advertisement

Fagor CA3262E, FIM-6825, FIM-6725 Panduan pemilik | Manualzz
769
082367
9
08236776
e s p a ñ o l
0
1
2
Uso
1
e s p a ñ o l
3
4
Diagnósticos
5
6
e s p a ñ o l
4
0
1
Installation
2
Utilisation
3
Entretien et
nettoyage
6
4
5
6
8
0
1
2
3
4
Diagnósticos
5
6
11
12
e n g l i s h
0
1
2
Use
e n g l i s h
3
14
e n g l i s h
4
5
4.2 Freezer not cold enough
6
The environment
15
e n g l i s h
16
0
1
2
17
18
3
4
Diagnose
5
6
20
0
Typenummer
1
2
Gebruik
3
Onderhoud en
reiniging
4
Problemen oplossen
5
23
6
24
č
e
s
k
y
0
Identifikace
1
2
25
č
3
s
k
y
e
č
4
5
e
s
k
y
6
č
28
e
s
k
y
m a g y a r
0
1
2
m a g y a r
3
m a g y a r
4
5
6
32
0
1
2
,
3
Údržba a čistenie
4
5
6
35
36
p o l s k a
0
1
Instalacja
2
p o l s k a
3
38
p o l s k a
4
5
p o l s k a
6
40
0
1
2
Uso
3
42
4
Diagnosi
5
Sicurezza
6
Ambiente
43
44
0
Идентифициране
1
2
Употреба
45
3
4
5
Безопасност
6
48
danmark
0
Identifikation
1
2
Betjening
eller
2.1 Apparatet tændes. Tryk på tast
Du vil på det digitale display kunne se et tal
(2.1.1).
2.2 Rumvalg. På apparater som kombinerer
køleskab
og dypfryser
fungerer disse
separat.
49
danmark
3
danmark
4
5
6
Miljø
danmark
52
0
1
2
×ñÞóç
2.3 ÅðéëïãÞ èåñìïêñáóßáò. ÐéÝóôå ôá
,
ðëÞêôñá
ðñþôá ôïõ èáëÜìïõ
êáé Ýðåéôá ôïõ èáëÜìïõ
êáôÜøõîçò
øýîçò
(2.3.1).
Áöïý åðéëÝîåôå ôç èåñìïêñáóßá, ìðïñåßôå
íá ìáèáßíåôå ôç èåñìïêñáóßá ôïõ
èáëÜìïõ áíÜ ðÜóá óôéãìÞ ðéÝæïíôáò ãéá
Þ
5 äåõôåñüëåðôá ôá ðëÞêôñá
ôïõ
èáëÜìïõ ðïõ èÝëåôå. Ç èåñìïêñáóßá ôïõ
èáëÜìïõ èá áíáâïóâÞíåé.
Óýóôáóç: Ðñïôåéíüìåíç èåñìïêñáóßá
ôïõ èáëÜìïõ øýîçò êáé ôïõ èáëÜìïõ
êáôÜøõîçò
ãéá Þäç êáôåøõãìÝíá
ôñüöéìá. Óå ðåñßðôùóç ðïõ èÝëåôå íá
êáôáøýîåôå, ç ðñïôåéíüìåíç èåñìïêñáóßá
.
åßíáé
Ìçí îå÷íÜôå üôé ç èåñìïêñáóßá ôïõ
åóùôåñéêïý åîáñôÜôáé áðü ôç èåñìïêñáóßá
ðåñéâÜëëïíôïò, ôç èÝóç êáé ôç óõ÷íüôçôá
áíïßãìáôïò.
2.4 Ëåéôïõñãßåò øõãåßïõ.
Ëåéôïõñãßá ãñÞãïñçò øýîçò: ÁõôÞ ç
ëåéôïõñãßá åíåñãïðïéåß ôï øõãåßï, ìå ôçí ðéï
êñýá èåñìïêñáóßá, ãéá 6 þñåò. ÓõíéóôÜôáé
ç åíåñãïðïßçóÞ ôçò ìüëéò åéóÜãåôå óôï
øõãåßï ìåãÜëç ðïóüôçôá ôñïößìùí. Ãéá
åíåñãïðïßçóç êáé áðåíåñãïðïßçóç: ÐéÝóôå
(2.4.1).
Ëåéôïõñãßá äéáêïðþí: Ç ëåéôïõñãßá
äéáêïðþí åßíáé ðïëý ÷ñÞóéìç üôáí äåí
ðñüêåéôáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï øõãåßï
ãéá ìåãÜëï äéÜóôçìá, áëëÜ èÝëåôå íá
äéáôçñÞóåôå ôñüöéìá óôçí êáôÜøõîç.
Ìå áõôÞ ôç ëåéôïõñãßá, ôï øõãåßï óáò èá
äéáôçñÞóåé ðïëý ÷áìçëÞ êáôáíÜëùóç
÷ùñßò äçìéïõñãßá ïóìþí óôï åóùôåñéêü.
Ðñïåéäïðïßçóç: Ãéá íá ãßíåé áõôü, ç ðüñôá
ôïõ øõãåßïõ ðñÝðåé íá åßíáé êëåéóôÞ.
Ãéá åíåñãïðïßçóç êáé áðåíåñãïðïßçóç:
,
ÐéÝóôå ôá ðëÞêôñá
ìÝ÷ñé íá
åìöáíéóôåß óôçí ïèüíç (2.4.2). Ãéá
áðåíåñãïðïßçóç, åðáíáëÜâåôå ôç
äéáäéêáóßá.
53
Óå êÜðïéá ìïíôÝëá ìðïñåßôå íá óâÞóåôå
,
ôïí èÜëáìï øýîçò. ÐéÝóôå ôá ðëÞêôñá
(2.4.3), ìÝ÷ñé íá ìçí åìöáíßæåôáé êáíÝíá
øçößï.
2.5 Ëåéôïõñãßåò êáôÜøõîçò.
Ëåéôïõñãßá ãñÞãïñçò øýîçò: ÁõôÞ ç
ëåéôïõñãßá åíåñãïðïéåß ôçí êáôÜøõîç, ìå
ôçí ðéï êñýá èåñìïêñáóßá, ãéá 52 þñåò.
ÓõíéóôÜôáé ç åíåñãïðïßçóÞ ôçò 24 þñåò
ðñéí åéóÜãåôå óôçí êáôÜøõîç ìåãÜëç
ðïóüôçôá ôñïöþí.
Ãéá åíåñãïðïßçóç êáé áðåíåñãïðïßçóç:
(2.5.1).
ÐéÝóôå
Óýíäåóç/áðïóýíäåóç ôçò êáôÜøõîçò:
,
ÐéÝóôå ôá ðëÞêôñá
(2.5.2), ìÝ÷ñé íá
ìçí åìöáíßæåôáé ç èåñìïêñáóßá óôçí ïèüíç.
Ìüëéò óâÞóåôå ôçí êáôÜøõîç, èá óâÞóåé êáé
ï èÜëáìïò øýîçò.
2.6 Ïäçãßåò ÷ñÞóçò:
Ôï ößëôñï äéáôçñåß ôéò éäéüôçôÝò ôïõ ãéá
ðåñéïñéóìÝíï äéÜóôçìá 6 ìçíþí. Áöïý
ðåñÜóåé áõôü ôï äéÜóôçìá óõíéóôÜôáé ç
áíôéêáôÜóôáóÞ ôïõ ìå Ýíá êáéíïýñéï. Ç
èÝóç ôïõ ðïéêßëëåé áíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï.
3
3.6 S.P.A. salus per aquam (ðñïáéñåôéêü)
Ôï øõãåßï óáò ìðïñåß íá åíóùìáôþóåé
ôï åîÜñôçìá S.P.A. ðïõ ÷ñçóéìåýåé ãéá
íá äéáôçñåßôáé Ýíá óôáèåñü åðßðåäï
õãñáóßáò óôï èÜëáìï ëá÷áíéêþí êáé Ýôóé íá
áðïöåýãåôáé ç îÞñáíóç ôùí ôñïößìùí.
Âñßóêåôáé óôï ìïíùôéêü áñìü ôïõ
óõñôáñéïý ëá÷áíéêþí (3.6.1). Áðïôåëåßôáé
áðü Ýíá íôåðüæéôï ìå Ýíá êýðåëëï Ýê÷õóçò
êáé óôÜèìç Ýíäåéîçò ðëÞñùóçò. ¼ôáí ôï
S.P.A. ÷ñåéÜæåôáé íåñü ç óôÜèìç èá êáôÝâåé
ìÝ÷ñé íá åîáöáíéóôåß. ÂãÜëôå ôï êýðåëëï
(3.6.2) êáé ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï ãéá íá
ãåìßóåôå ôï íôåðüæéôï (3.6.3).
ÓõíéóôÜôáé ç áíôéêáôÜóôáóç ôïõ ößëôñïõ
êÜèå 2 ÷ñüíéá (3.6.4).
4
5
55
6
ÐåñéâÜëëïí
56
0
1
2
57
3
58
4
5
59
6
60
Manual d’instruccions
Molt important: llegeix íntegrament aquest manual abans d’utilitzar el teu frigorífic.
Aquest manual està dissenyat de manera que els textos estiguin relacionats amb els dibuixos
corresponents.
0
1
2
Ús
(2.5.1).
• No consumeixis gelats o aliments molt
freds, ja que poden produir cremades a la
boca.
3
Manteniment i
neteja
3.1 Neteja interior. Quan netegis l’interior, utilitza
una esponja o una baieta amarada d’aigua
amb bicarbonat per evitar que es generin
olors. No utilitzis en cap cas màquines de
neteja de vapor, dissolvents o detergents
abrasius.
3.2 Neteja exterior. No utilitzis màquines de
neteja de vapor per netejar les pantalles.
És recomanable netejar la reixeta de la part
del davant de la base de l’aparell un cop a
l’any amb una aspiradora.
62
3.5 Canvi de filtre de carboni. El frigorífic pot
incorporar un filtre de carboni que absorbeix
les olors estranyes de certs aliments i reté els
microorganismes (fongs i bacteris) de l’aire
en circulació.
No mullis el filtre, ja que en perdrà totes les
propietats.
3.6 S.P.A. salus per aquam (opcional)
El teu frigorífic pot incorporar l’accessori
S.P.A., que serveix per mantenir un nivell
constant d’humitat al recinte portaverdures i,
així, evitar que es ressequin els aliments.
Està situat a la junta de separació del calaix
portaverdures (3.6.1). Està format per un
dipòsit amb un recipient abocador i un
nivell indicatiu d’emplenatge. Quan l’S.P.A.
necessiti aigua, el nivell baixarà fins que
quedi ocult. Treu el recipient (3.6.2) i utilitza’l
per omplir el dipòsit (3.6.3).
Es recomana canviar el filtre cada 2 anys
(3.6.4).
4
5
• No utilitzis aparells elèctrics a l’interior del
frigorífic, tret que siguin del tipus recomanat pel
fabricant.
• No usis dispositius mecànics o altres mitjans
diferents dels recomanats pel fabricant per
accelerar el procés de descongelació.
• Aquest aparell no està destinat perquè l’utilitzin
persones (incloent-hi nens) amb les capacitats
físiques, sensorials o mentals reduïdes o sense
experiència o coneixement, excepte amb
supervisió o després de rebre instruccions
relatives a l’ús de l’aparell d’una persona
responsable de la seva seguretat. Caldrà que
se supervisi l’ús de l’aparell per part dels nens
per evitar que hi juguin.
• Si el cable d’alimentació està danyat, ha de ser
substituït pel fabricant, pel seu servei postvenda
o per personal similar qualificat amb la finalitat
d’evitar situacions perilloses.
6
64
g a l e g o
0
Identifica o modelo do teu frigorífico (“a”,
“b”) comparando o panel de mandos coas
ilustracións.
1
Recomendación: Temperatura aconsellada
do recinto refrixerador
e do recinto
para alimentos xa
conxelador
conxelados. No caso de que queiras
conxelar, a temperatura recomendada é
.
2
Uso
2.1 Acendido do frigorífico. Pulsa as teclas
ou
ata que visualices un díxito no display
(2.1.1).
3
3.1 Limpeza interior. Ó limpa-lo interior, utiliza
unha esponxa ou baeta empapada en auga
con bicarbonato ó limpa-lo interior para
evita-la formación de olores. En ningún
caso, utilices máquinas de limpeza a vapor,
disolventes ou deterxentes abrasivos.
3.2 Limpeza exterior. Non uses máquinas
de limpeza a vapor para a limpeza das
pantallas.
É recomendable limpa-la reixa dianteira
da base do aparato unha vez ó ano cunha
aspiradora.
66
4
Diagnósticos
5
4.1 Porta aberta. Se mante-la porta aberta
máis de 2 minutos, soará unha alarma e
apagarase a luz do refrixerador. A alarma
desconéctase ó pecha-la porta.
• Non utilices aparatos eléctricos no interior
do frigorífico, a non ser que sexan do tipo
recomendado polo fabricante.
• Se a temperatura do conxelador é
anormalmente alta, aparecerá unha alarma
luminosa (4.2.1) e activarase, á súa vez, un
sinal acústico intermitente. Pulsa
para desactiva-lo sinal acústico de forma
manual (4.2.2).
• Cando conécte-lo aparato por primeira
vez, a alarma luminosa estará activada,
pero non soará a alarma.
4.3 Corte de subministración eléctrica
Abre as portas do frigorífico o menos posible.
Cando volva a corrente, comproba se os
alimentos almacenados se desconxelaron.
4.4 Ruídos normais no frigorífico
O teu frigorífico pode emitir unha serie
de ruídos que son normais durante o seu
funcionamento e polos que non te debes
preocupar.
• O gas refrixerante pode producir un
burbullo ó circular polos circuítos.
• O compresor pode producir zunidos e/ou
un lixeiro batedoiro, sobre todo cando se
pon en marcha.
• As dilatacións ou contraccións dos
materiais utilizados poden producir estalos
ou ruxidos.
• O aire que moven os ventiladores do
conxelador e da base do frigorífico pode
xerar un pequeno ruído de fondo.
Non manipúle-lo frigorífico para
intentar reparalo. Contacta co servizo de
asistencia técnica.
6
68
e u s k a r a
Erabilera-eskuliburua
Oso garrantzitsua: Gailua erabili aurretik irakurri arretaz eskuliburu hau.
Eskuliburuko testu bakoitza dagokion irudiarekin lotuta dago.
0
botoiak sakatu. Ondoren gauza bera
(2.3.1).
egin hozkailuarekin
Identifikazioa
Identifikatu zure gailua (“a”, “b”). Horretarako,
alderatu aginte-panela marrazkiekin.
1
1.1 Bilgarria kendu. Gailua babesten duten
elementu guztiak kendu.
1.2 Kokapena. Gailua bero-iturrietatik urrun
eta eguzki-izpietatik babestuta kokatu
kontsumoa murrizteko.
Ez jarri gailua kanpoaldean edota bustitzeko
arriskua dagoen lekuan.
Tenperatura aukeratu ondoren, edukiontzi
bakoitzaren benetako tenperatura ezagutu
dezakezu. Horretarako sakatu edukiontziaren
edo
botoiak 5 segundo.
Edukiontziaren tenperaturak dir-dir egingo
du.
Gomendioak: Hozkailua
gradutan
egotea gomendatzen da, izozkailua aldiz
gradutan (aurretik izoztuta dauden
jakiak gordetzeko). Jakiak izoztu nahi badira,
gradutara
izozkailuaren tenperatura
jaistea gomendatzen da.
Kontuan hartu barnealdeko tenperatura
hainbat faktoreen araberakoa dela: girotenperatura, kokapena eta hozkailua
irekitzeko maiztasuna.
2.4 Hozkailuaren funtzioak.
Era berean, egiaztatu erretiluak behar bezala
kokatuta daudela. Edukiontziak bereiz jarri
bibrazioak saihesteko.
1.3 Sare elektrikora konektatu. Konektatu
aurretik, gailua bertikalean eduki gutxienez
2 orduz. Ezaugarrien plakan agertzen diren
datuak egiaztatu (220-240 V lur-hargunea)
(1.3.1, 1.3.2).
Ez erabili egokitzaile edo luzagarririk.
Ez utzi kableak motorra ukitu dezan edota
haren azpian geratzea.
Azkar hozteko funtzioa: Funtzio honi esker,
hozkailuaren tenperaturarik hotzena 6 orduz
mantendu daiteke. Hozkailuan elikagai asko
sartzen denean aktibatzea gomendatzen da.
Aktibatu eta desaktibatzeko: Sakatu
(2.4.1).
“Oporrak” funtzioa: “Oporrak” funtzioa oso
egokia da hozkailua denbora luzez erabili ez
baina izozkailuko elikagaiak mantendu nahi
badituzu. Funtzio honi esker, zure gailuak
oso gutxi kontsumituko du eta ez da usainik
egongo.
Oharra: Gailuaren atea itxita egon behar da.
2
Erabilera
edo
2.1 Gailua nola piztu. Sakatu
botoiak display-ean digitu bat ikusten duzun
arte ( 2.1.1).
2.2 Edukiontzia aukeratu. Hozkailu
konbinatuetako edukiontzietan, hozkailua
; eta izozkailua
; independenteak
dira.
2.3 Tenperatura aukeratu. Lehenik izozkailuaren
,
Aktibatu eta desaktibatzeko: Sakatu
botoiak display-ean ikurra ikusi arte
(2.4.2). Funtzioa desaktibatzeko errepikatu
aurreko pausuak.
Modelo batzuetan hozkailua soilik itzali
,
daiteke. Sakatu
(2.4.3) botoiak
digiturik agertzen ez den arte.
2.5 Hozkailuaren funtzioak.
Azkar hozteko funtzioa: Funtzio honi esker,
izozkailuaren tenperaturarik hotzena 52 orduz
mantendu daiteke. Funtzioa izozkailuan
69
e u s k a r a
elikagai asko sartu baino 24 ordu lehenago
aktibatzea gomendatzen da.
Aktibatu eta desaktibatzeko: Sakatu
(2.5.1).
Izozkailua konektatu/deskonektatu:
,
(2.5.2) botoiak displaySakatu
ean tenperaturarik ikusten ez duzun arte.
Izozkailua itzaltzen denean hozkailua ere
itzaliko da.
2.6 Erabilera-gomendioak.
• Ez ireki atea behar baino denbora gehiago
eta ez sartu elikagai berorik gailuan.
Horrela, zure gailua eraginkorragoa izango
da eta energia gehiago kontsumitzea
saihestuko duzu.
• Zure gailua NO FROST bada, ez buxatu
aireztapeneko sareta eta utzi tarte bat
elikagaien artean airea horien artea pasa
dadin.
• Ez sartu edari gasdunik edota likidoa
duten beirazko botilarik izozkailuan lehertu
daitezke eta.
• Sartu elikagaiak edukiontzi hermetikoetan;
horrela ez dira lehortuko.
• Ez jan oso hotz dagoen izozki edota
elikagairik, erredurak eragin ditzakete.
3
Mantenua eta
garbiketa
3.1 Barnealdearen garbiketa. Barnealdea
garbitzeko erabili urez eta bikarbonatoz
bustitako belaki edota zapia. Horrela, usain
txarrak saihestuko dituzu. Ez erabili inoiz
lurrunezko garbiketarako makinarik ezta
disolbagarri edota garbigarri urratzailerik ere.
3.2 Kanpoaldearen garbiketa. Ez erabili
lurrunezko garbiketarako makinarik pantailak
garbitzeko.
Urtean behin, atzealdeko sareta xurgatzaile
batekin garbitzea gomendatzen da.
3.3 Osagarrien garbiketa. Osagarriak ezin dira
ontzi-garbigailuan sartu. Eskuz garbitu belaki
edota zapi batekin.
70
3.4 Lanpara aldatu. Lanpara erretzen bada:
Gailua itzali. Kendu lanpararen estalkia
erlaitza sakatuz (3.4.1, 3.4.3) eta atera
hondatutako lanpara (3.4.2,3.4.4). Hari
berbera duen (E14, 220-240V, 15/25W)
edota luminaria argibideek zehazten duten
beste lanpara bat ipini.
3.5 Karbono-iragazkia aldatu. Gailuak
karbono-iragazki bat izan dezake hainbat
elikagaien usain txarrak xurgatzen dituena.
Gainera, iragazkiak zirkulazioan dagoen
airearen mikroorganismoak (onddoak eta
bakteriak) atxikitzen ditu.
Iragazkiak gehienez ere 6 hilabetez
mantentzen ditu bere ezaugarri guztiak.
Denbora hori igarotzean iragazkia aldatzea
gomendatzen da. Iragazkia leku ezberdinetan
egon daiteke, hozkailuaren arabera.
Iragazkia aktibatzeko: Sakatu erlaitza eta
kendu estalkia (3.5.1, 3.5.3). Iragazkia eta
tapa banandu (3.5.2,3.5.4) eta kendu zigiluak
(3.5.5).
Sakatu BIOFILTER bisorea hots txiki bat
entzun arte (3.5.6). Segundo gutxitan
iraupen-eskala koloreztatu egingo da. Jarri
iragazkia berriz ere bere lekuan.
Ez utzi erabilitako iragazkiak eta
ordezkoak umeen eskura. Kopuru handia
ahoratzea arriskutsua izan daiteke.
Ez busti iragazkia, bere ezaugarri guztiak
galtzen baititu.
3.6 S.P.A. salus per aquam (aukerakoa)
Zure hozkailuak S.P.A osagarria izan dezake.
Osagarri honi esker, barazkiak gordetzeko
edukiontziaren hezetasuna mantentzen da
eta hortaz, elikagaiak ez dira lehortzen.
Osagarria barazkiak gordetzeko
edukiontziaren junturan kokatzen da (3.6.1).
Ontzi isurle bat dauka baita bete-maila
adierazteko marra ere. S.P.Ak ura behar
duenean marra jaitsi egingo da, desagertu
arte. Atera ontzia (3.6.2) eta erabili andela
betetzeko (3.6.3).
Iragazkia 2 urtean behin aldatzea
gomendatzen da (3.6.4).
e u s k a r a
4
Diagnostikoak
4.1 Atea irekita dago. Atea 2 minutu baino
gehiago irekita badaukazu alarma bat
entzungo duzu eta hozkailuaren argia
itzali egingo da. Alarma atea ixterakoan
deskonektatuko da.
4.2 Izozkailuan ez du behar bezain hotz
egiten
• Izozkailuaren tenperatura behar baino
altuagoa bada alarma argitsu bat (4.2.1)
azalduko da. Era berean, aldizkako
hots-seinale bat ere aktibatuko da.
hots-seinalea eskuz
Sakatu
desaktibatzeko ( 4.2.2).
• Gailua aurreneko aldiz konektatzerakoan
alarma argitsua aktibatuta egongo da
baina ez hots-alarma.
4.3 Elektrizitatea mozten bada
Ahalik eta gutxien ireki gailuaren ateak.
Elektrizitatea berreskuratzean egiaztatu
gordetako elikagaiak desizoztu diren ala ez.
5
Segurtasuna
• Aireztapeneko saretak garbi eduki.
• Ez kaltetu hozte-zirkuitua.
• Ez sartu gailu elektrikorik. Soilik sartu ahal
izango dira fabrikatzaileak gomendatutako
gailuak.
• Ez erabili izotza kentzeko prozesua azkartzeko
gailu mekanikorik edota bestelako baliabiderik.
Fabrikatzaileak gomendatutakoak soilik erabili.
• Gailu hau ezin dute ezintasunen bat (fisikoa,
zentzumenekoa edota burukoa) duten
pertsonek erabili (haurrak barne) ezta
eskarmenturik edota ezagutzarik ez dutenek ere
haien segurtasunaren ardura duen norbaitek
gailua erabiltzeko argibiderik eman ez badio
edota horrek erabilera gainbegiratzen ez badu.
Umeak gainbegiratu beharko dira gailuarekin
jolastea saihesteko.
• Kaltetutako elikatze-kableak fabrikatzaileak,
salmenta ondoko zerbitzuak edota
kualifikatutako teknikari batek ordezkatuko ditu
arriskuak saihesteko.
4.4 Gailuaren hots normalak
Gailuak normalak diren hots batzuk egin
ditzake, ez kezkatu.
• Gas-hoztaileak borbor egin dezake
zirkuituetan zehar dabilenean.
• Konpresoreak burrunba eta/edo kolpe
hotsa egin dezake, batez ere martxan
hasten denean.
• Erabilitako materialen dilatazioa edota
kontrakzioa dela eta karraskak edo kirrikak
entzun daitezke.
• Izozkailuko haizagailuek mugitzen duten
aireak hondo-zarata txikia sortu dezake.
Ez saiatu gailua konpontzen. Deitu
laguntza teknikoko zerbitzura.
6
Ingurumena
Gailu hau diseinatzerakoan ingurumenaren
zaintza kontuan hartu da.
Gailu honek ingurumena kaltetzen ez duen R600A
hoztailea erabiltzen du.
Zaindu ingurumena. Behar duzun funtzioa
aktibatzerakoan edukiontzi bakoitzean
gomendatutako tenperatura erabili gailua
eraginkortasunez erabiltzeko.
Itzali hozkailua edo “oporrak” funtzioa aktibatu
gailua epe luze batean erabili behar ez baduzu.
Horrela, kontsumoa murrizteaz gain energia ere
aurreztuko duzu.
Ez eduki ateak irekita behar baino denbora
gehiago, horrek energia asko gastatzen du.
Gailu elektriko eta elektronikoetatik
eratorritako hondakinen kudeaketa.
71
e u s k a r a
ikurrak esan nahi du gailua ez dela etxeko
hondakinak jasotzeko ohiko edukiontzietara bota
behar.
Hozkailua horrelako gailuak hartzeko zentro
batera eraman.
Etxe-tresnak birziklatzea osasunarentzat eta
ingurumenarentzat kaltegarriak diren ondorioak
saihesten ditu. Gainera, energia eta baliabideak
aurrezten dira.
72

advertisement

Related manuals

advertisement