00-00014711 5

00-00014711 5
LT
EN
RU
GSM SWITCH -GATE CONTROLLER
GSM RĖLĖ -AUTOMATINIŲ VARTŲ VALDIKLIS · GSM РЕЛЕ- КОНТРОЛЛЕР АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОРОТ
ESIM110
AC/DC
AC 230V
50 Hz/DC 24V
ESIM120
USB cable
Content:
3. Appendix..........................................................................11
4
EN
USB
GSM MODEM
LED1
LED2
MIC
GSM network 850/900/1800/1900 MHz modem
DEFAULT D1 D2
F1
AC/DC RELAY1 RELAY2 COM Z5 Z4 Z3 Z2 Z1
LED2
Fig. No 1
1.5 Connection Circuit
AC/DC
LED1
RELAY1
Z2
Z1
LED1 status
OFF
ON
LED2 status
OFF
ON
+
-
Z3
Gate controller
Fig. No 2
MANUAL ELDES ESIM110 V1.0
5
Language
Code
lithuanian
LT
english
EN
ESIM 110
russian
6
EN
ESIM 110
XXXX_
NR3:DEL
ESIM 110
XXXX_
2009.01.
01_14:15
MANUAL ELDES ESIM110 V1.0
7
ESIM 110
XXXX_GET
ALLNUMB
ERS
ESIM 110
XXXX_D:
ALL
8
ESIM 110
XXXX_
TIMER:10
EN
ESIM 110
XXXX_
INFO:01.
10
ESIM 110
XXXX_
INFO:0.2
ESIM 110
XXXX_
STATUS
MANUAL ELDES ESIM110 V1.0
9
ESIM 110
XXXX_Z2:
OpenGate
ESIM 110
XXXX_Z2:
ON
ESIM 110
XXXX_Z2:
OFF
E. g. XXXX_Z2:OFF or XXXX_doors:OFF
10
ESIM 110
XXXX_
T3:300000
EN
3. Appendix
3.1 Restoring Default Parameters
To restore default parameters:
1.
2.
3.
4.
5.
ESIM 110
ESIM 110
1111 conn
ect:profil
e1
ESIM 110
1111 conn
ect:timeo
ut:25
XXXX_setgprs:type:client
MANUAL ELDES ESIM110 V1.0
11
ESIM 110
1111 stop
XXXX_stop
ESIM 110
1111 setg
prs:type:
client
ESIM 110
1111 conn
ect:profil
e1
ESIM 110
1111 conn
ect:timeo
ut:25
XXXX_setgprs:type:server
12
ESIM 110
XXXX_stop
3.3.3. Standart GPRS parameters.
Settings
Parameters
Default
Description
Mode*
type
client / server
client
-
profile
Code name
profile1
Both
ip
IP or DNS address
config.eldes.lt
Client
port
xxxx
5555
Client
dns1
IP address
84.32.3.34
Client
dns2
IP address
84.32.134.1
Client
lport
xxxx
5000
xx
20
protocol
TCP
Both
apn
-
-
Both
user
-
-
Both
password
-
-
Both
ESIM 110
0001 setg
prs:type:
server
MANUAL ELDES ESIM110 V1.0
13
ESIM 110
0001 conn
ect:timeo
ut:25
•
•
•
•
System does not send any SMS messages
•
•
•
•
14
EN
MANUAL ELDES ESIM110 V1.0
15
Vartotojo vadovas v1.0
Saugos informacija
Kad užtikrinti jūsų ir aplinkinių saugumą prašome perskaityti šias taisykles, bei laikytis visų vartotojo vadove esančių montavimo instrukcijų ir nurodymų:
•
•
•
•
•
•
•
GSM RĖLĖ -Automatinių vartų valdiklis ESIM110 (toliau – sistema) turi įmontuotą radijo siųstuvą,
veikiantį GSM 850/900/1800/1900 MHz tinkluose
Nenaudokite sistemos ten, kur ji gali sukelti trikdžius ar pavojų.
Nemontuokite sistemos prie medicininės aparatūros ar prietaisų, jei jie to reikalauja.
Nenaudokite sistemos sprogiose vietose.
Sistema nėra atspari drėgmei, cheminei aplinkai, bei mechaniniams poveikiams.
Neremontuokite sistemos patys.
Sistemos ženklinimo lipdukas yra apatinėje įrenginio pusėje.
Sistema ESIM110 yra ribotos prieigos zonos įrenginys. Sistemą montuoti ir remontuoti gali tik asmuo turintis žinių apie bendruosius saugos reikalavimus ir pakankamą tam darbui kvalifikaciją.
Prieš pradedant montavimo ar derinimo darbus privaloma atjungti įrenginio maitinimą. Draudžiama liesti įrenginį ar atlikti
derinimo darbus žaibuojant.
Sistema turi būti maitinama iš 10-24V 50Hz ~200mA kintamos srovės arba 10-24V
200mA nuolatinės srovės maitinimo
šaltinio, kuris privalo tenkinti LST EN 60950-1 standarto reikalavimus ir būti arti įrenginio bei lengvai pasiekiamas. Jungiant
prie maitinimo gnybtų polių sukeitimas neturi reikšmės.
Kiekvienas prie sistemos ESIM110 prijungtas susietasis įrenginys (kompiuteris, jutikliai, rėlės ir pan.) privalo tenkinti LST
EN 60950-1 standarto reikalavimus.
Sistemos išorinis maitinimo šaltinis turi būti prijungtas tik prie kintamosios srovės tinklo, instaliavimo patalpoje, turinčio visiškai grandinę
nutraukiančią automatinę apsaugą. Automatinė apsauga turi suveikti
nuo trumpojo jungimo ar viršsrovių ir turėti dvipolį atjungimo įtaisą,
kuris nutraukia grandinę. Tarp nutrauktos grandinės kontaktų turi būti
ne mažesnis kaip 3mm tarpelis, o atjungimo srovė 5A.
AC/DC
AC 230V
50 Hz/DC 24V
ESIM120
USB cable
Saugiklio F1 modelis MINISMDC050F 0.5A. Perdegusio saugiklio negalima keisti savarankiškai ir naudoti kitokį tipą nei nustatyta
gamintojo.
Įrenginio pilnas išjungimas atliekamas išjungus išorinį elektros maitinimo šaltinio dvipolį atjungimo įtaisą arba kitą susietąjį
įrenginį iš kurio maitinama sistema ESIM110.
Jei parametrų nustatymui yra naudojamas I saugumo klasės kompiuteris, jis privalo būti įžemintas.
Pagal WEEE direktyvą, perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais ženklas reiškia, kad nebetinkamą naudoti gaminį Europos Sąjungoje reikia
atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių.
Copyright © “ELDES UAB”, 2009. Visos teisės saugomos
Draudžiama kopijuoti, kaupti ar perduoti tretiesiems asmenims, šiame dokumente esančią informaciją, ar bet kokią dokumento dalį be išankstinio
raštiško “ELDES UAB” sutikimo. “ELDES UAB” pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo tobulinti ar keisti bet kuriuos dokumente paminėtus gaminius,
taip pat patį dokumentą. Šiuo “ELDES UAB” deklaruoja, kad šis GSM relė - automatinių vartų valdiklis ESIM110 atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EC Direktyvos nuostatas. Jos atitikties deklaraciją galima rasti šiame tinklalapyje: www.eldes.lt
Atsakomybės ribojimas
Pirkėjas sutinka, kad sistema sumažina vagystės ar kitą riziką, tačiau tai nėra draudimas ar garantija, kad paminėti veiksniai neįvyks, bei nebus
asmenų sužeidimų, ar turto praradimo, ar sunaikinimo atvejų.
“ELDES UAB” neprisiima jokios atsakomybės už
tiesioginę ar netiesioginę žalą ar nuostolius, taip
pat negautas pajamas, naudojantis sistema.
“ELDES UAB” atsakomybė, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, neviršija produkto įsigijimo
kainos.
Korinio ryšio paslaugas teikiantys GSM operatoriai nėra susiję su “ELDES UAB” bendrove. Todėl
bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už tinklo
paslaugas, jo aprėptį bei funkcionavimą.
Garantinis laikotarpis
“ELDES UAB” suteikia įsigytam produktui
24mėn. garantiją.
Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo produkto pardavimo pirmam galutiniam
vartotojui datos. Garantija taikoma tik jei sistema
buvo naudota pagal paskirtį, laikantis visų vartotojo vadovo instrukcijų, bei techninėje specifikacijoje
nustatytų sąlygų ir maksimalių leistinų reikšmių.
Pardavimo data laikoma čekio, sąskaitos ar kito
pardavimo dokumento data.
Garantija netaikoma jei sistema buvo paveikta
mechaniškai, cheminių medžiagų, drėgmės, korozijos, skysčių, ekstremalių aplinkos veiksnių ar kitokių force majeure aplinkybių.
Turinys
1. Bendroji informacija........................................................18
1.1 Paskirtis................................................................................................................. 18
1.2 Veikimo aprašymas........................................................................................... 18
1.3 Techninė specifikacija...................................................................................... 18
1.4 Kontaktų ir LED indikatorių paskirtis.......................................................... 19
1.5 Pajungimo schema........................................................................................... 19
1.6 Sistemos instaliavimas..................................................................................... 19
2. Sistemos paruošimas darbui ir
pagrindinės valdymo komandos...................................20
2.1 Įrenginio kalbos pasirinkimas bei
SMS centro numerio patikrinimas.............................................................. 20
2.2 Administratoriaus slaptažodis ir jo keitimas............................................ 20
2.3 Administratoriaus numeriai........................................................................... 21
2.3.1 Administratoriaus numerių užprogramavimas arba keitimas....... 21
2.3.2 Administratoriaus numerių užklausa...................................................... 21
2.3.3 Administratoriaus numerių trynimas..................................................... 21
2.4 Laiko ir datos nustatymas............................................................................... 21
2.5 Vartotojų numeriai........................................................................................... 21
2.5.1 Vartotojų numerių užprogramavimas.................................................... 22
2.5.2 Vartotojų numerių užklausa....................................................................... 22
2.5.3 Vartotojų numerių trynimas .................................................................... 22
2.6 Išėjimo impulso trukmės konfigūravimas................................................ 22
2.7 Informacinės SMS žinutės INFO................................................................... 22
2.8 Valdymas iš bet kurio telefono numerio.................................................. 23
2.9 Įėjimų būsenos statusas.................................................................................. 23
2.10 Įėjimų pavadinimų keitimas........................................................................ 23
2.11 Įėjimo įjungimas/išjungimas...................................................................... 24
2.12 Įėjimų impulso trukmės konfigūravimas .............................................. 24
3. Priedas..............................................................................25
Pakuotės sudėtis:
3.1 Gamyklinių parametrų atstatymas............................................................. 25
3.2 „ELDES Configuration Tool“ programinė įranga..................................... 25
3.3 ESIM110 valdymas per GPRS......................................................................... 25
3.3.1 Kaip prisijungti prie ESIM110
per www.eldes.lt interneto svetainę........................................................ 25
3.3.2 Kaip prisijungti tiesiogiai
prie ESIM110 naudojantis interneto naršykle................................... 26
3.3.3. GPRS parametrai.
Komandinių SMS žinučių sudarymo pavyzdžiai............................. 27
3.4 Techninė pagalba........................................................................................... 28
1. Sistema ESIM110............................................. ......1vnt
2. ESIM110 vartotojo vadovas................................1vnt
3. GSM antena.................................... .........................1vnt
Apie vartotojo vadovą. Greitas
startas.
Šis dokumentas aprašo GSM relė - automatinių
vartų valdiklį ESIM110, jo veikimą, bei instaliavimą.
Prieš pradedant naudotis sistema būtina perskaityti vartotojo vadovą. Pirmame ir antrame skyriuje aprašyta informacija reikalinga greitam startui.
Trečiame ir ketvirtame – apie sistemos papildomas
galimybes.
1. Bendroji informacija
1.1 Paskirtis
ESIM110 – tai mikroprocesorinis prietaisas, skirtas valdyti vartų automatiką, kelio užtvarus arba įjungti elektrinį prietaisą nuotoliniu būdu per GSM tinklą.
Sistemos pritaikymo pavyzdžiai:
• Automatinių užtvarų (šlagbaumų) valdymas daugiabučių namų ar įstaigų kiemuose
• Nuosavo namo vartų atidarymui
• Vieno elektrinio prietaiso įjungimas nustatytam laiko tarpui.
PVZ. akvariumo apšvietimui, siurblio įjungimui, laistymui, patalpų šildymo valdymui ir pan.
• Apsaugos sistemos įjungimui
• Bet kokiam elektriniam prietaisui įjungti, kuris valdomas ON/OFF pagalba.
• Perkrauti pakibusią sistemą, pvz. Kompiuterinį tinklą ar serverį.
• Informavimas apie apie gedimą vartų ar kituose automatikos įrenginiuose.
1.2 Veikimo aprašymas
Sistema ESIM110 veikia GSM tinkle. Vartai atidaromi ar bet koks kitas elektrinis prietaisas įjungiamas trumpuoju skambučiu iš
telefono, kuris nieko nekainuoja. Skambutis yra atmetamas automatiškai.
Paskambinus sistemos telefono numeriu yra patikrinama ar skambinantysis įrašytas į duomenų bazę, Jei taip – tai įjungiama nustatytam laiko tarpui rėlė. Jei į apsaugos sistemą bandytų prisiskambinti svetimas telefono numeris, ar būtų priimta SMS žinutė su
klaidingu slaptažodžiu – sistema tai ignoruotų.
Sistemą gali konfigūruoti užprogramuoti administratoriai per SMS, USB arba Internetą. Jie gali konfigūruoti rėlės suveikimo trukmę, įrašyti naujų vartotojų te­lefono numerius ar juos ištrinti. Nusiuntus užklausą, sistema SMS žinute praneša ryšio kokybę, bei
laisvos atminties kiekį.
Prijungus atidarytų vartų sensorių ar jungiklį administratoriai gali gauti SMS žinutę apie per nustatytą laiką neužsidariusius vartus.
Pvz įvykus vartų įrangos gedimui, jei nenusileido vartai ar kelio užtvaras per jam nustatytą laiką.
1.3 Techninė specifikacija
Elektrinės, mechaninės ir kitos charakteristikos
Maitinimo įtampa
Naudojama srovė budinčiame režime
GSM modemo dažnis
Išėjimų skaičius
Išėjimo tipas
„Žemo“ lygio (minusinių) įėjimų skaičius
„Aukšto“ lygio (pliusinių) įėjimų skaičius
„Žemo“ lygio (minusinio) įėjimo leistinos reikšmės
Aukšto“ lygio (pliusinio) įėjimo leistinos reikšmės
Relinio išėjimo maksimalios komutuojamos reikšmės
Matmenys
Darbinis temperatūrų diapazonas
Administratorių skaičius
Vartotojų skaičius
18
10-24V 50Hz ~ 200mA max / 10-24V
ne daugiau 50mA
850/900/1800/1900 MHz
1
NO (rėlinis)
2
1
Įtampa: 0... 16V; srovė: -0.8... -0.4mA
Įtampa: 5... 50V; srovė: 0.17.... 1.7mA
24V
1A / 24V 50Hz ~0.5A
70x85x57mm
-20…+55oC (-30...+55oC su apribojimais)
5
500
200mA max
LT
1.4 Kontaktų ir LED indikatorių paskirtis
Pagrindinių mazgų trumpas paaiškinimas
USB
GSM MODEM
Mini USB jungtis
Saugiklis
Kontaktų paskirtis
LED1
LED2
MIC
GSM tinklo 900/1800MHz modemas
SIM kortelė
Šviesos diodų indikatorius
Gamyklos parametrų atstatymo kontaktai D1 ir D2
GSM antenos SMA tipo jungtis
SIM CARD
LED
DEFAULT
ANT
USB
F1
Žymėjimas
AC/DC
RELAY
RELAY
COM
Z3
Z2
Z1
DEFAULT D1 D2
F1
Paaiškinimas
Maitinimo šaltinio kontaktai
Rėlės galvaniškai atrištas „sausas“ kontaktas. Normaliai atviras (NO)
Rėlės galvaniškai atrištas „sausas“ kontaktas. Normaliai atviras (NO)
Bendras kontaktas
„žemo“ lygio įėjimas Z3
„aukšto“ lygio įėjimas Z2
„žemo“ lygio įėjimas Z1
LED indikatorių paskirtis
AC/DC RELAY1 RELAY2 COM Z5 Z4 Z3 Z2 Z1
LED2
Pav. 1
1.5 Pajungimo schema
AC/DC
LED1
Z3
Z2
Z1
+
-
Maitinimo
šaltinis
Vartų valdiklis
SIM kortelės būsenos
indikatorius
Tinklo būsenos indikatorius
LED1 būsena
Nešviečia
Šviečia
nuolatos
LED2 būsena
Nešviečia
Reikšmė
Nėra ryšio
Mirksi 1 kartus į sekundę
Silpnas ryšys
Mirksi 3 kartą į sekundę
Vidutiniškas ryšys
Šviečia nuolatos
Puikus ryšys
Reikšmė
SIM kortelė dirba tvarkingai
SIM kortelės
klaida
PASTABA
Nors ir sistemos ESIM110 instaliacija yra nesudėtinga, tuo užsiimti rekomenduojame tik jei turite minimalias elektrotechnikos ar elektronikos žinias, kitaip galite sugadinti prietaisą.
Pav. 2
1.6 Sistemos instaliavimas
Sistemą instaliuoti galima tik metalinėje arba nedegioje plastikinėje dėžėje. Naudojant metalinę dėžę ir kaip maitinimo šaltinį žeminantį transformatorių - būtina dėžę įžeminti geltonai/žalios spalvos kabeliu. Žeminančio 230V transformatoriaus prijungimui naudokite 3x0,75 mm2 vienos gyslos dvigubos izoliacijos kabelį. Žeminančio transformatoriaus pirminė apvija turi būti prijungta per
0,5A saugiklį. 230V jungiamieji maitinimo laidai negali būti grupuojami su žemos įtampos laidų grupe. Maitinimo šaltinio ir išėjimo
kontaktų prijungimui naudoti vienos gyslos 2x0,75 mm2 kabelį. Įėjimų kontaktams sujungti naudokite 0,50 mm2 vienos gyslos kabelį.
1. Įdėkite SIM kortelę su nuimtu PIN kodo reikalavimu. (PIN kodo reikalavimą išjungsite įdėję SIM kortelę į mobilų telefoną ir
pasirinkę atitinkamą punktą.) Kortelėje neturi būti senų SMS žinučių. Prijunkite anteną (be antenos prietaiso jungti negalima).
2. Sujunkite grandinę pagal pav. Nr2 pavaizduotą schemą. Prie rėlės kontaktų junkite jūsų vartų automatikos įrenginio valdymo
kontaktus. Jau instaliuotose sistemose dažniausiai būna prijungtas mygtukas vartų atidarymui. Jūs galite rėlę jungti vietoj
mygtuko arba lygiagrečiai ant jo kontaktų.
3. Prie įėjimų Z1-Z3 prijungkite sensorių ar jungiklį, kuris įsijungia tik esant pakeltiems vartams. Prie Z1 ir Z3 jungiamas žemą lygio
signalas. Prie Z2 jungiamas aukšto lygio signalas. (Įėjimų prijungimas papildoma funkcija. Instaliuoti neprivaloma).
4. Sistema greičiau kaip per minutę turi startuoti. Indikatorius LED2 turi mirksėti arba nuolat šviesti, informuodamas apie prisiregistravimą
prie GSM tinklo
VARTOTOJO VADOVAS ELDES ESIM110 V1.0
19
2. Sistemos paruošimas darbui ir
pagrindinės valdymo komandos
!!! LABAI SVARBU !!!
Šiame vartotojo vadove apatinis brūkšnys _ visur reiškia tarpelį, t.y. rašant SMS žinutę vietoj šio brūkšnio turi būti daromas vieno
simbolio tarpelis. XXXX – reiškia slaptažodį. Žinutės pradžioje ir gale neturi būti jokio tarpelio.
Patogesniam ir greitesniam sistemos ESIM110 parametrų nustatymui galite naudoti kompiuterį, USB kabelį ir programinę įrangą
„ELDES Configuration Tool“. Plačiau skaitykite 3.2 skyriuje.
2.1 Įrenginio kalbos pasirinkimas bei SMS centro numerio patikrinimas
Kalbą, kuria su vartotoju bendraus įrenginys, galima išsirinkti tik tol, kol nepakeistas gamyklinis slaptažodis. Norėdami pakeisti kalbą
jau sukonfigūruotoje sistemoje atstatykite gamintojo parametrus kaip aprašyta 3.1 priede.
Iš savo mobilaus telefono į ESIM110 esančios SIM
kortelės abonentinį numerį nusiųskite SMS žinutę su
pageidaujamos kalbos kodu.
Pvz. Norėdami, nustatytį lietuvių kalbą siųskite
SMS žinutę : LT
Galimų
kalbų
lentelė
Kalba
Kodas
lietuvių
LT
anglų
EN
ESIM 110
rusų
RU
Maždaug po 30-60 sekundžių sulauksite SMS žinutės:
„Lietuvių kalba nustatyta.“ Jei gavote šią žinutę pereikite prie 2.2 punkto. Jei SMS žinutės negavote iš savo
mobilaus telefono paskambinkite į sistemą ESIM110 ir palaukite kol sistema nutrauks skambutį. Turi ateiti SMS žinutė: „Prašome
pakeisti gamyklinį slaptažodį.“ Jei nieko negavote, pakeiskite SMS centro numerį.
SMS centro numeris yra saugomas SIM kortelėje, todėl jei sistemos ESIM110 SIM kor telę prieš tai naudojote mobiliajame telefone
ir sėkmingai siuntėte SMS pranešimus, SMS centro numerio keisti nereikia. Dažniausiai SIM kortelės SMS centro numeris būna jau
įvestas operatoriaus.
SMS centro numerio keitimas daromas siunčiant SMS žinutę
XXXX_SMS_+37011111111
XXXX tai slaptažodis. Gamintojo suteiktas slaptažodis yra keturi nuliai 0000. Vietoj vienetų rašomas SMS centro numeris. Jei nežinote
SMS centro numerio, jo paklauskite mobilaus ryšio operatoriaus.
Pvz. 0000_SMS_+37069899992
Žinutes siųskite tuo abonentiniu numeriu, kurio SIM kortelė yra įdėta į sistemą. Jei viską suvedėte teisingai sistema atsiųs žinutę: SMS
centro numeris sėkmingai pakeistas į +37011111111
2.2 Administratoriaus slaptažodis ir jo keitimas
Visos siunčiamos komandos yra pradedamos slaptažodžiu, todėl prašome jį įsidėmėti. Gamintojo suteiktas slaptažodis yra keturi
nuliai 0000. Gamyklinį slaptažodį būtina pakeisti kitu. Norėdami pakeisti gamyklinį slaptažodį į sistemos ESIM110 numerį siųskite
SMS žinutę:
0000_PSW_XXXX
Norėdami pakeisti anksčiau sukurtą slaptažodį nauju siųskite tokią SMS žinutę:
YYYY_PSW_XXXX
XXXX bet koks vartotojo sukurtas keturženklis slaptažodis, išskyrus keturis nulius. Negalima naudoti taškų, dvitaškių bei tarpelių.
YYYY reiškia seną slaptažodį. Jei pamiršote slaptažodį, galite atstatyti gamintojo parametrus kaip aprašyta 3.1 priede.
20
LT
2.3 Administratoriaus numeriai
Sistema ESIM110 leidžia įrašyti iki penkių administratorių numerių, kurie galės konfigūruoti sistemą. Numeris NR1 yra privalomas
įrašyti, kiti nėra būtini. Visi numeriai rašomi su tarptautiniu šalies kodu. Pvz. Lietuvos tarptautinis kodas yra 370. Pliuso ženklo
rašyti nereikia. Negalima rašyti numerių be tarptautinio kodo pvz 8 612......
2.3.1 Administratoriaus numerių užprogramavimas arba keitimas
Į sistemą siųskite SMS žinutę su tekstu:
XXXX_NR1:37011111111_NR2:37011111111_NR3:37011111111_NR4:37011111111_NR5:37011111111
Vietoje vienetų rašomi administratorių numeriai.
Galima įrašyti nebūtinai 5 numerius iš karto. Galima įrašyti pvz. tik pirmą ir ketvirtą numerius. Šiuo atveju siųskite SMS žinutę:
XXXX_NR1:37011111111_NR4:37011111111
Arba atskirai po vieną numerį :
XXXX_NR3:37011111111
Numerių keitimas ar koregavimas vykdomi taip pat. Naujas numeris įrašomas vietoje buvusio, todėl senų numerių trinti nebūtina.
2.3.2 Administratoriaus numerių užklausa
Norėdami sužinoti kokie yra užprogramuoti administratoriaus numeriai – siųskite SMS žinutę:
XXXX_HELPNR
Gausite pranešimą su visais tuo metu suvestais numeriais.
2.3.3 Administratoriaus numerių trynimas
Norėdami ištrinti tam tikrą arba kelis administratoriaus numerius, siųskite SMS žinutę su norimais ištrinti
numeriais:
XXXX_NR2:DEL_NR3:DEL_NR4:DEL_NR5:DEL
ESIM 110
XXXX_
NR3:DEL
ESIM 110
XXXX_
2009.01.
01_14:15
Pvz. XXXX_NR3:DEL
Ištrinti NR1 sistema neleis. Jį galima tik redaguoti.
2.4 Laiko ir datos nustatymas
Kad sistema veiktų korektiškai, pvz.: nustatytu laiku siųstų informacinius pranešimus ir pan. Reikia
teisingai nustatyti datą ir laiką. Norėdami nustatyti datą ir laiką nusiųskite SMS žinutę tokiu formatu:
XXXX_MMMM.mn.dd_va:mi
kur MMMM reiškia metus; mn - mėnesį; dd - dieną; va - valandą; mi - minutes
Pvz. XXXX_2009.01.01_14:15
2.5 Vartotojų numeriai
Sistema ESIM110 leidžia įrašyti iki 500 vartotojų numerių, kurie galės atidaryti vartus skambučio pagalba. Administratoriai taip pat
gali valdyti vartus. Visi numeriai rašomi su tarptautiniu šalies kodu. Pvz. Lietuvos tarptautinis kodas yra 370. Pliuso ženklo rašyti
nereikia. Negalima rašyti numerių be tarptautinio kodo Pvz. 8698......
Numerius įrašyti ar ištrinti gali tik administratorius.
VARTOTOJO VADOVAS ELDES ESIM110 V1.0
21
2.5.1 Vartotojų numerių užprogramavimas
Į sistemą siųskite SMS žinutę su tekstu:
XXXX_N:37011111111_37011111111_370.........
Vietoje vienetų rašomi vartotojų numeriai. Viena SMS žinute galima įrašyti iki 10 numerių. Norėdami įrašyti daugiau, siųskite kitą
analogišką SMS žinutę. Galima įrašyti nebūtinai 10 numerių iš karto, o pvz. tik vieną numerį.
Padarius 500 vartotojų įrašų daugiau negalėsite įrašyti naujų vartotojų kol neištrinsite nesinaudojančių sistema vartotojų ir tokiu
būdu nepadarysite laisvos atminties.
2.5.2 Vartotojų numerių užklausa
Norėdami sužinoti ar yra užprogramuotas tam tikras vartotojo numeris nusiųskite SMS žinutę:
XXXX_T:37011111111
Vietoje vienetų įrašykite tą numerį, kurį norite patikrinti ar yra saraše.
ESIM 110
XXXX_GET
ALLNUMB
ERS
ESIM 110
XXXX_D:
ALL
Norint sužinoti visus įvestus vartotojo numerius nusiųskite SMS žinutę:
XXXX_GETALLNUMBERS
DĖMESIO!
Gausite, priklausomai nuo įvestų vartotojų skaičiaus, vieną arba net iki 55 SMS žinučių!
2.5.3 Vartotojų numerių trynimas
Norėdami ištrinti tam tikrą arba kelis vartotojų numerius, siųskite SMS žinutę su norimais ištrinti numeriais:
XXXX_D:37011111111_37011111111_370.........
Vietoje vienetų rašomi vartotojų numeriai. Viena SMS žinute galima įštrinti iki 10 numerių. Norėdami
ištrinti daugiau, siųskite kitą analogišką SMS žinutę. Galima įštrinti nebūtinai 10 numerių iš karto, o pvz.
tik vieną numerį.
Norėdami ištrinti visus numerius išskyrus administratorius nusiųskite SMS žinutę:
XXXX_D:ALL
2.6 Išėjimo impulso trukmės konfigūravimas
PASTABA Gamintojas nustatė, kad po vartotojo skambučio rėlės kontaktai bus sujungiami (impulso trukmė) 2 sekundėms.
Norint pakeisti rėlės įjungimo laiko tarpą, siųskite SMS žinutę:
XXXX_TIMER:t
ESIM 110
XXXX_
TIMER:10
kur, t reiškia – rėlės įjungimo laiką sekundėmis. t galimos reikšmės yra [1-10]. Kvantavimas kas 1.
Pvz. XXXX_TIMER:10 reiškia rėlės kontaktai bus įjungti 10 sekundžių. Po 10s rėlė bus išjungta ir bus
atviras kontaktas, t.y. NO .
2.7 Informacinės SMS žinutės INFO
Sistema ESIM110 leidžia bet kuriuo metu sužinoti ryšio stiprumą, bei SMS žinutės išsiuntimo momentu esančių įjungtų zonų būseną.
Tuo pačiu atliekamas sistemos patikrinimo testas. Jei atsakymas į užklausą atėjo, reiškia sistema funkcionuoja be sutrikimų.
Tai taip pat naudinga naudojantiems išankstinio mokėjimo paslaugą - taip patikrinsite ar sąskaitoje pakanka lėšų žinučių išsiuntimui.
Nusiųskite SMS žinutę:
XXXX_INFO
Gausite informacinę žinutę. Pvz. 2008.08.07 11:15 Ryšio stiprumas patenkinamas. Informacija apie atmintį
22
LT
Pagal nutylėjimą informacinės žinutės nėra siunčiamos Šios žinutės siuntimo dažnumą ir laiką galima pakeisti siunčiant SMS žinutę:
XXXX_INFO:PP.VV
PP tai žinutės išsiuntimo dažnumas paromis, galintis turėti reikšmę [00-10].
ESIM 110
XXXX_
INFO:01.
10
ESIM 110
XXXX_
INFO:0.2
VV tai žinutes išsiuntimo laikas, galintis turėti reikšmę [00-23].
Pvz. XXXX_INFO:01.10 , reiškia žinutė bus siunčiama kas 1 parą 10 val.
Nustačius PP reikšmę 0, o VV [1-23] periodinės žinutės bus siunčiamos kiekvieną parą nustatytu periodiškumu, kur VV nurodo periodą valandomis.
Pvz. XXXX_INFO:0.2 , reiškia informacinė žinutė bus siunčiama kas 2 valandos.
Norint atsisakyti periodinių INFO žinučių gavimų nusiųskite SMS žinutę:
XXXX_INFO:00.00
Žinutės nebebus siunčiamos iki sistemos gamyklinių parametrų atstatymo arba aukščiau aprašytos SMS
žinutės XXXX_INFO:PP.VV gavimo.
2.8 Valdymas iš bet kurio telefono numerio
Gamintojas nusatė įrenginio rėlės valdymą tik įvestiems vartotojams. Tačiau įjungus specialų režimą rėlę įjungs bet kuris skambinantysis, jei tik žino įrenginio SIM kortelės numerį.
Norint įjungti valdymą visiems, siųskite SMS žinutę:
XXXX_ALLNUM:ON
Norint įšjungti valdymą iš bet kurio telefono, nusiųskite SMS žinutę:
XXXX_ALLNUM:OFF
2.9 Įėjimų būsenos statusas
Norėdami sužinoti esamus įėjimų pavadinimus ir jų nustatymus einamuoju momentu siųskite SMS žinutę:
XXXX_STATUS
Gausite atsakymą Pvz.: Z1:Zone1:ON/OFF T1:600 Z2:Zone2:ON/OFF T2:600 Z3:Zone3:ON/OFF T3:600
ON- reiškia įjungta. OFF- išjungta. T1, T2 ir T3 - atitinkamo įėjimo užlaikymas milisekundėmis t.y. laikotarpis, kol įėjimas pradės reaguoti į signalo pasikeitimą. Pvz. Šiuo atveju aliarmas bus skelbiamas tik jei į bet
kurį įėjimą- įtampa (signalas) bus paduotas ne trumpiau kaip 600ms.
ESIM 110
XXXX_
STATUS
2.10 Įėjimų pavadinimų keitimas
Gamintojas nustatė šiuos įįėjimų pavadinimus: Z1- Zone1, Z2-Zone2, Z3-Zone3. Vartotojas gali pakeisti bet kurį iš šių pavadinimų.
Pavadinimai negali kartotis, ar sutapti su valdymo komandomis.
Įėjimų pavadinimų keitimas vykdomas siunčiant SMS žinutę:
XXXX_Z1:NaujasZonosPavadinimas_Z2:NaujasZonosPavadinimas_
Z3:NaujasZonosPavadinimas
ESIM 110
XXXX_Z2:
OpenGate
Pavadinimus keisti galima visus iš karto, keletą arba tik vieną. Įėjimomaksimalus pavadinimo ilgis ne daugiau 8 simbolių.
Pvz. XXXX_Z2:OpenGate
VARTOTOJO VADOVAS ELDES ESIM110 V1.0
23
2.11 Įėjimo įjungimas/išjungimas
Įėjimo įjungimas
Bet kuri įėjimą galima įjungti siunčiant SMS žinutę:
ESIM 110
XXXX_Z2:
ON
ESIM 110
XXXX_Z2:
OFF
XXXX_Z1:ON_Z2:ON_Z3:ON
Pvz. XXXX_Z2:ON arba XXXX_durys:ON
Įėjimo išjungimas
Bet kurį įėjimą galima išjungti siunčiant SMS žinutę:
XXXX_Z1:OFF_Z2:OFF_Z3:OFF
Pvz. XXXX_Z2:OFF arba XXXX_durys:OFF
2.12 Įėjimų impulso trukmės konfigūravimas
Kiekvienam įėjimui IN1-IN3 galima keisti impulso trukmės trukmę. Įėjimas yra suveikęs tik jei buvo paduotas impulsas ilgesnis už
nustatytą reikšmę. Gamintojas nustatė 600ms.
Šis parametras kiekvienam įėjimui arba visiems įėjimams iš karto yra keičiamas siunčiant SMS žinutę:
XXXX_T1:TT_T2:TT_T3:TT
kur, TT reiškia –įėjimo sureagavimo laiką milisekundėmis. TT galimos reikšmės yra 100-42000000. Kvantavimas kas 100.
Pvz. XXXX_T3:300000 reiškia IN3 įėjimas sureaguos tik jei į jį buvo paduotas ne trumpesnis, nei 5min
trukmės impulsas.
24
ESIM 110
XXXX_
T3:300000
LT
3. Priedas
3.1 Gamyklinių parametrų atstatymas
Norint atstatyti gamintojo nustatytus parametrus reikia:
1.
atjungti maitinimą ir USB jungtį.
2.
užtrumpinti (sujungti) kontaktus D1 ir D2.
3.
kelioms sekundėms įjungti maitinimą.
4.
maitinimą atjungti.
5.
atjungti kontaktus D1 ir D2
3.2 „ELDES Configuration Tool“ programinė įranga
Norėdami sistemą sukonfigūruoti greičiau ir patogiau, bei panaudoti daugiau sistemos galimybių naudokite programinę įrangą
„ELDES Configuration Tool”, kurią galite parsisiųsti iš internetinės svetainės www.eldes.lt
Prieš prijungdami USB kabelį prie kompiuterio perskaitykite „ELDES Configuration Tool“ vartotojo vadovą, kurį rasite programos
HELP skyriuje.
3.3 ESIM110 valdymas per GPRS
3.3.1 Kaip prisijungti prie ESIM110 per www.eldes.lt interneto svetainę
Prieš jungiantis prie ESIM110 GPRS ryšiu, turite užtikrinti šias sąlygas:
• ESIM110 įrenginyje įdėta ir tinkamai naudojama SIM kortelė
• Prie ESIM110 prijungtas maitinimo šaltinis
• Gamintojo suteiktas 4 skaitmenų slaptažodis pakeistas į naują, o Jūsų telefono numeris įvestas į sistemą kaip administratorius.
• ESIM110 neprijungtas prie kompiuterio USB laidu. Aktyvuokite GPRS ryšį tarp serverio ir ESIM110.
Norėdami jungtis prie ESIM110 per www.eldes.lt interneto svetainę, naudokite gamintojo suteiktus
standartinius GPRS nustatymus*1. Jei šie nustatymai buvo koreguoti, turite patys aktyvuoti Client
režimą (jei yra išjungtas) bei užtikrinti, kad ELDES GPRS serverio duomenys yra nepakeisti. Norint
aktyvuoti Client režimą, siųskite atitinkamą SMS žinutę:
ESIM 110
ESIM 110
1111 conn
ect:profil
e1
ESIM 110
1111 conn
ect:timeo
ut:25
XXXX_setgprs:type:client
Aktyvuokite GPRS ryšį pagal standartinius arba vienkartinius GPRS parametrus*2:
Standartiniai GPRS parametrai aktyvuojami siunčiant atitinkamą SMS žinutę:
XXXX_connect:profile1
Čia ‘profile1’ – tai kodinis standartinių GPRS parametrų pavadinimas. Naudojantis gamintojo suteiktais standartiniais GPRS parametrais, bus aktyvuojamas GPRS ryšis tarp ESIM110 ir ELDES serverio 20
minučių laikotarpiui.
Vienkartiniai GPRS parametrai aktyvuojami siunčiant atitinkamą SMS žinutę, pavyzdžiui:
XXXX_connect:timeout:MM
Čia ‘MM’ – laiko tarpas minutėmis. Pagal pateiktą pavyzdį bus aktyvuojamas
GPRS ryšys su ELDES serveriu MM minučių laikotarpiui.
VARTOTOJO VADOVAS ELDES ESIM110 V1.0
25
Sistema generuoja ir išsiunčia į Jūsų mobilųjį telefoną SMS žinutę su vienkartiniais prisijungimo duomenimis.
Aktyvuokite puslapį www.eldes.lt/login Jūsų interneto naršyklėje ir prisijunkite prie sistemos su gautais duomenimis.
Atlikite įrenginio nustatymų konfigūracijas, koreguokite vartotojų duomenų bazę ir/arba peržiūrėkite ESIM110 veikimo
suvestinę.*3
Būtina palaukti kol pilnai užkraunami konfigūracijų puslapiai Jūsų interneto naršyklėje.
Kitu atveju galimi atvaizdavimo iškraipymai ar nesutapimai!!
Sustabdykite prisijungimo sesiją*4.
Jei spėjote atlikti visas konfigūracijas ar veiksmus prieš baigiantis sesijos trukmei,
turite išsiųsti atitinkamą SMS žinutę:
ESIM 110
1111 stop
XXXX_stop
*1 – žiūrėkite lentelę Nr.1 ; *2 – GPRS ryšis aktyvuojamas pagal standartinius arba vienkartinius GPRS parametrus. Standartiniai GPRS parametrai yra
išsaugomi į įrenginio atmintį ir yra pasiekiami atitinkamu kodiniu pavadinimu, kuris įtraukiamas siunčiant atitinkamą SMS žinutę su GPRS aktyvavimo komanda. Vienkartiniai GPRS parametrai naudojami tuo atveju, jei administratorius nori prisijungti su parametrais, kurie skiriasi nuo standartinių vienu ar keliais, ir tik vienai prisijungimo sesijai. *3 – detalaus aprašymo ieškokite esim010_gprs.pdf , kurį rasite www.eldes.lt *4 – Pasibaigus sesijos trukmei, ryšys
tarp serverio ir ESIM010 automatiškai nutraukiamas. Norint atlikti papildomas konfigūracijas, turite iš naujo aktyvuoti GPRS prisijungimą.
3.3.2 Kaip prisijungti tiesiogiai prie ESIM110 naudojantis interneto naršykle
DĖMESIO: Galite naudotis šiomis instrukcijomis tik tuo atveju, jei įrenginyje naudojamai SIM kortelei yra suteiktas statinis IP
adresas (teiraukitės pas savo GSM operatorių).
Prieš jungiantis prie ESIM110 GPRS ryšiu, turite užtikrinti šias sąlygas:
• ESIM110 įrenginyje įdėta ir tinkamai naudojama SIM kortelė
• Prie ESIM110 prijungtas maitinimo šaltinis
• Gamintojo suteiktas 4 skaitmenų slaptažodis pakeistas į naują, o Jūsų telefono numeris įvestas į sistemą kaip administratorius.
• ESIM110 neprijungtas prie kompiuterio USB laidu. Atnaujinkite standartinius GPRS parametrus*1.
Aktyvuokite Server režimą siųsdami atitinkamą SMS žinutę:
ESIM 110
1111 setg
prs:type:
client
ESIM 110
1111 conn
ect:profil
e1
ESIM 110
1111 conn
ect:timeo
ut:25
XXXX_setgprs:type:server
Aktyvuokite GPRS ryšį tarp Jūsų kompiuterio ir ESIM110.
Nurodykite naudoti standartinius arba vienkartinius GPRS parametrus*2:
Standartiniai GPRS parametrai aktyvuojami siunčiant atitinkamą SMS žinutę:
XXXX_connect:profile1
Čia ‘profile1’ – tai kodinis standartinių GPRS parametrų pavadinimas. Šiuo atveju, ESIM110 palaikys
GPRS ryšį su Jūsų kompiuteriu 20 minučių (pagal gamintojo nustatymus) laikotarpiui.
Vienkartiniai GPRS parametrai aktyvuojami siunčiant atitinkamą SMS žinutę, pavyzdžiui:
XXXX_connect:timeout:MM
Čia vietoje ‘MM’ įveskite laiko tarpą minutėmis. Pagal pateiktą pavyzdį bus aktyvuojamas
GPRS ryšys MM minučių laikotarpiui.
Sistema generuoja ir išsiunčia į Jūsų mobilųjį telefoną SMS žinutę s vienkartiniais prisijungimo duomenimis.
Aktyvuokite puslapį formatu http://SIM_card_IP:local_TCP_port (čia ‘SIM_card_IP’ – tai SIM kortelės statinis IP adresas,
‘local_TCP_port’ – kompiuterio TCP prievadas, kuris naudojamas komunikacijai su ESIM110) Jūsų interneto naršyklėje
(pavyzdžiui, http://195.22.161.210:5000 ).
Atlikite įrenginio nustatymų konfigūracijas, koreguokite vartotojų duomenų bazę ir/arba peržiūrėkite ESIM110 veikimo
suvestinę.*3
Būtina palaukti kol pilnai užkraunami konfigūracijų puslapiai Jūsų interneto naršyklėje.
Kitu atveju galimi atvaizdavimo iškraipymai ar nesutapimai!!
26
LT
Sustabdykite prisijungimo sesiją*4.
Jei spėjote atlikti visas konfigūracijas ar veiksmus prieš baigiantis sesijos trukmei, turite išsiųsti
atitinkamą SMS žinutę:
1111 stop
ESIM 110
XXXX_stop
*1 – žiūrėkite lentelę Nr.1 ; *2 – GPRS ryšis aktyvuojamas pagal standartinius arba vienkartinius GPRS parametrus. Standartiniai GPRS parametrai yra
išsaugomi į įrenginio atmintį ir yra pasiekiami atitinkamu kodiniu pavadinimu, kuris įtraukiamas siunčiant atitinkamą SMS žinutę su GPRS aktyvavimo komanda. Vienkartiniai GPRS parametrai naudojami tuo atveju, jei administratorius nori prisijungti su parametrais, kurie skiriasi nuo standartinių vienu ar keliais, ir tik vienai prisijungimo sesijai. *3 – detalaus aprašymo ieškokite esim010_gprs.pdf , kurį rasite www.eldes.lt *4 – Pasibaigus sesijos trukmei, ryšys
tarp serverio ir ESIM010 automatiškai nutraukiamas. Norint atlikti papildomas konfigūracijas, turite iš naujo aktyvuoti GPRS prisijungimą.
3.3.3. GPRS parametrai. Komandinių SMS žinučių sudarymo pavyzdžiai.
Settings
Parameters
Default
Description
Mode*
-
type
client / server
client
Aktyvuokite Server režimą, jei norite jungtis prie ESIM110 tiesiogiai su
interneto naršykle. Aktyvuokite Client režimą, jei norite jungtis prie ESIM110
per www.eldes.lt interneto svetainę.
profile
Code name
profile1
Standartinių GPRS parametrų kodinis pavadinimas. Konfigūruojamas tik su
programine įranga arba prisijungus su web sąsaja.
Abu režimai
ip
IP or DNS address
config.eldes.lt
ELDES serverio parametrai. Keisti šį parametrą nerekomenduojama.
Client
port
xxxx
5555
ELDES serverio parametrai. Keisti šį parametrą nerekomenduojama.
Client
dns1
IP address
84.32.3.34
ELDES serverio parametrai. Keisti šį parametrą nerekomenduojama.
Client
dns2
IP address
84.32.134.1
ELDES serverio parametrai. Keisti šį parametrą nerekomenduojama.
Client
lport
xxxx
5000
Kompiuterio TCP prievadas, per kurį komunikuojama su ESIM110.
Server
xx
20
Prisijungimo sesijos laikotarpis minutėmis. Šiai trukmei pasibaigus,
administratorius turi iš naujo aktyvuoti GPRS ryšį.
Abu režimai
protocol
TCP
Duomenų perdavimo protokolas. Keisti šį parametrą nerekomenduojama.
Abu režimai
apn
-
-
GPRS kreipties taškas, suteiktas naudojamos SIM kortelės operatoriaus. Įvesti
tik tuo atveju, jei to reikalauja GSM operatorius.
Abu režimai
user
-
-
GPRS vartotojo vardas. Įvesti tik tuo atveju, jei to reikalauja GSM operatorius.
Abu režimai
password
-
-
GPRS vartotojo slaptažodis. Įvesti tik tuo atveju, jei to reikalauja GSM
operatorius.
Abu režimai
* – ši skiltis parodo, kuriam režimui (Client arba Server) esant tam tikras parametras yra naudojamas.
Pavyzdžiai: kaip tinkamai sudaryti komandines SMS žinutes.
Koreguoti standartinius GPRS parametrus galite išsiųsdami SMS žinutes formatu:
XXXX_setgprs:Settings:Parameters
ESIM 110
0001 setg
prs:type:
server
ESIM 110
0001 conn
ect:timeo
ut:25
Čia vietoje ‘Settings’ ir ‘Parameters’ įrašykite atitinkamai norimas komandas iš Lentelės Nr.1.
Pavyzdžiui, siųsdami SMS žinutę su tekstu „0001 setgprs:type:server“ Jūs nurodysite standartiniuose
GPRS parametruose naudoti Server režimą.
Aktyvuoti GPRS ryšį naudojant vienkartinius parametrus, siųskite SMS žinutę formatu:
XXXX_connect:Settings:Parameters
Čia vietoje ‘Settings’ ir ‘Parameters’ įrašykite atitinkamai norimas komandas iš Lentelės Nr.1. Pavyzdžiui,
siųsdami SMS žinutę su tekstu „0001 connect:timeout:25“ Jūs nurodote aktyvuoti GPRS ryšį su ESIM110
25 minučių laikotarpiui. Jei norite pakeisti daugiau nei vieną parametrą, turite atskirti juos ‘;’ simboliu,
pavyzdžiui, siųsdami SMS žinutę su tekstu „0001 connect:type:client;timeout:25“ nurodote, kad
ESIM110 veiktų Client režime 25 minučių laikotarpiui.
VARTOTOJO VADOVAS ELDES ESIM110 V1.0
27
3.4 Techninė pagalba
Požymis
Galima priežastis
Nešviečia ar nemirksi indikatorius
•
•
•
•
Indikatorius mirksi kelis kartus į sekundę dažniu
• neįdėta SIM kortelė
• nenuimtas SIM kortelės PIN kodas
• neaktyvi SIM kortelė
Sistema neatsiunčia jokių žinučių
•
•
•
•
SMS žinutės “Neteisingas formatas” gavimas
• klaidinga sintaksė
• SMS žinutės neleistinoje vietoje yra tarpelis, kurio neturi būti.
nėra išorinio maitinimo
neteisingai sujungta schema
perdegęs saugiklis
ne ryšio zona
pasibaigusi sistemos SIM kortelės sąskaita
neteisingas SMS centro numeris
ne ryšio zona
vartotojo telefono numeris nėra įrašytas į vartotojų sąrašą
Jei neradote problemos sprendimo kreipkitės į pardavimo vietas arba į ELDES techninę pagalbą el. paštu [email protected]
Daugiau informacijos apie įrenginį arba kitus mūsų produktus ieškokite gamintojo internetinėje svetainėje www.eldes.lt
28
LT
VARTOTOJO VADOVAS ELDES ESIM110 V1.0
29
Фаза
Ноль
Земля
AC/DC
AC 230V
50 Hz/DC 24V
Состав упаковки:
1. Система ESIM110................................................. 1шт.
2. Руководство по эксплуатации ESIM110..... 1шт.
3. антенна GSM........................................................... 1шт.
32
200млА max
RU
USB
USB
F1
Разъем MiniUSB
Предохранитель
LED1
LED2
MIC
DEFAULT D1 D2
F1
AC/DC RELAY1 RELAY2 COM Z5 Z4 Z3 Z2 Z1
рис. № 1.
LED1
LED2
Назначение индикаторов LED
RELAY
ESIM110
COM
Z3
Z2
Z1
+
-
источник
питания
Автоматика ворот
рис. № 2.
Состояне LED2
Не светит
Мигает 1 раза в секунду
Средняя связь
33
Язык
Код
LT
EN
ESIM 110
34
RU
ESIM 110
XXXX_
NR3:DEL
ESIM 110
XXXX_
2009.01.
01_14:15
XXXX_NR2:DEL_NR3:DEL_NR4:DEL_NR5:DEL
35
ESIM 110
XXXX_GET
ALLNUMB
ERS
ESIM 110
XXXX_D:
ALL
36
ESIM 110
XXXX_
TIMER:10
RU
ESIM 110
XXXX_
INFO:01.
10
ESIM 110
XXXX_
INFO:0.2
ESIM 110
XXXX_
STATUS
37
ESIM 110
XXXX_Z2:
OpenGate
ESIM 110
XXXX_Z2:
ON
ESIM 110
XXXX_Z2:
OFF
38
ESIM 110
XXXX_
T3:300000
RU
2.
3.
4.
5.
Не мигает или не горит индикатор
•
•
•
•
Индикатор мигает несколко раз в секунду
•
•
•
•
39
Pagaminta Lietuvoje. Made in Lithuania. Сделано в Литве.
www.eldes.lt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Lithuanian were displayed