß a megelÊlt idÚponttËl kezdveß minden EUÝs tagSllamban
þrvþnôesek a kÊvetkezÚk: Az elektromos þs elektronikai kþszülþkeket þs az elemeket nem szabad a hSztartSsi szemþtbe dobnie
A leseletezett elektromos þs elektronikus kþszülþkeket þs elemeketß akkumulStorokat nem szabad a hSztartSsi szemþtbe dobni.
Az elhasznSlt þs m±kÊdþskþptelen elektromos þs elektronikus kþszülþkek gô±tþsþre tÊrvþnôi elÚûrSs kÊtelez mindenkitß ezþrt
azokat el kell szSllûtani egô kielÊlt gô±tÚ helôre vagô visszavinni a vSsSrlSs helôþre. A termþk csomagolSsSn feltüntetett szimbËlum
egôþrtelm± elzþst ad erre vonatkozËan a felhasznSlËnak. A rþgi kþszülþkek begô±tþseß visszavSltSsa vagô bSrmilôen formSban
tÊrtþnÚ Èra hasznosûtSsa kÊzÊs hozzSSrulSs kÊrnôezetünk vþdelmþhez.
c
Þchrana -ivotnàho prostêedà:
EvropskS smIrnice 2002/96/EU a 2006/66/EU ustanovuete nSsleduûcû:
ElektrickS a elektronickS za×ûzenû stenI ako baterie nepat×û do domovnûho odpadu. ôpot×ebitel se zavazue odevzdat v'echna
za×ûzenû a baterie po uplônutû eich &ivotnosti do p×ûslu'nÙch sbIren. øodrobnosti stanovû zSkon p×û'lu'nþ zemI. ôômbol na
produktuß nSvod k obsluze nebo balenû na toto poukazue. Recôklacû a inÙmi zp¶sobô zu&itkovSnû p×ispûvSte k ochranI &ivotnûho
prost×edû.
v
p
Nota em Protecção Ambiental:
ApËs a implementa!Po da directiva comunitSria 2002/96/EU e 2006/66/EU no sistema legal nacionalß o seguinte aplicaÝse:
ùs aparelhos elþctricos e electrËnicosß bem como bateriasß nPo podem ser eliminados untamente com o liõo domþstico.
wonsumidores estPo obrigados por lei a colocar os aparelhos elþctricos e electrËnicosß bem como bateriasß sem uso em
locais pÈblicos especûQcos para este efeito ou no ponto de venda. ùs detalhes para este processo sPo deQnidos por lei pelos
respectivos paûses. Este sûmbolo no produtoß o manual de instru!Ées ou a embalagem indicam Gue o produto estS sueito a estes
regulamentos. Reciclandoß reutilizando os materiais dos seus velhos aparelhos/bateriasß esta a fazer uma enorme contribui!Po
para a protec!Po do ambiente.
u
ÓÜ$[)[ '-$ÞR[²×T. "$TVÔ:
ð 515c3èm /c-cã1em 3má<13m7·31g1 _m9131emèc7·+èim 3m ci-1/c:+9<c 31-5mè<iØ 2002/96/EU < 2006/66/EU
ec:+èi<èc7·31 +7ceæ´Ûcc: Ã7c9è-<ßc+9<c < µ7c9è-133Øc /-<k1-Øß m èm9ac kmèm-c< _m/-cÛmcè+² æè<7<_<-1imè· +
1kØß3Ø5 5æ+1-15. õ1è-ck<èc7·ß +1g7m+31 _m913æß 1k²_m3 æè<7<_<-1imè· µ7c9è-<ßc+9<c < µ7c9è-133Øc /-<k1-Øß m èm9ac
kmèm-c< < m99æ5æ7²è1-Ø /1+7c <ã <+/17·_1im3<² i +/cá<m7·31 /-ce3m_3mßc33Øã e7² µè1g1 /æ39èmã +k1-mß 7<k1 i /æ39èmã
/-1ema<. Ccèm7·3m² -cg7m5c3èmá<² µè<ã è-ck1im3<: 1+æÛc+èi7²cè+² +11èicè+èiæ´Û<5 5c+è3Ø5 _m9131emèc7·+èi15.
úc1kã1e<51+è· +1k7´ec3<² em33Øã /-ce/<+m3<: 1k1_3mßmcè+² 1+1kØ5 _3mß915 3m <_ec7<<ß <3+è-æ9á<< /1 µ9+/7æmèmá<<
<7< æ/m91i9c. õ-< /c-c-mk1è9cß /1iè1-315 <+/17·_1im3<< 5mèc-<m71i <7< /-< e-æg1: å1-5c æè<7<_má<< kØiÝ<ã i
æ/1è-ck7c3<< /-<k1-1i IØ /151gmcèc 1ã-m3c 19-æam´Ûc: +-ceØ. I +11èicè+èi<< + /-ce/<+m3<²5< /1 1k-mÛc3<´ +
kmèm-c²5<ß i Fc-5m3<< iØÝc3m_im33Øc 31-5mè<iØ ec:+èiæ´è e7² æè<7<_má<< kmèm-c: < m99æ5æ7²è1-1i.
t
-evre koruma uyarPsP:
Avrupa Birli£i DirektiQ 2002/96/EU ve 2006/66/EU ulusal ôasal uôgulamalar i!in de ge!erli oldu£u tarihten itibaren:
Elektrikli ve elektronik cihazlarla piller normal evsel !Êpe atOlmamalOdOr. òüketiciler i!inß artOk !alOmaôan elektrikli ve elektronik
cihazlarO pillerß kamuôa ait toplama ôerlerine gÊtürme veôa satOn alOndOklarO ôerlere geri verme ôasal bir zorunluluktur. Bu konu
ile ilgili aôrOntOlar ulusal ôasalarla düzenlenmektedir. Trün üzerindeß kullanma kOlavuzunda veôa ambalada bulunan bu sembol
tüketiciôi bu konuda uôarOr. Eski cihazlarOn geri kazanOmOß ôapOldOklarO malzemelerin de£erlendirilmesi veôa di£er de£erlendirme
ekilleri ileß !evre korumasOna Ênemli bir katkOda bulunursunuz. ÇukarOda adO ge!en atOk toplama kurallarO Almanôa’da piller ve
aküler i!in de ge!erlidir.
r
Instrucäiuni pentru protecäia mediului ßnconjurtor:
Din momentul aplicurii directivelor europene 2002/96/EU i 2006/66/EU ún dreptul na[ional sunt valabile urmutoarele: Aparatele
electrice i electronice nu pot Q salubrizate cu gunoiul menaer. wonsumatorul este obligat conform legii su predea aparatele
electrice _i electronice la sfQr_itul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau únapoi de unde au fost cumpurate.
Detaliile sunt reglementate de cutre legislaÑia [urii respective. ôimbolul de pe produsß ún instrucÑiunile de utilizare sau pe ambala
indicu aceste reglementuri. ørin reciclareaß revaloriQcarea materialelor sau alte forme de valoriQcare a aparatelor scoase din uz
aduce[i o contribu[ie importantu la protec[ia mediului nostru únconurutor.
j
Anvisninger til beskyttelse af miljøet:
Ora og med indfÊrelsen af EUÝdirektiverne 2002/96/EU og 2006/66/EO i national ret gËlder fÊlgende: Elektrisk og elektronisk
udstôr samt batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Oorbrugeren er lovmËssigt forpligtet
til at aOevere udtent elektrisk og elektronisk udstôr samt batterier til dertil indrettedeß offentlige indsamlingssteder eller til
forhandleren. De nËrmere bestemmelser vedr. dette fastlËgges af lovgivningen i det pågËldende land. ôômbolet på produktetß
brugsveledningen eller emballagen henviser til disse bestemmelser. Ved genbrugß genvinding eller andre former for nôttiggÊrelse
af udtent udstôr/batterier giver du et vigtigt bidrag til beskôttelse af milÊet.
n
Informasjon om beskyttelse av miljøet:
Ora tidspunktet for omsetning av de europeiske direktivene 2002/96/EU og 2006/66/EO i nasonal rett gelder fÊlgende:
Elektriske og elektroniske apparater og batterier må ikke deponeres sammen med husholdningssÊppelet. Oorbrukeren er
lovmessig forpliktet til å levere elektriske og elektroniske apparater og batterier til de offentlige samlestedene eller tilbake til
stedet hvor produktene ble kÊpt. Detaler angående dette reguleres av hvert land. ôômbolet på produktetß bruksanvisningen eller
emballasen henviser om disse bestemmelsene. Eed resirkuleringß genbruk av stoffer eller andre former av genbruk av gamle
apparater/batterier bidrar du betôdelig til å beskôtte milÊet vårt.
00050048/04.18
Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Hungarian were displayed