CALOR CHAUFFAGE GALEA 6341, 6345, 6344, 6341, 6343, 6342 De handleiding

Add to My manuals
24 Pages

advertisement

CALOR CHAUFFAGE GALEA 6341, 6345, 6344, 6341, 6343, 6342 De handleiding | Manualzz
Radiateur soufflant salle de bains
Badkamer-ventilatorkachel
Bathroom fan heater
Badezimmer-Heizlüfter
B
H
F
E
G
A
C
(Mod. 6345)
D
1
2
1
60 cm
50 cm
60 cm
3
2
4 6342
6341
5 6343
6 6344
7 6345
8 6345
9 6345
F
6341
6342
6343
6344
6345
750/1500 W
2000 W
1000 / 2000 W
2000 W
2000 W
2,8 kg
2,8 kg
2,8 kg
2,8 kg
2,8 kg
386 x 290 x 100 mm
386 x 290 x 100 mm 386 x 290 x 100 mm 386 x 290 x 100 mm
Interrupteur Marche/Arrêt
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
■
F
6. MISE EN MARCHE
F
■
■
F
F
■
11. EN CAS DE PROBLÈME
Problème
Votre appareil ne chauffe
pas.
Branchez-le.
Placez-le en position ●.
Nederlands.
U heeft zojuist een wand-ventilatorkachel gekocht en wij danken u voor uw keuze. Dit apparaat
is voorzien van een speciale beveiliging tegen opspattend water .
OMSCHRIJVING
VOORZIJDE.
A. Thermostaat.
B. Mod. 6341-6342-6343 : Aan/uit-schakelaar.
Mod. 6344 : Uit / Handmatige instelling / 2-uurs timer .
Mod. 6345 : Uit / Handmatige instelling / Programmeerstand
C. Mod. 6345 : 24-uurs tijdschakelaar.
D. Hete lucht-uitlaatrooster.
.
ACHTERZIJDE.
E. Koude lucht-inlaatrooster.
F. Vergrendelingsschroef.
G. Bevestigingssteun.
H. Netsnoer.
6341
6342
6343
6344
6345
750/1500 W
2000 W
1000 / 2000 W
2000 W
2000 W
2,8 kg
2,8 kg
2,8 kg
2,8 kg
2,8 kg
Afmetingen (H. x B. x D.)
386 x 290 x 100 mm
386 x 290 x 100 mm 386 x 290 x 100 mm 386 x 290 x 100 mm
Aan/uit-schakelaar
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Thermostaat met vorstvrijstand
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
24-uurs tijdschakelaar
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
2-uurs timer
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
2. AANSLUITSPANNING
Het apparaat werkt op éénfasige wisselstroom van 230-240 V, 50 Hz. Aansluiting op een stopcontact met aardleiding is niet nodig, aangezien het hier, overeenkomstig de normen, een apparaat van klasse II betreft, dus dubbel geïsoleerd .
NL
NL
■ Dit apparaat is uitsluitend bestemd om aan de wand bevestigd te worden (zie hoofdstuk 10).
Plaats het apparaat nooit vlak onder een stopcontact.
Het moet zodanig worden geïnstalleerd dat de schakelaars of overige bedieningsknoppen niet bereikbaar zijn voor de persoon die zich in het bad of onder de douche bevindt.
■ Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en mag dus niet worden gebruikt
voor industriële doeleinden.
■ Steek nooit iets in de roosters.
■ Houd het apparaat in de gaten wanneer u het voor de eerste keer in gebruik neemt.
■ Bij de eerste inwerkingstelling van het apparaat, of na reiniging hiervan (stofafzetting), kan er
de eerste minuten een lichte geur worden verspreid.
■ Het apparaat is uitgevoerd volgens de richtlijnen 73/23/EEG en 89/336/EEG.
■
■
4. VEILIGHEID
BELANGRIJK : De inscriptie «NIET BEDEKKEN» op het apparaat wijst erop dat de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters nooit tijdens het gebruik mogen worden afgesloten en
dat geen enkel obstakel de luchtcirculatie mag verhinderen. Is dit wel het geval, dan
wordt het apparaat automatisch op de «VEILIGHEIDSSTAND» geschakeld.
«VEILIGHEIDSSTAND».
Bij oververhitting wordt het apparaat automatisch door een beveiligingsschakelaar buiten werking gesteld.
Zet in dit geval de knop B op 0 en hef de oorzaak van de oververhitting op. Zodra de temperatuur weer normaal is (na ongeveer 15 min.), kunt u het apparaat weer in werking stellen door
knop B op ● af te stellen.
Doet de storing zich daarna opnieuw voor, dan raden we u aan contact op te nemen met de
Consumentenservice van TEFAL Nederland BV (tel. 0318-519058) of TEFAL Belgium NV (tel.
071825211), of een andere, erkende reparateur.
Uitschakelen van de stroomtoevoer : Zet de aan/uit-schakelaar B op 0.
5. GEBRUIK IN DE BADKAMER
Alleen voor Nederland : De elektrische installatie van het vertrek, de installatie van het apparaat
en het gebruik ervan dienen te voldoen aan de
normen, die in Nederland van kracht zijn (NEN
1010). In Nederland gelden in de badkamer de
volgende bepalingen. In de tekeningen zijn de
meest voorkomende situaties geschetst. In de
daarop aangegeven zone 3 mag de kachel geïnstalleerd worden. Bovendien mag in zone 3 een
wandcontactdoos (= stopcontact) worden aangebracht, mits deze deel uitmaakt van een eindgroep die is beveiligd door een aardlekschakelaar
van 30 milli-Ampère. Mocht de badkamer echter
niet voorzien zijn van een aardlekschakelaar, dan dient het apparaat aangesloten te worden op
een dubbelpolige waterdichte schakelaar.
Voor de overige landen : installatie volgens de geldende voorschriften.
6. INWERKINGSTELLING
a) Model 6342 (fig. 4).
Zet de knop B op ●.
- Het apparaat kan nu maximaal 2000 W leveren, overeenkomstig de stand van de thermostaatknop A.
- Het apparaat zal net zolang in werking blijven tot u de knop B weer op 0 (Uit) zet.
b) Modellen 6341 (750/1500 W) en 6343 (1000/2000 W) (fig. 5).
Naar gelang de snelheid waarmee u het vertrek op de gewenste temperatuur wilt brengen, kunt
u het hiervoor geschikte vermogen kiezen.
Voor 750 W (Mod. 6341) of 1000 W (Mod. 6343) stelt u knop B af op ●.
Voor 1500 W (Mod. 6341) of 2000 W (Mod. 6343), ofwel een snelle verwarming van het vertrek,
stelt u knop B af op ●●.
- In beide gevallen zal de temperatuur in het vertrek geregeld worden volgens de stand van de
thermostaatknop A.
- Het apparaat zal net zolang in werking blijven tot u de knop B weer op 0 (Uit) zet.
c) Model 6344 (fig. 6).
Zet de knop B op ●.
- Het apparaat kan nu maximaal 2000 W leveren, overeenkomstig de stand van de thermostaatknop A.
- Het apparaat zal net zolang in werking blijven tot u de knop B weer op 0 (Uit) zet.
- Wanneer u de knop B op de 2-uurs timer zet, zal het apparaat gedurende 2 uur verwarmen.
Ook in dit geval wordt de temperatuur altijd geregeld door de thermostaat.
- Naar 2 uur wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Om het apparaat weer in werking
te stellen, dient u de knop op ● te zetten. Wenst u opnieuw een droogcyclus te starten, dan
zet u de knop vervolgens weer op de 2-uurs timer.
d) Model 6345 (fig. 7).
Het apparaat kan zowel met de hand als met behulp van de programmeerstand in werking
worden gesteld. In beide gevallen wordt een vermogen van 2000 W geleverd, waarbij de temperatuur geregeld wordt volgens de stand van de thermostaatknop A.
■ Handmatige inschakeling.
Zet de knop B op ●.
Het apparaat zal net zolang verwarmen tot u knop B weer op 0 (uit) zet.
■ Geprogrammeerde inschakeling.
Draai knop B op de programmeerstand (fig. 7).
U kunt nu met de tijdklok de tijden programmeren waarop het apparaat ingeschakeld of uitgeschakeld moet worden. Dit gebeurt per 30 min. over een periode van 24 uur.
- Hiervoor dient u, om te beginnen, de klok op het apparaat gelijk te zetten door de schijf van
de tijdklok naar rechts te draaien om het uurcijfer tegenover het merkteken op het apparaat te
plaatsen (fig. 9).
- Trek vervolgens de pennetjes van de gekozen verwarmingstijden naar buiten.
Voorbeeld : wenst u het apparaat te programmeren voor verwarming van uw badkamer tussen
6 en 8 uur ’s morgens, dan trekt u de 4 pennetjes tussen de cijfers 6 en 8 naar buiten (fig. 9).
Het aldus geprogrammeerde apparaat zal de badkamer nu elke dag verwarmen van 6 tot 8 uur ’s
morgens, waarbij de temperatuur geregeld wordt volgens de stand van de thermostaatknop.
NL
NL
N.B. : het apparaat kan tijdens de geprogrammeerde werking met de hand worden uitgeschakeld door knop B op 0 te zetten, of buiten de geprogrammeerde tijden in werking worden
gesteld door knop B op ● (aan) te zetten. Hierdoor zal de dagelijkse programmering niet gewijzigd worden.
7. INSTELLING VAN DE THERMOSTAT
Het apparaat is voorzien van een kamerthermostaat A, zodat het te verwarmen vertrek constant
op dezelfde temperatuur wordt gehouden. Op de hoogste stand zal het apparaat continu werken onder normale gebruiksomstandigheden. De tussenstanden zijn bestemd voor het instellen
van de verschillende temperaturen en zorgen voor de automatische in- en uitschakeling van het
apparaat.
- Stand 9 : maximale warmte.
- Stand 1 : minimale warmte.
Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld en
wat later weer automatisch ingeschakeld teneinde de gewenste temperatuur te behouden.
8. VORSTVRIJSTAND
In een normaal geïsoleerd vertrek met een volume van minder dan 30 m3, kunt u op deze
stand de temperatuur automatisch boven 5°C houden bij een buitentemperatuur van hoogstens - 10°C.
- Zet de thermostaatknop A op .
- Zet de knop B op ● (aan).
9. BEVESTIGEN AAN DE MUUR
Zorg dat het apparaat in de juiste richting is geplaatst en de bedieningsknoppen zich
rechtsboven bevinden.
Bevestiging en aansluiting van het apparaat.
Installeer het apparaat altijd verticaal, in de richting als aangegeven in fig. 2.
U moet uw apparaat op een vaste contacdoos in verticale stand aansluiten (waarbij het bedieningskastje zich rechts van het apparaat bevindt), met inachtneming van de geldende voorschriften.
■ Alvorens het apparaat te installeren, moet de op de achterkant van het apparaat bevestigde
wandsteun vorden losgeschroefd.
■ Gebruik de juiste bevestigingsmiddelen (schroeven + pluggen) om de steun (G) aan de muur
te bevestigen.
■ Zet de steun (G) op de gewenste plaats aan de muur vast, waarbij rekening moet worden
gehouden met de voorgeschreven minimum afstanden t.o.v. de vloer, de wanden, enz. (Fig. 2)
Overeenkomstig de normen mag u op dit snoer geen stekker bevestigen voor aansluiting
op een stopcontact.
Het snoer moet bij het aansluiten zodanig worden ingekort, dat alleen de voor de aansluiting
benodigde lengte wordt overgehouden. Voor Frankrijk moet het apparaat geïnstalleerd worden
volgens de norm NFC 15-100. De elektrische installatie van de woning moet voorzien zijn van
een dubbelpolige schakelaar. Deze schakelaar moet een contactopening van 3 mm bezitten.
■
■
Hang het apparaat op zoals aangegeven op de tekening.
Bepaal de plaats van de 2 bevestigingsgleuven op de achterkant van het apparaat :
- plaats het apparaat tegen de muur met de bovenste gleuf boven de wandsteun,
- schuif het apparaat net zover naar beneden totdat de bovenhaak en onderhaak correct zijn
vastgezet,
- zet het geheel met de bijgeleverde schroef vast (fig. 3).
■ Vraag eventueel advies aan een vakman.
■
■
10. ONDERHOUD
Voor dit apparaat is geen speciaal onderhoud vereist.
■ Gebruik een zachte doek om het stof af te nemen.
■ Gebruik een vochtige doek om vlekken te verwijderen.
■ Maak minstens éénmaal per jaar met een stofzuiger de roosters schoon.
Bij al deze handelingen moet het apparaat altijd in de 0-stand geschakeld zijn.
Belangrijk : gebruik nooit schuurmiddelen, aangezien deze de lak kunnen aantasten.
■
■
Een intensievere reiniging mag alleen maar door een bevoegde reparateur worden uitgevoerd.
Deze onderhoudsbeurt wordt niet door de garantie gedekt.
Vervanging van het snoer.
Een eventueel beschadigd netsnoer mag uitsluitend worden vervangen door de technische
dienst van TEFAL Nederland BV of TEFAL Belgium NV, of een andere erkende reparateur die over
de benodigde, specifieke gereedschappen beschikt om het apparaat te demonteren.
11. BIJ EVENTUELE PROBLEMEN
Probleem
Oorzaak
Het apparaat verwarmt
niet.
Het apparaat is niet
aangesloten
Sluit het apparaat aan.
De aan/uit-knop staat op 0. Zet de knop op ●.
De thermostaat staat op
een te lage stand in
vergelijking met de
kamertemperatuur.
Zet de thermostaat op een hogere
stand.
Bij oververhitting wordt de
werking van het apparaat
automatisch onderbroken
door een
veiligheidsschakelaar.
Voorb: extreem veel stof in
het luchtinlaatrooster (E).
Zet de knop op 0, en hef de
oververhittingsoorzaak op.
Wanneer de temperatuur van het
apparaat weer normaal is, kan het
apparaat opnieuw met de ● stand
in werking worden gesteld.
Neem voor alle andere problemen contact op met de Consumentenservice van TEFAL Nederland BV (tel. 0318-519058) of in België, van TEFAL Belgium NV ( tel. 071825211) of richt u tot een
erkende reparateur.
Belangrijk : dit apparaat kan uitsluitend gerepareerd worden met behulp van speciaal gereedschap.
NL
.
6342
6343
6344
6345
Power
750/1500 W
2000 W
1000 / 2000 W
2000 W
2000 W
2,8 kg
2,8 kg
2,8 kg
2,8 kg
2,8 kg
386 x 290 x 100 mm
386 x 290 x 100 mm 386 x 290 x 100 mm 386 x 290 x 100 mm
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
No
24 h programmer
No
No
No
No
Yes
No
No
No
Yes
No
■
ENG
b) Models 6341 (750/1500 W) and 6343 (1000/2000 W) (fig. 5).
ENG
■
ENG
ENG
Plug it in.
D
.
6341
6342
6343
6344
6345
750/1500 W
2000 W
1000 / 2000 W
2000 W
2000 W
2,8 kg
2,8 kg
2,8 kg
2,8 kg
2,8 kg
Maße (H. x L. x T.)
386 x 290 x 100 mm
386 x 290 x 100 mm 386 x 290 x 100 mm 386 x 290 x 100 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
24Std.-Timer programmierbar
Nein
Nein
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Nein
Ja
Nein
■
D
■
D
7. THERMOSTATREGELUNG
D
■
■
11. FALLS PROBLEME AUFTAUCHEN
Problem

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed