advertisement

ECG KT 12 Instruction manual | Manualzz
KT 12
KERAMICKÉ TOPENÍ
KERAMICK Ý OHRIEVAČ
FR
IT
ES
KERAMISCHE HEIZUNG
ET
KASUTUSJUHEND
LT
LV
CZ
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
DE
GB
INSTRUCTION MANUAL
SI
NAVODILA
KERAMIČK A GREJALICA
CHAUFFAGE CERAMIQUE
STUFA A INFRAROSSI
CALEFACTOR CERÁMICO
 Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.  Pred uvedením
výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.  Przed pierwszym użyciem
urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona.  A termék használatba vétele előtt
figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében.  Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme
des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein.  Always read the safety&use
instructions carefully before using your appliance for the first time. The user´s manual must be always included.  Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije prvog korištenja vašeg
uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene.  Pred vklopom izdelka temeljito preberite ta navodila in varnostne napotke, ki so navedeni v teh navodilih. Navodila morajo biti vedno priložena
k napravi.  Uvek pažljivo pročitajte uputstva za sigurnost i upotrebu pre upotrebe uređaja po prvi put. Korisničko uputstvo mora uvek biti priloženo.  Avant de mettre le produit en service,
lisez attentivement le présent mode d'emploi et les consignes de sécurité contenues dans le présent mode d'emploi. Le mode d'emploi doit toujours être fourni avec le produit.  Leggere sempre
con attenzione le istruzioni di sicurezza ed uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Il manuale dell'utente deve essere sempre incluso.  Siempre lea cuidadosamente las instrucciones
de seguridad y de uso antes de utilizar su artefacto por primera vez. Siempre debe estar incluido el manual del usuario.  Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati
hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas olema.  Prieš naudodamiesi prietaisu pirmąjį kartą, visuomet atidžiai perskaitykite saugos ir naudojimo instrukcijas. Kartu su gaminiu visada privalo būti
jo naudotojo vadovas.  Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes vienmēr rūpīgi izlasiet drošības un lietošanas norādījumus. Rokasgrāmata vienmēr jāpievieno ierīcei.
POPIS / POPIS / OPIS / A KÉSZÜLÉK RÉSZEI / BESCHREIBUNG / DESCRIPTION /
OPIS / OPIS / OPIS / DESCRIPTION / DESCRIZIONE / DESCRIPCIÓN /
KIRJELDUS / APRAŠYMAS / APRAKSTS
NEZAKRÝVAT! / NEZAKRÝVAŤ! / NIE
ZAKRYWAĆ! / NE TAKARJA LE! / NIEMALS
ABDECKEN! / DO NOT COVER! / NEMOJTE
POKRIVATI! / NE PREKRIVATI! / NEMOJTE
POKRIVATI! / NE PAS COUVRIR ! / NON
COPRIRE! / ¡NO CUBRIR! / ÄRGE KATKE! /
NEATIDARYTI! / NEAIZKLĀT!
1
2
3
CZ
1.
2.
3.
SK
1.
2.
3.
Ovládač termostatu
Prepínač funkcií
Kontrolka
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
2.
3.
DE
1.
SI
HU
1.
2.
3.
PL
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
ES
1.
2.
3.
ET
1.
2.
3.
LT
1.
2.
3.
Temperatūros valdiklis
Funkcijų perjungiklis
Indikatorius
LV
1.
2.
3.
KERAMICKÉ TOPENÍ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
3
O
I
II
5
•
•
•
•
•
•
•
•
6
08/05
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Funkcia
O
I
II
9
•
SK
•
10
08/05
O
Wył.
I
II
13
14
PL
08/05
15
KERÁMIA HŐSUGÁRZÓ
16
O
I
II
18
HU
•
19
HU
20
08/05
KERAMISCHE HEIZUNG
O
Aus
I
II
23
DE
4.
5.
•
•
•
•
•
•
•
•
24
DE
08/05
25
SAFETY INSTRUCTIONS
O
Off
I
II
28
GB
08/05
29
O
I
II
32
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
•
•
•
•
•
•
•
•
TEHNIČKI PODACI
08/05
33
VARNOSTNA NAVODILA
Funkcija pretikala
SI
Lega
O
I
II
Pregretje
•
•
•
36
08/05
37
SI
O
I
Manja snaga grejanja
II
40
•
•
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
•
•
•
•
•
•
•
•
TEHNIČKI PODACI
UPOTREBA I ODLAGANJE OTPADA
Papir i karton dostaviti deponiji. Foliju ambalaže, PE kese, plastične elemente odložiti u plastične kontejnere za recikliranje.
08/05
41
CHAUFFAGE CERAMIQUE
FR
O
Arrêt
I
II
44
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
•
•
•
•
•
•
•
•
45
FR
FR
46
08/05
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
48
O
I
II
49
IT
3.
4.
5.
Surriscaldamento
•
•
•
PULIZIA E MANUTENZIONE
•
•
•
•
•
•
•
IT
•
50
08/05
IT
51
ES
O
Apagado
I
II
54
5.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
ES
55
ES
56
08/05
KERAAMILINE KÜTTESEADE
OHUTUSJUHISED
57
O
I
II
59
ET
PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE
•
•
•
•
•
•
•
•
TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE TÖÖEA LÕPUS
ET
60
08/05
KERAMINIS ŠILDYTUVAS
Atidžiai perskaitykite ir išsaugokite pasinaudojimui ateityje!
Perspėjimas: šiame vadove nurodytos saugos priemonės ir instrukcijos
neapima visų galimų sąlygų ir situacijų. Naudotojui būtina suprasti,
kad bendrasis principas, atsargumas ir priežiūra yra veiksniai, kurių
negalima integruoti į jokį produktą. Todėl, naudodamasis ar dirbdamas
šiuo prietaisu, naudotojas turi užtikrinti, kad šių veiksnių yra paisoma.
Mes nesame atsakingi dėl žalos, kurį įvyko gaminio atvežimo metu, dėl
netinkamo jo naudojimo, įtampos svyravimų arba kurios nors prietaiso
dalies pakeitimo ar modifikavimo.
Kad išvengtumėte gaisro arba susižalojimo dėl elektros smūgio,
naudodamiesi elektros prietaisais, vadovaukitės pagrindinėmis
atsargumo priemonėmis, įskaitant:
1. Įsitikinkite, kad elektros lizdo įtampa atitinka ant prietaiso etiketės
nurodytą įtampos vertę, ir kad lizdas tinkamai įžemintas. Elektros
lizdą būtina įrengti vadovaujantis galiojančiais elektros darbų
kodeksais pagal EN.
2. Neišmontuokite prietaiso apsauginių dangčių dėl elektros smūgio
rizikos!
3. Neleiskite maitinimo laidui prisiliesti prie karštų paviršių arba persilenkti
už aštrių kampų. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo maitinimo
laidas. Bet koks remontas, įskaitant laido pakeitimą, turi būti
atliekamas profesionalios techninės priežiūros centre!
4. Nenaudokite prietaiso šalimais vonios, dušo arba baseino!
5. Saugokite prietaisą nuo tiesioginio kontakto su vandeniu ar kitais
LT
skysčiais kad išvengtumėte galimo elektros smūgio.
6. Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namuose! Nenaudokite keraminio
šildytuvo lauke arba drėgnoje aplinkoje bei nelieskite maitinimo laido
arba prietaiso šlapiomis rankomis. Elektros smūgio pavojus.
7. Naudodami šildytuvą ten, kur yra vaikų, būkite ypač dėmesingi!
8. Visada statykite šildytuvą ant plokščio, kieto ir lygaus paviršiaus.
9. Niekada nedėkite šildytuvo tiesiogiai priešais arba žemiau elektros
lizdo.
61
10. Veikimo metu priekinės grotelės yra LABAI KARŠTOS! Niekada
neapdenkite šildytuvo ir įsitikinkite, kad už prietaiso paliktas mažiausia
30 cm laisvas oro tarpas, kad į šildytuvą galėtų patekti oras.
11. Niekada nedėkite šildytuvo ant minkšto paviršiaus, tokio kaip lova arba
sofa ir t.t.
12. Įsitikinkite, kad dviejų metrų atstumu priešais šildytuvą nėra jokių
objektų, kai pastarasis įjungtas.
13. Nenaudokite įrenginio arti degių medžiagų. Prietaiso niekada negalima
laikyti šalimais arba tiesioginiame sąlytyje su bet kokiais degiais
skysčiais, dujomis arba sprogstamosiomis medžiagomis.
14. NIEKADA nekilnokite įjungto šildytuvo.
15. Šildytuvą draudžiama prie tinklo jungti naudojant laikmatį arba
nuotoliniu būdu jungti prie maitinimo grandinės jungiklio, kadangi
nuotoliniu būdu suaktyvinant uždengtą arba neteisingai pastatytą
šildytuvą kyla gaisro pavojus.
16. Jei pajutote neįprastą kvapą ar pastebėjote iš prietaiso sklindančius
dūmus, nedelsiant atjunkite prietaiso maitinimą ir kreipkitės į techninės
priežiūros centrą.
17. Neįjunkite ir neišjunkite prietaiso atjungdami ir įjungdami jo maitinimą.
Visada išjunkite prietaisą pagrindiniu jungikliu, tada atjunkite jo
maitinimą.
18. Rekomenduojame nepalikti prietaiso be priežiūros, kai jis prijungtas prie
elektros lizdo. Prieš pradėdami techninę priežiūrą, atjunkite maitinimo
laidą nuo elektros lizdo. Netraukite laido iš elektros lizdo trūktelėjimo
veiksmu. Atjunkite laidą nuo elektros lizdo, suėmę už kištuko.
19. Nekiškite pirštų arba jokių kitų objektų į prietaiso angas.
LT
20. Naudokite šildytuvą tik pagal šiame vadove aprašytas instrukcijas.
Gamintojas neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo šio
prietaiso naudojimo.
21. Jaunesniems nei 3 metų amžiaus vaikams negalima leisti būti šalimais
prietaiso, nebent jei juos prižiūri suaugęs asmuo. Nuo 3 iki 8 metų
amžiaus vaikai gali įjungti / išjungti prietaisą tik jei šis pastatytas
arba įrengtas numatytoje įprastinėje darbo padėtyje, jei juos prižiūri
suaugęs asmuo arba jei jiems buvo duoti nurodymai, kaip saugiai
62
naudotis gaminiu ir jie supranta potencialius pavojus. Nuo 3 iki 8 metų
amžiaus vaikai negali jungti prietaiso prie elektros lizdo, jo reguliuoti ir
valyti bei atlikti techninės priežiūros. Vaikams nereikėtų leisti žaisti su
šiuo prietaisu.
ĮSPĖJIMAS – Kai kurios šio gaminio dalys gali labai įkaisti ir nudeginti.
Būkite ypač dėmesingi kai šalia yra vaikų ir neįgaliųjų.
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Pirmąjį kartą jungiant keraminį šildytuvą, gali pasijusti šioks toks kvapas. Tai normalus reiškinys. Tai pasitaiko
daugelyje šildytuvų, tai nėra žalinga ir netrukus šis kvapas išnyksta, po to kai sudega dulkių ir riebalų likučiai,
nusėdę po ilgesnio neveikos laiko arba gamybos proceso metu.
Valdikliai
Laikydamiesi prieš tai nurodytų saugos instrukcijų, prijunkite šildytuvą prie elektros lizdo ir įjunkite jį.
Funkcijų perjungiklis
Padėtis
Funkcijos
O
Išjungta
I
Maža šildymo išeiga
II
Didelė šildymo išeiga
Maža šildytuvo galia su sukimusi
Didelė šildytuvo galia su sukimusi
Termostato funkcija
Sukdami laikrodžio rodyklės kryptimi nustatykite aukštesnę temperatūrą.
Prietaiso naudojimas šildymui
1.
2.
3.
4.
5.
Pasukite funkcinį perjungiklį į padėtį „I“ mažesnei išeigai arba į padėtį „II“ – didesnei šildymo išeigai.
Pasukite termostato valdiklį, kad nustatytumėte pageidaujamą temperatūrą. Sukant prieš laikrodžio
rodyklę – temperatūra mažės, sukant pagal laikrodžio rodyklę – temperatūra didės.
Kai pasiekiama nustatyta temperatūra, termostatas išjungia šildytuvą, o kai temperatūra nukrenta žemiau
nustatyto lygio, šildytuvas vėl įsijungia.
Kad pasiektumėte didžiausią šildymo išeigą, pasukite valdiklį į padėtį „II“, o termostatą iki galo į dešinę
pusę.
Kad patalpoje šiluma pasiskirstytų tolygiai, nustatykite funkcinį mygtuką į padėtį
šildymui mažu
galingumu arba į padėtį
šildymui dideliu galingumu.
Perkaitimas
•
•
•
Perkaitimo atveju prietaisas išsijungs suveikus terminiam saugikliui.
Prietaisas gali perkaisti uždengus galinėje prietaiso dalyje esančias ventiliacijos angas arba priekines
groteles. Tokiu atveju atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo ir palikite jį 30 minučių ataušti. Pašalinkite visas
kliūtis ir vėl įjunkite prietaisą.
Jei prietaiso darbas sustoja, greičiausia suveikė jo saugiklis. Susisiekite su įgaliotoju techninės priežiūros
centru.
Saugos perjungiklis persukimo atveju
•
Keraminis šildytuvas turi saugos perjungiklį, kuris automatiškai išjungia šildytuvą persukus jo jungiklį.
63
LT
Prietaiso viduje nėra dalių, kurias Jūs patys turėtumėte tikrinti arba prižiūrėti. Nebandykite atidaryti išorinių
prietaiso dangčių. Tai gali pažeisti variklį ir šildytuvą bei anuliuoti garantiją. Visas techninės priežiūros
operacijas turi atlikti kvalifikuoti specialistai.
Prieš valydami atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo ir leiskite jam visapusiškai ataušti.
NIEKADA prietaiso valymui nenaudokite vandens ir saugokite, kad bet kokiomis aplinkybėmis būtų
išvengta prietaiso kontakto su vandeniu.
Išorinį korpusą galima valyti šiek tiek sudrėkinta šluoste (jei būtina, naudokite silpno ploviklio tirpalą).
Kad pasišalintų dulkės nuo priekinių grotelių arba iš galinių ventiliatoriaus angų, galite reguliariai išsiurbti
tas sritis dulkių siurbliu.
Prieš naudodamiesi prietaisu įsitikinkite, kad prietaisas visiškai sausas.
Jei nenaudojate prietaiso ilgesnį laiką, geriausia jį išvalyti ir tada visapusiškai išdžiovinti; laikykite prietaisą
plastikiniame maiše vėsioje ir sausoje vietoje.
Tinkamai naudojant ir prižiūrint šie keraminiai šildytuvai gali patikimai ir ekonomiškai veikti ilgus metus.
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Vardinė įtampa: 220–240 V~ 50 Hz
Vardinė įvesties galia: 2000 W
Triukšmo lygis: < 65 dB
2 laipsnių maitinimo nuostatos: 1200/2000 W
Parinktis nustatyti 80° virpesius
GARANTIJA:
Garantiją anuliuojama įvykus kuriai nors šių situacijų: neteisingas arba netinkamas prietaiso naudojimas,
prietaisui taikomų saugos priemonių nepaisymas, jėgos panaudojimas, pakeitimai arba remontas, kuriuos
atliko kita šalis nei įgaliotasis techninės priežiūros centras.
Įprastinėmis darbo sąlygomis nusidėvintys komponentai į garantinę priežiūrą neįtraukiami.
NAUDOJIMAS IR ATLIEKŲ UTILIZAVIMAS
Vyniojamasis popierius ir gofruoto kartono dėžė – išmesti į atliekas. Pakavimo folija, PE maišeliai, plastikiniai elementai –
išmesti į plastiko perdirbimo konteinerius.
LT
Elektros ir elektronikos dalių utilizavimas (taikoma ES valstybėse narėse ir kitose Europos šalyse, kur
galioja atliekų perdirbimo sistema)
Ant gaminio ar jo pakuotės atvaizduotas simbolis reiškia, kad gaminio negalima utilizuoti kartu su buitinėmis
atliekomis. Nugabenkite gaminį į atitinkamą elektros ar elektronikos gaminių perdirbimo vietą. Utilizuodami
gaminį imkitės saugos priemonių dėl neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai.
Perdirbimas prisideda prie gamtinių išteklių išsaugojimo. Daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą,
teiraukitės vietinės valdžios institucijose, buitinių atliekų perdirbimo organizacijose arba parduotuvėje, kur
įsigijote šį gaminį.
Šis produktas atitinka ES direktyvos dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos
reikalavimus.
Tekstas ir techniniai parametrai keičiami be išankstinio perspėjimo.
64
08/05
66
O
I
II
LV
67
•
•
•
•
LV
68
08/05
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tel.: +420 272 122 111
e-pošta: [email protected]
SK
FR
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tél: +44 776 128 6651 (English)
e-mail: [email protected]
PL
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
IT
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
HU
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
ES
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
DE
ET
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
LT
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
SI
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
LV
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tel.: +420 272 122 111
e-pasts: [email protected]

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement